Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 
092 
» 10^ ^ΑΤΙΙΟΙΟΟΙτΕ 

ΟϋΗδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Εϋ ΒΙΒΠΟΤΗΒΟΑ ϋΝΙΥΕΒδΑϋδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΙΙΜΙ]» 88. ΡΑΤΚΙΙΗ, ΟΟϋΤΟΚΙΙΙΗ 80ΚΙΡΤΟΚ111Η0Ι1Ε Ε£αΕ8ΙΑ8ΤΚ0Β11, 

"^ βΠΤΒ ΑΤΙΝΟΚυΜ, βΙΥΕ ΟΚ>ΒβΟΒυΜ, 

] ΟϋΙ ΑΒ ^ΕΥΟ ΑΡΟ$τθΙΛ€0 ΑΌ ΜΎΑΎΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ ΙΠ (ΑΝΝ. 1216) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ8, 

ι ΕΤ ΑΟ βΟΝϋΐυΐ ΡΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΆΑ (ΑΝΝ, 1439) ΡΛΟ 6Η^Εα8 ΠΟΚΌΕΚΌΝΤ : 

^ ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙ^ΟβΙΟΑ 

ί ΟΜΝίυΜ {ί13Μ ΕΧδΤΙΤΒΚΕ ΗΟΝυΜΕΝΤΟΚΟΜ ΟΑΤΗΟΠβ^ ΤΚΑ0ΙΤΙ0ΝΙ5 ΡΒΚ ΟυίΝΟΒΟΙΜ ΡΒΙΟΚΑ 
:. ΒΟ€Ι.ΒδΙ£ δ^ΕΟΟυΐ, 

«υΧΤΑ ΒΟίηΟΝΒβ Α00υΐΙΑΤΙ88ΙΜΑ8, ΙΝΤΒΒ 8Β βυΜΟυκ ΝΟΝΝυίΧΙβ 00ΟΙ0ΙΒυ8 ΜΑΝυ80ΗΙΡΤΙ8 00Ι.Ι^ΤΑ8, ΡΒΒΟυΑΜ ΟΙΜβΒΝ 

ΤΒΒ ΟΑβΤΙΟΑΤΑ ; ΟΙ88ΕΒΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8, 00ΜΜΒΝΤΑΒΙΙ8, νΑΒΙΙ80υΒ Ι^ΒΟΤΙΟΝΙΒυβ εΟΝΤΙΝΒΝΤΕΒ ΪΙ^ΙΜΒΊΛΑΊΑ ', ΟΜΝΙΒΟΒ 

ΟΡΒΒΙΒυ8 Ρ08Τ ΑΜΡυ88ΙΜΑ8 Ε0ΙΤ10ΝΒ8 ^υ^■ ΤΒΙΒυβ ΝΟΥΙββΙΜΙβ 8^Β^υI^I8 ΟΕΒΕΝΤυΒ ΑΒβΟΙ^ΙΓΓΑβ, ΟΒΤΒΟΤΙΒ, 

^Αυ^ΤΑ ; ΐΝοιβίΒυβ οβοιναβιιβ υει. ετιαμ αναι.υτιοι8, βΐΝουι.οβ βιυβ τομοβ, βΐΥΒ ΑυοτοΒΒΒ Αυου^υΒ 
ΜΟΜΒΝΤΙ ΒΟΒΒΕΟυΒΝΤΙΒυβ, ΟΟΝΑΤΑ ; αΑΡΙΤυΐ.18 1ΝΤΒΑ ΙΡβυΜ ΤΕΖΤυΜ Β1ΤΒ ΟΙ8Ρ0βΙΤΙ8, ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤΟυβ 
Β| 8ΙΝ0υΐ^ΑΒυΐ1 ΡΑΟΐΝΑΒυΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ ΒΟΡΕΒΙΟΒΕΜ ΟΙΘΤΙΝΟυΕΝΤΙΒυβ 8υΒαΕαΤΑΙ10υΒ ΜΑΤΕΒΙΑΜ 8Ι0ΝΙΡΧ• 

? ΟΑΝτίΒυβ, αοοβνατα; οΡΕΒίβυβ ουιι ουΒΐΐ8, τυΜ αροοβυρβιβ, ΑυουΑ υεβο ΑυοτοΒίΤΑΤΒ ιν 

φ- ΟΒϋΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΒΜ Εαυί^ΕΘΙΑθΤΙΟΑΜ ΡΟΧΧΒΝΤΙΒυΒ, ΑΜΡΙ^ΙΡΙβΑΤΑ ; 

ΟυβΒΝΤΙβ ΒΤ ΟυΑΟΒΑΟΙΝΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒυβ βυβ ΟΜΝΙ ΒΕβΡΕατυ, 801Ι.Ι0ΕΤ, ΑΙ^ΡΒΑΒΒΤίεΟ, ΟΒΒ0Ν0Ι.0Ο1Ο0, ΑΝΑΐ^Τ^βΟ, 

ΑΝΑΐ,οοιβο, 8ΤΑΤΙ8ΤΙΟΟ, βτΝΤΗΕΤίβο, Ετο., ΒΕΰ ΕΤ ΑυθΤΟΚΕ£ ΒΧΗίΒΕΝτίΒυβ, 1ΤΑ υτ ΝΟΝ 8οι.υΜ βτυοιοβο^ 

8ΕΟ ΝΕΟΟΤ18 Ι1ΙΡΙ.Ι0ΑΤ0, ΕΤ 81 ΡΟΗΤΕ 81ΝΤ, ΡΙ0ΒΙ8 ΕΤΙΑΜ ΒΤ ΙΜΡΕΒ1ΤΙ8 ΡΑΤΕΑΝΤ 0Ι1ΝΚ8 88 ΡΑΤΒΒ8, Ι^ΟΟυΡΙ^ΕΤΑΤΑ *, 
βΒΟ ΡΒ^Β8ΒΒΤI1Μ ΟυΟΒυΒ 1ΜΜΕΝ8Ι8 ΒΤ 0ΕΝΕΒΑΐ.ΙΒυ8 ΙΝΟΙΟΙΒυ8, Α1.ΤΕΒ0 βΟΙΙ^ΙΟΕΤ ΚΕΚϋΜ, ΟυΟ 00Ν8ΌΙ.Τ0, 

ςυιοουιο νον 80ΐ.υΜ ται.ι8 ται^κυβ ρατεβ, ΥΕΒυΜ ετιαμ υΝυΒουΐΒουΒ ΡΑΤΒυΜ, ΑΒβουΕ υι.ι.Α 

ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕ, ΙΝ 0υθΟΙ.ΙΒΒΤ ΤΗΕΜΑ βΟΒΙΡβΒΒΙΤ, υΝΟ ΙΝΤυίΤυ ΟΟΝΒΡΙΟΙΑΤυΒ ; ΑΙ.ΤΒΒΟ 

δΟΚΙΡΤυΠ^ δΑ6Η^, Εζ ουο ι,εοτοβι οομρββιββ 8γγ οβυιομ ουίΝΑΜ ρατββθ 

ΕΤ ΙΝ ΟυίΒυΒ ΟΡΕΒυΜ 8υ0ΒυΜ 1^0018 8ΙΝβυΐ.08 8ΙΝ0υΐ.0ΒυΜ ίΙΒΒΟΒυΜ 

8^ΒIΡΤυΒ^■ ΥΕΒβυβ, Α ΡΒΙΜΟ 0ΕΝΕ8Ε08 υ80υΒ ΑΟ ΝΟΥΙββΙΜυΜ 

ΑΡ0αΑΙ.ΥΡ8ΐ8, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ .' 

ΒΙΐΙΤΙϋ ΑΟΟυΒΑΤΙΒΒΙΜΑ, ^^ΒΤΒΒ18^υΕ 0ΜΝΙΒυ8 ΡΑβΙΙ.Β ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒυΜ ΝΙΤΙ0ΙΤΑ8 

^ΗΑΒΤ^Β 0υΑΐ.ΙΤΑ8, ΙΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΒΧΤυΒ, αΟΒΒΕβΤΙΟΝΙβ ΡΒΒΡΒΟΤΙΟ, ΟΡΕΒυΜ ΒΒΟυβΟΒϋΜ τυΜ ΥΑΒΙΒΤΑ8 

ΤυΜ ?ΐυΜΒΒυ8, ΡΟΒΜΑ νΟΙ,υΜΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΜ αΟΜΜΟΟΑ 81ΒΙ0υΕ ιν ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟI.ΟΟI^■ ΟΕαυΒΒυ αθΝ8ΤΑΝΤΒΒ 

βΙΜίυβ, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^Ι8ΕΒΤΙΜ0υΕ Ι8ΤΑ ΟΟΧ.Χ.ΕαΤΙΟ ΟΝΑ, ΜΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ αΚΒΟΝΟΙ^ΟβΙΟΑ, 

βΚΧΟΕΝΤΟΒϋΜ ΡΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΜ ΟΡυ8θυΐ.ΟΒυΜ0υΒ ΗΑβΤΒΝυΒ Βία 1Ι«Ι^ΐα 8ΡΑΒ80ΒυΜ, 

ΥΒΙ. ΕΤΙΑΜ ΐΝΒΟΙΤΟΒυΜ, ΡΒΙΜϋΜ ΑυΤΒΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΒΕΟΑ, ΕΖ ΟΡΒΒΙΒυΒ 

ΒΤ Μ88. ΑΟ 0ΜΝΒ8 ^■ΤΑΤΕ8, 1.0608, Ι,ΙΝΟυΑΒ ΡΟΒΜΑ80υΒ ΡΕΒΤΙΝΒΝΤΙΒυ8, 

βΟΑΟΙΧΝΑΤΟΒυΜ, 

ΒΤ ΒΧ 1ΜΜΌΜΒΒΙ8 ΟΡΒΒΙΒυβ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ βΑΤΗΟΙ^ΙΟΑΜ ΟΟΝΡυΐΝΤΙΒυβ, ΟΡυβ ϋΝΙΟυΜ ΜΙΒΑΒΙΙ.ΙΤΒΒ ΕΡΡΙ0ΙΒΝΤΠ7Μ. 

8ΕΚΙΕ8 ^Κ^Ε^Α ΡΟδΤΕΚΙΟΚ, 

ΙΝ ΟυΑ ΡΒΟΟΚυΝΤ ΡΑΤΚΕ8, ΟΟ0ΤΟΒΒ5 80ΚΙΡΤΟΚΒ8ϋυΒ Β06Ι.Β8Ι^Ε ΟΚΜΟΜ 
ΑΒ ΜΥΟ ΡΗ0Τ1ΑΝ0 ϋδΟϋΕ ΑΟ ΟΟΝΟϋΠ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ ΒΤ ΑΜΡΙΙϋδ ; 

} ΑοσυκΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ΒΙΒΙΙοΙΙιββ» €ΙβΓΐ αηΙνβΓΜΒ, 

8ΐνΒ βυίβυυΜ βΟΜΡΙ,ΒΤΟΕυΜ ιν 81Νβυΐ.08 80ΙΒΝΤΙΛ Β0€Ι.Β81Α8ΤΙ€Λ ΕΑΜΟβ ΒΟΙΤΟΙΒ. Ρ ΡΑΤΒ0Ι.001Α, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡ8ΐυ8 Β^^I.Ε8I^Β, ΙΝ ΟυΑδ ΡΑΒΤΒ8 ΟΙΥΙΟΙΤυΒ, ΑΙ.ΙΑΜ ΝΕΜΡΒ Ι.ΑΤΙΝΑΜ, ΑΙ,ΙΑΜ ΟΒ^Β^0-ι.ΑΤIΝΑΜ• 
ΑΜΒ^Β ΡΑΒΤΕ8 ΡΕΝΕ αΑΜ ΙΝΤΕΟΒΕ ΒXΑΒΑΤ^■ βυΝΤ. ί.ΑΤΙΝΑ, ΟυΟΕΝΤΙβ ΕΤ ΥΙΟΙΝΤΙ ΟυΟΒυβ Υ0Ι.υΜΙΝΙΒυ8 Μ01.Β 8υΑ 
βΤΑΝβ, ΟΕΟΕΜ ΕΤ ΟΕΝΤΌΜ 8υΡΒΑ ΜΙΙ.Ι.Ε ΡΒΑΝΟΙβ ΥΕΝΙΤ : ΟΒ^■^Α ΟυΡΙ,ΙβΙ ΒΟΙΤΙΟΝΕ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΒΑΤΑ Ε8Τ. ΡΗΙΟΒ 
6Β^Β€υΜ ΤΕΧΤυΜ υΝΑ ΟυΜ ΥΕΒ8Ι0ΝΕ Ι.ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΒΒΑΙ.1 €ΟΜΡΙ.ΕαΤΙΤυΒ, ΝΟΥΕΜΟυΕ ΒΤ ΟΕΝΤίΜ ΥΟΧ,υΜΙΝΑ, ΡΒΟ ΡΒΙΜΑ 
8ΒΒΙΕ ΟΒ^ΕβΑ, ΝΟΝ ΕΧΟΕΒΙΤ. Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΑυΤΕΜΕ ΥΒΒ8Ι0ΝΕΜ Χ.ΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤΌΜ ΕΧΗΙΒΕΤ, ΙΒΕΟΟυΕ ΙΝΤΒΑ ΟυίΝΟυΕ ΒΤ 
ΟυίΝΟυΑΟΙΝΤΑ ν01.υΜΙΝΑ ΒΕΤίΝΕΤυΒ. 8Ε€υΝηΑ 8ΕΒΙΕ8 ^Β^Β^Ο-X.ΑΤIΝΑ 8ΒΧΑΟΙΝΤΑ ΥΟΙ^υΜΙΝΑ ΡΒ0ΒΑΒ1Ι.ΙΤΕΒ ΝΟΝ 

βυΡΒΒΑΒίτ ; ουΜ Ηυαυ8 υεβ8ιο μββε ι,ατινα τβιοιντα Υ0ΐ.υΜΐΝΐΒυ8 ΑΒβοι,ΥΒτυΒ. υΝυΜουοπουΕ γοι,υΜΕΝ οβ^κο- 
υ^τίΝυΜ οατο, υΝυΜουοοουε μββε ι,ΑΤίΝυΜ ουίΝουκ ρβανοιβ 8θΐ.υΜΜθοο ΒΜίτυΒ : υτΒΟΒίουΕ υεβο, υτ ρββτιι 

ΗΧυυ& ΒΕΝΕΡίαίΟ ΡΒυΑΤυΒ ΕΜΡΤΟΒ, ΟΟΙ^Ι^ΚστΙΟΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 8ΙΥΒ υΐΤΙΝΑΜ, 8ΙΥΕ ΟΒΛΟΑΜ βΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕ6Ε88Ε ΒΒΙΤ ; 
8Β6υ8 ΕΝΙΜ θυαΐ.'80υΕ Υ0Ι.υΜ1ΝΙ8 ΑΒΡΙ^ΙΤυΟΙΝΕΜ ΝΕβΝΟΝ ΒΤ ΟΙΡΡίΟυΧ^ΤΑΤΕβ ΥΑΒ1Α ΡΗΕΤΙΑ ^ΒΟυΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΜΒΝ, 81 
0υΐ8 ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΤ 8Ε0Β8ΙΜ 0014.Ε0Τ1ΟΚΕΜ ΟΗ4Μ30-υΐΤΙΝΑΜ, ΥΕΙ. ΕΑΜΒΕΜ ΕΧ ΟΒ^ΒβΟ Ι.ΑΤΙΝΕ ΥΒΒβΑΜ, ΤυΜ 
ΟυΟΟΟυΕ ΥΟΙ,υΜΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΒΜ υει. ΡΒΟ 8ΕΖ ΡΒΑ1Ι018 80Ι.υΜ 0ΒΤΙΝΕΒ1Τ. I8Τ^Β αΟΝΟΙΤΙΟΝΕβ ΡυτυΒΙ8 ΡΑΤΒ0Ι.0ΟΙΛ 
ΒΒΒΙΒΒυΒ ΑΡΡΙ^ΐΟΑΜΤυΒ, 81 ΤΒΜΡυβ ΒΑ8 ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΟΑΝΟΙ ΝΟΝ Ν0ΒΙ8 0ΒΕ8Τ. ΡΑτηοιοβι^ ΟΗΜΟΜ το Μϋ8 αχχχιιι. 

;0ΑΝΝΒ8 0ΙΝΝΑΜΌ8. ΊΉΕΟϋΟΒΌδ ΡΗΟΟΒΟΜϋδ. ΑίΙΙ. ΕΧΟϋϋΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ;.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΒΒΙΤΟΒΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ ΟΆΜΒ0Ι8Ε, ΟΠΜ ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ I.υΤΕΤI^Ε ΡΑΚΙδΙΟΒϋΜ ΥϋΙΟΟ ΌΈΝίΕΗ 

ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 8Εϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟυΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΒΟ ΙΝΤΒΑ ΜίΚΝΙΑ ΡΑΒΙ8ΙΝΑ. 

1864 

4 ί ν. 133 ΤΗΑΟΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΙΙ€Α 

8Μ€ΌΙϋΜ XII. ΑΝΝΙ 1180-1180. ' ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤΟΥ ΚΙΝΝΑΜόΥ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ Ζ'. 

ίΟΑΝΝΙδ 0ΙΝΝΑΜ1 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ Ι^ΙΒΚΙ VII 

ΕΧ ΕΒΙΤΙΟΝΕ ΕΤ €ϋΜ Ν0ΤΙ8 ϋΑΆΟΙΙ Βϋ ΡΒΕ8ΝΙΙ Βϋ ΟΑΝΟΙΙ, ΟϋΙ, ΑΡΡΕΝΒΚΙ8 
νΚΕ, 8ΌΒΐυΝΧΙΤ 8ΤΕΜΜΑΤΑ ΟΕΝΕΑΙΟΟΙΟΑ ΑααυΚΑΤί88ΙΜΑ ΑΒ ΒΙ8Τ0ΗΙ^Ε 
ΟΟΜΝΕΝΙϋΜ ΡΙΕΝΙΟΗΕΜ ΝΟΤΙΤΙΑΜ, ΕΤ €ΗΗΙ8Τ0ΡΗ0ΗΙ ΒΕ ΒΟΝ ΒΕΙΜ0ΝΤΙΒν8 
ΒΕ8€ΒΙΡΤΙ0ΝΕΜ ϋΛΒ18 €0Ν8ΤΑΝΤΙΝ0Ρ01Ε08, ΑΝΤΕ Ε^υ8 Α ΤυΗ€18 ΕΧΡϋβΝΑ- 

ΤΙΟΝΕΜ; 

▲απΦυιντ 

ΑΗδΕΝΗ ΙΝ ΜΟΝΤΕ δΑΝΟΤΟ ΜΟΝΑΟΗΙ, Ι,υΟ^Ε ΟΗΚΥδΟΒΕΒΟ^Ε, €Ρ. ΡΑΤΚΙΑΚεη£, 
ΑΙ,ΕΧυ ΑΚΙ8ΤΕΝΙ Ν0Μ0ΡΗΥΙ.Α0Ι8, ΤΗΕ0Κ1ΑΝΙ ΡΗΙΙΛδΟΡΗΙ 0ΗΚΙ8ΉΑΝΙ, ΜΑ- 
ΝΙΙΕυδ βΟΜΝΕΝΙ, ΑίΕΧΙΙ βΟΜΝΕΝΙ, ΑΝΟΒΟΝία ΟΟΜΝΕΝΙ, ΙΜΡΡ. ; 10ΑΝΝΙ8 
ΡΗΟ(Ι£, ΕΡΙΡΗΑΝΠ ΜΟΝΑΟΗΙ, ΡΕΚΟΙΟΟιΕ ΡΚΟΤΟΝΟΤΑΒΙΙ ΕΡΗΕδΙΝΙ, ΑΝΟΝΥΜΙ, 
ΕυΟΕδΙΡΡΙ, ΤΗΕΟΟΟΚΙ ΡΚΟΟΚϋΜΙ, ου^ βυΡΕΗβυΝτ. 
ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝϋϋ ΚΕΟΟβΝΟδβΕΝΤΕ ^.- 


Ρ. 


ΒΟΟΝΕ, 


βΙΥΒ 
αοΜυοΜ βοκρίΒτοκαΜ ιη δΐηουιοβ βΟΒΝτίΛ βο(χβ8ια8τη:α 


ΙΙΑΙΙ08 


ΒΟΠΌΚΙ 


ΤΟΜϋδ ϋΝίαϋδ. 
- . - ! ; - 


• 


νκΝίτ 17 ηοΛάβ ολΐχίϋΜ.' ' 

ΕΧβυΟΕΒΑΤΙΙΒ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ Ι.-Ρ. ΗΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ ΤΙΑ ΟίαΤΑ ΟΆΜΒ0Ι8Ε, ΟΠΜ ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΗ ίΙΤΤΕΤΙ^ ΡΛΚΙ8Ι0ΚυΜ ΥΟΙΟΟ ΟΈΝΡΕΛ 

ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 8Ε0 ΡΕΤα-ΜΟΝΤΛΟΰβΕ, ΝΌΝΟ ΥΕΒΟ 1ΝΤΗΑ ΗΟΕΝΙΑ ΡΑΒΙδΙΝΑ 

1864 ΤΚΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙϋΑ 

8Μ0νΐΌΜ Χη. ΑΝΜ 11801180. 

ΕίΕΝΟΗυδ ΑυΟΤΟΚυΜ ΕΤ ΟΡΕΒΟΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο ΟΧΧΧΙΙΙ ΟύΝΤΙΝΕΝΤυΚ 61 ΑΚ8ΕΝΙϋ& ΜΟΝΑΟίΙϋδ ΙΝ ΜΟΝΤΕ ΑΤΗΟ 
Ο&ηοηυΐΏ ^γέορβίδ ^ 

νΰοΙίΒ ΟΗΚΥδΟΒΕΙΙ&Βδ €Ρ. ΡΑΤΕΙΑΚ6ΗΑ 
0^6(& βγ&οά&ϋα XIII 

'^ ΑυίΧΙϋδ ΑΚΙδΤΕΝϋδ ΝΟΜΟΡΗΥΙ.ΑΧ 
δγαορδίδ βΕηοηυιη 63 

ΤΗΕΟΚΙΑΝϋδ ΡΙΙΙΙΌδΟΡΗϋδ ΟΗΒΙδΤΙΑΝϋδ 

Αηρ. Μαί Ρτωίαϋο 413 

ΤΙιβοπΑηί ΟίδραΙ&ϋοηββ ουιη Ατιηοηίοηιιη 

ΟΕΐΙιοΙίοο 149 

Οβ 36]αηΐο δ&1)1)&11 297 

δ. ΝΕΚδΕδ ΟΙ,ΑΙΕΝδΙδ 

{Υίάβ ΡαΙτοΙοςίαηι ΟήβηΙαΙβηι) 

ΙΟΑΝΝΕδ αΐΝΝΑΜϋδ 

ϋατοΐί ΰη ΡΓ€8ηη Ώμ εαηςϋ ΡτοίβροτΜηα . 299 

Ιοαηηίδ Οίηη&ιηί ΗίβΙοη&πιπι 1ίΙ)η ββρίβιη 

οαιη ηοΐίβ Όυ Οληιρϋ 309 

Αρρενοιχ. δΐ6πιιη&1& ([βηβ&ΐο^ίοα &ά ίιίδίοηδβ 

ΟοτηηβηΙοίΒ ρΙβηίοΓβιη ηοΐίΐίατη 679 

ΟΙΐΓίδΙορΙιοή ϋβ Βοη(1θΙΐΏοηΙί1)υ8 ΟθδΟΓΪρΙίο 

υΓΜδ Οοηδί&αϋηοροΙθΟβ . ^ 69Β 

ΜΑΝϋΕί ΟΟΜΝΕΝϋδ ΙΜΡ. 
ΝογβΙΙ» ΟοηδΙίΙαΙΐοηβδ 707 789 Αη^. Μιιϋ ΒίΙ)Ιιοΐ1ι. ΡΡ., ΡβΙπ ΐΛζβτΙ βοΐί- 
Ιίοηϋ, θΐο., βΙο., ρΙθΓυιηςυβ ουίΏ ίηΙβΓ- 
ρρβί&ΐίοηβ ηοϊ^ΐΓ&. Ογ(1ο τθιόγώ &(1 ο&ΐοβπι 
γοΙυΐΏίηίδ ε&ΐαΐο^υιη 6χ1ιϋ)6( αοουΓΕίυπι 
ΝοΟΗα 791 ) Ι|Π6Πΐ ϊύ^ δυρβτΩυυιη ββδβΐ τβρβΙοΓβ . . . Αυκκίϋδ εοκΕί£Νυδ.ιιΐΡ. 

Νογβ11& άβ ιηοηαβίβτίοπιιη ίιηπιο1)ίΗ1>υ8 
ΑΝΟΚΟΝΙΟϋδ αΟΜΝΕΝϋδ Οί&1θ|;;υδ οοηΙτΕ ;αο[9Βθ8 797 

δ^θϋΐ.1 ΟϋΟΟΕΟΙΜΙ ΟΕ ίΟΟΙδ δΑΝΟΤιδ 

δΟίϋΡΤΟΚΕδ ΟϋΙΝΟϋΕ 

Ι. ΙθΑΝΜ8 Ριιο(2£ οοΐΏρβη(ϋ&η&, όββΟΓίρΐίο 
ο&δίΓΟηιηα βΐ υΓΐ)ίυιη &1) υΓΐ)6 Αη1ίοε1ιί& 
υδςιιβ ΗίβΓΟδοΙνπι&Γη, ηβοηοη δγπ3β αο 
Ρΐιοβοίείφ 6ΐ ία Ρϋΐϋαβίίηα δ&βΓοηιηη 
Ιοοοηιπι 927 

II. Εριρηανιι πιοη&οΐιί δ^πα οΐ υΓΐ)δ8&ηοΙα. 963 

III . ΡΒηπιο(ΐ£ ρΓοΙοηοΙαηΐ Κρίΐθδίηί βχροδίΐιο 

1(ΐ6πι&1ιιπι ΟοιηίηίθΓ>Γαπι βΐ ιη6ΐη(Η*&1)ί- 
Ιίυπι ({αβΒ ΗίβΓθ8θΙγπιί8 βυηΐ .... 963 

ΙΥ. ΑΝΟΝΥΐα. ϋβ Ιοοίδ Ηί6ταβοΙγιη]ΐ8ηί8 . . 973 

Υ. Ευ^θδίρρί ΤΓ&οΙαΙυδ άβ (ΙίβΙ&ηΙϋδ Ιοοο* 

πίπα ΤβΓΓδΒ δ&ηοΙδΒ 991 

ΤΗΕΟΟΟΚϋδ ΡΗΟΟΚΟΜυβ 

Ορβτητη ΊΚβοάοτι Κβοβταχο ρίχία οοάΐοεηι, Υα- 
ΗοαηΗΐη €€€¥ α Ε. /. β. Ια Ροτίβ θα 
ΤΙίοϋ υβτηαΰηΐο ΐϋπηοηβ βάϋα 1015 

Ρβίή Ιαχβη, 8, /., Ρτα^ραΗο %η ΕρίίίσΙαΜ 

ΎΚβοάοτί Ρτοάτοτηί αϋ βο βάίΐαε .... 1091 

Αηρ, ΜαϋΜοηΙίΐίηι ΤΗβοάοΗ Ρτοάτοτηί ροβτηα- 
Μηζ (ώ 60 βάίϋ» ψταείίχηιαί 1099 

ΤΙιβοάοΓΐ ΡΓοάΓΟίηί Ερί^Γ&ιηπι&1& ίη Υβΐυδ 
61 Νονυηι Τεδί&ιηβηΙυίη θχ βάΐΐίοηβ Β&δί- 
Ιοβαβί 1101 1^21 256439 αΐ€ΐΐ7. — Ει «τρίβ ΡΑΟί ΟυΡΟΝΤ, ΙΕ, νιΑ «€Ι• Ββ« (Ι'Αβιή^ηβ. — 95.10.1905• ΑΡΤΝΟ Β01ΙΙΜ ΜΟΙ.. 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝ Τφ ΑΓΙ^ ΟΡΕΙ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΦΙΑΟΟΒΟΥ / 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ν^• . 

Ηαραχίιμένοιν έχάστψ χβφαλαίφ χαΐ των αρμοζόντων ψηφίων των θείων καν<$νων, άφ' ών χαΐ ό ν>9ί/ 
ΕΓληπται. Ά άναγινίίχτχων άχόπως εύρήχχεις τά συντε(νοντα • πρ4τερον μέν άιΛ των χεψαλαίων τλν 
ϊηαντα νουν έχμανθάνων" ίπειτα δΙ τοΤ; ψηφίοις αναζητών έν τ^ των χανόνων βίβλψ • χα\ ιιλατύτβ^ 
7Μρ\ έχάστου πληροφοριούμενος, ιΐς ^ξαν της αγίας χα\ ομοουσίου Ίριά^ς. Αμήν. ΑΚ8ΕΝΙΙ £ΐυ3 ΟυΟΟ Ε8Τ ΙΝ δΑΝεΤΟ ΗΟΝΤΕ Μ0ΝΑ8ΤΕΚΙ1 ΜΟΝΑΟΕΙ "^ 

ΒίνίΝΟΚϋΜ ΟΑΝΟΝϋΜ δΥΝΟΡδΙδ, 

Αρρθ5{Ιίβ οηίοαίςαθ ΟΑρίΙι οοηκΓυ6ηΙϋ)α8 (Ιί?ΙηθΓαιη οβηοηιιιη ηυιη6η$, βχ ςαίϋαβ ιηβη9 
€ΐ6$αιηρ1& Γ8ΐ. Ου» Ιβκβηάοι ηαΙΙο οβ^οΐίο ίηνβηίββ ββ ςυ» αιΐ τβαι ρθΠίηεηΐ : ρπ• 
Φαυι ςϋί(ίθπι βχ οΑρίΐίϋυΒ οιηηβιη 56η«αΐΏ 6(ϋ$06η(1ο, (ΙβιοςΙθ υθγο ουοαβΓΟΓοη ορβ 
ίο οβηόηοιη ]ί1)Γ0 ίηνβδίίβ&ηάο, μίβηίιΐδ οΐΐαηα (Ιβ βίηςνίίβ οβΓίίορ ίβοΐα$, βά βΙοπΑοι 
βΑοοΙβ 6ΐ €οη$ΐ2ΐ)5(Αθΐι&Π8ΊΓίηιΐαϋ§. Λίπ.βη. α'. "Ότι Μ ηρ6 ιιάντων δρθο^όξως πιστεύειν εΙς τ4)ν 
άγίαν χβϋι 6μοούσιον Τριάδα, το7ς ^μασι των δ^ίων 
ήμων ΙΙατ1ρ««ν χα\ οίχουμβνιχών (ιδισχάλων &χο• 
λουθαΟντβς * οΙ γάρ μή οΟτο» π&στεύοντες &να€εματί- 
ζονιαι• 

*Αποχάλυψις τ»ί Αγίου Γρηγορίου του θαυματ- 
ουργοί• 

λί^γο: Ρ' Ιχ «ών αυνοΦιχων του &γί«υ Σωφρο- 
νΙ««• 

ΑΙβιλλο# Μ^χα^ΐλ Συγχέλλον. 

Α^γος «ιρ\ «ων Αγίοτν χα\ οίχουμινιχων ^ συν- 

ΖρνόδΜ |Ιωνσταντ(νουκ6λιως χανών α' χα\ «'• 

Συν^υ Έφέαου χανών ζ*, η' %α\ί' 

ϊυνδδου Καρθαγένης χανών β% ρλε', ρλς*, ρΚ. 

Κλ\ βυνδδου Ιχτης ιίανών πρΑτος. 

ψ, •Οτι ού Μ λέγειν τινά τ^ν οΤχον του ββοδ 
«ύχαταφρόνητον είναι, χα\ του ίν αύτψ συνάγε- 
β6αΐ| χα\ τ&ς μνήμας των Αγίων μαρτύρων• 01 
γάρ ταΰτα λέγοντες αναθεματίζονται• 

Συνόδου Γαγγρών χανών ε' χα\ /• 
γ*• *Οτι βεΐ ανυπερθέτως τηρε7ν τους θείους χα\ 
ΙεροΙις χοινόνας * οΐ ^^ρ μ<) φυλάσοοντες αύτοΟς, εΐ Α Ι• ΟρθΓΐ6Γ6 8ΙΙ16 οπιιιΐλ ΜΟϋΐκΙυιιι $&ιΐΑΐη ορΐηΐο» 
ιιβηι €Τ6(ΐ6Γβ ία Μΐΐ€ΐιιη 61 €0ηεα)>$ΐ8ηΐί&ΐ6ΐη Τπηί• 
(8(6πι, •3ηεΙοηιιιι Ρκηπι ηΐΜίΓΟΓυιη &ΐςαο οβΰυιηβ• 
ηΐΰοηιιη (ΙοοίΟΓίιιη (ΙμμΙβ ίηΙι«Γβιιΐ68• 0«Ι βηίπι 
ηοη Ιΐ8 εΓ64ΐ4ΐηΐ, &ιι&ΐΙιοιη»Ι« ρβΓοβϋυηΙυΓ. 
Α«τ6ΐ•ΐίο ΜΐιοΐΙ βκ(0Γϋ Τ1ι«υιη>ΐυΓ{!. 

θΓ8ϋοη€8 3 βχ •^ηο(^^ι^^)ιι• Μοοϋ 8ορΙΐΓοηίί• 

ΙιίΜΙα» ΜιοΙι•6ΐΙ> δχηοβίϋ• 

Οηΐΐο άβ Μη€ΐΙ$ βΐ οκαιαβοΙοί• VII εγηοιίί* 

87ηο(ϋ εοΜίιηίΙηοροΙίϋιηχ ο&ηοη Ι βΐ 5. 

δχηοϋΐ ΕρΙι^ίη» ο^ηοο 7, 8 βΐ 9. 

$7ηθ(Ιί εαηΙι»κ{ηΐ€η8ί> ^ηοο 2, 155, 136» 157. 
Β 8]τπο(ϋ VI €8ηοη Ι• 

2. Νοη οροηβΓβ ςοβακιο&ιιι 4ιο6Γ6 (Ιοιβυαι Μ 
οοοίβηρίιιΐ Ιιι1)€η(1αιη 6886, ςοο<1 ία 6« 60ΐιν€ΐιΐαι 
ΙιιΙ>6»οΐιι^ 88αοΐοπιηιςυ6 οΐλΠγηιιο ηαβιηοΓίΑ €6* 
ΐ65Γ6ΐαΓ. Ουί 60101 1ΐ966 4ΐ6υα(, «η8ΐ1ΐ6πι•ΐ6 ΓβΗαο• 

ΙΟΓ• 

δγοο<ϋ 68η{Γ608ΐ8 €8αοη 5 61 90. 

δ. 0ρ0Γΐ6Γ6 8ΐ)»ςΐ16 βΟΟΟίϋίοηβ (ΙΙτίαΟβ 6ΐ 8•6Γ08 
68ηθη68 86ηΤ8Γ6. Οΐΐί 6ηίαΐ 608 «θα €118ΐ0<ΙίθηΙ« 81- * ΑΓ6ΐιΐ6ρΐ8€θρ1 ροεκ^α €Ρ. 

ΡΑτηοχ.. βη. εΧΧΧΙΠ. π ΑΒ8ΕΝΙΙ ΗΟΝΛαΗΙ 11 

ιΐυΐάβπι Μ€Π8 οίΠοΠβ οάϋϊαΐί κΊπΙ, (ΙοροιιυιιΙιΐΓ : Α μ^ν (ερωμένοι €ΐσ\, χαΟαιροΟνται* ιΐ 21 Ααΐχο\,&φο- Ιιίΰί νβΓΟ βιεοιηιηυηιοαιιΙαΓ. . ; 

δγηΐΗΐΐ ΕρΙιβιΐηχ οΑΐίοιι 7. :•/'*• '•* 

57πθ(Ιίε.ιΙοΙιθ4ΐοιιβη8Ί»ο«ηοη Ι, •,:\ :•'• 

8γηο<ϋ 58Γ(ϋθ6η5ί8 ο^ιηρα*^ *\ V * * 

δτηοιϋ €ιη1ι»^. ^«1|01^X/^ί, 54, 155» 136, 157. 
* • • • • • 
• • •• • 

57ΐιο4ί•νΐ 0^1)09 2. 

δ7η•ιΗ ίΠ'^ίήοη 1, 2, II• 
*\ $^00^110 Ιβιηρίο δ&ηοΐοΓυηι Αροβίοΐοηιη οβίβ- 
ϊηΊ» €βηοη 10. 

δληοϋ ΒΜίΙίί οαηοη 88. 

εοηΒΐϋαίΙοηίβ αιραΐ {.%Ά. 

4. 5υ8εΙρΐ6η()&8 6&Εθ &ο ΐ6Ββη(Ι«$ οαιηββ Γ6€βρ(88 

άΐτίΟΑΙ δΟΠρΙΟΠλβ νβΙβΓίβ 61 ΝΟΤΊ Τ€8ΐ2ΐη61ΐΐί, ηβ€- ρ(ζοντάι. 
ΣυνΜαυ Εφέσου χανών ζ*. 
Συν^υ Καλχηβ^νο; χανών α'. 
2υνΜου £6ρδ£»ν χανών χ'• 
Χυνόβου Καρθαγένη; χανών α', ιη', λδ*, ρλε', ρλς'. 

Συνόδου ς' χανών β'• 

Συνόδου ζ* χανών α', β', ια'. 

Της έν τψ ναφ των *Αγ£ων Αποστόλων χανών ι'. 

Του &γ(ου Βασιλιεου χχνών κη'. 
Νομ(χ6ν χιφάλαιον α% β', χβ'. 
δ'• Ότι Μ δέχισθαι χα\ άναγινώτχκιν πάσας τάς 
δλδβγμένας βιαίας Γραψάς, της τ• Παλαιβς χα\ Και- ηοη βΐηηοΐοηιιη ΡαΐΓϋΐη ΟΜίΓΟΓυπι βΐ (ΙοΰΐΟΓΟΠΐ Β νής Διαθήχης, χα\ τάς συγγραφάς των αγίων Ρατε- Μτίρΐλ ; Αίςαβ 6χ ϋ8€ρί•εορο8 8ίυ(ΐιΙί8 ΟοιηΙηιαβ 
&Γιςιι)(Ι ρορυΐυιη 6(1ο€6Γ6. Ουί νβΓΟ εοΓΓυηραηΐ &ϋΐ 
£οαά(1υηΐ ΑΐΙςυίιΙ βχ ΙιΊ8 89ΐεη8 Χη)Η8, βχ6θΐηιηαοί- 
€•ηΙαΓ. 

βιηοίοπιαι 8ρο8ΐο1οηιιη οαηοϋ 85. 

{^/ΐΝκΙί Ι^οάΐΰύη» οαηοη 60. 

8]^ηο(Ιί 0«ηΙ)»£ίηΐ6η8ΐ8 €•ηοη Ϊ4. 

δ7ΐιο<» ¥ΐ€«ηοη49 6ΐ68. 

\«Γ808 8&ηθΐΙ6Γ6£ΟΓϋ ΤΙΐ6θ1θ({ί, βΐ Υ6Γ8α8 βΑΠΟΐΙ 

Χηιρίιίΐοοίιϋ• 

5. Νοη 6586 Ι6{6ηϋ09 Ιη β€6ΐβ8ί> ιιηρΙοΓαιη Γι- 
1)Τ05, ϋΐΐ 62 ςβ» (ΙίουηίαΓ βροοΓγρΙια, »ϋΐ Γ»ΐ8& 
ιη8Γΐ7Γθ1ο|[Ια, ιιΐροιβ ςιι» ία Ιηα<ΐ6ΐίΐ8ΐ6ΐη 8υ(ϋΐο- 
Γ68 ο«)η]Ίαληΐ. Νβςιιβ τ6γο Γιϊ>βΓ αΙΙυβ ηοη €«ποηί- 
ΦΙ18 οιηηΐηο Γ6οΊρί6αϋυ8 68ΐ, νβηιηι Ι^ηΙ Ιι»ο €6ΐι- ^ 
βυηΐ6ηι1& βιιηΐ. Ουί &αΐ6πι Ιιίβ ΐΑηςιΐλπι νβηβ λ(ΐ6ΐι• 
ϋαηΐ, 8ίςυίι!6ΐη 8&€Π8 ΙηίΐίαΐΙ 8ίηΐ, (ΙβροιιυηΐυΓ : 
1«ίοΙ ΥβΓΟ ιη3ΐ1ΐ6ΐιΐλϋ 8υΙ)]ί6ΐυηΐαΓ• ΥβΓοιηΐΒΐηβη 
Γ606ρΐ8 ίπ Εοεΐββίλ 8&ηοΐθΓϋΐη ΐ68ΐίπιοηίι, ίη 60• 
τυπι €θπιιη6ΐηοΓΑΐίοπίΙ)υ8 Ι6|ζ6η(1« βαηΐ. 

δλποΐοηιηι βροβίοΙοΓυαι ε&ηοη 60. 

5>ηο(]1 1.80(1ί€6η2Β ΟΑηοη 59 61 60• 

ιδ^ηοιίι €ΐΓΐ1ι. €•ηοη 24 61 46. 

δ^ηοάί VI 6Αηοη 65, 61 8&η6ΐ! ΑΐΙιαπΜϋ οαηο- 
η6• 2. 

6• Νοη 6886 96(1ί6θΑθ(Ιαπι (ϋνίηαηι Ιβηιρίαη, ηΊ8ί 
1η8ΐηΐ6ΐυπι βΐΐ ϋ8 ςηββ »ι1 ίΐϋαβ 6οηιρΐ6αΐ6ΐιΐυιη ί^• 
χίοηΐ; η6ςα6 ¥6γο ϋ1υ(1 €0ΐΐ866Γ&η(Ιαηι ιϋβηυβ ρων ημών χα\ διδασκάλων * 6ιδάσχ€ΐν τε το6ς έπι- 
σχόπους έχ τούτων χαθ* Ιχάστην Κυριαχ))ν τον λαόν. 
01 ^έ ^ιαφΟείροντες ή χατατέμνοντις Ιχ τούτων τών 
Ιερών Βιβλίων, αφορίζονται. 

Τών άγιων αποστόλων χανών πε'. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών ξ*. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών χδ*. 

Συνόδου ς* χανών ιθ' χαΐ ξη'. 

Στίχοι του αγίου Γρηγορίου • του θεολόγου * χα\ 
στίχος του άγιου *Αμφιλοχίου. 

ε'• Ότι ού δεΤ άναγινώσχεσθαι Ιν έχχλησίφ .βι- 
βλία άσεβων, Ι) τά λεγόμενα άπόχρυφα, ή τά ψευδή 
συντεθέντα μαρτυρολόγια, ώς εις άπιστίαν &μβάλ• 
λοντα τοΟς άχούοντας* οΟτε δέ άχανόνιστόν τι βι- 
βλίον δέχεσθαι δλως * άλλα πυρ\ ταύτα χαταναλί* 
σχειν* οίδέ ώς άληθέσι προσέχοντες τούτοις, ^Ι μλν 
Ιιρωμένοι είσΥ, ?^θαιροΰνται • εΐ βΙ λαΐχο\, αναθε- 
ματίζονται. Τά μέντοι βεδεγμένα τ{ Έχχλησί^ 
μαρτύρια τών άγιων άναγινώσχεσθαι δεΙ έν ^άις 
μν^αις αύ;ών. 

Τών άγιων αποστόλων χανών ξ*. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών νθ' χαΥ ξ\ 

Συνόδου Καρθαγένης χανών χδ^ χα\ μς\ 

Συνόδου ς' χανών ξγ', χαΐ του άγιου *Αθανασίου 
χανόνες β'. 

?*. Ότι ού δεΤ τίνα οίχοδομείν θείον να6ν μή 
Ιχοντα τά πρ6ς άπαρτισμόν * ο&τε δλ χαθιερουν τού- 
τον χωρ\ς χαταθέσεως άγιων λειψάνων* 6 γάρ ηηοίΑΠίαι κΗςυΙαηιιη 46ρθ8ΊΐΙοη6• Ουί 6ηΊαι α1)8- |^ Ιχέ^ τούτων χαθιερών χαθαιρείται. ΚαΙ δτι αίρε- ςυ6 Ιιΐ8 €0η860Γ«ι, (ΐ6ροηΙΐυΓ. Ιίβηι 1ι»Γ6ΐί608 ιΐο- 
ηιυπι Β6ΐ ηοη ΙηκΓ6<ϋ• ιΐ6ςα6 ρΓ9686ηΐϋ)ΐΐ8 ΙΙϋβ ιηίβ- 

8110 66ΐ6ΐ)ηΓί• 

87ηο(ϋ 1ι80(1ί66η» €«ηοη 6. 

$3τηο<Ιί VII ο^ιηοη 7, 17, 61 8•η€ΐΙ ΤίιηοΐΙιοι €«- 
ηοη 7. 

7. ΟρθΓ(6Γ6 1)61 Ι6ΐηρ1απι ίη|Τΰ8808 άΙτΙιΟΓοηι 
ΟΓ&οαΙοηιιη 8υ86υ1ΐ8ΐ1οηί 1η8ί8ΐ6Γ6, ςα6ηιτ1• ηοη 
ίααβηΐ 62 ςυϋΐί Μκΐίιιιιΐ; α6ειιοη'6ΐΐ8ΐη Ιπ οΓϋίο• 

ηΟ ρ6Γ2>6ν6ΓλΓ6, ΛΟ .6Αη€ΐ» ΟΟΠΙΠίυΐΐίοηΟ, &ΚΙΙ16 6 

ί6]αιιί8 Β3€γ{ΟοΙ9 ^6γπ• ΟαΙ 6Βίη ηοη Ιΐ& ί«αιΐ94» 
6χοοιηΐΏυηίοΐ(ηΐυΓ• 

ΒΑΠοΐογιιιη •ρο8ΐο1θΓυπι €&ηοη 50 6ΐ9• 

^5ηο(ϋ Αηϋθ6ΐΐ6η« ΟΑίιοη 2. τιχο\ εις οΤχον θεού ούχ εΙσέρχονται *, οΟτβ δέ παρ• 
όνιρων αυτών γίνιται σύναξις• 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών ς-'. 

Συνόδου ζ* χανών ζ^, ιζ', χα\ του αγίου Τιμοθέου 
χανών ζ*. 

ζ*. Ότι δεΙ τοΟς είσιόντας «Ις ναλν θβου ιταρα- 
μένειν τξ άχροάσει τών θείων λογίων, χάν μ^ ποιώ- 
σιν & άχούουσι * χα\ τ|| προσευχή προσχαρτερειν, 
χαι τ|) άγί^ μεταλήψει * χα\ άπ6 νηστιχων τάς θυ- 
σίας προσάγεαθαι * οι γάρ μή οΟτω ποιοΟντες αφο- 
ρίζονται. 

Τών αγίων ^Ιποστό7ων χανών ν' χα\ θ*. 

Σον09θυ *Αντιοχ«ίας χανών β'. 13 ΣϋΜ^ ΚαφΛατξίνίΐι^ηΛΜ^ μα\ ΕΜΤΟΜΕ ΟΑΝΟΝϋΜ. 

Α δ]Γηο()ί €ηη1ι»ςίηί6η$• οηοη 4Κ 14 ς^ »ηάν χβν χζίτοΰ Αγίου ΤιμοΒέου δγιιοιίί VI οαιιοιι 29, βΐ 83ΐιοΓι ΤΐιηοιΙι.ΰί οαποκ χχνών ιΓ• 

ΚαΧ νομικών χιφΑλαιον θ*. 
■ η'• *υτι Μ έν χαΐς συνάξισιν Ευαγγέλια μ€τ3ί κα\ 
έτερων Γραφών άναγινώσχισθαι» χα\ ψαλμούς βέ 
{|1$<(ν, χαΐ βιΑ μ<9ου γίνβσθαι Ανάγνωσης * χα\ τήν 
αυτήν 61 λ€ΐτουργίαν πάντοτε κοιιΐν. 
£υν^(τ Ααο6ιχβ{ας χανών ς^^ ιζ*, ιη', ιθ*. 
Συνόδου Καρθαγένης χανών ργ*. • 
Β'.Ότιού ΗίΙ έν Τβισαραχοστ^ Αρτον ιερονφέρειν, 
οΟκ δέ μαρτύρων μνήμας έπιτκλείν, «Ι μή έν Σαβ- 
βάτφ χα\ Κυριαχ^ μόνον* χαΐ %ήν έορτήν <βου 
Ευαγγελισμού• Έπ\ δέ ταΤς λοιηαΤς ήμέρακς της 
άγΙας Τιτσαραχοστής, γινέβθω ή Οε(α των ιιροη- 
γιασμένων λειτουργία. Β 

Συνόδου Ααοϊιχε(ας χανών μαΤ χα\ να% χα\ συνό- 
δου ς;^ χανών ρ\ 

κ'. Ότι όύ δεΤ τίνα των πιοτών Απολιμπάνεσφαι 
των θε(ων συνάξιων * εΐ γάρ &ηολειφθ{| έν έβδομάιι 
ιρισ\ν, εΐ μέν Ιερωμένος έΦτ\» χαΟαιρείσΟω * ει δέ 
λιιχδς, άφορίνέβΟω, 
Συνόδου ς' χανών π*. 

ια'. *Οτι ού δεΐ χληριχ6ν έν δύο πόλεων χατατάτ- 
τεβΟαι έχχληβίαις, Αλλά άρχείσθάιι χατά τ6ν των 
χανόναιν δρον τϊ) μιΐ * της δέ ετέρας άφίοτασθακ 
πάντως, έπε\ χαθαιρείιαι * έν δέ τοΙς Ιξω πόλεοις 
χωρίοις, Βνά τήν Ιλλέιψιν των ανθρώπων παραχω- 
ρείτω [ϊσ. παραχωρεΓσΟω] τούτο• 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών ι' χαΐ χ', χαΐ συνόδου ^ 
ζ χανών ιε'. 

ιβ*. "Οτι ου δεΙ έν τφ Τριααγίφ Ομνφ προστιθέ- 
ναι τ&, Ό σταυρωθείς δ^ ί^μάς* αίρετιχών γάρ 
έστιν ή τοιαύτη φωνή. Έπε\ ε Ι μέν Ιερωμένος 
έ'στίν ό τούτο λέγων, χα6αιρε(σ6ω * εΕ δέ λαΙχ6ς, 
άφοριζέσΟω. 
Συνόδου ς-' χανών πα'• 

ιγ\ 'Οτι δεΙμόνους'τοΟς Ιερείς είσιέναι εΕς τ6 
&γιον θυαιαστήριον, χα\ μεταλαμβάνειν ^ χα\ δτι 
τοΙς σώμασι των τελευτησάντων χοινωνία ού δ(δο- 
ται• 

Σννόδου Λαοδιχείας χανών ιΟ'. 
Καρθαγένης ιη', χα\ συνόδου ς' χανών πγ*. η. 

8. Ιιι 8γυαχίΐΗΐκ «ιιιο «ΓιΊε δοήρίαΓίδ 1ο((6ΐΐ(ΐ9 βδ&β 
Εν3η|;Φΐί8, β( ρ59ΐ1ιηοβ €αιι«αΔο8, ΙβοΓιοηβδ^ιιβ ίπ• 
ΐβΓ]ίεΙοη(Ι&8, Αίςυβ 'κΐβιη οΏοίοιη &6ηίΐρβΓ €θ1οΙ>ηιη• 
άυπι. 

δχηόϋί 1.8οόΊοεη{6 οβηοη 6, 17, 18, 19. 
8γιιθ(Γι €3Γ4ΐι'3^ίηί€η$Ί8 ο&η. 103. 

9. Νοη οροΓίθΓβ ίπ 0υ»(ΐΓ3|;β$ίιπ3 ρϋηβΐΥΐ ο0ΊέΐΓ6ν 
ηβςιιβ πιβίΓίγπιπι οοηιιηβιηοΓΜίοηββ ρβΓ^κ^Γβ, ιιΐβΐ 
ίη δ»Ι)Ι)&ΐο 61 1)οπιίηΐθ3 ΐαηΐυιη : 80 Γββίυιη Αιη• 
ηιιηΐίαΐίοηίβ. Ια γχΙογΊβ νβΓΟ «ϋ65υ9; ε.ιηοΙ» Οα«• 
(Ιΐ8|;β$ίη)9β, όιτΐιιυιιι ρπϋβιη 8:ΐηοΐίη€ίΙ:ιΐοΓθΐΙι €θΐ6- 
1)Γ«ΊυΓ ϋίϋοίιιιΐ)• 

δγηοιίί Ι480(]ίε6η» ε&ηοη 41 οΐ 51 , 61 βγηοιΙΊ VI 
οϋιοιι %. 

10. Νοη οροΠβΓΟ ςυβιηςιΐ9ΐη Οϋεϋοιη 8 όΗΙηι• 
$γη3χΊΙ)υ$ 8ΐιοε$β : βΐ βηίπι ρ6Γ ΐΓββ Ιΐ6ΐΐ()οπΐ8ά8β 

ηΟΙΙ ΐΐΐΐ6Γ8ίΐ, 8ΐηΐΐίϋ6ΐη 88€Π8 ΐΐ6ι11ΐΙ18 8ίΙ, (ΐ6ροϋ8ΐυΓ ; 

Ι8ΐ6υ8 νοΓο, 6Χ€0ΐηιηιιιΓΐ€6(υΓ• 
ΒγηοιίΊ VI 68ηοη 80. . 

11. Νοιι οροΓΐ6Γ6 οΙβΓίουιη Ιη άυβηιιη υίΐ^ίαιη 
€ΰεΐ68Γΐ5 οπΙΊπαγΙ, ββά υηα οοιιίβηιαηι 6886 )υχΐα 
€»ηοιιιιιιι ϋεΠιι'αίοηβιη, 8ΐ> 3ΐΐ6Γ8 Τ6η> ρ6ηίΐυ8 Γ6- 
66(ΐ6Γ6: δίη ν6Γ0, (ΙοροηίιυΓ. Ιη νΊ6Ί8 Τ6Γ0 ςυί βυηΙ 
6λΐΓ8 ιΐΓΐ)6ΐη, ρΓορίβΓ Ιιοιιιΐηυπι ά6Γ6€ΐυιη, Ιιοο 60ΐι« 

€6<1»ΙυΓ. 

δγηοϋΙ θ8ΐ€ΐΐ6ΐ!οη6η8ί8 €8ηοη 10 61 20, 61 βγηο• 
«Κ \ΊΙ θ8ΐιοη 15. 

12. ΤΓί88{ίο Ιιγιηηο ηοη 68&6 8(1]!€ΐ6η<]οπι : Οη* 
ϋΙ/ΙχΜΐ ρΓορ/^Γ ιιο<;Ιι»Γ6ΐ!οοΓυπι 6ηΙαι 68ΐ 6]σ8Π)ΐ>(Κ 
τοχ. 8ί<|ΐιί(ΐ6πι 6ηΙιη 88€Π8 8(1ϋί€ΐιΐ8 8ίΙ ηυΙ 6οο ιΗ•^ 
άΐ, (ΐ6ροηαΙιΐΓ; Ι8ΐ6υ8 ν6Γ0, 6Χ€0ΐηίηυηΐ66ΐιΐΓ• 

δγηο(ϋ ΥΙ €8ηοη 81. 

13. Οροη6Γ6 8θ1θ8 88€6Γ(]θΐ68 8<] 88η€(αΠΙ 8Υΐ8Γ• 

8€0β(ΐ6Γ6 61 οου)ηιαηίθ8Γ6 : •6 (ΙϋίυηοΐΟΓυπι 60Γρ(^ 
ηΙ>08 ιιοα €886 ϋ&ηιίβηι εοιηαιυιιίοηβ»)• 3γΜ0<Ιί Ι^»0(ΙίΓ6ΐΐ9β €8ηοη 19. 

δγηο<1ί €8ΓΐΙια{ίηί6η8ί8 18, 6( 8γηθ(Ιί ΥΙ 68ηοΝ 

1^. *Οτι ού δεΤ τίνα των λαίχών έαυτφ τών Οε(ωχ^|> 14. Νοη οροη6Γ6 ςιΐ6ΐΒηυ8πι ΙαίοοΓυηι 8ΊΙ)ΐ (Ιίνίηι μυστηρίων μεταδιδόναι παρόντος έπισχόπου, ή 
Μεσθυτέρου, ή διαχόνύυ • χα\ δτι οΐ μεταλαβόντις 
δφέΐλουσιν εΙς σταυρού τύπον σχηματ(ζεσ6αι τάς 
εαυτών χείρας, χα\ οΟτω προσέρχεσθαι τοΙς θείοις 
μυστηρ(οις• 
Συνόδου ς^ χανών νη' χα\ ρα*. 
ιιΤ. "Οτι ού δεΤ διαπέμπεσθαι τά 4για εΙς. λόγον 
αύλογιών άπλ παρο(χων εΙς παροίχους * ούτε δέ 4ν 
οΓχοις γίνεσθαι προσφορών χωρΧς έχχλησίας παρά 
έπισχόπου ή πρ&σβυτέρου. 
Συνόδου Λαοδνχείας χανών (δ' χα\ νη\ 
ις'. Ότι ού δεΙ άπαΐ'^Ιν τ6 οίονούν είδος &π6 των 
μεταλαμβανόντων του στάματος τον.Χριντου* έπεί 
παθαιρουντ^ι• 88€Γ8ΐη6ηΐ8 ίΐηρ6ΓΐίΓ6, ρΓ»86ηΐ6 6ρί8€θρθ, •υ| 
ρΓ68ΐ)]η6Γ0, 8υΓ Ιΐί8€θηθ. Ιΐ6ΠΙ 00ΠΙΐηΗΜί€8ΙΐΙΰ8 (16- 

1)6Γ6 ίη €Γα€Ί$ βςυΓ8ΐη ιιίΑηυσ 8υ&8 οοπιροησι^, 
8ί€ςυ6 Η(1 (1ΐνίιΐ8 8:ιεΓαιη6ηϋι λθ66(ΙθΓ6• 

δ7ηο<ϋ ΥΙ €8ηοη 58 6ΐ ΙΟΙ. 

15. Νοη οροΓΐ6Γ6 88ηεΐι 6υΙο$ί8Γυιη ηοηιίηο η 
ραΓ0ΒεΊ5 8(1 ρΑΓ0βεο8 4πιη8πιίΐ(!, η6(|υ6 ίη ρην8ΐί8 

Χ(1ίΐΜΙ5 06Γί 0ΐ)ΐ8ΐΐ0η63 8ΐ>8<ΐυ6 Εε€ΐ68ί36 6ρί8ίΌρ0 

αυΐ ρΓ68ΐ>7ΐ6Γ0. 
δχηοϋί Ι^8θϋΐ€6η96 οιηοη 14 61 58, 

16. Νοη οροΓΐ6Γ6 ςυ8ΐ6ηιευιιΐ(]ΐΐ6 8ρ6εΐ6ΐη ηοιηιηί 
6χί^Γ6 8ϋ Ιϋ5 ςυί εοΓριΐ8 €1ττΐ84ί 8ΐιηιαηΙ : 8ϋο- 
ςυίη (ΙσροηιιηΐιΐΓ. 15 ΑΚδΕΝΙΙ ΜΟΝΑΟΗΙ 

διτποίίί VI €Ληοη 43. Α Συνόδου ς' χανών χγ'. 16 17. Νυιι οροηβΓβ ρ1υ$ςυ3πι ε&ιιοηί€θ3 ο^ηίοΓΟβ 

ΙΐΙ ΙΗθ4ϋθ 6ΰ€ΐ68ΐ« 08ηΙ&Γ6, &υΙ ΙΐΓΐηί8ΐΓ08 βΧΟΓΟί- 

Ζ3Γ6, αυΙ ββοπι ταβ» ΐ2η({βΓ6, >υι ρ»ϋ6ΐιι ΐπάβΓο* 
•«ι €8ΐί€6αι 1)€η6(1ΐ€6Γ6 : τβΓηιη €ΐί«ιη ηυηςιΐΒΐη 
]•ιιαα5 Γ6ΐίηςυ€Γ6 ; ΰ8η€οΐ68 τβΓΟ ηο(|α8ςυ8αι ίιι- 
€οη(ϋιί8 οΐ8ΐηθΓίΚ)υ$ Ιιοο 8β«ι*6. 

δ/ηοάί 1•3θιϋε6ΐιχ €8ηοο 15, 41, 44, 43, 45, 40 
«ι 43. 

8/110(11 ¥1 ο^ηοιι 33. 75• €ΐ Βχηιχίί ¥11 ΰ«« 
ηοιι 14. 

18. ΟαιοΜ 6€θ1β8ΐ8ΐΙίϋ&8 ΐΓ84ί(ιοηβ8 ηοη βοή• 

ρΐ88, €Χ ΰθη8υ6ΐυ<1ίη6 Ιη Εθ€ΐ6)»ί& Γ6€6ρϋΐ8, 50Γΐρΐί8- 

•|ΐΐ6 €οη8ΐίΐα11οηίΙ)υ8 ιηίαΙιηβ ςοιιΐΓ8Π88, €β80 8€γ« 

δβηοΐΐ Β88ΊΓιί ΰ^ηοο 90 βι 91. Β 

19. Νοη οροηβΓβ οοηΐΓ• ΟοηιΊιιΙ 0Μη<Ι»Ιιιιιι 8ΐί« 
ςιι^ρίΑΟί Ιη 8»ηΓΐβ€ίυηι &(Ι βιηοΐυαι «ΙϋΓβ λίΓβΓΓβ, 
ρηβίβΓ βοΐυοι ρ8ΐΐ6ω €ΐ ιτίηυηι «(|υ« οιΐβίαιη ; ςαΐ 

€ΜίΆ ρηΒΐ«Γ Ιΐ8Βΰ ί»€ΐΙ, ϋβρΟΟΑίΟΓ. 

3«ιΐ€ΐοηιαι αροβίοΙοΓαιη οαηοΒ δ. 

δ/οοϋί €8ηΙΐ8βίηΐ608ΐ8 (ΐληοη 37. 

δ/ηοίΐί VI ε^ηοη 48» 37 61 57. 

10. ΡπΜΐυβ 61 ρΓΐιη!ΐί86 <ιυ« ο1&ΓαηΐυΓ| ηοη 
6886 830010 3ΐΐ3Η ΙηίοΓοηιΙββ» 86<1 άοουιο ηιίΐΐοη* 
ϋ85, αι 688 6ρί&€θρυ8 6ΐ ο«16γ1 οΙβΗοΙ ϋίνίιΐ8ηΐ• 
^υί 8υΐ6ΐη Ιιχο ΓυπιηΙαΓ 3υΐ λαΓοΓυηΙ ρηΒίΟΓ το- 
Ιαιιΐιΐβοη 6ρί8€ορί9 &η•ι1ιβιιιαΐ6 ΓοήαηΙιΐΓ, 3€ ςυιη- 
Ιυρίο ηϋυΙοΐαηΐυΓ• 

ΒίλποΐΟΓυιη αροβίοΙοΓυπι οαηοη 4 61 74. 

5/ι•0(ϋ 680ΚΓ6η8ί8 631100 4. 

δρο<Ιί 03Γΐ1ΐ32ίηί6η8ί8 €3ηοα 37. 

δχίΜΜίί VI €3ηοη 48, 67 61 99. 

Τ1ΐ6ορΙιΙ1Ι Αΐ6Ζ3η<Ιπηι 63ηοο 8. 

Ει 1β{Ί8 03ρυ1 19. 

41. Νοο οροη6Γ6 ΙΙηΙβααι •αΙ ?3δ ςσο<ΙΗ1»6ΐ 13»- 
€ΓιΗ63ΐααι 3ΐϋ οαιρί3ΐΒ ϋβυΐ 3ΐΐη1>α6Γ0• ΟαΙ οηΐιη 
Ιιο6 ίαοΚ, 8ΐ ςα1ά6ΐιι ι«6η$ <ΐ686πτΐ3ΐ, Ι30ςυ3ΐη «α• 
^^^1^{(I8 ά6ρουίΐυΓ ^ ΐ3ίοα8 νοιυ 6Χ€οαιιιιυιιί63ΐυΓ• 

53η€ΐ0Γυιιι 3ρο8ΐοΙοηιιη οιιιοη 73• 
δ/ηοάΐ ίϋ ΐ6ΐιιρ1ο διηοΙΟΓΟίη Αρθ8ΐο1οηιηι 66β6- 
ΙιηΐΦ 63000 10. 
Ει 8306ύ 6γ6£0γΠ Ν7886ηΊ 63ηοΜ 8• ] 

44. Νοο οροηοΓβ Οοιηίοΐ63 3αΙ Ροοίοοοβίο (6ηα« 

α66ΐ6Γ6, 86(1 8130168 ΟοΟίΙΟΟ ρΓβ068 οβΟΓΓΟ• 

5/00(11 Νίοζηχ Ο3οοη 40, 
8/00(11 VI €3000 90. 

8311611 ΡΰΐΓί Αΐ6Ι30(ΐΓΐα1 63000 15. 
830611 Β38ΐ1ϋ 63000 90. 

43. €68830(1υΠΙ 6886 35 0ρ6Γϋ)υ8 άίβ 1>00)1ΐΐί€3, 
ηΐ8ΐ 066688*1138 υΓ({63ΐ; 83ΐ)Ι)3ΐΟ νΟΓΟ 0ρ6Γ30(1υΐ0• 

Οηί 6θ1αι ί11υ(1 οΐ1ο8ΐ άο^οοι, 3Π3ΐΙΐ6ΐη3ΐ• ρ6Γ66ΐ• 
Ιυοιαΐτ• 

8/ΟΟάΙ 1•30{ϋ66η£ 63000 49. 

44• 8300138 1α)3|(1η68 6Γ»§;60(138 68^6 3ΐ(|υ6 3ιΐ0- 
Γ30(ΐ38, Ουηΐ ΙΐΟΟΟΓ 3(1 6&60ΐρΐ3Γ ΐΓ30:»03ΐ. 8ί (|ΙΙΪ8 ι{Γ• *Οτκ οΰ ^87 πλέον νών χανονιχϊ&ν ψαΐτών Ιν 
μέσφ νής έχχλησίας ψ^λ8ΐν, ή Ιφορχ(ζ8ΐν ύιπ^ρ£« 
τας * ή ίπτεσθαι Ιιρών σχβυών, ή &ρτον διΜναι, ή 
κοτήριον βύλογιΐν * άλλα μηβέκοτε τά; θύρας έγχα• 
ταλιμπάνειν* χα\ τοΙς (|^λοντας δ1 μ1) βοαΙς &τά* 
χτοις χρωμένους τούτο ποκίν. 

Συνόβου Λαοδιχι(ας χανών ιε', χα'» χ^'» χγ'* Χβ', 
χ^ χα\ μγ*. 

Συνόδου ς' χανών λγ* χα\ οι*, χα\ συνόδου ζ* 
χανών ιδ^. 

ιη\ *Ότκ δβΐ τηρεΤν χα\ τάς &γρ&φους πάσας Ιχ- 
χλησιαστιχάς παραδόσεις, τάς έχ συνηθείας δεδε- 
γμένας τ{| Έχχλησί^, χα\ μΐ) Ιναντιουμένας έγγρά* 
φοις τυποις• 

Του &γ(ου Βασιλείου χανών V χαΐ \(ΐ'. ιθ'. *Οτι ού δεΙ παρά τ1|ν του Κυρ(ου διάταξιν 
Ιτερά τίνα εΙς θυσίαν προσάγειν τφ άγίφ θυσιαστή* 
ρίφ, ^ μόνον άρτον χα\ οίνον Οδατι μεμκγμένον * 6 
γάρ παρά ταύτα ποιών χαθαιρείσθω. 

Των αγίων αποστόλων χανών γ'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών λζ*. 

Συνόδου ς^' χανών χη', λζ*, χα\ νΡ• 

χ*• *Οτι ού δεΖ εΙσάγεσθαι Ιν άγίφ θυσκαστηρ<(ρ 
τάς προσφερομένας χαρποφορίας χα\ άπαρχάς» άλλ* 
εΙς οΤχον άποστέλλεσθαι , ώς άν Ιπιμερίσωνται 
ταύτα δ τε Ιπίσχοπος, χα\ο1^λοιπο\ χληριχο(, 01 δλ 
ταύτα χλέπτοντες, ή αφαιρούμενοι παρά γνώμην 
του Ιπισχόπου, άναθεματ{^ονται« κα\ ζημιούνται 
ζ» πενταπ)4ΐσ(ονα• 

Των αγίων αποστόλων χεηκβίν δ* χα\ ο^*• 

Συνόδου Γαγγρων χανών ^\ 

Συνόδου Καρθαγένης χανών λΡ• 

ΚαΙ συνόδου ς" χανών χη\ νζ* χα\ Ι^θ*• 

Θεοφίλου ^Αλεξανδρείας χανών η'• 

Κα\ νομιχλν χεφάλαιον ιθ^ 

πα'. *Οτι ού δεΙ όΟόνην ) σχευος τδ οίονουν άγια- 
σθΐν εΙς έτέραν χρησίν τίνα σφετερί^εσθαι * 4 γάρ 
τούτο ποιών, εΙ μέν Ιερωμένος έστ\ν, ώς Ιερόσυλος 
καθαιρείται* ε1 δέ λαίχδς, αφορίζεται άχοινωνή- 
τως. 

Ιων αγίων αποστόλων χανών ογ*• 

Συνόδου τής έν τφ ναφ των *Αγίων Αποστόλων 
χανών ι\ 
Ο Κα\ του αγίου Γρηγορίου Νύσσης χανών η'. 

χΡ^• •Οτι ού δεΙ χλίνειν γόνυ Ιν Κυριαχ}), ή έν τϋ 
ϋεντηχοστ^ ' άλλ' έστωτας προσφέρειν τφ Κυρίιρ 
τάς εύχάς. 

Συνόδου Νιχαίας χανών χ*. 

Συνόδου ς-' χανών V• 

Του αγίου Πέτρου ^Αλεξανδρείας χανών ι^^ 

Κα\ του αγίου Βισιλείου χανών Ι^'. 

χγ*. •ϋτι διί σχολάζειν των Ιργων έν Κυριαχ^, εΙ 
μή άνάγχη χατεπείγει * &ν δέ τφ Σαδβάτφ λργά- 
ζεσθαι. 01 γάρ άργοϋντες αύχδ. αναθεματίζονται. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών χθ*• 
χδ*• •Οτι δεΙ άναστηλοΰσθαι αγίας είχόνα;, χα\ 
προσχυνεΐσθαι αύτάς, ώς της τιμής έπΙ τδ πρωτό* 17 • ΕΡ1Τ0ΜΕ 

τύπον βιαβαινούση^. ΈΙ δέ τις χρύπτει παρ* Ιαυτφ 
βιβλίον των «Εχονομάχων, ε( μλν Ιερωμένος έβτι, χα- 
ΟαιρβίβΟω - εΐ & λαΐχ^, άφοριζέαθω. 

Συνό^υ ς" χανών πβ'. 

Συν^υ ξ^ χανών (*, θ'. 

χε'• *Οτι ού δεΤ 1κ\ του Ιδάφους βταυρο3 τύπον 
«ατασχ«υάζεςν* &λλ* βΙχα.\ εύρεθβΐη* παντ\ τρόπφ 
άφαν(ζ<β6α( τούτον , αφορίζονται γάρ ο{ τούτο χα- 
νοΒεχ^μινοι• 

Καν^ ογ* συνόδου ς^. 

χς'.'Οτι ού δεΙ τους πισνοϋς πρ6 τής Ιαρινης. 
Ιαημερίας τ^ Πάσχα ΙπίτελεΤν. 01 γάρ τούτο ποιούν* 
τβς» «ι μίν 1«ρωμ<νοι εΕ9\, χαθαιροΟνται, χαΐ ατι- 
μάζονται * εΙ δλ λαΐχο\ αφορίζονται, χα\ της Έχ- 
χληαίας Ιχβάλλονται. 

Των &γίων &πο9τέ>ων χανών ζ*. 

Συνόδου Αντιοχείας χανών α\ 

Συνόδου Καρθαγένης χανών λδ^, να^χαΥογ*• 

χζ*. Ότι ού δεΙ τίνα των πιστών τ^ Ιπαύριον της 
Χριβτοΰ Γεννήσεως Επιλοχία τ^ παναγί^ θεοτόχφ 
ΙπιτελεΤν * Αλόχευτον γάρ τδν έχ τ!|ς Παρθένου θείον 
«όχον όμολογούμεν• Ό δλ τούτο ποιών, εΐ μΙν Ιερω* 
μένος έ«τ\, χάθαιρείται* εΙ δέ λαΧχδς Αφορίζε• 
τ«ι• 

Συνόδου ς* χανών οθ'• 

χη'• *Οτι δεΙ έγχρατεύεαΟαι πρεσβύτερον, χα\ 
διάχονον, χα\ ύποδιάχονον &π^ τών Ιδίβον γυναιχών 
Ιν ταΓς ήμέραις τών λειτουργιών αυτών* οΐ γάρ μ)| 
ο!^ω ποιου ντες, χαθαιρουνται. ΤοΙ)ς δΐ λοιπο&ς 
χληριχοΟς ού χρή άναγχάζεσθαι εΙς τοΟτο. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών Υ ψ δ*, χε' χαΐ ξ*• 

Συνόδου ς' χανών ιγ'• 

χθ*. Ότι ού δεΖ έν χυριαχφ πόλεως Ιπιχορίους 
πρεσβυτέρους προοφέρειν• 

Συνόδου Νεοχαισαρείας χανών ιγ*• 

λ'• *Οτι ού δεΖ χαταφρονείν τών Ιχ πίατεως Αγά• 
•ας ποιούντων, χα\ συγχαλούντων τοι»; αδελφούς * 
μή «οιείν δΐ ταύτας Ιν Ιχχλησίφ, 1πε\ αφορίζονται* 
μήτε δλ αΓρειν μέρη Ιν αύταΤς * χα\ ότι ο( Ιξευτε- 
Ι^ίζοντες ταύτας, χ«\ μή χοινωνοΰντες τα?ς χλήσεσιν 
[χλάσεβιν], αναθεματίζονται. 

Συνόδου Γαγγρών χανών ια'. 

Συνόδου Λαοδιχείας χανών χζ*, V χα\ χι»% 

Συνόδου Καρθαγένης μβ'. 

Συνόδου ς' χανών οδ*. 

λα^• Ότι δεΤ τοΟς τ|) ΙχχλησΙφ προσφεύγοντας 
ελευθέρους τυγχάνειν * αΐτου μένων περ\ τούτων τών 
της Ιχχλησίας προσφύγων χαΊ προεστώτας Χριατια- 
νιχωτάτους βασιλείς. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ξβ", πδ'• 

λβ^• *Οτι ο6 δεΙ διδάσχειν λαΧχ^ν δημοσίφ , (πε\ 
αφορίζεται ημέρας τεσχράχοντα * ούτε δλ λαλείν 
γνναίχα έν Ιχχλησίφ * ουδέ προσχαθΐ^σθαι έν αύτ||• 
ούτ« εΙς &γιον θυσιαατήριον εΙσελθεΤν, έχτλς του 
^σιλέως μέλλοντος προσάξαι δώρα ^φ * ούτε δέ 
λιτάς έξεστι ποιεΓν λαΤχοΤς. 

Συνόδου Λαοδιχείας χανών ια\ μϋ^. 

ΧννόΙου ς* χανών ξ^, ξθ' χα\ ο\ ΟΑΝΟΝϋΜ. 18 

Α &ιι(βηι ιριΐ(1 $6 οοουΐΐυιη ϊίϋΐ^ι ϋϋηιιη οοΓοιη ί|οΙ 
Ιιιι&$ίΐ]«8 ορρυ§;ηΑΐιΐ, βΐ ςυίάβιη μ€Η» ορβτοΐιΐΓν 
ϋβροηλΙυΓ : βΐ νβΓο Ιλίουβ βίι, εβ^Γβ^βίαΓ• 
δρο^ΙΙ ΥΙ εβηοη 82. 
δ7ηικΙί Υ11 €»ηοη 7, 9. 

25. €Γυ€ΐ8 β{[αΓλΐη ειιροΓ 8οΙυιη ηοη βιεβ €ΐΒο• 
Κβηάλΐη, νβηιιη 61 $\ ΓβρβΗιΐυΓ, οιηηΙ ιηο<Ιο Ιρεααι 
Μ86 α5οΐ6η<ΐ8ΐη : ςυ! βηίιη Ιιοο Γ6€!ρΙυηΙ, βιοοηι• 
ιηιιηίεαηΙυΓ• 

δρο(Ι{ VI €&Βοη75. 

26. Νοη οροΓίβΓΟ ΟίΙβΙββ «ηΐ« νβΓηυπι ερςυΐηο* 
εΓιαιη Ρ•8ο1ι• €6ΐ6ΐ>ηΓ6 ΓςοΙ βηΐιη Ιιοο ΓαοΙοβι, «1 
ςαι^οαι 6&6τίβΑ<Ι4ΐ€ΐΙ εΐηΐ, (ΙβροηαηΙυΓ» »6 <1ί(η!'• 
Ι&16 ρΗνλίΚοΓ : ε! νβΓο 1•ΐοί, 8β£τ•|[ΐηΐαΓ, ϋΐ|οβ 
β€€ΐβε1« «{ΙΰΙυιιΙαΓ• 

Β δαηϋΐοηιαι «ροεΙοΙοΓαιη €&ηοιι 7• 
δγίΗΜϋ Αηΐΐοοίιβη» β&ηοη Ι. 
δ7ηο<ϋ €«η1ι&({1ηΐ6η»1β ο^ηοη 34, 51 6ΐ 75• 

27. Μοη οροηβτβ ςυβιηςοΑπι Α^βΐίοπι ροείτΐϋίβ 
€1ιπ8ΐ1 ΝβΐιτΗαίΙε ΡΰΗ‫ιίοη6ΐη 8Αη^ι^8λ^αι» ΟαΙ- 
Ρ8ΠΒ €6]6ΐ)ηΓ6. ΠΜοαιη βηΐιη ΥΐΓ^ιπίβ ρΑΠιιιη 
ραΓ|8ΐη6ηΐ0Γαπι βχρβΠβη οοηΟΐβιηυΓ• ΟαΙ «υίβηι 
Ιιοο ΓλοΙΐ* είςαΐϋβπι β^ΟΓΟ ιηοηοΓβ ίαιιΐ(8ΐυΓ• Αθρο» 
ιιΗιιγ; Ι8!εα8 τ6γο 8β^Γ6|[8ΐαΓ. 

δ7ηο<ϋ VI 0800η 79. 

38; ΟροΓίΟΓβ ρι*68ΐ>]η6Γυιη, «ΙΙαοοηιπιι 61 8υ1>• 

(ΙΙ&€θηυιιι ϋε (ϋ€ΐ>α8.<|ΐιίΙ)υ8 ο(Βεϋ8 βυΙε Γοη({αηΐυΓ« 

8ΐ> υχοΓΰ)ΐ]8 81118 80 οοηΙίοβΓβ : ςαΐ βηίιη ηοη Ιϋ 

Γβοίαηΐ, ά6]ΐ€ίαηΐαΓ• €«(6Η τβΓΟ €ΐ6Γΐ€ΐ ηοη βαηΐ 

(2 8(1 Ιΐ06 εο8βη(ϋ• 

δ7ηο<ϋ ϋ0η1ΐ88ΐηΐ6η8ί8 €8ηοη 5, 4, 2$ βΐ 80. 

δροιίί VI €8ηοηΙ5• 

29. Νοη οροηβΓβ ΓΟΗβ ρΓ08ΐ>7ΐ6ΓΟ8 Ιο θ€€ΐ«8ί8 
€ΐν*ΐΐ8ΐΐ8 ΟβΤβΓΓβ. 

δγηοϋΙ Ν60€«$8η€η8ί8 θ8ηοη 15. 

50. Νοη €886 6οηΐ6ηιη6η(Ιθ8 608 ςοΐ οχ Αιΐο 9^8- 

ρ88 ΓβοίηηΙ 6| Γγ3ΙΓ68 €0ην068ηΙ, 688 ΤβΙΌ Ιη 

66οΐ6&ί8 ηοη 6880 Γ8εί6η<ΐ88 ; η&πι ςαΙ εβοηε Γ8* 
εΐαηΐ, 6χεοπιπιαιιίο8ηΐηΓ ; ηβφιβ τβΓΟ ρβπβε 1η ΙρβΙβ 
€386 ΐοΙΙβηάΑδ. Ουΐ 8αΐ6ηι ΐρ888 ραητιΓαείυηΐ, η6(|ΐΐ6 
νοεαίΐοηΙΙιαε (Ρ. ίΓ86ΐίοιιΙ5υ8) 60ΐηιηυηΐ€8ηΐ, 8ΐ8- 
ΐΙΐΓΠ)3ΐβ ρβΓευΐίυηΐιΐΓ. 

δγηοάί βαη^Γβηβίβ θ8ηοη II. 

δίγηοΜΙ [^α(Μ)ί€6η3Β €3ηοη 27, 50 εΐ 28. 
Ι> δγηο«ϋ €8ηΙΐ9([ίη6Π5. ε&ηοη 42. 

δγιιοιΗ \Ί οβηοη 74. 

51. Οροη6Γ6 608 (\η\ 8(1 εεεΙβ^ΐΑΐη εοιιΓιιςίυηΐ 
ΓιΙ>6Γ08 6886 : εηπι Ιρβοπιπι 6ε€ΐ68ΐ« ρ6ΓΓυ|[8πιιη 
Ιρεί βΐιαπη ε!ιπ8ΐ1ηιιΐ8$ίιηί ίηορβηίοΓεε 8ΐηΙ ρΓ0ΐ6- 

ε(ΟΓ68. 

δγηοίΐί ε8ΓΐΙΐ396η3Β εαηοη 6461 84. 

52. Νοη οροΓΐ6Γ6 Ι&ίουπι ' ριιΗΠεβ (Ιοε6Γ6, &Ιίο• 
ημί 6χεοπιπιυηίθ8ΐαΓ <ϋε1)υ8 ςη8<]Γ88ΐηΐ• ; η6φΐθ 
ν6Γ0 ηίΐυΗ6Γ6πι Ιη 66εΐ68ΐ8 ΙοςοΙ» ηβςαβ ρηκεΙιΙβΓο 
Ιη 68 ; ηεςυβ 8(1 &8ηεΐυπ> εΙι^Γβ 8€66(Ι6Γ6» ρπ6ΐ6Γ 
Ιπ)ρ6Γ8ΐθΓ6πι οιυηοΓΐ Οϋο οΙ)ΐ8ΐιΐΓυηι. Νβςοβ 6ΐί8ηι 

Ι8ΐεΐ8 Πθ6ΐ ΡΓ6Γ68 Γαε6Γ6. 

δ]Γηθ(Ι1 ΙλοιΙΙο^ώχ εαηοη II, 44. 
57ηο<0 VI οαηοη 64, 69 6( 70. 1» ΑΚδΕΝίΙ ΜΟΝΑΟΗΙ 20 

Ιβ%ίΒ οβρυΐ 75• Α Νομιχδν χεφ*λαιον οβ'. 

53. Νοη οροΓίβΓβ ίηΐΓί ΙοφρΙοΓΟΠΐ &ιιι1>Κϋ8 Γββ λγ'. "Οτι ού δει ιτρότιθίναι 6νια έν τβ^ςτών Ιερών νβΜΐ€9 ρΓοροηβΓβ : ιιβςυβ Γλοίβ» &ιιρ6Γηυο ουίΐυ 

ίΐ• βΧ0Γ1Ι3Γ6, υΐ βρβΟίλΒίβδ 8<1 ϋΐΐίιΐίπβαΐ Ρ6ΓΙΓ3- 

ΙιβΓβ ροββίηΐ : ςυΙ βηίιη Ηα Γαοίΐ» ββ^Γεφ^αΐοη 

8γιιθ(]1 VI €&οοη 76 6ΐ 100. 
, 54. Νοη οροΓίβΓβ οίίΓα ΐϋβ^ηβιο ηβεββϊίΐ&ΐβιη, 
ηα» ίιι ΗΙηβΓΟ ίηϋίιΙ&ΐ, ςΗ»Ιβ€υιηςυ6 ]υιη6ΐιΐυιιι 
ία 8λΰΓϋΐη ΐβοηρΓυιη ίηΐΓθ(ΙυοβΓβ : τβΓοηι ηβςυβ 
Τ6ΐηΑΐΐ6Γ6 ίη 60, •ΐ]| ίηΐ6Γ ο&ίβεΐιαιηβηοβ ςυθίη• 
ΐ|υ«ΐ(ΐ €υιη ηιυΙίβΓβ 1ι»1>ίΐ&ηΐ6Πΐ. Ουί βηίιη Ιιαχ 
/•οΐυηΐ, 81 ςυίϋβηι Ββιεη^ &(](1ί€ΐΙ δίηΐ, (ΙβροηιιηΐυΓ ; 
81 νβΓΟ Ιαία, εκοιηπιυηίΰβηΙυΓ. 

Βγηοϋι νΐ€8ηοη88 6ΐ 97. 

«>5. ΟροηβΓβ ρπιηυιη ίηβίΓυβΓβ 61 (ΙοοβΓβ Οϋβηι, ηεριβό/.οις * ούτε ΙβτορεΖβ^αι ημάοωηΛ Ιν χαλλωττι- 
σμψ δυνάμενα Ιλχειν του^ 6ρώντβΐ(: εΕς ήδονήν * 6 
γάρ ο5τω ηοιών αφορίζεται. 

Συνόδου ς* χανών ος^• κα\ ρ*. 
. λδ'. "Ότι ού δεΙ χ^ρ\ς μεγάλης άνάγχης έν όδφ 
χαταλαβούνης τδ οίονουν χτηνος εΕς Ιερ^ να^ν- ε1σ• 
Αξαι « άλλ* ουδέ χαταμένειν Ι ν αύτφ τίνα , ή ϊ\ 
τοΙς χατηχουμένοις του ναοΰ γυνα(χ\ σννοιχοϋντα * 
οΐ γάρ ταύτα ΐΕΟΐοΟντις, εΐ μέν Ιερωμένοι είνί; χα* 
0αιρουνται * εΙδέ λαΐχο\, αφορίζονται. 

Συνόδου ς' χάνων πη' χα\ Ινζ'. 

λε'. *Οτι δε? πρότερον χατηχήσαι, χαΐ Ιχδιδάσχειν <Ιβίη(1β [>8ρΙίζ2Γ6 πι Η0Π)ίη6 ΡβίΓΐβ, βΐ ΡίΙϋ, €ΐ ^ τήν πίστιν • εΐτα βαπτίζειν εΙς τδ δνομα του Πα 

τρδς» χαΥ του ΤΙοΟ, χα\ του αγίου Πνεύμιτος, έν 
τριαΧ χατοιδ;>98αι * χα\ χρίεσθαι μύρφ μετά. τ^ 
βάπτισμα * χα\ ονχ, ώς τι^ες των οιΐρ'ετιχών, εΙς 
τρείς άναρχους, ή τρεΤς υΙοΙ>ς, ήτρεί; παραχλήτους• 
οΟτε μήν έν μιςί χαταδύσει τ5|. ε!ς τδν θάνατον του 
Κυρίου ' οΐ γάρ ούτω ποιουντες χαθαιρουνται. 
Των αγίων αποστόλων χανών μθ' χα\ ν' 
Συνόδου Λαοδικείας χανών με', μς-', μζ' χα\ μτ/'. 
Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως χανών ζ\ χ%\ συν- 
όδου ς-* χανών οη', 

λς'. "Οτι δει χα\ τά μιχρά βρέφη ε {ς άφεσιν 
αμαρτιών βαπτίζειν, διά τήν έπιχειμένην αύτοίς 
άμαρτίαν έχ της του *Αδάμ παραβάσεως * χα\ δχι 8ρίΓΗυ8 βαηοΐί, (Γί1)υ8 ιηβΓβΙοηίϋυβ , αίςαβ υη• 
ζοτο ΐίη^^υβηΐη ρο8ΐ 1)8ριί8ΐηα : ηοη λυίβηι, ΜΟίιΐ 
ϋοηηυΙΠ ΙΐΚΓβΐίοί» ίη Ιγ68 ρΓίοΰίρϋ βχρβηββ» &ηΐ 
ΙΓ68 Οΐίοβ» 2ΐϋΐ ΙΓ68 ρ8Γ8θΐ6ΐθ8 : ποςυύ βΐίαηι ίιι υιίΑ 
ηΐ€Γ8ΐοη6 ίπ ωοΠβιη Οοπιίηί. Ου! οπιιη ίΐ^ι Γ;ΐ€ίυηΐ, 
46ροηυηΐυΓ. 

δβηείΟΓυιη 8ρο$(ο1οΓυπι €3ηοη 49 61 50. 

8}τηθ(1Ί ΙιΑΟϋίοβη» εοηοη 45, 46, 47 61 48. 

δ^ηοίΐί ΟοηΒίαηιΙιιοροΠίαη» €8ηοη 7; 6( βγηοάί Υ1 
€8ηοη 78. 

36. ΟροΠϋΓβ 6ΐί3ηι ρ8ΓταΙθ8 ίιιΓ3η(68 ίη Γβ• 
ηιίδδΐοηβιη ρεοοΕίοΓυη) ϋβρΓιζλΓβ, ρΓορίβΓ 8({1ΐ36- 
τβηβ ίρ&ίβ ρβοοαίιιιη 6ζ Α(ΐ2ηιί ρΓχναΓίς^ΐίοιιβ. Ιΐ6ΐη ςυθ(ί 83η€ΐί ϋαρΓιβηιαίΊδ %γλ{ιά νίπιιΐβπίΐ ^ ή χάρις του αγίου βαπτίσματος δύναμιν χαΐ βοή- 
" ^^ • Οειαν παρέχει ηρΗς τδ μί] άμαρτάνειν. 01 γάρ μη 

οΟτω ποιοΰντες χαΐ λέγοντε;, αναθεματίζονται. 61 2υι11ΐυη) ρΓί£ΐ)6ΐ οοηίΓα ρ6€€3ΐηπι. Ουί 6ηίιη 
ηοη )18 ίΑ€ίυηΐ βΐ ιϋοαηΙ, 8Π3ΐΙΐ6ΐη3ΐ6 ρβΓουΐί- 
υηΐυΓ. 
δχηοϋί Οαηΐι&ΐζβηβρ ο^ηοη 110, 111, 112 εΐ 113. 

57. Νβπιΐηβηι ^Ι€6η4)υιη 6&8β ρ66€8Γι βϊρβΠβη) : 
4«ιί βηίιη Ιιοο ϋίοίΐ 8η»ΐ1ΐ6ηΐ8ΐβ ρβι^βΙΙίΐυΓ. 

δ^^ηοιίί ε8ΓΐΙΐ3{^6η» €&ηοη 114, 115 βΐ 116. 

58. Νοη οροΓίβΓβ βυπι ςυί τβΓβ 1)3ρΐιζ:ι1α8 8!ΐ 
ίΐ6Γυπι 1>3ρ(ίζ3Γ6, ηβςυβ «ο» ςηΐ βΐ) ΙιβΓβΐίοίβ 
ΙΐλρΐΙζί^ηΐυΓ, »πΐ βοβ ^υΐ αΙ) ίηιρίίβ ίηςυιηλίί βαηΐ 
ηοη 1)3ρΐίζ3Γ6 : νβΓυηι ηΓηυβ ηιοηυυπι 1>3ρΐίζ3Γ€ ; 
ςιιΙ βηίιη Ιηεο ΓβεΊπηΐ, £;Γ3άυ πιονβηίαΓ. Εοδ •η- 
ιβηι ςοί • 8βΙιί$π)3 11619, ίίδφΐβ ςηϊ ββοΓΕίιη 3ΐ> 
Εο'εΙβ^Ια οοηνβηΐυβ ε6ΐ6ΐ)Γ3[ιΐ Ι>3ριίζ3ηΐυΓ , 8υ86ΐ- 
ρβΓΟ οροΠβΙ, νβΓυηιευιπ 6X36(3 βΐ <1ί1ί(;6ηΐί ίιι- 
ι1ΐ|ΐ8ί(ίοηβ. 

δληοΐΟΓοιη 8ρο8ΐο^οΓηαι ββηοη 46, 47 βΐ 68. 

8]ρ^(^(Ιί ..... 63ηοη 19, 

8γηο<1ί 63Γ(Η3^ίηί6η8ί8 ο3ηοη 18 βΐ 48. 

831)611 ϋ3$ί1ϋ 63ηοη 1 βΐ 47. 

Ει Ερί8ΐό)3'3ϋ 8^«ιη6ΐυηι ηί)3ηγΓ6πι βρίδβοραιη 

3ΙτΐΙίθ6ΐΐΐ9^. 

39; Β:ΐρΐίζ2ΐη()3ΐη βδ86 ρπρ^ηαηιβπι φΐβικΙούοιη- 
(|ΐίβ ^^οίαβΓίΙ. Ιίβηι Φ|;Γθΐ3ΐιΐοιη ηοη 6866 ()3ρ(ί• 
κλΐ«Ιυιη;:ηί8ΐ Ιιοβ ροβίιιΐβΐ. '8Ί*ν6Γ0 ηιβηΐβ ββρίιΐδ 
811, 36 πιοπίβ ΐοιηροΓβ ρΓ(ίρίικ|ΐιί 6]η8 83ΙΙ6ΐΐ1ΐη 
Ι)πρΐί8η)8 Γβηυ'ΐΓβηΙ , Ι>»ρΓιζ3ΐ(ΐΓ. 8ίιηίΙίΐ6Γ 6ΐΙ:γιη 
φΐί « ιΐχηιρηβ τολ3(αΓ, ηίθΓίΙ)υηίΙιι•» ϋηρίίζα- Συνόδου Καρθαγένης χανών ρι', ρια', ριβ' χα\ 

λζ*. "Οτι ού δέί λέγειν τινά άναμάρτητον • δ γάρ 
τούτο λέγων αναθεματίζεται. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ριδ*, ριε* χα\ ρις-'. 

λη', "Οτι ού δεΙ τδν χατά άλήΟειαν Ιχοντα βάπτχ- 
αμα πάλιν άναβαπτίζειν* οΟτε μήν τους παρά των 
αίρετιχων βαπτιζομένους, ή παρά τών άιεβ(Τ:(ν 
μεμολυσμένους μή βαπτίζειν * άλλ* ουδέ τεθνεώτα 
βαπτίζειν * χαθαιρούνται γάρ οΐ παρά ταύτα 
ποιοΟντες. Τους δέ παρά τών αποσχιστών, χα\ τών 
Ο τάς παρασυναγωγάς ποιούντων βαπτιζομένους δέ- 
χεσθαι δε7, πλ^ιν μετά δοχιμασίας άχριβους. 

Τών αγίων αποστόλων χανών μς', μζ' χαΐ ςη'. 

Συνόδου... χανών ιθ'. 

Συνόδου Καρθαγένης κανών ιη''χα\ μη'. 

Καν του άγΙου Βασιλείου χανών α' 3ζα\ μζ'. 

Και επιστολή «ρδς τδν άγιον μά{)τυρα έπίσχοπον 
Αντιοχείας. 

. λθ^• Ότ('δε7 βαπτίζεσθαι τήν χυοφορούααν .οπότε 
χα\ βούλεταΐ ' χαν δτι ό ασθενών ού βαπτίζετβι,' β! 
μ1) έπιζη'^εί τοΰτο. ΕΙ δέ έχφρενης γένηται, χα\ έν 
τψ χαιρφ του θανάτου αύτου έπιζητοϋσιν οΐ Γδιοι 
αυτού τδ άγιον βάπτισμα^ βαπτίζεται * δμοίω^ δέ 
χα\ δ δαιμονιζόμενος «ν τφ θανάτφ ύί.ύτοΰ βχπτΓ- 91 

ΊΡίί^ΨίΙ• 

.Συγ^υ ΝιχαΓας χανών ς-'. 
■ Χυνό^ου ΚοιρΟανένη<;.^ανών μς'κα\ οί*, καντοΟ 
άγ(ου Τιμοθέο\> χανών 8*. 

μ'. Ότι ΒιΙ τ5ν έπίφχοΐϋον χ€'.ροτονε?90α( ύπδ 
^ριων, ή χα\ ^ιΛ κάντων των έν τή Ιπαρχ(^ έπι- 
:«χ^ων» λε' Ιιη άγοντβ τ^ ήλίχί^. Τηφίζοντβι 8έ 
•»α\ 'χοσμιχοί, χα\ μοναχοί βίς έπι^κ^πους, ίχονης 
%ο^ μη-^ροπολίτου τ6 χΰρος. Έ«\ βέ ταΐς ίσως γι- 
'νομένάις Αντιλογίαις ή των πλειόνων ψήφος χρατεΤ* 
«λί|ν μιτλ ^οχιμααίας πολλής αΐ χειροτονίαι γίνον- 
ται. Κα\ 3τι &? τοί^ς μέλλοντας χκιροτονι^θήναι 
Φιαμάρτύρ«90αι φυλάττβιν τους θείους χα\ Ιεροΐ}ς 
ιιανι^νας « χα\ ού5λ έπιτρέπειν 2ε? τοΙς βχλοκς τ^ν 
επιλογήν• Ό δΙ^ ιιαρ^ί ταύτα ποιών χαΟαιρεΤται» 

Των αγίων αποστόλων χανών α\ 

Συνόδου Νικαίας χανών V χα\ ε'• 

Συνόδου Αντιοχείας χανών ιθ'. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών ε' χά\ ιγ'. 

Συνόδου Σάρδεων χανών ς' χα\ ι'• 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ιγ*, ιη', μθ' κα\^ν'• 

Συνόδου ζ* χανών ρ'. 

Συνόδου έν τφ ναφ των Αγίων ^Αποστόλων 
χανών ιζ*. 

Νομιχδν κεφάλαιον Ρ', κη', κθ', λ', λα' κα\ λγ*. 

• μα'. "Οτι δει τους πρεσβυτέρους, κα\ διακόνους, 
χα\ λοιπο&ς κληρικούς ύπ6 έν6ς επισκόπου χειρο- 
τονεΐσθαι, κα\ μή είναι τούτους πέρα του δέο'/τος ΕΡίτΟΜΕ ΟΑΝΟΝϋΜ. 22 

ομοίως χαλ 4 άμφιβόλως Εχων εΐ ίβα-^ΑίιΐΓ :.11β(η ίβ 06 ^υο άϋ1)ίϋΐη 681 αο $1ΐ 1)»ρΐίζαΐΗ«. 

•$γί«>(Ιί ΝίΓΟΒπχ οΒίΐοη 0• 
8>'πο(ϋ Γ»Γ(Ιι:«8•^3ηοη 46 6171; 61 8. ΤΙιηοΙΙι^ί 
οαηοη 4. 

40. Ε|Μ5€ορ\ιιη 8 Λπί>υε, ουί 6ΐΐΑΐη ^1> οιηηίΐΜΐβ 
ρΓονιηοίχ 6ρίεοορΙϊ, (πι^ίηίΑ ςαίηςυβ &ηηο» η&- 
Ιυιη^ 6586 ΟΓίΙίηβιιάυιη. ΊΕΐί^υηίαΓ 6ΐΙ»ιη Ιη 6ρΙ- 
-'βεοροδ, $96€υΐ3Γ6&6ΐ ιηοηαΰΐιΐ» ιη6ΐΓορο1ίΐ3ΐιΓΐιιΙ- 
010Π1216 6οηβπη8ΐι. υΐιΙ ν6Γ0 «ςυ^Ιία ' ΓαΰΗηΐ 
ρ&ηίυιη ' ϋαιΙΙα , ρΐαηυιη 8υ(ΓΓ22Ίυιη ρπΰνΜβΐ ; 
ν6Γυιη(ΐίη6η ουπαί ιηυ1ΐ& Ιηςιιιβιιίοηβ ΟΓάιιι^ΐΙοηο» 
Ααη(• Ιΐ6ΐη οροΓΐβΓ6 οΓάΐη^ικΙο^ ρΓ0(6ΜΗ Ι6 «ϋν!- 

η08 61 810ΓΟ8 6«ηθη68 86ΓΤΑΐΐ1Τ08 : Ιΐ6ςα6 ρ6ΓΙΙΐΙί- 

1611(18 681 ρΐ65! 6166110. Οαί 8υΐ6ΐη 6οαΐπι 1ι»6 ίαοίι, 

" (ΐ6]ί6Υα(Ι1Γ. 

&ηη6ΐοΓϋηι βροείοΙοΓυπι 6ΐιηοιι Ι. 
8γηο(ϋ Νίΰχη» 68ηόη 4 6ΐ 5. 
δχηοόί Αηΐ!θ6ΐ)6ΐι» 68ηοη ^9. 
87ηο(ϋ 1.80(ΙΊ€6η9β ο^ηοη 5 6ϋ5. 
δ]τΐ)0(]ι. δ8Γ(ϋ66η8ί)5 €8ηοη 6 6ΐ 10. 
δ]τοο(11 €3ηΙ)8({. οβηοη 45, 18, 49 61 50• 
δγηθ(Ιί VII 08ηοη 2. 

δγηοίΐΐ ίη ΐ6ΐηρ^ο δαηοΐΟΓαηι Αρο$ΐο1θΓυηι 6ιη 
Βοη 17. 
Ιν%ΐΒ 03ρϋΙ 2, Μ, «9, 50, 5ί βΐ 55. 

41. ΡΓββΙγίβΓΟβ, (]ί:ΐ€0η08 61 €Χΐ6Γ08 οΙβΗοΟΒ 

&1) υηο 6ρί$€ορο 6886 0Γ(ϋη9η(!08, 86 ηοη ρ1αΓ68 
φΐ8ΐη η6€6δ86 8ίΙ, ΐϋςυβ ευιη ιηυ1ΐ8 6Χ8ΐτ)ίη8ΐ!ο- 
Αριθμού. Κα\ δτχ μετά δοκιμασίας πολλής χειροτο- ^ η6. Ιΐ6ΐη οηΙίηΑΠίΙοδ ρΓ0ΐ68ΐ&Γί ορθΓΐ6Γ6 86<Ιίνιηθ8 νοΰ'/ται • κα\ δτι δεί τοΙς μέλλοντας χειροτονείσθαι 
διαμαρτόρααθαι φυλάττειν τοΙς θείους κα\ ίερους 
κανόνας •'κα\ τ6 μή δχειν τινά άβάπτιστον έν τφ 
οΓκφ α6τών - κα\ τ6 μή εΤναι άγράμματόν τιν« 
τούτων, κα\ μ^ κατά γένος τάς χειροτονίας γίνε• 
σθαι, άλλα κατ* άξίαν * τλν μέν πρεσβυτερον τριά- 
κοντα δντα. Ι των • τ^ν δέ διάκονον κε', κα\ τ6ν 
ύποδιάκονον είκοσι * τ6ν δέ άναγνώστην οκτώ. 01 
γάρ παρά ταΟτα ποιοΟντες καθαιρούνται. 

Των αγίων αποστόλων κανών β'. 

Συνόδου Νικαίας κανών ια*, ιβ'. 

Συνόδου Λαοδικείας κανών ιγ'. 

Συνόδου Σαρδικής κανών ι'• 

Συνόδου Καρθαγένης κανών ις», ιη' κα\ λς'. 

Συνόδου ς* κανών ιδ', ιε' κα\ λγ'. 

Του αγίου Βασιλείου κανών πη'. 

Του αγίου Κυρίλλου κανών δ», ε', ς' κα\ λγ*. 

Νομικδν κεφάλαιον δ', κ», μβ', μγ*, μδ* καΐ μη^ 

μβ'. Ότι δεί καταδέχεσθαι τήν χειροτονίαν κα\ 
την λειτουργίαν τδν προβιβαζόμενον εΙς βαθμών 
Ιπισχόπου, ή πρεσβυτέρου, ή διακόνου • κα\ φρον- 
τίζειν του Ιγχειρισθέντος αύτφ λάου. Ό γάρ μί| 
καταδεχόμενος αφορίζεται !ως άν χαταδέξηται, ή 
Ιω; άν όρίσ^ περ\ αύτου τι ή τελεία σύνοδος της 
επαρχίας. 

Των αγίων αποστόλων κανών Ις'. 

Συνόδου "Αντιοχείας κανών ιζ". 

Συνόδου Καρθαγένη; κανών λα'. 

μγ'. •Οτι δεί το{;ς α^]ροτ6νη•έντας Ιπισκόπόυς, 880Γ08ςΐ1β €8ηθη68 86ΓΤ81ΙΙΓ08, 86 0611)106111 ς<ΐί 

ηοη 8Η 1)8ρΐιζ»ΐα8• 86(Ιοηι! βυ» 1ΐ8ΐ)6Γ6, η66 ςα6πι• 
ςιΐ8ηι ΙΐΟΓίιιη ιΙ1ία6Γ8(υιη 6886, 86 ηοη 866ΐιη(]ιιιη 
β6ηα8, 86ά 86ουη(1υπ) ηΐ6ηΐυπ) θΓ(]ιη8ΐίοη68 Αβη : 
ρΓ68ΐ)]η6Πΐη) (}υ{ιΐ6η) ΐΓ!βίηΐ8 8ηηο8 η8ΐηιη, (1Ι8• 
οοηαπ) 25, 8ΗΐΗ]ΐ86οηιιπι 20, 16010Γ6Π) τ6γο 8. 0«ι| 
6ηΊιη €οηΐΓ8 Ι)Χ6 Γ86ίυη1, ΚΓ8(]υ ά6]ΊοΊυηΐυΓ. δβηοΐοηιπ) 8ρο8(οΙθΓυιη 63ηοη 2. 
δγηοάί Νί€«η9β οβηοη Η, 12. 
δγηοϋί 1•80(ϋε6η96 68ηοη 15• 
δγηοιΠ δ8Γ(ϋ66η8ί8 68ηοη 10. 
δ7ηο<Ιί €9ΓΐΙΐ8{;ίηί6η8ί8 6αηοη 16, 18 61 58. 
^ δγηόϋί VI €8ηοη 14, 15 61 55. 
δΑη6ϋ Β28ΐ1ϋ €8ηοη 88. 
88η6ΐί Ογπΐϋ €8ηοη 4, 5, β 61 55. 
1.68ί8 68ρυΙ 4, 20, 42, 45,' 44 61 48. 

42. ΟρθΓΐ6Γ6 6υη) ςυί βοΐ 6ρΐ86ορί 8ΐιΙ ρΓ68ΐ)ν<<:Γΐ 
8υΙ (ΙιαεοηΊ ^Γ8(]υηι ρΓοηοΐυβ 681, οηϋη6πι ιηπιί- 

8ΐ6ηυΠ)ςυ6 8ϋ8€ίρ6Γ6, 8ΐ1οίςυ6 60ΠΜηί88Γ>ρθρΐ]Γΐ 

€υΓ8Π) ^6Γ6Γ6 : ({υΊβηυίδ 6πίπ) ηοη 8υ86ΐρΊΐ, «β^Γβ- 
β8ΐυΓ, <1οη6€ 8υδθβρ6ΓΐΙ, ν6ΐ (1οη66 Ιηΐ6{Γ8 9^ 
ρΐ6η8 ρΐΌνΙη6ί3Β εγηοϋυβ (Ιο ίρδο 8ΐί<|υί4 8ΐ4* 
ΐυβΓίΐ. 

δϊηείοπιηι 8ρθ8ΐο1οΓηπι €2ηοΐ! 56. 

δ3Γηο(ϋ ΑηΐΙθ€ΐ)6ηϋ6 €8ηοη 47. 

δ)Ί)0(1ί θ3Γΐ})»0[. οαηοη 51. 

43. Οροη6Γ6 0Γ(ϋη8ΐ05 Γρί8οορθ8, 8 8υ8 ρ8ηηο6;λ 23 ΑΚβΕΙΠΙ ΗΟ!ΥΑεΗΙ Μ 

οΚΐ:» βαιηι €αΙρλΐιι, (Ιι§ηίΐλ1β μ» Α χαΐ μή δβχθέντας ύτκδ «ης 15(α; τζαροίγΛα;^ ού τίΛρ^ ηοη ΓΜ^ρίοδ, 

Ι^9υ«ΐ6Γβ, Βο ιηυοαλ 9ΐιιιηι οΙ>Ιγ6« ιΐοηββ ρ«ΓΓ6€υι 
β]Γΐιθ(1ιΐ8 ά6 ίρ9ί« 8ΐ3ΐυ€πΐ ; €ΐ€πιιιι Τ6Γ0 6)α• ςο» 
ηοιι Γβΰρρβηΐ ρλΓΟΜίχ «χοαιηιηοηΙβλΗ• 

δαηϋΐοΓυιη οροβιοίοπιαι €»ιιοα δβ• 
β]Γηο(1ί ΑηΐΙοοΙιβηβΒ €&ηοο 18. 

44. ΟροΓ(6Γβ 6ϋιπι 61 'βοηηοΐιΐ• Ηι οιηοΙ μογο 
(ΓϋΙυ ΟΓϋίηβπ, «ι •ΙΙο(|ΐιΙ ά\%η^ •Ιηΐ» •αΐ «χ 
Ιιοιηΐηιιιη Ιιφιηι νβΙ ιπογΙ^ο ^ΙηΓι• •ηι{•«Ηηΐ, τβΐ 
•Ι Γοηβ $ί€ πΑΐΙ βίηΐ. $ί ςιι!• ιυΐβιη ρΓορΗ» τοίπη- 
1«1• «ι§6ϋΐιΐ9 Γιι^Ηι» ίη €ΐ«Γθΐη ρΓοηυ• ηοη •(ΙηιΊΐ^ 
ΙΙΐιΐΓ, υΙ ςυΐ 8ίΙ>! Ιριβ πι&ηιι• τίοΙβη!•• λΙΐηΙ^Ηΐ• 
Οοιη βΐίΑπι ςυΙ ηηοβ €89ΐΓ3ηΐ« ΙιοπιΙοΙιΙ» •υηΙ : 
•ίςιιβ {(ΙοΙγγο» βί ςυΜβη βοοΗβ ΙηίΐίλΐΙ βΐηΐ, ά^ρο' 
ηοηΙιΐΓ; βί ▼βΓοΙϊΙοί, κ^τ^^ΆίΛητ ρ9τ ΐΓβ< •ηηοβ. 

&ιη€ΐοηιιη .ιροβίοίοπιηι οιηοη ϋ, 2^ 61 Κ• 
δγηοάΙ ΝΙΰκη» οιηοη !• 
8γηο(ϋ Ιη (οπιρίο Β&ηΰΐοΓαη Αροιίοΐοηιηι Ο6.ο- 
1»ηΐ« 8. 

45. Ειιπι ςυΙ (ΙΙ^ηυ» •!1 Αϋ βρίκορηίιιηι βΜβ 
ριοηονβηάυπ), Ηοβΐ λΙΐ6Γ0 οοηΐο «Ιι ρΓίνΑΐυ•, νοΙ 
€ηι?ο (Ιβ^ΊΠβ; •! τβΐΌ 8υΓ(Ια• 8ίΙ •οΙ οββουβ οιηπίηο» 
ηοη οβί ρΓθπιον6η<]α&• 

8αη€(οΓυπ) »ρο§ΐοΙθΓοη) €4ηοη 27 βΐ 78. 

46. Νοη οροΓίΟΓΟ ιογυοβ &ϋ οΐβπιπι ρΓΟπιοτοΓΐ» 
αυΐ ηοηβοΐιοβ ΟβΗ* ηΙ•Ι 1ΙΙ)6ηΑΐβ (Ιοηβΐ! βίηΐ 8 
ϋοηΐηΐ• ιυΐβ €0Γ8Π1 ΐΗ5α• Ι§$ΐ15αβ, &υ( ΐΗβηηίυηι τήν Ιαυτών α1τ(αν , μιτέχιιν τη^ τιμής, κα\ της 
λβ(Τουργ{ας» Ιως άν ή τελεία «ύνοίος 4ρ!σ]) ιιερΧ 
α&των* τδν 4έ χλήρον της μ1] δεξαμενής «αροιχίας 
&φορισ6ήναι. 

Των &γ(ων αποστόλων χανών \ς^• 

Συν^υ ^Αντιοχείας χανών ιη^ 

μ(*• 'ϋτι Μ χαΧ ίξ ευνούχων χειροτονεισθαι Ιν 
παντ\ Ιερατιχφ βαθμφ, Ι&ν 4ίλλως Αξιοί εΕαιν, ή χα\ 
Ιξ Ικηρείας Ανθρώπων» ή προαπεσόντος νοαήματος 
ΑφΤ^ρέΟησαν τά &νθρών • ί| έάν οδτως Γσως έγβννή- 
θηααν. ΕΙ 6έ οΙχεί^ γνώμη εύνουχισθ)| τις, εΙς 
χλήρον ({λως ούχ Ιρχεται, ι!»ς αύτοφονευτής γιγο- 
νώς. *Αλλά χα\ οΐ εύνουχίζοντες υγιαίνοντας φ> 
. νευταί είσι * χα\ βιά τοΟτο, εΐ μίν Ιερωμένοι ιΙσ\, 
χαθαιρούνται * εΐ 6έ λαΙχο\, Αφορίζονται 1π\ γ* 
Ιτη. 

Των Αγίων ΑποστΛων χανών χαΓ, χβ' χα\ χγ*. • 

Συνόδου Νιχαίας χανών α'• 

Συνόδου Ιν τφ ναφ τών *Αγίων *Απθ9τόλων η^ 

με'. Ότι βιΤ τδν Αξιον προάγεσθαι εΙς Ιπίαχοπον^ 
χίν ΑνΔπηρος $ τ^ν όφθαλμλν, ή τδ σχΛος πιπλη- 
γμένος* εΐ δ^χωφ&ς εΓη ή τυφλδς πΑντη, μή γί- 
νεσαι. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών χζ' χα\ οη'. 

μς'. *Οτι ού βεΐ οΐχέτας εΙς χλ^ρον προΑγεσθαι, 
ή μοναχοΟς γίνεσθαι, εΐ μί) ΙλευΟερωΟώσι παρΑ 
των Ιδίων δεσποτών έπ\ τρισ\ μΑρτυαιν • ή πλη- «ιρΙοτοΗηΐ, !16 αΐ ηαΐΐυε ρο&εΐΐ βοε Ιη εοΓνίΙυΐβπι ^ ρώαουατι τριετίαν μηδενός τούτους \[οη. δυναμένου) 

' ' " • ^" ""* ^^ ' " εΐίδουλιίαν ΙλχεοΒαι. Ό δΙ παρΑ ταΰτα ποιών, 

Αχοινωνησί^ χαβυποβΑλλεται. Κα\ ο! διδΑαχοντεςδΙ 
τούτους των Ιδίων χυρίων χαταφρονιΐν, χα\ Αφ(• 
στααθαι της δουλείας αύτών« Αναθεματίζονται. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών πβ'• 

Συνόδου Γαγγρών χανών γ*. 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών δ*. 

Συνόδου ς' χανών πε'. 

Κα\ νομιχ6ν χεφάλαιον η', V χα\ να'. 

μζ'. "Οτι ού δεΙ σχολΑζοντα έπίσχοπον σχολΑζου- 
σαν Έχχλησίαν ΑρπΑζειν δίχα γνώμης του χατΑ 
χώραν μητροπολίτου, χα\ των έπισχόπων * εΙ δ^ 
μή, Απόβλητος γίνεται της Έχχλτ^σίας. 

Συνόδου ^Αντιοχείας χανών ις^• 
Ι) μη'• Ότι ού δεΤ δ(Α προστασίας χοσμιχών Αρ- 
χόντων τινΑ εΙς Ιερωσύνην ΙλΟεΙν, ή έγχρατη *Εχ- 
χλησίας γενέσθαι • χαθαιροΟνται γΑρ χα\ Αφορίζον- 
ται χα\ οΙ χοινωνουντες αύτοΓς πΑντες. ρβΠηΙιΟΓβ. ΟυΙ ΑΐίΓ6Ίη οοηίΓΟ ΙΐΜ ίΐιιοίί• €χοοιη- 
πιαηίολίΐοηΐ εοΙ)]ιεΗυΓ. Ου! νοΓΟ (Ιοοβηΐ «ο> άοπιί• 
ηο8 ιυοε εοηίοηιηοτβ, Αίςυο ιΐ) οοΓυηι ε^ητίΐαίο 
τθ€6(ΐ€Π>• Αη&ΙΙιοηιοΐβ ίοηυηίαΓ. 

δληοίοπιπ) ΑροείοΙοΓοηι οιηοη 82. 

8]ηιθ(ϋ βεηι^ΓοηβΙβ οιηοη 5. 

8γίϊθά\ ΟλΙοΗοίΙοηβηιΊβ ο«ηοη 4. 

87ηθ(ϋ VI οοηοη 85. 

Βΐΐ6βΙ•θ8ρυΐ8»δθ6ΐ51• 

47• Νοη οροΠΟΓβ ορίεοορππι ηυΙΠ Εοοίβεΐκ &ά• 
όΐοίηοι, τλοαηίβηι Εοοίοείεηι Ιην»ιΙβΓ0, οΗη οοη- 
οβιιβοαι ρΓονΙηοίΦ πιβίΓοροΓιίοιΓι ιΐηηο ορΙβοοροΓοηι : 
ιΐη τοΓΟ, •1> Εθ(ΐ6•Ιο ι>«)ίοΙ(θΓ. 

87ηο(Ιί Αηΐΐοοίιοη» οεηοη 16. 

48. Νοη οροΓίβΓΟ ε»οα1;ιΗυηι η黧1»ΐηΐουηι 
ηυοίοΗίαίο φίοιηςαλίη λ(1 εοο6Γ(ΙοΐΙαπι ροπτοηίΓΟ, 
•αϊ Εοοίβεΐ» Γ€|;ιιη€η ευιοίροΓΟ. Οβ1θΓΐ»•ηΐαΓ οπίηι 
•€ ιι^ΓΟβοηίοΓ Ιρ^ υη» οηηι ΙΙι οηιη15αι ςαΙ οηπι 
ΙρεΙι οοπιηοηίοιηΐΐ 

8«ηοΐοτοπι αροείοΙοΓαπι οεηοη 50• 
85ηθ(Ι1 εοΙοΙιοιΙοηοηείΕ ΟΜίοη 12• 
8^00(11 ΤΙΙ οαηοη 5. 

49. Νοη οροΓίβΓβ ροοοηίλ (Ιι^Ιΐοΐοηι ορίεοο- 
ρ3ΐοηι εαΐ β^οοπΙοΙαΙοπι οοηεοςυΙ : Ιρβο οηίαι 
ΟΓϋίηείαε 61 ςυΙ 0Γ<ϋη%ν!ΐ οοαι §τΛάα (ΐ6}ΙοίηηΙοΓ, 
ιίςιιο ΕοοΙοιίι οζιοΙηιΙοηίοΓ, νοίαΐ δίηοη Μει^υ»• 
Νοη •ο1υηι •υΐ6πι ΙιΙ, •6(Ι 6ΐ εί ςαΙ €]οεπιθ(ϋ Γ65υ• 
ΙιιΐβΓτοηίΜΟ ΓβρβΓϋ ίιιβΗηΐ. 

82ηο(θΓαηι εροείοΙοΓηηι ο»ηοη 29. Των Αγίων Αποστόλων χανών λ'• 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών ι{>. 

Συνόδου ζ* χανών γ*. 

μθ'. Ότι ού διί διΑ χρημάτων Αξίας Ιπισχοπ^ς ή 
Ιερατιχής μετασχεΤν* χαθαιρεΤται γΑρχα\ αύτ^ς, 
χα\ ό χειροτονήσας αύχόν* χΑ\ της Έχχλησίας Ιχ- 
χόπτονται, ώς Σίμων ό Μάγος. Ού μόνον δΐ οΐίτοι, 
ΑλλΑ χα\ εί τίνες εύρεθωσι μεσιτεύοντε; τοΓς 
«οιούτοις. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών χθ^• 35 ΕΡΙΤΟΜΕ 

Συνί5δου Καλχηδένος χανών «Ρ*. 

£υν<^υ 7^ χανών χβ'• 

Συν^βου ζ* χανών ^. 

Επιστολή τον Αγίου Τα ραδίου. 

Του &γ(ου Βασιλείου χανών πκ'. 

Επιστολή] ΓΕνναδίου πατριάρχου• 

Νομιχδν χεφάλαιον ψ, 

ν. *Οτι ού 8β? τους χατ* άλήθιιαν χκιροτονη• 
$ίντας έχ δευτέρου χβιροτονεΤαθαι * έικ\ χαθαι• 
ροΰ'/ται χα\ α6το\ χα\ οΐ χειροτονουντβς αυτούς. 

Των &γ(ων ΑποατΛων χανών ξη'. 

Συν^υ Καρθαγένης χανών μη'. 

να'. •Οτι οΟ δεΙ τ%ν έπίαχοπον Ιδίφ συγγινβΤ χα- 
ριζ^μενον ή φίλψ, {) άντ' αύτου χειροτονείν δν βού- 
λεται. Ό γάρ ποιών τούτο Αφορίζεται • χα\ ή 
^ιαΰτη χειροτονία Αχυρος μένει. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών ος^. 

Συνόδου *Αντιοχ2ίας χανών χγ'. 

νρ^. *0τ( βεΐ τοΟς έξ εθνών χεκροτονεΤσθαι μέλ- 
λοντας μβτΑ τ6 βάπτισμα δοχιμάζειν χαιρφ Αρμό- 
^φ, χα\ οΟτω χειροτονεΤν. 01 δέ μή οΟτο) ποιουντες 
χαθαιρουνται. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών π*. 

Συνόδου *Αγχύρας χανών ιβ'. 

Συνόδου Νιχαίας χανών β'. 

Ααοδιχείας χανών γ'. 

νγ'.'ΌτιοΟ δείτινα Απολελυμένως χειροτονεΤσθαι, 
«ι μή Ιδιχως έν Ιχχλησί^ ή μοναστηρίψ έπιχηρύτ- 
τοιτο * οΐ γάρ οΟτω χειροτονούμε νοι χαθαι- 
ρουνται. 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών ς'• 

νδ'. Ότι δε; τΑ διαφέροντα χληριχοΓς [?σ. χλη• 
ρ:χφ]τψ έ{ έσχατης πενία; είςχληρον προαχθέντι» 
χαΐ έχ τούτου Ιπιχτησαμένφ χωρία Ι) Αγρο&ςι ύπο• 
χείσθαι τφ έξουσιασμφ της Έχχλησίας. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών λζ'. 

νε'• *Οτι ού δεΙ δαιμονώντα εΙς χλήρον προΑγε- 
βθαι, ή τοΓς πιστοίς συνιύχεσθαι, ή του σώματος 
του Χρίστου μεταλαβεΤν συχνΑχις, ΑλλΑ διΑ χρό« 
νου, χα\ τότε έΑν μ)) βλάσφημη. Καθαρισθείς 
δέ του δαίμονος, έΑν Αλλως Αξιος { , χαθιερω- 

θήΤΜ. 

Των Αγίων Αποστόλων χανώ^ οθ^• 

Του Αγίου Τιμοθέου χανών γ^. 

νς^. Ότι ού δεΙ τιρ%9^\Μ^ς «Ισιέναι πρ( του 
Ιπισχόπου έν τ{ χαθέδρ^• οΟτι δέ [/Ι διακόνους] με- 
ταδιδόναι τοΙς (ερευσιν, ή πρ6 του έπισχόπου με- 
ταλαχεΤν * ύπηρέται γΑρ του έπισχόπου ε1σ\, των 
61 πρεσβυτέρων έλάττους. Κα\ διΑ τούτο ο6δέ χα- 
θήσθαι αύτοΙ»ς Αρμόζει έν μέσφ των πρεσβυτέρων * 
χα\ το^ς διαχόνου(ρ δΐ παρΑ τών λοιπών χληριχων 
όμοίο»ς τιμΑσθαιπροσήΜΐ. 
Συνόδου ΝιχαΙας χανών ιη'. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών χ* χαΐ νς^• 

ΣονΙβ^υ ς' χβνών ζ». 

νζ• Ότι δε? έχδίχου; Απλ του βασιλέως αΐτησαι 
ΜηΑ τής του πλησίου τυραννίδος, έ( επιλογής τών 
λ^ρΐίιν, ΒιΑτ^τ6ν έχχλησιώνχ«\ΐών πενήτων ΟΑΝΟΝϋΜ. 26 

Α δγηοΗί ^8^^})6(1οη6ηε^$ ο&ηοη 2%. 

8χποόΊ VI ε2ηοη 22. 

δ^ηοϋί ΥΠ οαηοη 5. 

Ερίδίοΐί βαηοΐι Τ3Γ9$ϋ• 

δίΐηοΐΐ Βββίΐϋ ΰ»ηοη 85. 

ΕρίεΙοΙβ β6ηη3ΐΐ!ί ρ2ΐΓΐ8Γ€ΐΐ8ί. 

Ιλ%\% €2ρυΐ 2. 

50. Νοη οροΠβΓβ τβΓβ ΟΓάίπλίοβ <Ιβηιιο οΗίηβΐΓ!. 
δί(|!πιΐ6ΐη άβροηυηΐυΓ ΐαιη ιρβί, Ιυηα.βΓιαιη Η ςυΙ 
Ιρβοβ οΐΓΐΙίοαίΚ. 

δαηείοπιιη βροβίοΐοηκη ολίιοη 68. 
δ7η(Μΐί ΟλΓίΙιβικίπίβη&Ί• εβιηοη 48; 

51. Νοη ορθΓΐβΓ6 ερί^εοροιη €0η8»η||;ιΓιη60 (^ηο 
Αΐιΐ λΐηίΐοο £Γ&ΙίΩθ2Η • «ιιΐ ίη βυυαι Ιοοιιιη ηΜ6ΐη• 

|. ΰυιιΐ(|ΐιβ νβΐίΐ 0Γ(1ίη«Γβ. Οαί βηίηι 1ΐθ€ Γ•€ΐΙ «ι* 
€θΐηιηαη1ο&ΐυΓ» ιίςυβ €]08ΐιΐ0(ϋ θΓ(1ίη&Γιο πΐ8ηΰΐ 

δ2η€ΐοπιηι εροείοΙοΓυπι οοοη 76. 
5γηο(1ί ΑηΐΊοΓίιβη» 63ηοη 25. 

52. Εθ8 ςαί €χ ββηΓιΗϋυε θΓ(Ιίη&ο<ϋ 8υΐ!ΐ, ρο8ΐ 
Ικιρίίβιη» €θπβ[Γαο ΙβπιροΓβ ρΓθ5&ο(!ο> «&86, εΐοηηο 
θΓ(ϋπ»ηάοβ• Οαί &αΐ€ΐη οοη ίΐί ί»€ΐυηΐ, (Ιβρο* 
ηυηΐϋΓ. 

8»η€ΐθΓϋηι αροβίοΙοΓυιο ΟΑηοιι 80• 
δ^ηοϋί ΑιιογΓΑη» οβηοη 12. 

ΒγΐΐΟίΙΐ Μί£3!Ιΐ3Β ΟΑΩΟΟ 2. 

1.-.ιθ(ϋ€6θ£ οληοη 5. 

55. Νοη οροΓΐ€Γ6 ςυβηιςα&ιη 8ΐ)8θΙυΐ6 ΟΓϋίηαΓ!, 
πΙ&Ι ββοηίηι 1ιι βοεΙβεΐΑ «ιιΐ ιηοηΑ»ΐ6πο όβηυηΓιβίυΓ. 
^ Οιπ «ηΐιη Ιΐ» 0Γ(ϋη&ιι(αΓ ΑβροηυηκίΓ. 

βγηοόί ε«ΐ€ΐΐ60οη6ηδί8 ο&ηοη 6. 

54. ΟρθΓΐ«Γβ β» ςυβ ρβπιηβηΐ βιΐ «Ι^γΙγ-πιπ βχ 
€ΐΐΓ€ΐηα ρλορ«η^ΐ6 3(1 βΙβΓαηι ρΓονβεΐυηι, ςΟίςυβ 
€Χ ΙΐΟΟ ρΓΧϋί& βΐ «βΓΟδ •€(|ϋΊ8ΐνίΐ, ΕϋοΚ-Μδβ ροΐίί- 

ΐΐλΐΊ ευΙ1)]ΙοΙ. 
δγοοόί €αηΙΐ8&ιηΊβη&Ιβ €ηηοη 57. 

55. Β«ι»οιιΙ&ΰυιη ηοη ιΐ6ΐ)6Γβ 9ϋ €ΐβηιιΐ) ρΓο- 
ν«!ΐιί, 9ΐυΙ €001 6<)6ΐί1α5 ΟΓ&Γβ» &υΐ €0Γρ0Γΐ9 βΙΐΓίεΐί 
€Γ6ΐ)Γ0 ραπίοίρβαι ββΗ, $6(1 ρο5ΐ Ιοπβιιηι ΊιιΐοΓΥ^ΙΙιιηι, 
10 Ιυιη βΐ ηοη 1>1&8ρ1)θΐηβΐ. Ουπι τογο α ϋχπιοηβ 
ηιυη(ΐ8ΐα$ Γυβηΐ, ιί αϋοςΗΐ (ϋ^παβ εϋ , οοηββ- 

€Γ6ΐυΓ• 

]) 58η€ΐ0Γαηι ιροιίοΙοΓΟίη οαηοη 79. 
δ^ηοΐΐ Τίιηο^Ιιοί οιηοη 3. 

56. Νοη οροΓίβΓβ ρΓε^ϋγίοΓΟβ «ηΐο βρίβεορηηι 
Ιο €&ιΙιεάΓ3ΐη ίπι^Γβάί, ηβςυβ (ϋ3€οηο8 8•οβΓ(ΙοΓι- 
Ιιυ• οοηιηιηηΐοηβηι ιΐατο, λαΚ Ιρ^Απι &η1β ερίβοο• 
ροηι >υηΐ6Γ6 : ηηίηίβίΓΪ οηίΐη βιιηΐ βρίκορΊ, ρκ•• 
Κ)5ΐθΓί8 ν6Γ0 ίηίβποΓ68. Αιςϋο {(ΙοίΓΟΟ ηβςυβ ιεΗβΓβ 
ίρβοβ €0ητ6ηίΐ ίη πιβιΐίο ρΓβ8ΐ>7ΐβΓ0Γυηι : ιΐίαοοηο» 
νβΓΟ α Γ6ΐίςυ1ι οΙοΗα• «ίπιϋίΙβΓ βΐί&ηι Ιιοπογαπ 
οοηνβηίΐ. 

δγιΐθ(Ιί ΝΊοβ*η« ο^ηοη 48. ^ 

δγηο(1ί 1.ιο<ϋΰ6ΐΐ96 €ΐηοη 20 61 56. 
δγηο<ϋ γι ο&ηοη 7. 

57. 0ροΓ(6Γ6 νίικίίοββ «5 Ιιηρ6ΠΐΐθΓ6 ροΐύΓΟ οοη 
(ΓΑ ρΓΟχίοιί Ιγηηηίιίειη, 6χ βρΙκοροΓυπι οίοοίίοηβ, 
ρΓορ(6Γ «οοΐ6^ίαΓυιη οΙ ρ^αροΓοη ορρΓΟδ^ίοηοηι• ΑΑ9ΒΝΙΙ ΜΟΝΑΟηΐ η Ιΐυιη ηοη οροΠΟΓβ ΓοΒηβΓαηΐβιη αρποοΐ» , ίΠίαβ Α χάκωσι ν χα\ δτι μή δίΓ τίν δανείζοντ* •γ•ωργφ 8]ηκ>(ϋ €•ηΗ»2!η!6η&Ι$ οαηοη 75 61 97. 

Ει \β%\% ο&ρυΐ 21. 

58. Νοη οροΓΐ6Γ6 ββοπ» λ<1ά'χΐ08 •€ΓΊεΙ$ νβδΓιΙχκ 
Ιηϋιιί, 3111 υη^ιιβηΐο υηκί; 86{Γ68ληΐιιτ βιιΐιη φή 
Ιιοε ΓκαυηΙ. 

δ7ηθιϋ VI οαηοη 27. 

δρο(1ί VII €8ηοη 16. 

69. ΟροπβΓβ 6ρί8ΰορο8 6ΐ ρκβΙι^ΐβΓΟβ ποπ πβ^ΙΉ 
{βΓβ ρορηίυιη &ί5ί βυΐιϋίΐυιη, αο υΙίΓα ββχ ηβοβββ 
Α 811Α Ε€£ΐ6«ίΐί 81)6886. Οιιί 6υίιη 8ΐο ΓιαυοΙ άφ" 
οΙιιηΙυΓ. 

δ^ηοΐοΓαιη Αρο8ΐο1οηιιη εαιιοη 58. 

53ροο<1ι ΟληΙιιςίηίβαβΊβ οαηοη 71, 421 6( 123. 

8ρο(ϋ ίο ΐ6ΐηρ1ο 58Β€ΐθΓυιη ΑροβΙοΙΟΓυηα οβίβ- ^ 
1ΐΓ&ΐ9Β ε•η. 16. 

60. ΟρθΓΐ6Γ6 6ρΊ8ΰθρ08 6( ρΓ68})γΐ6Γ08 6§[6η(Ί1)υ8 

8ΪΙ>Ι 8υΙ)(1ίϋ8 η6ΰ658ΑΓί& 8(1 νίΐίΐιη 8ϋρρ6ϋΗ3Γβ : ςΐιΐ 
«ηίαι ηοη 1(8 ίιοΐυηΐ (ΙεροηυηΐϋΓ. 

88ηϋ(0Γυπι 8ρο8(οΙθΓυιη οαηοη 59. 

61. Νοη 0ρ0Γΐ6Γ6 0ΐ)ΟΓ6ρΊ§£0ρ08 0Γ(1ίηαΓ6 ρΓ68ΐ)γ- 

16Π1ΠΙ 61 <ϋ8εοηιιπι, 86(1 ΐ3Βΐυιιι 8υΙ)(1ί8εοηο8, Ιβ- 
€ΐ0Γ6β 61 6ΐ:οΓ€ί$ΐ88 : !ΐ6Πΐ 6ίΓ6ΐηΊθΓ68 ροιίυβ ςυ8ΐη 

€ΐΐ0Γ6ρί860ρ08 6886 60ηδΐί(υ6η(1θ8. 

8γηο(Ι! Αη67Γ8η2Β οβηοη 13. 

8γηθ(]Ι Ν6θο»88Π6Π8ί8 €8ηοη 13. 

δγηοϋί Αηΐίοοίιβα» θ8ηοη 10. 

δγηοάί 1•80<1ί66η9β οβηοη 57. η 

8αη6ΐί Β38ϋϋ 08ηοη 82. 

62. <)ρθη6Γ6 ε08(]αί ρΓΟρίβΓ Β8Γΐ)3Γ0ΓΙΙΐη ιηοιίΓ• 

8ΐοΐΗϊΠ), 8αΙ βΠαπι η66688ΐΐ8ΐ6ΐη 6( νίιη ηοη ρο$(8αιιΐ 

85ίΓ6, 8016886 Ιη 8018 Ε6θΐ68Ίΐ8, 8106 ρηί]θ(ϋθ1θ ν6Γ88Γί 
&1η06 0ρ6Γ8Η ίη 8ΐϋ8 (]ί(Β668Ί1)08, (ΙοηβΟ Ρ866 ίΓοα- 

ΙοΓ 60Γ0Π1 Ε€€ΐ68!8, 8(1 110801 Ιοηο 1ίε6ΐ ίηνίΐΐ 

Γ6ν6Τ(6ηΐ0Γ. Νίβί 6ηίαΐ ΐ1ίδ6β856Πη1, 862Γ6β8ηΙΟΓ ; 

8ίιιιίΠΐ6Γ 61*1801 6ρΐ8θορί ςοΐ ίρ808 <ΐ6ΐίη6ηΐ• 

8γηο(1Ί ΟηΙοΗβϋοηβπδΙδ οαηοη 20. 

δ7ηθ(1ί VI 68ποη 18 βι 37. 

63• ϋροη6Γ^ «08 ςοί 8ά ηιοηβπι Φ0Γθΐ8ηΙ, 8ΐςο6 
6Χ€οηιπιοηίε8ΐίοηί 6αΙ)]8ε6ηΐ, ρΓ0ΐ68ΐ3Π 86 εθΓροπ8 
Οοιηίηί ρ8ηίείρε8 ΩθγΙ εορεΓβ : 8ί τεΓΟ Ιιοο Γαείο χ^ατείν τήν έχβίνου γίίν. 

Συνόδου Καρθαγένη : χανών οι*" χα\ Ι^ζ^* 

Κα\ νομικών χεφάλακον χα5. 

νη'. "Οτι ού δβΐέσθήτα έχ σηριχών υφασμάτων 
Ιβρωμένους άμφι^ννυσΒαι, ή |λύρφ χρ(βσ6αι * &φο• 
ρ£ζονται γάρ οΐ τούτο ποιοΟντες. 

Συνδδου ς^ χανών χζ*. 

Συνόδου ζ* χανών ις'. 

νθ*. Ότι δβΐ τοΟ; έπισχότΛυς χα\ πρβσβυτέρου^ 
μή άμβλλΤν του ύτΐοχβιμ^νου αύτοίς λαοΰ, χ«\ ύπ^ρ 
τ6 έξάμηνον της οίχιίας άφίσταίΟα; Έχχλησίας • οΐ 
γάρ οΰτω ποιοΰντες καθαιρούνται. 

Των άγ(ων άποστδλων χανών νη'• 

Συνδδου Καρθαγένης χανών οα'« ρχα^', ρχγ'. 

Συνόδου &ν τψ ναφ τών Αγίων ^Αποστόλων χα• 
νών ις*. 

ξ. "Οτι δεΖ τους έπισχόιτους, χα\ ΐ7ρεσ6υτέρους 
ΙπιχορηγκΙν τοΤς ένδβένι τών ύποχκμένων αύτίοίς 
τά δέοντα τών χρειωδών * οΐ γάρ μή οΰτω ποιου>^-; 
τις καθαιρούνται. 

Τών αγίων Αποστόλων χανών νΟ'. 

ξα'. Ότι ού δεΓ χωρεπυχόπους χειροτονεΐν ^ρ€9'' 
βυτερον χα\ διάχονον, άλλ' ή μόνον ύποδιαχόνους, 
&ναγνώστας, χα\ έξορχιστάς* κα\ δτι περιοδβυτάς 
μάλλον ή χωρεπισκόπους δεΓ ποιβίν. 

Συνόδου Άγκυρας κανών ιγ'. 

Συνόδου Νεοχαισαρειας κανών ιγ'. 

Συνόδου Αντιοχείας κανών ι'. 

Συνόδου Ααοδιχείας κανών νζ', 

Κα\ του &γίου Βασιλείου κανών πβ'. 

ξΡ'. Ότι ού δεΤ τους δι' Ιφοδον βαρβαρικών, ή δι* 
έτέραν Ανάγκην χα\ βίαν μή δυναμένους &πελθε7ν, 
ή είναι έν ταΐς οίκβίαις Έκκλησίαις, άποχριματί- 
στως εΤναί τ8 κα\ ένεργείν έν έτέραις ένορίαις, 
Λχρις Λν έν εΙρήνη γένηται ή αυτών Έχχλησία, έν 
^ παλινδρομήοουσινοί τοιούτοι τότε χΑν μΐ^^έλωσιν* 
βΐ γάρ μή άπέλθωσιν, Αφορίζονται * ομοίως κα\ οΐ 
κατέχοντες αύτοΟς έπίσκοτΕοι. 

Συνόδου Καλχηδόνος κανών κ'. 

Συνόδου ς' κανών ιη' χα\ λζ*. 

ξγ'. Ότι δεΙ τοΙις.«ρ6ς θάνατον νοσοΰντας, χα\έν^ 
άφορισμω βντας, διαμαρτύρασθαι μεταλαβείν 'κοΟ' 
σώματος του Κυρίου * εί δέ τούτου γενομένου του 8 αιΟΓίβ Γ6?οε3ΐί Γοεηιιΐ, γογ508 6ιεοιμπιυη!εαηΙθΓ• Ρ θανάιου άναχληθώσιν, αδθις αφορίζονται. δχηοϋί ΝίεχηΦ εβηοη 13. 
88ηεΐΙ 6Γ6^0Γϋ Νγ886ηί εβηοη 5• 

64. Οροη6Γ6 ρο1)6Γΐ8ΐ!8 ΙβηΐρΟΓβ ΐ6εΙΟΓ68 Γ0|[.1Γ6, 

τ^ϋηΐηβ €θη]υ26δ (1οο6Γ6« 8η εοηΙίη6ηΐί8ηι ρΓοΟ- 
16π. Ν8ηι ρο8ΐ (1Ί8εοηΙ ΟΓΐΙίοΑίίοηβιη ηορίΐαβ ίηΐΓβ 
ηοη Ιίε6ΐ. δί νβΓΟ Ηοε ρ6ΓηιΊ86Γίι 6ρί8εορο8, Ιιίο 6ΐ 
1116 (ΙεροηοηίΟΓ; 8ίηιϋίΐ6Γ 6ΐί8•ιι (1ί8εοηυ8 61 ρι^ 

8ΐ]γΐ6Γ. 

δγηοιίι 03η1)3$;ίηίοη8Ί8 οαηοπ 16. 
δγηοϋί VI εβηοη 6. 
146%\& εβροί 45 61 46. 

65. ΟροΓΐ6ΐ'6,83εηδ !ηίΐΊ8ΐ08, εοηίΙίεηΐεΒ 86 8ηΐ6 
θΓφη8|ίοη6ΐο ρ6ε6%«86,8ΐ) οΟΙείο <ΐ6]ίεί. ίη τοίίηυίδ 

160)8060168, .8ΐςΐμ4βΐηρ.ΓθΙ)ΐ!8ΐη|.:.ί(8 01 ϋβςΐΐΐ 698 Συνόδου Νικαίας χανών ιγ^. 

Κα\ του αγίου Γρηγορίβυ Νύσσης κανών ε'. 

ξδ*. •ΟτιδεΗντψκαιρψτ!|ς ήβης άπαιτείν άνα- 
γνώστας συμβίους άγεσθαι, ή έγχράτειαν όμολο*> 
γεΤν. Μετά γάρ τήν του διακόνου χειροτονίαν ούχ 
Ιξβστιν εΙς γάμον έλθεΐν. ΕΙ δέ προτρέψει τούτο ό 
επίσκοπος, καθαιρείται κα\ οϊτος χάκεϊνος * ομοίως 
δέ κα\ διάκονος, κα\ πρεσβύτερος. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ις^. 

Συνόδου ς^ κανών ς\ 

Κα\ νομικών χεφάλαιον με' κα\ μς'. 

ξε'. Ότι δεΤ του; όμολογοΟντας τών Ιερωμένων 
πρ6 της χειροτονίας ήμαρτηκέναι, καθαιρείσθα^ 
της λειτουργίας, έν τοΖς λοιπβΤς μένοντα;, εΓ γ* 29 ΕΡ1Τ0ΜΕ ΰΑΝΟιΝϋΜ. 30 

σΐϊου^Τοι ιυγχάνουσι • μηδέν ^ών χβιροτονησάντων Α ΟΓϋίιι&Γύηΐ ηιιΙΙυιη ρΓχ]ιιύίοίαιη ΑΐΤϋηιίαΓ, ηί}1 
κ^χριματιζομένων» εΐ μή συνεγνώχασι• €0ΐΐ8€ϋ Γυβπιιΐ• Συνόδου Νιχα(ας χανών θ' χα\ ι^ 

Θιοφίλου *Αλ<ξαν9ρδ(ας χανών γ*, «'• 

ξς'. Ότι Μ αυνοιφορίζεσθαι τους συνεγνωχότας 
τφ άμαρτήσαντι, χα\ μ)) όμολογήσαντα; * χα\ δτι 
οΐ προεστώτες Ιφησυχάζοντες τοΙς τοιούτοις, τφ 
αύτφ χρίματι ύπόχεςντακ» 

Συνόδου *Αγχύρας χανών χε'. 

Κα\ του αγίου Γρηγορίου του θαυματουργού χα- 
νών β'. 

Κα\ του &γίου Βασιλείου χανών οαΤ. 

ξζ*• Ότι ο6 δε Γ τίνα των Ιερωμένων ή μοναχών, 
χοαμιχάς αρχάς ή φροντίδας, ή στρατείας &ναδέ• 
χεσθαι * Ιιιειδή καθαιρείται χαΐ αναθεματίζεται. ^ 

Των αγίων Αποστόλων χανών ς^, πα' χαΐ πγ*• 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών γ', δ' χα\ ζ'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ις-'• 

Συνόδου ζ* χανών ι'. 

Συνόδου έν τφ ναφ των Αγίων *Αποστόλων χα- 
νών ια'. 

Κα\ νομιχ^ν χεφάλαιον λγ% λδ'» λε'• 

ξη'. "Ότι ού δεΤ πρεσβύτερον εΙς γάμους διγαμούν- 
των ή παρανομούντων έστιόίνθαι. 

Συνόδου Νεοχαισαρείας χανών ζ'. 

Κα\ των Αγίων Αποστόλων χανών ι α'• 

ξθ'• "Οτι δεΙ φανερΑ εΤναι τΑ του επισκόπου ίδια 
πράγματα, εΓ γε χα\ Ιχει • & χα\ τελευτών χαταλεί- ^ 
ψοι οίς Αν Ιθέλοι * ου γΑρ έξεστι το7ς χληριχοΤς διαρ- 
^Αζειν α&τά* έπε\ έχπίπτουσι των οίχείων βζΟμων. 
ΦανερΑ δέ όφείλουσιν είναι χα\ τΑ της Έχχλησίας, 
Α χα\ Αμείωτα τ^ Έχχλησί^ δεί συντηρεΤσθαι , έπι- 
γινωαχόμενα παρΑ των πρεσβυτέρων χα\ διακόνων. 
Κα\ ού δεΙ Απαιτεΐσθαι Απ6 των Έχχλησιών πρΑ* 
γματα &περχα\ Απ6 των λοιπών Ανθρώπων των του 
χοινοΰ* ή μόνων γεφυρών οίχοδομαΐ, χα\ Ανανεώσεις 
λχ τοιΗων γε,νήσονται. Κα\ μηδέ δύνασθαι τλν Ιπί- 
αχο«ον ΑπεμπολεΤν τι των τη; Έχχλησίας χωρίς με- 
γάλης ΑνΑγχης * χαΐ τότε εΐ δεήσει [ίσ. είδήσει] του 
πρβι^ύοντος της επαρχίας^ ήτοι μείζονος Αρχιερέως• 
*Ομοίως χα\ τ Ας εμφυτεύσεις είδήσει αύτου γίνε- 
σθαι * χα\ δτι ό μή χαταβΑλλων τ^ν έμφυτευτιχδν 
«ανόνα έπ\ διετί^ έχπίπτει παντοίως του Ιαφυτεύ- 
ματος. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών μ'• 

Συνόδου ^Αντιοχείας χανών χδ'• 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών χβ'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών χε' χα\ λγ'• 

Συνόδου ζ* χανών ι θ'. 

Του Αγίου Κυρίλλου χανών Ρ'. 

Κα\ νομιχ^ν χεφάλαιον ιγ', ιδ', ι••, χγ' χα\ λε'. 

ο'. 'Οτι δεΙ μηδέν πρΑττειν τοΟς πρεσβυτέρους χα\ 
διακόνους χωρίς γνώμης του Ιπισχόποιι. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών λθ'« 

Συνόδου *Αγχύρας χανών ιε'. 

Κα\ συνόδου Καρθαγένης χανών λγ'• 55ηο()Ι Νί€€ΐΐΦ οίΐηοη 9 €( 10. 
ΤΙιβορΙΓιΙί Αΐ6Χ2ΐιϋπιιΙ οαηη'ιι 5, 5. 

66. ΟροΓίβΓβ ί'ο绀ίθ8 υιια ου αϊ βο ςυί (ΙβΙΙηΜίΐ* 
ΙίΰβΙ ηοη οοηίίΐ6ηΐ69, βχοοιηιηιιιιίοϋη• Ιίβηι ρΓ8;Γι^ 
ϋΐ08 (ϋΐίΐουδ &Γςυίβ806ΐι16β βΐιίβηι ]ιΐ(Ιί€ίο ευ1>]η€6ΐτ• 

δ]τηο()ί Αηογηιηχ αιηοη 25 

$3ΐΐ€Γι 0Γ«ί{0Γπ ΤΙιαυιοΑίυΓ^Ι οαηοη 2. 

δΑποΐΙ ΒΑβίΙϋ €αηοη 71. 

67. Νοη οροΓίβΓβ ηυβιηςυλΒΐ «ΙβΓίοιιιη βιιΐ ιν<κ 
η&εΗιιιιι βΦουΙ^Γββ ιηβ^ΙείΓ&ιαε, ιαΐ €υΐ85αιιΐ ιπη 
1ίΐ3Γί3 οίΟοίο βυβΰΙρβΓβ : βϋοςίΗΠ, (ΓαιΙυ ιηοΐθ*υΓ 

3(ςΐ1β^ΙΙ&ΐ1ΐ011Ι&ΐ6 Ρ6Γ061Π|ΟΓ• 

5»ηϋΐοΓυιη »ρο8(ο1θΓυιη οαηοη 6, 81 βΐ 85•. 
βγηο()ί €»ΙΰΗβϋοηβιΐ8ΐ$ ΰ3ΐιοη 5, 4 βΐ 7. 
5|ηο(1ί €2ηΙι&|ξίιιΐ6ΐι«ί8 οαηοη 16. 
δχηοιϋ ΥΙΙ οαηοιι 10. 

δγηοιϋ ίιι Ιβηιρίο βαηοΐοΓυιη 2ρο5ΐι>ΙθΓυιη 1)9ΐ>1ια 
ΰ3ηοη 11. 
1.681 ε ^^Ρ• ^^* ^^ ^^ ^^• 

68. Νοη οροΓίβΓβ ρΓβ>5]η6Γαί^, βΟΓοιη ςαί 8^€ηη- 
(Ιαιη ιη8ΐΓίιιιοιιίυηι €οηΐΓ8ΐιυηΙ βΐ Ιβ^βε νίοΐ8ΐι1, 
ιιηρΓΐ8ϋΙ)υ8 οοηνίνϋε ίιιΙβΓ68$6• 

δγπΟΐΙί Ν6008Β83Π 60818 ΟίΠΟΠ 7. 

δ;)ΐιοΐοηιιη αροβίοΙοΓυιη εαηοη 11. 

69. Κ68 6ρί8θορι ρΓορπιε, 8ίςιΓι<ΐ6ΐη 1ΐ3ΐ)6&ι, ηΐΑ• 
ηίΓ68ΐ88 6880 ορθΓΐ6Γ6, ςιΐ8β ιποΗβιιβ ςυΊ1)ΐΐ8 ν6ΐί€ 
Γ6ΐίηςιιαΐ ; ηβςιιβ βυίιη 1ίο6ΐ 6ΐ6?ίοί8 ίρ888 (Ιίπρ6Γβ, 
λΐίοηυΐιι {ΓΑίΙώαε βυίβ 6Χ€Ί<1υιιΐ. Κβε 6Γΐ9ΐη Εεοΐβ- 
81» ρ&Ιληι 6886 (]6ΐ)6ηΙ, ςυφ <|υί(ΐ6ΐη \ίΛ^%τΛ €οη- 

86Γναΐ1(!Χ βϋηΐ £€€ΐ68ίβΒ, ρΓ68ΐ)^ΐ6ηβ 61 ίΙί2Γ0ηί• 

ηοίχ. Ν6ςυ6 Τ6Γ0 63 ευηΐ ι5 £€θΐ68ίι 6χί£βΐ)(Ι«, 
ςυ» 8 Γ6ϋςηί8 οοιηιηυηίΐιυε ΙιοιηίηίΙ)υ8 : ρπΒίβΓ- 
ςυαιη ςυοιΐ («ηΐιιιη ροηΐίιιιη 6Χ8ΐηΐ6ΐίοη68 α((|υβ 
ίη8ΐ8οηΐίοη68 3ΐ> Πβ ββηΐ. Α6 ηβςιιο ρο886 βρίεοο- 
ρυιη ςιιΊ(Ιςα8Πΐ (ϋν6η(ΐ6Γ6 60Γυηι ςυ» 3<1 Εθ€ΐ6•Ί3ΐιι 
Ρ6ηίη6ηΐ οΙΐΓ3 ιη3£η3ΐη ιΐ6ε688ί(3ΐ6ηι, ίϋ<|υ6 6Χ 

8εί6ηΐί8 ρΓθνίΐΙθ!ΰ6 ρΓΐΐΤ)3ΐί8,»86υ ΐη9}0Γ!» ρΓ86ΐ3ΐί : 

βίιηίΙίΐβΓ 6ΐί3ΐη 6η)ρΙ)γΐ6ΐΐ868 ίρεο 8εί6ηΐβΊΐ6π. Ιΐ6ΐιι 
611 ιπ ηυί ηοη 5θ1νίΐ ΰ3ηοη6ηι 6η)ρΙι^Ιοιιΐί€Π|η ρο8ΐ 
1)ί6ηπίυιη, ρ6ηίΐυ8 6Χ€ΐϋ6Γ6 6ΐΐφΙΐ7(6υιη»ιβ. δβηοΙΟΓυη) 9ρο8ΐο1οΓυπ) 63ηοη 40 

δ7ηθ(1ί ΑηΓιθ€ΐΐ6η» οαηοη 24. 

δχηοίΐί €3ΐεΙ]6(]οη6ηϋί8 6ΐηοη 22. 

δχηοϋί ε3η1ΐ3£ίηΐ6Π8Ί8 €3ηοη 25 61 33. 

δγηο()ί ΥΠ οβηοη 19. 

δβηοΐί ε^ΓίΙΙί €3ηοιι 2. 

1.6^18 χαρυΐ 13, 14, 15, 23 6ΐ 55. 

70. Νοη θροη6Γ6 ρΓ68ΐ)]η6Γ08 6ΐ (11800008 ΥρΐΊΐ*- 

ςιΐ3ηι Γ806Γβ 858ςυ6 βρΊβοορί οοη86η8υ. 
δβηοΐοηιπι 8ρο8ΐοΙθΓυπι οβηοη 39. 
δροϋί Αη^^^8η^& 68 ηοη 15• 
δ]τηο(1ί ε8ηΗ88ΓΐΓΐ6ηδί8 οβηοη 33• 31 ΑΗδΕΝΙΙ ΜΟΝΑΟΗΙ 32 71. ΟροηβΓβ βρίδοορυιη ιη &υΐΜΐΊΐΐίΐ »1>Ι «ηΐαΐΜ Λ 
ροιββίΒΐθΐιι 1ΐ95βΓβ, ΓβΓαιηςββ Εοοίββίφ €αηοΐ) |(β- 
ΓβΓβ €υπι Οβί ΓιιηοΓβ, λο ηαη €«8 βΙΙιΙ τϋηϋίοαΓβ, 
αυΐ »ϋΐιβυΙηα ιΐϋΐ ΰοιι]υιΐ€ΐί• ΐ2ΐΓ|{ίπ, •βι1 ρ2υρ6Γϋ)υ8 
•υΙ)η\Ίηί.ΗΐΓαΓβ , ιβη^ιυβιη ϋ&Γυιιι Γ&Γιοηβαι Οβο 
Γ6<!(1ίΐυΓυ8. ΥβΓυηκβιηβη ρ6Γ ρΓ68ΐ)χΐβτο> 61 άΐΑ- 
οοηο• ίρΜ8 <1ίβΙηϋυ6Γ6 ϋ«:1)6ΐ ρΓΟ 5ΐι• ροΐββΙίΐΚ", 
υηο 6χ ΐρβίβ (ϋβρ6ηβ&ΐ0Γβ εοηβΐιΐυΐο, λο ηοη ρβΓ 
ρβπίοιια» 8Ί5ί β&η^υίηβ οοη]υιΐΰΐ2ΐ8. 8ί νβΓΟ ίρββ Γογ- 

1«$8β•ΙΙθϋΐ 1ια1)6Γ6 ΐϋ8ρ6Π•ΑΐΟΓ6αΐ, Ιί€61 ρΓΟτίηοίΐβ 

ρηηι&ιί ΟΒΟοηοιιιυπ) ϋϋ8ίβ;η8Γ6. Ιρδυηι βυΐβιΐ) βρί- 
Βοορυιη βι 1)1$ Γ6ΐ)α8 6λ ςη» βϋιί 61 ΓΓ&ΐπ^υι 9ρ\}ά 
Ιρβϋΐιι Ιιοβρίιϋ ηοιηΐηβ οοιησιΟΓ&ηΐΙϋυδ βιιιιΐ ηββοβ- 
Μπβ βυιηθΥβ οροΓίβΐ. Οιιί τβΓΟ Ιιχο ηοη 66γτ8Ε• 
οΐιηοχίυβ βηΐ «γηοϋο , ροβφ» 8υΙ)]θ6ΐυ8 : ΙίοβηΓίΑ 
€υΙ1ίΙΐ6ΐ.?οΐ€ΐιϋ <1αΐ9, 81 (|ΐιίϋ ΙιΟΓϋΐη νΙοΐΑΠ νί(|6ΓίΙ» 
ΙιΙ ίηιρβΓ3ΐοη Ιηϋίοαηιΐί. 

8ιιη€ΐθΓυ»ι ιροι^ίοΙοΓϋΐη οιιιοη 58 61 41• 

ΒχηοϋΙ Αηΐίοο1ΐ6η£ οιηοη 25. 

δ/ηοϋί €9ΐ1οΙ)6(Ιοηβη8ί8 ε3ηοιι 2β. 

δχηοάί ΥΙΙ 68ηοη ϋ. 

ΤΙΐ6θρ1ι1Π Αΐ6Χλΐ)ϋΓίηί οαηοη 10 61 Η. 

88η€ΐί ΟγτύΜ €αηοη 2. 

1.6βί8 €αρυΐ 20, 60 61 61. 

72. ΟρθΓΐ6Γ6 €ίνίΐ8ΐ68 ρ6Γ 1ίΐ(6ΓΑ8 1Π)ρ6Π8ΐ6$ 

ιιιβΐΓοροΓΐ8 ηοηιίηβ 0Γη8ΐϋ8 ίρβο ΙιοηοΓβ Γγοϊ : >ηΐΙ- 

ςυ•8 ν6Γ0 η)6(Γθρθΐ68 Ιη Πβϋβΐη 1θ€ί8 6Ι«ί8ΐ6ηΐ6β 

ηηΐΐυηι ρΓορΓίοΓαυι ]οΓίϋΐη ίηϋβ (ΙβΐηηιβηΐϋΠ) ραΐί• 

87ΐΐοϋι 6Αΐ€ΐΐ6(1οη6η8{8 ε^ιηοη ϋ 61 17. (* 

Β^ηοά\ VI οαηοη 55. 

75. Οροη6Γβ 6ρΐ8εορο8 !η]υ8(6 6χρυΐ808, Ιη ηΙΪΜ 
ρΓονΙηείί» 8υ8€ίρ!, ίΐΐήυβ Ίρ8ί8 οπιιιΙιιημ16 βοΰουπ! 
ηιιηυπιςυβ ροΓΠ{[ί : άοη6€ ίηΙοΓίβι Ιρ8ί8 ϋΐ8ΐ8 τϊμ- 
^ΐ€8ΐ« Γυ6Ηκ. 

8^ηοά\ 88Γ(Ι!66η8ί8 οβηοη 17. 

74• ΟρΟΓίβΓβ ρΑΐΓίαΓ6ΐ)28 ρ86ίΟθ6 ίηΐ6Γ 86 8§6Γβ 

ηίςυβ ΙιοηοΓβΗ ργο 60 ΐ]ΐΐ6ΐιι οϋιΐηβηΐ ΚΓκΙυ, η6€ 
ηοη 61 πΐ6ΐΓοροΙίΐ8ηο8 αΐ^υβ 6ρί8€ορσ8; η6φΐ6 
^ηΚΙςπαπι ΓαοοΓβ 608 ςυΙ ίρβΟΓΟπι (1ίθΒ668ϋ)α8 8υ1>« 
ιΙΗΙ •αηΐ, αϋβςυβ ιρΒοηιπι 6οη86η8υ : η6ςυ6 Ιρ808 
6ΐΐ8ηι ςυΐίίςυιηι 9)(βΓ6 ειΐη οπιηίυηι 86ηΐ6ηΓΐ9ΐηι. 

83ΐηϋ(οηιπ) αροβίοΐοηιηι οβηοη 54. 

Νΐ6«η9Β 8γιιοίΙί €8ηοη 6 6ΐ 7. 

δ^ηο(1ι Αηΐίοοηβη» €&ποη 9. Ι^ 

δγηόίΐΐ 6οη8ΐ8ηιίιΐοροΠΐ3η» θ3ηοη 2 61 5• 

δγηοάί ΕρΙ)68ίη9Β οαηοη 10. 

8γηθ(ϋ 0»ΐ€ΐΐ6(1οη6η8ί8 ο^ηοη 8 61 28. 

87ΐιο<ϋ ε8ΓΐΗ3κΊιιί6η8ΐ8 ο&ηοη 17, 59, 55 , 86 61 
101. 

δγηοϋί VI θ8ηοη 56 61 59. 

ΒγηοάΙ Ιη ΙβαιρΙο δ&ηοΐ» δορΙΓι» €6ΐ6ΐ>Γ3ΐ« α• 
4«οη 1. 

1^6818 €8ρυΙ 22. 

75• εΐ6Γΐουπι Ιη «Γιβη^ηι ρ8Γ666ΐιπι 8ΐη6 6οη86η8α 
Ιρβίοβ 6ρΙ$6ορί ηοη 6886 Γ6€ίρΐ6ηάυπι : αΐίοςυΐιι 
6Χ6οιηπ)υη)€8ΐυΓ Ιυηο ςηί ΓβεΙρΙΙ Ιυηι ςαΙ Γβΰβρίυβ 
681• δί 8υΐ6ΐη ρ6Γ86νβΓ6ΐ Ίρ8υιη (ΐ6ΐΙη6Γο• Ιρββ {Γ»• 
ιΐη (ΐ6]ίοΐ8ΐθΓ : η6ς(ΐ6 υογο «Ι ςαΙ «Ι» αΐΐο €Χ€θιη• 00*. 'Οτι Μ τ^ν έπίσχοπον έξουσίαν !χειν των 
ύποχβιμένων αύτφ ψυχών, χα\ φροντ(ζ«ιν των της 
Έχχλησίας πραγμάτων μετά φόβου θεον, χα\ μ)) 
σφ<τερ(ζε90αι ταΰτα , ή συγγενέσι χαρίζεσΟαι , άλλ& 
πίνησιν έπιχορηγεΤσθαί, ώς μέλλων λόγον άποδουναι 
ΊζερΧ αυτών τφ θεφ * «λ^^ν &λλά βιά των πρεσβυτέ- ' 
ρων χα\ διαχόνων ταύτα βιανέμειν χατά τήν αύτου 
έξουβίαν, Ενα ϊξ αυτών Ιχβντος οίκονόμον, κα\ ο6χ\ 
διά συγγενών αύτου προσώΐΐων. ΕΙ Γ αύτ6; ϊαως μή 
Οέλοι ίχειν οίκονόμον, Ιξεστι τψ της έπαρχ{ας πρω- 
τευοντι κροβάλλεσθαι έξ &παντος οΙχον^μον. Αύτ^ν 
η τ^ν έπίσχοπον βιοιχεΙσΟαι έξ αυτών εΙς τ3[ς &ναγ• 
χαΕας χρείας χα\ μόνον , χα\ τών παρ* αυτφ Ιπιζε- 
νουμένων άβελφών. Ό δ^ μή ταύτα τηρών Ινοχος 
ΙστΜ τ|| ουνόδφ, ύποχείμενο; Ιπιτιμίφ* Αδείας οΟ- 
σης παντ\ τψ βουλομένφ, εΓ τι τούτων παραβαινόμβ• 
νον 18οι, μηνυειν τφ βασιλεΐ. 

Τών &γ{ων &πο(ττόλων χανών λη' χα\ μα'. 

Κα\ συνόδου ^Αντιοχείας χανών χε', 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών χς'. 

Συνόδου ζ* χανών ια'. 

ΘεοφΟιου ^Αλεξανδρείας χανών ι'χα\ ια'. 

Του Αγίου Κυρίλλου χανών β\ 

Νομιχ^ν χεφΑλαιον χ', ξ' χαΐ ξα'. 

οβ'. *Οτι δε? τΑς διά γραμμΑτων βασιλιχών τιμή- 
Οεί^ας πόλεις έπ' ονόματι μητροπόλεως ίχειν τίίν τι• 
μήν* τΑς δΙ Αρχαίας μητροπόλεις τΑς έν ταΤς αΰταΤς 
τοποθεσίαις οδσας, μή χαταβλΑπτεαθαι 6π* αυτών έν 
τοΤς Ιδίοις διχαίοις• 

Συνόδου Καλχηδό^/ος χανών ιβ' χα\ ιζ*. 

Κα\ συνόδου ς' χανών λε'. 

ογ^. 'Ότι δεΙ τοΟς Αδίχω; ΙλαυνομΙνους Ιπισχ^ 
πους δέχβοθαι έν έτέραις ένορίαις, χα\ Αντιλαμ4^ν<- 
σΟαι παντοίως χα\ χειραγωγεί^θαι , Αχρκς &ν ή έπ\ 
αύτοΓς γίνηται έχδίχησις. 

Συνόδου Σαρδιχής χανών ιζ^. 

οδ*. "Οη δεΙ είρηνεΰειν μετ* Αλλήλων το&ς πα• 
τριΑρχας, χα\ τιμΑ^θαι αύτους χατΑ τήν Απονεμη- 
θεΤσαν τάξιν. ΚαΥ μήν χα\ τοΟς μητροπολίτας χαΐ 
επισκόπους μηδέν τι ποιείν τοΟς ύπ6 τΑς ενορίας αυ- 
τών, χωρ\ς γνώμης τών αυτών * μήτ* αδτούς τι ποα!ν 
χωρίς της πάντων γνώμης• 

Τών Αγίων Αποστόλων χανών λδ". 

Συνόδου Νικαίας χινών ς^ χα\ ζ^. 

Συνόδου ^Αντιοχείας χανών δ'• 

Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως χανών β' χα\ γ% 

Συνόδου Εφέσου χανών ι'. 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών η' χα\ ιιη'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ιΓ, λΟ*, νε^ κς' μι\ 

Συνόδου ς' χανών λς^ χα\ λθ'. 

Συνόδου έν τφ ναφ της Άγιας Σοφίας χανών •Γ• 

Κα\ νομιχδν χεφάλαιον χβ'• 

οε'. *Οτι ού δεΤ Ανευ γνώμης του έπισχόπου αύτου 
δεχθήναι χληριχλν Ιν έτέρ^ παροιχί^ * έπ8\ Αφορί- 
ζεται χα\ ό δεξάμενος, χα\ 4 δεχθείς. Ει δΐ έπιμένοι 
χατέχων αύτίν, χαΟαιρείσΟω χα\ αυτός * οΟτε δέ 
συγχωρήσει έτερος τψ ύφ' έτερου Αφοριοβέντι, εΙ 33 ΕΡΙΤΟΗΕ 

Τών ίεγίω^ &«ο<ττΛων ιβ', ιγ', ιι^» ις', ιη'• ι^• 

£υν6βου Καρθαγένης χανών νΙΓ χα\ \\ 

£υν6βου ς' χανών ιθ*• 

ϋΐονόδου ζ* χανών ι'• 

&ν^υ Ιν τφ ναφ της "Αγίας Σόφιας χανδιν α% 

ος', *Ότι ού Μ έπ(σχοπον Ιπιπηδ^ν τ]} μή ύπο• 
Μιμένι) αΰτφ παροιχί^, ή χαντ«λώς, ή χατά χαιρ6ν, 
«Ιν 6κ6 ιιλβι^νων Αναγχάζηται * (Ε μή ιιοτβ δΓ βύλο* 
γον αΐτίαν * χα\ οΟτως ούχ Αφ* ΙαυχοΟ, Αλλά χρίαιι 
πολλών έπισχόπων, χα\ του χατά χώραν άρχιιρέως * 
ο5τ& 5λ χΕίροτονίαν ιηιηβαι έν έτερον ιηιροιχίφ παρά 
γνώμην αύτοΟ * Ιπβιδή χαΟαιριΙται χα\ αυτός, χαΐ 
οίνς Ιχ<ιροτ^Μ• 

Τΰν Αγίων Αηοοτάλων χανών ιαΤ, λβ^ χα\ λ•'• 

Συνό^υ Κωνσταντινουπόλεως χανών γ'• 

Σννέβου '£φέσου χανών ι^ 

Ζυν^υ Καλχηβόνος χανών ε'• 

Σιινό^υ Σαρδιχής χανών α', β' χα\ γ*• 

Συνόβου Καρθαγένης χανών μη'• 

οζ*• "Οτι ο6 &Ι έπίσχοπον θιδΑαχειν έν έτερου πό• 
λει * ιΐ δέ τούτο φωραθ«(η ποιών, χατάγεται Από 
του βαθμού της έπισχοκης εΙς τόν τοΟ πρεσβυτέρου 
βαθμόν. 

Συνόδου Σαρδ(χ9|ς χανών ια' χα\ ιβ'• 

Συνόδου ς-' χανών χ'• 

«η'• 'Οτι ού ^Τ έπίαχοπον Αποχαρηναι, χα\ είναι 
αΒθις (ν τψ έπισχοπείφ * οΟτε δέ μοναατήριον Ιδιον 
οίχοδομήοαι έχ των της έπΐ9χοπ1}ς προβοδίων έπ\ 
χαταλύαει της έπιβχοπΐ^ς * επειδή έπιτιμίφ χαθυ• 
ποβΑλλεται. 

Συνόδου έν τφ ναφ των ΆγΙων *Λποστόλων χα- 
νών ζ*. 

Συνόδου έν τφ ναφ τής ΆγΙας Σοφίας χανών |Γ• 

οθ*. *Οτι βει «Α έν τοΓς ΑγροΓς χα\ τοΙς Αμπελωαιν 
ευκτήρια ώσανε\ εΙς μνήμην μαρτύρων χαθιοτάμενα, 
«αντ\ τρόπφ χαταατρέφεβθαι * έν δέ τοΓς ένδον εύ- 
χτηρίοις γίνεσθαι μέν λειτουργίας, κλήν μήν χα\ 
προτροχΙ του χατΑ χώραν Αρχιερέως • βαιηίζειν δέ 
έν βΛτΛς ούχ Ιξεοτιν, ΑλλΑ μφ^ν έν ταΐς χαθολι• 
χαΙς Έχχληβίαις. Ό δέ παρΑ ταΰτα ποιών, χα\ οΐ 
χοινωνουντες αύτφ λαΧχο\, Αφορίζονται» 

Συνόδου Καρθαγένης χανών «/• 

Συνόδου ς' χανών λα* χα\ νθ*. 

Κα\ (τυνόδου έν τφ ναφ των *Αγίων 'Αποατόλων 
χα*Αι)ν ιβ'• 

ίΐΤ. "Οτι ού δε! ΑπαιτεΤν τοίις Αρχιερείς Απλ των 
ύπ' αύτοΰς δντων χληριχών χρυαίον ή Αργόριον ή 
(Ιδός τι»χα\ διΑ ταΰτα ΑφορΙζειν τινΑ, ή χλείειν 
Θεοΰ ναόν * επειδή ταυτοκαθείφ, τουτέβτιν Αφορι• 
σμφ, ύκοπίπτει• 

Συνόδου ζ* χανών δ^• 

Κα\ νομιχόν χεφΑλαιον λίΡ. 

πα'. *Οτι ο6 διί μητροηολίτην, Ι| Ιπίαχοπον, ή 
π^ββύτερον, ή χληριχέν χαταφρανιΙ» «&ν Ιδίων Αρ* ΠΑΝΟΝϋΜ. 34 

Α πιυιι{€«(ιΐ8 ίηοτίί ιΐηιε τ«ηΙ&πι <Ι«1)ΐι, ηΙεί ΓοΓίβ Ιΐ{ 
ςιΗ €χεοπιιηυηΊ€ανΙΐ» ο5ΙβΓίΙ. 

8«ηοιθΓαιο ιροείοίοπιαι «αηοη 12, 13, 15, 16» 
18 βΙ 19. 

β/ηοϋΐ (Ι^ηΙιββΙηΙβηβΙε ΰΐυοη 54 €1 90• 

87ηο<ϋ VI οιηοη {9. 

5γιΐθ(ΙΙ ΥΙΙ οιιοη 10. 

8701x11 Ιη Ιβαφίο 58ηο(« 8ορΙιί« ΙιαΙίΙβ €•* 
ηοη Ι. 

76. Νοη οροΓΐ6Γ6 βριεοορυιη ρ^ΓΟβοίλΐη 8Ι5Ι ηοη 
ΐυΐ^ίίαπι &υΐ οιηπίπο βιιΐ ρΓο ιβηιροΓβ ΙητκΙβτβ, 
^υ&ιηνίε 8 ρΐυπϋυε €0{[8ΐυΓ, ηίβΙ ίοπβ ρπορΙβΓ οιιιη 
Μΐη πιιίοηΙ οοηεβηίΑπβλοι : Μςυβ ηοη 8αο Ιρείαβ 
ηιοΐυ, 80(1 ηιυΐΐοηιηι βρΙβοοροΓοπι 8ΐςα6 ιρέΐιιε ρΓΟ- 
τίηα» 8ΓθΙιί6ρί8θορ1.]υόί€Ίο: ηβςιιβ νΟΓΟ οηΙΙηοα 
βοηίβΓΓβ 10 8ΐ«8 ραΓοβοίε ρτχίΛτ ίρείυε οοηεβπεηη: 
«ϋοςοίη όβροηίΐυΓ Ιαπα Ιρββ, Ιαηι ϋ ςαοε ΟΓίΙίηατΙΙ• 

δΒποΐοΓίιπι 8ρο8ΐο1οηιηι €ΐηοη II, 34 61 55. 
Βχηοϋί €οιΐ5ΐ8ΐιΓπιοροΙίΐ8η2Β οιηοη δ. 
δχηοιίί ΕρΗβείη» οαηοη 10. 
βχιιοιΙΊ €8ΐ€ΐΐ€(Ιοηβη8ΐ8 ΰ8ηοη 5. 
^ 8]τηθ4ϋ 88Γ<Ιΐ€€η8ΐε ΟΜοη 1, 2 βΙ 5. 
8γηοόί €αη1ΐ8§ίιι!6η8ί8 οΑίιοη 48. 

77. Νοη οροτίβΓβ βρίβοορυπι (ΙοοοΓβ Ιη ιΗαηη οτ• 
1)6 : 81 ν6Γ0 1)0€ Γ8εβΓ6 (ΙερΓοΙιοηευε ίιιβηΙ, ιΐ6ρΗ- 
ηΙίαΓ 8ΐ> βρίεοοραΐυβ |;πιιΙα 8<1 ρΓ685γΐ6Η χηιΐοηι• 

δγηοιίί δ8Γϋ{€6η8ί8 €8ηοη II βΙ Ι). 
Β^ηοίΙΙ Υ1 68ποη 20. 
Ο 78. Νοη οροηοΓβ 6ρΐ8€ορυηι «ιίοιιάΟΓΐ, βο Μη* 
ε6ρ8 Ιο 6ρί8θορ8ΐα Γβΐ08η6Γ6 : ηοςοβ νβΓο ηοη•- 

8ΐ6ΓΐθΠΙ ρΓίνβΓίηΐ 6Χ8ΐΓυ6Γ6 61 Γρΐ8€θρ•(υ8 Γ6(ΙΙΐΙ• 

^ιι8, 8(1 Ιρειηε 6ρΐ86ορ8ΐα8 ιίβεΐηιοΐίοηοιη : βΐίοφίΐη, 
ροΒΠ» 8υ1)]ΐ€ΗυΓ. 

85ηο(1Ι Ιη Ιβαιρίο δεηοΐοηιπι Αροείοίοπιπι €6ΐ6• 
Ι)Γ8Ι9Β. (^8ηοη 7. 

8]ΓηοάΙ Ιη Ιβηιρίο δβηοΐ» δορΙιΙ» €6ΐ6ΐ>Γ8ΐ« €•* 
ηοιι 2 

79. Ογ8(οΗ8 Ιη 9%τΙ^ 61 τίη6*ΐ8 Ι8η(|α8πι Ιη ιη6- 
ιηοΓΐ8ηι πΐ8η]Γηιηι «χείπιείε ςυο€υοςα6 ιηο(Ιο 688α 
ιΐ68ΐπιβη(ΐ8 ; ιη ίηΐ6ηοπ1)υ8 ν6Γ0 ΟΓεΙσηΙε 886Γ8 
ηιΙβ8« 0111618 6886 €6ΐ6ΐ>Γαηά8, νεηιπι €αιη Γ6{1οηί8 
6ρΐ86ορΙ ρ6ηηϊ88ίοη6 ; 58ρΓιζαΐ6 Τ6ί0 ίο ΠΠε ηοη 
1ί€6ΐ, 86(1 ροΐίυε ίη Ε6€ΐ68Π8 υηΙ?6η8Η1)υ8• ΟιιΙ 

^ 8υΐ6ΐη €0ηΐΓ8 Ιΐ9€ Γεοίι 61 (ΐυΐ «υηι 60 οοπιηηηΐ- 
€8ηΐ ΙαίοΙ 86{Γ6(8ηΐυΓ• 

85ηο<ϋ €8η1ΐ88ΐπί6η8ΐ8 εαηοη 83. 

8/00(11 ΥΙ οεηοη 51 6( 59. 

8γηο(1ί ίη Ιβηιρίο διηοΐοΓηηι Αροείοΐοηιοι €6ΐ6- 
1)Γ812Β 6»ποη 12. 

80. ΡηκΙεΙοε ηοη (16Ι>6Γ6 α οΙεΗοιβ 8Ϊ5Ι ευΐχΐΐιΐε 
βΟΓυπι 8ηΐ 8Γ{[6ηΙυπι «υΐ «ΙΐιιυΑοι 8ρ66ί6πι «ιΙ• 

(6Γ6« 80 ρΓ0ρΐ6Γ68 (|06ηΐςΐΙ8ηΧ 6X6001 ΠΙΟΟ 168 Γ6, 801 

^^\ ΐ6ηρΙο 6X6] ηά^η : 8ΐίοςυιη 6ίιΐ6η» ροκο»» Ιΐ06 
681 6Χθοη)ΐηηηί6ΐΐΙοηΊ« 8υ1)]866ΐ• 

8/αθ(Ιί VII 68θοη 4• 

£ι 16(18 68ρυι 59, 

81 • Νοη οροΓ(6Γ6 πΐ6ΐΓορο1ίΐ8ηυοι, &οΐ 6ρΐ80ορΐιηι, 
801 ρι^1>7ΐ6Γοηι, 801 €ΐ6Γκαυι 8008 ρηκΙοΚΜ 6οη- 35 ΑΒδΕΝϋ ΜΟΚΑΠΗΙ 3» ΐβιηρίυί Ιΐ8ΐ>€Κ, &Ιςοβ 3(1 βαβΓα ιηίΜΑΠίιη οΓΑΰΙ) 60- ^ χιχρίων» χα\ μή ιΓβφέρεκν τά τούτων ονόματα &ν Γυιη ηηηιίηα ιιοιι'αϋϋϋιβΓβ : 3θΙ'$€οηΊιη εοιινεηίοβ 

1ΐ9ΐ)€Γ6 ρΓ0ρΐ6Γ 5Ιΐ8ρίθΊθη6ΐη ΓθΓ<6 »Πθ1ΐ]ΐΙΒ ΟΠίρίΠΙΒ, 

^ιαΐββγηοϋΊΰο^πίΙίοηβιη :3υΐ9ΐ)β0Γυη) οοιηιιιιιηίοηβ 
80$β»55είιι<)βΓθ, νεί ρορηίιιιη ΓαπΊπι &ιΙ 86 ρβΠΓ&ΙιβΓβ. 
φιιΊ«ιΓι}ιι ίΐ3 ΓαείυηΙ, ΙγΓαηηί βυιιΐ, ηίςιϊβ 'κΙείΓΟΟ^ηϋυ 
όοίΙεΙιιηΐιΐΓ, αη&ι1ιοιιιαΐί(|ΐΐ6 8υ1>]Ί€ίΐΜΐΙιΐΓ » βΐ ςυοΐ• 
^ϋοΐ οαιη Ίρ5ί$ ιοππιιιιηίοηΐ : αίΓλ ιιΙιιιίΓυιη ηοβ- 
ηιΓϋβΐϋΐη 1ιΧΓ6»ίπι ςιι» ;ώ ίρβίβ ρλίλΐη ρΓχϋίοβίυΓ. 

δαηοιοπιιη ιιροβιοΙοΓυιη €3ΐιοπ 8 οΐ 51• 

8γιΐ0(1ι Ολίι^Γβιιβι» Οίΐηοο 6. 

δγιιΟίΙΊ ΑηΐίοεΙίθΐιχ οαηοη 5. 

δγηοάί 6«Γΐ1ι&||;ίιπ6ΐιβί8 €8ηοη 10, II, 53» Μ 
«ι 105. 

5γιΐ€κ1ί Ίη Ιβιηρίο δαιιαοΓίιιη Αρο&ίοΙοΓαηι Ιΐλ• 
Μΐϋ}, οαηοη 15, 14 βΐ 15. 

82. Νοιι ορθΓΐ6Γ6 ςυβιηςπαπ) ▼6Γΐ>βΓ<ΐΓβ, ιυΙ Ίη 

Ο.ιΓΟβΓβΠΙ 0θη]ί€6Γ0, ΑϋΙ €0ηΙΐΙΐηβΙί& »0ϋ€6Γ6 βρί8€0- 

ριΐΗΐ, Αΐιΐ ρΓ68ΐ)}Ί6Γαιη, ΐιυΐ ιϋιοοιιυιιι, αυΐ ίαιρβη- 
10Γ6Ι1Ι, 2υΙ ιηΒ^ί&ίΓαΐυιη, ΐΑηφί&ιιι €0ΐιΙΐ€ΐ3 «1ί(|ΐια 
ΙΐΟΓΜίη €αιΐ8;ι, νβΐ ιΐυιιι 59ΰΓυηι υΦείυιιι ρϋΓ^κ^ΙιΐΓ, 
Ε€θΐ6:»ί»πι ΐιΐΓΐ)Αΐ-β• ΟυΊ ΰίΓιηι Ιιχε Γαοίυιιΐ, βί ςυιιίβητ 
βαοΓίβ 86Γνί9ίηΐ, {^ταάη (ΙβΐυΓϋαηΐυΓ : •ί νβΓΟ ΙλΙοί, 
β6|Γ6β&ιιΐυΓ, λπαΐΐιβηιαίύ ΓβΓίυηιυΓ, ιηυΙΐΜΐιΐϋΓ» ΙΟΓ- 
ιΐαβιιΐυΓ, 21111 βϋαιιι €3ρ)ΐ6 ρΙβοΐαηΐυΓ. 

δαιίοΐοΓυιιι 9ρο8ΐο1οηιιη €8ηοη 55, 56 61 84• 

δγιιοϋί ίιι ΐ6λΐιρ1ο δαηοιχ δορίιίχ 06ΐ6ΐ)Γ&ΐΦ αι- 
ηοη 5. 

Ιλ%\$ οαρπΐ 54 61 74. 

85. Νοη 0|Η)ΓΐβΓ6 ςυβιιιςαλπι 886π ΟΓϋίπΙβ Τ6Γ' ^ 
|)6ΐ:2ΐΓ6 ϋβΙΙιιςιΐ6ΐιΐ65 ΟάβΙοβι «υΐ ίηΟϋΰΙββ ίη^υΗαιιι 

1ΐΐΓ6Γ61ΐΐ68, ΙΙ€ςΐΙ6 ρ6Γ &6, 06(106 ρ6Γ &Ιίο• : λ1ίθ(|υίη 

ΐΐ6ροηυηΐιΐΓ• 

δϋΐ)€(0Γυίη ΑροβίοΙοΓοιη οιηοη 27. 

δγηο^ΐί Ίη ΐ6ΐΐ)ρ1ο δλΐΐοΐΟΓυηι ΑροβΙοΙοΓυαι €6ΐ6- 
ΙίΓαΐΟΒ οΑίιοη 9. 

ι^^%\% (»ραι 40. 

84. ΟρθΓΐ6( 60111 <1θί Γ8ΐίθη68 Γ66ίρ1ΐ, 1ΐ06 βρπ 
8εθρΙ ΓββίθΐΓΐ& ]θϋί€ΙΟ Γ866Γ6 : ΙΐΑ56Γβ Τ6ΓΦ ρθΐ68ΐ«- 

16111 9 ]οχΐ» αοχ6(ΐ6ηΙί8 ρ(Βΐή(6π(ί3ΐη , ρφπ» ουιιι 

(1ί8€Γ6ΐΙθη6 ΐΓΓΟ||;3η(ΐ96, 8ίνβ 86ν6Π08ν 8ίνβ ΙΐΟΒΙΑ- 
11108» 8ίν6 ηΐθϋ6Γ8ΐίθβ, ρΓΟ (ΐ6ΐί6(0Γ0ηΐ ί\ΏΧ 8ϋθιΐ8ίΙ 

(|03ΐίι&ΐ6 61 (ΐυ2ηΐίι&ΐ6, 61 ςοο(1 α (ΐ6(^6ηηΊο 46ΐί€ΐΑ 

ίοϋίΟ^ηΙΟΓ : ίΐ6ηΐ 8 ρ666810 86 €0ην6η6ηΐ6α[| 808θ1• ταΤς ΙιρίΧς λβιτουργΣαις * ή χαιρία βυνάγειν £ι* ύπ^• 
νοίφΐν ϊσΐ^ς τινύς εγκλήματος^ ηρ& αυνοθιχής διαγνώ- 
σβω; * ή άποσχίζβοθαι νής χοινων(ας αυτών * ή 
λα^ν ύφαρπάζειν. 01 γάρ οΟτω τοοιοΟντες τύραννοί 
βίσι * ναι\ {ι>][ τοΰτο καθαιρούνται, χά\ άναθεματ{- 
ζονται, χα\ όσοι &ν αύτοις χοινωνουτι* χωρ\ς δηλον- 
ότι ΐΰροφανου; αίρέσεώς χηρυττομ4νης ά'ναφανδ6ν 
ύπ' αυτών. 

Τών αγίων άττοστίλων χανών η' χα\ λα' 

Συνόδου Γαγγρών χανών ς^. 

Συνόδου Αντιοχείας κανών ε'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ι', ια', νγ', Ι^η' γοΧ 
ρ.'. 

Συνόδτ/υ έν τφ ναφ των Αγίων ^Αποστόλων χανών 
Β ιγ•, ιδ* χα\ ιε'. 

ιιβ'• "Οτι ού δ6? τίνα τύψαι , ή φυλαχίβαι , ή 
ύβρίσαιεπίσχοηον. Ι) πρεββύτερον, {| διάχονον, ή 
βασιλέα, ή Αρχοντα, ώ; συμπλασόμενον αΐτίαν τινχ 
τούτων, ή συνάξεως επιτελούμενης τήν Έχχλησίαν 
ταράξαι - οΐ γάρ ταΰτα ποιουντες, εΐ μίν Ιερωμένοι 
8ΐσ\, χαθαιρουνται * 8ΐ δΙΙ λα!χο\, ά^ρί^ονται,'χαΐ 
αναθεματίζονται, χα\ ζημιοϋνται, χα\ βασανίζοντα», 
ή χα\ χεφαλιχώς τιμωρούνται. Τών Αγίων Αποστόλων χανών νβ', νς^' χα\ «δ'. 
Συνόδου έν τψ ναφ της Αγίας Σοφίας χανών γ^• 

Κα\ νομιχδν χεφάλαιον λδ' χα\ οδ*, 

«/. "Οτι ού δ^Ι τίνα των της Ιερατιχής τΑξβως 
τύπτειν Αμαρτήσα*/τας, πιστούς, ή Απίστους Αδικης 
σαντας, ο&τε δι'. εαυτών, οΟτ• δι* έτερων • βπκιδή 
χαθαιρουνται. 

Τών Αγίων Αποστόλων χανών χζ*. 

Συνόδου έν τφ ναφ τών Αγίων ^Αποστόλων χα- 
νών Ο'. 

Κα\ νομιχλν χεφΑλαιον μ\ 

πδ*. 'Οτι δε7 τ6ν Αναδεχόμενον λογισμούς χρίσ8ΐ 
του χατΑ χώραν έπισχόπου τούτο ποιεΤν * Ιχειν' δέ 
έξουσίαν πρδς τήν μετΑνοιαν του προσερχόμενου έν 
διαχρίσβι χυβκρνήσαι τ Α έπιτιμώμενα, είτε Αποτο- 
μώτερον, ιΓτβ φιλανθρωπότερον, χα\ μιτριώτερον * 
χΑν οποίας, χα\ δσας δκπρΑζατο Αμαρτίας * χα\ δτι 
Απ6 δωδεχα8τούςχρίνονται τΑ Αμαρτήματα* χα\ 9τι ρί6ΐΐ(1οηι 6886. Οοΐ 6η1ηι ΙλΙβιη. ηοο Γβ6ίρίΙ, {^Α(1υ τ6ν επιστρέφοντα Απ6 Αμαρτίας προσδέχεσθαι χρή• (ΐ6]Ιαΐ0Γ• 
δ8ΐΐ6(οηιηι 8ρο8ΐο1αΓθΐη ο^ηοη 52. 
δχιιοίΐι Νί€αη86 (*8ηοη 12. 

δγΐΙΟ(1ί Ν606Φ88Π6ΙΙ8ί8 €&1ι01Ι 5. 

δγηοϋί 68η£Γ6η8ί8 οβηοη 21• 

δ]ηιθ(1Ί I^80(1^^6η9^ €8ηοιι 2• 

δ^ηο(Ιί ε8Γΐ1ΐ8£ίηί6η8ί5 €8ηοο 6, 7, 45 61 45. 

δ^1ιο(I^ VI 68ηοη 107. 

δ8ΐΐ€ΐΊ β38ΐ1ϋ €8ηοη 5, 54, 74 61 84. 

δαηοΐί 0Γ6(|;οΓϋ Ν7886ηί ΡγοΙοκμ• 

δΑοείι Τίιηοιίιβΐ αροβίοΐί (»ηοη 18. 

85. Νοη 0ρ0Γΐ6Γ6 355(Ι06 ίηΐρ6Γ3ΐθΗ8 }0880 , 801 

86ηΐ60ΐί3, «ι Πα6Γΐ8 ρΓΟΥπιείχ 8Γ€ΐι!6ρ{86ορΙ ςο6ηι- 
ςοΑΒί ερίβοοροΓυαι Ίιηρ6πιΐ0Γ6ΐιι 8(1ίΓ6 : ςοΙ βιΓιηι Ό γΑρ μή δ8χόμ8νος τ^ν τοιούτον, χαθαιρειται. 

Τών Αγίων Αποστόλων χανών νβ'. 

Συνόδου Νιχαίας χανών ιβ'. 

Συνόδου Νεοχαισάρείας χανών γ. 

Συνόδου Γαγγρών χανών χα'. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών β'. 

Συνόδου Καρθαγένης χβν. ς\ ζ', μγ* χα\ με^. 

Συνόδου ς* χανών ρζ*. 

Του Αγίου Βασιλείου χαν. γ*, νδ', οδ* χαΐ πδ'. 

Του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης Πρόλογος. 

Του Αγίου Τιμοθέου του Αποστόλου χανών ιη'. 

πε'. *Οτι ού δει Ανευ βασιλικής προστΑξεως ή 
γνώμης, χα\ γράμματος του έν τ^ έτταρχί^ Αρ/ιε- 
οέως πνΑ των επισκόπων προσελθείν βασιλεΓ* 6 37 ΕΠΙΤΟΜΕ 

^άρ οότω ιηιών, χαθαιρβΐταΐι χα\ άχοινωνησί^ χαΟ^ 
υιή>6άλλεται * χα\ δτι πρετηοδέστιρον μέίλλον θ(ά 
των έανιτοΰ χληριχών χάς &ήσβιςΐ£α\ ΰπομνήσβις 
«οιείσθαι. 

Συνύ^ .*ΑντιοχΕ(ας χανών ια' χα\ (β\ 

Χυν^υ Κωντιαντινουπόλεως χανών ς*. 

Συν^υ Σαρδιχής χανών ζ^ Χ[\ 6% χα'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ρς*. 

Κα\ νομιχ&ν χεφάλαιον γ*. 

«ς^. *Οτι δεΙ έν χακρφ τφ τκροσήχοντι δέεσΟαι, χα\ 
κροσχαλεΖσθαι αρχόντων έξουσίαν εΙς Ιηιχουρίαν χα\ 
παιδείαν• 

Συνόδου *Αντ(οχ•(ας χανών %'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών μη^χαίνγ'• 

Συνόδου έν νφ ναφ των *Αγ£ων ^ΑΐΕΟβτόλων χα- 
νών θ*. 

«{Γ• "Ότι ού δεΙ προφάσει ά^χήσεως νςνοθευμένης 
δηλονότι χαταλιμπάνειν τινά τά έαυτου * &λλ* ουδέ 
τίχνα τοΙ>ς εαυτών γονεΤς θεοσεβείς δντας * Ιπειδ)] 
^ τούτο ποιοΰντες Αναθεματίζονται. 

Συνόδου Γαγγρών χανών ιε*, ις', χα'. 

Κα\ αυνόδου Καρθαγένης χανών λα'• 

ψη{» 'Οτι δε? τοΟς ^Ιφ παρά των άσεβων βρώμα 
μεμιασμένον δεξαμένους Ιν τφ βτόματι, χα\ βασάρ 
νους ύπομείναντας, ώς μηδίν ήμαρτηχότας δέχεσθαι 
εΙς χοινωνίαν χα\ εΙς Ιερωσΰνην, εΓπερ άλλως &ξιο( 
είαιν, ώς όμολογηταΐ γινόμενοι. 

Συνόδου *Αγχύ ρας. χανών γ'. 

Του άγ(ου Πέτρου *Λλεξανδρε(ας χανών ιδ*. 

Κα\ του αγίου Γρηγορίου του θαυματουργού χα- 
νών α5• 

πθ'. 'Οτι ο6 δεΙ συνεύχεσθαι, Ι) χοινωνεΤν τοΙς 
άχοινωνήτοις ώς χοινωνιχοίς * επειδή] δ τ^ χαθ|)ρη• 
μ^νον ή άψωρισμένον ώς άχαθαίρετον χα\ άνεπιτί- 
μητον δεχόμενος, χα\ αΰτδς ομοίως τούτφ ύκδ του 
χανόνός χολάζετακ. Τδ δέ άίκλώς δέχεσθαι τδν τοιου« 
τον, χα\ χαθηρημένον Ιχ<ιν, άνέγχλητόν Ιστιν* 
ώσπερ χα\ δ τδν έν έγχλήματι δντα, χα\ μή δμολο- 
γο^τα« μήτε ^νάμενον φανερως έλεγχθηναι, Ιχειν 
•Ις χοινωνίαν^ άνΧγχλητόν Ιβτιν• 

Τών αγίων αποστόλων χανών ι^ ίΛ\ ιβ^ι ιγ^, ιε', 
ιΛχϊΤ.ν,λα'. 

Συνόδου Νιχαίας χανών πέμπτος. 

Συνόδου Νεοχαισαρείας χανών θ*. 

Συνδδου Αντιοχείας χλνών Ρ\ Υ» δ^ ς^. 

Συνόδου Σαρδιχής χανών ιγ*, ιΟ'• 

Συνόδου Καρθαγένης χανών θ\ ια\ ρλβ' χαΐ ρλγ*. 

Θεοφίλου ^Αλεξανδρείας χανών ς'• 

Κα\ νομιχ^ν χεφάλαιον λθ'• 

Ιν'* 'Οτι δεΤγίνεσθαι συνόδους χατ4 τοΙς ώρισμέ- 
νους χαιροΙ>ς, δΙς του Ιτους» ή χ&ν άπαξ, έπΙ διορ- 
Ιΐώσει των βφαλλομένων * χα\ δτι άνευ, των χατά 
χώραν μητροπολιτών ού γίνονται * χα\ δτι τάς 
|]:αρχίας Ιπισχέπτεσθαι δεΙ Ιν τοΙς χαιροίς τών 
συνόδων * εΙ δέ χωλυθώσι παρά άρχοντας» άφοριζέ- 
σδω δ άρχων εί δέ άμ•4»Ι|ί «ήί μητροπολίτου 
χϋΑυθωσιν» Ιαται αύτδς ύπδ έηιτιμίφ• 

-Τών αγίων άποστόλαιν χανών λζ'. ΟΑΝΟΝϋΜ. η 

Α 8!ο Γλείι , ϋΰ]ίοίΐιΐΓ λΚΐυβ «ιοοιηιηαηΐΓίΙιοηΐ ιιιΙ)Ι- 

είΙιΐΓ ; ιηϋ[(ίε βηίπι (Ιβοβΐ ρ€Γ εΙβΓΐ£08 βυοι ροΐΊΐϋ 

ρβιίιίοο6$ 80 πιοιΓαιοηοε ΓιεβΓβ. 

8γηο(ϋ Αηιίοοίιβιι» εαηοο 11 6( 12. 
δγιιοϋί €οηΜ3ΐΐ)ΓιηοροΗΐαΐ)2β ς^ηοη 6. 
δχηοάι δ»η1ί€6η8ΐ8 €9ηοη 7, 8, 9 61 !ί1• 
87ηοα! ε8Γΐ1ΐ22Ίηί6ηεΐ8 εΑΠοη 106. 

Ει 162*18 €8ρΐ11 3. 

86. ΟροΓ(6Γ6 εοητβηίβηιι (6ηιροΓ6 γο^γ6 αίςιιβ 
ϊηρΙοΓβΓβ ιη9||;ί8ΐτ&ΐυαιη ροίβηΐίαιη »ι1 βοχίΐίιιιη^ 61 
€α8ΐί{{8ΐΙοη6ΐη• 

δ^υοάΙ Αηΐίοΰΐιεη» €3ηοη 5. 
δγοο(1ί €»ΓΐΙ)9||[ΐΗί6η8ί8 €8ηοη 48 61 55. 
δ]Τηο<1ί Ιη Ιβιηρίο δβηείΟΓυιη Αρο8(ο1θΓυπ) €6ΐ«• 
® ί)Γ2(Φ εαηοη 9. 

87. Νοη οροΠβτβ 6λ6Γ€Ίΐ8ΐίοηΐ8 8(1υ1ΐ6πη9ί νΙ(ΐ6• 
1ί€6ΐ ρΓ£ΐ£χΐα •υΑ 1>οη3 Γ6ΐίη<ιυ6Γβ, 86ϋ•η6ςιιβ 
111>6Γ08 8008 ραΓοηΐ68 ρίθ8 6ΐ5Ί8ΐ6ηΐ68 : ςυοίιίΑΐη 
ςυί Ιιοο ίβοΊαοί, 9η2ΐΙ)6ΐη9ΐΐ6 ίβηιιηΙυΓ. 

5γηο<ϋ Οληι^'εηβΊβ εβηοη 15, 16 βΐ 91. 
δ7ηθ(1ί ΟΑΠίιι^Ιηίβηβίβ οαηοο 51. 

88. £θ8 ςϋΙ VI 8|> ίπιρϋβ ΰ'ώιιιη ροΐΐυΐηιη ίη οδ 
&0€6ρ6ΓυηΙ 61 Ιοπη6η18 ραεβί βυηΐ , <|υ88ί ηυΐΐυιιι 
ρ666αΐυπι 3(1ρη|$6Γ!ηΐ, Γ6αρί6η()ο5 6586 8(1 οβιηηιιι• 
ηΐοηβαι εΐ 8(1 88€6Γ(ΙοΓιυιη, εΐ βΗοςαί ά\%ηι βίηΐ, ιιΐ 
ςυί εοηΓ6$6θΓ68 ίαεΗιιΐ. 

Ι? 7ΐιθ(ϋ ΑηΓ]ΓΓ80Κ ε8ηοη 3. 
88ηεΐΙ ΡειΗ Αΐ6Χ8»(ΐΓίΐΜ ε8ΐιοη ίΐ. 
^ δ8ηεϋ 6Γ6|0Γϋ ΤΙΐ8«ιΐΒ8ΐαΓβί οαιιοιι Ι. 

89. Νοη 6886 0Γ8η(1οιη 8αΐ €0ΐηιηυιπε80(1αιη εοη 
6χεοιηιηοηΙε8ϋ8 Ι8ηςη8ΐη ηοη 6ζοοιηιηυηϊο8ΐΐ8 : 
βίςυΐϋεηι ςυΙ βηάα (ΐ6]οε1υιη »υΐ 86|[Γ6β8ΐυΐχι Ι8η« 
ςυ8ΐη ηοη (ΐ6]6ε(υπι 61 ίΓΓ6ρΓ6ΐΐ6η8υιη ευβείρΐΐ, Ιρ^β 
6ΐΐ8ΐη 8ίιηΊΗ(6? βίςνε Ιιιε 8 εβηοηβ ρυηίΐυΓ. δίπι- 

ρΠεΙίβΓ 8ηΐ6Π1 18Ι6Π1 Γ66ΐρ6Γ6 80 (Ι6]60ΐυΐ11 Ιΐ8ΐ)6ΓΡ, 

επηιΐηε Τ808ΐ : ςυ6η)8ΐΙιηο(Ιυπι ειίαιη εοιη ςυι οπ• 
ιηίηε ΐ6η6ΐυΓ 61 ηοη εοηίΙίβλιΐΓ, ηοςυβ ροίοβΐ ηΐ8ηί- 
ί68ΐ6 οοηνίηεΙ, ζά οοηιιηυιιίοηοιη ΓβοΙρεΓε, Γεριε- 
Ιιεηείοηο ο&γ61• 

δβηείΟΓοπ) 8ρο8ΐο1θΓθΐη ΟΑΐΐοη 10, 11, 12, 15, 15, 
16,28, 50 6131. 

δ]Γηο3ι Νίο»ιΐ3Β ε8ηοη 5. 
^ δ/ηοάί ΝεοοχεβΗεηείε 08η6η 9. 

δγηοάί ΑηΐΙοοΙιεη» εβηοη % 3, 4, 6. 

δγηοιίί δαΓάίοβηεΙε ε8ηοη 15, 19. 

δροϋί ε8ηΙΐ88ΐηΐ6η8!8 εβηοη 9, 11, 132 ει 133. 

ΤΗϋορΜΠ Αΐ6Χ8η(]ΓΠΗ εΑρου 6. 

ί6{[ί8 οαριιΐ 39. 

90. δγηο()θ8 8ΐ8ΐίΒ ΐ6ηιροΓϋ)υ8 1)ΐ8 8αΐ 83ΐΐ6ηι 
8611161 ίη 8ηηο 8(1 6ΓΓ8ΐ0Γυηι εοΓΓεςΊΐοηειη 6$86 
ε6ΐ6ΐ)Γ8η(1α5, ίιίςυε ηοη βίηε Γ6||[ίοηί• ηιείΓοροΗ* 
Ιαπο. Ιΐεηι ρΓθνίηεί88 8]ΓηοϋθΓυηι ΐεπ^ροΓίϋυε εεεό 
Υΐ5Ίΐ8η(]88 : είςαίϋεπι 8 ρηΒείϋο ρτοΐιίϋίΐί Γϋ6ΓίΚι( , 
εχοοηιπιυηΐεείοΓ ρπΒ368 : βί νείΌ 8. ιηείΓοροϋίβηο 
ρΓ0ΐιίΙ)68ηΐυΓ, ιρ86 ροβη^ί 8υ{>]8ε6ΐηΊ• 

δ8ηοΐοηιηιι 8ρο8ΐοΐθΓσαι ε8ΐΐοη 37. 39 Β $7ίΐοϋι Νίοχη» €9ηοη 5. 
δγικΗΐΊ ΑιιΐίοοΙΐ€ΐι» €ΐηοη 20. 
δ/ιιοιίί 1•80()ί€6ΐια οηοη 40. 
βχηοίϋ 0«1ΰΙΐ6(1οιιβη8ί8 οιηοη 19. 
δγιιοϋί €ΑΓΐΙΐ9ΐ^ιιΐ6η•ΐ8 ο«ηοη 18, 52, 75« 76» 77» 
94 61 95. 
55η<ΜΐΙ VI €ΐΐΒοη 8. 
ΒγηοϋΙ ΥΠ 0Ι1ΟΟΙΙ 6. 

91. βλίβοΐιαιηβηο 1»ρ80 ΐΓββ &ηιιθ3 ρ€Βη8ΐη 6β80 
Ιυ1>βηηϋ&ιη« <!6ίθ(Ιβ τυπα» Ιρβυοι 6886 ΙυβΙηιβικΙιιι» 
€ΐ 1)Αρΐίζ8η4υιη• Βί Τ6γο ΰοηΐίηβλΐ ίρβαιη φ^γοΙακ» 
8(1 ιηοηβιη, Ιη8ΐΓυ8ΐυΓ 6ΐ 1>8ρΓιζ6ΐυΓ 6ΐί2ΐη ΙηΐΓ» 
ΐΓίβηηίυηα. Ιΐ6ΐη ρυ6ηιιη ςαι ίηβίΓϋΙΐυΓ 6886 1)8ρΓι• 
ζαηϋυιη, 8ΐ 1||;ηθΓαη8 ρ8Γ(ί6ίρ6ΐ• 

1^500(11 Νί6«η88 68ηοη 14. 
δ^ηο^ϋ Ν60€Φ88Η6η8ί8 €8ηοη 5• 
δάηαί Τ2ιηοΐ1ΐ6ί €8ηοη 1. 
58ηοΐί Ογτϋΐί εαηοη 7. 

92. Ρυ1)ϋ68Γηιη Γ6Γυιη ααΐ ]υ(ϋΰίθΓυιη €θ£ηΊιΙο• 
η6ΐο 85 ίιηρ6Γ»κ>Γ6 ηοη 6886 ρ6ΐ6η(ΐ8ΐη, 80ΐΙ (;ρΐ800- 

ρΟΓΟαΐ ]ΐΙ(1ί€ΐ8 85 5ί8 ςυί 88€Η8 8(Ιίϋθΐί 8υηΙ 6856 

Γ6ςαίΓ6ΐι<ΐ8• ΝίδΙ 6ηΙιιι ίΐ8 ίϋϋίαπί» {Γλάϋ ηιοτβηΙοΓ• 

57ηθ(ϋ ελΓΐ58{ίηΐ6η8ί8 οαηοη 104 βΐ 120. 

95. Νοη οροη6Γ6 ςαβιηςυΑίη (1ίθ€Γ6 ιηθΓΐ8ΐ6ΐη » 
060 ί8€(υιιι 6886 Α(ΐ8ΐηαιιι : ςυί 6ηίιη (18 άΐαΐ, 8η8• 
15601811 8υ5]ΙοίιαΓ. 

8γη<Ηΐί €&Γΐ582ΐιιΐ6η8ΐ8 €8ηοη 109. 

94. Νοη θροη6Γ6 60<ΐ6ΐη 8ίΐηυ1 ΐ6ΐηρθΓ6 (!6Ρ006Γ6 

8ΐςυ6 6ζοοιηιηυηίο&Γ6 βαιη ςυί 880Γί8 8(Ι(ϋ6ΐ08 βίι» 

ο5 8ϋιηΐ88υηι ()6ΐΊοΐυιη9 86(1 οοαίθοίιιιη 6866 8θΐ8(: φιηνεχβΐ χαΟαιρέσβι 

ρ6Γρ6ΐα8 (Ι6ρ08ίΐΐ0η6• 

5&Ι1610ΓΙΙΙΙΙ 8ρθ8(θ1θΓαΐ1Ι €8ΐιοη 25. 
βγηοϋΐ €8Γΐ582ΐηίβη8ΐ8 €8οοη 27• 
δαηοΐΐ ΒββΙΙΙΙ 68ηοη 3, 32 6( 51« 

95. ΡΓ6857ΐ6Γυηι ο5 ετΙιχιΙο& 0η<1ιι (!^6€(αιη Ιο 
6ΐ6Γί6ί 0Γ(ϋιΐ6ΐη 6886 (ΐ6ρΓίιιΐ6η<Ιαιη9 η6€ ρΓθΐηοτ6η- 
(Ιυιη ο1ι6γΙο8, 8ΐ ηιπιίπιιη 8 ιηβίο ά68ί8ΐ8( : 8ΐιιιίϋΐ6Γ 

6ΐΐ66ΐΟΓ6ΐη, 8ΐ •|1(6 ΟΟρίΙββ €010 8υ8 Ι^ρΟΟβλ Γ6ΠΙ 
ΙΐΙΐ5θ6Γίΐ : 8ΐ Τ6Γ0 6ΐΐ8ΐη &ηΐ6 (ΐ68ροη88ΐίορ6ΐιι • ρ6- 
ηΙΙν8 (ΐ6ΐυΓ58ΐ0Γ• 

δγηοάΙ Ν6ါ88Η6η8ΐ8 €8ΐιοη 9 •1 10. 
δγηοιίί γι οιηοο 21. 

δ80€ΐνΕ88ϋΗ €8000 69. 

96. Οροη6Γ6 6ρίκοραηι 806»8Αΐααι 61 οΐιαίαιη ΑΙ18ΕΝ1Ι ΜΟΝΑΟΗ! 10 

Α Συνόδου ΝιχβιΙβς χανών <*• 

Συν^υ ^Αντιοχείας χανών χ*• 

Συνόδου Ααοβιχείας χανών μ'• 

Συνόβου Καλχηδένος χανών ιθ'. 

Συν^υ Καρϊηχγένης χανών ιη', νβ', ογ*, ο^^ οζ*» 
Κ«^ χ»\ Κβ'• 

Συνόδου ^ χανών η'. 

Συνόδου ζ χανών Ιχτος. 

Ι^α•. "Οτι διί τδν χατηχούμκνον χα\ ΐϊαραπιοόντα 
ΙιιιτιμΛσθαι έν τρισ\ν ΙχΒίΐν , βΤτ• αδθις χβτηχβΐ- 
σθαι, χα\ βαπΫίζβσΟαι. ΕΙ δλ αυμβ]} αύτδν άσΟβνή• 
σαι ηρ6ς θάνατον, χατηχείσΟω, χανραΐΓτιζέσ6ω,χα\. 
ε(9ϋ> της τριετίας. ΚαΙ δτι δ€ΐ βαπτίζεοθαι τ% χατη- 
χοΰμενον παιδίον, εΐ άγγοοΟν μεταλάβοι. 

Συνόδου Νιχαίας χανών ιδ*. 

Συνόδου Νεοχαΐ7αρ6{ας χανών ε\ 

Του &γ(ου Τιμοθέου χανών α'• 

Κα\ του Αγίου Κυρίλλου χανών ζ*. 

Ι^'. *Οτι ού δεΙ αΐτε^ν Ατώ του βασιλέως διΑγνω* 
σιν δημοσίων πραγμάτων ή διχαστηρίων * άλλα 
χρίσει [ίσ. χρίσεις] έπισχόπων αΐτείν το^ Ιερω- 
μίνους. ΕΙ μή γάρ οΟχω «οιοΟσι, χαΟαιροννται• 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ρδ* χα\ ρχ*. 

Ι^γ^. Ότι ού δεΙ τίνα θνητών λέγειν άκ^ Θεον 
«ιλασθηναι τδν *Αδάμ * ό γάρ οΟτω λέγων , αναθε- 
ματίζεται. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ρθ'. 

Ι^δ'.'Οτι ο6 δεΙ Ιν ταύτφ χαθαιρεΓν, χα\ άφορίζειν 
Ιερωμένον άμαρτήσαντα * άλλα άρχεΓσθαι μόν]} τ^ Των Αγίων άτυοστόλων χανών χε'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών χζ'. 

Κα\ του αγίου Βασιλείου χανών γ', λβ' χα\ να^ 

Ι^ε*. *Οτι δεΙ τ6ν έν έγχλήμασι χαθχ^ρημένον 
πρεσβύτερον, είς τ6ν του χληριχου βαθμδν χατάγειν, 
χαΐ Απρόχοηον μένειν » εΓπερ δηλονότι του χαχον» 
παυσεται * ομοίως χα\ αναγνώστη ν, ε Ι τ( έαυτοΰ 
μνη^ϋ κρ^-γάμου συναφθείη • εί δΙ χα\ πρδ της 
μνηστείας, χαθαιρεΤται «κάντως. 

Συνόδου Νεοχαισαρείας χανών θ' χα\ ι'• 

^Συνόδου ^' χανών χα'. 

Κα\ του Αγίου Βασιλείου χανών ξθ'. 

Ιν^^• "Οτι δεΙ τ6ν χατηγοροόμενον έπίσχοπον» χτΧ «ϋ6886 ΙοΐΓ8 (1ηο8 0160868 : οΐ8ΐ 60101 Λά$\{^ 86θΐ6ηΙΐ8 χαλούμενον, Απαντ^^ν βίσω μηνών δύο * εΐ γάρ μή €Χ€00101ΙΙθί68ΐΙθθΐ8 )θ 6001 ίβΠΟΓ. Η«Γ6ΐΐ€υ8 ▼6Γ0 

ηοο Γ6€ίρΗθΓ λά ιΐ6€υ88ηάοηι , 06ηα6 βϋβΐίε οοοε, 
ηΐ8ΐ ίθΓΐ6 ρίορΓΐ8ηι 8ΐίςο&αι Ο60θΐί8ΐ6αι οβοε^ηι 

1μι5681• Κ6ςυ6 ν6Γ0 6Χ60Ο1Πΐαθ!68ΐυ8 8<Ι 86008811- 
όαΟΙ Γ6θΙρΐ60(]θ6 681, 06^06 ΙθΓ8ηΐ8ΐυ8 » 06ςυ6 

86Γ?υ8, 06ςα6 ρΓορΗοε 1ί56Γΐο$, οβςυβ 85 Εοοίοείι 
85β€ΐ88α8, η6ςο6 Ιε ςυΐ &οΐ68 Ιο 8ΐί8 8€6α8•ΐΙοο6 
αΐ6πΐίΐο8 Γο6γΗ» 06ςιΐ6 ίοΐΓ8 ςυβηοαι 61 ά6θία)οαι 
αίαΐίε &ουοαι• Ν6(|ΐΐ6 ρπυ8 86ου88ΐ1οο6οι Γ6€ίρΊ6η* 

^01 6886 ςΟΑΙΟ 8€Πρΐ0 60θΓ688ί ΓοβΓΙΟΐι 86 60Ο1(ΙϋΙΒ 
€88001 ;ΐαώί886• 11601 6ρί800ρ08 8 ρΓ0ρΓΗ8 6ρΐ8€0ρί8 
.]α(Ιΐ€8Γΐ : 80 8ΐςθΙ(ΐ6αΐ 00)068 ρΓοτίη€{« 6ρΐ800ρί 
€0086086ΗθΙ Ιο ί6Γ6008 86ηΐ6θϋ8, 85 ϋ8 000 ρΓΟ• 
ΤΟΟλίαΤ ; 8ΐ Τ6Γ0 €Οθϋ86ΓΐΙ Ιρ808 (ΙΊ88601ίΓ6| Ιίθ6ΐ Απαντήσει» Απόφασι; γίνεται χατ* αΟτοϋ Αχοινωνη• 
σίας. ΑΙρετιχοΙ δέ ού «ροσδέχονται ε{ς χατηγορίαν, 
Αλλ' ουδέ πιστός εΤς • εί μήτι Αν οίχβίαν τινά πρα• 
γματιχω; Ιχη δίχην. Ούτε δέ άκοινώνητος εΙς χατη- 
γορίαν δεχτός, οΟτε διαβεβλημένος, οΟτε δοΰλο;, 
ούτε ίδιος Απελεύθερος, ούτε Αποσχιστής • ούτε δς 
προεψεύσατυ Ιν έτέρ^ χατ^γορί^* ούτε εντός χέΐραν 
Ιήλιχίας] ετών δεχατεσσάρων • χα\ μή πρότερον 
δεχθήναι χατηγορίαν, πρΙν Αν εγγράφως όμολογήσωσι 
ταυτοπάΟειαν ύποστήναι. ΚαΙ δτι οΐ Ι^ιίσχοποι ύπ6 
των Ιδίων έπισχόπων χρίνονται • χα\ εΐ μέν συμ- 
φωνουσιν οΐ έντδς επαρχίας πάντες έπίσχοποι έιΑ 
χ^ ψήφψ της δ(χης, ούχ έγχαλουνται * .ιί δέ συμβαίη 
διαφωνείν αύτους, Εξεστι τφ χατΑ χώραν μητροπο• 41 ΕΡΙΤΟΗΒ 

λΐη] ηροβχ«λ<Τ9θ«ι άφ" Μρα^ς Ιπαρχίας τους Ιπ:• 
χρίναντας &μα τοΤ; Ιντοπίοις ' ή Ιπΐ μ8{ζονα βύν- 
οδβν τρέπισ^ι. Κα\ δτι 6εΙς Ιγχλημα χατηγορηθΛς 
χληριχ^ς, χα\ άχοκνώνητος γενόμενο;» ούχ Ιξει Α&ιαν 
μηά περαίωσιν έν^ς ένιαυτοΟ Ιχχαθηραι αύτδν του 
έγχλήματο; • χαΐ βτι τάς πραγματιχάς άγωγάς ή 
τριαχοντα<τ(α χλε(βι, ή ή τβσσαραχονταετία. 

Των &γ(ων Αποστόλων χανών ο^ χα\ οε'. 

Συν^υ *Αντιοχε(ας χανών ιρ', ιδ* χα\ ιε'. 

Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως χανών ς'. 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών 0% ιΓ χ>^ ^• 

Συνόδου Σαρδιχης χανών γ*, δ* χα\ ε'. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών η', ιρ\ (δ', »^ ιβ', χ » 
χη', χθ', V, νν, ξβ•. ξε', οΡ. οβ•, «Γ, πη'. Κ^, ρ', 
ρζ», ρχβί», ρχ^, ρχε', ρχΓ, ρχη', ^χθ', ρλ', ρλα', 
ρλί^ι ρλη•. 

Ύκόμνημα κραχθίν έν Κοινσταντινουπόλει ι»{Α 
ΡαγΑΦ••• χα\ αγάπης• 

Συνόδου ς^ χανών χε'. 

Θεοφίλου χανών δ*, ς', ζ' χα\ 6'. 

Του Αγίου Κυρίλλου χανών α'• 

Κα\ νομιχδν χεφάλαιον ι^^ ιη', χ5', λα', μδ*, νβ^» 
νγ•, < ν•% ?, ξρτ. ξγ'. ξδ', ξε', ξΓ. ξη\ ξθ-, ο'. 
οβ' χα\ οηΤ• 

Ινζ*• *Ότι ού δεΤ άναβάλλβσθαι παρά των μητροπο- 
λιτών χν^^ί^ς μεγάλης Ανάγχης δ(* ΑμΑεναν Ιπισχό• 
«ου χειροτονίαν * ΑλλΑ χα\ τΑ ιιράγματα» χαΐ τΙ^ν 
χηρεύουσαν Ιχχλησίαν, χα\ τ1;ν πρόβοδον μ)) Αφαι» 
ρεΙοθαι ή σφετερίζεοΟαι τ^ν μητροπολίτην • ΑλλΑ 
καρΑ τφ οΙχονόμφ τής αύτης Ιχχλησίας ψυλΑττε-* 
οθαι πΑντα σωα. 

Συνόδου Χαλχηδόνος χανών χε'. 

Συ'/όδου Καρθαγένης χανών οδ* χα\ οη'. 

Συνόδου ς' χανών λε'• 

Ινη'. Ότι ού δε{ συνωμοσίας γίνεσΟαι, ταραχάς τε 
χα\ θορύβους, χα\ Αχαταστασίας, ικαίρΑ χληριχων 
ή μοναχών * Απε\ Ιχπίπτουσι πΑντη του οίχβίβυ 
βαθμοΟι χα\ Αφορίζονται. 

Συνόδου ^Αντιοχείας χανών ε*. 

Συνόδου Κ<ι»νσταντίνου ιιόλεως χανών δ*. 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών δ'• 

Συνόδου Καρθαγένης χανών νγ'• 

Συνόδου ς* χανών λδ'• 

Συνόδου έν τφ ναφ των *Αγίων ^Αιβοστόλων χα* 
ν£;ν^. 

Ι^θ*. Ότι ου δεΓ Ανευ χανουιχων επιστολών» Ι) εί- 
ρηνιχων, ή συστατιχων όδευειν τινΑ των ΐ£ρωμέ- 
νων - χα\ 5τι Αναχρίνονται οΐ ταότας έπι^ερόμενοι. 
(Κ γΑρ Αλλω; δεχόμενοι τούτους, χαθαιροΟνται, χαι\ 
Αφορίζονται. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών φ' χαΐ λγ'. 

Συνόδου *Αντιοχε{ας χανών ζ χαΐ η'. 

Συνόδου Λαοδιχείας χανών μβΤ χα\ μβ'• 

Συνόδου ΕαλχηΙόνος χανών ια' χα\ ιγ'• 

Συνόδου ΣαρδιχΙ^ χανών 0\ 

Συνόδου Καρθαγένης χαινών «χ•, «», πθ^, χαΐ ρς-'. 

Συνόδου ς>' χανών ι^*. 

Μομιχ^ ΜφΑλαιον γ. 

ρατεοι.. οη. αναοα. ΟΑΝΟΝϋΜ^ 42 

Α Γ€|[ΙοαΊ5 παβίΓοροΠί^ηο 6χ •Κ» ρΓον$ηοΙ« ιιΐνοαιιβ 
ςηΙ ηη» ουαι Ιο^ΟΓαηι βρίβοορίβ η^ηι άί]α<Ι!θ6ηΐ, 
λυ( 0(1 ιηη]οΓ6ηι εγηοιίυπι μ οοηνβΠβτβ• Ιιβηι €ΐ6» 
ηουπι €Γίιηίηί5 3ΰ€0Μΐυιη αίςαο βχΰοιηπιοηΙοαίοιιι» 
ηοη Ιΐ3ΐ>ίΐηΓυπι ΙΙεβηΐϊΑΐη ροβι «χΑείυιη υηηιη •η- 
ιιαιη ι»6Ίρ&υιη 9 επιηΐηβ ρυΓ{;0ΐΐ(Ιί ; ΐι«πι η^βοΐΐαίβι 
αοΐίοηββ ΐηββεΊιηοιη «οι φΐ&άπιιι^βείηηυιη ΟΒίιιιαι 
ΐθηηίη8Γ6• 

δ&ικίΟΓυιη ιροείοΙυΓϋΐη ΰληοα 74 6ΐ 75. 

δχηοάΙ ΑηΓιοΰΙιβη» €&ηοη 12, 44 ει 15. 

δ^ηοϋί Οοηείαηΐίηοροΐ. ο&ηοη 6. 

δ]τηθ(!ί €1ι«Ιε€<Ιοη6ΐι$Ιε οειιοη Ο, 17 61 21. 

δγηοϋΐ δεΓάίοβηβίβ ο&ηοη 5, 4 βι 5. 

δγοο<ϋ ε^ηΙι&ι^ιηΙοηΒίδ ε&ηοη 8, ϋ, 14, 45, 19, 
ίΟ, 28, 29, 59, 59, 62, 55, 77, 79, 87, 88, 96, 
Β 190, 407, 421, 422, 425. 427, 42Α, 429, 434^, 451, 
454, 458. 

Αειηιη €οη8ΐ»ΜΐίηοροΙί ίϋοίυη ύβ βΐ ά^ οΙια- 

Ηΐ3ΐθ• 

δγηοϋί VI €Αηοη 25. 
ΤΙιεορΙιϋί εβηοη 4, 6, 7 βΐ 9. 
δαηαΙ ΟχηΙΠ ο&ηοη 4. 

Ι,ϋβίε €»ρυι 42, 48, 24, 51, 44, 52, 55. 54, 55, 
60, 62, 65, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72 βΐ 78. 

97. ΟΓϋίηιιίοηβιη βρίεοορί • ιηβίΓοροηίαιιίβ ΰΐΐη 
ηΐλ^ιιη η«ε6&>!ΐ8ΐ€ΐιι ηοη «ββθ ρβΓ ηβ(1ί{[«πιί8ηι 
(ΙΙ1ΚΒΓ6η(]9ΐπ) : ηβςηοη βΐίΑπι γοι &€ νΙ(1υ3(8ηι ρ&ειΟΓΟ 
6εο1β8ΐ&πι, €1 Γ6(ϋΐυ• πιβίΓοροΗΟηυιη ηοη (ΙβΚ^Φτβ 
αοίβΓΓβ &αΐ Βί1>1 νΙηάΊ€«Γβ, νεηιπι •ρυ(Ι άίερβηε»• 

^ ΐοΓβηι ίρβίηβ εοείβεΐ» οπιηΙ• β&Ιγ• βδββ €α«ΐο• 
ι1ΐ6η<1<. 
δγηοάΙ €Ιι&1ΰβ<ΙοηβηεΙβ οβηοη 25. 
δγηοϋΙ €&ΓΐΙΐ9^!ηί6ηβί8 οαηοη 74 61 78. 
δγηοϋΐ VI αιηοη 55. 

98. Νοη οροΓΐ6Γ6 εοη]υηΐιοη68, ΐαΓίιβ, ιυπιυΐΐυβ 
86 ΒβϋίΐΙοηβε Β €ΐ6η6ΐβ 3ο( ιηοΐ)»€!ιί$ εζείΐαπ : 
ι1ίο<ιυ! %τζύη ευο ρΓΟΓευβ βζείϋυηΐ, Βΐΐ|υ6 6Χ6θηι• 
ιηυηίοΒηΐυΓ. 

δγηοόί Αηϋοείιβη» οαηοη 5• 
δ]τηο<Ιί 0)ηΜι.'ίιιοροΙιυιη« οιηοη 4* 
δ]τηθ(ϋ εΐΐΒΐθ6(2οη6ηε{8 €«ηοη 4• 
δγηοϋΙ ααΓαΐ8βΙηί6η8ί• εηηοη 55. 
δ^ηοιίί VI €Βηοη 54. 
3 δ3Γηο4ί ίη Ιβπιρίο δΒηείοΓαηι ΑροείοΙοΓοαι εεΐβ* 
])Τ2ίΐΛ €9ΐηοη 9. 

99. Νοη οροΓΐ6Γ6 Μη6 63ηοηί€ί€ βρίδίοΐίβ 3ηι 
ρ<λαΓιοί8 ΒυΙ εοπιιηειιϋΒΐίιϋε ςυβηςυλιη εοΓυη ςιιί 
βαοπεΒυηΐ Ιηίιί;λΐί ίι^Γ ία66Γ6, 608ΐ|υ6ΐ)υί ΙΐΜλίΤο- 
Γοιιΐ βχΒοιίιιαπ : (|Ηί εηίηι λΙ^ϊ^τ Ιιοβ Γ6€ίρίυηι, (Ιθ- 
ροηυηίοτΑο 86£[Γ6|[&ηΐυΓ. 

δ^ηΦίοηκη Βρο&ίοΙοΓυυι ο^ηοη 42 61 55. 

δ7ηο<Ιί Αηΐίθ€ΐΐ6ΐι» 69ηοη 7 61 8. 

δγηο(ϋ 1.&οαί66η« οηαη 44 61 42. 

δ3τηο(ϋ €1ΐ9ΐ€6ΐ1οη6η8ΐ8 ΟΒΠοη 44 6ί 45. 

δγιιοιϋ δ9ν(Ιί66η8Ί8 €Βηοη 9. 

δ^τηοιϋ 0ΒΓΐΙΐ3|[ίηίθΐΐ8ί8 οβηοη 25, 85, 89 61 406. 

δγηο<ϋ VI 6•ηοη 47. 

1.6^18 οαρυΐ 5• 

2 Ι& ΑΒ£ΕΝΙΙ ΜΟΝΑΟΗ! 44 ΐβηΐιοηβ £ρί&οοριιπι ςυβιίηςυαηι %ηάη (ΙβίίςβΓβ : •! 
τβΓΟ Ηοΰ ίαείυιη ίϋβπΐ, ΐ)€6( ιιΙίΓβ ιηβίΓοροΙίηιιιυιη 
τίείηο8ςα6«ρΐ8Γορθ8 λϋνβΓβυβ ίρ&υιη : αο &ί Γβρβπα• 
ίθ6ΓίΙ ίη]ΐ15ΐ6 Ίρ$υΐ11 80|;Γ6£[α88β, Γ6ΐηοτβ1>ΗυΓ €1 ίρΜ 
ςοΐ •β($Γ6β2νΚ• Ει ςιιοί! Γΐΰ€ΐ ρβΓ ΙηίυΗαιη ηοι> 
«χοοιηιηυηΐ€»|θ8 ίαβπΐ» αηΐβ Γβί (ϋβεαββίοηβπι ιιοη 
Μ^ €θΐηιηυοίοη6ΐη βίϋί ν«η(ϋο•Γ6. 

Βχηο(1ί Νίεχηη ο&ηοη 5. 

5γηθ(ϋ ΑηΐΙοΰΗβη» £8οοη 6. 

57ηο(1ι 89ΐΓ(ϋοβη8ί8 €•ηοη ϋ. 

$γηθ(Ιί €8Γΐ1ΐΑ({ίηΊ€η8ΐ8 οαηοη 134. 

1.6|[ί8 €8ρυΙ 59. 

!01• ΕρΙβοοροΓαηο €ΐ£α88ΐΙοη68 1ϋ)€Γβ 30 ΒροηΙβ 

/8€189, 6886 Γ6θΊρΐ6η(ΐ88, 8ΐίθ8<|Π6 ίπ 60Γυηΐ ΙΟΟΟ . . „ . 

0Γ(ϋη8ηά08, ίρ808 Υ6Γ0 βυιηιηί 88€βΓ(1οΐϋ ΙιοηοΓβιη Ρ των οίχιιοθβλώς «αραιτουμένων * τούτους 8λ τήν έπΙσχοπον χαθαιρεΤν 'τινα. 1ΕΪ βί χα\ γένηται, ΙξΕβτ& 
προσκλΟεΙν τφ μητροπολ(ττ), χα\ τοΤς δμορουσι χ4τ* 
αύτου Ιπ(σχ<5πο(ς' χα\ βΐ ευρέθη ά&'χως άφορίσας 
αύτ&ν, όφορισβιτ^σεται 6 άφορ£σας αυτόν. Κα\ δτι 
χ&ν άδ(χως άφορισθ!} τις, πρ^ εξετάσεως ούχ οφεί- 
λει ΙχβιΧΕΓν τΗ χοινωνίαν έαυτφ. 

Συν<$βου Νιχαίας χανών ε'. 
Συνόδου "Αντιοχείας χανών ς'• 
Συνόδου Σαρδιχης χανών ιδ'. 
Συνόδου Καρθαγένης χανών ρλδ'. 
Νομιχδν χεφάλαιον λΟ'. 

ρα'. *Οτι δεΙ δέχεσθαι τάς παραιτήσεις των έπι• 
σχόπων» χα\ &ντ* αυτών (τέρους χειροτονείν, αύ- αο ιηυηαβ Ιΐ8ΐ)6Γ6 : 8*1 «αΐβιη ηοη 0αιιΐ ρΓορπο ιηοΐυ, 
.τ6^υI^ 6ΐ: €28α βϋςιιο 61 ηιβία, Ιρ888 ηοη ο$86 γ6- 
€!ρΐ6ηά88 ; 8πΐοΐυπι ν6Γ0 βρίβεορυηι 8<Ι ρΓ68ΐ>7ΐ6Γί 
£πι<}ϋηι ηοη 6886 ΓΟίϋ^εηάυιη. 

δγηοάί Ερ1ΐ68ΐη96 68ποη 11. 

δγΐιοάΐ €Ιΐ8ΐ€6(1οη6η8ΐ8 08ηοη 29. 

8]ΤΐΜΜϋ ίη ΐ6ηιρ1ο διηοΐοΓυιη ΑροβΙοΙοΓυπι Η8ΐ>ίΐ» 
€βηοη 16. 

88ΐΐεΐΊ €7π11ί €8ηοη Ζ. 

10)• Νοη οροΓίϋΓΟ ι^άειηςΜΕΐη 8Α6η8 ^κΐιϋογυηι 
8υΙ>ΙηΐΓ0(Ια€ΐ8ηι ΙιιϋοΓΟ ιηνΙίβΓεηι , 86<Ι η6ςιΐ6 ρο&ΐ 
θΓ<ΙΙη8ΐΙοη6ΐη ΙΙοεί 6ρί8€ορο οηπι ρΓορΗλ υιΟΓΟ της Αρχιερωαυνης τιμΙ]ν χα\ τήνλειτουργίαν Ιχειν 
μ)] οίχειοθελώς δ^ γινομένας, &λλ* έχ περιστάσεως 
χα\ φόβου, ού δεΙ ταύτας δέχεσΟαι ' άποχινηθέντα δΐ 
έπίσχοπον εΙς τ6ν του πρισβυτέρου βαθμδν ού δεΙ 
χατάγεσθαι. 

Συνόδου Εφέσου χανών ιά'. 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών χθ'. 

Συνόδου Ιν τφ ναφ των Αγίων ^Αποστόλων χα- 
νών ις\ 

Του άγίου Κυρίλλου χανών γ*• 

ρβ'• *Οτι ού δεΓ τίνα των Ιερωμένων Ιχειν συνείσ- 
αχτον γυναίχα * Αλλ* ουδέ μετά νήν χειροτονίαν 
Ιζεστιν έπισχόπφ συνοιχείν τ5| Ιδίφ γυναιχΐ, ή απλώς Ιι;ιΚιΙΐ8Γ6^ 801 οηηΐηο ηιοϋοΓεπι ίπ βριβεοριΓι (ΙοπιΟρ γυναΤχα (Τναι Ιν τφ έπισχοπείφ, έπε\ χα9αιρεΤται* Τ6Γ88Ι1 ; 8Πο(|υΙ %ΤΛάα ()6]ΊαΐιΐΓ : νβηιιπ Η6ςΐ|6 
οοηοοίιυιη 68ϋ6Γ6 &υΙ)ίηΐΓθ(1αοΐοηι , 8ΐίο<|οίη 86|(Γ6- 

(8ΐαΓ, 8ΐ 181608 βίΐ : 81 ν6Γ0 8Ι6η8 &άϋί€ΐυ8, Ιρ86 

611810 ιΙεροηΙΐοΓ. 

δ/ηοάί ΝΙεβη» θ8ηοη 3. 

$γηο(1ί Αηο]ΓΓ8Π9Β 68ηοη 19. 

δγηοόί ΥΙ 68ηοη 19 6ΐ 48. 

δ;ηο(ϋ VII ο^οη 18. 

§8ηεϋ ΒβδίΙίί €8Λοη 87. 

1.601$ €8ρυΐ» 5, 71 , 72. 

103. Μοη88ΐ6πυω, 8υΐ εΓιβιο Γ6ϋ({ίθ88Πΐ θοηιιιηι, 
•οΐ ηο8θ€θπιίυπι ηοη 6886 κιΙίΟοΗηάυηι είηε Γ6||;ίο- 
018 ερίβοορί ρ6ΓπιΊ$8Ίοη6 ίΙ1ίθ8ςυβ εοηβϋίο εΐ οοη• 
86η80, Κ€6ΐ 6Χ ι^8^8^η^ηιο 8ΐίςυί(Ι }ιυ]υ8ΐηθ(ϋ ρΓΟ άλλ* ουδέ εύνουχον Ιχειν συνείσαχτον,. έπε\ Αφορί- 
ζεται, εΓπερ 1στ\ λαΐχός * εί δέ Ιερωμένος, χα\ αΟ- 
τ6ς χαθαιριΤται. 

Συνόδου Νικαίας χανών γ^ν 

Συνόδου *Αγχύρας χανών ι6'. 

Συνόδου ς-' χανών ιθ' χα\ μη'. 

Συνόδου ζ» χανών ιη'. \ 

Του Αγίου Βασιλείου χανών ηζ. 

Κα\ νομιχδν χεφάλαιον ε', οα', οβ'. 

ργ'. "Οτι ού δει μοναστήριον οΙχοδομεΤσΟαι, ή 
Ιτερον εύαγη οίχον, ή νοσοχομεΤον, χωρ\ς προτρο- 
πής του χατά χώραν Αρχιερέως, χα\ της τούτου 
Ρουλής τε χα\ συναινέσεως• χ&ν έχ διαΟήχης τι ληΙηΐ8 ίΙοΓΐ 8αρρΙΐ€βΙ«Γ : πιοηίοίιοδ νβΓΟ 8ο5 ίρ8(υ8 Ο τοΗ)Οτον προτρατιείη γενέσθαι υπέρ ψυχής • χα\.τους ΐ1ί€6665ί Οβ£0ηΐ68 61 οΙ^ΗίΓβ οροΓίεΓβ, ηΙπιίΓοπι ίη 
8ρίή(θ8Π5ο8. Αοΰοηοβ ρβ€οηί8η88 Τηο68Ίπ)ο &οΐ 
ςθ8(ΐΓ8|;6&ίη)θ 8ηπο Ιβπη'ιηβη. Μοη88(6η8 86Π)εΙ 

6θΙΙ86εΓ8ΐα ΠΟη ρθ&86 Οετί β3Ρεα)8Γΐ8 (ΙίΤ6Γδ0Π8, 86 

ρηεΓεαπιη ιΐβΐιεπβ ίη πιοηαδίεηο 8οθ<Ιί8ρ6Π8αΐθΓ6ΐη 
€οη8ϋΐα6Γ6; ςυοιΐ 8ί ίιοε γ60086<, 6ρΐ8αορυ8 Γιιοίβΐ. 
Νβιηαε ν6Γ0 8 (ΐυοςααπι οπιηίηο 8κεοΐ8ηΙ)υ8 τίπ8 
ηιοο88(6ηυη) εΙοεβΗ ; ηιιί εηίπ) Ηοο Γ8€ίΙ, 68ηοηίοί8 
ροΒπΙβ 8υΙ)]Ί6ίΐυΓ. Ιΐεπι ηοη οροΓΐ6Γ6 βεΠ ϋαρίεχ 
πιοο•8ΐ6ΓΊυιρ νίΓΟΓπηι 61 πιοΙίεΓΟπι ; ηεςπε πιυΗ6Γ68 
ίη νίΓοηιηλ πιοη8$ΐ6Γίο (Ι^^εΓε. Νοη οροΠεΓε ςυΐ(Ι• 
ΐ|υ8ΐη 8(1 ιηοη88ΐ6ηοπι ρεηίηεηδ οΙίεηβΓΐ, ηεςυε 
ι)αΓ6 Γ6ηοη(Ηιΐίυη68 80( βοοΊρετε ; ςυοηίΑοι ςαί Ιιοε 
Ιπςίι, $ϊν6 ρΓ»ίΤ6€ΐ08, 8ίτ6 6ρΐ8εορυ8, 8111 ςαίβ 8»επ ΰπ6 τήν ένορίαν δέ αύτου μοναχούς αύτψ δει ύπεί• 
χειν, έν τοϊς πνευματιχοίς δηλονότι. Κα\ δτι ή 
τριαχονταετία, ή ή τεσσαραχοντΤαετία χλείει τάς 
χρηματιχάς άγωγάς. Κα\ δτι τά άπαξ χαθιερω• 
Οέντα μοναστήρια ού δύνανται γενέσθαι χοσμιχΑ 
χαταγώγια * χα\ δτι οΙχονόμονό ηγούμενος όφείλ$ι 
ποιεΐν έν τφ μοναστηρίφ αδτου ' εΐ δέ μ^, δ έπί- 
σχοπος, ποιείτω Απειθουντος αύτοΰ. Μήτε δέ.ύχ^ τί- 
νος των Απάντων χοσμιχοΤς ΑνδρΑσι μοναστήριον 
έχδοΟήναι • 6 γάρ οΟτω ποιών, έπιτιμίοις χανονιχοΤς 
ύποβΑλλεται, Κα\ δτιού δε7 γίνεσθαν διπλούν μο• 
ναστήριον. Ανδρών χα\ γυναιχών • χα\ δη ούδεΙ 
ένδιαιτάσΟαι γυναίκας έν μοναστηρίφ Ανδρφφ; Κα\ 
δτι ού δεΙ έχποιεΖσθαί τι των του μοναστηρίου- « ΕΡ1Τ0ΜΕ 

οΟτ< βΙ.^ιΜκαι άκοταγ&ς; % λαμ6άν•*ν * 1ικ\ ό τούτο 
«οιών ήγού|ΐβνος ή έπίιχοιτο;, ή τις των ΐ€ρωμένων, 
χαθαιρλΤτιι. ΕΙ δέ άνήχο^; έ<ττιν ήγούμ&νος, Ιχβάλ- 
λ<ται της ήγουμβνίάς * <2 μή έχ προθέσεως όίχιίις 
ιτροσάξεκ τι των αύτου • άνεύθυνον γάρ' τοΟτο. Κα\ 
θτι έντφ 16(φ μοναντηρίψ ιτοιεΓ ό ηγούμενος άνα• 
γνώατην, έάν έστιν Ιβρευς, χα\ τήν σφραγΖδχ του 
ηγουμένου Ιχ]) παρά άρχιερέως. Έξ οΐ δηλουται, 
δτκ γ(^νται ηγούμενοι Ανίεροι, χα\ παρ" έπισχ^πων 
ασφράγιστοι. ΟΟτε δύναται ηγούμενος έπΙ έμφυ• 
τεύσει λχδοΰναΙ τι της μονής, Χ^Ρ^( Τ^Ι'-^^ ^^^ 
πρωτεύοντος Ιν τ]) έπαρχ{^' χα\ δτι δ μή χαταβΑλ).ων 
τδν Ιμφυτευτιχδν χαν^α, ίχηΐΐζχη π&ντη τοΟ ίμφυ- 
τεύματο^. 
. Σννδδου Καλχηδδνος χανών δ' χα\ η'. 

Συνδδον ^ χανών μη'. 

Ζ^νύδου Ρ χ^νών ια% ιγ', ιδ*, ι{Γ, ιη', ι6' 
χαλχ'. 

Συνόδου έν «φ ναφ των Αγίων *Αποστδλΐι»ν χα- 
νών α'. 

Κα\ νομιχλν χεφέΰίαιον ς*, ιβ', ιδ*, ιε', ις', ιζ*, 
χδΤ, χε', χς*, χΓ, λε\ μδ', νδ', νε', νς', ?, ξοΊ ξγ*. 

ρδ*. *Οτι δεΓ τδνάποτασσύμενον, χΟλ μονα^^^ν γι- 
νδμενον, μή ήττονα δέχα Ιτών τ^ ήλιχί^ ύπάρχειν* 
ο^ε δέ έμποδισδήσεται παρά τίνος τρύπου ή άν• 
θρώπου έΐς τούτο. 0€τε Ιξει άδειαν έξέρχεσδαι τ!\ς 
.μονής, άνευ γνώμης τον προεστώτος αύτοΌ * οΟτε 
μ•τα6α(νειν άπ^ της μονής αύτου εΙς έτέραν * έπε\ 
αφορίζεται χα\ αύτδς, χα\ ό τούτον ύποδεχδμενο;• 
ΟΟτε δέ Σδιδν τι όφ<{λοοσιν Ιχειν οΐ μοναχοέ * άλλα 
πάντα• δσα &ν διαφέρωσιν αύτο?^, του μοναστηρίου 
<1σ{• Κα\οΟτ< πατήρ τά διαφέροντα τφ υΐψ χρα• 
τήσει, αίρουμένφ μονάζειν. Κα\ δτι ήγούμενον ο6 
πάντως χατά^θμλν, άλλα χατ" άρετήν δεΙ γίνε• 
σ6αι• 

Συνόδου Καρθαγένης χανών π^. 

Συνόδου ς^ χανών μ'• χα\ μς\ 

Συνόδου ζ ιβανών χα» 

Συνόδου έντφναφτών *Αγίων ^Αποστόλων χανών 

Κα\ νομιχδν χεφάλαιον θ\ ι', ια', ο?Ί οη', οΟ\ πΤ, 
πβΤι' πρ, *ι » ποι • 

ρβ', *Οτι ού δε7 άφυλάχτους είναι τάς Ιεράς παρ» 
βένους * ούτε δΙ Ιρχεσδαι εΙς συντυχίαν αυτών τίνα 
ώς Ιτυχε * χα\ δτι ούδΐν όφειλουσιν Ιχειν Ιδιον * 
επειδή αφορίζεται. 

Συνόδου ΚαρΟοίγΙνης χανών λη' χα\ μδ'« 

Συνόδου ς^ Χανών μς**. 

Συνόδου ζ* χανών %ρ\ 

Κα\ συνόδου Ιν τφ ναφ των *ΑγΙώ)ΐ ^Αποστόλων 
χανών ς•. 

ρς-'. *Οτι ού δεΙ άποχείρεσθαί τίνα χωρ\ς παρου- 
σία των εΙς ύποταγήν μελλόντων αύτδν δέχεσδαι • 
δ γάρ μή τούτο ποιων, χαδαιρείται. Κα\ δτι ού δεΙ 
άποχείρεσδαι μοναχδν τέλειον, «ηυτέση μεγαλό- 
α/ημον, είσω τριετίας, χωρ\ς ρ«γάλί^ προαπε- 
αούαης νόσοι^, θάνα^ν ά^ιλοΰσι^ς• ή Ιέ^^Ιστιν 
άνήρ ευλαβής, )Μΐ μνμαρτυρημίνσς Ιιά τήι^ χν»ρι• ΟΑΝΟΝυΜ. 46 

Α οηϋ»ί9» ΕΓΑ(1ιι ιηονβΐϋΓ. $ί νβΓΟ άΐΰΐο λϋάί^ηβ οοη 

811 ρûÀ€(υ8, ρΓ9βΓ(6€ΐυπι 6]ΐ€]ΚΐΐΓ : ηίβΙ 6χ ρΓορΓίι 

το1υηΐ8ΐ6 λΠ(ΐυί(Ι ϋο βυο αίΤβΓ&ΐ ; 1ιο€ «ηΐιη €ο1ρ• 

τα€λΐ. 11€ΐη ρΓχί6€ΐυιη ίη ιηοιι»εΐ6πο βηο Ιβ€ΐθΓβιιι 

€0Η&ΓΐΙα6Γ6, 8*1 8&ΰ6Γ(1θ8 8ΐ(, Α€ ρΓ^ίβΟΐΙ βί^Πίαΐ» αΙΙ 

βρίκορο 1ιαΐΜ8ΐ. Ει ηυο εοηεί&ι ρΓχΓβΰΙοι ββοΗ• 
ηοη ίηίϋα(08 €ΐ 8ΐ> βρΐ8θορ)8 ηοη βί^ριβίοε ογ^αγΙ* 
Νβςυβ ροκβ&ΐ ρΓχΓ6€ΐυ8 ςιιΐύηιιβιη αϋ ιηοη3>ΐ6Ηαηι 
ρ6Γΐίη6η8 •() βιηρίιγίβιιβίιη όαΓβ &5^(1υ6 ρχο^ίοαοΒ 
ρΓΪιη^ΐϊβ £οη8βη8α : Ίιβιη βυιη ςοΐ ηοη βοΐνΐΐ 6ΐη- 
ρΐιγίβυΐίουπι €2ΐηοη6ΐη, Γβ »(Ι «πιρΗ7ΐοα$Ίιη βιαβρίβ 
ρβηιΐυβ 6Χθί<ΙβΓβ• 8γηο<1ί €Ιΐ2ΐθ6(Ιοπ6η8ΐ8 €αηοιι 4 61 8• 
3 87ηο<ϋ ΥΙ €8ηοη 48. 

δγποϋΐ VII €«ηοη 11, 13, 14, 47, 18, 19 6ΐ 120. 

55ηθ(1ι ίη Ιβιηρίο 8&ΐ)0ΐοηιη) ΑροβίοΙοΓυιη Ιι«1)ϋ« 
€2ηοιι 1. 

1^818 ΰαριιΐ 6, 1«, 14, 45, 46 , 47, 24, 2$, 96, 
27^ 35, 49, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69. 

104. ΟρθΓ(6Γ6 «υηι ς[υι 8860ΐι1ο ηυηΐίυιη Γβηιίΐΐίι. 
εΐ 6| η)οηιεΙ»Η8, ηοη ιηΐηυε ςυ&ηι ιΙ^οβιη αηηο• 
ηλίυηι βεεβ : ηβςυο τ6ιό ςυοοοηςυβ πιοιίο ιΙ» ηΙΙο 
Ιιοιηίηβ 3(1 1ιθ6 ίσιρθίΐΜΐυΓ: ηβ^ιυβ ϋοβηΐίαηι ΙιαΙ)6ΐι1Ι 
6β[Γβ(1ί6η(ϋ;6.ηιοη88ΐ6Γΐο λ5•ςυ6 ρΓ«ρο8ίϋ οοηεβη• 
8υ , ηβςοβ β ιηοηΜίβΗο βυο Ιη «Πυϋ ηιΙ^ηηαΐ : 
βΙΊοςιιίη εβ^Γβ^^ΐοΓ ΐηιη ίρββ, Ιιιπι ι^υΙ βυπι ευεαρίΐ• 
β Νβςυβ ν€Γο ρΓορΗαηι ςυί<1ρΐ8ΐη (ΐ6ΐ>6ηΐ Ιΐ3ΐ>€Π3 ιηο- 
ηαοΐιΐ, 86ϋ οπιπΙα ςυχουηηυβ &(| ίρβο» ρ«ηΙοοηΐ, 
ουηΐ ιηοη88ΐ€Γη ; λο ηβςιιβ ρ^ιβΓ βα ςο» &<1 6Ηοηι 
νίΐβιη 8θΓιΐ8η8ηι ΑηιρΙύοίβηΐβπι ρβΠίηβηΙ <ΐ€(ίηβ1>ί(• 
Ιιβιη ρπΒροείΐυηι ηοη οηηιπο 8€ουη(!υηι {πιάϋπι, 
8€(! 86€υη<1αιη νίπυίβηι 6886 6ΐί{[6Π(Ιυιη• 

Ι$]Τηο<ϋ €3ΓΐΙ)38ίηΐ€η8ΐ8 €8ηοιι 80• 

δτηοίΐί ΥΙ οιηοη 40, 45 61 46. 

δγηοιΙΙ ΥΙΙθ3ηοη21. 

8]τηο<ϋ Ιη ιβπιρία δΑηείοηιη ΑροείοΙοΓυπι €6Ι«η. 
Ι>Γ1Ι«, 63ηοη 3, 4, 6. 

Ι^βίβ €3ροΐ 9, 40, 11, 76, 78, 79, 80, 84, 82, 83, 
84. 

105• Νοη οροΓίύΓβ οαοΓαε νίΓ^Ιηβ• €886 ίηουείοτ 
άΊΐ88; ηβςηβ τβΓΟ ηο6πιςα•η Ι6ιιι€Γ6 ίη οοΙΙοςιιίοη 
€ϋΐη ίρ8ΐ8 νοηΐκ ; ίΐΰΐη οίΐιίΐ ρΐΌρΓίυπι ίρ8^8 ΙιιΙιβΓβ 

ϋ6ΐ)6Γ6, λίοςυίη 862Γ6|ζ3Γί. 

δΐηοϋί ΟβπΗ&ι^ίηίβηείε ε^ηο» 38 61 44. 

δ7ηο<1ί ΥΙ €9ΐηοη 46. 

$]Τηοϋι VII οηοη 22. 

δ7ηο<)ΐ ίη ΐ6ΐηρ1ο δααείοηιιη Αρο8(οΙοτυιη €6ΐ6- 
1>Γαι», €αηοιι 6. 

406. Νοη οροΓίΟΓβ ςιιεηιςπλπι &αοηιΐ6Γΐ, ηί$Ι 
ρηε86ηΐ68 »(1«ίηΐ ϋ ςυΊ6υ8 εαίφείβηίΐαε 681 : ςιιΙ 
6ηΙιη ηοη ίΐα ί^ιείΐ, (ΙβροηΙΙυΓ. 1ΐ6ηι ηοη οροΓΐ6Γθ 
ρ6Γίβ6ΐυιη π)οιπΐ6ΐιυηι, Ιιοο 681 ηΐ8§ηΐΗη 1ια1>ί1ιιηι 
{[βκηΐβπι Βΐΐοηιΐβπ ίηΐΓ3 ΐπ6ηιιΙοσι , ηίεΙ βηνί• 
οιογΙμια ςυΙ πΜΠοιη ηιίη6ΐυΓ ίη6ί()6ΓΐΙ : αυΙ ιιΙεί είι 
8!ίςαΐ8 τΊγ ρίαΐι πΐϋΐιΐβ €θ'ηοπιίη6 οοΐιι»» οοΓυηι^ιιια 47 ΑΗ8ΕΝΠ ΜΟΝΑΰΗ! 41 Ι6ΐιιρυ& α<1 ΐοα»ΗΓ>αι ιοίδαΐ. ΡΓβΒί^ςίαβ 9αιΐ6ηι οοο- 
ιη 1ι«ο ίια^ηβ , ρΓχΓβΰΐυΓλ 6]ιαΐυΓ. 

5χηοιΙ1 ίη Ιοιηρίο $ιιΐ€ΐο?α<α ΑρΜίαΙοπιηι €€ΐ«- 
1>ΜΙΙ» 030ΟΙΙ 2 61 5. 

Ιι6(*Ι9 ολριιΐ 7 βΐ 77• 

407. 0ρ0Γ(«Γ6 008 <|αί Ιη €ΐ9Ι»8ΐΓ4 1ιΐ|;Γ08$υΓΐ 

βυρί, ρπΐΐ8 ίη ιηοο»8ΐ€Ηο οΐ ρ«τΓβ€ΐΑ οΙ)€(ϋεηΐίλ 
ΙΓΜ 8ηηο8 νβΓ89η, (Ιβίιιϋβ 9 Γ6|Ιοηΐ8 6ρΐ8€ορο αΐΗΐια 
αηηυπι ρΓοϋ^η, 61 8ίΐ|αΙ(Ιβη Ίη 1μ>ιιο ρΓορο&ίΐο ρ6Γ- 
πΐ8η6»1, 1ρ8ΐληι ίοοΙυ(ΐ6Τ6 : ηοη ρΜ86 τ6γο ίριυιη ρβ- 
8168 ςαοοιιηςιιβ ιηο(1ο €ΐ8υ8ΐΓ0 6{Γ6(ϋ 8ΐη6 βρίβοορί 
601)861)80• 11601 608 ςοΊ 8θΓιΐαΗο οοην^ηίβηίοιη Ιΐ8ΐ){• 
Ιαπ) ίιχΙυβΓϋυΐ, 61 68ριΐΑ ΐοΙοιΐ(ΐ6ΓυηΙ, ηοη ΗοοΓοροΓ 
υΓΐ)6Π) ναβ^Γί ; Μά Β\ίί^Μ%ίΛ €υαλ 1ιοα)ΐΔΐΐΜΐ8 6«8β νο- είς άπ^χιιραν* 6γάρ καρ^ ταύτα τ:ο(ών ήγού μα- 
νός Ιχβάλλβται της ήγουμενίας• 

Χυν^ου έν τφ ναψ τών Αγίων Άτιοστίλων χα« 
νΐιν β' χα\ ('. 

Κα\ νομιχδν χβφΑλαιον ^ χα\ οζ'. 

ρζ. Ότι δλΐ τους έν έγχλεΓστρακς μέλλοντας €ΐ9- 
ελθβιν κρ^τερον έν μοναστηρίφ, χα\ τελείς ύπαχο^Ι 
γ(νε«Οαι έη\ τρι«\ χρ^νοις * είτα ηαρ3ι τοΟ χατά χω- 
ράν &ρχιερέως έπ\ Ιτερον έγιαυτ^ν {οχιμάζεαΟακ^ 
χα\ εΓπερ έπιμείν]) τ^ άγαθ} προθ4Μΐ• Ιγχλιίειν 
αύτ^νμ^] βΟνα^Οαι Μ αύτ6ν μετά ταΟτα «αντ\ 
τρ^πφ τοΟ έγχλειστηρίου έζελθείν χωρίς γνώμης 
του άρχιερέως. Κα\ τους έρημιχ6ν δέ ένδεδυμένου; 
σχήμα, χα\ χεφαλάς χομώντας μ^ έ{Εν περιάγειν ϋηΐ, τίιΟΓυιιι ΓβϋβίοεοΓΟίη π)0Μ8ΐ6ΗιιΐΐΙ ίη{Γ64ϋ9 «ο Β έν πόλει * Αλλ* εΐ μέν μετά ανθρώπων έΟέλουσιν είναι. οοτυαι ιιογο ν]ν6Γ6 : 8ίη τογο» οφηΐιηοιΐ• Ιρβο• ιιγΙιΙ- 

1)08 6Χρ6Π6Γβ, 31^06 Ιη ά686Γΐί8 1ΐλ1>Ιΐ3Γ6 60((6Γ6. Βγηοϋΐ VI 6Μ0» 41 61 42. 

ΙΟΙί. Νοη οροηοΓΟ ιηοη86^θ4 6^ τίΓ|(ίη6« Οι» 
ι1ίε8ΐ88 ιυαίΓΐιΐιοηίυηι €0ιιΙΓ8Ι)6Γ6, «υ* Γβρϊ 8ΐ>8Γκιυο, 
ιοί οοιταηχρί : λΙΙοςοΙη π)»ΐΓΐαιοιιΙιιιη ^υΙ(ίιοοι οοΐνΐ- 
ΙΙΙΓ, 1ρ8ί νότο 8€;ρΐ6ΐη 8ηηΐ8 ρωη^ιηι 8ΐιΙ»ο«ηΐ. 8ί νοΓΟ 
8ΜΓί8 «(Μί^ιΙ Μη^ Β^^ν ηιονοαίοΓ. 8ί ΜΟουι 
^γΙμΙιμ &1( β»0ΒΜΐΗ>8 Ηλ8{ΐιιιυι Ι)8ΐ)ίΐυιη |[6Γ6η8, 
4ΐιΐΑ(Ι«€ίΜΐ »ηηβ» ραηΜίΗ*: 9 Ιο^ο ν6Γ0 €8ρϋ8ϋ 

^ΙίρρΙΙίΗίΟ 8(Β6ίΐΙΙΓ• 

β|Μ41 Αη63τη8Μ 68ΐιοιι 19• ^ 

^γηοάϊ εΐϋΙββίΙοικεαιίΒΦΟίιοη & 

^3Τηο4« ν& 68ΐ)οη 4 οΐ 44. 

&ιη6ϋ Βα8ϋίΙ ο•η»Β β, 1«, 49 β( 60. 

ίΛ%Η 68ρΗΐ 85 61 16. 

109. Νοη οροϋ€Τ6» «Μ ρΓορίοτ ΜεββεΙϋΐβαι» 
ιηΐΓ8 )5 &υ( 17 8ΐ)ηθ8 8Β«8ϋ8 τίτ^ίηοβ •8η€ΐιιηι. ηο- 
ηίβΐίυπ) 1ΐ8ΐ)ίΐυη) 6οη864αΙ : β6^ιιο Ιηΐ6Γβ8 «Ιιιιη Ιοη• 

()61Ι(188 81ΐη(, ναΓί6ς8ΐί8 ν68ΐΙΗΙ6ηΙ)8 οηΐ8Γΐ ιΜΙ)«ιιΙ, 
06406 νβΓΟ 6ΙΒθη88ΐ6Ηθ ρΓΟ^ΙΓΟ λΝςΐΗ! ρΓ»ρ08ΐΐ« 

00086080» ίίΐφιο Ιυοο ουηι 9618 ΐο ρίοτοοίίβ ΐοαιίηίβ 
γίΓΐΰΐ6 ρΓβ^ϋ», 8Ο1Ι0ΙΙ 6χΐΡ8 ιηοη88ΐ6τΐ4ΐιιι ρΓθηυ8 

€ϋ1)8Γ6• .ΑΙίθ(]ΐΓΐΟ, 86βΓ6||[8ηΙαΓ. δίΐηίΠίΟΓ 611801 8ΐ « 

οιοιΐ88ΐ€Ηο ίη ιηοΐ)«βΐ6Γΐιι«ι ηίρτοηΐ• 
5^4ΚκΚ (:;8η1ΐ8|ρΐίΜη8ΐ8 οΜίαο 196. 
ΒγιιοιΗ VI «αοοα 46 Μ 45. 
87ιιΟ'^^ VII 08000 21. 

5»0€11 Β86ϋΗ 08000 17. 

410. Νοη οροΓίΟΓΟ η)υϋ6Γ6ϋ) ίο νϋτοΓβιο ηιοΐΜίο- 
Γΐο «ΙογοιΙγο, 06ςυ6 νίΓοιο Ιο οιοΐίο^η : 8ϋο%υίη 
•ββΓ6Β&\υΓ• Νο^ιιο 4ίαοοηΐ88αιη .8ηΐβ ςα8ϋΓ8^ΐ8 
80008 0)αΙί6Γ6ΐη ΟΓϋίηαΗ, ίϋΐ|υ6 οιιιη αοοιίίαϋ 

|ΜΓθΙ>8ΐί00β : 81 νότο ρΟΟΐ ΙίΧΟ |Ι)8ΐΓΐ4Β00ίΐηΐ οοαΐΓ8- 

ΐ6Γϋ, 8ΐ)8ΐΙ»6ααΐο ροτοοίΐίΐυ^ ι«ιο ιρ88, ΐαη ίε ^^ 

€010 60 06^8Η|8 68>. 

δ^ΟΟίΙΐ 0^8ΐΰ6ΐΙ•Η608ί8 ΟΠΙιΟΟ Ιλ 

8γηθ(Η VI 08ΐι«ο 14» 40^ 47, 4$. 
88ΙΙ01Ί Β8λϋϋ €8ηοη 24 οΐ 44. 

1^(18 €8^4 6, 45 0173.. έν μοναατηρίφ ανδρών ευλαβών τούτους εΙσε>ϋθεΙν9 
χα\ βιουν ώς αυτοί * εΐ δέ μή, παντ\ τρόπφ τούτον^ 
άπ<λαύνειν των πέλεων^ χα\ άναγχάζεσθαι έν ταΐ^: 
έρήμοις οΙχεΓν. 

£υν^υ ς-' χανών μα' χαΐ μβ'. 

ρη'. ΌτιοΟ δεΙ μονάχους, ή παρθένους, τφθεφ 
άνατεθέντας εΙς γάμον έλθεΓν, ή άρπάζεαΟαι ύ«• 
τίνος, 1| φθεί^νθαι * έπε\ ό μέν γάμος λύεται, αύτοίΙ 
δέ έπιτιμώνται έν έητά έτεαιν * εΕ δέ Ιερωμένοι εΙ«\, 
χα\ καθαιρούνται * εΐ δέ τέλειδ; [ν^τελείω,} έατι 
μεγαλόσχημος, έν δεχαπέντε Ιτεσιν έπιτιμΑται * άι^ 
δΐ του νόμου χεφαλιχώς τιμ(ι»ρε7ται• 

Συνόδου *Αγχύρα; χανών ιθ'• 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών ς\ 

Συνόδου ς^ χανών δ* χα\ μδ'• 

Κα\ τοΟ αγίου Βασιλείου χα.νών ς^^ ιη\ ιβ* 
χα\ξ\ 

Κα\ νομιχ^ χεφάλαιον πε' χα\ πς'. 

ρθ'. *Οτι ού δε7, εΐ μή δι* άνάγχην, εΓσω των Μ* 
χρόνων, ή ιζ* ήλιχίας, παρθένους είς τ^ των μιΜ α- 
χών άγιον σχήμα έλθεΐν. *Αλλ*ο&δέ έντψ μέλ^ιν 
χείρεσθαι οφείλε; χοσμεΤσθαι ίματίονς ποικίλες * 
μήτε δέ προΐέναι τής μονής άνευ γνώμης της ι^• 
εστώση;, χα\τότε μετά πρεσβυτίδων ενάρετων* χ#ν 
μΙ) Ιξμ» χοιτώαιν δλως τής μονής * έπεί ά^ίζον» 
ταΐ'όμοίω; χα\ έάι^ μετα6αίνωσ:ν άη6 μονής ε!« 
μονήν. 
ί Συνόδου Καρθαγένης χανών ρχ^'. 

Συνόδου ς* χανών μς^ χα\ με\ 

Συνόδου ζ' χανών χα'• 

ΚαΙ του αγίου Βασιλείου χανών (ζ'« 

ρι'. "Οτι ού δεΤ χαθεύδειν γυναίχα Ιν άνδρψφ μο« 
ναστηρίφ, οΟτε άνδρα έν γυνοιιχείφ * έπε\ αερίζε- 
ται. ΟΟτε διάχονον ιιρ^ ετών τεσσαράχοντα χειροτο- 
νείσθαι γυναΙχα * χα\ ταύτα μετά άχριβου; δοκι- 
μασίας ' εΐ δέ μετά ταύτα πρδς γάμον Ιλθοι, άνα• 
θεματίζεται χα\ αυτή [γρ. αύτδς], χα\ 4 συναφθεί; 
αύτ||. 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών ιε'. 

Συνόδου ς•* χανών ιδ', μ', μί, μη*• 

Του αγίου Βασιλείου χανών χδ* χα\ μδ*• 

Κα\ νομιχ^ν χεφάλαιον ε^ μγ^ιια\ογ'• 19 ΕΡΙΤΟΙΪΕ ΟΑΝΟΝΙίΜ. 59 ρια\ "Ότι ο6 9&ΐ νηστιύβιν έν Σα€^ατ*^ ή Ιν Κυ- Α 141» Μοη 6Μ6 ]6]υπαη(Ιυηι 5»1)Β94ο •ΐιΙ Ι)οηιΗιίΰ9. ριαχ^, β(χα τοΟ μεγάλου χαιΐ μόνου Σαΰβάτου * άλλ* 
οΟτβ έν τοΤς Σάββαβι, χα\ χαΛς ΚυριαχαΙς της 
Τεσσαραχοστής τυρ6ν, ή ώ^ Ισ6(£ΐν* αίρετιχιων 
γάρ τοΟτο * χαΐ ό τοΟτο ιιοιών χαθαιρείται, ϋν 
Ιερωμένο; έστΙν • έαν ^ λαίχλ;, άναθεματ!ζετο(ΐ • 
χα\ βτι βεΐ νηστεύειν πάντα Χριατιαν^ν τετράδα, 
χα\ ηαρα•• [ίσ*. καρασχευήν] χα\ τήν άγ{«ν Τεσσα^ 
ρβκοστήν, χα\τήν μεγάλην εβδομάδα• τί)ν μέντοι 
μεγάλην Παρασχευήν, χα\ τ6 μέγα Ζάββατον, μτ^* 
&λ»; έβθίειν, &χρι του μεσονυχτ(ου αυτών* χαΐ τΐις 
λοι«ά{ δέ νηστείας πάσας πιστώς νηττεύεκν, &ς Ιχ 
ιιαραδ^σεως Ιχχλησιαστιχής ίχομεν, εΐ μή !&* 
λσθένειαν σωματιχήν Ιμκοδ/ζονται. 01 γάρ μή οΟ<» 
ποςουντες, εΐ μέν ιερωμένοι είσΐ, καθαιρούνται * εΐ 
Ζϊ λα(χο\, αναθεματίζονται. 

Τών αγίων άποατ^λϋν κανών ξ^ χα\ ξ$'. 

Συν^υ Γάγγρας χανών ιη' χα\ ιθ'. 

Συν^ν ς^ χανών νε'. 

ΣννΑδοιι ΑαοΙιχιίας χανών ν*• 

Συν^υ•• χανών χθ' χαΐ πβ'. 

Κα\ ^οΟ Αγίου Διονυσίου χανών α'. 

ΤοΟ αγίου Πέτρου ^Αλεξανδρείας χανών ιε'. 

Του Αγίου ΤιμοΒέου χανών η' χα\ ι'. 

Κα\ ^οφίλου χανών α'• 

ρι§'• *Οτι ού δε? τ^ν βιασάμενον παρΒένον, έτέραν 
λαβείν εΙς γυναίκα, άλλα ταΰτην, χάν πενιχρά τυγ- 
χάνη, έπιτιμώμενον χρόνοις ζ* διίί τήν προγεγο- 
νυίαν φθοράν * εί δέ μεμνήστευτο ή παρθένος» άπο Β ύίεβρίο βοΐο ιηα^ηο 8αΙ>(ιΜο: 5€ί1 ηφηυβ δ&Ι>Ι>9ΐΐΐ4 
6ΐ ΟοιιΓπιίοίδ 0ιΐ3(ΐΓα|;β&Ιιιι»6 αΐδβυιη ααΐ οταηι ιη&ιι• 
(ΙυοαιιιΐΜΐη ; Ιιθ€ ^ιιΊιη ΙΚΒΤβϋ^Γοηι β$ΐ, βΙ ςιι) Ιιοο 
Γ2ΐείι, £Γ3(Ια ϋ6]ί€ίΐυΓ, Ιί 6»^Η8 Ιΐ(1(1ΐ61ιΐ8 8ΐΙ : •! 1«γο 
1^1009» αο&ιΙιβιη&Ιβ ρ6Γ06ΐΙίΐιΐΓ. Ιίβηι οικίΓΐβΓβ οη• 
ηβιη ΟΙιηβΐΙ&ουιη ]6]ιΐΒλ)Τβ ς(ΐ«ΐ«^ ΐβιηροΗΰΜ, 
Ρ»πΐ806ν«, βοΜϋλ 0Νλ<ΐΓλΚ€βιηϋ (ϋ ηί'Λ%η% Ιι«1)(Ια- 
ιη&ίΐλ ; ιο«|[η3ΐ Ιιυΐβιη ΡαΓββοβνβ €1 χα^^ηο δ&Ι>Ι>λΐο 
ηίΐιίΐ οοΗΐίΑο οοοΜϋύτβ ιιβ(|ο6 «4 ιηβ(1Ι«πι ίρ8οηιΐ& 
ηοοίβιη ; οβί^η νβΓΟ )«ίΰιι1ο οιηιιΊι ΟιΙθΙΙΐβΓ ]0]οη3- 

Γβ» ςΐΙ« 6Χ ΙηϋίΐΙΟΙΙβ Μ€ΐ65»$Γΐΰ& Ιΐ.ΐΙ)0ΙΙΗΙ8» ηΙ»ί 

ρΓορίβΓ ίηΟηηίΐαΐύηι €0Γρ0Γ«Ι««η ίηιρθάΙ&ηΐηΓ. θα! 
οηΐηι ηοη Η8 ΓλοΙυηΐ, βΙς«ιί<ΐ6ΐΑ αοΗ» Ιηίΐί&ΐί &ίοΐ, 
()6]&^ίβηΐυΓ ; ΐ8{ο{ ν6Μ>, Βη^ιΐΙιβηλΙ^ ΤβΚυιιΙπη 

52ηοΐοΓαιη 3ρ^8ιβIβ^υπι €Μ0•ι β4 ύΐ $9. 

57η(Μΐί βαη^ΓΟπείβ ΰβηοη 18 €1 19. 

$7οο(ϋ ΥΙ «αιιοη 55 

δγηοιΙΙ ΐΑ0<ϋ€6ΐι« €&ηοη 50. 

δ/ηοϋΙ.»•. ύαηοη 39 61 9Θ. 

δαιίϋϋ ΟΙΟΑρϋ €ίιηοΑ Ι. 

5αΐΜΐ( ΡβΙπ ΑΙβχ«Α()ΓίιιΙ οαηοη 15. 

8αιιοΐΙ Τΐιη^ΐΙιβι εϋΐοη 8 «1 19. 

ΤΙιεορ&ίΠ ε•ιιοη 1. 

112. Νοη οροΓΐ6Γ6 βΐιιη <|(ΐΙ νίΓ^ίη) νίηι αΐΐύΐίΐ, 
«ΙΐΑΐη ίη Ι1Χ0Γ6ΙΙΙ αύ€ΐρ6Γ6, 8Νΐ 1)»η€, ϋύβΐ ρ8υ|ΜΓ- 
ουία 811, ροΒπι Ιρδί 86ρΐβιη 2ΐηηο3 ίΓΓ0|;•1& ;ο1> ρ^«- 

06(161116111 00η>υρΐ6ΐ3ηΐ : 8ΐ ν6Γ0 (ΐ6ΒρθΙΙ89ΐα βϋτίΓκο, 8ο6ήναι τφ προμνηστευσαμένφ. Εί δέ κατέχει ταυ- £ 6ΐ ςυί ρπο8 !ρ8»ιη (ΐ68ροη$«ν11 ^6ά()1 : 8ΐ ν6Γ0 «Ι6ΐ1η6.ι1 την, τφ τής μοιχείας καθυποβάλλεται έγκλήματι * 
εΐ δΐ χαΐ ΑρπαγΙ) ή παρθένος χάριν συνοικεσίου, εΐ 
μέν Ιερωμένοι οΐ άρπάσαντες, χαθαιρουνται * (Ι δέ 
λαΤχο\, αναθεματίζονται. 06 μδνον ^ αύτο\, Αλλά 
χα\ οΐ αυναράμενοι αύτοίς. 

Των Αγίων άπ:9«δλων χανών ξζ*. 

Συνίδου Άγκυρας χανών ια'. 

Συν^υ Καλχηδ^νος χανών χζ*. 

Συν^υ ς^' χανών Ι^β' χα\ Ι^η'. 

Του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού χανών α'. 

Κα\ του Αγίου Βασιλείου χανών χ^', χε', λ' 
χα\ μθ'. 

ρι/• Ότι ού δεί Απέχεσθαι ώς βδελυχτών των 
γάμων, ή των χρεών, ή του οΓνου, ή έτερων τινών 8ύ[>οιη!Γι&ιιιΙί8• :ΐαΐ 62Γ0ΐΙ)ΐι&, «υΐ νΐηο, αυΐ 8ΐΙπ8 6{α8- ίριαιη, 8(1υ1ΐ6πι οΗιηΊηΙ 8υ5]806ΐ• Ουο<1 ε! ηρϋΐ 
ΓυβΗι νΐΓ|;ο 6οη]υ8ίΙ {γ41Ια, βίςοίιΐβιη 88€Π8 %άάια\ 
βίηΐΠ ηυι Γερυβηιηΐ, ^τζάύ ιιιο?6ΐιΐαΓ; βΙ νβπ) Ι^Ιοί, 
8ηβιΐΙΐ6ηιΐιΐ6 ΓϋΗυηΐυΓ. Νοη ΐΑηίααι αυίβηι ίρ^Ί, 86(1 
61 ςυ'ι Ιρβίβ ορ6ΐη ΐοΙβΓοιιΐ. 

8αιΐ£(οηΐιη &ρθ8ΐοΙθΓυιιι οϋηοη 67. 

δγηοϋί Αη€^^^1η2^ οαιιοη 11. 

δγιιοάί 61ι&1θ6<1οη6η8ί8 €;ιηοη 27. 

5]Τηο(1ί ΥΙ 6811011 92 61 98. 

53η€ΐί 0Γ6|{θΓϋ ΤΙΐ8απΐ8ΐυΓ^Ι €8ηοη 1. 

5αη€ΐΊ Βαδίΐϋ ΟΑηοη 22, 25, 30 61 49. 

115. Νοη 6886 &!ΐ8ΐίη60(1ιιιη 9 ηηρΐϋ8 1&Γ.ςιΐ3ΐη τοιούτων * Αλλά δι* Ασχησιν Αληθή τούτων ένν^μ6)ς 
Ιγχρατεύεσθαι. Ό γάρ παρά ταντα ιηιών, εΙ μίν 
Ιερωμένος έστ\, καθαιρείται* εΐ δέ λαΤκλς, Αναθε- 
ματίζεται. 

Των Αγίων Απο^τ^λων χανών να* χαΐ νγ*. 

Συνδδο<ι *Αγκύρα; χανών ιδ*. 

Συνδδου Γαγγρών χανών α', Ρ', Γ, β', ι*, ιρ', ιγ', 

Συνδδου ς* χανών ιγ'. 

Τοδ Αγίου Βασιλείου χανών ικτ(, μζ χα\ πε'. 

ριδ*. "Ότι ού δεΙ τίνα μεθθ€ΐν| χαΐ Ιν καπηλείψ 
είσέρχεσθαι, χα\ έσθίειν Ιν 9Μψ^ Ι| Ιχιιν εργαστή- 
ρια» χαπηλιχ^ν^ χα\ Ιν αύτ$ ΙξυπηρτΒΐΙ^ • 1πε\ εΐ 
μίν Ιβρωμένοι είσ!, χαθαιρουντεκ * α! Α λαΙχο>, πιοιΙΊ Γ6ΐιυ8 ; ν6Γυιη ρΓθρΐ6Γ νβηηι 6Χ6Γ€ίΐ&Γιοη6ΐιι 
3|> 1118 ΐ6|[ίιίιηθ 86 €0ΐιΐίη6Γ6. Ουί 6ηΊιη οοηίΓα Ιιχο 
Πιοίΐ, 8Ίςυί(ΐ6η[ΐ 88€Π8 εΗ Αά^ϋοίπε, ιΙβ^ΙοίΐϋΓ : 8ί 
ν6Γ0 Ιοίΰυε, 8η3ΐΙΐ6ηΐ3ΐ6 Γ6πΐαΓ. 

88η6ΐοηιιη βροείοΙοΓυαΐ €3ηοη 51 61 55. 

δγποιΠ Αη€]ΤΓ»ιΐ3: οβηοη 14. 

5]τηοϋί θ8η|Γοη8ί$ €8ΐιοηΊ, 2, 4, 9, 10, 12, 15, 
14, 17. 

5]Τηο(Ιί ΥΙ Γ8ηοη 15. 

8αηΐί Β85ίΓπ εβηοη 18, 47 61 85. 

114. Νοα οροΠβΓβ ςυβιηφίιιη €ΐ>Γίοΐ8ΐί ίηϋυΙβ^Γβ, 
80 Ίη 68υροιΐ8ΐη Ιιΐ£;Γ6<ϋ, 1η 68ςη6 ιιΐ8π<Ιυε8Γ6, ηηι 
οβιοίοαιη εαυροηοΓίαιη 1ι3Ιι6Γ6, 216 ίο 6ΐ οιίηίείτβΓβ : 
ςιιοιιΐλοι 8ΊςοΙϋ6ΐη εαεηε 2ΐΜί€ΐΙ 8ΐιιΐ, ζΓβάα ιηο- 51 ΑΚ8ΕΝΙΙ ΜΟΝΑΟΕΙ ιτάρεξ τοϋ Ιν πανβοχβ£φ έν όδφ βι* ςφ ρΓορ(βϋΐ!ο6Π3 η60€3£{Χ2ΐ6ΐη ίη Ηοβρίϋο ϋΙνβΓ 

•βΙΙΙΓ. 

δβηοίοπιηι βρο&ΐσίοΓυιη ΟΑίιοη 42, 45 6( Ά• 
5χηοϋί 1•λο«ϋΰ€η9Β ΟΑηοη 24. 
^γοικϋ ΟλΓίΙια^ίηΊφΐιβίβ οαηοη 40. 
δγοοιίί VI οηοη 9 61 26• 

115. Νου ορατίβΓβ οίβηουηι β4ΐφΐ9!οη68 (18Γ6, 
ιβα €οητβηΐΙοιΐ€ΐ 61 ρβο(8 ίίΐοβΓβ Ιη είΓΟΟ• >υΐ ίιι 
ιϋιίαο 1»(1ίΰΐΐ9 : ιϋοηαίη, |Ρ«(Ιυ <ΐ6]ΊαΐυΓ• δίο βηίια 
ίΙ(ΐ4ιΐ98ίαη68 (ΙαΓ6 ίηΐβΓρΓβίΑίιιιη 68Ι• Ν:ιιη ίΙ(ΐ6]α8- 
ίοηια 86 λΙΙςιιβιη ργ<ι*8Ι«Γ6 ρπο 60 ςυΙ Ια ρβηοαίο 
ν6Γ8β1ιΐΓ, ρΓορίβί Οβι €ΐιαηίΑΐ6ΐη Ιιοηββίυιη βιΐ: 
οροη6| 601111 ροη6Γ6 &ηίηΐ3ΐαι 8υ«ιη ρΓΟ ρΓΟχΙιηο; 
ΐηΟηοΙβ τβΓΟ, ςυ1ςυ6 ρΓΟ ΓΓϋΐή^υι ηιοΗ ηοη ρο8• 
βνιιΙ» €9*08010(11 &ιΙβίΰ88ΐο ηοα οβί άοη€28θ<Ιλ. 

&ιοοΐοηΐΗΐ 8ρθ8ΐο1θΓΐιηι οαιιοο 20. 

1^6^18 6ΑΡΙΙΙ δ5« 

116. Νοη οροη6Γ6 &164 1υ()6Γβ αοΐ (αϋοϋ), ιιο^ 

ΙυΐΙΙϋΓλ Ιθΐ6Γ8Γ8, Τ6ΐ ΙΐΟΓϋΐη ΐρ6εΐ8ΐ0Γ68 6886» ΑΟΐ 

β^ΐΑίΙοηαιη» λοί ΐΐιγοιβίίβιηιοι ειηΐίΐ6η9ηιιη, •υΐ 
6οηιηι ςυι ΙοαίβΗ |[ηΐί« ιιη»8 ρο8ΐ 86 Ιηΐιυηΐ, «υΐ 
6011101 ςαι 86 & <Ι»ιηοο6 Τ6Χ8γΙ βίοιυίλοί, αοι βΟΓΟπι 
ςυ! &οο6η(Ιαια γο(|[05 •ο ΙοάίοΗ ε90$« βορτ» 608 
ΐΓ«η8ί1<υοΐ9 ϋοΐ ν6ο&ΐΙόηίΚια8 νεΙ οίΓ.66θ8{1)η8 αϋ<ϋ- 
6108 6886 ; ςιιοιιίαοι» 8!<ιυί(ΐ6ΐη 866γΊ8 ΙηΙιίιΐί βίηΐ, 
%τζ6η οιονεοΐοΓ ; 8ί ν6Γ0 1αΐ6Ί, 86χ «ηηο• 8β£Γ6- 

(3η(ΐΙΓ• 

δαποΐΟΓΟπι αροηοΙοΓοπι €&ηοη 20, 42, 43. 
8γοοϋί 1.2ΐθ(Ιί66η8!8 €»ηοη 52, 54. 55. 
δ^ηοιϋ €:ΐΓϋΐ2|[{οΐ6η8ί8 ο&οοη 15, 61, 65. 
δγηο<ϋ VI 08000 24, 50, 51» 60, 61. 62» 65, 66» 
71. 
5>οοι1ί γη 68000 22. 
Ι468ΐ8 6&ρο( 57 61 87. 

117. Νοη 6886 •6θ1ρΐ6α<ΐ88 050Γ88 : ςυοοίβιιι, 8ί• 
ςηΙ(ΐ6ΐο 88€γ18 8!οΐ ΙηΙΐιαΓι, (ΐ6]ΐ6ΐυηΐαΓ ; $1 ν6Γ0 

Ι8ΐ6ΐ, 86{Γ6|[80ΐαΓ. 

Ββοοίοπιαι 8ρο•ΐοΙθΓοαι Ο8οοο 44. 
β/ηοϋι ΝίΟΦΟβΒ €8000 17. 
8700(11 Ιι8θ(11(»ο« οαοοη 4. 

8700(11 68ΓΐΙΐ8β[1ηί608ΐ8 68000 10 61 Ιβ• 

5οη€ΐ1 ΟΓβ^οΓίΙ Ν78860Ι 68ηοο 6. 

118. Νοο 6886 68νΠΐ8η(1(ΐαι ουί Π1αιΐ60(1ααι Β άνάγχην χαταλύσαντος. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών μ^*^ μγ* χα\ νβ' 

Συνόδου Λαοδιχβίας χανών χβ*. 

Συνόδου Καρθαγένης χανών μ\ 

Σννό4<ιυ ς^' χανών θ* χα\ χς'• 

ριι\ *Οτι οΟ 4ι? χληρκχ^ν έγγύας διδόν«ι, ξγουν 
στοιχήματα (1) ιεοιιΐν Ιν (τπκοδρομΕίιρ, ή έν παιγνίφ 
χίΊΐ • έπ8\ χαθαιρ8(τχι. Ούτω γάρ 4ι4όναι Ιγγύας 
ήρμήν£υται. Τ6 γάρ Ιγγυδσθαί τίνα έν χινδύνφ γ•• 
γβνότι διλ τίιν του βίου Αγάπην, χαλόν. Τιθίναι γ4ρ 
έβ! τίίν ψυχήν ύΐϊέρ τοϋ ιτλη9(ον • δδΐ 61 τοΤς άβΟβ- 
νέ9ΐ, χα\ μ1] δυναμένοις ύκέρ Αδβλφων &πο6νήσχ8ΐν9 
κα\ τοιαύτην έγγύην μΐΐ ιβαραιτιίσθαι. 

Των αγίων &ποατΟ).ω^τ χανών ι^• 

Κα\ νομιχ^ν χβφάλαιον λβ*. 

ρις*. "Οτι ού διί χυββύβιν; ήτοι ταυλίζ«ιν, ή 
«αίγνια άνέχεσθαι, ή θβωρητάς γίνβσθαι τούτων ή 
όρχήσλων, ή θυμελιχων φαμάτων» ή των τάς &ρχόυς 
έπνβυρομένων χάριν παιγνίου • ^ των δοίιμονίν φπο- 
χρινομένων * ή των Αναπτόντων πυρχαΙΑς, χα\• έν 
παιγνί(ρ ύτκραλλομένων αύταΤς ' ή ττροσχεΙσΟαι κυ- 
νηγίοις, ή Ιπποδρομίοις • 1ι«β\, εΐ μέν Ιερωμένοι 
εΙα\, χαθαιροΰντα*. • εΐ λαΧχοΙ Αφορίζονται έπ\ Ιίξ 
χρ^νοις. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών χΓ, μΡ', μ/. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών ν^', νδ•, νε». 

Συνόδου Καρθαγένης χανών ιε', ξα*, ξγ^. 

Συνόδου ς' χανών χ^, ν', να'» ?, ξαΤ, ξβ^» ξε% 
ξς'.οα'. 

Συνόδου ζ χχνών χβ'. 

Νομιχ^ν χεφΑλαιον λ^ χα\ πζ*. 

ρι?. "Οτι οδ δεΙ τόχους λαμβΑνειν έπβ\, εΐ μέν 
Ιερωμένοι είσΐ» χαθαιροΰνται, εΐ δέ λαΙχο\, Αφορί• 
ζονται. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών μδ'• 

Συνόδου Νιχαίας χανών ιζ". 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών δτ. 

^νόδου Καρθαγένης χανών ι' χα\ ις*. 

Του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης χανών γ'• 

ριη'. •Οτι ού δεΙ χλενΑζειν, ήτβι έμπαίζειν χωλφ €180(10, 80ΐ 68660| •οΙ ροιίίϋοβ 010111810 : ςιιΐ 60101 Ο ή τυφλφ, ή τφ τΑς βάσεις π8πληγμέν(ρ* έπε\ δ 

τούτο ποιών Αφορίζεται* 

Των Αγίων Αποστόλων χανών νζ*• 

ριθ'. *Οτι ού δεΙ Αφορίζειν τδν πρόθέμενον μέν 
Φορνεΰσαι, μ)) έλΟόντα δέ εΙς Ι^γον» ύπ& της θείας 
χΑριτος ^υσθέντα. 

Συνόδου Νιχαίας χανών δ'. 

ρχ'. "Οτι ού δε? μεταλαμβάνειν Χριστιανών αίμα- 
τος ή θηριαλώτου, ή θνησιμαίου. ΕΙ μέν γΑρ Ιερω- 
μένος έστ\, χαθαιρείται * εί δέ λαΧχές» Αφορίζεται. Ιΐ06 ί86ΐΐ» 6Ι60010ΐαθΐ€8(υΓ. 

88θ6ίοηιοι 8ρο8ΐο1οπιαι €8θοη 57• 

119• Νοο 6886 6χοοοίνιουηΙθ8θ(1υαι οαιο ςυιΓοηιΙ- 

6&η 60η8ΐΐΐυ6Γίΐ, 8Α 0ρυ8 180160 000 ?606Γίΐ» αΐ 

Ι|υ1 «Ιίνίπα £Γ8ΐΐ8 811 8βΓν8ΐυ9. 
δγιιοΗί Νίοφηχ 08000 4. 

120• Νοο θρ0Γΐ6Γ6 €ΗΓί8ΐί&0υ01, 88020111601 801 
68Γ0001 8 1)68ΐί8 €8ρΐ8ηΐ, ΟΟΐ ηίΟΠίοΙΟϋΟΙ €0016(ΐ6Τ6 : 
•1 60101 •86Γ1 «ίΐ Οί^ίοΙβ, ϋ6]Ί6ίΐυΓ ; 8ΐ ν6Γ0 Ι8Ί6Ι18, 
•6|[Γ6{8ΐυΓ• 

δ8η€(οηιπι 8ρο8ΐοΙθΓυπ» οαοοο 65. 
δ]Γαο(11 β8ΐΐ9Γ6η8ΐ8 οοοοο 2. 

(1) στοιχέω ΒοεγοΙιΙν• 1ηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐαΓ συνενώ. \Λ 
€8ΐι €^αάψΛ9^ «οίηνιιΐο: ιιηιΐο *ρο4ΐ Η^ηιιοοοριιΐυαι Των Αγίων Αποστόλων χανών ξγ^• 
Συνόδου Γαγγϊρών χανών β'. 

1ίΙ>. ι, ιΐι. 8. {. 1. ναοία σι ^ηηιύΐ^ηη^ ο^οΐχη^ 
Οέντα (ΙίεαηίΟΓ• 68 

Συνβθου ς' χανών ζ^. 
■ ρχα!. *Οτι ού. Μ μάντει προσέχειν * βΐ μίν γάρ 
Ιιρωμένοι β{σ\, χαθακροϋνται * ιΐ Βϊ λαίχοί, αφορί- 
ζονται έπ\ £ξ χρ<$νοις • εΐ ^ έπιμένοιβν, «βντάπασι 
τ^ς Έχχλησίας &ηο^(&ίπτονται. 
- Των άγ£ων αποστόλων χανών ξγ'. 

£υνόβου *Αγχύρας χάνων χ^• 

Συνόδου ς* χανών ξα'. 

Του &γ{ου Βααιλβίου χανών οβν ιτ^'. 

Του άγίοϋ Γρηγορίου Νύσσης χανών β'. 

ρχ^. •Οτ* ού ββϊ χλέπτβίν, ή έπιορχιΐν, ή τυμβω• 
ρυχείν * έιη\, •1 μίν Εβρωμένοι βΙσ\, χαθαιροΰνται • 
€ΐ Μ λαΤχοΙ» Αφορίζονται άχοινωνήτως. Ό μέν 
κλεπτών, έάν μεταμεληΟβΙς όμολογή^υ, *νιαυτ6ν 
Ινα* βί ^ μή, ^ύο. Ό 51 έκΕορχος, χα\ τυμβωρύ- 
χος &π\ χρ^^νους βέχα. 

Των άγιων αποστόλων χανών x(^ 

Του αγίου Βα^ιλβίου χανών ξα', ξί», ξ»' χα\ «ρ». 

Κα\ του άγιου Γρηγορίου Νύασης χανών ς-' χαι ?* 

ρχγ', "Οτι ού 5ιΙ πορνβύιιν• εΐ μΙν γάρ Ιερωμένοι 
9ΐ9\ καθαιρούνται * •! 6& λαΙχο\, αφορίζονται 1ν ζ* 
Ιτεβιν. Ό βΐ γυναιχ\ σ>»ναφθε1ς έκΐ πορνεί^, εΐ 
μΙ} αφίσταται ταύτης, Εατω άφωρισμένος χατά τ6ν 
χανύνα • άφιέσθω βέ ιιορνεύειν, Γνα μή χείρύν η γ<• 
νηται. 

Των άγιων αποστόλων χανών χε', ξα'. 

Συνύβου Νιχαίας χ^νών α' χα\ γ*• 

Συν^υ ς* χανών μβ* χαΐ πς'. 

Του άγιου Γρηγορίου του θαυματουργού χανών α'. η 

ΤοΟ άγιου Βασιλείου χανών β*, κα', χς\ λη', μ% 
μΡ\ μγ^, ν•, νΟ' χα\ π'. 
' Κα\ του αγίου Γρηγορίου Νύσσης χανών /. 

ρχδ*. •Οτι ού Μ τίνα των Ιερωμένων τήν Ιίίαν 
γυναίχα έχβάλλειν προφάσει ευλάβειας* άλλ* οΟτε 
λαβεΓν γυναΤχα χ1^^^, ή έχβίβλημένην, ή έταΖραν» 
ή οίχέτην, ή των έπ\ σχηνης, ή εΙς δεύτερον γάμον 
έλβείν* άλλ* οΟτε χατά άγνοιαν εΙς παράνομον ΙλΟεΙν 
έχε\ χαθαιρεΤται• 

Των άγιων άποατύλων χανών ε', ιζ*, ιη', ιθ*. 

Συνοδού Νιχαίας χανών αΓ• 

Συν^υ Καρθαγένης χανών ρ^'• 

Συν^υ ς^ χανών γ χα\ χς'. 

Του άγιου Βασιλείου χανών Ο' χα\ ιβ', μη'. οΓ. ρ 

Θεοφίλου χανών ιγ* 

Κα\ νομιχ^ χεφάλαιον μς^, μβ", μζ*. 

ρχε'• "Ότι ου 6εί τίνα ΙπΙ άπειρημένη συγγενείφ 
«αρανύμως εΙς γάμον ΙλβεΙν • έπε\ αφορίζεται βια- 
φ^ρως πρ6ς τήν οίχει^^τα του γένους* ό μ^, έπ\ 
χρόνοκ ζ>, ό βΙ, 1π\ βέχα• ό ^, έ«\ ιβ', ό βλ. 1π\ ιε% 
άποστάντες βηλονύτι πρύτερον του άθέσμου συνοι• 
χεοίου, χαΐ οΟτω προσίεχύμενοι. 

Των άγιων άποστΑων χανών •*, μη'. 

Κα\ συνύβου Γαγγρώ^ χανών χε*• 

Συνύδου Νιχαίας χανών αΤ χα\ ρ*. ' 
^ Ζυνββου ς' χανών νγ^, νί^. 

Του άγίοϋ Βασιλείου χανών χγ•, βΤ» ξ<, 0€% ο^', 
«1% ο•* χα\ %ς^. ΕΡΙΤΟΜΕ ΟΑΝΟΝϋΜ. 54 

Α δ^ηοάί 86X1» οηοη 62. 

ίί\. Κ6 ν»ΐ6πι'ηοη ββεβ &^^6(]^η<Iυ1η : βί 6ηίιΐι 
880Γΐ8 ίηίΐί^ί είηι, %τ9ί6η ηιονβηΐιΐΓ; •Ι ν^ΓΟ Ι&Ιοί• 
&6Χ Αηηο8 86βΓ€|^ληΙυΓ ; ςιιοά βί ρβΓΜΤύΓβηΐ) 6Χ 
Ε€€ΐθ8ία ρβηίΐυβ β]Ιοίυη(ιΐΓ. 

δ^ηοίοπιπη βροβίοΙοΓηιη εαηοη 63. 

δγηοιϋ ΑηογΓϊη» οοηοη 24• 

δχηοάΙ VI οαηοη 61. 

δεηοΐΐ ΒββίΙϋ Οληοη 72 β^ 83. 

δ. Οτ^οτύ Ν]Γ886θί €2ΐηοη 2. ^ 

122. Νοη 68β6 ΓοΓλΚίΙηΗΐ• 8ΐι( ρφηικίιΐιη, αυΐ 
οβραΙΰΓλ (ΙβρηΒΐΙ^ικΙυιη : ςοοηίαιη, ιίςυκίβιη 83θη< 
«(1(Ι1εΐ{ βίηΐ, (ΐ6]ίοίαηΙυΓ; εί νβΓΟ ΙβΙοΙ, €Χ«οιηηιιιηι• 
ο&η(ιΐΓ. Ου! ίυπιΐιιε εβΙ| βίφιίιΐβιη ραηΚβηΐΐ•. <)αοΐιΐ5 
€οηΓιε§8ΐΐ8 ίυβήΐ» αηαηΙ «ηηηιη; είη τβΓο; ιΐυοε; 
Β ρ€ήηηΐ8 νβΓΟ «ο ιηοΠυΟΓοη) βροϋλίΟΓ, (Ιβθβπι «η- 

008. 

δλπείοηιηι βροείοΙοΓυπι €«ηοη 25. 

δαπείΐ Βλ&ϋϋ οηοη 61, 64, 65 βΐ 82. 

δ. 6Γβ|;οΓΗ Ν^886ηΙ οηοο 6 βΐ 7. 

125. Νοη 6866 ΓοΓηίοϋκΙυιιι : «{ βηίπι ββεήβ &/ΜΝ 
€ΐΊ είηΙ, «ΙβροηυηΙυΓ; Ιλί6{ νβΐΌ 6Χ€0ΐηιηυηί6»ηΙυΓ 
εβρΓβιη 3ηηοδ. Οιιί βυ^ιη εηιη ιηιιΠεΓβ ρ6Γ ΓογηΓοι- 
(!•η6ηι €ορϋΐ2ΐυ8 68(, ηίεί βΐ) 6& Γβοοάαΐ, εχεοηηηιι- 
ηίοείυΓ ββουηίΙυΗΐ Οϋοοηειη : 8ΐη»(αΓ ν6Γ0 ίοπιίεαπ, 
ηε ςυΐό ϋβίεηηβ €οηΐΙιΐ£[«1. 

δΑποκοπίκι οηοη 2$, 61. 

δγηοΗί Νίε«Βη9Β οβηοη 1 6( 3. 

δ7ηο(1ί VI οεηοη 44 61 86. 

δ. 6Γ690ΓίΙ ΤΗ2]ΐπιιιΐηΓ§ί οιηοη 1. 

δ»η€ϋ ΒαδίΠί ο&ηοη 4, 21, 26, 58, 40, 42^ 45^ 
50, 59 61 80. 

δ. 6Γ6|[0Γϋ ΝΤ886ΐΐ1 6ληοιι 5. 

121. Νοη οροπβΓβ ςυ6ΐηΐ|υ9ηι 8λ£π οπΙίηΊε αχο• 

Γ6ΠΙ 80801 €||ΐ6βΓ6 ΓβΠβίοηίε ρΠΒίΟΧίΟ, 86(1 η6%υ6 

νΙ<Ιυ&πι ηιηΙί6Γβη) ιιοείρεΓβ, »υΐ 6]6€ΐ»ηι, 8υΐ ηιβΓβ• 

111660), 2Iυ^ 86Γν3Π), 801 6Ζ Ίί8 ςΟΦ ίπ 866η« όρΟΓΜ 

81185 ρπ65(8ηΙ, 8α( 8€€ΐιηιΐ88 ίηΐΓβ ηαρϋ•8 ; νεηιιη 
6(ΐ8ΐη ηοςυε ρετ ί^ηοΓΑπίίΑΠ) ίΙΙβκϊΗιηαπι οοαίΓλΙιβΓθ 
πΐΑίπηιοηίυηι : «ΙΙοςυίη (ΙβροηίΙαΓ. 

δληείΟΓυιη «ροεΙοΙοΓυιη οβηοη, 5, 17, 18, 19. 

δ]τηο(Ιί ΝΊο^ηχ 6»ιιοη 1. 

δ]τηο(1ί εαιΐΙΐ8([ίηΐ6η8!8 Γ8ηοη 102. 

δ^ηοξίί VI οηοη 5 61 26. 

δηοϋ Βιεϋϋ 6αηοπ 9 6^ 12, 48, Τ7. 

ΤΗεορΗΠΙ 6ΐηοη 15. 

1«κΐ8 62φυΐ 46, 44, 47. 

125. Νοη οροη6Γ6 ίη ρΓσΙιίΚ)ί1ο εοηεβη^υίηίί&ΰι 
8πι<1ά ΠΙθκΙΐΙπιο πιαίπιηοηΐυπι εοηίΓεΙιΟΓβ, ίΚοηοίη 
εβ^Γβ^αΐΟΓ (Ιίνεηίβ ηΐ0(ϋ8 ρΓΟ ^εηεΓίε ρΓθχίπι!ΐ«ΐ6 : 
ιΙίυ8 ιηυί^6ΐη 7 Μΐηο^; 8ΐίυ8 τ6γο 10 ; 8Γιΐΐ8 12 ; ιΐΐηβ 
15, υ|>ί βοίΐίεβΐ ρΓΐυβ &]> ίΙΠείίο εοη]ιΐ(^ Γ6ε6586* 
ηηΐ, $Ίεςιΐ6 $ιι$ε6ρϋ Γηεηηΐ. 

δληείοΓυιη 9ρο$ιοΙθΓυιη εαηοη 9, 48. 

δ^ηοάί 0Λη%τβηΒ\» οβηοη 25. 

δ^ηοώ' ΝίεβΒΠίΒ εβηοη 1 εΐ 2• 

δ^τηαιϋ VI οΑποη 53, 54• 

δ.ιηεϋ Β88ΊΙίΙ γαποπ 25, 67, 68, 75, 76, 78, 79 
6186. 65 ΑΗ5ΕΝ11 ΜΟΝΑΟΗ! Ββ 

83η€ΐΙ ΤίιηοΐΥιβί οηοη II. ^ Του &γίου Τιμοθέου κανών ια*• 

«6. ΕΙ ιαΙ ΜοιίΜΐυηι €οηΐπιΙιΙΙ ΜΐΗιηοΒίυιιι, ρκ^. "Οτι »<1 έπιτιρΑν 5ιτ«μονηι ΙιέΙ χρ^νφ Ιν\, ιιηοηι «ι>ι <Ιιιο« μμμ ροβηβιη ββΜ ίΓΓ(γ«ικΙ«πι. 

87ηοϋ Ι^αόίοβη» €2ΐηοη 1• 

δαηοΐί ΒββΠϋ Μποη 41 οΙ 55. 

Ι27« Νοη 6586 ιηοΒοΙίΑη^ιιιη ; ςαοπίλΐη ι^ςουβοι 
βαοπβ ηι{ηΐ8(Γ6ηΙ, (ΐ6ροηιιηΐιΐΓ : «! Τ6Τ0 Ι^ιοί, 6χ- 
€0ΐηιηηη!69ηΐιΐΓ 7» αυΐ 15» «αΐ βΐΙ&η 80 «ηηοι. Ε&Ι 
6ΐι1ιη 6ΐΙλΐη Ιη Ιιοο (ΙΐΜΐΙπιβη ββοοικίιιβι ιΚ^Ιπμ 6«-^ 

110068. 

88ΙΙ€ΐθηΐΙΙ1 «ρίΜίΟίΟΠΙΙΙΙ €«110(1 61. 

83ηιο<Ιί Α»€7ηιιχ οίηση 10. 
8Ϊτηο<Η ΝΙοβΝ» αίΜΝί Ι β β. 
βχηοΊΙ VI 6»αοη 87 οΐ 95. 
880611 Β88ΗΗ 6Μ0ΙΙ 7, 9, 11, 51» 34, Μ» (7, 
30, 48, 58, 77. 
88ηΓ.ϋ 6Γ6Κοηί ΝχββοηΙ εληοη 5• 
88ηο(ί ΤίιηοΐΙΐ6ΐ €8ΐιοη 45. 

128. Μ88€α1οηιιη 00Γπιρΐοτ68 »6 Ι»Γνΐοί<Ηΐι ρα• 
ιι!οηΙηΓ : βΙςυΜοιη 886Η8 8(1<ϋ6ΐ1 8ίηΐ, %τ^(1η βιο- 
τβηΙιΐΓ; 8ΐ τ6Γ0 1«Ι6Ι, 15 «ιιΐ 50 8οηο8 θχοοιηηιΐΗΐΙ- 
€8ηΐηΓ• 

Β^ηρά\ Ληο^Γλο» 68ηοη 16 61 17 
Β•η6ΐι Β8»ΗίΙ 6ΐηοο 7, ϋ% 61 65. 
88ΙΙ0ΙΙ ΟΓββΟΓΠ Ν]Τ8β6ΐιΙ €8ηοη 3. 

129. ΟρθΓΐ6Γ6 608 ςα! ▼οΙιιηΐ8Γί6 *υΐ ΙιίτοΙϋΐΛίΓΐβ 
0€6*κ1αηΐ, &υΐ ςυί 86ίρ80ΐ η1 «Ιίοβ 6ΐ8668ηΐ τ«Ι 64< 
ιιυ€ΐΐ08 Γβιοΐιιηΐ, 8ΐιηΠΗ6Γ 608 ςυΙ ιηβ(ϋ68ΐη6ηΐΑ 
ύληΐ ςυ'ώαβ Γβΐιιβ η6€6ΐιΐυΓ Ια οΐβΐΌ» ϊΐςοο 6ΐΐ8πι 4 6^0. 

£υν46ου ΑαοΙιχ8{«ς χανών ο^. 

Του Αγίου Βανιλβίου ««ν^ μι^, νγ*• 

ρ%ζ. 'Οτι ού Μ μοιχ^ύβιν ΙιιιΙ, 8ΐ μίν Ιβριο- 
μένοι €ΐσ\ χαθαιροΰντ«ι * «Ι 6έ λαΤχοΙ, &φο^(ζβνται 
Αχοινωνήτω; [Γ<Τ• άχοινωνησί^] Μ χρ^νοις έπτ&, 
ή ιβ', ή χα\ λ'. "Εση γΑρ χα\ Ιτντβΰ^ διαφορά χατά 
τοΟς 0<{ους Χαν^νβς. 

Των αγίων έΐΕ09τ^λων χανών ξβ^• 

Συνόδου *Αγχόροις χβν^ χ'. 

Συνόβου Νιχαίας χβνών α' χ«.\ η^. 

Συνόδου ς' χβνών ι^ζ χ•\ ΙνΤ^« 

Του &γ(ου Βανιλιίου χανών ζ", 6*, χαΤ. Ια\ Ϊ9. 
^ λς', λΓ, λθ', μιί. νη% οζ». 

Του άγιου Γρηγορίου Νυ σσης χανών γ*. 

Τον αγίου Τιμοθέου χανών ι8'. 

ρχη". "Οτι Ιπι^•μώντα« &^(&8ν•φ64ρ6ΐ| χαΐζωο- 
φ6όροι• •1 μλν (/ιρο»μένοι 8ΐ(λ, χ^ιροδνται * βΙ βέ 
λαίχοί» αφορίζονται 4π\ χρ^νοκ ΐ85, ή V• 

ΣυνέΙου *Αγχύρας χανών ις* χα\ ιζ*. 

Κα\ «ου Αγίου Βααιλβίου χανών ^, ξβ' χαΥ ξ/. 

Του Αγίου Γρηγορίου Νύα«ης χανών γ^. 

ρχθ*. Ότι $£? τους φονεύοντας έχουσίως. Ι) Α»τ»« 
οίως, ή έχτ^μνοντας εαυτούς, ^ έτερους, οΟνουχί- 
ζοντας * ομοίως χα\ τους τα έμβρυοχτόνα φάρμαχβ 
βιδένταςι χχ\ μήν τους γόι;τας χα\ το^ φαρμαχοΐις. ρΓ9Β8ΐί8ΐ8ΐ0Γ68 βΐ ¥6066608, 8ΐςυί(ΐ6ηΐ 8•6η'8 »ί](ΙΙοΓι ^ ιΐ μ^ν ίβρωμένοι βίβν, χαθαιρέΜΐ ύιιο6Αλλ8ΐν• ι! ί{1 •Ιιιΐ, |Γ8ΐ« (Ι6]166Τ6, 8ΐ ν6Γ0 ΙαΙοΙ, ι4 8•0βΓ^(Ιβαΐ 
ηοη ρΓον6ΐιΙ, 86(1 86|[Γ6£8γΙ Ιιο6 πκκΙο : βαιη ςΐιΜιΜί 
ςαΐ τοΙαηίΑΓίβ οοοίϋίΐ» 15 αηΐ 50 ιπμ»; ς«Ι τβΓΟ 
ΙοτοΙαοΐ8τ!6, 7 &ιιΙ 10; 6Ηΐη ςαΐ 86ΐρ8θπι ταΐ αΐίοδ 

ΟΑΑΙΠΙΙ ανΙ 6X86601, 5 80008; 608 φΐΙ <ΐ80ΐ 0Ι6(ϋ6Α- 

οΜοΐα α4 Γβΐηο οβ68Μΐο8, 10 Μηοα; ρτβ8ΐΙ|;Ιαΐοτ68 

01 ?6Ο68€08> 20 ΜΙ 30 10008. 

88θ6ΐοηιπι ορο8ΐο1θΓ«ηι εοηοο II, 22 61 25. 

87ΐιο«ΙΙ ΤΙ 6800» 9Κ 

Β^ηοιΙΙ !ο ΐ6αιοΙο 88θ6ΐοπιαι ΑροβίοΙοπιπι €6ΐ6- 
1»ηϋΒ 60000 8. 

Βαηοΐί ΒαβιΠί οοηοο 2, 7. 8, ϋ, 15, 55, 42, 52, 
55, 56, 57 61 65. 

8Αη€ΐί Οτβ^οτΙϊ Ν78860Ι 68ηοο 4. 

8οη€ΐΊ ΤίηιοιΙιοΊ 6θοοο 14. Ο 

150. Νυ11θ8 6886 θροη6Γ6 018^08, 00 1 ρΓΧ8ΐΙ^>0- 
1(ΙΓ68, ΟυΙ 010(11601011608, ΟΟΙ 081ΙόΙο{[08, ΟΟΙ €ΐΓ6α- 
]0Ι0Γ68, 801 ρΙΐ7ΐθ€ΐ6Γίθ , Οΐ ΥΟΟΟΟΐ , Γθ66Τ6 : ΟΟΐ 

«]υ8ΐηο(1ί Ιιοπιίυίϋυ8 Γ6ΐ>α8ν6 0(11)»γ6Γ6. 81 οοίπι 
8αοΗ8 ίοίΐΐοΐί 8101, (ΐ6ροουοΐθΓ; 8ΐ ν6Γ0 ΙοίϋΙ, 86|;Γβ• 
βοηίοΓ 6, ουί 7, ουί 15 οηοο8 : ςυθ(1 8ΐ Ιο ΙιΙβ ρβΓ• 
86ν6Γ6οΐ, 6χ Εο6ΐ68ί8 ροοίΐοβ ρ]ΐ6ΐυη(αΓ. 

8γηθ(Ιί I^οοι^^^6η^Β οαοοο 56. 

δ^ηοάί VI 60000 61. λαΤχοΙ, (Ις Ιερωαύνι^ν μή {ρχεσ6αι, Αλλ' Αφορίζισθαι 
οΟτως * Τ6ν μλν έχουαίως φονιύοντα, έκ\ χρόνους 
08χαπέντ( ή λ', τ6ν βΙ Ακουσίως, Ιπ\ χρόνους ζ^. ή 
6έχα. Τ^ν έαυτ&ν ή έτερους βύνουχίζοντα, ή Ιχτέ- 
μν^ντα, ΙηΙ χρόνους γ'. Τους τά 1μ€ρυοχτόνα φάρ• 
μαχα όιΐόντας* λπΐ χρόνους δέχα * τους γόι^τας χα^ 
φ7ρμαχοΟς έκΥ χρόνους χ% ή λ'. 

Των Αγίων Αποστόλων χανών χα% χβ' χα\ χγ*. 

Συνόδου ς-' χανών \ο^. 

Συνόδου έν τψ ναφ των Αγίων *Αποστόλων χα- 
νών η'. 

Του Αγίου Βασιλείου χανών ^\ ζ\ η% ια\ ιγ^» λγ'» 
μγ',νρ',νε',νς',νζ'χαίξο'. 

Του Αγίου Γρηγορίου Νύσσν »θνών 1^• 

Του Αγίου Τιμοθέου χανών ιδ^. 

ρλ'. 'Οτι ο6 δβί τινας βίναι μάγους» ή γόητας, | μα- 
ΟηματιχοΟς, Ι) αστρολόγους, ή γντ8υτΑς(2), ή ΐΜίοΙν 
τΑ λεγόμενα φυλαχτήρια, ή τοιοότοις τιβ\ κροααν- 
έχειν * €ΐ μέν γάρ Ιερωμένοι ε1σ\, χαθαιρουνται * εΙ 
δΐ λαΙχο\, Αφορίζονται έπΙ χρόνοις ς^, ή Γ.ΙΙ κ** 
εΙ δέ έτίιμένοιβν τούτοις» Αιτο^^ίιττονται τΤ|ς Έχχλη• 
βίας πΑντη 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών λς^. 

Συνόδου ς' χανών ξβ^. (2) ΓυτευτΑς, Ε9«ΐ6ηι τοοβ 0808 681 Απ8ΐ6ου8 
1η Ι.Τ €80. €οο6. ΤΓυΠαοί. ΟοΓΓυρίο νοχ 6χ γοη^ 
τιυτΑς ςαχ ΐ6{ίΐαΓ ίο οοιοΊΒα8 π1>γ!8 6<1ϋΐ8 ίο 

16X111 €80. Ι.ΧΙ• ρΓ«βΐΓΐ Ο>06ί1Β, 8| 04ϋΐ0Ο60Ι €10• 
11001101 Ε€θΐ68ί88 ΟγΊ601οΙι8 Ο ^0000^ ΤΊΙίΟ 0000 1540 6τιιΙ{;8ΐ80) , ^υααι 860ΐιΐυ3 681 6680ΐ>ηΐ8 
1η 600 6(Ιιΐίοη6 »οη1 1552, 6Χ6ίρί88, ςο« γυτευ- 
χτΑς ΙιοΙ)6ΐ• Ηοοουίβηι ?0€6 ίη(6ΐ1ΐ200ΐ ρπί^Ιί 0α• 

6Ι0Ρ08 ^Γ^«(αΙθΓΜ ΜΟ Λ^^Γ'^Ο•, &7 Τον άγ{9υ ΒανιλιΓου χαν&ν Ρ• ΕΡΙΤΟΜ£ εΑΝΟΝυΜ 

Α δΑ&€ϋ ΒίλβίϋΊ οίηοη Μ. 58 Του άγιου ΓρηγορΙου Νύσσης χανών β'. 

ρΧα\ "Οτι Μ το^ς 4ν βιωγμο?ς «αραβάντας, χοι\ 
προ9€(>χομένους τ^} Έχχλησί^ προαβ^χισθαι έν ίια- 
φοραΐς έπιτιμ£ων • ήγουν το\^ μέν χωρ\ς άνάγχη<; 
ιταραβάντας» Ιως θανάτου, ή έν ιβ' Ιτισι • τους δέ 
ρίψ. Ιν χρόνοι; ς\ ή ι^' • τοΟς δέ μιτά χλαυθμοΰ 
τοδτο ΐΜίΟ^ντας, έν γ' χρονοις • χ«\ ταντα μέν συν- 
βλ^€ς φαμέν• Έατι βέ χα\ έτερα τις βι&χρινις 
λβπτοτέρα παρά τοΙς χανόσιν, ήν άναγινώφχων εύ• 
ρήφΐις. Κα\ 6τι ο! αρχιερείς έζουσ^αν Ιχουσι βοχι- 
μά^ε^ν τ^ τρ^τκον τής επιστροφής, χα\ ψιλανθρο)• 
ιηύεσθαι έ«* αύτοίς, ή πλείονας προστιθέναι χρό- 
νους. ΤοΙς δΙ άργΟρια δεδωχόαι, χα\ έχφυγουσιν, ή 
ιιάντα χαταλε(ψα9ΐ, χαΐ άναχωρήαασιν, ού χρή 
έγχαλβίν. Κα\ Ιερωμένους βέ θύσαντας χαλ άναπα- 
1α£9αντας χαΟαιρεΙσβαι χρΙ) μιόνον * άπολαύειν βΐ 
^ς τιμής. 

Των άγΙων άποστόλβ^ν χανών ξα'. 

Συνόδου Νιχαίας χανών ια' χα\ ιβ'• 

Συνόδου •Αγχύρας χανών α', Ρ', δ*, •*, ς», ζ^ η% 
V, ι•. ια', ιρ'. ι^. 

Του αγίου Βασιλείου χανών μ<\ ογ', «α'• 

Του αγίου Γρηγορίου Νύσσι^ς χανών αΤ. 

ρλ^• 'Οτι ού δε? δμνύειν τινά. ΕΙ δέ χα\ συμβή» 
εί μέν έπ\ παραβάαει εντολής Θιου όμόσει, τουτέστι 
τής έαυτου ψυχής, ή Μρου τιν^ς, ού δεΙ τηρείν 
τ^ δρχον• "Οχι δέ όμόσει μή χαταδέξασΟαι χειρο- δληοΐΙ βΓβ^οτΠ Ν]τβΜΐιί αηοη 1• 

131. Εοβ ςυί Ιη ρβΓβ6€υΐΙοιιΙ|»β§ Ιηΐϋ|Τ€•8ΐ ΜΐΗ, 

αίςαβ Ζά Εΰ€ΐ€8ί«η) »0€6(ΐ41Β|, ΜΙΜφΙβΙκΙΟ• 6186, 

ροβηα, &(]1ιίΙ>ϋο (]ΙκππιΊο6, Ιρείβ »γο|^Ι& ; γΙΜΐ66ΐ 
Πβ ςυί €ΐιη η6€6ε5ίΐ«ΐβιη ΐΓβΒί^ΓβΜΐ ευηΐ, οιςιιβ 
8^ ιηοΠθΐη «υΐ Ι!έ «ηιιίε; «ίβ ςυί νΐηι ρι^εΙ ευιιΐ, 6 
201 β αηηίβ; Π9 νοΓΟ <)ΐιΙ €ΐιη βθία Ιιοο Γβύβηιοί, 5 
Αηηίι. Αίςυβ 1ιχ6 ςυιιΐβιη θΜηρ6ηέΙο$6 «ΙίεΙιηϋΒ. Εεΐ 
Τ6Γ0 6ΐίαιη λϋα (ΐυβκϋαηι <ϋ$ιίηοΐίο &€ουηιΙθΓ {η ο- 
ηοιιΙ5υ•, ςυιιη ΙβικβικΙο Ιηνβηίββ• 1ί«ιΐι βΐΙ&ιη 6ρί• 
8€ορο8 ροΐ68ΐ8ΐ6ΐη }ι»Ι>6Γ• οοαγοΓβΙοηίβ ηκκίαιη 6χ- 
ρίοηηάί, Ιΐα υΐ ΙιυιηαηΗβΓ Ιη 60» 86 κβΓΟί^ >ιι& ίη 
ρΙυΓ68 ΑΙΙ1108 ροΜίαπι ρΓθΓ0§βΓ6 ροδλ'ΐΑΐ. 1ί νβτο ςιιί 
ρβουηΐιη (ΐ6(Ιβηιοΐ λΐ^υβ 6ν886Γυιιΐ, ί^αΐ,οαιηίβ γ«- 
Ιίςιιβηιηΐ 86 860683υιιι ρβΐίβΓυηΐ» ηοη 8υηΐ 8€€ΐι• 

8•β<Ιί. &86Η• 8αΐ6ΐη ίηίΐΐ8ΐί, 8ί 68€Ηθ68Τ6ΗηΙ 86 

Γ68Ίρα6Ηηΐ, |[Γ8(1α εοίοιη «Ι6]ίεί6ΐΐ(ϋ 8υηΐ, Ιιοηοη 
Τ6Γ0 ίηιί ρο88υηΐ• 
88η6ΐθΓαιη 8ρο8ΐοΙοηιιη 68ηοη 61» 

8>α(Μϋ ΝΙ6ΚΙΙ» €81100 ϋ 61 12. 

8ρο<)ί Αη67Γ&η« 68ηοη Ι, 2, 4, 5, 6, 7• 8« 9, 10, 
II, \% 15. 

δηηοΐί Β&8Πϋ 68ηοη 45, 75, 81. 

δϋποΐί βΓ^ικοπί Νχεεβηί 68ηοη Ι• 

152. Νοη οροΓΐ6Γ6 ςυΜη^αβιη |υΓ8Γ6 : φκκΙ ει 
6οηΐ»ι;6Γίι, βΙςϋί<ΐ6ΐη 8ΐΙ «80(1811 <1ίν!ηί ΐΓ8ΐι$|Γβ88{ο- 

06ΐη, ΙΐΟΟ 681, 8θίΐ11Χ 81186 ϋ6ΐΓίπΐ60ΐΗΙ11 ¥«1 8ΐΐ08 
61ΐ]θ8ΐίΙ)€(• 000 68( 86ΓΤ8α^υΠ1 ]αΓ8ΐη60ΐαΐΜ« €«1» 

τονίαν, ή έτερον τι τοιούτον, μή έπιορχείτω • ε( δέ Ο ^^ΓΟ ]υΓ8ν6Γ!ΐ 86 θΓϋΙη8ΐίοο«ηι οαο 6886 808€6ρΐυ• έχ φ4βου χινδόνου δμόβει, συγγνώμης άξιος ο^τος• 

Του άγΙου Βασιλείου κανών ι\ ι^ρ χθ'• 
ρλγ*. *Οτι ού δεΐ πιστοΟς προσφέρειν τι ε(ς Ιερδν 
έδνών, ή Ιουδαίων, ή αίρετιχων» ή συγχοινωνεΤν 
αύτοΤς, ή πρδς αύτοΐκ άπέρχεσθαι ευχής ή θεραπείας 
Ινεχα * ή συνεορτάζειν αύτοΓς» ή συννηστεύειν^ ή 
δίχεσθαι τά παρ* «ύτών ξένια, ή άζυμα, ή Ιατρεύε- 
σθαι ναρ^ αυτών, ή έν ^αλανείφ συλλούεσ^ι, ή ώς 
χληριχοίς προτρέπε ιν αύτοΤς ένεργεΤν τι * άλλα μό• 
νον ποτέ πιριβαλόντας, έπιχορηγεΤν τά πρδς τήν 
χρζίαν, εΙς χοινωνίαν δέ αύτοΟς μή παραδέχεσΟαι. 
Έπει ό παρά ταύτα ηοιώνι εΐ μέν Ιερωμένος έστ\, 
καθαιρείται * εΐ δέ λαίχδς» αφορίζεται * τινές δέ έξ 
αυτών χα\ χαθα:ρουνται έν ταύτφ, χα\ αφορίζονται * 
ιΐ^νές χα\ άνάιΟεματίζονται• 

Των αγίων αποστόλων χανών ί*, λγ', με', ξε', ο', 
©α'. 

Συνόδου Ααοδιχείας χανών θ*, λ^^, λγ', λδ', Ιε', λζ , 
λη', λΙ*. 

Συνόδου ς' χανών ια'. 

Κα\ Θεοφίλου χανών ζ". 

ρλδ*• *Οτι δεΙ τοίκ άπδ ΊουδαΓων, ή αίρετίχων 
επιστρέφοντας δέχεσθαι» εΐ όμολογήσουσιν εγγράφως 
ά«ολουθεΓν τοΙς τής Έχχληβίας βόγμασ^ χαΐ άναθε• 
μβτίσουσι «άσας τά« αΙρέσεις» χα\ μίλλον 6φ* ^ς 
«βνέχονιαι * εΐ δέ μ1) αΟτω μ8τανο^^βIρ άλλα κα- 
«αφρσνοΐεν, πάσης κοινωνίας άλλ8τρ(6νς «{μι• Κα\ ηιπι, 8υΐ8ΐ!υΓΐ ςυίά 6]ιΐ8ΐηο<Ιί, οβ ρ€]6Γ6ΐ; 8ΐ νοΓΟ 
ρ6Π€υΓι πΐ6ΐυ ]υΓ6ΐ, ▼6ηί8 (1ί(;ου8 081. 
δ. Β88ίΓπ 68000 10, 17, 29. 

155. ΝΟΟ θροη6Γ6 β(ΐ6ΐ68 ςΐΐίϋςίΜηΐ 0ίΓ6ΓΓ6 ίο 

ΐ6αιρ1ο |[6ΐιΐΠίυιη, 8υΙ Ιυιίχοηιιη, «αϊ ΚΐΦΓβΐίΰοηιοι, 

801 6θηΐ01Ι1θί€8Γ6 6001 ΐρείβ, 801 8(1 608 86 ΰΟοΓβΓΓβ 

ΟΓΑΐίοοίε ιιιΐ 6θΓ8ΐίοηΐ8 |;Γ3ΐία, 3υΙ €υοι ίρϊΐβ ίοείηοι 

€6ΐ6ΐ)Γ8Γβ, 801 ]6]υοαΓ6, 801 ΟΙ006Γ3 8ΐΐ Π8 86€ίρ6Γ6 
801 8X7108, 801 8ΐ) ίρ&ίβ Γ.Ι1Γ8η, 801 Ιο 1»8ΐθ60 008 
ΐ8Τ8η, 80ΐ ίρ808 180(10801 €ΐ6Γί€08 Οΐ 8ΐί(|υί(1 8£30^ 
η>({8Γ6 : 86(1 Ι8ηΐ0αΐ, εί ςθ30(1θ 8€€6Ε86γΊ01, Γ68 
0606883Π88 Ιρβίβ 8θΙ)ΠΐΐΗί8ΐΓ8Γ6, 8<Ι 60011000100601 
ν6Γ0 000 8(ΙπΓΐ116Τ6. Ουί 60101 6001Γ8 Ιΐ«6 ί8€ίΐ, 81- 
ςθί(ΐ601 88€Γ!8 811 101*118108, ^Γ^Ι^Ο 01θν6ΐΟΓ : 81 ν6Γ0 

Ο Ιοίεοβ, 86(;γ6£81ογ• ΝοοοοΙΗ υογο 6χ Ιρ&ίε (ΐ6]ί€ίοο- 

ΙΟΓ εΙΐΩΟΐ 86 86(|;Γ6|;80Ι0Γ : ςυί(]801 61Ι301 808ΐΙΐ6- 

0)816 ίεηοηίοΓ. 

δ3οοΐθΓυοι 8ρο&ΐοΙ(ΐΓοαι 63000 7, 55, 45, 65, 
70, 71. 

8γοο(1ί Ι^3θάί€6η9β 63θθο 9, 52, 55, 54, 55, 57, 
58, 59. 

8]τοοϋί γι €8000 11. 

Τΐ)60ρΙΐίΙί 63000 7. 

154. Εθ8 ςοί 8 ^II(1«ί8 80ΐ 1ΐ»Γ6ΐΐ6ί8 €ΟΟΤ6ηθΟΙΟΥ 
8086ίρΐ60(Ιθ8 6886, δί δΟΠρίΟ ρΓθβ(68010Γ 86 ε6€ΐ6« 
81» (ΐ60Γ6ΐί8 8(10«Γ6Γ6, 8ΐς06 001068 ΙΧΒΓΟεΟ• λ08-> 
ΐ1ΐ6018ΙΙ*Ζ60Ι, 86 0)3818 6801 8 ς08 (ΙβΓίΟΟΑίΟΓ : ΟίβΙ 
▼6Γ0 8Ϊ6 ρΐΒΩΐΐ60ΐΐ8αΐ 80801 (ΐ6€ΐ8ί6θ!, 86ΐΙ 6001601- 
0801, 8ΐ) ΟΟΙΟί 6θαΐΙΟΟθ!θ06 8ΐ{6008 «1^6• ΙΐσΟΙ 100 59 ΑΚ5ΕΝΙΙ ΜΟΝΑΟΗ! 

ΐίΰβΓ6 Ιυ(!«ιιπι $6Γταπι ρβοαηία βδΐ»! €0ΐιιρ8πα*«. Ν66 
ηοη «ρί$€ορο5 ΐο!ο ι(α(1ίο ιη \ύ ΙηουιιιΙ>βΓβ (ΐ6ΐ)€Γβ» 

υΐ 608 α5 βΓΓΟΓβ Γ6?0€βηΙ. 

δ^ηοϋί Νί€»η» εβηοο 8. 

57ηο(1} [480<ϋ€βη« €Αηοη 7 βΐ 8• 

87ηο<Ιί €οη$ΐΑηΐΙηορ. οβηοη 7. 

δ^ηοϋί ΕρΙιββίη» αιηοη 1, 2, 3, ^• 5, 6, 8, 9. 

δ]Γηο(ϋ €8Γ(Ιΐ3ΐ(ρηί6η8ΐ5 €3ηοη 47, 57, 26, 27, 68» 
69,92,95, 94. 99, 108,118, 119, 123. 124. 

δ^τηοιϋ ΥΙ ο^ηοη 95. 

δχηοίΙΙ ΥΠ ο&ηοη 8• 

88α€ΐ! Βλδϋϋ ο^ηοη 5 €Ι 20. 

ΤΗβορΙιίϋ €αηοη 12. 

135, 1(Ιο1οΓοη] Ιβπιρίβι, Ιρβαςυβ Ιιΐοΐλ ςηοοηιηςυβ 
ιηο(1ο 6886 6ν€Γ(βη<Ι& : ςιιοά υΐ ΟιΙ, ίιηρβΓίαΠ αάΰΐα* 
τϋ2ΐ6 ηοΙ>ΐ8 ορυ8 6$ΐ• 

87ηο(Ι) €3ηΗ2βίη6η8ΐ8 ΰΐηοη 58» 84, 106, 
156. 

136. ΝυΙΙυιη εΐιπ8ΐΐ8ηυιη οροΓίβΓβ Ιη 1)3ΐη60 οοιο 
ιιιυΙίβΓϋιυ8 Ι»τ8γΙ : βΙ οηιιη 88οπ8 2(1(ϋ€ΐΙ βηη^ ςυί 
Ιιοβ ΓΜΐυηΐ, |[Γ2ίΙυ ιηοτβηΐηΓ ; βΙ ν€Γ0 1α!ο!, 86- 

Ι^Γβ^ίηΙΙΙΓ. 

8γηο(Ιί ΪΛΛοάϊο^ηχ οβηοη 30. 
δγηοίΐί VI εβηοη 77. 

437. ΝΟΙΙ 0ρ0Γ(6Γ6 Ιί1>6Γ08 8008 €0111 ϊϊΧΤίϋΚΙΒ^ 

ουί 1α(ΐ86ί8, αυΐ^θπΐίΐίϋυβ πι8^^{Iηοιι^ο ]υη26Γ6, ιιί8ΐ 
ρΓΟίηίΚαηΙ 86 6ΙιΠ8ΐίληο8 ίθΓ6. Οαο(! βΙ ]υη6ΐΙ Γυ6- 
πηΐ, οίηβιηοιίί ΰοφ^ίυιη Ι8ηςυ8ΐη ΠΠοίηιιΙι 6886 
(ϋηιηβηΗυιη. Μ6(]υ6Τ6Γο Ιη8 υΐ 6οή82ΐη{υΙη6ί8 Γ»• 
ιηι1ί8Γ!ΐ(;Γ αίβηϋαιη : βΠοςυΙη 8ί 8&οη8 8(1ι1ί6(ί 8ίηΙ, 
(ΐ6ίί€ίυηΐυΓ ; βΐ νβΓοίΜοί, 86(ΐ[Τ6|^αηΐαΓ. Ουίη βΙίαιη 
η6ςυ6 1ιχΓ6(1ίΐ0$ ίρ8ΐ8 ΓβΙίηςαβίυΓ : ςαί 6ηίιιι Ιιοο 
ίλ€ίυα^ ρΓΟ ϋΐΓί8ΐί3ηΐ8 ηοη 1ΐΑΐ>6ηΐυΓ, ςαΙη ροΐίοβ 
ιη8ΐΙΐ6ΐη&ΐ6 ίΰπυηΐΗΓ. 

δ^ηοά! ΧαοιΙίϋβηκ αιηοη 10 61 31. 

δϊτηοιϋ €Ιια!θ6(Ιοη6η8ΐ8 οαηοη 14; 

8γηο^^ 08Γΐ1ΐ8(Ιυ6ηδί8 6»ηοη 21, 22,84. 

δ/ηοϋΙ ΥΙ 0;ιη6η 11 61 72. 

138. Εο8 φΐί ία λΗβη^β Γ68 ηιοηαέ ΙηιπιΙηυηΐ, 86 

ρ)α8 1ΐ8&6Π<1Ι 6υρ{(1ίΐ8(β ΙθΙΐΟηΟΐ, ^Χ Ε66ΐβ8ί& 6886 
6]ί€ΐ€η(!θ8. 

880611 6Γ6|Τ0Γϋ Τ1ΐ8αΠΙ8(0Γ([Ι €8ηοπ 2. 

διηοίί 6Γ6;οπί Ν^386η1 68ηοη 6. 
ΤΗεορΗίΙί €81100 14. 

139. Ευιη ςπΙ 8ΐ> οχογο 808 ρηΒΚ6Γ πιΐΙοη6ηι 
Γβ]ίεΐ08 811, 6θηιιηαηΙοη6 ηοη 6886 ρ^^VΑ^^οιη• 

δβη€ΐί Β88ΐΙϋ €3ηοη 35• 

140. Νοη οροΓΐ6Γ6 ίηιπιοη<ΐ8Πΐ η)οΠ€Γ6πι, Ιιόβ 68ΐ, 

ΐη6η5ΐΓθΊ ρΡοΟυνϋ ΙΟΠίρΟΓΟ, 8(1 88η€ΐ8Π1 60ΠΙΠΙ0• 

ηίοηβηι 8€€6(ΐ6Γ6 : ςοίη ηβςο6 608 ςυΙ π)8ΐποιοηΙο 
]οηοΐί 5υπ(, ηίβΐ 6Χ €θΐηρ8€ΐο 8 ιηοϋιο €οη(α61α 
&1>8ΐίηο6Γίηΐ ; ηοςοθ νβΓΟ ςοι ηοείοΓηοππ Ιίοχοιη 
Ρ388Ί βυηΐ, 8ί(]οί(ΐ6ΐη πιοΙίθΗβ €οηουρίδε6ηΐί8 8686 
€0ΓΓ6ρΐ03 νίϋββπΐ. δι ςιιΐΒ νβΓΟ 8ςυ8 86 8ΐ>ΙΐΙ6η9, 
8υ( ίη Ι)8ΐη60 Ι8ν8α$ 80 ίηνίΐαδ ιιςοαιη 8θΓΐ>οβη(, 8ϋ 
68 ηοη 8Γ<:6ΐ)ίΐηΓ. 

δ8η€Μ Οϊοηγ$ϋ 6^ηοα 2, 3, 4. 

δ8η€ΐΙ Α<1ΐ3η8$ϋ €8ηοη 1. 

δ8ηοϋ ΤΙηοΙΙιβί €8Αοη 5, 7, 12, 13, 16. ΕΡΙΤΟΜΕ αΑΝΟΝϋΜ. 60 

Α δτι ούχ ΕξβΦπν *1οο^α?ον ώνητλν ^ΰλον χτ^α^αχ ' 

χαΐ Ιίτι 6ΐνου9^)ν π2α»ν όφβίλοοσιν 61 &ρχΐΒρι7ς 

βίαάξαι εΐΓ τ6 έπιβτρέφειν αύτούζ• 

Συν^υ Νιχαίας χανών η'. 

Συνό^νι Ααοβιχείας χανών ζ* χα\ η'. 

Συνόδου Κων9ταντινουπ6λ8ω< χανών ^^ 

Συνόδου Εφέσου χανών α', Ρ', γ', δ*, β', ς*, η', θ». 

Συνόδου Καρθαγένης χανών μ^, νζ*, χς^, χζ*. ξη', 
ξθ*, ΚΡ, \Υ. \^. 1ι6', χα\ ρη', ριη\ ριθ', ρχγ', ρχδ'. 

Συνόδου ς-' χανών Ι^ε'. 

Συνόδου ζ* χανών η'. 

Του Αγίου Βα9 (λείου χανών 6* χα\ χ'• 

θΕοφίλου χανών ι^• 

ρλε'. *Οτι διί τοΙ>ς 8ΐδωλιχο5ς ναοΟς, χα\ τά 4(δΐικ 
λα•ΐ»ντν τρόπφ χαταστρέφιαθαΐ * διομένων ημών Β ιύ8ρ\ τούτων της βασιλιχής Ιξουσίας* 
Συνόδου Καρθαγένης χανών νη\ «δ*, ρς', ρλς^. ρλς'. *Οτι ού Μ τίνα των Χριστιανών |ν Ραλανβίφ 
μιτά γυναιχών άπολούεσβα'ι * εΐ μλν γ&ρ !ερώμέίνο« 
<1σ\ν οΕ τοΰτο ποιοΰντες, χαθαιρουνται * εί βλ λαΙ• ' 
χο\, αφορίζονται. 

Συνόδου Λαοδιχείας χανών λ'• 

Συνόδου ς' χανών οζ*. 

ρλ{Γ. *Οτι ού δε7 συν^πτειν ιιρδς γάμου χοινωνίαν 
τά έαοτών τέχνα αΙρετιχοΤς, ή Ηουδαίοις, 1| έΟνιχοΤς * 
εΐ μη επαγγέλλονται Χριστιανο\ γενέσθαι. ΕΙ δΐ χαΐ 
συναφθε?εν, διαλύεσθαι τ^ τοιούτον &θβσμον συν- 
οιχέσιον * μήτε δΙ ώς συγγενείς οίχειοΰσθαι τούτους ' 
(^ έπε\, εΐ μέν Ιερωμένοι είσΐ, χαθαιρουνται ' εΐ δ& 
λαΐχο\ , αφορίζονται * &λλ* ούδλ χαταλειφθήσετίικ 
τούτοις χληρονομία * οΐ γάρ τούτο ποιοΟντες ού μνη- 
μονεύονται ώς Χριστιανοί, Αλλά μΑλλον άναθεματί» 
ζονται. 

Συνόδου Λαοδιχείας χανών ι' χα\ λα'• 

Συνόδου Καλχηδόνος χανών χδ% 

Συνόδου Καρθαγένης χανών χα\ χβ% πδ'• 

Συνόδου ς:* χανών ια' χα\ ορ\ 

ρλη'. *Οτι δεΙ τους των Αλλοτρίων έφαιττομένους 
χα\ κλεονεχτουντας Ιχχηρύχτους γίνεσθαι της Έχ• 
χλησίας. 

Του Αγίου Γρηγορίου του θαυματουργού χανών ρ\ 

Του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης χανών ς•*, 

Θεοφίλου χανών ιδ*. 
ϊ> ρλθ'. "Ότι ού δεΙ στερέΐσθαι της κοινωνίας τ^Ϋ 
Αλόγως χαταλειφθέντα ΰιώ της Ιδίας γυναιχός. 

Του Αγίου Βασιλείου χανών λε'. 

ρμ'. *Οτι ού δεΙ Αχάθαρτον γυναίχά, τουτέστιν ίν 
τοίς μηνιαίοις αύτης, τΙ) Αγίςι χοινωνί^ προσελΟεΤν * 
Αλλ* ουδέ ο( έν συζυγί^ βντες, εΐ μ^ τ^ αύτζ ήμ^Ρ^ 
Αποστήσουσιν αδτους Ιχ συμφώνου της μετ' Αλλήλων 
συναφείας. ΟΟτε δλ ο( Ιν νυχτερινοί ρύσει γενόμενοι* 
εΓιιερ Ιαυτοιις ΙπιΟυμί^^ γυναιχ&ς χεχρατη μένους 
δρώσιν * εΐ δέ νιπτόμενός τις (ίδατι, ή Απολουόμενος 
Ιν βαλανείφ, χα\ μή θέλων χαταπί]^ Οδωρ, οΰχ ε(ρ-* 
χθήσεται ταύτης. 

Του Αγίου Διονυσίου χανών ρ*, γ', Γ. 

Του Αγίου *Λθανασ(ου χανών V• ' 

ΤοΟ Αγίου Τιμοθέου χβίνών ε', Γ, \^, βγ% ις'. 61 ΑΙΒΧΙϋδ ΑΚΙ8ΤΕΝϋ5. - Ν0Τ1ΤΙΑ.. βί 

ρ|ΐα'• Όζι μ)| «βρόντος Ικισχ^ηου» ή «ρεββυτέ- ^ ϋΙ• ΑΙ>&βηΐ6 βρίβεορο, αυΐ ρΓβ8ΐ^]τΙβΓ0, ι^υΚίίβ- 

ρ«ν^ ήβιαικάνου Εξιβτι τφ ^λομένφ 6ι*έαυτουτών εοηο, ΠοβΓβ βΙ ςαΐΥβΠΐ ρβΓ 86 (Ιίτίαα 8&€Γ3ΐη60ΐλ 

«ροηγίασμένων 0((ων μυστηρίων μιταλαμβάνΕΐν. ρηιιβ ΜΐηοΐΙΩοαίΑ βυιηβΓβ• 

Του αγίου ΒασΟιίον Ιχ της ιτρ6ς Κ«(οάρ<ιον πα- δ^ηοΐΐ Β9ΐ$ϋϋ βχ €ρΐ8ΐο1& «ά Οχιαηαιιι ΡλΐΗ- 

τρίχιον &«ΐ9το%• οΊαΐρ. 

ΤΙΧος «ωτ ζσυ γομοχάτοτ^ς βΛίωτ χανογωτ Γίηί$ άΜηοτηιη ΰοηοηπίΛ Νοηιοϋαηοηΐ$ ιαηϋΐί ΑΤ" 
του άγίον ^ΑρσετΙον^ ««ιΐί. ΑΝΝΟ ΒΟΜΙΝΙ ΜεΕ.ΙΧ 

ΊΛ]€Μ €ΗΚΥ80ΒΕΚΟΙ8 

ερ. ΡΑΤκίΑκεΐΜε 
ΒΕΟΒΕΤΑ δΥΝΟΒΛΙ^ΙΑ XIII 

Ι• 3οΙ>ικ>υΐΐο ιγοοάλΐιβ 8θ1) ίαιρβήο (!οιηΙο1 Μιοοβίί» Οοιηηβηί, ηβ βλοί ηορϋ» λβρΙΙιηί β[Γ8(Ιιΐ9 ΰο^οβίΐοηί^. ΓΙ. Π• 
€ΐβιΐ€ί8 8β Ιιηιιι!5€6ηΐΙΙ>08 β»ευ1«ΗΙ>υβ οββοϋΐβ. III. Όβ ρΓβΓβΠΐβ ίη βχΐηαβο ιηοηΜίβΓίο ΐοι»Ιβ. IV. Οβ ίεβίο ηοΐ8- 
ηοηιη. Υ. Ι)ο <]6ρο(ίΐίοοο βρίβοορι. νΠ Νθ βαοΐββί» ΐΜΐιηΙυΓ ΐηηηοΐίοοο «ρίΜορΙ. VI. Βο Ιίβ ςοΙ ΐβ^ϋΑαιοΙαΓ 
€θΐι(τ« Οϋοσι βρίΓΐΐΜΐβιη. ΥϋΙ. Οβ βρίβοορο ρβΓ νΐιη Ιοη^. IX. Νθ ία^ζΐυηικίοηι ιιτ6βν1«η ββητβΙυΓ. Χ. Βο Ιιοιιιίο!• 
<ΙΙο.νοΙοοκΗο. XI. Οο »<]τοαίΐίβ. XII. Ι)β ΐΔΐ^Ιί1>υ3 ο^ρϋτ» ίΜίρϋζΜκΙί• €( (!ο Ακνοοίι. ΧΙΙί. Νθ ^I6^^^^ Ιοιρϋα* 
— 1 ΟιοΙ «αΐ ηΐ6<1ΙΰΙ• νίά€ ΡαΐτοΙορια Ιονι. ΟΣΙΧ. €θΙ. 770. ΑΝΝΟ Π0ΗΙ1ΙΙ Η€Ι.ΧΤΙ 

ΑΙΕΧΙϋδ ΑΚΙδΤΕΝϋδ. 

Ν0Τ1ΤΙΑ 

(€•▼6, δοΗρί• 0€(Ι6•• Ηΐ8(. 1ί((βΓ•, ρ• 992.) 

Αΐ€ΐ1ιι«ΑΓΐιΙβιιιι•,(ΙΙ^{ϋιΐ6 ηοηιορΙιγίΛΧ, β« ΜιβηββοοΙββίβΟοηιΙβηΗηοροΠυηΛΟΒΟοηοιηαί,ςαβιηύ^ρ- 
τιμον έχ€ΐνον χυρον ηοη υηο Ιη Ιοοο τοο&Ι Β»ΐ8&πιοη, οΙι^γοΗ »ηηο 1166, ςυο βγηοϋο (>>η$ΐ8ηϋηοροΙί- 
Ιΐμ» ΙιιΙ€ΓΓυΙ1: 61 (Ιβ]8Γβ οιηοηίθο ίηίΐιΐ οοηβυΐΐϋ» &<1νβΓ8η$ Νί€6ρΙιοπιιιι ρ&ΐτ!«Γ€ΐι«ηιι Ηΐ6Γθ$οΙγαιίΐ&ηοηι 
οοηαΐϋ ΤΓαΙΙιοΙ Οληοαβπι 57 ρΓΟίυΙίΙ. £χ8ΐ&( ^^ηορηι «αηοηιβιιι λΐ) ΑΗβΙβηο ηθ8ΐτο βοΙιοΙΓιβ ίίΙη8(Γ»ΐ8• 
β^ηορβί* ςαΜβιιι Ιρβιι •ο Ιοη§β «ηΐΙςυΙοΓ νΙ<Ι«ΐϋΓ : ΑΓίβίβοι» νβΓΟ Ιβΐιηι ιηΐβΓρΓβΙιίαβ β8ΐ• Ε(ϋΐ3 ββΐ 
$9ΐιορ8ίι €γ. ΙΛΙ.• 86ϋ 8€ΐ>οΙ«« (Ι68ΐι1α1«, 81Λ ΑΓίβίβηΙ ηοπϊίαβ β ΟΙιπΛορΙιΟΓΟ ΙιιβίβΙΙο Ιη ΒΚ^ΗοίΗέζΛ 
ΙμτΙ$ €αηοη. Ιοιιι. Π. ρ. 675. 8γιιορ8! κΗοΗ» 80]β€ΐΙ, ιΐοΐΐΜΐιΐϋ ΠΙαβίπιΐλ, ιιΙΓαςαβ Οτ. ΪΛΙ. ύ^Μ €!-; Ββ• 
τβΓ68Ίυ8 Ιη Ραηέ$α€ ΟΛηοηηηι, Οχοη. 1672, ΓοΙ. 6Β ΑΗΙδΤΕΝΙ ΗΟΝΑεΗΙ Η ΥΠΟ ΑΡΙΣΤΙΝΟΥ 

ΣΥΝΟΨΙΣ 

ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. 

δΥΝΟΡδΙδ ΟΑΝΟΝϋΜ ΟΜΝΙϋΜ 

ΑΒ λΒΙ5Τ£Ν0 εθΝδ€ΚΙΡΤλ. Β 1. ^0 ϋΐιΐ (^6» (ρΐδοορί ΟΓάΙηιηι «ρΤΒΰοριιιη : 
υηυ» νβΓΟ» ρΓβ&ΙιχίβΓυιη βΐ (ΙΙαοοηαιη• 

3. $α€6Γ<Ιο8 Ιαο, 9ΐυΐ ιηβΐ» «υΐ &ίΰ6Γ«ιιι, «ηΐ «ηΙ- 
ιη&Γΐ9, 201 Ιββυηιΐη» οίΓβΓβηβ &(] αΙίΑΓβ» ρη^ΐβΓςυλίη 
ηον&8 &ριοΑ8 61 υταβ βΙ οίβυαι βΐ Ιΐιχιηΐλΐηβ, άβ* 
ροιαίυη 

3. ΡΓυείυβ (!οπ)υαι ιηίΐΙαηΙυΓ, ςυοβ ρπηαΐ 86ΐ|υ€ΐι- 
ΐίϋυβ ιΙίβΐηΙιυαΌΐ• 

4. €οιι]ιΐ£6Πΐ ΜΟθΓίΙοί 8{ β]ΐ€ΐ8(, €ΧΰθΐηπιυηΙ• 
€€ΐυΓ : •ι Τ6Γ0 ηοη ΐΑίι^οΑιοϋ» (πκΙη 4€ίίοΙ«• 

ΙϋΓ* 

5. δΧΟΟίλΓβΙ €0ΓΜ«Π8€ΐρΐ6η8 ΜΟβΓ^Ιο»» Ι2Ιΰ6Γ(Ιθ- 

Γμ ρΓίτβίαΓ. 

6. ΟυΙ ουηι ^υι|φ^8 ΡαβοΙια 06ΐ6ΐ>Γ&(, (Ιοροηί- 

ΙΟΓ. 

7. δ«ΰ6Γ(Ιο8 ηοη οοηιιηιιηΙοΑίιι οίοι ο^ιιΐΜηι : 
ςιιθ(1 8ί ιιοη ϋίχβΓίΙ, βχοοιηηαηίοβίυΓ : βϋδρβοΐαηι 

βπίΐη Γ6(|(ϋΐ θ£Γ6Γ6ηΐ6ΠΙ• 

8. ΕχεοιηπιυηΙοαΙ)» βαηι (|ΐιί ίη ΟΓ&ΐΐοηβ 61 οοιη- 
πιιιηιοη6 ηοη ρ6Γ86ν6ηιΐ• 

6. ΟΐΐΙ ΟΤΑΐ 6!ΐηΐ 6Χ«ΟΙΙΗνΐ>η!θ8ΐΟ ΐαΐ §Γ80(Ι (ΐ€|β- 
610, )ρ86ΐηοΐ 60η()6ΐηη8ΐΙΙΓ• 

10. ΟυΙ «υΐΐΙΜί^ φ6ΐθΐη 8α866ρβτΗ, ΙΒ8|ΐ8 Ιρ86 
6^I^16IΝΗΜ 69Ι• 

II• ΟβΙ 6Χ6οβΐΒΐ«ιι(€Αΐ{οιιβιη ιηοηΙΗοτ, Μοο ιαϊη 
λΐιηο ?6ίί6ΐ6ίύυΐι μι. 

Ιλ 8βιΐ6ΐ& βχ β6^6 ηοΑ Ιιιηκΐ68• ιιΙ«Ι II• <|ΐι1 ΙΜ 
(Ι62υη1 υΐίΙίοΓ, Ι&ηηυαπι 8<1 <Ιοϋ6Π(1υπκ ιρΐί88ίσιυ8 
]η(Ιΐ€6Η8• Ι(Ι(ΐυ6 πιυΙΐοΓοηι ορίβοοροΓοπι ]α(ϋ6ΐο 8ΐ• Ο 
ςυβ οΙ>ΐ68ΐ8(ίοηβ• 

13. Οιηηί8 €ΐ6Γΐ6η8 ρΓορΓία Γ6Γΐ€ΐ« 66€ΐ68ΐ« Ιη 
ιϋβηΑ (16§6Π8, βΙ 8ΐ> 6ρί3€ορο Γ6Τ0€2ΐυ8 ηοπ ^6^6αι» 
€Χ60ηιιηυηί68ΐυΓ, οΐ ςαί Ιιυηο 8€ΐ6η8 61 ρΓα(ΐ6η8 ^6- 
ϋη6<« Ιρ86ηιβΙ 6οη(ΐ6ΐαηλ(υΓ. 

ϋ. 0ιιΠΐ56ΐ 866υη(Ιο πΐΑΐΗηιοηΙο )αη€ΐυ8, ιυΐ 
6οη6αΙ)Ιθληι ηοίΗοηβ «(ΙβιοβΓϋοϋαιη ηοη &(ΙαιΙιϋ«> 

ΙΗΓ. αΤ. Δύο ή γρβΓς έπ^σχοποι χβ^ροτονουσιν Ικίνχο- 
παν * βίς 6^, πρβσβυτβρον χα\ διάχονον. 

Ρ'• Ίβρεΰς ό γάλα, ή μέλι, ή «{χβρα, ή (ώα, ή 
δϊπρια τφ θυ^Μίστηρίφ προσάγων, ιιλήν χίβρ<4)ν, 
χα\ σταφυλών « χα\ έ).α(ου, χα\ θυμιάματος, χαΟ- 
αιρείοθω. 

γ'. ΑΙ όπώραι οΓχοι κιμτίέφθωοταν , &ς οΐ πρώ• 
τοι τοΙς έξης διανέμοιβν. 

δ*. Τήν βοηθών ΙερϊΟς έχβάλλ*>ν άφοριζέβΟω, μΙ| 
κΐσάγων £^, χα^ιρβίοθω. 

%\ Κοσμιχάς φροντίδας δβχδ,^ένος ΙερβΙις, άν((- 
ρος. 

ς*. Καθαιρείται ό τελών μετά *Ιου^{ων τ6 Πά- 
βχα. 

('• *ΙΐρεΙ>ς ό μή μεταλαμβάνων λεγέτω τό αΡτιον^ 
άφοριζέφθω δλ μή λέγων* Οποπτον γάρ πεποίηχι 
^ον ι^ροοάτοντο• 

^ η'. Αφορίσεις τ^ν τζ εύχ} χα\ τ{ μεταλήψει μή 
παραμένοντα. 

ό*. Ό συηυχδμ8νθς ΑΜθΐνΐιΐνήτ<ρ, !| χαθΐ}ρΐ)μένφ, 
α6τοχατάχριτος. 

('. Ό δεξάμβνος τ^ν Φίλοθιν άδιχτον, άδεχτ^τ^ 

(οΓ. Ό 1^ άφοριομ^ν φε:\»9άμ8νος• άδβχτότα- 

«<. 

ι^'. βρ^νον ούχ Ιπΐιηιδήσεις Ιχ 6ρόνο\ι, εΐ μΙ) 
το^ έιιεΐ λυσ^τολέατβρος, ώς διδαχτιχώτατος χρί• 
νοιο * χα\ τοΟτο ιιολλών έπισχότεων διαχρίαει χα\ 
παραχλήσει. 

ιγ'. Κληριχ&ς άπας 6 της οίχείας έχτ&ς» χα\ τήν 
άλλοτρίαν οΐχών, χα\ προς του Ιπιοχόπου δυοο>- 
πού μένος, χα\ ού παλινοοτών, άχοινώνητος * χα\ 
τούτον ό &ν γνώσει χατέχων, αΰτοχατάχριτος. 

ιδ*. ^Ανίερος άπας δίγαμος, ή «α^λαχΙ^ Ιπιτρέ• 
φων. 65 δΥΝ0Ρ8Ι5 ΟΛΝΟΝυΜ. 66 

μαινά^ λαβών Ιιρευς, 5ντως &ν{ερος• ις-'. Ού χιχλήρωται ό 
&γαν6(ανο^. βύο &$€λφάς, ή άνβψιάν ιζ'. Κληρικός έγγύας ού δίδωσιν. 

ιη\ £ύνοΟχο( ΙερΑται • έχτομίας βΙ οΟ. 

ι•'• •0 μβτά χληρον Ιαυ•Λν Ιχτβμών, χαθήρη- 
ται. 

Χ*. *0 έβυτ6ν Ιχτιμών λαΤχ^ς, Ικ\ «ρ»τ(αν άφώ* 
ρισται. 

χα'. αορν<<^ ^«^^ 1<ρβ^ς» 4 έπιοριχί^, ή xλ^μ- 
μάτι, χαθήρηται. 

3ί^• Ό Ιβρβο^ μέλλων, •Ε βοΰλοιτο, προγα- 
με^τω• 

χ/• Ί^ριυς πι^τ^ν» ή Ιπιστον τυιετήσας, χα9οιι«> 
ρλίταν. 

χβ^ Ό χαθαιρ<0<\ς •ύλογώτατα, •| των θ€{ων 
(ΙψιτΑΐ «άλιν, έχχηρυχτ^τατος. 

χβ*• Ό έπΙ χρήμαοιν ΙιριΟς, μιτά του χιιροτυνή- 
βαντος χα^ιρούμβν•^ Ιαται* χαΐ χατά £(μων« €ΐ9- 
α<\ &χΜνώνητος. 

χς*. Ό ^* αρχόντων έιτίφ^οτεος, χαθαιροΰμινος 
άφ^ριζέαθ». 

χ{Γ• Ό Ιξ άναιτΕου «χισΟβΙς έπίσχοπο^, χαι\ «η• 
γν(>ς &λλο θυ^ιαντήριον» μ<τ* αύτο» 1ξ2< τ^ν Ιχιιτω• 
τ•¥• 

χη*. Άβιχτος έτεροι^ ό Ιξ Ιτέρου πι^ΊΙντος άφ* 
4Τ{^μένος• 

χθ*• £ένος ΙερβΟς βίχα βναταχιχών ον ηροΜχζ• 
ται, χα\ Ιχων, έπαναχρίνιται, ΧΑ\ «Ι τρΰς όρΟοτο- 
μονντ«ς νρο9ΐιτα% * •Κ &' ε^ν, Αψο^ιζόμενος άπο- 
κίμικται• 

ν« Δίχα τον νρώτου ιτοιιΐ ουδέν 6 ίπ(αχοΐ6ος» 1 1 
μΙ| τ& τη/ζ ικαροιχ^ας αύτον * χα\ ό ηρώτος Ατ»ρ 
έχιΕνου ούβΐν, Φιά τήν όφειλομένην έμόνοιαν. 

λα'• Μ^ χηροτονείν ύπιρ6ρια * ό βΐ παρλ τήν 
γνώμην των εγχωρίων Ιχικλών, ατελέστατος. λ^. Ό νεοπρ^βλητος, εΐ (υσαναοχετεΤ αρίίς τ6 &υΐ ιη8»ηλΐη ϊη υχοΓοιη «€€€ρ€Ηΐ, τοίβ «ΐ€€ηΙοΐ:ο 
ίιΐ(ϋ{[ηιιβ. 

16. Νοη «ΠβκϊΙυΓ }η εΙοΓυΐΝ ηιηβφΐΐβ <|ιι•9 βο- 
ΓΰΓ68, Αΐιΐ €0ΐΐ8ϋ1)πο&ΐΒ ίπ ιιΐλΐηοιοιιίαιη <1υχο- 

Γίΐ. 

47. ΟβΓίουβ 0()β]η55ΐοη65 ηοη <)αΙ. 

18. ΕοηποΗυβ βαϋβΓϋοιίο ί\ϊη%\ ροΐβδ!» ςαΐ τβΓο 
Βΰΐρϋΐιηι Βΐ)8€ί(ΙϋΓίΐ, ιΐ6<|υ&ί]ΐυιιιι• 

49. 8ί φίΜ ροΒίςιιαιη ίη εΐβπιιη ΰοοριαίαβ ΓαβΗΐ, 
ββιρβυιη λ1)$€!(ΐ6ηΐ, ϋβροη^ΐυΓ. 

2Θ. Ι^Βίουβ ςιιί 8θ{ρ8ΐιιη βχββουβπΐ» ροτ Ιπβη• 
ηίαπι 8β{Γ6({&ΐθΓ• 

14. 8&ΰ€Γ<]Μ ίοπιίϋαΐΐοηβ, «υΐρβΓίαπο, 3υΐ Γυηο 
ο1)8ΐπαυ8, ό^ρση'ύΜτ. 
Β ϋ. Οηί 3(1 8α€Γ08 ο?(]}η68 ρΓΟίηοΥβικ^υβ βεΐ, 5ί 

Υΰϋΐ, ρΓΪαβ ϋΧΟΓβΙΙΙ (!ϋ03ΐ• 

23. δΒ0«Γ(Ιθ8 ΟάβΙβηο» &αΐ ιηΟιΙ^Ιβαι 81 ρ6Γαΐ8>6- 
γΙι, «ΙβροοιΊοΓ• 

94. Ι)6ρθ6{(ΟΒ)ΐΙ8ΐ«ΙΒθ1) €9ΐα8«ΐη, 8ΐ Γ68 (ΙΊνίηϋΒ 

ΓυΓδίιιη αΐιίββπΐ, ιιΐ3χΙ(ηβ βχρβΙΙβηϋυκ ββι. 

!&• ΟμΙ ^•13 ρ^υΐΐίλ 8«€«πΙθ81 ί2Ι€ΐ08 θ&Ι ΜΠλ 

€αιη θο ςιιΐ ΙρΜίηι οτϋ•ιΐ3ΐτίΐ ^ροηβΐυΓ, αο δίηοιιίλ 
Μαβί ίηβι«Γ ίη ρβΓροίβυιη «Ζ€0ΐιιιηιιιιί06ΐαρ• 

36. ΟυΙ ρΓΐθ6ΐρ<ι«ι «λΐιΐ ιη>{ίΜηΐαυβι ροΐ6ΐιΐί« 
ΓγοΙα» λιΙ €ρί8«ορ»ΐϋΐιι ρβττοηβτίΐτ ι&βροβιΐΜ§ 9Λ%Τ^ 
ββΐυΓ. 

27. Ερί8£0ρυ8 ςυΐ 8ί&0 €2Μ»« ιβ ι^Ι> »Ιϋ8 β«|ΤΓ6• 

ΐ;&νβηΊ, «Μ|«6 «Ιίιΐιΐ «Ιΐ^Γβ οοιιοίΓχχβΓίι» €ΐιη Ιριο 

28. ΑΙ) οΗΙβ ηοη Γ6ΰίρί»ΐαΓ« ςυΐΒςυΙι «Ιι ιϋο $α« 
ρ€Γ8ΐί(6 6χεοιηηιυηΐ€Β(υ8 Γυβτίΐ* 

29. ΕχίΟΓηηβ βλοβηίοβ οϋβ^αβ ΰοιηηιοπ(1•ΐΙΓιΐ9 
ρρΐ8ΐοΓΐ8 ηοη ΓβΰίρΙΐιΐΓ, βΐ &Ι 1ι»1>6«ΐ• (Γιΐίικβηίοτ 
«χαιηίη&ΐαΓ, ηυπι οοβ ςαΓ γ€€Οπ) Οάβιη ιβηεηΐ 
«ρρτοΐΐθΐ : 8ΐη νοΓΟ» ^ϋ%ηζ2X\ι^ Μςαβ «ϋΙβ^ιΐιΐΓ• 

50• Α68()06 ρΗηΐλΐβ ηΠιίΙ ία({ΐ 6ρί8€ορο>, ηίεΐ 
€9 ςυ» 8ΐιη1 8ΐΐ9β ρ»Γθρει« ; •ο ρΗπίΜ 8ΐηβ ΠΙο 
ηΐΐιίΐ Υ^οΗ. ρΓορίθΓ <1βΙ)!ΐαηι οοηεοηΠβηι• 

54• ΕζίΓλ ρΓορΓίοΒ 01108 ηοη 6^ 0Γ<]ίη9η(Ιυηι, 
ςυΙ »υΐοηι ρηκίΟΓ ββηίοηΓιιηι οοΓαηι ςιη ίη Ιοοίβ 
^Κΐιηΐ, 89€Γ08 οηΐΐηο* ροΓ8([11> ρΐΌ ηοη οπϋη^ιΐο 
1ι&Ι)β«ΐυΓ• 

52. ΟυΙ Γοοοπβ <ΐ€&Τκή9(υ8 65(, 8! (ίβππ&ηϋΑΐυπι εγχείρημα, αφορίζεται, μέχρις &ν «αραβέξηται * εΐ Φ ηιυηιι• €Χ8θ<|θΙ |[Γ&ν6ΐαΓ, εο^ΓΓ^ΐΟΓ, ΐΐοηβΰ 808- Ιέ τζαρϊ τοΟ λαοΰ μή δεχθείη, ό χληρος Αφορίζεται^ 
Ιτι μ)] τ6ν 5χλον ιιε^αίθευοεν. ό « Ιστιν έπίαχο- 
4(ος• 

λγ'. Δ\ς χατ* Κτος οί έκίσχοποι συνιέτωσαν βιά τά 
Ι^ματα χα\ τΔ πράγματα. Π/>ώτον μέν, τ ^ τετάρτ]} 
της Πεντηχοοτής έβδομάδι • δεύτ^ν δΙ, Οπερβςρε- 
ταΐου δωδεχάτη. 

ν. Αιοιχείτω μετά χυρείας τ4 τ9)ς *Κχχλι^ίας 
ί |Μ«»χο; πράγματα, μ^τι τβύτων συγχενεΤ, εΐ 
|ΐΙ)6ςΐιένητι. χαριζόμενος. 

λι^• Ά^ερ Ιχισχέχοα «αιεΖ «^αα&^ρος ο6δέν, 
^ύ^Λ^^ΐαηος • χαΐ γάρ ο&τος ηε«(ατ•ΐιταε «Ιν λαόν. 

λς*. ΤΑ της Έχχλναίας, χα\ τά του έιαοχ^ΐΜυ ΓορβΓίι: 8ΐ τητο ι ροριτίο ηοη τ«€βρΐη8 ΙηοΗΐ» 
€ΐβΓ03 οχ€οαηηιηιΙε9(ιιτ• (ηιο(ί ρΙείΜοι ηοιι οογΗ- 
ρυβπΐ ; ιρ86 νβΓΟ ιηαπβΐ ορίβοοριιβ• 

53. δΐηβηΐίβ «ηηίβ βρΙ^εορί 1)ΐ8 οοηνοηΙαηΐρΓΟ- 
ρΐ6Γ <1θ|;ιη3ΐ& 61 Γ68. Ρηηιυπι ςυΐιΐβιη» ςυΑΠ» 
Ρβηΐ€€08ΐ68 1ΐ6ΐ)<1οοΐ9(ΐ8• $6θοαλΙο ν6Γο, (ΙοοίΙύοίαιι 
ΟοιοΊιγΙβ. 

54* Ερί8€οριΐ8 Γ08 Είοοίβι&κ €1101 ροΐ68υιΙβ ικίπιι- 
ηί«4ι«ΐ• Αϋι11ςυΙ<Ις(ΐλπι €Δη»αηβαΙη«ο« ηΜίί αηςο&ιη 
ριυροΓί Ι^Γ^ίοηβ• 

35. ΙύΜημ0 «ρίΜορο ΐΗΐιίΙ Ακίΐ ρ«β8ΐ)7(β? οι 6\Λ' 
ϋοιιυε• Είβηίηι ψύ ρορυΐυ• αοιϋΐΐΜΐ «α. 

56. Ε«8 Λά ΕοοΙοεΐΑοι οι ιϋ ορίβεορα• 9*'^ίηθο• 67 ΑΚ15ΤΕΜ ΜΟΝΑΟΗ! 

Ιββ ιη&ηΐ(65(3ί«χ$1βηΙ: οι βΙβρΐΜορυ$ (ββ(β(υΓ, «1• Α προηκ^αΟω κράγμχτ» φανερΑ 4» 

ΐΊβ χα\ ό.Ιπίφχο- ςυβ ΕοοΙββΙι ηαΙΙηιη <Ι»ιηηυπι 20€ίρΊ•(. 

37. ΕρΙ&€θρυ& ρθ(β5ΐ3(6ηΐ ΙΐΒ|)εΑΐ κιιρβΓ Γ65 6€• 

οΙβ5ί8&Γιεα$• ευηι 63πι βυρβΓ βη'ιιη&δ 1)35601 : 8((|αβ 
οαιπία ]ιιχΐα (Ιίτίηλίη νοίυηίαΐβτη 3(Ιιηίιή$(Γ6ΐ• 

58. δ3€ΰΓ(Ιθ$ &163(0Γ 2(ΙΙ11β 6ΐ)Π08118, 8*1 ΠΟΟ 06- 

βίηΑί, (ΙβροηακυΓ• 

59. €ΐ6Γίευ8 βΐ Ιαίευβ 8ίιηί1ί» Γ^οίβηβ βχΰοπκηιι- 
η1ε»ΐιΐΓ. 

^0. 53οεΓ(1ο& ιηυΐυί ϋδυΓαβ εχίββπδ, ηίδί (Ιββίη)!» 
(ΙβΐυπόβΐιΐΓ• 

41. Ουι οιιιη Η»Γ6(ίοί9 ογ&(» βχοοπίΓπυηίοαίαΓ : 
ςυί νβΓΟ οΐβποοβ Ι)08 βχΊβΙίιηβΙ, %τΜάη ιηονβΐυΓ. 

42. δα€6Γϋθ8 1>9ΐρΐί8ΐη21 61 83€Γΐ&οιυιη ΗχΓβϋοο- 
Γοιη Γβαρ'ιβηβ» 8»€6Γ(1οΗο ίηϋΊ|ηιΐ8 «9(. 

45. Οιιί νβΓβ 1>αρΐίζ3ΐυιιι (Ιβηυο ΐΜίρΓιχαΐ» «ο βαιη Β 
ςυί ίιηρΐ6ΐ2ΐ6 ροΐΐυΐυββιΐ ηοη Γβ1)2|ΐ1ίΖ4ΐ, 8«ε£Γ^ο• 
ηοη 681 1ι«1)βηϋυ8. 

44. δ36€υΐ3η8 ρΓορη&πι υχοΓβιη €]ίβίβηλ, »Γι»ηι• 
(|α6 βυΐ ιΙίαιί88αιη ιΐυοβηβ, 6Χ€θΐηιηυηίοηϋ<8 

68(. 

45. Οαί ηοη 1)9ρΐΊζιΐ ίη Ρ^ΐΓβηι, β( ΡίΙΊυιη, 6ΐ 
δρΐηΐυηι ββηοίυιη, 864 ΐηη8|;Γ6(ϋΐυΓ Ί11υ(1 ρΓχεβ- 
ρίυπι, 8Α66Γ(Ιοϋο Γυη^ΐ ηοη (16Κ>61. 

46. Ουί ηοη (ΓίΙ)υ8 Ιηίΐί«ΐ ιη6Γ8ίοηίΙ)Η8, 86(1 υαι 
ίη Οοηι'ιηί ηιοΠϋΠ), (|υο<1 0οπ)ίηυ8 ηοη άίχίΐ, 8&06γ- 
«ΙοΙΊο ηιοτβηάυβ 68ΐ. 

47. Οηιηί8 οίοηουβ α ηυρΐπ8» βΐ οίΓηο, εΐ νΐηο 
9ΐιΙιοΓΓ6η8, 8ΐ ηοπ οπΐ6ηιΙβΐυΓ, βχρβΙΙβηϋυι β8ΐ• 

48. ΟηΙ ρΐΒηιΐ6ηΙΙΙ>υ8 ηοη ί|[ΐΐ08€ΐΐ| Ιριβ Υ6ηη ^ 
1η<1ί|;ιΓΐ0Γ 681• 

49. 8306Γ(Ιθ8 3 γιηο 61 ΜΓπϋια• λΗ8ϋη6η8, ηΐβΐ 
6Χ6Γ€ίΐ»(ίοηί8 03098, (ΙοροηίΐυΓ• 

50. εΐοΗουβ €ί(Γ8 ίιΙη6η8ηβ€688ίΐ«ΐ6ηι Ιη ουροη» 
ηιηϋοοαηβ, 862Γβ||;3η(Ιυ868ΐ• 

61. ΟΙοήοηβ ίη]υΗ8 ^ΟΙείβηβ 6ρί8€θριιηι, άφύ- 
ιογ; ρΓ68ΐ>7ΐ6Γ γβΓΟ 6( ϋι&€οηυ8 6Χ€0Π)Π)υηίοηΓυΓ• 
51ιη*ιΠΐ6Γ βοΐοη» 6ΐ ςυΐ 8υΓ<1υιη• οΐ^υάυπι, βίοβοϋοι 

6•νίΙΚ8 ίη860ΐ3ΐυΓ. 

52. Ερΐ8ϋηρηδ ρΐ6ΐ•ΐ^ηι ηοη <)066η8 6χ6οηιηαα- 
ηίεΒίυΓ: (ΐ6ροηΊΐυΓ νοΓΟ 8ΐ ρ6Γ86ν6Γ6ΐ ηοη <Ιο- 

€6Γβ. 

. 55« Ιη οΐβτίουπι ίηορΊι ΐ8ΐ)0Γ•ηΐ6Πΐ 8ΐ 86 ϋβηοΟ• 

ουιη ηοη ρΓ<68(6( 83ε6Γ(Ιθ8, βχεοηιηιυηίοϋυΓ : «Ιο- β ρίζιται * ιω^ΛίρεΙται βέ μένων άνέλβος, 

ροηίΐυΓ νοΓΟ. 8ί ΙηιπιΊ56ΠϋθΓ8 ροηηαηοαΐ• 

54. Οιιί ίπιρίί Ηϋή ηιεηΐίοηεηι ίλείι ίη οοηοίοηο» 
<!6ροηίΐυΓ. 

55. Ρίϋ6Γΐ8 αίπιίηαηι εοητίεΐυβ, ίη οΙογοπ) ηοη 
«ϋιηίΚϋϋΓ. 

56. Οιιί €ΙΐΓ!8ΐυπι ηο^βΐ, οχρβΙΙβηϋοΒ 68ΐ : φιΙ 
Υ6Γ0 οίοηιπι βρβΓηΙΐ 61 ίηνοΠίι, ρΓΟ ΙαΙεο Γοεΐρίοη* 

(1υ8 681. 

57. δ8εβΓϋθ8 8ΐ «υίΓοειίυπι» «ηΐ ζ Γοη εαρίοιη 
ιαΐ πιοηίεΐηοη) ^8ΐ«ν6πΐ, ϋ6ροη6ηϋυ8 681 : [ά\αα% 
Τ6Γ0 6χεοηια)υηίε«η<Ιυ8. 

58. Οηί ευιη ^υ(I8Βί8 οπιΐ, οχεοπιηαηίεβίαΓ• 

59. €ΐ6Γίειΐ8 1ιοπ)ίε1(!•, (ΙεροηίιΟΓ : Ι^ίοαβ νοΓΟ, 
96{^θ{3ιυ^^ ηος διατιθηται, .χα\ μένοι ή Έχχλητία &ζήμιος• 

λζ*. Έξου^ιαζέτω των έχχληβιαστιχών 4 Ιπ<σχο- 
πος πραγμάτων, χΛΐτών ψυχών γάρ• χα.\ λοιχιί«« 
πάντα χατί τήν θε(αν άρ<σχ£ΐαν. 

λη'. Ό χυβιστής χα\ πά(3θΐνθ( ΐ€ρ€\)ς^ 8( οΟ παύοι« 
χαθήρηται, 

λΟ'. Κληριχ^ χα\ λα7χ6ς τά δμοια πράντων 
αφορίζεται. 

μ'. Τόκους άπακτών 4αν•{ου 'αρ^Ις^ βΐ θ6 «οίύοΐ, 
καθ^ιρητα*. 

μα'. Ό συνκυχόμβνος ιίρετιχοίς, άφορ(^^ται* χλ• 
θαιριΓται 51 ό χληριχοος τούτους ήγόύμινος. 

μ^• Βάπτιαμα χα\ Ουαίαν αίρβτιχων 4€ξάμ8νος 
Ιβρβΰς, άν(€ρος. 

μγ'• Ό άναβαπτίζων τλν βντως Ριβαιηΐ€μένον, 
χα\ μ^ άναβαπτίζων τ^ν μ•μολυβμένον &9864θ8ν» 
άν^χρος. 

μ^. Τήν οΙχβ{αν γαμϋτήν Ιχβάλλων ό χοσμι- 
χλς, χαΐ &γων έτέραν, ή άπολχλυμένην 4φορι• 
στέος. 

με'. Ό μίι βαπτίζων βίς Παΐέρα, χα\ ΤΙ&ν, χαλ 
δγιον Πνχυμα, άλλα παρχχβαίνων, .άν^«ρος• 

μς*. Ό μ^ τρισ\ μυών χαταβύσισιν» άλλα μι^Ι 
«Ις τ^ν του Κυρίου θάνατον, δ μή 4 Κύριος €ΐπ<ν, 
άνίβρος. 

μζ*» Κληριχ&ς &πα; γάμον, χα\ χρέας, 3(α\ οΤνον 
^λυσσέμινο;• εΐ μΙ} διορθοίτο, &χχήρυχτο<• . 

μη'. *0 τοΤς μετανοουη μ)) ουγγινώφχων, 6αυγ• 
γνωαττότβρος. 

μθ'. Μή μεταλαμβάνων Ιερεύς οΓνου χαΐ χρεών» 
εΐ μή δι* &βχτ\σιν, χαθήρηται. 

ν'. Ό βίχα της χατά τρ{6ον άνάγχης χληριχ&ς %ίς 
χαπηλεΓον έσθίων, άφοριστέος• 

να'•Ύ6ρ{ζων Ιπίσχοπον χληριχλς, καθαιρείται* 
πρΐ9βύτερος δ^ χα\ διάχονος αφορίζεται. Ωσαύ- 
τως δλ χα\ ό χωφδν, χα\ χωλδν, χα\ τυφλδν .δΐβι« 
χλευάζων• 

ιβ'. Τ^ν εύβΙβειαν ού διδάαχων Ιηίαχοηος, λφο• 
ρίζεται * χαθαιρείται ίλ μένων άδίδαχτός. νγ*. Έπιδε& χληριχδν ΙερεΙ»ς ούχ ευεργετών. νδ'. Ό άσεβους βίβλον έχχληαιάζων, χαθαιρεΤ• 
ται. 

νε'. Πιστδς 1λεγχθε\ς έπ' Ιγχλήμασιν, Αχλη- 
ρος. 

νς'• Ό άρνηαίχριατο^ χα\ άπ^ητος * ό δΙ ι^ν 
χλήρον άθετών χαΐ μεταστρέφων, χατά λαίχδν «ροσ• 
ιτδς, 

νζ». Γευδμενος θύτης πνιχτού, 1| θηριαλώτου. 
!| θνηαιμαίου, χαθαίρετέο;• 4 δέ ^Τχδς, άφορ<ζ€* 
ται. 

νη*. *0 Ιουδαίοις «υνευχδμενος, αφορίζεται. 

νθ'. 4»ονευς χληριχ^, χαθαιρεΤται * λαίχδς, έψ^ 
ρ(ζεται. 69 δΥΡϊΟΡ8Ι8 ΟΑΝΟΝϋΜ. 70 Β Αποχήρνχτος. 

ξα' Ο βιανάμινος χ^ρην, άφορ(ζ<(μ«νος χατεχέτω 
.χαλ &κορον αυτήν όΟααν. 

ξΡ'. Ό διβχίΐροτίνητος μετά τοΰ χβιροτονοΟν- 
τος χαθαιρείται, ε 2 μή αίρετιχή χεΙρ ή ηρίτερον. 

ξγ*. Τ6ν ούχ άσιτοϋντα τή[ν Τεσοαραχοστην, ή 
Τετράδα, χα\ Παρασχευήν χληριχ^ν χα6αιρήσε•.ς * 
τ6ν 21 λαίχδν Αφορίσεις * εΐ μή δι* &9θένειαν εμπο- 
δίζω νται.] 

ξδ'. ΛαΤχ&ν αφορίσεις Ιουβαΐζοντα • τ^ν δΐ χληρι• 
χ6ν, χαθαι ρήσεις. 

ξβ'. *Αφορίζεται ό χηρί^ν ή Ιλαιον της έχχλησ(ας 
α«»λών, μετά του χα\ ικενταπλοΰν τοΰτο χατατιΟέ- 
ναι. 

ξς'. Ό ΙερΑ σχιύη εΙς χρήσιν σφετβριζ^μ«νος, 
αφορίζεται. 

ξζ. Κατηγορούμενος.Ιπίσχοπος, χο\ καλούμενος, 
χα\ μή άχούα»ν, χα\ δ\ς χαλείσθω χα\ τρίς • του δ^ 
Ιχιμένοντο^^ τ6 δόξαν ή σύνοδος άποφαίνοιτο. 

ξη'. Αίρετιχ^ οΰ χατηγορεΐ έπίσχοπον, ουδέ πι- 
«τ6ς είς. 

ξθ*. Έπίσχονόν &ντ αύτοΟ έηίσχοπος άχοβιους 
66 χαΜστησιν. 

βΤ. Γίνεται χωλδς χα\ Ιτερ^θαλμος, Λξιος υπάρ- 
χων» (πίσχοπος* ό μέντοι τυφλδς χαΐ χωφ2ϊς ού 
γενήΛται. 

οα'. *0 δαιμόνων ού χληροΟται, ουδέ συνεύχεται ' 
μίτάδέ τδν χαθαρμδν,'εΐ άξι<$ς έστι, γίνεται. 

οβ'. Ούχ έπισχοπιΐ νεοφώτιστος, ούδΐ διά ταχέων 
δ' Ιχ φαύλης διαγωγής προΤών. 

ογ^• Ένίσχοτρος άνεπίσχοπος δ δημόσια χειριζύ• 
Ι«νας. 

οβ^. ΟΙκΙτης άχλήρωτυς * ό δΐ &ν άξιος, (λε^Αερω* 
ΙεΙς «ροβι^άζεται. 

ο^^ Ό (ερεΙ)ς άρχων, ανίερος. 

ος". *0 άρχοντα χα\ βασιλέα παρά τδ θέμις ύβρί• 
ζων, τιμωρητέος. 
ο{Γ. Σεβάσμιος ή έςηχοντάβιβλο; μόνον. Σν^όδον πρώτης της έτ Νίχαίφ• τ^ 

α\ Όΐ ευνούχοι εΙς Ιιλήρον δεχέσθωσαν * οΐ δλ τέ• 

μνοντ«ς έαυτοίς, ού' δεχέσΟωσαν• 
ρ. 01 έξ έΟνιχου βίου μή'ταχέωςείς κρεσβυτέ- 

^ψφ άγέαϋωσαν * δίχα γάρ τής διά χρό*νου δοχιμα- 

σίοίς, χαχδς ό νεόφυτος. 

γ. ΈΧ τις μετά χειροτονίαν άμαρτήσας άποδει- 
}[0ι1η «ρδτερον, [[. ά. ή] ύστερον - ούτος πβπαύσδω 
τον χλήρου. 

δΤ, Έκιίσαχτον μήτις Ιχέτω, χωρ\ς μητρδς« ή 
{Μινιης, χα\ τών προσώπων ά πάααν ύποψίαν άπο• 

1^ ΊΜιχοπος ύπδ τ.άντων των επαρχιωτών χα- 
Μήαη«« •1 61 μή> τέως.τριών * τών υπολοίπων διά 64. Ομϊ ριιβΠββ. νίιη ΑΚαΙβΓϊι, €Χ€θΐηιηαηί€«(α5 
!ρ8«ηι, Ιπορ«ιη ϋε6ΐ, 8«5Ί Ηλ1>β%1. 

62. Β(8 0Γ<Ιίη<(υ8, €αηι οΜίηιΙοΓθ άβροηΐΙοΓ: 
ηίδί Η«Γβΐί€Ί ιη&ηυ ρπηιυηι ΟΓΐΙίη&Ιιΐδ 8ί(• 

65 εΐβτίοιιιη ΟυικίΓ^ι^οείαΐΑ. ααΐ.Ου^ΐιιοΓ Τβιη- 
ροΓ'ώυβ, β( Ραηδοονβ ηοη ]€^υη&η(6ΐη; «Ιβροηίβ.: 
ΙαΙουιη νβΓΟ βχΰοηηιηυηίοαΐ)!», ηί^ !ηΓιπιιίΙΐ3 ιρβίκ 
ΙιηρβάίιηβηΙο β'Κ. 

64. Ιιβίΰυπι ]υ(ΐ8ίζ3η(6ΐη 6χοοαιιηυηίο&Ι)ί8 : οΐβ* 
ηουπι Τ6Γ0 ςΓβιΙυ (ΙουΊοίββ. 

65. Οαί €6Γ8ΐη «υΐ οίβυιη βεείβδ!» Γυηίαρ, βχ- 
€θΐηπιυηΙθ8ΐυΓ : «ο ρρχίβΓβΑ ςυίηΐυρΙΐΗη ρβκοΐ- 

▼6(. 

66. ΟπΙ ΜΟΓΑ Υ95& ιη ρΓορηο» υβυ» (ΓΑΠδΓεη, 

67. Ερΐ8€ορυ8 Γ6υ$ ΓαεΠίβ, ει νοεαίυβ ηοη ρβΓβ&Ι, 

1>ί9 €1 (6Γ Τ0€6ΐΐΙΓ : 81 ν6Γ0 ρ6Γ86Τ6Γ6ΐ, 86ηΙβηΧί&ΐη 
87ηθ<ΙΐΙ8 ρΓθΓ6Γ3(. 

68. Η«Γβιίοιΐ8 ηοη &<χυ8Αΐ ορίβοορυπι, ηοςυο Α• 
<ΐ6ΐί8 υηυ8. 

69. ΕρΊ80οριΐ8 τϋι βχοβάοηβ βρίεοοραηι ίη δαοπι 
Ιοουπι ηοη βιι^ϊΓο^βα. 

70. €!»υ(1υ8 β( &1ΐ6Γ0 οευΐο ρήτΑΐυβ, 8! <)Ι^υι 
811, Οι βρΐ8€ορυ8 : εβ^ουβ Ιαπιβη βΐ 8«ιη1α8 ηοη 
Αβί. 

74. 09βπιοη*ΐ8€υ8 ηοη €οορί&(υΓ Ιη εΙβΓυιη, η^ςυβ 
εοιη ιι1ίΐ8 0Γ8ΐ : ρο8ΐ ροΓ^ϋοηβιπ νβΐΌ, ει «Ιί^ηιι• 

^ 811, ίΐΐ €ΐ6Π€υ8• 

72. Β6€6η8 ΙΙΙοπιίη8ΐυ8 ηοη €Γ621ιιγ βρίβοο- 
ρα8, ηβήυβ ςυί οηρ€Γ ι ιηαίο ^ϋβ ββηβΓβ γθ• 

068811. 

73. Ερί8θορυ3 η6|[θΓΐ2ΐ ριι1>Γιο:ι (Γλοίληβ, βρ{800« 
ρ8ΐυ ίη(]ί((ηα8 68ΐ• 

74. 56Γνυ8 ιη οίβηιπι ηοη ΓβοΊρίΙιΐΓ : ς[υί νοΓο 
άίκηυ8 681, ΠΙ^Γίλίο άοήζί\ι% ρΓοηιονοΙιΐΓ• 

75. δ3ε6πΙο8 πΐ8{Ι&ΐΓ2ΐ(υηι οΙ>ΐ6η8, ρΓοΓ8ηυ8 Ηα* 

76. Οαί ιηι^ΐδίηΐυπη οΐ ίπιροΓ&ΐοΓΟπι οοηΐη }α8 
Γ88(|υ6 οοηΚοπιοΠλ αίΟοΙΐ, ριιηΐ€η(1υ8 €8ΐ• 

77. 8€χ&($ίοΐ8 1ί1)Γοηιπι ο&ηοη Ι^ηηιηι νοηβΓλϋοηο 
(Ιί^ηοε 68!• 

ΒίβΛούΙ Ιϋεαηω /. 

Ι. Ειιηο€)ι! ΐη εΙοΓηπι Γ6οΙρΊ8ηΐιΐΓ : ςυΙ τ^γο 86- 
ίρ808 6χ$608ηΙ, ηοη ΓοοΊρίβηΐυΓ. 

2. Οαί 6χ {βπΐίΐί νίΐ8 ρΓ0<ΐ6υηΐ, ηο 8ΐ9ΐΙιη 8(1 
ρΓ68ΐ)7ΐ6Γ8ΐυπι ρΓθηιον68ηΐυΓ : ηβπι 8ΐ)8ςυ6 ρΓθΙ>ι- 

Ιΐοηο ςΐΙ» ρΓ0£Γ688υ ΐ6ΐηρθΠ8 Αι, Γ6]ΐ€ί6η<1ΐΐ8 6^ 

η6ορ1ΐ7(ιΐ8. 

5. 5ί ςιιΐ8 ρο8ΐ οΗΙη&Ιίοηθίη (ΙοΠςυίβεο οοοιροΓ- 
108 ΓυοΓίΐ ρΗυ8 »α( ρο8ΐ6ΐι, Ιιΐο οΙβΓΟ οχροΙΙ*- 
ΐυΓ. 

4. δυΙ>ίηΐΓ0(1υ€ΐ8πι ηο ςυίβ 1ΐ8ΐ»68ΐ, ρηκΚΓ Π18» 
ΐΓβπι, 9ΜΪ 80Γ0Γ6ηι, 688^116 ρ6Γ8οη88 φίΛ οοιηειη 
8υβρίείοη6η 6ΐΓυ|;ίυηΓ. 

5. Ερί8€ορυ8 8ΐ) οπιιιΙ5υ8 ρΓ0\'Ίηεΐ8ΓιΐΜΐ8 εοηβϋ- 
ΐιιίΐυΓ : 8ΐη τεϋο, 8^0160) 8 ΐΓίΙ>υ$, Γ6ΐΐςυΐ8 ρ^ Ηΐ- 71 ΛΚΙ&ΤΕΝΙ ΜΟΝΑΟΗ! Ο 

ΐοη• «οϋβΜΐυηΐΙΐΜΐβ. Ρ»»€ΐρΒΜΒ ϋαιβη ιηοΐοΓίΙί• Α γ^μμ*τΐΛ> γινβμέ^ΜΛ Λψφήφίον• ΤΛ μέΨΜ χρΑης Μη ιη€ΐΓθρο1ϋ8ηυ9 1μιΙ)6»1• 

6. (2υί α1> αΐϋβ 6χεοαιπ>υη{€»ΙΙ βυηΐ, λΐι αϋΐβ ηβ 
βυβ€ΐρ2&ηΐυΓ : ρΓ86!6Γ(ΐ«ι»ιη βί ρΓορίθΓ ρυβίΠβηίιηΙϋι• 
ΙΜΒ, »υΐ €οιιΐ€ηΐίοιΐ6ΐη, βυΐ ηυίιΙ €]α8ηΐ(ΜΚ βχοοαι* 
ηιυηΙοΑίΙο ί»€ΐ» Γαβηΐ. 

7. Αΐ6Χ9»^Ηηυ9 6ρίβ6θρυβ «υρβΓ Λ^^ρίαηι, Ι^ί• 
1>5«πι, 61 ΡβιΗΑροΙίιη ροΐ€βΐ«ΐ€η Ιι«&β»ΐ : βι Κοηλ- 
Β1ΙΙ8 β1]ρ«^ 609 ς•Ί Βοιη» ιυΜίΐί Μΐηΐ• Ιΐβαι Α»ιίθ€ΐι^ 
ηυ$ Αίηςυβ βυρβΓ 8Ί1)ί 8θΙ)]6€ΐ08. 

8. 8ί ςυίβ βρίΜορυι εϋΓ» ρπαιί κβκίβηΐΐλΐη οτβ>- 
Ιυβ ίυβΓίΐ, ηβ βΐΐ 6ρί&οορυ<. 

9. ΜιιΙίΟΓοιη βυΟτι^ β6€υη<)αηι βιηοηβιη Ιιιΐο, 
&ί (Γ€ΐ ϋΐίςαί €οηΐΓ2άίο»ηί, «οπιαι ββηίβηΐΐ• ΙγΗια 

811. 

10. Ερί8€θριΐ8 Μ[\μ ΙιοϋΟΓβίατ» Ι6ΓΤ»Ι» αιοΐροροϋ Β 
(Ιί^ηίυιβ 8υ3• 

ϋ. Η26Γ6Ι1&Ι €&ΐΙΐλΠ, 1^ €8ΐρυΠ» ά\α\ ««€€(1611- 

168 ρπηαηι ρτοΔίύληΐιΐΓ, 8β ΕοοΙββΙη 83η€ΐί•ιιΗΜΐ8 
α886η$υΓ08, αο ουιη Κ)1((8ΐηί8 6θπιηιυη{6»(ιιΐΌ8» Ιλρ- 
8ί£ςα6 νβηΐ^υη ΙηιρβπΗίΜΌ*. Λο «{ ι|ΐιί 0Γ<Ιί»α(ί 
ΓβρβΓ'ϋηΐϋΓ, 8ίηΐ Ιη βοϋβηι 0Γ(ϋη6 : βχβιηρΟ |»ΐΙ«9 
ςυΙ Τ6Γ6 €81 6ρΐ&6ορυ8« 811 6ρί8€οριυ^; ^1 ν6Π) Αριιά 

€»ΐ1ΐ3Γ08 681 6ρΐ660ρα8• 811 '€ΐΐΟΓ6ρί86αρΐΙ8 , Υ^Ι 

ρΓβ^1)]ηβτΊ αυΐ βρΊκορί ΙιοηοΓΟ {&υ(ΐ£^ΐ• Νβςιιβ^Ιηι 
ϋυο 6Γυηΐ ίη αηα ιιγΙ)6 6ριβ€θρΙ• 

12. ΟαΙ 8ίη6 6χ•ιηΙη9ΐΙοηβ ΟΓάίηαηΐυΓ, 8ΐ <ΐ€ίιι- 
€6ρ8 (Ιβϋϋΐί ΑΓ|(υ3η1υΓ» ο ^ιΤΛάη <ΐ6ΐυΓΐ>6ΐιΐυΓ• 

15. ΟυΙ 8106 η66688ΐ1ϋ6 ΐΓ8ηΒ(Γ688ΐ 8αΒΐ, 61&! 

Υ6ΐΗλ 81111 ίη<1!^1, Τ60ί8ΐη Ι8ΐη60 8Π<{α8ΐΐ] οοη86€υΐί 
<Ιαο(Ιβ€ΐιιι αηηοβ 8686 8υΙ)ΐηίΐΐΑηΙ• ^ 

Ι4• Ο»! ιτίιη ρ888ΐ ιιο Γβ8ΐίϋ886 νίδΐ 8αηΐ, (Ιβΐηϋθ 
Ιΐηρΐ6ΐ3ΐΐ€0Ιΐ86η86ΓυηΙ|36 Γ68ΐρο6ηιοΐ» ϋ6€6ηι «ηοΜ 
6χοοιηηιοηί€6ηΐυΓ. 

15. 0οη8ίιΐ6ηη(1υιη 681 Ιη οιηιΓώυβ ρθβηϋ6θΐΙ» 
Ι;6ηυ8. Αο 8ΐ \$ ςυΐ ροΒΠλίη δυ8θΙρΙι» ί6ΓΥ6ηϋ•Γ6ΐη 86 
ίη ρ<Βη{ΐ6θ4ΐο 08ΐ6η<ΐΑΐ, Ιιυιηιιιιΐυχ ευιη 60 3£[λ1 6ρί« 

8€θρυ8; £1 ν6Γ0 ίήΐμάϊΟΤ^νη, 86Τ6Γίυ8• 

Ιβ• 0οί τΊΐΑ 6Χ66(Ιοη1, οοιηηιυηίοεηΐ. 81 ν6Γ0 ςοίβ 
Ιρβοπιηι 0ϋην»ΐ68€Αΐ, 8ίΐ οοο) ϋ8 Ι^ηίαπι ^υΐ ΟΓΑΐίοηίβ 

80ηΙ ρΑΓΐΊ6ίρ68. 

17• 5ί ςυίβ €α 166110106008 ]3ρ8α8 Γα6Πΐ| 816 1Γ68 

&0008 8θϋίαΐ, υ<|υ6 βοίοπι. 06ίθ(ΐ6 εαηι €«ΐ66ΐιο- 

106018 0Γ61. 

18. £Χ υΓΐ)6 ίο 0γΙ>6ΒΙ η6Ι|06 6ρί860ρ08, 06^06 
ΡΓ6|»1)716Γ, 06(1116 (11860008 η)ί{Γ61. δίφΐί(ΐ6ηΐ ΠΙΓ- 
808 Γ68ΐί1υ60ΐυΓ 66€ΐ6$ϋ8 ίο ήΟίίΜΙ• ΟΨ^ή^ 
8001. 

9. Ο^ΟΚΙΟΟΙ ρΓ68)37ΐΟΓί 61 ΐΙίβεΟΐΐί »1> 666ΐ6Μ« 
Γ€068&6Πΐα, ίο ΰ1ί&& 6€€ΐ64ία8 0011 ^6^^ρ^€0|4^^ : 

νεποοι αιΙ 8υ»!> ρ»Γ(Βοί&8 ΓβνβΠβοΐΟΓ. δί (|υί8 ν6η> 
600) ς»! 8(1 ιϋυοι ρϋΓΐία6(, 0Γ(ϋιΐΑν6ήΙ 6ΐΐΓ8 

86Αΐ60ΐί&ΙΟ ρταρΓϋ 6ρί6£0ρΐ « ΪΤΤ'ΐΙ^ 6ΓΙ| ΟΓΟΙ• 

η&ιίο. 

20. δί ςθί8 080Γ88 »0ΐ 8656ΙΐρΙΐΐηΐ 3€6ίμί&1, ρθ$1 
Ει€€\^ύΛ (ΐ6ΐ•Πθίαϋίθη611» 18ΙΙΙΙ«ΙΠΙ &Ι1ΰ006 (1«ρ<^ 
η610Γί^ 

81. Βίαεοαί ίο ιοΊ8 ΐ6Γοιίοΐ8 ηηο6Αοΐ« 06(ΐυ6 

ίηΐ6Γ ρΓ€8ΐ>γΐ6Γ08 86^68111. ΝλΙΟ ΟΟΟίΠΙ 680<ΚΙ6ϋΙ 6 μητροπολίτης Ιχέτω. 

ς'. (Λ Ιξ έτερων 4φβρ*ζΑμ«ν•*. ύφ' Μρ90» μΐΐ 
προ9$6χέσθωααν - πλην κΙ μ1) ^ι^ μιχροήτοχέοητ ή 
φ(λΑν6ΐχ{αν« 4^ τι τοΜονον 4 ^ψ^9ψ]^ γέγανκν. 

ζ. ΑΙτύπτου, χα\ Αί6%, χώ, ΟηττΑΐοαβως 4 
*Αλ£(αν4ρ8»ς έχέτΐιΐ τήν ΐς•υ«{βν* μΙ ό Τώμ^ς 
των ύπι& 'Ρώμν' ^^ & έν ^Αντιοχβί^, χ«\ οΙ λΜ- 
πο\ των οΙχ8(ων• 

Ί(. Έί τις έπίατχοπβς [{. ά. της] τβύ πρώτου «χα 
γένηται γνώμης, μή Ιστω επίσκοπος. 

•*. Έπ\ τίϊν των π•λλών ψηφον γινομένην κβτά 
χανόνα, εΐ %ρ€ΐς τινβς Αντιλέγ«ιβν, βΐέν Αβέβαιοι. 

ι'. Ό έπ{9χοικ>ς ΑΙλΙας τιμάαβω, Μζομένοο τ] 
μητροπόλβι του αύτης Αξιώματος• 

ια'. 01 χαΟαρο\ προ«6ρχ4μ<νο& πρωτοο όμολογι!- 
τωαιν• δτι βυνθήσονται τοΙς τξς ^εχχλι^βίας ΒιαμοΖς * 
χα\ χοινωνήατου^ι βιγάμοις, χαΐ βογχωρ^^βοοβι τηίς 
παραπεπτωχόσι. Κα\ οΐ ιύριαχίμβνοι χιχηροτονη- 
μένοι [γρ, 8 1] ιΤβν έν τφ αύτφ τάγματι * (>Γοιν, ό 
μέν χυρΕως έπίσχοπος^ κΓη έπίσχοπος ' 4 βέ παρ^ 
το7ς χαθαροΓς έπίσχοπος» ή χωρβπίσχοπος Ιατω» ή 
πρίφβυτ/ρου τιμίων, ή έπισχ^που χβχτήφθω. Ού γάρ 
Ιβονται δύο 8ΐς μίαν πβλιν επίσκοποι» 

ιβ'. 01 άνβξετάιτως χειροτονούμινοι, εΐ έξξς Ιλέγ- 
χοιντο δτι ήμαρτον, δντως πεπαύσθωσαν^ 

ιγ*. *Οσοι χωρ\ς Αν^γχης παρέβησαν, ε Ι χα\ συγ- 
γνώμης ζσαν ανάξιοι, συγγνώμης τινδ^ Αξιοόμβνοι, 
ι^ έτη ύπονιπτέτωσαν. 

ιδ*. 01 βιαζόμενοι, χα\ βέξαντες Αντισιήναι, ιΤτα 
χαταΟέμενοι τ!} ασεβείς, χα\ &ναστρατβυσάμ<νοι , 
βεχαετίαν &φοριζέ«θωσαν• 

ιε'. Σχοπητέον έφ* &πασι τδ εΤδος της μετανοίας. 
Κα\ θερμοτέρως μίν μεταμελουμένου του δεξαμέ- 
νου τ6 Ιπιτίμιον, φιλανθρωπέτερον ό έκίσχοπος δια- 
τιΟέσΟω- ψυχροτέρω; δέ, δραστιχώτερον. 

ις*. 01 έξοβευόμενοι , χοινωνείτωσαν. ΕΙ II τις 
αΟτών ύγιάνοι , έστω μετά των της εύχης [τ^• ψυ• 
χής] χοινωνούντων, χα\ μ^νον. 

ιζ'. ΕΓ τις παραπέσοιτο χατηχούμενος, ούτωσ\ τρβ- 
οίν έτεσιν άχροάσΟω, χα\ μόνον. Είτα μετά των χατ• 
ήχου μένων εύχέσθω• 

ιη'. Έχ πόλεως ε (ς πόλιν μήτε επίσκοπος* μήτε 
πρεσβύτερος, μήτε θιάχονος μεταβαινέτω * έπε\ «&• 
λιν άποδοθήσονται ταΐς έχχλι^σίαις έν αίς χεχειροτό- 
νηνται. 

ι6\ "0701 πρεσβύτεροι, χα\ βιάχονοι της έχχλη• 
σίας άναχωρήσουσιν, &5εχτοι εΙς ετέρας έχχλησίας 
γενήσονται * άλλ* έπιστρεφέτωσαν είς τάς εαυτών 
παροιχίας. Εί Η τις τΐιν έτέρφ διαφέροντα χειρ^το• 
νήσει βίχα γνώμης του οίχείου επισκόπου, Ακυρος ή 
χειροθεσία. 

χ\ ΕΓ τις τόκους , !) ήμιόλια λαμβΜι, Αλλότριος 
έσται, μετά τ6ν όρον της Έχχλησίας χαθαιρούμονος• 

κι'. 01 όιάχονοι τοΙς Ιδίοις μέτροις.μενέχΜβανι 
μηδ^ μέσον πρεσβυτέρων χαβιζέσ^Μν• Πα^Α χα^ Ϊ3 δΤΝΟΡδΙδ ΕΑΝΟΝϋΜ. 74 

ιιβι^ γάίρ Μ\ •6τ«ξ!αν έβτ\ν,ΕΓ >ίΐ χα\ τοιούτον γέ- Α βΐ ϋβοβηιβηι ΟΓάίηβιη «Κ» β1 ςηιΛ »«Κ5 €ΟιιΓια- νο4το• 

Κ^'. 01 1Ιάυλιχιανο\ Αναΰίαπτί^οντάι * χα\ βΓ τίνες 
χληΐ^χοί 5)αμκτοι ^είχνυνται, άναβα χτισθέντις χει- 
Ι^ονκίσθωΜν * εΙ ^ μΙ] &μ€μπτοι Ιείχνυντάί, κα9• 
ακ^(α^οαν• 

χγ'. ΑΙ ^(«χ^νισναι έξαικατη^εΐνΐι, Ικ£\ μή χειρο- 
τονίας μετέχουσιν, έν το!; λαΙχο?ς έξεταζέσΟωναν. 

χ<'• Έν τα?ς ΚυριαχαΓς οΟ Ιέον χλΖναι γ^νν, &λλ* 
4ρ6(ου; ιΟχεσθαι τους ανθρώπους. 

ά'. Πρεσβύτεροι χά\ (ιάχονοι ΊΛ τηρ\ν ΙπΑύσαν• 
τες, «!τα Ιξ αληθείας άνάπάλαΐααντες , μόνης της 
χαΟέβρας χά\ της τιμής μετεχέτωσαν, μηβέν τών 
άγιων έπιτελονντες, 

Ρ'. 01 βααανιαθέντες χα\ βιατθέντες &ληθως^ χαλ 
|Μτ3^ τυραννίδος βρώματα λαβόντες ε(9ώλου, της 
κοινωνίας μ^) χωλνέσθωααν * χα\ λαΙκο\ βέ τούτο ΐζ»» 
Οόντβς• ώς ού^ν ήμαρτηχότες, εΐ βούλοιντο χειρο- 
τονίας τυχεΖν, τυγχανέτωσαν , Αλλως άνεπίληπτοι 
βντες. 

γ'. Όαοκ άπαγόμενοι μετά θυμηβίας άνηλθον χα\ 
Ιφαγον, έπ\ Ιξαετίαν ύποπιπτέτωααν. 

9'. 0{ μετά πενθιχής στολής άνεληλυθότες , χα\ 
φαγδντις , μετά βαχρύων τριετίαν ύποπιητέτωσαν ' 
«ί δέ μ)} Εφαγον διετίαν• 

ε'. Ό προάγων βίος, χα\ 6 έιιόμενο;, 6 τών κάρα• 
κιπτόντων δηλονότι, σπουδαίος ών, ή ου σπουδαίος, 
τ^ν Ιπίσχοπον φιλανθρωπ^ερον, ή άφιλανθρωπότε» 
ρον δείχννσιν• 

ς*. *Ανήρ άχέιλ]) μόνον είξας, χα\ Ούσας, είτα 
μετανοήσας, τκνταετίαν ύποικπτέτω• 

ζ\ *Εάν τις Γδια βρώματα Κχων συνειστιάθη το7ς 
ΙΟνεσεν &ν ταΐς έορταΐς αυτών, διετίαν ΰκοπιτιτέτω. 

η'. Ό μή μόνον 10ελουσίο>ς τεθ\)χώς, άλλα χαΐ 
Ιτερον άναγχάσας, δεχαετίαν ύποπιπτέτω. βπΐ. 

%2. Ρ3«ιΙί€ί3ηΙ (Ιβηηο 1»'ρΐ}ΕϋηΙιΐΓ : Μ βΙ ςιΗ 
ίΙοΓίΰΙ ίΓΓ6ρΓ6ΐΐ6ή&)1)Π6$ €0ΐΐ)ρ6Γΐ»ιιΙυΓ, ^6ιιλρι^x^ι^ 
οΓάίηβήΐυτ. Νίδΐ Τ6γο ίΓτβρΓβΙιβηβιΙΠββ νί^ΙβηΊιΐιΐΓ^ 
(ΙβροιιαηίαΓ. 

25. ΟΙηνοπίεβ» ιΐέΐ'έρΐ», ςιιίιϋ(1β(|ΐϋι)6ΐη οτιΚ* 
η&Γιοηίβ 6χροΓΐ6$ βιιηΐ, ίιιΐβΓ Ιαίοηβ τβΓβοηΐυΓ. 

"2^. Οοϊιι^ηιΥι» άίβΐχΐδ ηοη ορβΓίθΐ (βηιι 1Ιθοΐ«Γ6, 
β6^ Γ6Ό108 ϋοηίιίηββ οταΓβ. 

52(ηο(/ί Λη<^Γαικτ« 

ί. Ργ681>}16γΙ €1 (ϋλΓΟίιΙ φΐί ρΓ?ιΐ8 βΐιεΗη€»πιΐιΐ, 
άύηά^ ν6Γ6 ΓβΕίραβΓαίη, εοΐΐυε ΰαίΙιβάπΒ βΐ ΙιοιιοΗ» 
ρ3ηίΰΙρ«8 5ΐιιΐ, ηΐίιίΙ Μηίοΐόπιπι πογ&ΐβποΓνιη ρβτ• 

2. Οηί ΐοτιηεηΐ« ο^ νΐιη νβτβ ρα88ί βυιιΐ, ΰΙ οαιιι 
Ιγηηη1(ΐ6 ΰ^ϋοε Μου» οΜ^ΐο• 8αιηρ86πιηΐ> οοιη* 
ιηυηίοηβ η« ρΓόΒΊΙι^^ήΙυΓ : ίηία νοΓΟ, 8ί 1η)€ ίρείε 
««οίϋβΓϊΐ, 30 8*1 ιιϋίΗ «ΙΰΙίηιϋΐΜηι, ει ΤθΙΊιιΙ οηΐίιιβε 
οοιΐ86ςιιΙ» οαο^οςυαιιΐυΓ, ιιιοϋο ίη ι1η8 ΐΓΓβρηϋβκ• 
8ΐΙ)ίΐ68 εΓπΙ. 

Ζ. Ουοι<|ΐιοΐ «Ιχΐυοιί 0(ΐΙΐί0Γ6 ΙιαΙιΊΐα λ8€60(ΐ6πιιιΙ 
61 €0ΐη6(ΐ6ηιηΙ, 86χ λυηο8 ροΒοίιβηΐίοΒ Μ86 8ύ1>ιηΙΐ- 
Ι«ηΐ• . 

4. Ουί (ηιιη Ιυ|[ο5Η ν68ΐβ 886«ΐΗΐ6ηιαΐ βΐ €όιη«• 
όβΓοιιΐ, ΰΐιιη 1ιΐ€ητιΐιΙ• ΐιΙ«ηιι<ο Μΐ1κηί88ΐ ροηΐ* 
Ιβηΐΐλΐιι 8(^8111 : ει τ6γο ιι^η €όΐη€(|«πΐηΐ Μβ»• 
ηΙο• 

5. Ρι«6€^βιΐ8 τΐΐι β( ϋοηεβφίβήέ, Ι8ρ80ηιιιι §6|• 
' ίί€6ΐ, 1>οη» «νΐ ιη8ΐ8, φίβεοριιαι ΙηιιΐΜίηίοηΗΐ μι 

8€ν€Ηοτ«ηι Γ6Αΐϋΐ« Φ'• Ό δεύτερον χα\ τρίτον Ούσας, άλλα μετά βίβΐς, 
έχταετίαν ύποπιπτέτω• 

ι'. Ό μέλλων διάχονος χειροτονεΙσΟαι, εΐ προεμαρ• |) 
τύρεΐό τφ έπισχόπψ μ!) δύνασΟαι χαρτερείν άγαμος, 
γαμήσας <στω διάχο^ος. ΕΙ δέ σιωχήσας Ιγημεν 
ύστερον, άποβαλλέσθω. 

ια*. ΕΙ έμνηστεύΟη χόρη, ήρηάγη 11 παρ* άλλου, 
τψ προτέρφ άποχαθίσταται• 

ιβ'. Ό πρδ του βαπτίσματος Ούσας, ανεύθυνος 
Ιστω μετά τ6 βάπτισμα. 

ιγ'. Χωρεπίσχοπος ου χειροτονεί άνευ επιτροπής 
έπ(σχ07:6υ. 

ιβ'. 'ίερατιχ^ χρεών άχεχόμενος, γευσάμενος μό- 
νον, ούτως άπεχέσΟω • εΐ δέ μηδέ τών μετά χρέατβς 
γένοιτο λάχανων, π^παύσθω. 

Ι8'• *Εάν τι τής έχχλησίας πρεσβύπροι διαπερά« 

ραταοι.. Ολ. εχχχπι. ρ. ΥίΓ ςιιΙ πι!ηΐ8 Ι8ΐι1υι1ι €β88«Η( 61 88οηίΐο•?6Ηΐ» 
ιΐβΐηιΐβ ρακηίΐΜβΓίΙ» ^ν^η^Ι^^η^ο Ρ«ηίΐΰη(ί« ευΐιίί• 
«ίεΐυΓ. 

7. 5ί ςοΐ8 ρΓορηο8 €ϋκ>8 }ΐ8ΐ^η8 ^βηΓιΠυιη ομ« 
▼ίνϋ8{ηΐ6ΓΓυ€ΓΗ ιη 60πιηιΤθ8ΐΐ8,1)Ιβηηίο ροΒπΙιβηΐί• 

8ΐΐΐ!|•06•1. 

β. ΟιιΙ ήοη εοΐιιιη τοΙαηϊλΗβ 8•θΓΐίΙθ8νβΗΐ, το• 
Γαιη 6118111 αΠναι €06{6γΙι« (Ι666ΐη ιηιιοβ ρ«ιι1ΐ6«ΙΙ• 
8ΐι1>αιίιΐ9(ιΐΓ. 

9. Ουί 86€θηΗθ 61 16111ο 8λ6Ηη68νβτ!ι, 86<Ι νΐ 
λόεοΐυε, 86ρ(6ΐιηίο ρ6Βηϋ6ΐιΐί« 8ΐιΙ)]ί6ί8ΐυΓ. 

10, Ουί <Ιΐ86οηυ8 ΟΓϋΙπΑηϋοε 68ΐ» 8ί ρΓοΐ68ΐ«Μΐ8 ίΐΙ6Γίΐ 6ρί86θρθ 86 ϋΟΠ ρ0886 €2:1ί1ΐ6ΐη ρ6Γ86ν6ΠΙΓ6, 

υχθΓ6 ώΐΰΐι 8ΐΙ «ΙΙιοοηιιβ• Βί νβΓΟ ουιιι Ι8€υ6τΐι• 
ρο5ΐβ8 αχοΓ6Πΐ ιΙυχβΗΐ, 6)ίοΐ8ΐυΓ• 

41. $ί 068ροη88ΐ« ρυ6ΐΐ8, ιΐ) «Ηο ηρϋ Ι«ΐ6ηΐ, 
ρηοτΙ Γ68ΓιΐιιίΐυΓ• 

42. ^υΐ 8η(6 1>8ρΓΐ8ΐηχ 88€τίΓκ:λνί(, ρο81 1>8ρΐί80ΐ8 
ίηβοηε Ιΐ9ΐ>6ΐΐυΓ• 

45. €ΙΐθΓ6ρί8€ορυ8 ηοη οι-(Ιίη8ΐ εΐηβ Ιίθ6ηιί« 6ρί- 
8€ορΙ• 

44. 5866Γ<]08 ■ ΟΑΠίίϋαε 8ΐ)8ΐίη6η8 αϊ»! οηΐβιιι 

{υ&ΐ8ν6Πΐ, 810 8ΐ>8ΐίη68ΐ : 81 νβΓΟ η6<|υ6 0ΐ6Γ8 ηΜϋ 

ουπι €8πιίϋυ8 ευιιΐ {ΐΐ8ΐ6ΐ, 8 ίνιΐ((6η(1ο ηιιιιΐ6Γ6 ιΐ6• 

8ί8ΐ8ΐ• 

45. 2Μ ιιοΙ(Ι 8(1 6ς€ΐ65ί3αι ρϋΠίιιοΐΜ ρΓΟβ^τίαΐ'^ 

3 ΑΚ15ΤΕΝΙ ΜΟΝΑΰΗΙ 76 

1(1 ΙηταΓκΙϋΐη βΐΐ, 8€ ροποι βρίβοορί Α βοιεν, Ιστω άβέβαβα, χα\ μενέτω τ{} χρίσα του έκι• 75 
(ΙίηηιιβπΗΐ, 

]ΐΐϋί€ίΐΐηΐ 11)3116211. 

16. ΟοΙ οοηΐΓλ Γ;*ιίοιΐ€ηι νβιιβη 8ΐ>η6υ8- ίιιοηΐ 
αηΐ6 νί|[ΊηιΙ &ηηθ8, ςυίικίβείηι «ηηΐΒ ροβπΊίβηΐ!» 
•ιώίίίΐίαΐυΓ : βί ν^Γο Ιιβηο Φΐ;ιΐ6ΐη βχςβ^βΰηι, υχο• 
Γ€ΐιΐ()υ6 1)21)6&1, 00 βυρΓΑ ςυίηςυίΐ§ίηΐ3 αηηοβ 
πΑΐυβ βίΐ, υ»<]α6 &(1 βιΗιιαι ι'Μχ ροβηίΐΰοΐί^ιιη 

47. ίβρΓΟ&υβ ςυΙ εοη(πι ηΐίοηβιη νβΓ8&ΐυ&, &ιιΐ 
οΐΐϋΐη ΐ6ρΓ9 ιηίεείϋδ Γυβήΐ, οαιη ϋ» ςυί α «Ιββίηοηβ 

ίηΓ68ΐ&ΙΙ(υΓ 0Γ61. 

18. ΕρΙ$€θρυβ €θη£ΐίΐυΐυ9, βΙ 2ϋ £θ€ΐ6&ί2ΐ &<! (]υ2ΐη 
νοΓ&ΐαβ 651 ηοη ΓβείρίβΐυΓ, Βοά λΜΗ βρίβεορίβ ηβ- 
βοΐίαοι Γα€€58&ΐ, 6χοοιηιηυηί€6ΐυΓ. 81 <αΐ6ΐη ρι-β- 
8ΐ)7ΐ€η8 »ηηηιηβΓ2ΐΗ νοΗι, «ηηαιηοΓβΐιΐΓ. δί νβΓΟ λ1» σχ^που. 

ις\ *0 άΛογβνσάμ£νος ηρ^ των εΓχοικ χρόνων , 
7»ντ£χα(δεχα Ετεαιν ΰποπιτηέτω * €( 61 χα\ τήν ήλ(* 
χ(αν ταύτην ύπβρβά;, χαΐ γυναίχα έχων, χα\ ύπίρ 
ιά ν' τελών ίτη, άχρι της έξ46ου ύποπιπτέτω. ιζ*. Ό λεπρές άλογευ^άμενας, ί} χα\ λεπρωθΛς, 

τοις χειμαζομίνοις συνεύχοιτο, 

ιτ/. Ό έπίσχοπο; χαταττάς, εΐ ού δέχεται παρ3ί 
της παροιχ(ας εΙς ή ν έχλήθη, &λλ' έτέροις Ικισχό" 
ΐ(θΐς ένοχλεΤ, Αφοριζέσθω. Ε! βέ τοΙς πρεσβυτέροις 
έθέλοι συναριΟμεΙσΟαι, συνβριθμοίτο. £1 βλ χα\ τηίς ΰρί8€θρί8 ςυι \\}\ ιΐββυηΐ (ϋ58ία6»1, βΐίαηι ρΓβΕίγΐθ. ^ *«« έ^ισχόποις «ιαστασιάζοι, άνωθείσΟω χαι\ ττ;ς Γ3ΐα8 1ΐθηθΓ6 €Χρ€ΐΐΗΐΟΓ• 

49. ΟυΙ νίΓ§1ηϋ8ΐ6ΐη ρΓθΓ688η8 Ρ81, αο νοίυιη 
Ιηΐιυιη Γϋ€ίΐ, ΐΗβιιηίο βχοοαιιηαιιΊοείαΓ• 

20. νίΓ|;Ίη68 ηβ 8(1 λΙίςυοΒ 1&ηςυ8ΐη Γγ&(γ68 &0€6- 
()8ηΐ. 

21. Αι]υΙΐ6Γ8 6( &(1υ11£Γ, 86ρ(6ΐη 8ηηθ8 6Χ€0ΐηιηυ• 
ηΙοβιιΐυΓ. 

Ά* &Ι6Γ6(Π(68 η)6<1ί€8ΐη6ηΐΑ «ηε€8ΐΐ(1ί8 ΓθΓώυΒ 
»εάρί6ΐιΐ6β, ϋβεβπ) 8ηηο8 ρο6ηίΐ6ηΐί3δ 8υ1)]Ί€Ί8η- 

ΙΙΙΓ. 

5ί3. νοΙυηΐ»Ηα8 Ι)θΐηΊεΙϋ8, ίη Οηβ υΗχ εοηιιηιι- 
ιίοηβηι οοιΐ86ΐ|ΐΐ8ΐυΓ•. 

84. 1ηνο1υηΐ9πυ$ Ιιοιηί€ί<ΐ8, ςαίηςυβηηΐο ροΒηί• 
Ι6πΐΐ9Β 8υΙ)]ί€ί;ι(υΓ. £1 

25. Οιιί ν8ΐίΰΊηίί8 ιιϋιυΓ, Αίςυβ ΙηίΓΟίΙυεΙΐ αΙίςυβη 
Ιη ϋοη)08 βΧ(|υΊΓ6η<1ί νβηββοϋ, 8ΐι& 1υ8ΐηΐίοηί8 %νΛ• 
Γιι, ςίΜηηυβηιιΙο ροβπΗβηΐίβΒ 8υΙ)]8€θΰΐ. 

26. ΟοΙιΙαιη ρυβΙΙι (Ιβ8ροη88ΐ8, 80γοπ β]θ8 νίΐίυΒλ 
>ααΙίΙ, (Ιβΐηϋβ 8ροη88πι αοοβρίι ; ρηιιΐλ 8υ8ρ«η(Ιίο 
νίΐλΐη ηιιϋΐ; ϋ βΐΊαι» ιιυί Γαείΐ εοηδείί 8υηΐ, (1«ΰ6ηηίο 
βΟβη'ιΐβιαίχ 8υ1)]ία8ϋΐΐυΓ. 

%ηο(Π Ν€0€ίΒ$αη$η$1$, 
Ι. ΡΓε8ΐ)7(6Γ ςιιι ιιχοΓβιη ϋυχβΓϋ» ^βροηαΐυΓ : 
8ΐ ^6Γ0 800Γ131ΙΙ8 λυΐ 11)0801)0108 ΓυβΗι» οχροΙΙ;!- 

ΙΙΙΓ. 

2. ΜυΙίοΓ ςυχ άυοίιυδ ΓΓΟίηϋυ» ΐιπρβοηι, ροΓ Ιο- 
Ιλίιι %)ΐ8ΐη οχροΙΙαίυΓ : βί νοΓΟ ιηοΠί ριοχίιηβ 
ιιυρΠ88 ΓορυιΙιοί, ροΒίιΗβηΓιοπ) οοηβοςυείυΓ : βί τβΓΟ 
οϋίβΓϋ» δυρβΓ8ΐίΙί νίΓΟ ρ688ίιηιιιη του πρεσβυτέρου τιμής. 

ιθ'. Ό Ιπαγγειλάμενο; παρθενίαν, χα\ άΟετών, 
τριετίαν άφοριζέσθω. 

χ". ΑΙ παρθένοι ώς άβελφοΖς τιοι μ); προσ- 
(τωβαν. 

χα'. Ό μοιχαλ\ς, χα\ 6 μο•.χ6ς έπταετίαν άγ- 
οριζέαθωσαν. 

χβ'. ΑΙ πόρναι λαμβάνουααι φθόρια, βεχαετίαν 
ύποπιπτέτωσαν. 

χγ'. Ό αυθαίρετος άνβροφόνος» έν τφ τέλβχ του 
ρ{ου τυγχανέτω. 

χδ*. Ό &χούσ(ος φονβυτής, πβνταετίαν ύπο<ι• 
πτέτω• 

χε'. Ό χαταμαντβυόμενος, χα\ ό εΐαάγων τιν^^ το7ς 
οΓχοις 1π\ &νευρέσει φαρμαχείας, ή χαθάρσιι, π8ν• 
ταετίαν ύποπιπτέτω• 

χς'. Κόρην τις μνηατευ^άμινος προσε^θ&ρη τ|) 
Αδελφή αυτής, είτα τήν μνηατί^ν ΙλΑβεν* ή πρώχη 
άπήγζατο * χα\ οΐ συνειδ^τ^ς δεχαβτίαν ύποπιπτέ- 
τωσαν. . 

Των έτ ΝβοχαισαρΛί^^ 

α'• Γη μας ηρ^π^ύτερος, άποτιθέσθω * ΙξωΟε(αθιι» 
€λ πορνευαας, ή μοιχεύσας• 3. Εοηιπ) (]ΐιί πουΚα ιηαΐΓίιηοιιίο οοηΐΓΐΙ)αηΐ, (οπ)• 
ρ«8 εΟΓίιιπι 681 : ρυΒπίΙοιιϋΰΡ νβΓο βιικϋυιη ίΐΐυιΐ 

ρΓΛ€ί(Ιί(. 

Α, ΟοηουρΊδΓοιαί» ΓοΓπίοοΓιοηίβ οροΓΟ ρΓβΒΟοϋοη- 
168 81 )ΐπρ6(ϋ8ΐιΐαΓ, ποπ 8Ίη6 ϋίνίηο ουχίΐίο ίιηρο- 
(ΙιαηΙυΓ. 

5. 0<ιί (Ιυΐ)) β(ΐ6ί η)]Τ8ΐ6Γίί8 ίηβΙίΐυΙΐυΓ ρβοολί, . 
λΐΐ(Ιί8ΐ ηοη ροοοαηβ : 8ί οιιίβηι ><11ιυο ροΓΜνβΓβΐ, 
ρ6ηίΐιΐ8 6]ίθί8ΐαΓ. 

6. Ρπϋΐ^ηαηβ (ΐιιοηιΐοουηςυβ να1( ΙιβριίζλΐυΓ : 
υ 1)105011] υ»ς(ΐ6 βηίηα νυΐυηίαβ ϊαιΙίοοίυΓ. 

7« ΡΓ6&ΐ)γΐ6Γ ηοΐ) (ΐ6ΐ>6ΐ ίηΐ6Γ658β οοηνίνίο €]υ8 
ςιΐ) 86ευη(ΐ88 ιιπρίΐοβ οεΙϋΙίΓΟί : (|αοη)θ(1ο βπίπ) ίρβυηι 
ν]Ρθίι ϋί$;Ηϋΐη |υ(1ίθ8ΐ)ί8• β'. Ή άβελφοΤς γημαμένη β^ισσοΤς, βιά βίου Ιξ^ 

ωθείαΟω * εΐ βλ χατά τίν θάνατον άρνοΓτο τ6ν γάμον, 

Ιςοί μετάνοιαν. £ί βλ τελευτήσοι, τω μείναντι χ4- 

I) χισϊον. γ'. Ίων πολυγάμων ό χρόνος βαφή; • τδ 
μετανοίας σπουβαΐον, αύτ6ν ^ποτέμνεται. βέ τ^ β*. ΑΙ πρ^ των πορνιχών Ιργων έπιθυμ(αι εΐ εμ- 
ποδίζονται, ούχ άθεί εμποδίζονται. 

ε'• *0 Ιν τψ χατηχείσθαι &μαρτάνων ΑχροάοθΜ 
μή &μαρτ&νων * 8ΐ &' Κτι Ιπιμείν];, τέλεον Ατεω- 
θείσθω. 

ς\ Ή χυοφορουσα 5τε θέλει βαπτίζεται* έχάστοα 
γάρ ή προαίρζσις χρίνεται• 

^. ΟυχλατιΑται πρεσβύτερος έπ\ διγάμφ ' πώς: 
γάβ αυτδν άξιώνοις αυγ^γνώμης. ΤΤ 8ΥΝ0Ρ5Ι8 ϋΑΝΟΝϋΜ. 18 

τ/. Ό λάΐχλς ου ή γυ^ή ριεμοίχευται, ού χλη• Α 8. Ι.»!€ΐΐ8 €ΐι]υ$ υχΟΓ «ϋιιΐΐβπιΐιη οοιηηιΐβίΐ, ηοη ρουται • χαΐό έν χλήρ^, βΐ μετά τήν μοιχίίαν χατ- 
<χ•ι αυτήν, ΙχδιώχβταΕ. 

θ*. Έάν όμολογήση πρεσβύτερο; δτι ήμαρτ<« μή 
π(^«φ8ρ<τω μόνβν • τινά γάρ των αμαρτημάτων αΐ 
χειροτονίαι ΑφιΑσιν. ΕΙ 21 μή όμολογο(η, μήτ* 
έλέγχοιτο, αύτ6ς έχέτω τ^^ν έξουσίαν. 

|\ Κα\ βιάχονος τφ αύτφ συαχεΟβ\ς» υπηρέτης 
μβνίτω• * 

ια'. ΕΙ μ^ τριαχονταέτης μί) γινέσβω πρεσβύτε- 
(ΜΚ, χΑν ^ αξιόλογος, Ιχων υπόδειγμα τ^ του Σωτή- 
^ς φώτισμα. 

ί^\ Ό βιά νόσον βαπτισΟε\ς, μή γινέσθω πρε• 
•βύτερος * εΙ μή βιά τ^ν Ιξής &γώνα, χαΐ σπάνιν 
Ανθρώπων. 

ιγ'. Έπιχώριο; πρεσβύτερος εΙς να^ν πόλεως ού ^ 
προσάγει, εΐ μή άπεστιν ό επίσκοπος, χα\ τδ πρε<* 
σβυτέριον βλον * έάν δ& άπώσι, χα\ καλοΓτο^ προσ- 
Αγιι. 

ιβ*. Ο! χωρεπίσχοποι ώς συλλειτουργο\ προσφέ- 
ρουσι, των έββομήχοντα τδν τύπον επέχοντες^ 

ϋ'. Επτά βιάχονοι, χατά τάς Πράξεις, χα\ εΙς 
μεγαλόπολιν Εστωσαν. 

Τώτ έτ Γάγγρφ. 

α'. Τψ άΟετοΰντι τ6ν νόμιμον γάμον» χα\ τψ κα- 
ταχρίνοντι τ<^ν χρεωφαγούντα, δ^χα πνκχτοΰ χα\ εί- 
δΐιΐλοΟύτου, ανάθεμα. 

Ρ'. Τψ πείθοντι τδν δουλον άναχωρείν του βεσπό• 
του θεοσέβειας προφάσει, χα\ τψ διαχρινομένφ με- :ιβεΓϋ)!ΐαΓ Ιη οΙβΓυιη : 6ΐ ς«ιι Ιη οΙβΓο τβηαίιΐΓ, 
81 ρο8ΐ &ι1ιι1(6πιιιη Γβιίηβΐ ϊρβϋΐη,βχρβΙΙίΐιΐΓ» 

9. δι εοηΓβ&βυβ ίοβΓΪΐ ρΓββΙγιβΓ μ ρβεΓΑβββ, »1> 
ο1)Ι»Γιοα6 Ιχηίαπι αΐιβίίηβαΐ : ςιιχϋλΐη βιιίιη ρβοΰΑΐβ 
0Γ(Ιίη68 ΓβοιίιΐυηΙ. 8Ί τβπ> ηοη οοηΟίβλίαΓ, ηβςίΜΐ 
€οιινΊηΓ&ιαΓ, ίρ$6 8υί ροΐββί^ΐβπι ΙιιιϋβλΙ• 

10. Οί8€οηη8 βΐίαηι βο^βπι «τίιηίηβ οΐιβίπΰΐυβ, 
ηηηΙβίβΓ ιη&η6λ(• 

11. Νβ (1211 ρΓ6βΙ)7ΐ6Γ ηίεΙ ΐΓίοββίηιηιη «ηηιιπι 
^{[ύηβ, βΐίαιηδί (1ί|;ηυ8 511, βχβιηρίαπι Ιιαϋοη» δοΓνα^» 
ΐΟΓΪβ 1)ηρ1ί8ΐη&. 

12. ΡΓορίβΓ η)0Γΐ)υπι Ι>αρΐίΕ2ΐυ8 ηβ Ωαι ^τ^%\η\ι^ΐ\ 
ηΐεί οΐι ηβηαπιβα ςιιοϋ ροβίΟΒ 8υΙ)ΐ6Γίΐ, «ΐηυβ Ιιοη}|•> 
ηυπι Γαπ(2ΐοιη. 

15. ΡΓ6&1)3η6Γ Γυή «Ιβ^βη» ίη υΓϋίβ Ιβηφίο ηοη 
οΙΓ«*η, ιιίβί «1•$Ιΐ βρίβεορυβ ΙοΐυΒ(|οβ ρΓβδΙ^ΐβΓΟ- 
ηιη) «Βΐυ8 : 8ΐ &υΐ6ηι &1)«Ίηΐ, βΐ νυιβίιΐΓ, οΓ- 

Γ6Γ(. 

ϋ. €ΙιθΓ6ρί8€ορΊ ΐίίηςιαπι οοηιιηΙπίδίΓί οββπιηΐ^ 
οαιη 8βρΐιΐί§ίιιΐα ίιιίΑκΙπβπι ΓθΓβΓ«ηΐ. 

15 ί)6ρΐβπι (Ιία€οη1, ββουηϋοηι Αοΐ« 3ρο$ΐο1θΓυπ^ 
€ΐΙαιη ίη ιη8|[η& υΓΐ>8 8ΐηΐ. 

ϋοηόΐΐί 0αη§τ€ηι\9. 

1. ΙηιρΐΌΐι»ηιί Ιβ^Ίϋηιηηι ιη^ΐΓίπίΟηίιιιη, βΐ οοη- 
Ηβιηηλίιΐί €«Γηΐΐ8 πίΑπάυοΑπίβη), »1)$(|ΐιβ βϋΟοοΜο^ 
8ΐ(]ΐ)β ί<]ο1ί8 ίιηηιοΐϋΐο, αηαΐΐιβηια. 

2. £ί ςιιί 8«Γνο ρ6Γ8υλ(ΐ6ΐ ηι % όοηιίηο Γβεο<Ι:ιΐ 
ρΐ€ΐ»Γΐ8 ρπεΐ€χΐιι, αίςιιβ β! (|υ! '(ΙυΙ)ίΐ3ΐ οοιηπιυηίοιιβιιι ταλαμβάνειν άπ6 πρεσβυτέρων ύπογυναίων^ άνά• (] α ρΓβ8ΐ)7ΐ6ηβ ιηαΐΗηιοηίο ]υη€(ΐ9 αοΰίρβΓβ, «03« 
θέμα. γ'. Ό τδν θείον οΤχον εύχαταφρόνητον όνομάζων, 
χαΥ ό Ιχχλησιάζων 1δ(^, χα\ παρά γνώμην επισκό- 
που 1} πρεσβυτέρου τα της έχχλησίας τελών, εΓη 
ανάθεμα. 

δ'. *0 διδους η Ο λαμβάνων χαρποφορί&ις Εξω 
νης έχχλησ(ας χα\ παρά γνώμην Ιπισχόπου ή 
πρεσβυτέρου, χα\ δ μΐ] διά τό χαλλν παρθενεύων, 
άλλα διά τδ τδν γάμον βδελύσσεβΟαι, ή χα\ χατεπ- 
αίρεσθαι των γαμούνιων, εΓη ανάθεμα. 

< • Ο τον)ς χαλούντας εΙς άγάπας άθετών, χα\ 
τοότοις ού κοινωνών χεχλη μένος, χα\ 6 φαυλίζων 
τους φοροΰντας τους βήρους , χα\ δσαι γυναίχις Ιΐιβιηβ. 

5. Οϋί Οβί ύοπιαιη €0ηΐ6ηιρΐίΙ)ίΐ6Π) 6$86 (ϋοίι, οΐ 
ςυΐ ρΓίνϋΙιη «€0ΐο8ί9ΐ8ΐΙεθ8 €0ην6ύ1η8 ΙιαΜ , %ο. 

ΡΓ2616Γ βρίβΟΟρί βυΐ ρΓε8ΐ)]ηβΓί ββΙΐΙβΠΐί^ηΐ £€<ίΐ68ΐ« 

ιηιιηί• ο1)ί(, λΐΐ «ηαΐΐιβιη». 

4. ΟυΙβηηί» <)&ι αηΐ «οειρίι ΓΓυοίαιίιη οΙ)ΐ9ΐΐίοη«λ 
βΧΐη €€€ΐ6»ί8ΐη, 80 ΡΓ9ΒΙ6Γ ιβηΐβπΐίλΐη βρί8€0ρΊ 8>1 

ρΓΦβΙιγίβΓΐ ; ίΐβπι ςυΊ ηοη 1ιοιΐ6$ΐ3ΐί8 οβα&ι νίΓκίηί• 
Ιλίοηι οοΠι, 86ϋ 60 ςηοϋ ηαρίιβδ 2ΐΙκ)π)ίιΐ6ΐαί, «ηΐ 
βϋαιη Ιη βοβ ςυί ιιΐ8ΐΓ!ηιοιπο]υη€ΐί βυηΐ 568β€χΐοΙ« 

Ιλί, 811 8η&ΙΙΐ6Π13. 

5. Οαί 8ρ€Γηίΐ 608 φίί «(1 «^[Αραβ τοοαηΐ, Μ ςυΙ 
ν003ΐυ8 ουηι Ιιίβ ηοπ οοηιπιυηϊοαΐ ; ίίθηι ςιιΙ 6οιι« 
Ιθΐηρίυί 1ΐ9ΐ>6ΐιΐ 608 ςιιί ΚιΊγο^ ιρ^δΐ^ηΐ ; ΐιε ςιιχουη άνβρών υποκρίνονται Ιματίοις, χα\δσαι των ανδρών Ο <Ιιΐ6 ηιιιΓιβΓ€8 ν'ίΓΟΓαιη 2ΐ1)ΐιΐυη1<ΐΓ νββίΐιηοηΐί», (|υαβ« διαζεύγνυνται βδελυσσόμεναι τδν γάμον, χα\ οΐ τά 
τέκνα χαταλιμπάνοντες, χα\ ούχ\ πρδς θεοσέβειαν 
ύπαλείφοντες κα\ τέκνα δσα απίστων άποσχιρτώσι 
γονέων, άνάθ<μα. 

ς^/Οσαι γυναίχεςτάς χόμας τίλλουσι, θεοσέβειαν 
ύποχρινόμβναι * χα\ δ τήν Κυριακών άσιτών, κα\ 
τ3ι; Ιχχλησιαστιχάς νηστείας έκτρέπων * κα\ ό τάς 
τών μαρτύρων συνάξεις περιφρονών, ανάθεμα. 
Τικ άκ 'ΛνΊΓίοχσ/^• 

α'• Ό τήν ξνθεσμον του Πάσχα παράδοσιν π<ι« 
ρώμινος διαμείψαι, λαίχλς μλν τσλών, έστω από- 
βλητος * χληρικ6ςδέ,άνεχχλησ{α<ηΐ4Γ• «ΐηβ 8 νΐΓΐ8 86ρ8ΓληΐυΓ €0 ςυοιΙ ιηηίππιοηΐυηι Γα^ιί- 
<Ι!ιηΐ; ίίβηι ςυί 1ίΙ)6Γ08 ΓβΙίιιςιιιηιΐ, «6 ιιοιι αιΙ 
ρΐ€ΐ8ΐβιη 608 Ιη8ΐΓυυηΐ, 066 ηοη Ιίΐιβπ ςιιΐ « ρα« 
Γ6ηΓι1)05 ίηβ(ΐ6ΐίΙ>υ8 ι1ί866ΐΙιιηΐ, 8η8ΐΙΐ6ηΐ8• 

6. (ίυ9Β€υηςυ6 ηιυΠ6ΐ68 οοηιαβ Ιοηίίβηΐ, ρΐβίαίβηι 
8ίιηυΐ8ηΐ68; 61 ςιιΐ Οοηιίηίοα 6ί5ο 8ΐ)3ΐΙη6ΐ, 86 
)6]ιιηί8 Εϋ€ΐ68ΐ£ 6ν6Γΐίΐ ί ηοο ηοη ηυίβςαίβ 6οην6ΐιΐυϋ 
ςιιΓ8(1ηΐ8Γΐ7ηϋη 8β(ΐ68.6»ιιΐ ϋβι^ρΐαΐ, βηαιίιβιηα. 
€οη€\Ιη ΑηίϊοΰΗίηί. 

1. Ουί Ι6βίϋϋ8 88η6ΐ8ηι Ρ88€ΐΐ£ ΐΓ8(ϋΐίοη6πι ηιαΐ8Γβ 
€0η8ΐυΓ, 8ίςυίϋ6ηι Ι8ί€υ8 811, 6ϊίεΐ8ΐυΓ : οΙβΗα» 

ν6Γ0 8ΐ> Ε€6]68ΐ8 8Γ668ΐαΓ• ψ. *0 <Ις Ιχχλιιαίαν είσιών, 9μΑ ημ^νίχίύν ^Ι «. Οηΐ 66€ΐ£8ΐ»η] ΙηίΓβ$8»8, 8Α€πιπι δοΓίρίαηΐηΐ 19 ΓΑΒΙδΤΕΝΙ ΜΟΝΑΟΗ! 80 

;ι&Ιοηΐβ •I1^ί1 : ύαΐηύ^ β^τψ$$η% ύββριοΐΐ Ανβη^Ιυιηυβ λ ^^Ρ^ ^Ρ^?!1» <^^βι περιφρονών, χα\ έξιών, χα\ άπο• €θΐΗΐΗΐιοίοιιβιη, ο]ίοί€η(Ια$ ββΐ• 

δ• Οαί 011ΑΙ ϋΧθοαιιηυηί€«ΐο οοιηιηιιιιϊεϋΐ, 6χ<!0ΐη« 
Ίηβιιίοαίϋδ οβϋββίατ ; 61 ςυΐ ογαΙ ουιη ϋ9 ({υί οιιη 
ΚϋϋΙββία ηοη ογδιΚ, Γβιη €81. Ιΐβιη ςαΙ 8ΐι§οίρίΙ ευιη 
4|ΐιί Εε6ΐ68ί« €οην6ΐιΐϋ>υ8 ηοη Ιηίβηβΐ» ΰυ1ρ8 ηοη 

4• £ρΐΜοριΐ8 α βγηοιίο (Ιβροιίΐηβ, ■€ ρκ8ΐ)]^ΐοτ 61 
ι]ί860ΐιυ5 λΐ) 6ρί$οορο %τ^νί πιοιυβ, 8ΐ ^ οοηίοιηλ- 
€ΐΗΐη ιιιιιη«ΐ8 οΙ>6•(, (^6ρIο^^^^Β «ρβΐ 681. 

5. Οπιη'» ρΓβ8ΐ>7ΐ6Γ» 8υΐ ϋί96ρηιχ8 6ρΐ8οο[Μΐηι 
60ΐιΐ6ίηη6η8 61 δΙ) 6• Γ6€6ϋ6ΐΐ8» αΐίαϋςιιβ &Ιΐ8Γβ 

6Χ8ΐταΜΙ8 : 8ΐ αΙ> 6|)Ι80θρθ 1Η8 16η|ΙΙ6 80€6Γ8ΐΐΙΙ$ ίη 
ΑΓΓΟΚ^ΙΙΐία Ρ6Τ8»8Ι»19 ϋβρθ1Ι8ΐΙΙΤ « «ΟΓλίΗΜίίβ 8ρβ 

ϋ68Γιΐυΐυ$. 

6• Εχοοηιηιυη{€8(ιιηι 95 ορίβοορο €ΐ6η€αηι 8υΐ Β 
ΐΑίεϋΠΙ 81 ιη3]θΓ 8γηο(1ϋ8 8ν»£6ρ6ηΐ« ΜΙΙ 6οη()6•)ΐη«- 

Υ6Η(, 3€(|1ΐί68€6Γ0 θροη6ΐ 861ΐΐ61ΐΐί«• 

7. Ρ6Γ6βΓίηυ8 ρ8€ίϋ6α8 ηοη 8ίί6Γ6η8 6ρΐ8ΐθΐΑ»» 

ηοη 681 8ΐι«6ίρί6η4ΐυ8• 

λ ΡΓ68ΐ»3η6Γ Τύή (Ι6{6ηβ 06 €8ΐΙ0ηΚϋ8 ίΐ6ΐ 6ρί8ΐ0- 

198, ηί8Ί 8<Ι 8θ1ιιιη νΐοίηαπι 6ρί8θοριιηι. 

9. Α ηι6I^ο^>οIί(9Μ1^ 86ηΐ6ηΐΐ3 ρ6ηϋ6Γ6 οροηοΐ 
ορί8€ορο8» ηΙΙιΠςαο οίΐΓ» ϋ1ίσ8 6οη8ίϋαηι ίη$ΐίΐιΐ6Γθ« 
Αΐ8ί 63 8θΐ3 ςυχ Λά 8υ8π• €ΐι|α8ςο6 <1ί<ΐ6β8ΐπι ροηΐ• 

«6111» 36 νΐΓί$ Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ίθηΙ 000 01^00X118 103008 

ίηιροο6Γ6. 

10. £Χ0Γ€ί8ΐ38^ Ι6010Γ68, 8υ5<ϋ300008« 6ΐ Γ»1ΐΐ0Γ68 

€008ΐιΐυΙΐ €ΐιθΓ6ρί86ορυ8 : ηοη Ι^πιβη ρΓ68ΐ>]^ΐ6πιηι ατρ€φ^μ€νος τ^ν μβτάληψιν, Αικέβλητος. 

γ^• Ό &χο:νωνήτφ χοινωνών« άχοινώνητος * χαι 6 
σον<υχέμ<νος τοΙς {λή τ{) Έχκλη9<^ συνευχομένοι;, 
ύπιΟθονος* χα\ 6 τ^ν Είς Έχχλησ^αν μή «υναγ^μενον 
ύποοβχόμβνος, ούχ αναίτιος• 

2'• Ό ύπ^ 9υν^δου χαθήρη μένος ί'κίαχοτηςψ χοιΐ 
δ6π6 έπΐ9χ6^ου πρεσβύτερος χα\ βιάχονος*, εΐ αύ• 
θαβιάζόμενος λϊ.τουργήαοι, ανέλπιστος. 

ι'. ΙΙ3ί; 6 επισκόπου χαταφρονών, χαι άφιστάμι• 
νος πρεσβύτερος ή διάκονος, χαΐ οΐ'χοδομών Αλλ» 
θυσιαστήριον , εΙ προσκαλούμενος δΙς χα\ τρ\ς παρ3ι 
του Ιπΐ7χ4που έπιμένοι χ^ &πονο(^ χαΟαιρού|&<νος 
Ιστω, χα\ αθεράπευτος, 

ς*. Τ6ν άφορισθέντα παρ' Ιπισχόπου χληριχ6ν ή 
λαίχόν έάν μείζων σύνοδος προσβέξοιτο, !^ χατα* 
χρίνοιτο, στέργειν χρεών τήν άπόφασιν. 

^. Ό ξένος είρηνιχάς ο6 προσάγων, άπρόσδε• 
χτος. 

ι^'. Ό έπ\ χώρας πρεσ^τερος μ)} δ^δότω χανονι* 
χάς (πιστολάς, ή πρδς μόνον έπίσχοπον γείτονα• 

6'. Του μτ^τροτιολίτου της γνώμης άναρτ^σΟακ 
τους έπισχύπους, χα\ μήτι τής άύτοΟ προνοίας ο{• 
χονομε?ν δίχα, ή μόνα τά τ8 Ιδί^ Ι^ρΙφ προσπΐ• 
πτοντα, χ«\ χειρ^θεσίας άνεπιλήπτοις άνδράσιν 
(πιτελβΤν. 

ι'. Έπορχιστάς, χολ άναγνώστας, χβλ ύποδιαχό• 
νους, Χ9\ ψάλτας χαθίστησ^ χιαρεπίοχοιι^ ' ο6 |εέ . 301 (113600001 3|>8406 οίνΐΐβΐΐδ 6ρΐ86ορο. Οοί 801601 ^ ^<>« πρεσβυτβρον, ή διάχονο¥^ λνευ του κατά τήν 
Ιιοο 1Τ305(;Γ6(Ιί 30(1601, <ΐ6ροο3ΐΐΜ*• πόλιν επισκόπου. Ό δ^ τοΰτο τολμών υπερβαίνε ι ν, 

&2 χαΟι^ημένος. 
ϋ• ΙΙγΜ8 6ρΐ8€ορο8 <8€>Ι 6ΐιθΓ6ρΐ8€οριιπι» ^α^ Ό της πόλεως ποιεί (πίσχοήος χω^πίσχο- 

πον» ϋ. δι 6ρί80θρθ8» 30ΐ ρΓ68ΐ^ΐ6Γ 8ρθηΐ6• 30 8106 

ρΓονίοοΙ;6 ηιοΐΓοροΙίΐ3ηΙ]π88θ ΙηιρβΓηίοτοηι 8ι1ί6ηΐ• 

«ΟΜΠίηηίΟΟΟ 3« (1ί£0ίΐ3ΐ6 6Χ6ίΐΐ3ΐ» 

45. 06ρ08ί4θ8 8• Π1θΐ68(ΐ3ηΐ !πΐρ6Γ3ΐΟΓί8 30ηΙ)08 
6ΧΐΐίΙ>63ΐ, 8γΐΙΟ<Ιΐΐη) Π13|0Γ6ΠΙ ρ6ΐ3ΐ, ίΙ1ίυ8<106 <Ι66Γ610 

8ίβΐ• Ουοό 81 πΐΓ8υ8 ίηϋί^ηοΐοΓ, ρηβΐίη» <1ί§Ν{ΐ3ΐί8 

Γ6€θρ6Γ30(ΐ9Β ΟΟΙΙ» 61 8ρβ8 6886 ρθΙ*»84. 

41. 8ί 060)106 Γ0(ρΐη16 6ρΙκ6θρο$ ίο 3Π80Ι ρΓΟ- 
1τΙη«»3ΐη 86 6υθΓίΓ3ΐ, ΟΓϋίπβΙςίΙΟ 30 Γ08 3(1ΐθΐΒί6ΐΓ6ΐ: 

1ρ8.ι ΙγγΙ13 ΒΙ30601,. 3(406 ίΙΙο (ΙβροηβΐυΓ• 

45. δί 36608310 6ρί8€0ρθ ρΓΟνπκίφ 6ρ*Ι860ρΙ Ίθ(6Γ 
86 ΐΙί86Γ6ρ60(, 3ΐίί 8001 6 νίείοίδ Ιθ6ί8 8(|Τ0630<1Ί 3(1 
€00ΐΓ0ν€Γ8Ί3ΐη 66ΓΪο (]ίΠΠ16θϋ3ΐη. 

16^ ^ο^^^^ο 600160(16016 6ρί5θορο, 81 οοιηΊοο) 

ρΓ0ν*ΜΙΰί3β 6ρΐ8;€θρθΓυθΙ 86016011Χ €00ε0Γ(ΐ68 8101, 
Γ6(1ίθΐ6|[Γ3ΐίθ 3θΓΐΟθί8 1100 (ΙβίΟΓ. 

47. 0οί €ίΐΓ3 η)16|;γ3Πι 8}τοο(Ιοηι 3ΐςο6 ΐρβοη 
ηΐ6ΐΓθρο1ίΐ3ηοοι ίο ν363οΐ6αι• Εαοΐ68ί34ΐι ίην3(1'α, 

ςα30ΐνί8 Ιρ86 010ΙΙ6Γ6 να66(, 6]ί€ί60(1υ8 681. 

48. Οόί 80&66ρΐ0 ΟΓ(ϋθ6 3ΐ> 60 Γ68ί1ίΐ, 6Χΰθηΐη)0 • 

οΊε3ΐθΓ, ςαοιι$ςο6 ρ(Βηϋ6ηΐ!3 ιΙθ€ΐθ8 ηιοοοβ δΐΐ8α- 
ρΊϋΐ. 

19. Ερί80θρθ8 0Γ(Ιί03ΐ08 ΙΐΟΟΟΓΟ &03(υΓ» 1ί€61 α ιβ'. Ό προσιών αυτομάτως τφ βασιλεΐ (πίσχο• 
πος ή πρεσβύτερος, χαΐ ^χ\ χελευσΦεΙς πρ6ς του 
τή; χώρας μητροπολίτου• μετά κοινωνίας έκπιπτά- 
τω χα\ της αξίας• 

«γ*• Ό καθιιρημένος εΐ Ινοχλοίη τφ βασιλϊιΐ^ 
αΐτείτω σύνοδον μείζονα, χα\ τφ έχεΙ 5ό• 
ξχντι στοιχείτω. ΕΙ δΐ χα\ αΙ>θις άποδυσπετοίη, άι^• 
έλπιστος. 

ιδ*. ΕΙ μηδενός άξιουντος, 1π(«χοπος εΙς &λΑην 
έπαρχίαν άπίοι, χα\ χειροτονοίη, χα\ διοικοίη πρά- 
2>γματα -αυτά τε Αχυρα μένει ^ χα\ Ιχείνος χαΟαερ•- 
θήσεται. 

ιε'. Εί επισκόπου κρινόμενου ο{ της επαρχίας 
επίσκοποι διαφέροιντο, μετακλητέον άπ6 τών πέλας 
έτερους ιΐς άναμφίβολον άμφυβήτησιν» 

ις^• Επισκόπου διχαζομένου^ εί πάς επαρχιώτης 
επίσκοπος άδνάφωνος χρίνοιτο, παλινδιχΐα ού 
γίνεται. 

ιζ*. Ό δίχα συνόδου τελείας, χαν αύτου του μτ^ 
τροπολίτου επ\ σχολάζουσαν Έχχλησίαν έπιπηδών^ 
χάν σχολάζων, άτβόβλητος. 

ιη'. Άχοινώνητος δ δεξάμενος χειροτονίαν» χαι 
ταύτης άποσχιρτών, Ιως μεταγνους χαταδέ• 
ξοιτο. ^ 

ιθ*. Μετεχέτω της τιμ^ (πίσχοβος χειροτονη- *Ι δΥΝΟΡδΙδ ΟΑΝΟΝϋΜ. 82 

6β\,-, κα\ μίι δεχόμενος ΐϊρ6ς της «Λεως, χα\ λιιτ- Α οίνΐίαιβ ηοιι Ρ6€ΐρΐΑΐιι?, ΐΑθΙο«ΐ|ΐιβ ΟΜίιιΐι• ο1)6λΐ, 

6Χ8ρ6€ΐΑη$ ςυΐύςιιΐιΐ ρρογΐηο!» βχηοιίαι ρπΜΐιιϋι-^ ουργείτω μίνον , αναμένων 5 τι Λν ^ της επαρχίας 
&ποφα(νοιτα σύνο^ς• 

κ»• ΕΙ μή σύνοδος βΓη, χα\ δ μητροπολίτης, μί^ 
γινέσθω Ιπίσχοπος• εΐ δΐ διά ^ι δυ<τχ$ρ^ς μή συν- 
άγοιντο &παντ€ς, τέως οΐ πλβίους, ή γράμμααιν 
έποιντο σύμψηφοι. ΕΙ δ* οδτω τοδ πράγματος τβ- 
Ιουμένου φιλονιιχοΤέν τινις, ή των πλιιδνων ψήφος 
ένισχυέτύΐ 

Χα'. Επίσκοπος μή ΰπί> λαών βιαζδμβνος, χα\ύπλ 
έικακδΓων άναγχαζδμβνος, μή μιθιατάοΟω ιΐς 
παροιχίαν έτέραν. 

«Ρ^. •Επ\ τ6 χβιροτονλΐν τινας έπίσχοπος έχ ΐζ^ 
λιως βίς πδλιν μή Απιέτω, άλλ' ή γνώμη του έπκ %0. ΑΙιβςαβ βγιιοάο 6ΐ ιηβίΓοροΠί&ηο ηβ 0«1 €ρΙ- 
•^11$. δι αοΐβϋ! ρΓορίβΓ «ΗηΐΜΐιι ιΚ(Β€οΙι»(βοι ηοιι 
ΰοηνβηβήηΐ οιηηοβ, ΙηΙβΗιη ρΙαΓ6!«, νβΙ ΙίΐίβΗβ »$• 
ββηΐίληΐυΓ. δ! νβΓΟ Γβ. ΙΙ« ρβηοΐι οοηΐύΐΜίλΐιϋϋηυ!, 
ρίοηυιη ΜΐίηΓ«κ!ιιιη τιιΙμΙ• 

21. ΕρΙ•€ορυ8, ηίβι νΙ α ρορυΙΙ» Ηΐβΐλ, βΐ ι1) βρί- 
ΜορΙι οο|3(υΓ, Ιη αΓιαοι ραΡ6β(:Ι«ηι ιιβ Ιγαιι€€3Ι• 

)3• Ερίβοορββ 6ζ νγΙμ Ια ιΐΓΐ)βιιι &(1 οι^αβιιϋοβ 

•ΓΐηΐΚΜ 116 8ΐ>ββ(, ρΤ9βΐ6Γ(|Ι13ΐη (Ιβ Ι1Γΐ>ί8 6ρ!Μ•ρΊ βχδπου της πόλεως • εΙ δ* οδν, αβέβαιος ή χειροτο- ^ ββηίβηΐΐΑ. δΙιι νβΐΌ, ΙηταΓκΙ» 6»1 θΓ(ϋηλϋο, ίρβθ^νβ νία, χα\ λχεΙΡνος ύπδδηω; 

χγ*• Μίι χαθιστάτω Ιτερον Ιπ\ τ^Ι 1$% έπί- 
βχοπον 6 Ιπίσχοπος• Ιχείνου δέ χοκμηθέντος, μετά 
αυν<5δου των έχδντων έξουσίαν ό Λξιβς προβε- 
βλήσβω• 

χδ'. Παντ\ τφ χλήρφ τά της Έχχλησίας Μμις 
διαγινιΣκτχεοθας, ίνα, τοΟ έπιαχόπου τελευτώντος, τά 
οΙκεΙα τής Έχχληαίας διαφυλάττηται • τά δλ 
τοδ έπισχόπου, χατά τήν &χείνου δ(οιχηται διά- 
ταξιν• 

χε'• Κύριος δ έπίσχοπος των τής Έχχληαίας Ιοτω 
πραγμάτων. ΕΙ δλ μή ΙχανοΓτο τοΓς ίχανοΰβιν αΟ- 
των, τ4 δέ πράγματα χα\ τοΟς πδροος μιταβάλλοι 
τζς Έχχλησίας μή μετά γνώμης του χλήρου, είσ- ]ιΐ(Ι!εΊο ο5ηοχίυβ• 

35. Ερ!8€ορι» 1η βχΐΗΐ τΐΐ» οοηείΐΐοΐυ» ιΙΙαιη ρΓΟ 
86 6ρ{Μοραη ηβ ΰοηιΐΐΐυιΐ : ροεκιυηη 8ΐνΐ6ηΐ ί1ΐ6 
οΐκίοηηΐβπΐ, οαιη 60Γυιη ςηί ροΙβεΐ^Ιβοι ΐΜΐί>6ΐιΐ 
6οην6ηΙα (ϋ|;ιιο» €Γ66ΐυΓ. 

24• Τοίί 6ΐ6Γ0 Γ68 ΕοβΙβΐ!» 60|;η軀6Γ6 Ιΐ€6ΐ, υΙ 
4ΐ6€6(ΐ6ΙΙΐ6 6ρΐΜθρθ, £06166» ςΐΙ» 601 6ΒηΙ 60ΙΙ&6Γ- 

ν6ηΐυΓ : ςαα ν6Γ0 8αιιΐ 6ρί866ρΙ |<ιχΐι ϋΠι» (Ιίιρο• 
βΗίοιιβπι 6(1ηιΙηΐ8ΐΓ6ηΐιΐΓ• 

25. Ερΐ666ρν6 Γβηιηι 64 Ε€6ΐ66ΐ6πι ρ6Γϋη6ηΐίιιιιι 
ροΐ66ΐ&(οπι 1165661. δ1 6υΐ6πι ποη •ίΐ οοοίβηΐυβ ϋε 
(]!]» ιοίΒβΙυηΙ, Τ6ΐ νβτο 60 Γ6(Ηΐυ6 Ε€6ΐ6Βΐ» ίη αΐίο- 
ηο6 υευι ΐΓ6η8Γ6Γ6ΐ 6ΐ>64υ6 6ΐ6Η εοηείΐίο, β^οοάΐ πραττέσθω δίχας πρ>)ς τής συνόδου. ΕΙ δΐ χα\ τά ΰ ]β^^^*^ *°^^• ^^ ^^^ ^ ^^'""^"* Ρ60ρ6η1>υ6 
ηένησιν οφειλόμενα εΙς εαυτόν σφετερίζεται, χα\ (16560(0Γ 8ΐ1>ί ΙρίΙ ν1η(1ΐ€6ΐ» 1ΐ6 6ΐ1&ιη βγηοιίο Τ6ΐ1(Η 
ςΟτω τ|1 συνδδφ λόγον άποδιδότω. η6ΐη ηάάζϊ. α•. Ό μή λάθρα γαμήσας δίγαμος, ολίγα τοΙς 
έπιτιμίοις σχολάσας, ανεύθυνος. 

ρ. 01 διαφόροις άγνοήμασιν έαλωχ^ες, εΐ έπι- 
γνδντες ΙξομολογοΓντο, χα\ αναλόγως μετανοοίεν, 
ευπρόσδεκτοι. 

γ'. Ό νεοφώτιστος, άνιεράτευτος. 

δΤ. Τόχους Ιερατιχδς ού λαμβάνει. 

ε« Α! χειροτονία^ Ιπ' άχροωμένοιςοΟ γίνον- 
ται. 

?*• ΑΙρετιχοΙς τ6 Εερ^ν άνεπίβατον. 

Γ. Καυατιανο\ χα\ Τεσσαρεσχαιδεχατίται, εΙ μή 
τάς τε άλλας αΙρέσεις άναθεματίζοιεν, χ%\ τήν οΐ- 
Χ2ίαν, άπρόιδίχτοι* μετά μέντοι τ6 ανάθεμα χριό- 
μενοι, χοινωνείτωσαν• 

η'. Φρύγας μετχμελομένους άναβαπτίζεσθαι, εί χαΐ 
παρ• Ιχείνοις χεχλήρωνται« 

θ*. Ό χοιμητηρίοις χα\ μαρτυρίοις αίρετιχών 
Ιπευχόμενος, άχοινώνητος. 

ι'. Πρεσβυτίδες Ιν &χχλησ£^ μ1} βαπτιζέσθω- 
σαν. 

ια'. Αίρετιχφ μή συνάλλασσε. 

%^. Ό πίστει χα\ πολιτεί^ δοκιμΑτατος χα\ λο• 
γιώτατος, επιτήδειος εΙς Ιπίσχοπον. $\ΐηοάϊ ΪΜοάΙαηω. 

\. ΒΙ^ιιηΐΜ, 6ΐ ηοη 066ΐι1ΐ6 ηι&ΐΓΐιηοη!υιιι ΙηίβΓίι, 
υΙ)ί ραυίυΐυιη ροΒοαβ ευΐιίβηΐ, Ιιιβοιιε Ιι6Ι)66(ιιγ. 

2. ΟυΙ ν6Γΐΐ6 Μ\οΧ\λ οΐΜίτιοιΙ 6υηΐ, ει ϋ8 6βη1ι{8 
€οηαΐ66ηΐυΓ, 66 ΡΓΟ 6οηιηι Γΐΐίοηε ροΒηίΐ6ΐιΐί6ΐιι 
6ς6ηΙ, ί66Η6 Γ6€ΐρΊοηΙΐ2Τ• 

5. Εβ66η8 {11ιιιι»1η6Μΐ8, 8Α€η6 οπΙ{ηΊΐΝΐ6 οοη 68ΐ 
ί(1οη6ΐΐ8• 

4. δ66βπΙο« ίοΜίοη ηοη 666ΐρΙΐ• 

5. Οηϋη6ΐΙοη68 οοηηι 6υ<ϋ6ηΐΐΙ)η8 Ι6ηΐιιηι ηοη 
Οαηΐ. 

1^ 6. Ιΐ9^Γ6ΐΐ€Ί8 866ηΐ «(Ιβ8 Ιη6€66866. 

7. ΝονεΐίεηΙ 61 0α6Γΐο<ΐ66ΐηΐ6η1, ηΐεΐ €«16ΓΑ6 
Ιι»Γ6868 8«ΐ6ηΐφΐ6 6ΐ»]αΓ6ηΙ, ηοη ευηΐ βυεοίρίβοάί : 
ροεί Ι6πΐ6η 6ΐ>]ιΐΓ6ΐίοη6ηι ηηοΐΙ, €θπιιηυιιί€6ηΐ. 

8. ΡΙ)Γ3Γ|68 ροκηΗβηΙΙιη) 6{6ηΐ68 ϋβηυο ΙιαρίίζΑπιϋ 
βηηΐ, ΙίΰβΙ Αρυά ΙΙΙοβ ίη οίβηιπ) οοοριαίί είοΐ. 

9. Οαί Ιη 60&ιη6ΐ6πΙε 61 ηιΐΓίγΓπβ ΙΐΦΓβιίοοηιηι 

0Γ6Ι, 6Ζ€ΟΠΙΐηαηίθ3ΐΐΙ8 68(. 

10. Υίϋιΐφ 86ηίθΓ68 ίο οΰοίβεΐι ηβ ϋαρίίζεηίοί» 

11. ευω ΙλΧΓΗίοο 6αΐη1(6(6ηι ηο οοηΐηΐιβε. 

12. ΟυΙ β<)6 66 τίΐ88 ηΐΐοηβ ρΓοϋεΓιεε'ιιηυε 6ΐςα6 
6πΐ(ϋιΐ88ίη)υι 68ΐ, ί(Ιοη6υ8 68ΐ, ηαί Ιη 6ρΐ8€θριιιη 
6ΓΐΒ6(αΓ• «3 ΑΗΙ8ΤΕΝΙ ΗΟΝΑΟσΐ Μ 

Ιδ. Α Μ^υΐΑΓίΙιυβ 6ΐ60ΐυ8 ηοη ΜΙ ΟΓάΙοΑίκϊαι Α ι/• ^ΑνβπΠκχτος 6 ποΤρά χοαμιχών Ιχλιγόμινος 
ΦρΙΐ€ορα§. Η. 5«η€ΐ« «ϋ αϋλΐη ρ&ΓΟΒΰΙλπι ηιΗΐί« Ιηϋικηαιη. 

15. ΝυΙΙυβ *ιη «ιιιΙ)οη6πι >Μ6η<ΙίΙ, βιοβρίίβ ϋβ ηπί 

16. Εναη^βΠ» Δίςυβ ΑροδίοΠ Ιβ^^ηίαΓ 89ΐ1>1ι&1ί8. 

17. Ιη €οην6ηΐϋ)υ8 Ιβοιίοηββ ρ&Αίιηοβ ΙηΙβηβοβιιΐ. 

18• ΙΙοΗβ, Νοηίι, 86 ΥεβρβΓίβ θ»(ΐ6ΐη ρΓβοβί ροΓ- 
•ΙΚβιηΙυΓ• 

19. Ροιΐ €3ΐ66ΐιυιη6ηοΓυπι θΓαΐιοιΐ6ηι ροβηΐΐβη• 
Ιίαΐη ρΓ0€Ρ5 οβϋΓοηΐυΓ; ρο&ΐβ« νβΓΟ ΟϋβΠυηι : αο 

ροβΐ Ρ406ΙΙΙ, ΟϋΙηϋο ϋζί, $θΗλ Ι&6βΓ(1θΐί1)ϋ& ρΓΟλΟ£[- 
β€9ΐυ 56(ΙβΙΐΐίΙ)ΙΙ8. 

20. Οΐαεοουβ π»! ]υ<»υ> ηβ βοϋβαΙ. 

21. Υ&83 ηιίιιίβιβΓ 116 ϋιη^βΐ, ηβςυβ βηΊι» οηΐί 
ΙικΙυΙίαΓ• 

22. 6»η(<)Γ 61 ΙβοΐΟΓ ηοη Γβηιηΐ θΓ8Ηυοι. 

23. Οηαηϊβ οΙθΓίουβ οΑυροηαηι \η%ηά\ ηοη <ΐ6ΐ>οΐ. 

24. Ρ&ηβπι 61 οαΙίθ6πι π)ίη{8ΐ6Γ ηοη ιΐβΐ. 

25. Νοη €Χ0Γ€ίζ&ΐ, ηίδί ςηί 8ΐ> 6ρΙ>€ορο «ϋ Ιιοο 
ιηαηηι ρΓοτοοίυβ 681• 

26. ΑΙ) αΙιαΗ οΙϋΗουι ριη68 ηοη αυΓβη. 

27. Α6θο5ί1α8 6( «ί&ρ» ιη 666ΐ6$ϋ$ ηοη βυηΐ. Δ(απέμι»9θαιι τ3^ &για «ίς ΐ€αροιχ{«ν> Αν- ιδ'. 
άξιον. 
ι%\ £1 μ4) έτΛ Ιιψ^ίρας^ ο^Η\ζ &μβων(ζ€τα(, 

ις*. εύαγγΙλ€α χα\ *Απ^7τολ•ι άναγινω«χ<96ω«αν 
ιο?; Σάββασιν• 

ιΓ. Έν ταΐς συνάξισίιΐ, [/". ί/. αΐ] &ναγνώ9€ΐς τους 
ψαλμοΟς πιριχοπτέτωσαν. 

ιη'. Έννάταις [/• ά. χοι\] Έ9«έραι; αΐ α6τα\ •ύ^ 
χα\ έπιτ&λβίαθωβαν. 

ιθ% Μβτά τήν^ών χατοιχου μένων |Γσ• χατηχουμέ- 
νων] λύχήν» των Ιν μβτανοί^ προ7άγβσ6αι* μ(τ&τουτο 
τήν των πιστών^ κα\ μετ^ιτ^ιν βίρήνην, τίίν Αναφο 
^ ρ&ν γίνισ^ν, βηματιζόντων μόνον των Ιβρέων. 

χ'. *Αχέλ8υ9τος μή χαθιζ<ο6ω θιάχονος. 

χα'. Σχκυών ύιη)ρέτης μΙ) &πτοιτ•, ο6 γάρ ώρΑ- 
ριον άμφίέννυται. 

χβ*. Ψάλτης χα\ αναγνώστης ού φορουσιν ώρΑ« 
ριον. 

χ/. *Απας χληριχ^ς άχακήλβυτος. 

χδ'. Άρτον χα\ ποτήριον ύιτηρέτης ο6 ^(δωΦΐν• 

χ&'. Ούχ έφορχ(ζ£ΐ ό μή παρ* Ικισχόιηυ άγΑ- 
μενο;. 

χς'. *Απ^ αιτίας [ϊσ. εστίας] χληριχλς μιρίδας 
ούχ άγεται. 

χζ'. *Αχούβιτα χα\ άγάπαι έπ* έχχληαίαις ο( γίνονται. 
28. ΟΙιηβιίοηυβ η6 8αΙ)58ΐίΐ6ΐ, 86(1 ρΗπι»» Ιιοο 6βΙ, (; χη'. Ού βαββατίαει Χριοτιανλς, Αλλά βχολάαλί τ^. ΟοηιΙηΙβιι (ϋο ΓβΓίβίΟΓ. 

29. Ουιη η»ιιΙί6Γΐ5υ8 Ιλ\λτ\ ηβίββ. 

50. Αοοίρΐ6η(ϋ 8υηΐ« ηοη ϋΒπϋί Ιιφγ6ΠοΙ8 ίη ηια- 
ΙπηιοηΊοηι Η1)6π• 

31. Η»Γ6ϋ€0Γυπι 1)6η('(ϋ6ΐίοο68 , ηι&ΐ6(ϋοΐΙοη68 
$ηηΙ €€η86ηιΙ»• 

52. ΟυΙ ΓΜ808 ΙιΧΓΟίΙϋΟΓηπ) πι8γΙ]τγ68 Ιιοηοηΐ, 
•ηλίΐιοηιιΐ• 

33. Οηί Αΐίοηοδ 85 ΕοοΙθ5ΐ8 οοηνβηΐυβ β^ίι .ιη- 
(6ΐοιιιιη({υβ ηοιηίηα ίηνοΜΐ, Ι()οΙοΐ8ΐτίφ ρΓΟχίιηηβ 

€81. 

34. Οηί 8966Γ<1ο(ίυηι ρΓοΟίοΐυΓ, ηοη 6πΐ ηια^ιιβ, 
αιιΐ ίηηβηίΑΐοΓ» «υΐ ιηαΐΐιβηι^ΐίοιίδ» ΑυΙ 8&ΐΓθΙοβιΐ8, 
αιιΐ 6χ βοΓυιη ηυιηοΓΟ ςυΙ βιηυΐοΐβ 6ο11ο βρμΰηϋυιιΐ. 

55. Ρ6813 ηοη οοΙοϋΓαΜβ €υη) ^υ(1»^8 61 ^οηΐίΐί- 
1»ιΐ8, ηβςυο ουιη Ιιίβ 806ί6ΐΑΐ6ΐη {ηϋ)ί8» 

36. Οαί νοοαίαΓ β(Ι Β^ηοάνοϊ 6ΐ 8ρ6Γηί(9 ηίβί ήι- 
βηηυ8 8ΐΐ» ουίρ^ ηοη νιοαί. 

37. εΐΰΐίουβ 5ίπ6 6θπιηΐ6η<ΐ3(ίΓιί8 ΙίΐίβΗβ, αυΐ ίη• 
|ιΐ88υ8 ηαβςυ^αι ρΓοΔοΙδείΐοΓ : αο ηιίηί8ΐ6Γ ηοη <Ι6- 

1)61 08ϋ!8 Γ6ΐί6ΐί8 0Γ8Γ6. 

38• Ηαϋ6Πΐ>Ι18 8ΐΐ«Γ6 ίη8€€β880Π)• 

59. Βίΐρΐΐζ 1108 (ΙίοϋΙ βιΐβπι ηυΐιιΐ^ ΓβΠΒ Ιΐ6ΐ>ϋοιη&• 
(Ι3! : βι ςυί ίη πιογ5ο 6οη5ΐιΐυΐυ8 681• ρβυΐο ροεί. 

40. 0α3(ΐΓ3((68ίιη8 ιιοη οροηβι οίΤϋΓΓΟ, η6(|υο ]6« 
|αηΊυηΐ οηαηπιο (1ί88οΙτ6Γ6» ηοςαβ ηιοηιΟΓίαδ πιβηγ- 
νυιη €6ΐ6ΐ>Γ8Γ6, ηί$Ι ΟοιηίιΓιοίβ 61 88ΐ)1>3ϋ8. 

41. 0α3(ΐΓ3|[68ΐιη3 ηοη €6]6ΐ)Γ3ηΐυΓ ηυρίίχ. ηοηιιο 

Ρ313Γ|(|9. «ρωτι^. 

χΟ'. Γυναιξ\ των άθβμίτων συλλούεαΟαι. 

λ'. Λαμβάνειν, ού βιβόναι το?ς αίρβτιχοίς εΕς βυν- 
άφειαν τέχνα. 

λα'. *Αλογίαι αΙ των αίρετιχων ιύλογίαι 

λβ'. *0 φευδομάρτυρας αίρετιχοϋς τιμών, τ6 άνΑ- 
θέμα, 

λγ*. Ό παρασυνάγων, χα\ ό\ομάζων αγγέλους, 
είδωλολατρείας πλησίον. 

λδ'. Ούχ Ισται μάγος , ή &παοιδ6ς, ή μαΟημβτκ• 
χ6ς• ή αστρολόγος, ή περιάπτης, 4 Ιερατείαν έπαγ* 
γελλόμενος. 
Ο λε'. Ού συνεορτάσεις, ούβέ δεξιωΟείης 'Εβραίοις 
!) ίθνεσιν. 

λς*. Ό καλούμενος 1π\ σύνοδον, χα\ άθετών, (Ι 
μή ανώμαλος, ούχ αναίτιος. 

λζ'. *Αχοινώνητος χληριχ^, ή άνειιίταχτος» ού 
πρόεισιν * χα\ υπηρέτης τάς θύρας άφε\ς ού προσ- 
εύχεται. 

λη'. Γυναιξ\τλ Ελαστήριον άδατον. 

λθ'. ΕΓποι τήν πίστιν τή πέμπτη της Ιβδομάδος 
ό βαπτιζόμενος * χα\ ό έν νόσ({), μετά βραχύ. 

μ'. Τ]} Τεσσαρακοστή) μ)) προσάγειν, μηδ^ δια^- 
λύειν τ^ χαθόλου, μηδέ μνείας μαρ%ύραίν τελείν, κ( 
μή ΚυριαχαΤς τι χα\ Σάββασιν. 

ρα'. Ού τελεΤτ^ιι χ^ Τε^σαραχοστ]) γάμος, ούδ| 
γενίΟλίον. β5 8ΥΚ0Ρ8Ιδ ΓΑΝΟΝϋΜ. 86 

μ^'. Λύλ{ζ£ΐν έν γΑμοις» ή όρχεΤβΟαι, &νάςιον. Τ^ν Α 42. ΤίΙ)ί2 ε»η6Γβ ιη ηηρίϋ^ &ιι( δϋΙΙαΓΟ, ίηϋί^ιιυιη• 

Αι νβΓο βαεπΒ (ΙβββΓνίβηΐί αηΐ6 (Ιΐ7ΐη6ΐίοοΓυιιι Ιιι* 
{Γξ$9ϋΙΙ1 «'ΐ56(ΐηιΙυπι 691. 

43. Οοηνίνια βχ εοΠαΐίβ ιγιηΙ^οΠβ ηοηαβ οΐβπουβ 
ηοηυβ Ιαίουβ οβΙβΙΐΓβΙιίΐ• 

44. ΡΓβ$1)]η£Γ ίη 8υ[{2β8ΐυιη «ηΐβ βρίδοορυιη ηβ μίντοι ίερατιχδν χβ\ πρ^ τϊ[ς θυμέλης άπίρχεσθαι. 
Εράνους οΟτβ χληριχ^» οΟτβ λαίχ^ς έχτ&λέ- μγ', 
95 τα ι. 

μ^. Πρ€β€ύτΕρος &π\ βήματος πρ^ του Ιπιτχ^ηου 
βύχ εΤ^δΐιιν, ουδέ χάθητακ. 

μι'. ΕΙί χώμηνήχώραν Ιπίσχοποςού χαΟίσταται• 
«ι βέ τις χατέ^τη, μήτι διοιχείτω του έπυχόιιου 
ΙΙχα του της πόλεως. 

μς'. Επίσκοπος τ) πρεσβύτερος ε^ςοΤχον μή π<>οσ- 
αγέτω. 

μζ*. Ίδιωτιχίί βιβλία ναοΓς ούχ άναγινώίχχεται. ΙηβΓβιΙίαΐυΓ, ηοπιιβ $6(Ι6»1• 

43. Ιη τίοΐβ «ιιΐ ρ.ι§;}9 βρίβεορυδ ηοη €οη$Γιΐιιί• 
ΐιΐΓ : 81 (|ΐι!9 νβπ) οοη8ΐΗιιΐυ8 βίι, ιΓιΙηΙ €|υίϋςιΐΜΐι• 
α<ΙΐΙΐίηί<«ΐΓ6ΐ 51116 υΓϋίβ 6ρί8€ορο. 

46. Ερί8€οριΐ8 βυΐ ρΓβ8ΐ)7ΐ6Γ ίη ρΓίναίΙβ 96(];Ιμι8 ηβ 
οΙΙεΓαΐ. 

47. Ιιίϋη 3 ρηνΑΐί» οοπιροβίϋ ίη Ι6ΐηρ1ί$ ποιι 1β• 
^υπίιΐΓ. 

Τωι^ έτ ΚωτσταττίΥονΛόΛει άχΊ*>τ χαΐ μαχαριωτ ρ ^//ιΐΓίίΐηΐίΐι αο ΰύαίοηιη Ρηίτηηι Οι, ΟοηϋαηΐΊηοροϋ 
Πατέρο)τ ρτ^^ έπϊβεο^οσίυν του Μβγίυου ϋοηατβααίαηίηϊ, ΤΙΐΜΐίοΛίύ Μαβηη ί»>ι«^Γ/ΐΜ#« α'. Ή χατά Νιχα^αν πίστις χρατιίτω * τ3{ βέ των 
αιρέσεων, τ% ανάθεμα. 

Ρ'. *Γπε^ριος εΙς Έκχλησιών σύγχυσιν μή δστω 
μηδε\ς, μήτβ χειροτονών, μήτε ένθρονίζων. Έπ\ 
μέντοι των έν τοϊς Εθνεσιν Έχχληαιών, ή των Πατέ- 
^ι»ν χρατιίτω συνήθεια. 

γ*. Ό Κωνσταντινουπόλεως εύθυς μετά τδν Τώ- 
|«ης τβτίμηται. 

^. Μάςιμος ό Κύων των έπισχόπων αλλότριο; * 
χα\ &π»ς άνίΕρος, δςίχείνφ χβχλήρωται. 

&'• Ό Πατέρα, χα\ ΤΙ^ν» χα\ &γιον Πνεύμα των 
Αυτιχών τόμος ομοούσια παρεγ-^υών, εύαπόδεχτος. 

ς*. Κα\ ό χαχύβοξος πλεονεχτού μένος έγχαλείτω 
χατ' Ιπισχύπου * βΐ βέ των Ιερωτέρων εΓη τ6 {γ- 
χλημα, μί; λβγέτω. Μή λεγέτω όέ μηδ' άλλος ε Ι 
«ροχατέγνωσται • μή λεγέτω χα\ 4 άχοινώνητος • 
μίΐ λβγέτω χα'ι 4 Απόβλητος, χα\ 6 χατηγορούμβνος 
Ιν τισιν, Ιως άποθύσωνται τά οιχεΤα. Κατηγορε(τω 
η 4 ορθόδοξος, ό χοινωνιχ6ς, ό άχατάγνωστος, ό 
Αχατηγόρητος χα\ χοινωνείσθω τοΙς έιταρχιώταις 
τ6 {γχλημα. Ε( δ* &δυνατο?εν, πρδς μείζονα τρεπέ- 
βθωσαν σύνοδον * χα\ δίχα έγγραφης της ταυτοπα- 
θεΐας» μή όχουέσθωσαν. Ό δέ τζαρά ταύτα τφ βασι• 
λεΐ προσιών» χα\ ένοχλών, αποχή ρυχτος. 

(*• Ό Τβσσαρεσχαιδεχατίτης, ό *Αρ8ΐανδς, ό οοηρηραίοταηι^ ΤΙίβοάο$ίο Μα^ηυ ^ηίρ^;^αΗI^, 
\. Νίοβηα ηϋ68 οΐιΐΐηοαΐ 86ΓΤ6ΐ»Γςιιβ : Ιι:6Γβδ€9 

νΟΓΟ, 8η3ΐ!ΐ6ηΐ9. 

2. Ναΐΐυβ βχίοΓηη:;, &(| εεεΙβδ'ιΠΓυηι ^:οιιΓιι^^^οη6ηι 
η6(ΐιΐ6 ΟΓάίηοΐ, ηβηηβ Ιη 86(1β €θΙΙοο6ΐ. Υοηιηιΐ&ηι^Η 
Ιη Ε€€ΐ6^Π$ ςιΐφ βυηΐ «ρυιΐ £[6ηΐίΐ68, ΡαίΓαηι εοη- 

8ΙΙ6ΐΜΐΙθ 86Τν6ΐυΓ. 

3. 6οη8ΐαπϋηοροΙίΐ:)ηιΐ8 βρίββορπβ ρπηιυιη ρθ8ΐ 
Ποπ)9β 6ρΐ8€ορυιη ΙιοηοΓ6(η οϋΐίηβαΐ. 

4. Μ&χίηΐΐ]8 €γιιί6υ8 οΙ) βρίβοορίβ 8ΐΐ6ηιΐ8 : 8ο 
ςυί$(|ηΊ8 «Ιι 60 ίη €ΐ6Γυηι »8€Γίρ(υ8 681, ρΓθΓ«ηυ8 
ΙιαϋβαΐυΓ. 

5. Οοείιΐβπίαΐίυπι Ιοπιηβ ΡαΐΓβιη, 61 Ρίϋϋοι, 6( 
δρίΓίίαιη βαπΰΐυιη 6θη8υΙ>8ΐ«ηΐί3ΐ68 3886Γ6η9, ΓβείΙο 
βϋιηίιιίΐΗΓ. 

6. ΟιιΙ π)8ΐα ορίηίοηβ ΙηιΙ)αΐΗ8 6$1, 8ΐ ίη]αη3ηι 
ρϋΐίαΐυΓ, Αε6ϋ8β( εοΓαηι 6ρί8θορο ; βΐ 8ηΐ6ΐη β^εβΓ• 
ϋοΐυηι επιηβη 8ίΐ, ηβ ϋιεαί. Νεςηβ βΐίϋπι αΠιι8 8η• 
163 εοπ<ΐ6ΐηηαΐυ8 , ϋίε^ΐ; ηβι^οβ 6χεοπιηιυηιεΑ(η8• 
Ιΐ6ςυ6 (Ι6]6ε(υβ, 61 ςυ! ηοηηυΙΙοΓαπι οΗιηίηυιη 3ε- 
€Η83ΐηΓ, (1ίε3ΐ, (Ιοη66 ΐηΐ6ηΐ3ΐ3 8!ϋί εηηιίηΑ ϋίΐυο- 
ηηΐ. Αεεα86ΐ 3υΐ6πι οπίιβάοχυβ, οοιηπιιιηΊοηίβ ρίΓ- 
Ιίεβρβ, ηοη €0ΐΐ(ΐ6η)η3ΐυ8, ηοη 3εευ8αΐιΐ8 : αε ρΓο,- 
νίπυίαΓιΙ)υ8 επιη6η εοη)ΐηυηίε6ΐυΓ• 81 τβΓΟ ποη 
ρθ88ΐηΐ, »ά ιη3]οΓ6ηι 86 εοηνεπιηΐ δγηοάαηι, λ6 

εΙΐΓ3 ρΓθΓ688ίθηβηΐ 6]υ8ϋ6Π1 3066108 06 3αϋί3ηΐυΓ• 

Οιιί 3πΐ6αι εοηΐΓ3 Ιιχε Ιιηρ6Γ3(0Γ6ηι 3(1ίι, οί^ιιο 
ηιοΐ68ΐΊ3ΐη εχΐι'ώεΐ, αΙχϋεβΙπΓ* 

7. 0ιι:ιηοϋ6εΙιη3ηυ8, Απβηυδ, Νον3ΐΙ&ηυ8, Μ3- Ναυατιανδς, ό Μακεδονιαν^ς, ό Σαββατιανός μετά Ο οοίΐουί.'ΐιΐϋβ, δ3Κ>53ΐί3ηυ3, ρο8ΐ ροεηίΐεηΐίβηι τεεί- {/. ά. την μετάνοιαν].•. αποδεχτοί * χριόμενοι δηλαδή 
πάντα τά αΙσθητήρια. 

η'• 01 χαταδύσει μι^ ΕύνομιανοΧ, βαπτιζόμενοι, 
χα\ οΐ Σζβέλλιοι, χα\ οΐ Φρύγες, "Ελληνες είσδε- 
χέσθωσαν. 

Τώκ έι^ Έ^έσφ α' έΛΪ Θεοδοσίου του Μικρού, 

αΤ. 'Ελν άπολ8ΐφθε\ς ό μητροπολίτης των Κελε- 
σχ(νου αντέχεται ή άνθίζεται, απόβλητος, χα\ τδ 
4ξης άδιοίχητο;. Κα\ δστις ΝβστορΙιρ σύμγρων χα\ 
4μόφρων έπίσχοπος, αποχή ρυχτος. 

β*. •0ς ύπδ Νεστορίου της Ιβρωσύνης χβχώλυτοι, 
Ι<ρώηιος * 4 Ιέ δβχτέος έχείνφ, άνίβρος. ρίΐ'ηιϋ : υ1>ί $εΊΙ1ε6ΐ οπιιΓΐ3 ββιιΐίεηϋί οοΓοηι ίη$ΐπι- 
η)6ηΐ3 83εΓ0 οίεο υηοΐ3 Γοεπιιΐ. 

8. Εαηοιηί^ιιιί οη3 ιηβΓδίοηε 53ρ(Ιζ3Γι, 83ΐ>6ΐ1ί3ηΙ 
61 Ρ[ΐΓ]Τ2β8, Ι3η(|υαηι {[βηΐΐΐε:} αειίρίαίιΙυΓ. 

8αη€ίοηυη ΓαΐτΗΐη εε ΕμΗ^ίί €οη§τ€^αΐοτ\ίΐη ΐ(ΐ6 
ΤΙΐ€θάοι\υ ^Ηη^οτ^, 

1 . Μ6ΐΓορο1ίΐ3ηυ3 ^υί €οβΐ6ϋΐίηο 3(1Ιι;6Γ61 3υ1 αιΐΐιβκ - 
8υΓυ8 681, Γθ]ίεί6ηϋιΐ8, 3ε (Ι6ίη(6ρ8 3ΐ) 3^ιηίηί8ΐΓ.Ί- 
Ιίοηβ Εε(-ΐ6&ίχ Γεηιονεηάυβ. Αε ςοί^ςυίβ ορί&€υ|)ΐΐ9 
Κ68ΐοηο 3886οΐίΐυΓ Γ3ν6ΐςυβ, 3ΐ)(1ίεαιΐ(Ιυ8 68(• 

2. Ουίευηςυε 3 Ν68(θΓίο 83ε€Γ(Ιοΐίο ϋ6]6€ΐϋ9 681| 
83ε6ΓΐΙοΐίο <ΙΊβηί88ίηιυ8 681 : <]ΐιί τ6γο αΗ ίΙΙο 3υΜβ- 
ρΐα8 68ΐ, ρΓοΓαηα». <7 ΑΒΙ5ΤΕΝ1 ΗΟΝΛ€ΗΙ >» 

5. Ου! 8ΐ> 6ρι&ΰορο ϋοη<)6ΐιιηι^ΐιι$, α Νββίοήο »ιι$- Α γ*. Ό χαταχρ!ΐθ«\ς (ξ. ^πιβχ{που> ι^Ιύιι^ Ν»βτο^ 

«βρίυβ β$(, ί(1 ηίΙυΊ 6ί ρΓοβίΐ• 
4. Ι^ηίοα$ ςιιΐ βχηοϋο ΓβδΙλϋΙ, 69€θΐηαΐυηίοιιΙυΓ γ 9, Ερί$€θρ»§ 3Γΐ&ΐη » Ν1θ«0» ΟΐΙβΠΙ ρΓθί6Γ609» 
»Γΐ61ΐυ8 λΐ) £ΰεΐ6&ίΑ Ιΐ2ΐ»6ΐβΓ : 1«!€ΙΙ8 Τ6Γ0 6ΐρ«ΙΐΗ 
ΙΙΙΓ. 

6. δεΓΥϋΐιίαΓ βιι« €ΐιΙ<]ο& ρΓθτ!η€ί« ]υη ριΐΓ« 
«Ιςυβ ΙηνΙοΙαίΑ : φΐΐ Αυΐβαι ςοοίΓαπ^η Ιιίβ Γογοι^ιπι 
Ιιΐ(Ιυ€ΐ(, Γυΐϋίι 68ΐ. 

7. Ευ5(8ΐ1ιίυδ €ϋΐη Γ6«ίβΐ6Γ6 ΓοΠίΙβΓ <1«:Ι)βΓ6ΐ (Ιιοο 
€ΐι1ιη οηιηίβ <)6ΐ)«ΐ βρίκορυβ) ϊ^τ^λ ΙβτίΐβΓ (Ι&ηβ 
Τ6Γιΐ£ίΙ. ΤΙιβοϋοΓυβ ίη 6]υ5 Ιθ€αιη 0Γ<]ίη«ΐυ8 681. ΙΙΙβ 
?6Γο ΙαοΓγιηαηδ πίςιιβ €Χ0Γ&η8« ΙιοηΟΓβιη τβρβίΐΐ 
ςϋί ϋΐίυβ Ιοεο &1ίυιη ΟΓίΙίη^νίι» Ιη8οη8 θ8ΐ, οαιη ΙΝ ρ{ου δ£χθε\;, &γωφ4ληχος. 

€^. *Αχοινώνητος 6 ΧαΧιΛς 6 άντοφθαλμι&ν τ} 9υ^ 
6δφ * ό ^ χληρ•.)ώι^ (τι ^ποχήρυκτος. 

ε'. Ό πίστιν Ιτέραν της Ιν Νιχα(^ προνάγων ς»•. Ύι\ρεΐ9^ τλ έχάτΓ|( Ιιτβρχί^ προσόντα ί^ 
Ναια χαΟαρά χα\ αβίαστα * 6 βΐ τύπον άντιχβίμβνον 
τούτοις βίσάγων, άνόνητος. 

ζ*. *Αντέχ8ΐν όψείλων Ευστάθιος χαρι»ρώς (τοντ« 
γάρ &πας έπ(σχοπος}ν£>τα$οΰς άφβλώς παρ|)τήσατο• 
Θεόδωρος άντΙ τούτου χεχειροτ^ται * ό δΙ χλαίιβίν 
χα\ δυσωπών^ τήν τιμήν αΙτεΙ • 6 Αντ' έχε(νου χει- 
ροτόνησα; ανεύθυνος, Ιχων δηλαδή τήν Ιχείνου παρ- Ιίιΐ8 (ΙβΐΓ6€ΐβΐίοη6ΐιι ρΓΟ οΗπιΙυβ 1ϊ&1)6Αΐ. Ηοο 8υΐ6Πΐ Β αίτησιν άντ* έγχλήματος* ό δλ δεδιχαίΐι^ταί μάνοΜ 
3υ8(υιη 6886 ιΐ8αιη 681, €ρί8€ορ»ΐα8 ηοιηβη ΙΙΙυιιι 
Η3ΐΗ!Γ6, Ιρ8&ΠΒ<ιιι« οοιηιιιαηίοηβοι : ςυοώ^υο 1ιο« 
)>βηίβηΊυ8 νίβαιιι 8*ιΐ. 

8αΜίοτηηι Ραίτηηι ιμ: ΟιαΙαάοηφ €θη§τ$§αίοτΜ!η^ 
Μαηίοηο ίηιρ^ταηΐβ• 

Ι. ΟαΙ €ΐηΗ €( ςιΓι νβηώ'Ι θΓ(Ιίη«ϋοη€ηι, €ίΓ€& 
§ΙΤ9ίάαΛ ρ6ΐ:ΐ€ΗΐΑηι»Γ : Ιβι «αΐβαι βΐίιιη α$ςαο &(1 
•ΐ6Γϋη80Γ6ΐη. 

2. Οαί ϋσιηοΓαιη 8»6υΐ3Γ!υιιι οαΓλπι 8υ8είρίιιιιΐ» 
ΓΟΓΓίρΊβηιϋ Ι Β!8ί ΓοΓίβ Λά ιηΐηθΓ!8 9ΐίΙϋ!ΐηίδ(τ8ΐίο• 
ιιβιη Ιηβχ€υ8«Ι)Πβιη Ιβχ νοο^νβΓίΙ, αυΐ ορί8€ορΗ8 
»(! ριιριΙΙοΓυιη 61 νίϋυΒτυαι ευΓ3ΐη ίηοϋανβηΐ. 

5. Οοιιιιιβ 0Γ8ΐίρπί <ϋ6^ΐ&« 8ϋΙ ιηοη88ΐβπυιιι άιτ» 
ΓρΙδοορί ββηίβηΗαπι ηοη 8αηΐ βχ^ΓυβηιίΑ• Οιηιπ8 «11(601 ιηοιίϊΐεΐιιΐδ 6ρ!•6ορο 8νΙ)]ΐ6ίΑΐυΓ, ηονβ & 8υ:ι 
Μαη8ίοηβ (ϋ8ε6(!8ΐ. η48ΐ α5 βο ίιινΊΐβΐυρ• 

4. δ6^^νιι8^ &1)8.(|ΐιβ <1οιηϋ)ί οοιιββηβυ• ιηοιΐΑ8ΐΙαιΐ|ΐ^ 
νίΐ8ΐη ηύ 8ΐορΐ66ΐα(υΓ• 

5, ΟιιΙ; ο βίνίΐ«.ΐ6 ίη ανίΐαΐΰΐη ιη^ηββυηΙ, Γλϋοηι- 
1)119 (16 1>&6 Γβ 8ληοιΐί8 8θΙ>]ί6ίαη|οτ. 

Ο.Κι,ιη,αηγΓΠβ 8υΐθΓ»ΐθΓϋ8• 86ϋ ηοη &1)8θ1αΐ6, 
αηΙίη»1)ίβ« δίο νβΓΟ,ςαί 0Γ(ϋη9ΐϋ868ΐ, {Γ8(1υ 6ΐοΙ« 

7. Οΐΐί Ϊ4>ΐ4»Τ 6Ι6Η608 0ϋ1 η)θη0€ΐΐΟ8 21166108 68(, 
81 ΙΙΐΠΊΐίΒηΐ βηΐ <11{1ΐίΐ8ΐ6ΐη &ΓΓ0£Αηΐ6Γ λίίβοιοί, 
ηΐ8ΐβ^ί€ΐΙΙ8. 

8. €ΙβΓίοιΐ8 ίη Ηΐ6η(ϋ€οηιιη «Ιοιηο ιυΐ Ιο ιηοπα- 

816ΓΙ0 (Ι6§6η8, 6ρί80θρί υΓΐ)ΐ8 ρθ(68ΐ8(Ι 8ΐΐΙ)]806&1 : 
Ι|Ιΐί ν6Γ0 8ΐ) 60 Γ68ίΠΐ, ρΟΒΠαΐη 81ΐ1>6^. 

9. ΟΙβπεί 1!Γΐ£;9ηΐ6β, βί ΓΰΙϊοΐο ερίβεορο &ϋ 8906ΐι- 
Ιαη;ΐ ]υ(Ιίο!> 86 €οηί6Γ2ηΙ» οαηοιΓιεβ ρυιΓιαηΐυΓ. Αο 
ιΙΰΓίου» 6ΐιιη ερίβοορο οοηίβηϋβηβ, 8γηοιΙυιπ 6χ- 
8ρ6€ΐοΐ : η)βΐΓορο1ιΊ2ηυ8 νβΓο βρίβεαρυδ αά 0ου- 
&1»ιιΓιηοροΙίΐ3ηϋΐιι ρπονοεεί. 

10. ϋυαηιιη υΓίιίυιη 6οεΙβ$Ίί8 εΙβΓίεοδ ηοη &ι1ι1ί- 
είΐιΐΓ; 8*1 ν6Γ0 8(1ϋίειη8 Γυοη'Ι, 8ϋ ρπιηαιη Γβνεηε- 
ιυΓ. 5ί ςιΓιβ .ιυΐεηι ]3ΐη ΐΓ3η5ΐ2ΐιΐ8 Γπεηΐ, ρποη8 
οεεΙβδίίΕ ΓΟΓυηι πιιΠο ηιοάο ρ3Γΐίε6ρ8 δίΐ. 

11. Ρ3υρβΓβ8 6ρί8(οΙί8 ίιΐ8ΐΓυεΐί, αΐ ηοη εοπΗ 
Μΐ6ηιΐ3ΐΊιΠ8' Ηαεπβ ίΐεΓ ίαείαηΐ : εοιηιιιεηϋαΐίΐίββ 
«ηίιη 6χί8ΐίιυϋΐίοη6 ρΓΦίΓιΐίβ (Ιαιαυπ. 

13. Ιη ι1α83 ρΓονίιιεί98 υηα ρΓονύιρί;! ηοο 8είη- 
«ΙίΐϋΓ ; <ιυί ν6Γ0 βοίϋεπι» ερΊ^εοραΐα ιΙβΙίεΙίϋΓ. Ου» τοϋτο, τ6 της Ιπισχοπης Ιχειν δνομα, χα\ τή« 
χοινωνίαν αυτήν * χαι δτι χρηστότβρον δ<δοχται« 

Τώτ ^τ ΧαΛχηδόη Χ' ί»1 Μαρτιακον. 

α\ Ό έξωνούμενος χα\ πιπράσχΐι>ν χειροτονίαν» 
περ\ τους βαθμοΐ^ς επικίνδυνοι * 6 δ% νύμος 1ι»>ς χα\ 
παραμοναρίου. 

β\ 01 χοσμιχων οΓχων έπιμέλειαν. λναδ8χ6μ8νο&» 
Ιπιτιμητίοι • πλην εΐ μή χαλίσει νόμος εΙς Αφήλε• 
χος διοίχησιν άπαραίτητον • ή 6 έπίσχοπος εΙς δρφα« 
νών χα\ χήρων έπιμέλειαν προτρέψεκεν• 

γ*. Εύχτήριος οίκος, ή μοναστήριον δίχα γνώμης 
του έπισχύπου άσύστατα. Άπας δ^ μοναστής ΰπο- 
^ τασσέσθω τψ ΙπΓσχόπφ, χα\ της, μονής» εΙ μή ιεαρΙ* 
αύτου προτρέποιτο, μή άφίσταταν. 

δ\ Δούλος, εΐ μή γνώμτ) τοΟ δ«σπόχο\^ μή μ«ρ 
να(έτω• 

ε*. 01 μεταβαίνοντες Ιχ πόλεως εΙς πόλιν, τους 
ΐ6ερ\ τούτου χανόνας ΰποβλεπέτωσαν* 

ς*. Έπ\ μαρτυρίοις, ή εύχτηρίοις, *λν ο6χ άπο- 
λύτως χειροτονήσεις, Ε( δέ μή, άχειροτόνητος ό «Ι- 
θεν χειροτονού μένος. 

ζ*. Ό χληρωΟε\ς ή μονίσας, ει Ιπ\ στρατβίαν 1| 
άξίαν άπαυθαδιάσει, επάρατος. 

η'. Ό έν πτωχείψ, ή έν σεμνείφ χληριχ&ς, {ιλε- 
πέτω τήν. έ^ουσ/αν του ^π^σχόπου της πόλεως * ό ^ 
Ο τούτου άφηνιάζων, γινωσχέτΐι^ τ^ έπιτίμιον, 

0'• ΚληριχοΙ διχαζόμενρι, ει άφέμενοι τ^ 1π(^ 
σχοπον, χοσμιχοΖς χριτηρίοις όρμήσουσι, χανίιη• 
χώς εύθυνέσθωσαν. Κα\ χληριχ^ς έπισχό^Φ διαφε- 
ρό μένος, μενέτω τήν σύνοδον ' χα'» μητροπολίτης 
επίσκοπος τ^ν Κωνσταντινουπόλεως αΐτήσοιτο• 

ι'. Δύο πόλεων ναο7ς χληριχύς ού καταλέγεται * 
εΐ δέ χαταλεχθείη, τφ προτέρίρ έπιστραφήσεται. ΕΙ 
δέ μ3τ6τέΟη τις ήδη, μή έπιχοινωνείτω /.ατά τινβι 
τρόπον τοΙς τής προτέρας πράγμασιν έχ3ΐλησίας• 

ια'. 01 π^νητες Ιπιστολαϊς-, άλλα μή συστατιχοίς 
όδ£υέτω7αν * αΐ γάρ συστατιχαΐ τοΙς Ιν ύπολήψει 
παρέχοντ3ΐι. 

ιβ'. Ε(ς επαρχίας δύο έπα^/ία μία ού τέμνεται • 
6 δέ τεμών, άνεπίσχοπος. ΑΙ δέ γράμματι («(ηλιχφι δΥΝΟΡδΙδ ΟΑΝΟΝϋΜ. 90 

τμηΟΰΙσαι π6λ»ΐ(• «ής τιμής, άπολαυέτωσαν μόνον, Α αιιΐβιη ίπιροΓαΐΟΓίβ Γβ8€η*ρΐο βοΙβββΒ βηηΐ ο'ινιΐιιΐβδ. χα\ ό αύτ^€ν έπίσχοπος * τφ & αληθώς μητροπο- 
λ(τ]) τά οίχιία σωζέαθωσαν βίχαια. 

ιγ*. Κληριχ6ς ΙΙχα συντατιχων άχοκνώνητο; %1ς 
έτέραν πΛ(ν« 

ι^. Έτβρό^ος (|/άλτης χα\ Αναγνώστης, »Ι γή- 
μας Ιτέχνωαβ, προσάγβι τ!) χοινων{^ τά τέχνα, &Γι»ρ 
έχβίοβ ρ<6άπτκ9ταί * βΐ 8* Ιτι μένιι άβάπτκστα, ού• 
ΐίέτι βαιιτί^ιτοιι το7ς αΙρβτιχοΤς. 

ιβ'. Διαχ^νισσα εΐ μ)) τισσαραχονταέτις ού γ(ν&- 
ται * τ^ βΐ βιά γάμου τήν λϋτουργίαν έξυβρισάστ} 
ανάθεμα. 

ις*. Μονάζοντες ή μονάζουααι μ)) γαμείτωβαν, ^ 
4«ε\ Ιστωναν άχοινώνητοι. 

ιζ*. Εγχώριος χα\ άγροιχιχή παροιχία, ει τρια- 
χονταετίαν ΙσχέΟησαν, χατεχέαΟωααν ' εΐ δέ ταότη^ 
Ιντ^, εΙεν ύπόδιχοι * εΐ β^ xεxα^νισται βασιλιχής 
4χ χελβύσεως ηάΧις^ ή τάζι;, χαΐ 6 τύπος άχολου- 
Ι«£τω τοΙς πολιτιχοΓς ^μοσίοις, χα\ της έχχληοια- 
•τιχης παροιχ(ας• 

ιη'. Κληριχο\ χα\ μονάζοντες, εΙ φωραθεΤεν ή 
γρατριάζοντες, ή βονομννμενοι χατ* επισκόπου) τ£»ν 
βαθμών αυτών. Ιχπτωτοι• 

ιθ*. Ό τήν οίχείαν άπολ^σας πατρ(δα, εΐ έπ* άλ- 
Ιην Έχχληβίαν έλήλυθεν, άνεπιτίμητος. 

χ\ Έπ^σχοπος ξένον χληριχ^ν είσβεξάμενο;, μετά 
«ου ^χΟέντος Ιξει τ6 άχοινώνητον. 

χα'. *Αβοχ{μα9τος χληριχ^ς ή λαΐχ^ς έπισχόπου 
χατηγορών, άνεπίβεχτος• 

χρ. Ό (ξ ανθρώπων έπισχότΕου γεγενημένου, τά 
Ιχε{νου αρπάζων, του βαθμού άμαρτήσεται. 

χγ*• (Μ Ιπισχόπου 6{χα τ|) Κωνσταντινουπόλει 
Ιιατρ(^ντες, χα\ ταραχάς άνεγε(ροντες, της πόλεως 
Ιλαυνέαθωααν^ 

χβ*. Μοναστήρίον Ιπισχόπου γνώμη παγέν μενέτω 
άμεταπο(ητον * χα\ 6 τι τούτφ άνήχοιτο» άνεχπο(η• 
τον. *0 6* άλλως (πιχειρών, ούχ ανεύθυνος• 

χε'. ΕΓσω μηνών τριών αΐ των Ιπιοχόνων τελούν- 
ται χειροτονία! * παρατείνει βλ τ^ν χρόνον άνάγχη 
τι; απαραίτητος. ΕΙ 01 μή, ό χειροτονών τ6 έπιτί-» |]0;ιιοΤ6 ίΓυαηΐυΓ ΐΑηΐϋπι, βΐ ςιιΐ ίΙ)ί(ΐ€ΐη τβη&ΙυΓ 
βρίβΰορυδ : 6ΐ τ€γο ςυί υ6Γ6 ιηβίΓοροΠίαηυβ €βΙ« 
|•Γ0ρΓΐ8 €οηεβΓ?6ΐιΐυΓ ]υΓ8• 

13. ϋΙϋΓίουβ 8ΐ)βΐ|πβ ΰοιηιηβιΐιΙ^ΓιΓΓιβ ΙίΐίβΗε Ιη- 
»Γιυ5 ιιΗιίε οοιηιηυηίοηβιη ηοη τβαρΊΐυΓ. 

14. €8η1θΓ6ΐ ΙβοΐΟΓ Α Γβοΐα Α(1β &1ί«ηυ9, κΐ ιΙυ«ΐ2 
Ι1Χ0Γ6 1ίΙΐ6Γ08 8υεΐυΐ6Γί(, 608 ^^ οοιιιιηαηίοηύΐιι &<1- 
όυοίΐ, 8ίςιιί(1βιη ίϋίϋβιη Ι)9ρΐΊζ&(Ί ΓιιβπηΙ : βί νβΓΟ 
ιιοηϋυπι είηΐ ϋ^ρΓιζηΐί, ηοη λΠ)ρΙΊυ8 ϋιρίίζαηΐιΐΓ 

9ΐρυ(Ι 1ΐΧΓ6ΐίθ08• 

15. Οί3€θηί85«^ ηΐδ! (|υα<!Γ9^ΐηΐ3 ληηο» η2ΐΐ.ι ηοη 
ΟπΙίηαΐυΓ : β! βιαίβιη ηυ» Μΐί(ο ιηλίπιηοηίο, 8:ιγ.γο 
ιηυηβΓΐ <ΐ6(ΐ6€ΐΐ8 αΙΐυΙοΓίι, ηη&ΐΐιβιηί. 

16. ΜοηβοΙή :ιυΐ ιηοηί&ΐ68 π^αΐηιηοηιιιηι ηβ ουιι« 
Ιτοΐι&ηΐ : βίηιιίϋθηι Ιΐ06 ίοοβπηί., 6Χ€θΐηιιιοηκ6ΐι- 
ΐυΓ. 

17. βυειΙοΑηα ρ3Γ(Βΰί8 εβα ρΑ^ίοιιΗβ, 8ΐ Ιη^ΐηο 
Αηηο8 ρο2ί(β8896 ίυβπηΐ, ρθ88ί4ΐ6;ΐηΐαΓ : εί &ιιΐ€πι 
ίηΐΓ» ίΐΐυιΐ Ιβιηρη*, είηΐ ]ηϋί€ίο ο1)ηοχ'Γι 6»Γυπ) ρο§- 

8β$80Γ68. 5ί ν6Γ0 ΪΠίρβΓΑΐΑΓίβ ]υ88ΙΙ Πγ1)5 Γ6η0Τ8ΐ& 

Γυβπΐ, οτάοΛΟ ίοπηι» Ε€6ΐ68Ί8Β ρλΓΟβεΙαΙίβ €ίγΊΐ68 
ίκο ρυΙ>Ιίΰ38 θΓ(ϋη3Γιοηβ8 ββςηαΐυΓ. 

18. ΟΪΒτιά ^^ ιηοπΑεΙ)! εΐ οοπιρβηΐ Γυβτίηΐ οοη- 

ν6ηΐί(:υΐΑ 1]8ΐ>6Γβ 90 εθΙΐ]υΓΑΓ6 €θη(Γ8Ι 6ρί8€ορΐΗη, 

ξΓ8ΐϋί1>ιΐ8 8ΐιΐ8 βχο'κΐιηΐ. 

19. 0υΐ8ΐηΙ&8& ρ3ΐΓ!8 2ΐ(ΐ8ΐΠ3ΐη Εοοίβ&ίαπι νβηθ- 

γΊΙ, ίΓΓ6ρΓ6ΐ)€η$ίΙ>ί1ί8. 

20. Ερίδεορυβ ςυ'ι 6ΧΐΓ9ΐηβυιη οίβηοηηι 8ΐΐ8€0[>β«- 
γΊι, οόπι ευβεβρίο 6χοοιηιιιιιοίθ9ΐ)ίΐαΓ• 

21. 0ΐ6Π€ΐΐ8 «01 Ιαίουε ηοη ρΓθΙ>3ΐη8 &0€υ83α)8 
βρΊβεορηπ), ηΐ]ίοίέη(1»8• 

22. Ούι ορίεεορο ν1ΐ2^ ίυηοΐο, ΗΓιαε 1>οπ& πιρίι, 

{Γ^()θ (ΐ6]ΐθΐ6ΐυΓ. 

23. Οιιί πι]υ88υ βρίεοορί ΟοηδίΑυϋιιοροΗ €θηιιιιο- 
ΓεηΐηΓ, 80 ΐυΓΐ)»8 εχοίΐιιιιΐ» υΓΚ>6 βχρβΙΙαηΐπΓ. 

24. ΜοπΜΐβήυηι <]β εβηίοιιΐίι βρίβοορί βχδίηι- 
€ΐυιη, πΐ8ηο3ΐ Ιιηπιυΐ^ϋΠβ : 61 ηαΐϋςηίό αιΙ ίρβιιηι 
ρβΓίΙϋβΐ* ηο .ιΙίβηβίαΓ. Οϋί νβΓΟ 8€€ηΒ Γαοβίβ α^ΐΓϋ^ 
(ΙΊβΙιΐΓ, ηοη 6ηΐ Ιηηοχίυβ. 

25. ΙοίΓΑ ΐΓβ8 πιβηεββ «ρΐεοοροΓοπι οτϋίηείίοηοε; 
ρβΓβοΐ8ηΐυΓ : ιβπιραε νοΓΟ ρτοτο%α η6€688{ΐΑ8 «Η- 
ηιΐ2 Ιπ6νίΐ2ΐ>ϊΙί8• δί ε«ου8 081, οηΐίιιαηε ρωιι» βιΚ μιον είσεται * ή μέντοι πρόαοίος μενέτω τψ οίχο- Ο οϋιιοχίυε. Α€<1Ίΐυ8 ΐ8Π)6η ρ6ηβ8 (ΙίερβηεαίΟΓβηι πια• 

ηβαηΐ, 

26. ΟίβρβηελίοΓ ίη οιηηίϋυε Εοοίβδϋε (Ιβ οΙβΓΟ 
οοηεΓΜυλίπΓ : ςυι τβΓο Ιιοο οοπίβιηηίΐ βρΊβοοριιβ• 
οπηΓιηβ ηοη €3Γ€1. 

27. είβΗϋυβ ηιπΓιβΓβιη ταρίβηθ, ΕοοΙβεία 6]ία8• 
Ιυπ; Ιλίουβ νβΓΟ είΐ αηαίΙιβΜ)^; βΐ ςϋί Ιιίε οοη86ΐι- 
Γιΐ, βίιΐ6ηι ροβη» 8υ1ι]80<^&1. 

28. Νθ¥3Β Αοιιι» βρίβοορηε βοιίβηι ουιη τβιβΓΪβ 
Βοπ)« 6ρΐ8€ορο ΙιοαοΓβ ΓΓυαίυΓ, ρΓορίβΓ ΙιηροΓίΙ 
ΐΓβηεΙαίΊοηβηι. 

29. ΡοηΐΙ, Αδί» ΤΙΐΓ8θΐ»ΐϋβ βρίβοορί λο ΒαρΙ)8Γΐ 
α εοηείαηΐίηοροΐίΐαηο οριϋηβηιυΓ. 

30. Οαί 6ρί8€ορααι αιΙ ρΓβεϋτιβπ χΓαϋιιαι (ΙβαιΙΚ νόμφ. 

χς-'. Ο:χονόμος άνά πάσας ίστω τάς Έχχλησίας 
άπ6 του χλήρου * ό δέ τούτου χαταφρονών Ιπίσχοπος, 
οΟχ άνέγχλητος• 

χΡ. Κληριχ6ς αρπάζων γυναίχα , άνεκκλησία- 
στος* ό δλ λαΤχ^ ίβτω ανάθεμα * χατά τούτο χα\ ό 
βυναινών. 

χη'. Ό της νέας 1π(σχοπος Τώμης τψι της ιςα- 
λαιοτ^ρας ομότιμος, (ιά τ1|ν τών βχΙ^πτρων μετά* 
«τασι^• 

χθ'• 01 Πόντου, χα\ ^Ασίοις, χα\ βρ^Γ, χαΐ οΐ 
Βάρβαρος τφ της Κωνσταν:ε(νου χεχειροτόνηνται. 

V. Ό χαταβιβάζων έπίσχοπον εΙς «ρχββι^ερον. 91 λΑΙδΤΚΝΙ ΜΟΝΑΟΗ! Μ 

ΙΙΙ, ΜΰηΙ^^οβ : ιρββ «ιιίιη ύυΐρ» οϋηοχιηβ οΐ 8«- Α Ιερ^ουλο; * ό γ&ρ υπαίτιο;» χα\ άνίιρο;. *0 II χ«• 
εβηίοΐίο ίιιιϋ(ΐ;ηα5. Ουί νατο Ιηβοη• 4!6]β€ΐυβ €5Ι, ταβιβααΟεΙς αναίτιος, Ιβτω (πί^ιχοπο;. 811 6ρι«Γορυ<ι. 

51. Μοβ ββΐ Μ%γ\η\\9. ιιΐβί ίΐΓΰΙιίβρΊβοοριιβ ρβΓ- 
ιηίββΓίι, ιιοη κοηΙιβΓβ. Οιιο Ωι υΐ ιιιΐηίηιβ οιιΐρληιΐί 
8ΐιιΐ, Γΐιιιι Β'Ληαϊ 1.€οιιίβ βρίβίοΙ» ηοιι λΐιΙ)8θπρ5β• 
ηιιΐ, ϋοηρο απ Ιιίβρ'βοοριιβ οΓβαίιιβ Γιιβηΐ. 

8αη€ίοΓαηι Ραιτιιηι 8ατάίαΒ ΰοηρτύ^αίοηιηί. 

Ι. Ερίβοοριΐδ 61 ιηα]θΓ6 ανίΐαίο ίη ιηίιιοΓβιη 

ΐπιηβίΓβ ηοη ΰοιιιρβΓίΐϋΓ. Οιιί ΙςΙηΐΓ οχ Ιιιιιηίΐί Μ0<1β 

ΗΚ βυΙΙίηιίοΓβπι ΐΓληιίΓιΐ, ΐιιιηυΑίη αΓΓο^^ηβ ΟΙ 

ΑταΓυβ €οπιρθΓ(υ8, ρβΓ Ιοΐ9ΐη τίίαιη οχοοαιοιυηίο»- 

ΙΐΙΓ. 

2. Ι£ρ{8€οριΐ8 ίη &1ίυ8 βρίβοορί ιιγΙμπι ηο ΐΓ8η86:ΐΙ λα'. ΕΓΘίΦται τοΙς Α2γυπτ(οΐ(, βΐ μή &ρχΐ8ΐ:ί9χο- 
ιιο; έπιτρέποι» μή γράφβιν. Έντιϋθβν Αμιμχτοι μΙ) 
Ικιγβγραφότκς τ|| έκιστολ^^ του Μο\) Αέοντος, Ιλ»; 
άρχαπίσαοκος γένηται. 

Των ίτ Σαρδίχζ, 

α'. ^Ανκζκρκύνητο; Ι«(σχοπος Ιχ μιίζονος 1π\ 
μβίονα πόλιν * ό τοίνυν Ιχ ταπιινης Ιφ* ύψηλοτέραν 
μβταπηδων, ώ; άλαζών χα\ κλιονέχτης ύποβλικό• 
μβνο;» βι& βίου παντός άχοινώνητος. 

Ρ'. Έπισχόπου βίς π^λιν &χλητος μή Ιιαβαινέτω ηοη 1η?ίΐ8ΐη8 : 80 ρΓονίήοίο! 6ρί8εορα8 8ΐ 8ΐί<|ΐΐ8πι Β ^«ί'^^'^^* ' ^^ * επαρχιώτης «Ε έπί τ» «ιχάζοιτο. Ιίΐεηι Ιΐ8ΐ>β8ΐ, αΐίβηοβ 6ρί8οορθ8 ηο βτοοοΐ, ρπικίοτ- 
ςιιαηι α Κοπιαπο ΡοηΐΊΩοο, 8ί βιροιΙΐΓβ )ΐΗΠ£αν6ηΐ• 

5. Ερίβοορο <]6ρο8ΐ1ο, 8ΐ Αίϋίπΐϋΐ 86 (ΙϋΓοηβίοπβπι 
ηΙΙβΙιίΓυηη, ηοη οοπβΓαιιίΙυΓ 8ΐίυβ» ηίβ'ι 6ρΐ8θορη$ 
βοιη» (ΙοϋηΙΰΓΗ• ΟίβρίοΙοΙ οηίπι (Ιβρο&Ιΐϊοηοπι, &αΐ 
ρϋΓ ηιιηΓΐ08, ααΐ ροΓ ΙίΐΙβΓ88. 

4• δί 1.1 1018 ρ6(6ηΐί1)ΐΐ3 ορίβοορυηι, βρίβτορί ργφ- 
86ηΐ68 81111» υηη8 τογο ςηηίοιη 8ΐ)&ίΐ, νοοβίυΓ οΐίαιη 

Ι]ΐ6. 5ί νΟΓΟ Τ0€8ΐΐΙ8 ηΟςυΟ 80ΠΙ)6Γ6, η6^]αβ 80€6- 

ιΐ6Γ6 νυΙαβΓί(| )8 ςιιί ρβΐίΐιΐΓ, 0Γ(ϋιιβΐι:Γ• 

5. €παι πΐ6ΐΓοροΓιΐ8ηο8 €οη8ΐΙΐυίΐυΓ| νίοίηι* οΐίοιη 
ΓρίβοορΙ ηοε6Γ8οηϋί βυηΐ. 

6. Ιιι ρΑΓΥΑ υΓΐ)β 6( ρ8((ο» ουί υηυβ βυΙΓιοίΐ ρΓΟ- Αλλοτρίους επισκόπους ςύχ &χχαλέσ8ται, ή παρ^1 του 
Τώμης, ε1 Ιπιχρίνοι. 

γ*. Έπιαχ^που χαθαιρβΒέντος, χα\ Ιιαβχβαιουμέ*^ 
νου φέρκιν άηολογίαν, <( μή 6 'Ρώμης ύρίζοι, ο& 
χαΟίδρυται Ιτερος. Διααχοπήαει γάρ τήν χαθα(ρ8» 
9ΐν ή απόστολοι ς, ή γράμμασιν. 

^ Ε{ των λαίχών Ιπιζητοΰντοιν Ιπίνχοπον, οΐ 
Ιπίαχοτϋοι παρουσιάζουαιν, εΤς 6έ τις Ιλλείποι, προ• 
χαλβίσθω χάχβίνος * εΐ δλ προσχαλοΰμινος οΟτκ 
γράφειν, ούτε ένβημεΤν βούλοιτο, ό ζητούμενος χει- 
ροτον£(9θω• 

ε'. Μητροπολίτου χαΟισταμένου« χα\ οΐ πληαι^χω• 
ροι μετάπεμπτοι Ισοιντο. 

ς^. Εις όλίγην πόλιν, χα\ χώμην, § χα\ εΓς αύτ- ΑϋγΐϋΓ, Γρΐ8θορΜ8 ηοη οοηβΙίΙυίΐυΓ : 8ΐ νοΓπ ρορυΙο ^ ^ρχη; πρεσβύτερος, έπίσχοπος ού χαθίοταταιι• εΐ ίΓ<;ςιΐ6ηΓΐ58ίπΐ8 είΐ υΓΐ>$, ηοη ίη(ϋ(;η3 631 6ρί8οορο. 

7. 5ί ρηρίΙΙαβ» 61 νίϋιια, 6( ςυι ΐιιΐΟΓβ χεΓοί, νί 

ορρΓίηίΑηΙϋΓ, ίί8 8ΐΐρρβΐί88 Γ6ΓϋΙ 6ρΊ8€0ρυ8• Υο- 

ΓϋΐιιίΑπίϋΐι ηο β]ιΐ8η)θι1ί ρΓΧίοχία ίη ΰθΐιιίΐ8(υ γο£ϊο 
ν€Γ86ΐυΓ, ςυίη ροΐΐυε ΗΙαοοβιιβ ηιΙκαΐυΓ. 

8. Ιί8 ςυί 8(1 ΕοοΙοβίΑΐη εοηΓυ^ΙηπΙ ΐοιί8 ν!ΓΊΙ)ΐΐ8 
εηοοηΓΓβηϋιιιη. 

9. δί ΓΓηΐ6Γ 8(1 ίΓ8ΐΓ6ηι ηήιΐηΐ, ηΐ6ΐΓοροΓιΐ8ΐιυ3 
ηυηΐΐυηι Πιΐ6Γί$ 8υί5 ιηαηίαΐ, 8€ΓίΙ)8ΐςυ6 8<1 603, 

<|α08 6ρί8€0ρ08 ΓΟ^ΑΙ ϋΐ ηϋΠ.ΐίυΐη ΡΓ0Ι6£8ΙΙΙ. 

10. ΓοΓοηβίβ, 8ο1)θ1α5ΐ{ου$, 8υΐ (Ιίνοβ ηΙ$ί ρ6Γ 
8η€Γ08 0Γ(1ίηβ8 ΐηηεΙοΓίι, ηοη €Γ63(ηΓ βρί^εορυε. βΙ πολυχνΟρωποτάτη γένηται π4λις, ούχ άνάξιον. 

ζ'• Όρφανου, χα\ χήρας» χα\ άπροατάτου βιαζο- 
μένων» εΙς β-^ήθειαν χατατολμήσει Ιπίοχοπος * &λλΑ 
τ|) [Γα. μή τξ] τοιαύτη προφ^σει διατρίβοι εΙς τλ 
στρατόπεδον, άλλα μάλλον βιάχονος οτέλλοιτο. 

τ/. Τοίς έπ\ τήν Έχχλησίαν προσφεύγουοι παντί 
οθίνει β^Οητέον. 

β*. Αδελφού προς άδελψδν άποιτέλλοντος, 6 μη- 
τροπολίτης τ6ν άπύστολον Ισχυέτω» χα\ γραφέτω 
πρ^ς τους, έν οΤς ή άξίωοις του έπισχύπου, τοά 
&ποστ^.ου Αντιλαμβάνεοθαι. 

ι'• ^Αγοραίος» σχολαστιχδς, ή πλούσιος» εί μή 

τους Ιερούς διέλθοι βαθμούς, έπίσχοπο; ού χαθίστα• 

0Γ8(]υυπι αιιίοπι ίιιΙβΓ&ΙΙΐίιιω ηβ ηίσιίε 1)ΓϋΤ6 είι» τ) ται. Τ^ δΐ των βαθμών διάστημα» ού λίανύλιγοστάν* ηιιο πΐ8]0Γ ΔάοΙ ηιοπιηιςπβ ρΓθΙ)ίΐ8(ΐ8 β]ιΐ8 ρΓθΙ>8- 

ΐίΟ Ιΐ8ΐ)0Π ρ088ίΐ• Οϋί 6θίΐη 8ΐΐΐ6Γ οοπβΐίΐυίΐιΐΓ» 
η6ορΙΐ3ηιΐ8 651. 

11. Ερί8θοριι$8ΐ) βριεεορο 8€€6Γ8ΐ(υ$» 81 18 ςιιί 

86€6Γ;)ίΐ ίπίρΟΓίΙϋΙ 811, Πβ ηίΐπίε 8881(1116 ΰΟΠΟίΟΠΟ- 

ΙΟΓ : Ιιοο εηίηι ίιιιρβηΐο βπΐ ϋβ(ί(*(:οη» ϋΙ^ηιιβ 
Γρίεοοραΐυηι αηιϋίΓβ νίίΙοΙΊΐυΓ» 86 υΐΓβςιιο ΓορΓβ• 

1)6ΙΙ(]61Ι(Ι8• 

12. δίηβ %η\\ η6€68&ίΐ8ΐο ϋίυιίβ^ίπιο 6ρί$6ορυιη 

• 8113 α1)6886 £061^818 {Γ8νθ 68ΐ 

15. Ερίβ€θρη8 ςυΙ ρθ8&688ίθη68 6ΧΙΓ8 (ΙιΟΒ€6&18 
8Ι13Β Ιίΐΐΐίΐ68 !ΐ8ΐ)6ΐ, 81 688 Ιηνί$αΓυ5 βίΐ, ηο ΙΓ68 

ΒΜίρΙίιι» 0αΗΐίηΐ088 οιοΓοίυΓ• Βίο οηίηι ίρείυβ 8>'<ΐ^ δι* <Λ τ6 δοχίμ'.ον της πίστεως, χα\ χαλοχάγαθίας 
αυτού δοχιμάζοιτο. Ό γάρ έτέρω;, νεόφυτος. 

ια'. Ό προσκαλούμενος Ιπίσχοπον [Γσ. &πίσχοπος] 
Ιξ επισκόπου, του προσκαλουμένου Ιδιώτου τυγχά• 
νοντος, μή συνεχέστερον δημηγοροίη. Μώμος γάρ 
τούτο, του ίδιώτου, χα\ μνηστεία της επισκοπής 
έχείνφ* χα\ άχ.φότερα ούχ άμώμητα. 

ιβ'. ^Ανάγκης δίχα βαρείας» δυσχερές χΐ Ιπ\ 
πλείστον τ6ν έπίσκοπον της οικεία; Εκκλησίας 
άπολιμπάνεσθαι. 

ιγ*. Επίσκοπος κτήσεις κεκτημένο; ύπερορίους, 
εΐ μέλλοι ταύταις Ιέναι, χρονιζέτω μή πλέον Κυριβ• 
χών τ(ϊΐών διαστήματο; * ούτω γάρ ή οίχεία αύτ^ 14. Οπί' 6Χ€θΐηιηιιηίοαΐυιη &1> λΠο οοιηιηυη^οηβ 
(Γι^ηβΐιΐΓ, Γ6 €0{ηίΐ9» ηοη €81 Ίηβοηβ. 

15. Α1> ΐΓαοιιηϋο €οηϋ6ΐηη3αΐ8 βί 9ΐυχίΓιο Ιη(Ι{- 
{621, »υ(Ι1(;η(1υ8 651. Οαουδφΐβ ν6Γ0 «ιιχΙΠυιη Ιιη* 
ρ6ΐΓαν6πΐ» οχεοπιιηιιΐΗ63ΐιΐ9 σΐ2ηβ3ΐ. 

16. ΑΓιβηυαι ηιίιΠΗίΓαιη $Ί ηυίβ είιπι ΠΠα8 ΕρΙ- 
5εορί €οη$6η8υπι ίη βΐ'χιυο %τβομ 6οη8ΐίΙυ2ΐ, οοη• 
βΐίΐυΐΐ ςυ'ιϋβιη, ββϋ θΓ(]!ιΐ9ΐίο ΙηνηΓιϋα β5(• 

47. Εα ςυ£ 46 Ιοη^ίοΗ 6ρΐ8€οροΓαηι ηιοη άα^* 
ίίΐΜί βυηΐ, 1η ρΓθίΙγιβπι ςυοςιιβ 61 ϋί&εοιιίβ νίιη 
1ΐΑ!>6η1. 

18. Ερίβΰορυι !η]υ&ΐ6 οχριιΐβιιβ βΐ Ιη αϋεπα Εο- ^ δΥΝΟΡδΙδ ΟΑΝΟΝϋΜ. Μ 

«οίμνη χβταπλουτήσει, κα\ αύτ^ Ατνφος βιαμέ- Α οο ΓπιβίιΐΓ, ίρ^οςιιο ΓΑ8ΐα$ βαβρίααηβ 0&Γ6ΐ)ΙΙ• 

νοιτο. 

• ιβ*. Ό τ6ν άχοινώνητον ΑλλοΟκν χοινων(ας άξ'.ών 

μ«τά γνώ^Γν, ούχ ανεύθυνος. 

ιε'. Ό παρ' όξυχόλου χατάχριτος έπιχουρία; δεό- 
[*£νος ούχ ανήκουστος • Λχρι βλ της επικουρίας δη- 
λαδή άχοινώνητος. 

ις'. Τδν άλλ^ριον ύκηρέτην, αλλότριος δ(χα της 
εκείνου γνώμης Ιμβαθμον καθιστάς, χαθίστησιν, 
άλν άβέδαιον. 

ιζ*. 01 έπ\ της των επισκόπων βραδύτητος δροι, 
χαΐ έπΙ πρεσβυτέρων χα\ διακόνων ίχουσι δύνα• 
μιν. 

ιη'. Αδίκως Ιπίσκοπος Ιλαυνόμενος, β( έπ\ ι{| 
Αλλοτρίςι διάγοι, δεκ«έος, Ιως τ4)ν Οβριν έπανασώ- Β €ΐ<!&ί3 <1οΚ3ΐ« βυβΰίρίβηιΐυβ 6$Ι, (Ιοηβο ρΓοριιΐΜία 
•Μτο• Ιη]υη$ ρπ8ΐίηο $ΐ&ΐυί Γ68ΐΗυΐυ8 8ί(• 

19. €ΐ€Π€ΐΐ8 ηοπ <)β(;6η8 ίο ΕΰοΙββια !η ςυλ ογ- 
(ΙΙιιαίυδ 68(, ηοη 68ΐ Γβοΐρίεηϋιιβ• ΕυίγοΙιίληιιβ 19- 
ηι«η 61 Μα89Βυ8 6ρί86ορί &ρρβΙ1^^Γκ)Π6πι ηοη β'ώΐ 
νπΐίΙίοΑϋυηΐ : οοιηωηηίοηβιη ν6Γ0 ουηι ΙαίοΙβ» 5ΐ 
νοΙυβΓίηΐ* οοη86ςυ6ηΐΗΓ. 

20. (}υί8Πΐΐΐ8 63 <]Π.Τ Γ«€16 61 ΘΧ (ΙΐνΐηΟ ρηΒ- 
8€ΠΡΙ0 6<ϋΐ9 8ΙΐηΙ ρ6Γ 3ΓΓ0£αηΓΐαη) ΐ2ΐ)6ί86ΐ3Γ6 60• 
η3(υΓ, ΙΙΟη 681 6ρΊ8€θρΐΙ8. 

21. ΕρΙβοορυδ 8ί νΙιΙβΗι βρίδΓορπη &(Ι »υΐ3πι 
ρήη6Ίρί8 6υηΐ6ΐη, ηβ 8ίΐ 6ΐ ίιηρβϋίπιβηΐο, βίιιυΐϋεηι 
Γθ(|;ηοτ6ΓίΚ βυηι οΐ) ηΐίςιιίϋ 60Γυιη ςιιββ ρΓχϋΙοΐΑ 
βυηΐ ρΓθίΐ€ί8εί , 8ί 86θυ8, 6Χ6οηιηιαηίε8(ίοη6Πΐ 6ΐ 

(2 ιΐοηυηιίεΐ. 

1 Οϋ! ρίορΓίχ €οηΓ698ΐο)Γι 8ηΐ §υΙ)8€Γίρΐ!οηΙ 
α(Ιν6Γ$βΐυΓ, 8ηοηΐ6ΐ ]ιιϋί€ίο φΐοηήιιΐλ ηοίλΙιίΙυΓ» 

2. 8α€6Γ(1θ5 ηοη Οΐ ΟϋΓβΙΟΓ. 

3. 1•66ΐθΓ ριι1)68 «υΐ οοηΐίηεηΐί&πι, 9ΐυΐ οοη]α• 

β'πΐΐη ρΓΟΩΐβΑΐΐΙΓ. 

4. Οιιί »(] (Ιί&οοη&ΐυη) ληΐο νίκΙπί! φΐίηηυο ληηο$ 

ρΓ0ν60ΐυ8 68ΐ» ΠΟη 681 (!ί960Ιΐυ8• 

5. ΟεΓιιηείΐ 6θΓροη ΐιΐ6ΐιαΓΐ$ΐ!Α ηοη (ΙαΐΟΓ : ηοη 
6ΐιίηι οοιηοιΠί ϋυΐ ϋίΙ)ίΙ• 

6. Ου! Γ68 836Γ88 ΐΓ»εΐ3ΐηΐ, 3ΐ) αχοηΐ)»*, 8€€ΐιη- 
(Ιηπι εΐαΐηίΑ, 8ΐ)8ΐ1η6Αηΐ• 

7. Ρ3ηί8 6( νιηυηι 8ΐ(|υλ ηιίβΐυπι» οίΤοΓΑΐηΓ Ιϋςιιο 
ΕοΙηπ)• 

8. δ»η6ΐ& ηί8ΐ Λ ]6]αηΐ8 ηοη οββπιηίαη 

9. ΤΗβ&ίπι Οοη)ίηί€ί8, &ιιΐΓ68ΐΐ8 άΐ6Κιυ8 ηοη Γη• 
ςυοηΟηΐηΓ. 

10. Οα« 6χ {βηΐίΠ 6οη8υοΙυ<ϋηβ «(ΙΙιαο 66ΐ6- 
1)Γ8η(υΓ οοηνΊτί»» ΐοΠιηίαΓ• 

11• Α1ΐ8πα ςυΦ ίη «{τίδ &υΙ τΙη6ΐ8 οχ$ΐΓυοΐ» 
βυηΙ, ιη ςυίϋϋβ ιη&ηχπ8 3ΐ1ΐ6υ]υ8 ΓβΙίπιή» ιιοη 
8(ΐηΙ Γ6ρθ8ί(9Β, οίβΐ ροραΐ8η8 ΙαπιυΙ1υ8 Ααι, 6νβΓ- 
ΐυηΐυΓ; 61 ςα^κουηςηο ρ6Γ ίηδοπιηΐϋ ναη&$ςιιβ 
ΓθΤ6ΐ9ΐΐίοηβ8 6Γ601» βοηΐ 8ΐ8ΐυ»(, 30 ςυοιϋίΙ>6ΐ $1- 
η)ΐι1«οηιιη, βνβΓίβιιϋα δοηΐ• 

12• ΡΗηοίρβδ, ηαΙ ίη ρΊβΐΗΐο βεηίΐί, αίςηβ ίη 
β(ΐ6 6(1υ€&ΐί 8υπΐ, ηιβηυηι ρΓ»1>6Γβ Εοείβ&ϋδ ()6- 
ΙιβηΙ : ςη3η(!οςυί€ΐ6ηι, ίηϋί^οηΐβ ΡβυΙο, ιηιΙίίΑΠί 
0)3008 ί30ΐΊθ8θΓυηι οοαδρίηϋοαβω <1ί88ίρ3νίΐ• ι6^• Άδβχτος ό κληρικός 6 μ1) τελών βίς τήν Έκ• 
χλη^ίαν, 1ν {| χεκλήρωται. Εΰτυχιανδς μέντοι χαΐ 
ΜοοσαΙος επισκόπου χλήσιν ούχ έκδιχήσουσι * κοι- 
νωνίας μίντοι κατά τους λαϊκούς, Ιάν θέλωσιν, έπι- 
^εύξονται. 

?^. •0 τά καλώς, κα\ θεαρέστως Ινηνεγμένα τύφψ 
παρασαλευσαι πειρώμ£*/ος, ούχ επίσκοπος. 

κα'. Τεθεαμενος επίσκοπος &πίσχο7Μ>ν έρχόμενον 
|ν βτρατοπέδφ, λμποδών μή γινέσθω, εΐ γνοίη κατά 
τ^ των προειρη μένων έρχόμενον • εΐ δ' άλλως, προαγ- 
γελλέτω τ6 άκοινώνητον. Συνόδου ^Αρρίχής. 

β^• Ό τζς οΙκείας ομολογίας, ή υπογραφής έναν- 
τίος, οίκοθεν £ξει τ6 Ατιμον. 

^• Ό Ιερείς κουράτωρ οΰ γίνεται. 

γ*. Ό ένηβος αναγνώστης ή έγχράτειαν, 1) συζυ- 
γίαν όμ'ίλογείτω. 

β'. Ό πρδ των κ* κα\ πέντε χρόνων διάχονος, ου 
διάκονος. 

8'• Τφ του τελευτήσαντος σώματι Ευχαριστία ού 
δίδοται* ού γάρίσθίει ή πίνει. 

ς*. 01 τά (ερά χειριζόμενοι, κα\ άπ6 των συμ- 
βίων, κατά τοΙς ίδίους δρους, Ιγκρατευέσθωσαν. 

{*. "Αρτος, κα\ οίνος Οδατι κεκραμένος προσάγε- 
σΟ«, κα\ μόνον• 

η'. Βί μή άπ6 νηστικών &γιαού προσάγεται. ^ 

V. Θέατρα ΚυριαχαΙς χαΐ έορταΤς ού συνάγ•• 
ται• 

ι'. Τά Ιχ της Ιθνικής έθάδος τελούμενα Ιτι σνμ• 
πό«ια περιαιρ€ίσ6ωσαν, 

ια'. Θυσιαστήρια >ν άγροΓς 1| άμπελώσι συνιστά- 
μενα, Ιν οΤς ού λςίψανον κείται μάρτυρος, ^Ι μή 
δημόσιος θόρυβος γίνεται, καταστρέφεται • κα\ δσα 
βι' Ινυπνίων, κα\ άποκαλυ^Ι^εων συνίσταται ματα(ων, 
άσύστατα ξόανα, &παν κα\ είδωλον. 

ιί^. 01 γεννηθέντες ευσεβείς, χα\ πίατει διατρα- 
φέντες Ρα(ηλεΙς, χεΤρβ παρέχειν ταΐς Έχκλησίαις 
4φ«ίλουσιν * έπε\ καΐ Παύλου δεομένου, βτρατιωτική 
](^ν ^4^ ^^ άτάχτοτ; διέλυσβ σύμννοΐφν• 95 ΑΜ8ΤΕΝΙ 

13. Ουί ρυ1)1ί€αιη «Ι) ίιηροΓαΐΟΓβ ]α<1ί€ΐυιη ρθΐίΐ, Α 
ιίθη β$ΐ (}ί€6η()υ8 βρ'ΐΒΟοραβ• 

14. Οϋί ρηιηϋπι ρβΓβηΙβιη (ΙΊοΊΐβΓι«ιη βίηο ρβο- 
ΓΑ!ο ιηοηιυΓυηι Γαί^ββ ρΓορίβΓ ηιΐιΐΓ» ηβΰβΕ&ίι^ΐΰΐη, 

15. ΟιιΙβςοΙβ ΙιιΓληΐββςυΙ Γ6€€ιι8 η&Ιί 1>ιρΐΙχλη• 
ΙυΓ, ι1ί€ίΙ ηίΐιίΐ 6χ Αιίαιη! ρβοοβίο ΐΓβΙιβπβ, ςυο(Ι 
Ιι:ιρΐί$ιηο 6χριΐΓ(^6(υΓ» 6χ9βΓΓ8ηϋιΐ8 681. ΡϋΓ υηυιη 
βϋίιη ιηοΓ8 61 ρ6€€Αΐυιη Ιη ΐοΐο ιηιιιιϋο. 

16. ΟιΓιβφιί» ορΙηαΙαΓ Οβι βΓ8ΐίαιη Γ6ΐηΐ88!οιΐ6ηι 
8θΐΑΐη ρβεΓαιοηιιη ]αιη οοιηπιίβδΟΓυιη οοηΐίηοΓβ, 8| 
ηοιι 6ΐΙ»ιη ίυ(υΓ0Γυπι &ιηϋίαιη, Ι)ί8 πΐ8ΐ6(ϋ€ΐυ8• 

17. Ουίϋΐιιΐφΐβ ρΓ£ϋί€9ΐ, &1>$φΐ6 ^ηιία ηο8 <ϋ1Β- 
<;ί1ίυ8 ςιιίιίοιιι, 3ΐΐ8ηΐ6ΐι 8(Ιίιηρΐ6Γ6 ϋΐαηιΐβία» 16Γ ηΐ8- 
ΐ6(1ίοΐιΐ8; ηηιη 8ίη€ ιη^,ίικιυίΐ Ι)οηιίηιΐ8, ηοιι ρο$β$ίη ^ 
(ύθ€Γ€ ηηΙίΙςναΐΗ ^ 

ΤΙιοοΙο^ο (Ιθ€6ϋΙβ» 8) (ϋ€8ΐηυ8 ([ηοά ρβεοιίιιιη !η 
η0)>ί8 ηοη 68ΐ*« ηθ8 ίρ8δ8 <Ιβ('Ιρ6Γ6 : 36 ςυΙ ρ6ΓρβΓ»ίη 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐ9ΐ4ΐΓ <ιυο<Ι ηοη ν6Γ6, 86ϋ €υιη Ιιυηιϋιΐ^ιΐβ Ιιοο 
ϋιχίτΗ, »η3ΐΙΐ6η)&* 

18. ΟϋΙ 6χρ1ί68ΐ ιΠυά : Εί άίηΗΐΰ ιιο6Ι« Μίία 
Ηθ$ίΐα, ΜυΙίοηΐίϊί <1κ•6η8, ηοη βΊη^υΙι «ο οιι]υ8ς[η6 
ρΓοριία, 8η3ΐ1ιβιη3. ευιη ΟβηίβΙ νί(ΐ62ΐΙ 6υηι ηιρι11ί8 
ϋίοβιιίβηι : ϋοηβϋοτ ρ£0€αΐα ίΐΐ€α εΐ ρ€€€αΐα ροραΐί 
ηιεί *. 

19. 4ιιϋ6χ » <1υ3ΐ)υ3 ριπίΐυβ βχρβίιίαβ Γ6ου88Η 

ΒΟΙΙ ρθΐ65ΐ. 

20. Ερί8€ηρυ8 ςυβπι 8υ8€ΐρβΓ6 άέΐίβί 1ι«Γ6ϋ€0Γηπι 
€υΓ8ΐη ιΐ6§;1ί£6η9, αίςυβ 8(Ιιηοηίΐυ8, 8ί ίη βυα ώ'οβ• 
068| ϋβ^βΐ, υ&ςυβ 8<1 86χ ηιβη8β8, οβΓίΐ οήηιίπβ : € 
φ\θά 8ί ρ05(62 ίη (Ι68ΐ<1ί8 ρ6Γ8ί8ΐ8ΐ, 6χεοπ)πιυηί68- 

21. Αε6υ83ΐ0Γ 6 ^οπια8ΐΐ8 168168 ηοπ ρΓΟίίυοίΐ. 

23. Ερί86ορυ3 ςιιι οοηιπιυηίοηβ ρηνηνβΓϋ ηοη 
€0ηιρ6ηυηι οηιηίιιίβ, ρΗνβΐυΓ 6ΐί3ηι ^ρ86 βίηιϋίΐβΓ 
«ΠοΓυιη οοιηηιιιηίοοβ• 

Εοτητη ηηί ίη ΤτηΙΙο €οη$ΐαηΐΙηορ. 

Ι• Αρο81οΙθΓΐιπι β(ΐ68 η6 ίοιπ)υΐ6ΐθΓ. Νίοββίαι ίηΐβ• 
%τ% 86ΓνβΐαΓ, (]υ96 ΑγΠ οριηίοηβηι ΗΊνίηιΐ3ΐί8 ^ηϋυβ 
ίηΐΓθ(|ιΐ06ηΐ6η) ρβτ όμοούσιον «νβΓίίΐ. 

2. 8]τηο(1υ5 8υΙ) ΤΙΐ6θ^θ8ΐο. Μαχίη)0 Ιΐ3ΐ){ΐ2ΐ ΙηνΙο- 
Ι3ΐ3 ρβηραηβαΐ» ςα^) Μ;ΐΓ.6ΐ!οιπυηίΐ, 86Γνυιη (1Ιο6ΐιΐ6ηι 
δρίπΐυιη 83ηοΐυπ), £[Γ3ϋυ ^6ΐιΐΓΐ)3νίι. 

3. ϋυοβιιϋ ςυΐ 8ϋΙ) ΤΙΐ6ο<{θ8ίο. ^^ιηίο «ρπιΐ ΕρΙιβ- 1^ 
8ΜΠ^ οοηνβηβΓυηίΑ ΙιηρΠ88ίη)υπ) ΝοβίΐΟΓίυιη^ ΙίοιηΙ• 
ιιβπι $«0Γ8ΐιη, 30 Βοαπι 860Γ8ίηίΐ Οοηηίηυπι (ϋ€βοΐ6Πΐ 
οχρυΙβΓυηΐ•. 

4. Οιιί 3ρυ(1 €Ι»3ΐ€6(Ιοΐ)6ίη ουφ Μ3Γθί3»ο οοιινβ- 
ηβηπΜ 8βΐ6Γη9Β η^οηιΟΓίφ ϋΙ^^ηί» Ευΐ]^ο1λ6ΐη ορίηίοηο 
Μηΐιιπ) ροΓβςΐυιη 0886 η}&|;ηυη) η)7$ΐ6Γΐυω άΐ66Γ6 
>'ΐιΐ8υπι (ΐ6ρο8η6Γΐιηΐ : βο Ν68(οΗϋη) 6( Οίο80θΓυο)» 

<Ιϋί βίΐηίϋβ 6 (ϋ3ηΐ6ΐΓ0 Ρ6Γν6Γ86 Γ3ΓΐΟ€ίΐ1.3ΐί ΙυΟΓλΙΐΙ. 

5. Αρυϋ Γ6(|[ΐ39ΐ υΓίιβηι οοηΐυπι 86Χ3£ίηΐ3 (]υίηιιυ• 
Ιιιοιίιιίϊπο ΙιιιροΓ»ηΐ6 οοηνβηοΓυηΐ, <|υΙ Οπ^οηβαΐ 
εοΓροΓυιη 3ηιιη3Γυιηςιΐ)6 6!Γ€ΐιΗυ8. 3ΐηΓηΐ3η(6ΐη , 
η6<;ηοη οΐίαιιι ΤΙ^οαιΙϋΠΐυηι οοηΐτβ «^υο^6^^Iη {^γτ'ύΜ 

Ρ3ρίΐ3 81ΙΐΙΐΙ0ΐ6Γ ίο.νςεΐυΠ)» 3η3ΐ1ΐ6Π13ΐ6 ρ€Γ€οΙβΓυηΐ• 

• 4 >3Π. XV, 5. » ι Μη. ϊ, ζ. • ΐ)4|,, 1,, 9», ΜΟΝΑΟΗΙ 9β 

ιγ*. Δημο7(αν χρ{σιν 6 παρά βασιλέως αΕτδν, ούχ 
Ιηίσχοπος 

ιδ". Τ6ν πρωτόπλαστον 6 λέγων χα\ βίχα της 
αμαρτίας τιθνήξεσθαι» δι' άνάγχην τής ψύηως^ 
άνάθιμα. 

ι&'. Ό τά ν£ογν& βακτιζόμινα λέγων μη^ Ιλχιιν 
Ιχ της του *Αδάμ &μαρτ(ας τ& χαθαιρόμβνον» (π- 
άρατος• β(ά γάρ του ένδς, χα\ ό θάνατος, χα\ ^ Αμαρ- 
τία παγκόσμιος. 

ις'. Ό (οξάζων τήν του βίου χάριν μ^ν Αφεαιν 
των ήδη πεπλημμβλημένων ύπέχειν, άλλα μ1] χα\ 
τών μβλλ^ντων βοήΟειαν , 6\ς επάρατος. 

ιζ*. Ό χηρύσσων, δτι δίχα τη;^ χάριτος δυαχ8ρ€• 
στέρως μέν, άλλ* ο*3ν έχπληρουμβν τάς έντολάς, τρΙς 
επάρατος* Χωρϊς γάρ έμον^ 6 Κύριος κίπιν, ού Βύ^ 

Του Θεολάγου θεολογουντος βτι, &άν βΓπωμβν δ«ι 
αμαρτία έν ήμίν ο6χ ίβτιν, εαυτούς άπατώμεν * χα\ 
^ παρ^ρμηνεύων βτι ούχ αληθώς, ά>Λά τατκινοφρά* 
νως εΓρηχβ τούτο, ανάθεμα. 

ΐη'. Ό «αραφράζων τ\ ΆφΒς ή/ι<κ τά όφ9ΐ\ί^ - 
ματα ημών, τά των πολλών λέγων , ούχ Ιχαβχον, 
χα\ τά οΙχε7α, ανάθεμα. Μετά πολλών χα\ τ^ν Δα- 
νιήλ βλέπων λέγοντα, ΈξομοΛογονμαι ζάς άμαρ* 
τίας μου, καΐ τάς αμαρτίας τον Λαον μου. 

ιθ'. Κριτής &πιίητηθ<\ς &χ των δύο μερών ά«8ρ(* 
γραπτός. 

χ'. Περιφρονών Ιπίσχοπος τήν δι^ρ τών αίριτι- 
χών Ιπιμέλειαν, χαϊ δπομιμνησχάμενος, εΐ ΙπΙ της 
Ιδίας διάγοι, έπ\ £ξ μήνας ανεύθυνος * Ιπιμένων ή 
χα\ μετά τούτο τ|| ^αθυμί^, Ιξοι τ6 άχοινώνητον. 

χα'. Ό χατήγορος Ιχ του Ιδίου οΓχου μάρτυρας ο6 
χαθίστησιν. 

χβ'. Τ6ν μή έλεγχθέντα χοΐνωνίας στε ρήσος |π(« 
σχοπος, στεροίτο χα\ αύτδς τής έΐέρων ομοίως• 

Των έτ τφ ΤρούΧΧφ τχίς ΚωνστανηνουΛόΛ^ως. 

α'. *Η τών αποστόλων πίστις άχαιν^τμητος. *Η έν 
Νιχαία δλόχληρος, ή τ6 ^Αρείου δόγμα βαθμο&ς 
είσάγον θεότητος διά του ομοουσίου χατέστριψεν» 

β'. Ή Ιπ\ Θεοδοσίου του Μΐιγίστου σύνοδος άιεα- 
ράτρωτο; , ή Μαχεδ«5νιον, δουλον είπύντα τλ &γιον 
Πνεύμα, χαθήρηχεν. 

γ*. 01 έπ\ του Μιχροϋ Θεοδοσίου εΙς'Εφεσον συν- 
ιόντες α' άσι^έστχτον Νεστύριον, Ανθρωπον ίδιχώς 
χα\ Θε6ν Ιδιχώς είπύντα τδν Κύριον, έξήλασάν• 

δ*. 01 χατά τήν Χαλχηδύνα τφ Μαρχιανφ συνελη• 
λυθ^τες αείμνηστοι, ΕΟτυχέα δοχήσει τελεσθηναι τ6 
μέγα μυστήριον φράσαι τολμήσαν.τα χαθιλύντες * 
χα\ Νεστύριον, '4χ\ Διόσχορον, τοΟς έχ διαμέτρου τά 
Γσα πχραλογίσαντας. 

ε'. ΕΙς τήν βασιλβύουσαν ε' χα\ ξ' χα\ ρ' έπ\ Ιου- 
στινιανού συνεληλύθασιν , 61 Όριγένην σωμάτων 
χα\ ψυχών περιόδους άπχ)φηνάμενον, χα\ Θεοδώρη- 
τον χατά τών ιβ' χεφαλαίων Κυρίλλου θρασυνθέντα^ 
άναθεματίσαντες. 97 δΥΝΟΡδΙδ ΟΑΝΟΝΰΜ. 98 

ς^. Έπ\ τήν Βύζαντον ύπ^ Κων9ταντ{νου συνεΐ Α β. Βΐτι^ίΐΐϋ « €οη8ΐΑηΐΊηο ο^^οΐλ €8( 87ηο<1α», λιχται σύνοδος, ή *ϋνώριον τδν 'Ρώμτ^, χα\ Σέρ- 
γιον τ6ν τής Κωνσναντ(νουιι^€ως , Ιν θέλημα 
χα\ μίαν Ινέργβιαν δογματί^αντας Αποβέβληχκν. 

ζ*• Τά «αρ^ των έτβροδ^ξων χλοπιμαίως έμβε- 
βλημένα ^αΤς διά Κλήμινιτος τό»*^ αποστόλων βιατά- 
ξεσιν, ΑΐΕοχήρυχτα. 

η'. Ίβρείς βίγαμοι, χα\ άμβταμέλητοι χαθήρηντβι• 
οΙ €έ τ^ χαχ6ν άηβλάααντι^, της λειτουργίας έπ\ 
^ητ6ν «αύσονται χρόνον * ούχ ιύλογβΐ γάρ δ τραυ- 
ματίας. Κα\ οι παρανόμως γαμήσαντβς» χαι ο( μετά 
«))ν χηρείαν ουζυγέντες» μετά τ6ν (&ητ6ν χρόνο ν τους 
^μους γνωριζέτωααν, άπρόχοποι μένοντες, δηλαδή 
«ν συζυγίαν άφέμενοι • οΙ δέ μετά τ6ν δρον, χαΐ 
λυόμινοι, χ«\ χαθηρημένοί μενέτωσαν. Ι*• Κληριχδς νύμφη Κυρίου συναπτόμενος, χαθ- 
εκρβίβΟο) • λαΤχδς δΙ, ότφορίζέσθω. 

ιΓ. ΚαΙ ευνούχος Ιερείς, Οεραπαινίδας, ή ετέρας, 
η>^ των Ανύποπτων μή χεχτήσθω προσώπων. 

ια'. Ό χειροτονηθείς, εΙ χα\ ζεύγνυται» χαθαι- 
ρείται• 

ιβ'. Κα\ όφφίχιον έχων διάχονο;, εΐ μή τοποτη• 
Ρν^^ ϋ ΐΜτριάρχου, ή Ιπισχόπου πρ^ των πρε- 
«6υτέρων χαθεζόμενος, απάντων έσχατώτατος έ- 
•οιτο. 

ιΥ. ΕΙσιέναι χαπηλείφ χεχώλυται χληριχδς, χα\ 
^ιν «ωλυθήσεται μ&λλον. 

1^. Άζυμα Ιουδαίων Απόπτυστα * ύ δέ χα\ (α• η 
νροΟς αύτοΐις προσχαλούμενος , ή συλλουόμενος » 
Ιχπτωτος. 

ΐΜ^. ΕΙ χαΐ λέλεχται μή Ιχβάλλεκν γυναιχα, άλλα 
τής έ^ τλ χρεΤττον προχοπ^ς προμηθούμενρι, τφ 
χειροτονουμένφ προέδρφ μηχέτι συνοιχείν γυναιχΐ 
καραγγέλλομεν. 

ις*, Έάν ο( ΤωμαΙοι τδν είς διάχονον χα\ πρε• 
«βΰτσρον προαγόμενον άφεΐναι τήν γυναίχα ^£6ού- 
ληνται * ήμιΐς &^^ώσθαι τά διακόνων χα\ πρεσβυ- 
τέρων ^λόμεΟα συνοιχέσια * ό δέ βιαζόμενος λυσαι, 
χβ^ρςμένος. 

ι?• Πρεσβύτερος τριαχονταετίας ένδέων, χα\ δ(4• 
πόνος είχοσαπενταετίαις, χαλ διαχόνισσα τέσσαρα- 
χοντβστίας, χαΐ είχοσαετίας ύποδιάχονος, εύχαΒαί- 
ρβτοι. Ι) 

ιη'. Γινωσχέτω δ λέγων επτά διαχόνοο; εΤναι, χατά 
τ^ είρημένον ταΐς Οράξεσιν, δτκ ού περΧ των διαχο- 
νούντων τοΙς μυβτηρίοις δ λόγος, άλλα περί των τοίί; 
τράπεζα ις υπηρετούντων. 

ιθ*. Ό προσδιχόμενος ξένον χληρ:χ6ν, χα\ χειρο- 
τονών, σύν τφ χαχως χειροτονηΟέντι χαθήρηται• 

χΓ. Ό διά {^αρβαριχήν έπιδρομήν μετανάστης, 
ιβαυσαμένής της έπιδρομι^ς,. «αλινοστείτω τ^ καθ' 
ή ν Έχχλησίαν χεχλ^ρωτα&' εΙδέ μή, μετά του προσ- 
(ΐληφότος άφοριζέσθω• 

χα'. Ό προεστώς ^Εχχλησίας κατ* Ιξάίρετον, τα?ς 
Κυριαχαίς διδασχέτω τά δόγματα, χα\ διερμη- 
νϋΐέτω μ^^ οΓχοθεν, άλλ* ώς οΐ θείοι Πατέρες διέλα- 
βον. ςυ» ΙΙοηοΗηιη Ηοιηχ, &β δετ^ΐϋπι ΟοηβΐϋΐιϋηοροΙΙε, 
6ρ1&€ορο» υηαπι τοίυηΐλίβιη υηλίηςιιβ ορβΓ&ΐίοιιβηι 
ιΙοβπι«ιί5«β §α!» ϋοΰβηΐββ 6]6€ίΐ• 

7. Οιΐ8Β Αροιίοΐοηιπι 5Αη€ΐΊοηιΙ)ΐι§ , ΟΙβπιβηΐίε 
ορ€ΓΑ ««ϋϋβ, ΓυΠίιη «Ι) ^«ΓβΐΙοίβ Ιιιββη» βυηΐ, 
Γ6ρυ«ϋηηΑ8. 

8. 什€Γ(1οΐ6β 1)ίκ&ιτ)Ι βίςυο Ιηρφηιίβηΐββ ψ^άυ 
ιηοΐί 81ΙΙΙΙ : ςηι νβΓΟ ιηιιΐυιη & ιίβ Γβηαονβπιηΐ, ιαογο 
ηιυιΐ6Γ« 05(|υβ ^ά οβηηιη Ι6ηιρυ& »1>8ΐίη6ΐ)υηΐ : ηβ- 
(|ΐιβ 6111111 1>6η6(1ί€ίΐ να1η«πιΙΐιΙ• Εΐ <|^Ι ϋοηΐΓ» Ιβχρε 
ιιίΑίιΙηιοηίυιη €οηιηχ6ηιηΐ, βΐ ςαι ροβΐ τΊ<)υίΐ8ΐ6ην 
ύοιι]υκίιιηι ίηίοηιηΐ, ρο•ΐ οβΓίυηι Ιβαιρυε |[Γ«(Ιί1)ΐι< 
81118 Γ68ΐί(υ&ιιΐυΓ, ίΐ8 Ιϋΐηβιι, υΐ «<! 8ΐιίθΓ68 ηοη 
ρΓοηιονβλίιΐυΓ, €θΐι]ο€!ο 8ύΙΚ^ (ΙΙιηΙιεο. ΟυΙ ν^η 

^ 6ΐί8ηι ρο8ΐ (Ιΰίιηίιαπι Ιβηοριιΐ, (Ιΐ88θΙυΐί ((Ι άβρδβίΐΐ 
ιιιαιΐ68ΐιΐ• 

0. ΟΙθΓΐιυ» €θΐη ΒοηιίηΙ 8ροη8ΐ ηΐλΐΗιηοηΙο €ορυ« 
Ι&ΐυε, <ΐ6ροιΐ3ΐηΓ : 1&ί€08 τβτο 6Χ€θΐηιηυηίθ€ΐαΓ• 

10. Ευηηοΐιυε 880€Μθ8 ΑΐκίΠιε »υΐ λΚ•8, 6ΐ06ρ(Ι§ 
ροΓβοιιίε ςαβΡΐ ευβρίαοηο ▼8ΰ8η1, ηο Ιΐ8ΐ)68ΐ• 

Η. 0Γ4Ηη8ΐαΒ, βιεί ηι&ΐΗύΐοηίο )αικΐιιβ βΊ!» (Ι«ρο^ 
ηϋϋΓ• 

12. ΟίΑΰοηυε βΐΐαηι οΙΠαυοα 1ΐ8ΐ>6η8, ηί8ΐ νΙΰΐΗιι• 

$Η ρΑΐΓΐαΓ€ΐΐ8β 8ύΙ 0ρί8€0ρΙ, §{ 8η1β ρΚ857ΐ6ΓΟ• 

86(1631, 811 οιηηΙϋΒΐ ρο8ΐΓ6ΐηυ8• 

15. Ιη{Γ6(Π €8Ιΐρ0Π8ηΐ ρΓ0ΐΐίΙ)Ιΐ«8 €81 €ΐ€Γΐ€α8 9 
ίΛΛ%\% 6112111 Ιΐ&Ι)6Γ6 ρΓθΙΐϋ)6ΐ>ΗΐΙΤ« 

^ α. Αχ^αΐ) 4υ<Ι«οηιπι τ«8|^6η()λ : ςυΙ νβΓΟ 6ΐΐ8ΐη 
πΐΦϋιοοβ ίρβο• Β<1 86 ιτσ68ΐ, λυ( €11» Ι» 1«ηιυΓ, 6]ί- 

€ί6η<Ια8 681. 

15• Εΐ8ί <1ΐ6ΐιιιη εΗ ηοη 6886 6]ΐ€ί6η4λΐη «χοήιιι, 
180161) ρΓθί66ΐυΙ ϊίϊ ιη6ΐΗΐ8 ρτο8ρΐ€ΐ6ηΐθ8, ρηκ^ίϋί ςηΙ 
0Γ(ϋη8ΐιΐΓ, ηβ «αιρΙίαδ οααι υιοΓ6 Ι)8ΐ)Ι(6ΐ (ΙβηαοΐίΑ^ 

11)118. 

16. 0υ8ΐηγί8 ΒοιηαηΙ 6ΐιιη ΐ|ΐ)Ί βϋ (1)860Β8ΐυπι ^ 
ρΓ68ΐ)]τΐ6Γ8ΐυη) ρΐΌΐηονβΐιΐΓ, οίοτ6ΐη 4Ηιΐιίΐ(6Γ6 'ίταΙυ6• 
Γ.)ηΐ, 1108 ϋίηεοηοΓυπ) 86 ρΓήϋ^ΐβ^Ι'υη) 60ΐιιιιιΧ>Ια 
τ3ΐβΓ6 νοΙ»ιηα8; ςαί 8αΐ6ΐιι (ϋ•8οΙΥ6Γβ €06§6ΗΙ| ά^ 
ροηβΐυΓ• 

17. Γγ681)516Γ ΐΓΐβίιιίΑ Μηΐβ ιηΙηοΓ, 61 άΐ86οηυ» 
νί^Ίιιΐ} ςυιηςυ6, 61 (Ιΐ8€οηΙ$8Α ςα8<1πΐ{Κ)ΐ8, 86 βυι!)** 
ϋΐ86οηιί8 νΙ|;ίηΐί» (]6ροΒ6ηάι 8ΐιηΐ• 18. Ουί (ΙΙοΙΐ 8^|ρΐ6ΐιι (ϋλύοηο8 6886, ]ΐ)Χΐα \ά ςιιοιΙ 
Ιιι Λε1ί1)η8 ^ίοΐυιη 681, 8θί»ΐ, ηοη ά^ ϋ8 ςυί ιη>8ΐ6Γίί• 
<ΐ686Γν1υηΐ, 86(1 ά% Η• ςιΗ Πΐ6η8ί8 ηι{ιη8ΐΓ8ΐ)8ηΐ, β%τ^ 
ιηοηβπ) 688β• 

19. 0»! •υ86ΐρίΐ 6χ!6πηπη οΐβτίοοηι 6ΐϊιη^υ6 ογ(1κ 
1)81, €υιη 0)1)16 θΓ(ϋη»(ο (!6ροηΚυΓ• 

2Θ• 0«ι ρΓορΐ6Τ Β^ΓΐηΐΌΓυΐΒ ίη6ΐ)κΙοη6ΐΐ) ϊθΰυ)ιι> 

ηΐϋΚ8ΐ{|, αΐΐΐ €6888ν6Γίΐ !η€υΓ8Η>, Γ6ν6Γΐ1ΐυΓ^»<Ι <!81ΙΙΡ 

Εοεΐ68ί8οι Ιη €ο]α8 €ΐ6Γυηι Μείιυ» 681 : βία νβτο,. 

600) 60 ςαΙ ΙρΒυΟ) 8υ8€6ρίΙ 86£Γββ6ΐυΓ• 

11 ΐτ ΟαΙ Ε6€ΐ68Ί« 6x1)1110 ςηο<ΐ8Π) ηιο^ ρ^βρρβκί* 

108 68(, ΒΟΜίηίοΐΒ (Ιθ€68Κ (10^)0818, 8Ι(}Β6 ίΐΐΐ6ΓρΓϋ• 

Ι6ΐυρ ηοα 800 0)8γ(6, 56(1 είευΐ βαικ-ϋ Γ;ι1γ68 «χ'κη 
8υ6ΓοηΙ• 99 ΛΙ118ΤΕΝΙ ΜΟΝΑΟΗΙ ΙΟΟ 

9%. Οηί ίη ρβΓρβίυυηι όορο&ΐΐυβ β§1, &ΐςυ• Ιη Ιβί- Α χΡ'. '.^ ϊιην-.Αώς καθ^^ρημ^νο;, χα\ εΙς «ους λαΤ- 
€0Γυηι οΓϋίηβιη Γ6(ΐ3€ΐιΐ5, ροβηΗαι ΐοηάοαίυΓ, Ιϋφίο •οΐιιιη : βίο νβΓΟ, οοπίλΐη ηιιίΠΑΐ• 

13. Ει ςοΐ ίιηιιΐ8€ΐιΐ3ΐ8ΐη οοιηηιυηΊοιιβιη ίιηρ6Γ• 
Γιβηιΐο οΐΜ)Ιϋΐη 6χί|[ίΙ, &ια ΑΐΊ»αι βρβοΐβσι, (ΙβροπαΐοΓ. 

24. 6ΐ6ΓίΓυ& ςυί ϋΐΐ €ίΓ€€ηβ6$ 38€6η<ΐ6Πΐ, &υΙ 
ιΙιγιιιοΙΊείβ Λά ηυρίίββ ίηξΓβιβυηβ ιιοη Γβ€64ΐίΙ, (Ιβρο- 
ηβΐιΐΓ. 

25. ηυ&Γιολη» βΐ ςυ» ίη τία» §αηΙ ρ&ηΒοί», βί 
|;6Γ ΐΓί|(Ίιιΐ3 8ηηο5 ροΒ8658Φ ία€ΓΊηΙ« ΐ6η63ηιυΓ : ΊιιίΓβι 
?6Γ0, €0ηΐΓ0νβΓ8ίΑ (Ιβ Ιίβ ιηονβΗ ροΐ6Γί(. 

26. ΡΓ€8ΐ)γΐ6Γ ςυί ίη ΗΓιείΐυιη ιηαιΙθΓΐΙ πι»ιήπιο• 
ηΐαηι, ιίβροδίΐυβ €»ΐΙΐ€ΐΙι« •ο1υπι ο^Πίοβρβ βίι, οπιηί 
ρίβουΙο 6ΐρυΓ(^αΐυ8• 

27• ΜτΛ Α ςυίΙια8<Ι«πι ίηοΓυβηΐο βλΰηβαο λ(ΙΙιι• χο\)ς άπω3θΕ\ς, μεταμελόμενος χειρίαθω χα\ μόνον * 
εΐ δι μή, την χόμην έπιτρεφέτω. 

χγ*. Κα\ ό της άχραντου μεταδιδοΟς χοινων{«ς« 
όβολ^ν Απαιτών» ή Ιτερον είδος, χαθαιρε(οΟω• 

χδ". Κληριχ6ς Επποβρομ{αις ανιών, ή μελλ^ντ«9ν 
είσιέναι θυμελιχών έν γάμφ μ^ άφκβτάμβνος» χαθ- 
αιρεΕσθω. 

χε'. *Αγροιχιχοι\ χα\ εγχώριοι «αροιχίαι τριακον- 
ταετία ν έχόμεναι, χατεχέαθωοαν • Ινδον δΙ» τδ άμ• 
φΐ96ητή«(μον Ιξουαι» 

χς'. Πρεσβύτερος άθ<αμφ ιιερικεβών γάμφ, καθ- 
αιρεθείς χαθέδρας μετεχέτω χα\ μ^νον, ιιαντλς 
διαλυθείς του μιάσματος• 

χζ*. ΣταφυλαΙ προς τίνων τ|| άναιμάχτφ θυα(^ 1)«ηΐυΓ : Ιιοο νβΓΟ ςυοπιπιυ• (ΐαί^ςο^ηο απιρίίυε λΐι- Β αυνάπτονται * τ6 δλ μηχέτι τολμάβθαι, διώρισται. 
(1631« (ΐ6€Γ6ΐο οαυίιιιη βεΙ. 28. ΡΓβδΙ^ΙθΠ ςυί Ίη Β2Γΐ)»Γ0Γυπ) Εθ€ΐ6δΙί$ ν€Γ• 

83Ι11Ι1Γ, 6181 ΟΧΟΓϋΠΙ €ΟΠ)ΐη6ΓΓΐθ 8ιΙ ΙβΠφΠβ 8ΐ)8ΐί- 

ηβαηΐ» ΐαιηβη ηβ ηηιρΓιυε οπηι ίί8 4|ηοΙίΙ)6ΐ π)θ(1ο 
€0ΐΐ8υ6ΐιΐ(ϋη6ηι Ι)3ΐ)β9ηΐ. 

29. Ρΰίΐηιπι ηοηπιιΙΠ (ΙΊβ ϋίνίη» €(Άηχ ρο8ΐί)ΐι&ηι 
εα3η&88εηΐ, οίί6Γ6ΐ)ϋηΐ : νίβαω 68ΐ Ι^ίΐυΓ Βγηοιίο Ιιοο 
ηοη «ηιρΠυβ Οϋπ. 

50. ΝηΙ ουπ) €0η8βη8υ βρ'ΐΒΟορ!, ίη ΟΓβίοπο ςυο<Ι 
681 ίηΐΓ8 (Ιοπιυπι, ηοη οΙΓβΓβδ. 

31. ΕοΓυπ), ηιΓι βοΐαηι 8ςυ8ηι ίη 53ΰπΓΐ€ίυπ) 3(1- 
1ιί)ΐΐ6ΐ)8ηΐ, 1)3ΚΓ€8ίπι Ιοίίβηβ €ΗΓ7«θ8ΐοηιυ9, 0υ3Π(Ιο, 
ΙπςυίΙ» Ρ388Μ8 081 Οοοιίηιιε οι ΓΟβυιτβχίΐ, νίηο υ^υβ χη'. Κα\ οΐ Ιν βαρ6αριχαΐς Έχχλησίακ ^Ρ<1^« <1 
της των συμ6(<υν προσχαίρου όμιΧας άπέχονται * 
άλλ* ουν μηχίτι ταύταις χαΟ* οίονδητκοτουν όμιλε(> 
τωσαν τρόπον. 

χθ'. Τινές των Πατέρων τήν ί^μίρα^ «ου θε^ου 
Δείπνου μετά τδ δειι;νήβαι κροσηγον - ίδοζε «ο£ννν 
«8 συνόδφ τοϋτο μ^ γ(νεσθαι. 

λ'. ΕΙ μή μετά γνώμης Ιπιαχόπου, Ινδον οΓχου 
εΙς εύχτήριον, ού προοάγεις. 

λα'. Τ?^ν των ύδροπαραστατών άναιρών αίρεσιν ό 
Χρυσόστομο;, ΉνΕχα, φηο\, πέπονθεν ό Κύριας, χαΐ 
έγήγερται, οΓνψ Ιχρήσατο. Τούτο λαβόντες οΐ Άρ- €81* Ηοΰ 8€€6ρΙο Αγηι^ιΓη τΐηνσι 8θ1υηι οίΓβΓυηΐ, ^ μένιοι, οΤνον προσάγουσι μόνον, ούχ είδότε; χα\ αύ η€8€ίβηΐβ8 ίρβαηι €ΐΙιιη εΐιητΒΟβίοιηυηι 6ΐ ΒβείΓιυιη, 
Μ ΐΜο&οηι νίηο 8φΐ3 ηιίείο 0805 Γαίιε», οοΙ>ίβςβθ 
III Ιια οΙΓ6ΓΓ6ηιη8 ΐπκΐίάίεεβ. 8ί ςυίβ ί^'ΚυΓ 301 νίηο 
ιοίο, 3υΐ 3ΐ|υ3 8θΐ8, ηοη νβΓΟ ιηί8ΐ3 αΐ3ΐυΓ, «Ιβρο- 

1ΐ8ΐηΓ. 

32. Οηΐίη&ΐίοηβ άίι^ηαε, βΐ ηιΓι ίη 83ΰΐΌ οβηεβίΟΓ 
(βηβΓβ, 3ΐςυ6 8ΐίο, οΓϋίηβΐυΓ : ςοί νβΓΟ ηοη €&1 
ΐοη8υ8, 8ΰ Ι)€η6()ίειίοη6ηι οοηε^ουιυε 68ΐ, ίη 8ΐη1>οη6 
83εΓ08 86ηιιοηβ8 ηοη Ι6§61. 

33. Ερίβοορο τίΐ3 6Χ06(1βηΐ6, οΐβπιβ 30(3 ίΐϋυε 
86Γν(»1)ίι : βΙ 3υ(6Π) ηοη Γβΐίοΐυβ 681 6ΐβΓίοιΐ8, ιη6ΐΓ0• 
ροϋΐ3πυ8 ίρ83 €η8ΐθ(Ιί6ΐ ϋδςηβ 3ϋ 3ΐίυ8 θΓ<ϋη3ΐίο- 
ηβιη. 

34. Ερί$εορο8 ςυί ρΓορίΟΓ ΒαΓ^αΓΟΓοιη ίηοαΓ8ίο- τ6ν τόν Χρυσ>^στομον, χα\ Βασίλειον, χα\ Ίάιιωβον 
οΓνφ μεμιγμένφ υδατι χεχρημένους, χα\ ήμίν ο&τ»» 
ιταραδεδωχότας «ροσάγειν• Εί τις ούν ή οΓνφ μόνφ, 
ή υδατι μόνφ, άλλ*^ οΰχ\ μλμεγμένφ χρφ«ο, χαθαι* 
ρείσθω. 

λβ'• Ό χειροτονίας επάξιος, χα\ ({ Ιαρεκϊηοΰ τ»- 
λων γένους, χα\ έζ έτερου, χειροτονεΓσ^ * Α II ||ΐ^ 
Μχαρμί^ας^ χα\ ευλογίας τυχών, ίη" ΑμβωνοςΙ^ 
ρους λόγου; οόχ άναγνώσεται. 

λγ*. Τελευτωντος έπισχόπου, ό χλ!{ρος διαφυλάξει 
τά πράγματα * εΐ δΐ μή ΰπολέλειπται χληριχ^, ό 
μητροπολίτης αυτά διαφυλάξει 2ως της Ιτέρον χει• 
ροτονίας. 

λδ'. Ό διά Βαρβάρων Εφοδον μή έπιστάς τφ Ιρόνφ ηβιη ΐίίΓοηο ηοη ρΓΧδίϋοΐ, ρΓορΗηιη 86(1βιη οϋΙίηβΒΐ |) Ιπίσχοπο;, χαΐ χαθέδραν τ))>' οίχείαν έχέτω, ιια\ 0Γ(ϋη6ΐςυ6, 3(ςυο οηιηίλ 8366Γ(1οΐΠ ηιυη6Γ3 Τ3ΐί(ϋ8- 
811116 Γιιη|;3ΐυΓ. 

35. ΜθΗ3Γΐιυ8 (]666ηη!ο 8θ1Ι(3Π3η) νίιαιη (!6£;6(. 
Ι/ιεβΙ 6ηίιη (ϋνυβ Β3$ίΙίυ8 βίοι ςυχ (ΙβΙϋπβα 681 
»6ρ(€ηΐ(ΐ66ίιη 3ηηθ8 βχίςβΓΟ €6ηδυθΓίΐ, νβΓοιη ςυο- 
ηΊ3Π),ρΓ9Β€ΐρίβηΐ6Αρο8ΐοΙο, νΙ(ίυ3ΐη ίη ΕεοΙοεία 86X3- 

{ίπΐ3 3ΙΙΙ108 η3ΐ3Π1 ϋϋ^βη^εΠ) 6886 \ Ρ31Γ68 ()ία60- 

ηΊ883ηι (ΐυ8<]πΐ(|;6η»η3ΐη 06γΙ (Ιίχβπιηΐ : ν»1ί(ϋθΓ6 
Γ«λ6ΐ3 £€€16813, 1103 ςυοςηβ €ίΐίυ& βί^ίΙΙυιη ηιοη^εΐιο 
ίηιροηίπιυδ• 

36. Οηί ίιιοΙα(ΐ6η(!υδ 68ΐ, (πεηηίιηη ίη ηιοη3δΐ6Γίο 
|>Ηιΐ8^ (Ι6);31, 36 ρπυδ(|υ30ΐ ίη6ΐϋϋ3ΠΐΓ υΙ)ί 3ΐίηπι χειροτονείτω, χα\ πάντα τά της Ιερωσύνης 1νεργε(> 
τω βεβαιότατα* 

λε'. Ό μονάζων, μονάσει δεχαετής. Εί γάρ χα\ 6 
θείο; Βασίλειος τήν ά7:οχειρα;αένην τδν έπταχαι* 
δέχατον άνΰειν χρόνον άπέφηνεν * άλλ* έπε\ * του 
Αποστόλου έξηχονταετή ούσαν τί^ν Ιν ^Εχχλησί^ 
χήραν έγγυώντος, οΐ Πατέρες τήν διαχόνιασαν τεσ- 
σαραχονταετή γίνεσθαι, χραταιοτέρας της Έχχλις- 
σία; γεγενημένης, χα\ ήμεΤς όξύτερον «ίιν σφραγί^ 
τψ μονάζοντι σημαινόμεθα. 

λς'. Ό έγχλεισθησόμενο; τριετίαν προδιάγων Ιν 
τφ μοναατηρίφ, χα\ πρλ νης Ιγχλείβτρας Ιτερ•* ΜΤίηι.ν,Ο. ΙΟΙ δΥΝ0Ρδ18 ΟΑΝΟΝϋΜ. 102 Ινιαυτ^^ν μετιών, οΟτως κίσίτω. ΚαΙ μή Ιςιέτω, εΐ Α αιιηυιη 6ΐ€{6η1 βίο ίυ(|[Γ6(Ιί»ΐυΓ, ηβι^υβ 6|;Γ6ϋΊ»ΐυΓ, μ)) βιάζοιτο θάνατος, ή ^ρΐ^ς τ6 χοιν^ν λυνιτέλβια. 

λζ*• Μ(λανβ{μων, χαι άχβρσεχβμης ίρχ\μίττ[ζ, ει 
μη χειρ^μβνος Ιγχαταλέγο'.το μοναστηρίφ» της πό• 
Αίως απελαυνέσθω. 

λη • Άδ2ΐαν απα; , ό τήν ζάΐψ τοΟ βίου φεύγων , 
χα\ εΙς μοναΰτήριον είσιέναι βουλεμένος, άπενέγ- 
χοιτο. 

λδ*. Μοναχός ζευγνύμενος, ή πορνεύων, δεχέσθω 
τ^ του πορν(ύοντος έπιτίμιον. 

μ'. Ούχ ^μφκάσου^ιν οΐ γονείς σηριχοίς την προ- 
βλομένην μονάααι, χβ\ οΟτω τ^ σχήμα περιθήαουσιν 
άνάμνηαις γάρ τοΟτο τοΟ ρέοντος χόσμου. 

μα• Ούχ Ιξεισι μονάσασα της μονής, ε{ μη μετ* 1115*1 ιηοΓβ αυΐ οοηιιηυηίδ υΐί1ίΐ3$ οθ£[αΐ• 

37• δοΙίΐΑπιΐ5 ραΙίΑ νββίβ ίη(1υΐυ$ αιςιιβ ίικίβίοη- 
609, 11181 ΐϋΐιάβΑΐαΓ ϋΐοιια8ΐ6Ποςιΐ6 ίυΰΙυ(1αΐ;υΓ, ατ1»ο 
βχρβΠϊΐυΓ. 

38. ΟυίΓώβΙ νίι» ρΓ0€6ΐ1&ιη ίιΐ£[ί6η8, 8ΐ()υ6 !ιι 
ηιοιι^&ΐβπυηι Ιιΐ){Γ($4ΐί ουρίοηβ, β]υ5 Γβί ϋοθηΐΪΔίιι 
Ιια))(;ί)ΐ• 

39. Μυπαείιυβ πΐΑΐΗιηοηίο ^υϋοΐιιβ, αα( ίοπιίοηδ^ 
ΓοηποΑίΟΓίβ ροΒίιαηι &υ1)63ΐ• 

40. ΡαΓβιιΙϋβ Γι1ί»ιιι, ηυχ δοΙίΐ&Γίβπ) νίΐ&ιη (Ιβ^βΓβ 
Ιηβΐίιυβηΐ, 8βΓ'κΊ5 ν6&ΐίΙ)υ8 ηοη ίιχίυβίιΐ, 5ίΰ(|υ« 
Ιιαϋίΐυη» 61 οΐΓΰυιυροιιβηΙ• Ηοο βπίιη ΙαΙ>6ΐιΐΐ8 ηιαικίί 
8ΐ(1ιηοιΓιΐίο 651. 

ϋ. ΜοηΊιιΙίβ ηοη 6|;Γ64]ί6ΐυΓ 6 ιηοπΑβΙβηο ηίεί «ύλογ{ας της προεστώσης * χαΐ μηδέ μόνη , άλλϋι Β €υιη 1)6ΐΐΰιϋ<:ΐίοιΐ6 ρΓ.τρθ9ίΐ9β; Ι)6ςιΐ6 ν6Γ0 6θΐ3, &^^^ 
μεθ* έτίρας πρβσβυτ^βος * έξώχοιτος βέ τ6 έπίπαν ού 
γίνεται. Κατά ταύτ6 χα\ μονάζων , εΐ μή μ»τ* επι- 
τροπής ηγουμένου, της μονής μή έξιέκο. 

μβ'. ΟΟτβ γυναΤχα χρεών ανδρών χαθευοήσαι μο- 
ναστηρίφ, οΟτκ γυναιχών άνδρα. 

μγ*. Ή διαζευχθείσα τοΟ έπυχοπήν δέςανΟαι μέλ• 
λοντος« μετά τήν χειροτονίαν βίσιέτω εΙς μοναατή- 
ριον, τής έπισχοπής ιιο^^ίωτάτω, χα\ άπολαυίτω της 
«ρονο^ας του έπισχόπου. 

μδ*. "Οσα χατά γνώμην έπισχόπου πέπηγε μονα- 
στήρια, ούχέτι χοσμιχά χαταγώγια γίνεται, ουδέ 
χσ7μιχ:>?ς άνδράσιν έχδίδοται. 

με'. Ούδλ τ6ν λαϊχόν χυβεύειν δέον, ούδε μΖμον 
αϊ ναι* ούδλ Φεάτρον, χα\ χυνηγίων άνέχεαθαι. μς'. Διάλου τής Τεσσαραχοστής, δίχα Κυριαχών 
ΐία\ Σαββάτου, τά άγιααθέντα προσάγεται. 

μζ*• Τους άναδεχομένους παΐδας άπ6 βαπτίιμα- 
τοςψ ού συναφβήναι ταΐς των παίδων έάσει; μητρά- 
σιν * εΐ δέ τις χα\ συναφθείη , μετά τό άποσυναφΟή• 
γαι, χι\ τ6 Ιπιτίμιον γνο(η• 

μη'. Ού συγχωρήσεις εξαδέλφη συζυγήναι Ιζάδελ- 
φον, ουδέ θυγατρ\ χα\ μητρί υΐδν χαΐ πατέρα, ούδΐ 
διυσίν άδελφοίς μητέρα χα\ θυγατέρα, ουδέ δυσίν 
άδελφαΐς αδελφούς. ΕΙ δέ τι τοιούτον χα\ γέ*Μΐτο , 
μετά τής διαλύσεως έπταετίαν ύποπιπτέτωσαν. 

μθ*. 01 Τωμαίοι τά^ τής Τεσσαραχοστής νηστεύ- 111 III αΙ(6ΐα 86ηίθΓ«. Ροηβ βιιΐβιη ιιβηυαςυ&ιιι ρβΓ-^ 

ΙΙΟίΙϋΙ, 5ίϋΐίΙΐΙ(ίΓ 61 11)011&€ϋυ5, 11151 61101 ρΓΟδίβΟί^ 
ν«!Ιΐί9, 1Ι>ϋΙΐα8ΐ6Γίθ 116 ββΓθϋΐΑΐυΓ• 

ϋ. Νιτςιιβ ιηυ1ί6Γ6ΐιι ίιι νίΓΟΓυιη ιηηη88ΐ£πο, ηβ- 
(}ΐιβ νίιιιιιι ίιι ιηιιΓΐ6ΐ)Π ϋοΓηι'ΐΓβ οροπβΐ. 

43. Οπχ Λ ΓυΐϋΓο 6ρίϋ6ορο 56ρ;ιηιΐα 681, ροϋ 
οηϋιι:ι(ίοιΐ6ΐΐ) ίη(;Γ6(ϋ3ΐηΓ ηιοιια8ΐι$Γίαια , ρΓοευΙ «ϋ 
6ρί8θορί ϋοιηο, 86 6ρί8εορί ΟυΓΑ ίΓΟαΙΟΓ. 

44. Οπχοιιηςιιβ 6Χ €θΐΐ8οη8υ βρίβοορί βχβίΓυείΑ 
8Ι1ΙΙΙ η)υηα5ΐ6Γί.Ί, ηοη 3ΐΐφ1ίιΐ8 8»ΐ€υ1;ιη» <ΙίνβΓ8θπα 
ϋιιιιΐ, η6({ΐΐ6 8λ*ειι1»ιί1>υ8 Ιΐ()ηιίηί1ιυ8 βίοοαηΙαΓ• 

45. Μοςπβ Ιβίΰηηι 8ΐ62 Iυ^6^6 οροΓίβΙ, ηβςαβ 
, ΙΓιείΓίοιιβηι 6886, η€(|υ6 8ρ66ΐ86υΙΐ8 61 ν€υΑΐΙοηϋ)υ8 
' ίηϋιιΐκ^το• 

4ϋ• Ρ6Γ ΐοΐΑΐη 0ιΐ3ϋΓαβ68ίιη&ηι, 6ΐοορΙί8 Βοπιίαί-' 
615 61 5αΙ)'υα(0, 8&ιΐ6ΐα οίΓϋΓυιιΐυΓ. 

47. &>α5ί'6ρΐο8 Ι &»Αρΐί5ΐηοΐβ ΓιΙίΟΒ, 60Γυιη πιαΙγΡ 
Ιιυ8 6ορυ1;ιη ιιοιι 8ίιΐ68, βί (}υί8 νβΓΟ οορυΐΑΐαβ Γαο«- 
ήΐ, ρο5ΐ 86ρ8Γ8ΐίοη6ΐη, ρ(£ηαηι ςοοςυβ δ<ιΚ)68ΐ» 

48. Νοη ρ6Γηιίιΐ65 ρ3ΐΓυ6ΐί ηΐλΐηιηοηΐο ]υη§ι^ 
ρ3ΐηΐ6ΐ6ΐη, πβιιαο 01ί;£ 61 ιώβιγυ βΠαηι 61 ρ&ΐΓ60Τ, 
η6<ιυβ ϋιιοΙ)υ8 ΓΓαΐήΙιυε ιη8ΐΓ6ΐιι 61 80Γ0Γ6ΐη, η6(|υσ 
ιΙα9ΐϋΗ8 80Γ0π1ιυ8 ίΓ8(Γ68. δί^^υΜ νβΓΟ Ιαΐ6 Γαείυιιι 
ΓυβΓίΐ, ρο8ΐ (ϋ68ο1ϋΐίοη6ηι , ββριεηηίο ροβηίίβηΐίιτ 
8υ1>]ίοί3ηΐυΓ• 

49. Ηοιη8ΐιΙ βυ8(ΐΓ»£68ΐιη9β 58ϋΙ>3ϋ8 )6]υη8ηΐ•. ουσι Σάββατα • ύπομιμνήσχει τοίνυν ή σύνοδο; χα\ |) Αϋιηοηοΐ ι^Μητ $γηοάη$ ίη Ιιΐ8 6Γι;ιιη 6Αηοη6ΐ» («ι τούτων χάνονα χρατεΐν. 

V. 01 Αρμένιοι ώά χα\ τυρδν τοΙς τή.; Τέσσαρα* 
χοστής ΙσΟΙουσι Σάββασιν* ώρισται τοίνυν πάσαν 
τ^ν οίχουμένην χα\ τούτων άπέ^'εσθαι.' εΐ δέ μή, 
ιεάντως άφορίζεσθαι. 

να'. Λαΐχ^ς ού. μεταδίδωβιν έαυτφ* εΐ δέ μή, 
λπταήμερον αφορίζεται. 

νβ^• Έν εύχτηριοις υπερεχόντων Ινδοθεν οΓχων>, ούχ 
Ιχιτελέσουσ» βάπτισμα• 

νγ^. Εϊ τις όποχρίνεται δαιμοφ» «ά των δαιμσ- 
νώντων επιτίμια ύποστήσεται. 

νΙ'/Οοτις εαυτόν έχατοντάρχοις, ή μάντε«(ν έπι- 
£φ, &ς τι %ψν άπο^^ήτων μανΟάνιιν. έξριετίαν υπο• νιΙβΓβ. 

ΒΟ. Αηηβηη <ΗΤλ 6( €«86υιη ΟυβκΐΓβι^βειαιχ δαίκ 
Ιΐ8ΐί8 ιηβηϋυο^ηΐ. δΐ3ΐυΐιχιη 6»1 ί^ίΐοΓ ΐοΐυηι ογΙ)Μ» 
»Ι) 1118 οΐίιιη 8ΐ)8ΐίιΐ6Γ6; 810 Υ6Γ0, ρβοίΐοε 61^Ό^ηηιικ^ 
ιιΊ63η• 

51. 1»8ΐ€0β 8ί1>1 ίρ8ί 6θΐηιηηηΙοη6ΐη ηοη ίιηρβηίιρ 
8ίπ ν6Γ0, 86ρ(βΠ1 (1161)08 6Χ6θΐηοιοηί6αΐιΐΓ. 

52. Γη θΓ8ΐοιϋ8, ςυββ βοιιΓ ίηΐΓΠ ιιΐ8($ηαΐυηι χά^»ψ 
Κ)8ρϋ8ΐιιοιυ ηοη ρβία^βοί• 

53. 3ί ςοί8 5ίηιυΐ8ΐ 86 α <ΐ98πιοηίο ε^ίΐιη', <1«πηκ 
ιιί8€θΓοηιι 8υρρΙί€ΐα 8ο1)ίΙ)ί(• 

54. 0υί8(|θί8 56 €6ηιθΓίοηΊΙ)ΐΐ8 3υΐ ν^ιΐίΐηε «ιΐϋίοΐν 
αΐ 86€Γ€ϋ «ΙιςυίιΙ ι1ί8€3ΐ, 86Χ ιηηοε ροΒηίΙοοίίαι ι 103 ΑΚ15)ΤΕΝΙ ΜΟΝΑΟΗΙ 104 

|«€β3ΐ : βοϋβιη ιηο<1ο 61 ςυΐ ΙαηιιηβηΙ» βιΙθΓΐ|«ιβΙ. Α πιπτέτω * χατ3ι ταυ'ίά χα\ ό Αρτου; [α/, δρχους] Ικι* 

συρόμβνος• 

νβ'. *0 γυ-ΤβυτάΙς χα\ ν€φίβδ«υχτβ•.ς χο)λώμ€νος, 
χα\ είμαρμίνη χα\ τύχρ, κι<Γήύων, της Έχνλησίβις 
άηοσυνάγωγος. 

νς'. ΠιριαιρβΙσΒω της των Πιοτών τλ ^ηά πβλι* 
^ίας^ χαΧ τά βρόϋμ&λι«ι χ%\ αΐ δρχήσεις «Ι <1« 
θεούς, χα\ τλ χωμιχά, χβι\ σατυριχλ, χ%\ τά τρ•• 
γιχΑ πρόσωπα. χα\ ή έιΛ ληνβΐς Ιοδ Αιονύβου 1ι:< • 
χληβις, κα\ ό έπ\ τοΓς ίΐιίθοις γέ>ώς. 01 <έ Ιπιμέ» 
νοντις μετά τ6ν χάνονα, ύπεύΒανόι. 

νζ•. Τά ύφ• Ελλήνων αυμπλασθέντβ μαρτυρολΙ- 
για, μή έχχλησιάζοιτο. 

νη'. ΛαΤχ^ς μή διδά«ςοι• μί) γλρ πάντες κροφ^<- 
ται, μή π&ντες άπόάτολοι. 
^ νθ'. ΑΙ έν τοΙς Ιργα9τηρ(οις Ιν νουμηνιβκς πνρ- 
χαΙα\, χα\ οΐ ταύτας ύπερχλλόμενόι» χ«ταργ»(- 
σθωβαν. 

ξ*. Τήν μετά τήν *Αν&στα«ιν έββομ^ «Αβάν, «2ς 
Ιχχληβίαζέσθω πιστ^;• 

ξα'. Ό χληριχ6; αίμα (σθίων χα^οαράχΛί• 6 βΙ 
λαίχδς, αφορίζεται. 

ςρ'. Ού βιαφθερείς θείον βιβλίον» οΙ^ ^(ης <•«• 
φθαρηναι, ε( μή τέλεον χατηχρείωται• 

ξγ', ΕΙ μή βααιλευς, οΟτις των λαΧχών β!; Ιλαννή* 
ριον εΓαεΐ9ΐν. 

ξδ».. Γυναιξί λαλεϊν έπ' έχχληβίας •ύχ ΙπιτΙτριι<^ 
ιπαι. 

ξε'. •Αφορ(ζεται νομομαθής Ιθει •Ελ).ηνιχψ χριδ* 
^ μένος, χα\ θεάτροις επαγόμενος, χα\ χυλΚων. 

ζς*. Άχυρος 6 μετά των αΙρετικών γάμβς • •1 Ιλ 
προλαβόντες ει έθέλοιεν, μένοιεν. 55. Ουί αΓΟίιΙλίοηϋαβ 61 ηβϋυΐοηίϋυβ «(ΙΙιΧΓβΙ, &6 
ίλίο 61 ΓοΓίυηχ οΓβιΙίΙ, «Ιι Εΰοΐββί» €οην6θΐα ατοοιη 
ύύΒ β»Ι. 

56. Α ΩιΙοΓιαιη νίΐ» ΓΑίΙοηβ «υίβΓληίαΓ ρ^Μαα βι 
Ι)Πΐιιΐ2Ηιι, 61 βαΐΐαΐίοηβ» Ιη ϋβοπιοι ΙιοηοΓΰΐη η6€ηοη 

€0ΐηί€9Β, 89Γΐη6Χ 61 ίη%\ϋ9ί ρ6Γ50ηΦ, 81(1116 ίηνοΓΑ- 

ΐΊο ΒαοεΙΓι Ιη ΐοΓευΐ2Γί1)ΐΐ8, π»υ8ςιιβ Ιη ιΙοΙΗβ. Ουί 
▼6Γ0 ροδί 1ιυη6 6αηοη6ΐη Ιη ΙιΙβ ρ6Γ5ΐΚ6Γΐοΐ, εΗηιίιιΙ 
6Γυηΐ οΙ)ΐιοιΠ. 
$7. Οοηβοΐα & ϋτχαΒ Μ^ΗγΓοΙοβΙ•, Ιη 6€εΐ6$ϋ$ 

ηβ Γ6€Ίΐ6ΙΐΙυΓ. 

58. ίΑΐΓϋβ ηβ ^0€6ΑΙ : ηοη 6ηιιη οηηοβ ρΓορΙΐ6ΐ», 
ηβςαβ οιηηβ» 8ρθ8ΐοΙΙ. 

59. Κο^ί ςιιί ίΐ) (8ΐ>6Γη!» ηονϋαηίίι βιβίΓυυυΐϋΓ» 
(ΐυί<|α6 608 (Γ8η8ίΓιυιιΐ, &1)Γ0β6ηΐιΐΓ• 

60. Τοίι ρο8ΐ η68υΓΓ66ΐίοη6ΐη ίΐ6ΐ><Ιοιη8(]«, ςιχί1ί1»6( 
ΟϋβΙίβ εοοΐ68ί98ΐίεο βοηνβηΐυΙ ίηίβηίΐ. 

61. ϋ6Γί€υ8 βαηβυΐηβιιι ιιΐ8η(1υ6ΐη8 (ΙΰμοηΗαΓ : 
Ιιιίουβ ν6Γ0 6Χ€0ΐηιιιυηί€λΐυΓ• 

. 63. Νοη €0ΓΓυιηρ68 άίτίηυιη €θ(1ίθ6ΐη, η6ςιΐ6 €0γ• 
ΓυιημβηιΙυιη άΜ», ηα\ ρΓ0Γ8υ8 ίηυΐΙΠβ 8ίΐ ΓβϋιΙιΐιΐΜ• 

63. ΡγφΙ6γ ίιιιρ6Γ&ΐ0Γ6ΐη, ηυ11υ8 Ι^ιΙοοΓυιη ρΓορί- 
ΙΙαΙοΗυηι Ιη^ΓβίΙΊιαΓ• 

64. ΜιιϋβΓ'ώυβ ΙοςυΙ Ιη 666ΐ68ΐ*λ ηοη ρβηηίββαηι 

€51. 

6$. Εχ60Πΐπ)αηί6«ΐιΐΓ ΐ6|;ΐ8ρ6Ηΐο• , ςυί ιηοΐΌ 

^ΡΠΐίΓΐ υΐίΐΙΙΓ, 86 ΐΙΐ6λΐΗ8 8ϋΙΐΙΚ>6ΐ 61 8686 νοίϋΐΐΐ. 

66. Ιην&1ί(1υηι οαιη 1ΐ9ΒΓ6ϋ6ΐ8 ιη8ΐΓΐπιοηΙυιη ; ςιιΙ 
αυΐ6ΐη 8ηΐ6α 6οηΐΓ8Χ6ηιηΐ, βί Υ6Ηηΐ, Ιη 60 Π6πηα- 

06801• 

6). επυχ 8θΙο {ιηρΓ68δ8, οϋΙίιΐ6Γ&ΐαΓ. 

68. Α|8ρ96 61 86ϋυΙ>ί(υ8 Οοιηίηί€ί8 ηοη ροΓ- 
α(|[αηΙαΓ• 

69. Ιηοοπάίΐυβ εΙβηιΟΓ €8Π6ηΐΐ8 ίιηρυ(ΐ6η(6Γ« ςοΐ- 
^116 68 ςαχ Ια 66θΐ68ί8 (ΙίουηίαΓ ^ίί^Π^ ηπιιίπιβ 
ΐΌΐιβηιυηΐ. 

70. 1ηΐΓ8 886ΓΙΙΠΙ 86ρ1υιη οιαροηβ 6θΐΐ8ΐίΐοΙ ηοη 
ίΐεϋβί ; 86 ϋ)1ί1βιιι οΊ1>θ8 νβηϋΐ, ίηβρίυηι. 

71. ϋΙιπ8Γΐ8ηυ8 €υπι ηουΐίβήϋυβ ηοη ΐ8ν8ΐαΓ. 
73. Ι11ιιηιίη8ΐυ8 φΐίηΐ8 1ΐ6ΐ)άοπΐ8(]« α<ΐ6ΐη ρί-οΟ* 

Ιΐ63ΐυΓ• 

73. Ειοοιηη)αηί€8(ιΐΓ ηιιΙ ρθ8ΐ ί68ΐυηι ΟβίρΐΓ^ 
8{ηιίΐ8Η) λΐιΐ &4ιυ4 ΕρροΓβΐ, ρΓορίΟΓ 68 (|ΐιχ Υοοηπ- 
ΙΠΓ ρο6ΐ ραΠιιιη ρυΓ)^8ΐη6ηΐ«. 

74. 81 ςυΊ$ €ιΙγ8 Π6€688ίΐ8ΐ6ηι ρ6Γ ΙΓ68 [>οηιίηΊ€α8 
αΙ) 6€€ΐϋδΊ8 8ΐ)&Ίΐ, βχΐΌΐηπιαπΊεαίυΓ. 

75. Οιιί 8ΐ1 Τη$»βΊοη Ιιχηιηυιη 8()]ίαΐ ΊΠυιΙ : Οτη* 

αβΧΗί^ 1ΐΦΓ6ΐί€α8 €εΐΙ86ΐϋΓ. 

76. Νοη 8€ΐι1ρ68 α^ηυιη ίη η^ιίΓΑπι 01ιη$ΐί , 86ϋ 
ίΠηπι ϊρ^υιη. 

77. 86Γνιι$ 8 (ΙοιηΊοο ηιαηοηιί$$α8 €0Γ8ΐη Ιπ1»ϋ8 

Ι68ΐ11ηΐβ, β^ΟΓνίΐυΐίβ 6ΧρβΓ8 811. 

78. Οιιί 6οη(^Γ6|;3ΐ ΐΠ6Γ6ΐΓ!ε68 ίη ρβπιίείβηι &ιΓι- 
ιΐΐ8Γηΐη, 6χεοπ)ηιαηί€8(ιΐΓ• 

79. ΟΐΙββ 8 νίΓΟ 8(1 8ΐίαΐη 86 60ηΓ«Γΐ, 8(1υ1ΐ6Γ8 ξζ*. Ό Ιν έδάφει αταυρ^ς, αφανίζεται. 

ξη'. Άγάπαι κα\ άχούβιτα Κυριαχιϊς ου ^ύΛ• 

ξθ'. Άταχτο; χραυγή του ψάλλοντος άναιΙως,ιη\ 
4 Ιπιλ^γων τά της έχχλησίας, ανάρμοστα• 

ο'. Έν Ιερφ κίριβόλφ χαπΙ^λεΖον άσύστα^ν • χαΐ 
Κ(ι)λούμενα αρώματα, μάταια• 
οα'. Χριστιανές γυναιξ\ν ού συλλούεται. 
οβ*. Ό φ«>^ισΟε\ς τήν πίστιν άπαγγελ^^τω τ| 
|. πέμπτη} της εβδομάδος. 

ογ'. Αφορίζεται ό μετά τήν (ορτήν τής Θειτδ» 
χου σεμίδαλιν, άλλο σχευάζων διά τά λ<γ4μεν« 
λόχεια. 

οδ". ΕΙ μή δι* άνάγχην άπολ'.μπάνετ«( τ«ς της 
(χχλησίας έπι τρισ\ ΚυριαχαΖς,άχΟ'.νώνητός. 

οε*. Τφ Τρισαγίφ δμνω δ συναπτών τό * Σεαυρω- 
Θ$\ζ^ λτερόδοξος. 

ος-'. ΟΟ χαράξεις άμνδν ε{ς τύπον ΧριστοΟι άλλ* 
έχείνον αυτόν• 

οζ*. ΈλευΟερούμενος ύπδ του δεσηδτου 6ουλος 
έιβ\ τρια\ μάρτυσιν, είη αδούλωτος• 

οη\ Ό συνάγων πόρνας Ικ* δλίσθϊρ ψυχών, αφ- 
ορίζεται. 

οΟ*. Ή Ιξ άνδρ6ς έκ' Αλλον Ιουσα, μοιχαλ(ς ' 105 δΥΝΟΡδΙδ ΟΑΝΟΝϋΜ. 106 

χαΐό ά,ιΛ γυναιχδς έπ* &).λην, χατά τδν Κύριον, λ €51 : 61 (|ΐΓι αΐι υχοΓΟ ηϋ αΓίΑΐη ββ 9ΐ|ΐρΙίοαΐ , €χ Οο- Ί^. Ί(^ ίνβον ούχ βΐφάγεται χτηνο;, «Ι μ^ χα• 
ταλαβούαης Ιν 6δφ μεγίστη; άνάγχης. 

ττα'. Τφ μιγί^τφ Σαββάτω 9ΐε^\ μέσα; νύχτα; 
τξ νηστεί^ διαρχεστέον. 

π^• Μετά τήν εσπερινών εΓσο^ν του Σαββάτου, 
μή γόνυχλ(ν||ς• 

πγ*. Κα\ ό βιβοΟς, χα\ ή λαμβάνουσα άμβλω6ρ(- 
6(0, άνβροφ^νοι• 

ικ6^• *Ανδρ^ άφαντουμένου, ή ιτρ^ του πεισθήναι 
)αβουσα, μοίχΛχΛΐ * 6 δΐ έπιστρέψας άνήρ ε Ι προ• 
είρηται, λήψοιτο αυτήν. 

ι»'. Ό Έλληνιχώς δμνύ μένος, Ιπιτιμητέο;. «^ 

'κς'. 01 τάς χάμας &ν «λοχής Ιπινο:^ πρ^ς λύμην 

'έ^αζ^μβνοι τ6ν ^ρώντων, άφορ«στέοι• 

ηζ^. Ό ύκογύνολος, χα\ χαταφρονητιχώς μένων 

έν Ιιρφ, &ξωΟε(αΟω χα\ των χατηχουμένω^^• 

«η'• ΊουδαΙχώς τίνες έν ΙεροΙς Ιψησαν μ<λι• "Ος 
οδν τβυτο συγχωρήσειεν, ή λάβοι τοιούτον, ούχ Ιε- 
ρ«ύς• Ει δί τις οΓχοθεν άγοι, ό δΐ χατά τ6 άρχουν 
του «ροσάγοντος λήψοιτο. 

ιιΟ*. ΑΙ ινρ^ τά αΙσχρά χινοΰσαι τ^ν δρασιν γρα- 
φα\, άζωγράφητοι. 

V• Τάς ιύαλάμας εΙς σταυρόν τυποΙ 6 μεταληψό- 
μενος * δ 6έ βοχείον χρυσοΰν, ή άλλην Ολη ν ά^/τΐ 
χειρίίς σχευάζων, άφοριστέος. 

Ι^α'. Ί1 τής αμαρτίας έκ\ «δσι σχοπείται ποιΟτης, 
3μ\ ή Ιτκιατροφή χαθοράται * χα\ ούτω μετρείται 
τ6Ιλιος• 

Τον άγΙου ΒασιΛβΙον. 

α'. ΑΙρετιχδς, ό χατά τήν ιιίστιν αλλότριος • ό % 
χατά τι Ιάσιμον ζήτημα, σχισματιχός. 01 δΙ συνά- 
γοντι; άνυκάταχτοι τούτους έχείνονς, παρασυνά- 
γωγοι. 

^• ΊλΙξ αίρετιχου βάπτισμα, άδεχτον δεχτών 
δέ τδ σχιστού χα\ καρασυναγώγου. 

γ'. Οαράχλητον οΐ ΠεπουζηνοΙ τδν Μοντανδν 
δνομάζουσιν * δθκν χα\ ε(ς αύτδν άβάπτιστοι βαιτνι- 
(^μ<νΜ• 

Ι" • Τδ των χαΟαρών, χα\ ύδροπαραστατών, χα\ 
έγχρατιτών βάπτισμα, εΐ χα\ άδεχτον διά τδ έπ;- 
λείψαι αύτοίς τούτοις τδ Πνεύμα τδ άγιον, άλλ* ουν 
οίχονομίας χάρινίστω δχχτδν. 

β*. *Η χατ* Ιπιτήδ€υσιν φθείρασα, δτκ άν 5?0είρτ), 
^ρονεύτρια* 

ς". Διάχονος «ορνεύσας• βίς τδν των λαΐχών με- 
ταστάς τόπον, Ιστω της χοινωνίας άχώλυτος. 

ζ'. Ένα χρδνον ή δύο άφορέζεται δίγαμος * τρεΙς 
δ^ χα\ τεσσάρας δ τρ^γαμος, χα\ πέντε, χατά τήν 
&οτι συνήΟειαν• 

η\ ΑΕρετιχδς πρδς τψ τέλ«ι μετανοων, δεχτδς 
μετ* 4πιχρ(σεως• 
β"• %» χανονιχδς, εΓ που χα\ ζβΰγνυται, διαζεύ- 

ρατεοι.. Οκ. αχχχιιι πιίηί ΒθηίοηΙίλ, βίιηίΠ €ηιηιοβ ΐ6η6ΐιΐ|Γ• 

80. ΙηΐΓβ Ιβιηρίυπι ρβΰΐιβ ηοιι ίηΐηχΙιιοίΐιΐΓ, ηί^Ι 
ηιαχίιηι ηβΰ688ΐΐ«8 ίη τίλ εοηΐΐββηΐ. 

81. ϋαχιηιο 5;ΐΙ)1)&ΐο είΓοα ιη6(ϋ&ηι ιιθ€ΐ€ΐη Ια 

]«]ΐΐηΙθ )Κ$Γ86ν6Γ9Ι)(1ΐΐηΐ 681. 

82. Ρο8ΐ νοδρΰΠίηυιη ίηβΓ688υηι δαΚ)!»!!, 06 ^ηιι 

06ΰ1»$. 

83. Τυηι φΓι άαΐ , Ιπηι ςυα «εοίρΐΐ 9ΐΙ)θΓϋνο$ Γβ- 
Ιυβ, 1ιοιηίοί(ΐ26. 

84. ΥίΓΟ ηοη 60ΐηρ3Γ6ηΐ6, φι» ρπυβςιι^ιη (Ιο 
ΗΠυβ οΙ>ίΐυ οοηί Αΐίηαίϋ 60ΐιιρ6Γ6Πΐ , αΙΠ ηιιρββήΐ, 
ιηοΜίΐλΐυΓ; νίΓ ^υίοιη ςπί Γ6?6Γ8α8 Γυ6π(, βίςαί^οιη 
ρη6(1ί6ΐυιη 8ί(, &€αρίϋΐ ίρ^αιη• 

85. Οα'ι {βηΐίΠ ιηοΓΟ ]υπιΐ, ραηίβηϋϋ». 

86. Οιιί €2ρΊ11θ8 8ΓΓιθ€ίθ8ί8 πβχιϋιιβ ϊηίΟΓςαοηΐ 
ζά δρβοΐαηΐΐιιιη ρ6Γηΐ626ΐη, οχοοπιιιιυηίοΑίκΙί. 

87. υχοΗ 2(1(1ίεΐιΐ8 , α6 ροΓ οοιιΐβιηρίιιιη ηι&η6ΐΐ9 
ίη ΐ6ΐιφΙο, «χροΙίΑΐΟΓ οΐίαιιι 6 (^ΐ6€ΐιαηΐ6ΐΐ0Γϋΐη ογ- 

<1ί»6. 

88• Οπίϋηιη ^υϋαίοο ιηοΓβ ίη Ι6ΐηρ11$ ε<»Χ6ηιιιΙ 
ΙΙ16Ι. Ου) ί|;ίΐαΓ 1ι06 ρ6ηηΐ56ηΐ, αιιι ΙαΙο 3£ΰ6ρ6ηΙ, 
ΐ)οη 681 ΙιαΙ)6η(1ιΐ8 ΐΑΟίτιΙοβ. δί ςιιί5 τ6Γ0 ϋοιηο 

3ΐΙΐΐΐ6Γίΐ, ίρ»6 ρΓΟΙίΙ 8001011 θί€Γ6ΙΐΙί , &6€ΐρί2ΐ• 

89. Ρί€ΐϋΓ3β ςιι» »ι1 ΐιίΓρί» 2$ρ6ϋΐυιη ιηον6ΐιΙ, ηοη 

8Ι1ΙΙΙ ρίΐΙ^6Ι1(Ι»• 

90. Μ3ηιΐ8 ίη οηιοΐβ ϋ^υΓαηι ουηιροιιΐΐ, ςαί 
£ιΐ€ΐΐ8Γί8ΐ1&ηι 8υιηρΐυηΐ8 68ΐ• Οιιί υογο Γβοορϋι- 
οαΐυπι βιηΓουηι , 8ΐιιΐ «Παο) ηι&ΐβιΙ πι νί€6 ιηαιιυν 

£ ρ^Γαΐ, 6Χ€θη)πιυιπ€αη(Ιυ8. 

91. ΟΰΙίοΙί (|ΐΐ2ΐΙ1&8 Ιη οιηηίϋθ8 ΐοηβίϋύΓλϋΐΓ, 

€θην6Γ8ίθ(ΐυ6 ρ6Γ8ρίθίΙυΓ : 8ΐφΙ6 ίια ΐηί8θΗ€ΟΤ(Ιίΐ 

8(1 υ)6η&υΓ»αι ΐηϋυΙΙϋΓ. 

Βαηαί ΒαίΗϋ Ερ'αίοΙα Ι. 

1. Η:ΐ^Γ6ΐ!€»9 €8ΐ , ςιιΙ 8 ΟιΙο «Ιίβποβ : ηιιί ?6Τ0 
€ίΓ68 αΠςυλοι Μΐη»Ι>ίΙοηι (|θ9Β8ΐΙοη6η) ογπιΙ. 8€ΐιί« 
8ηΐ3Γιαι$. ΙηοΙ>6(ϋ6ηΐ68 ¥6^) ςιιί Ιιοβ οοη^ΓΟ^αιι!^ «ϋ 
Ε€6ΐ6&Ιχ οοηνβρία »Γ(»η(Ιί βαηΐ. 

2. ΙΙ»Γ6ΐίεί 1)8ρΐί8αΐ8 , Γ6]ί€ί6ηιΙυηι ; 8€ΐιί8ηαΐίοί 
νοΓΟ 8ΐςιΐ6 8ΐ) Ε(κϊΐ68ΐ8 ΑΐΙοιιί, Γ6θίρΐ6η(Ιηιη. 

3. Ρ3πιεΐ6ΐυιη Ρεραχίϊηί Μοηΐ&ηυπ) τοοβηΐ. ΙΙαΊο 
οι ςυί ίο ίρ$υηι ϋαρίίζλοΐιΐΓ, ηοη οοηβοιιΐιΐΓ ΐΜίρΐί- 
ζιιί. 

4. 08ΐΙ]»Γ0ηιηι , Ηγ(ΐΓθρ3η8(8ΐ.•ΐΓυσι , ιίςηο Ειι- 
1> ΟΓ&ΓιίΑΓοηι Ι)8ριΙ$πΐ8 , ςοΑίηνίβ ηοη Γβοίρίοοϋαιη, 

ρΓορίβΓ δρίΓίΙαβ >Αηοΐί αρυά 608 (ΙοΓοοίυηι , ΐ3πιοη 
(ϋ8ρ6η88ΐίοηί8 |;τ8ΐία τβοίρίιΐοΓ. 

5. Ουφ (Ιο ίη<Ιυ8ΐΓίο Γοΐαηι οοΓταρίΐ^ ςα&ηιΐο* 
οιιηςυο οοΓΓυροΓίΐ, Ιιοηιίοίιϋο ΐεηεΙΟΓ, 

6. Οίαοοηυβ φΐΐ ΓθΓηίθ2ΐΐιΐ8 Γυοπΐ , ίη Ιαίοοηιηι 
Ιοουιη Γ6ΐ69»1υ8, οοαιηιοηίοηβ ηο ρΓ0ΐιί1>63(υΓ• 

7. ϋουη) «υΐ (!υο8 Αηιιοβ οχοοηιηιαηίοαίοΓ Ι)ί|;3« 

ΐηυ8 , ΙΓ68 νΟΓΟ οι ςϋ8ΐυ0Γ ΐΓί|[1Πΐυ8 , 31(100 6(ί3ηΐ 

<ΐυΊη(|υ6, ]ιιχΐ3 €θη8υοΐυ<Ιίοβπι (ιοφ Ιΐ30ΐβπυ8 ίο- 
ν3!υΙΐ. 

8. ΙΙ;τΓ€ΐίοο8 ίη Οη6 νίΐ» ροΒοίΐοηβ , (ϋ5θΓοϋοηο 
Α(1ΙΐίΙ)ίΐ3 8ϋ8€ίρίου()υ8• 

9. εΛηοηίου8 $ί ηΐ3(πιιιοηΙο ίοοοίυβ 8ΪΙ , (!ί5]υη- 

Α 107 ΛΑΤ8ΤΕΝΙ ΜΟΝ ΑΟΗΙ 106 

ΪΟ. ΜαίΟϋΙοτυιη &η1ιη&Ιίιιιη^6«€0ΓηιρτθΓΜ« βΐ- Α ι'• *Α/(()(νοφθ4ρου^, χαΐ νώοφΟόρους, ψΛψΟΫκί^^ 

χα\ φαρμαχοϋςι χα\ «Ι&ιΐλολλτρας χατά «6ν ιηλαι6ν Β <ΙΙΙ6 Ιιοηιΐ€ί<ΐ3Β ΰ( ΥβοβύεΙ α€ 1ϋοΙοί»ΐΓ9 1υχΐ« ΑοΐΙςιηπΑ 
ίοΓΠίαιίι ηι«Ηρί6ΐΐ(1ί• 
ϋ. ΗοιιιΙοΙ<ΐΑ €•(» «ΐοΙ υιοταη Ιηΐυι μοηγΙ ρ^γ- 

€ΙΙ••6Η(. 

ϋ, ΙητοΙυηίαΗυβ 1ιοπιΙο!<)α 6βΙ, ςα'ι !&ρί<1β Ιη 
€106111 ιηίκο, ΙιοιηΙηοιη «ββΜηΐΐΜ 6«ι« 6ΐ ςύί Ιογο 
»€ νιιηΐηβ οοΓπρίΐ. ΟιιΙ νβΓΟ Ιη Γίι« ίυβίβ > «υΐ 
ηιΐηο ΐ6ΐΙΐΑΐ6 ταίηυ« ΙιιΟίχβΓίΐ ιΐςαβ ίηηΓίβΰβΓίΚ, ίκΙ 
νο1υηΐ8Γίοιη ρΓορβ «Οΰβιΐίΐ• 
' 15. Ουί ^Αΐΐιο» «υΐ ϋΐίηυο β]αηηο(Ιί Ιηβΐ^αιηβηΐο 
ιΐίυβ ΓαβΓΪΐ, ρΓΟΓβυβ ιτόΙιιηίΑίΙαβ ββΐ Ιιοπιίοίιΐ». Ιΐβιίΐ 
ΙϋίΓΟ, Ιιθ8(ί§, €ΐ ςαΐ ρΓορίβΓ «Ηλίη ΰ«ιΐ5ΐιιίι γβηβηηιη 
άϋ(Ιβηΐ 8ΐςο6 {ηΐβΓίβοβπΐ , νοίαηίβηοβ , Μ^ ηοη 
βιίβιη (|ΐι» &1>θΓϋνο8 Γβΐυβ ά^ηϊ βΐ βΰοίρίνηΐ* 

ϋ« ^ϋχίΑ Οοηάΐηΐ ββηηοηθίη , νίΓ βί ιηιιϋβΓ Ιογ 
ηίολίΊοπΙβ 02η!%8ΐ 8βρ2η(ΐ ρ&τϋβΓ €0η(ΐ6ΐΑη&ιιΐ0Γ : 
£οη&υβΐιΐ()ο νβΓΟ &(]ϋΙΐ6Γΐιιη 6( ΓθΓηίθΒ(θΓ6ΐη α οοη- 
]ιΐ((ΙΙ[>υ8 ηοη (1Ι$]υη||[{ΐ• δΙ ςυ^ι «υΐβιη ιηαΠβΓ ϋί• 
ιηίϋβο &5 υχοΓβ ν'ίΓΟ ΙυηοΟι Γυβπΐι ηοη 681 8<1υ1ΐ6Γ8 ; 
€ϋΙρι 601111 Ίη βιιη ςυ£ 8ΐη6 ταΐίοηβ (ΰπϋ8ί( Γ6]ί- 
6Ι6Α<Ι6 681 : ςίΜΒ βΓΐ8ΐπ 8(ΙυΙ(βΓΑ 6&ί» 8ΐ ΟΙΟ) αΓιο 
)ιιη|{ΐΐυΓ« 4ΐίαιΊ8$υ8 νβΓΟ , νβπίβ <1ί^η8 68ΐ. 0«ι1 
ν6Γ0 Τ6Π613 υχοΓ6 8<1 «Ιίαηι 86 60ηί6Γ( « η>0Βθ1ΐΙΙ8 
ίρί86 681, 8ΐςΐ16 ίρ8&ηΐ ΙΙΙ0ΒυΗ8Γΐ ί9^^\ί^ 6λ οΗβιο €υπι 

ςυα €0η8υ6ΐυ(1ίη6ηι 1ΐ8ΐ>6ΐ• 

15. Νοη 60(68 6010 ι ςιιΙ 86 ηοη οί<ΙίηΑίοηι 6^6 
]υίΓ2^6ηΐ• 
' 16. ΙητοΙιαιΐ2Ηυ8 Ιιοπιΐ€ΐ<Ια (!6€6ηπ!ο ρ€6ηϋ6ηΐΐ88 

8ΐΐΚ>]Α66ΐ>ίΐ• ρ 

17. β!(||Αΐηυ8 ηοη 66ΐ !η €ΐ6ηιηι Γ6θΙρΐ6η<Ιυ8• 

18. Ρί6ΐ8(ΐ8 Ιιο8ϋ8 Ιη6ηηίο ρβηίΐοηΗ» 8α1)]Ι* 
6ί•ΐυΓ• 

£)ίΐ$ά€ηι €ρί$ΙοΙα 2. 

1• Ργ68^716Γ ΒίαηοΓ 6υπι ]υην6πΐ αο ροβπί- 
(νηΐίλΐη β^βή^» ρΓορίοΓ ίΗίυ8 ^υΓ9ηι6η^^ Ιθνίΐ8ΐ6πι, 
8υ86ίρί6η(Ιυ8• 

2« ΤΐΓβΊη68 ρο8ΐ ρΓθΓ6$8ΐοη6πι ΐ8ρ5Α8 6X20:10 8ηηο 
Ρ•ΙΓ68 Γ6<<ίρί6ΐ>8ηΐ. ΟυοοΙ&π) «υΐοαι νβΙΜΙοΓ 1)9ΐ€Μΐ 
6•1 £οεΐ68ί8 , 6101 ςυ» νίΓ|;ίηίκιΐ6ηι ρΓθί688Α Ιιρ&ι 
68^, ιϋυΐίβηαι νοαΐϋΐυ8| 6ΐ ςοί Ι8ΐ6ΐη <ΐ6(ίη6(| αιοο» 
οΐιυιη. 

3. νίΓ(;Ίηίΐ8ΐ6αι ρΓ0&ΐ6ΐυΓ , ςυ« ρο8Γ 86ρ(60ΐ* 
<ΐ6θίω &ηηο8 ρΓΟ&ιΐι , υΐ ίο 6ο \ϊίΛ ίηβιίΐϋΐο ρ6Γ« 

σΐ%η08» <ΐ6ρΓ6€8ΐΐΙΓ. ^ 

Α. ΟιιΊ 5Χ€υίο Γϋουηκίαΐ ιηΐ6ΓΓ0(|[6ΐυΓ> «ο ρ6Γ- 

8ρί€ϋ6 616ΐΐΙ6 ρΓθΔΐ6ΑΐυΓ, υΐ 81 860160(1101 ηΐυΐ6Ι, 
ΟΟΓΓίρίΑΧυΓ. 

5. νίπ^ ({1128 ίη ΗφΓββίηι 1ιρ8ΐ 681, ίο (Ι6ίη- 
οορ$ Γ65ίρυΗ, 8{(|υ6 &6θίρί( , ρφηι ηοη πιαΙΙι- 

ΙΐΙΓ. 

. 6. ΥίΓυο) ςυί ίοπιί68ΐυ8 ίυ6π( « υχοΓ Γ6είρί6ΐ : 
{ηςιιίηιΐιηι υ6γο κΐιιΐΐβπο οιυΙίβΓβιη ?ίΓ Γ6ΐηίη£ΐ. 
ΡθΓηΙϋ8ΓθΓ οηίπι, ηοη ηηοβθΙ>υ8 , ηνί α;ιοη ίυηοΐυβ 
ομ,ια 8θΙυ(ι Γβοι ΙιιλυοΓίΙ. 

7. ^η\ (ΐ6δροο88ΐ8θΐ ηρίΐ» 8ροο$ο 6ΐιη Τ68ΐϋυ6;τ , 

8• Τ6Γ0 ηΟΟ (Ι6«ρ0081^ΐηΐ , 8018 Γ6<1<ΐ6ΐ , 8(406 6Χ 

60Γαηι 8€η(6η(ίι οοηηΊΗ6(υΓ αιιίτίιηοοίυηι . 8ΐ« τόπον βίσδέ^βξαι. 

ια'. ΦονβΟς, 6 χατϊ της γυναιιώς δκ4 Ουμ^ν ^^^ 
χρώμβνος. 

ιβ*. *Αχούοιος φονιΟς, ό λ(6ον άφ^Ις έιΑ χύν«» 
χα\ άνθρωπου τυχαιν, χα\ ύ «αιββΟΐιΐν Ιμάντι χαΐ 
λυγφ * ό ^ Ιν μάχ|) ξύλφ ή χ(ΐρ\δους έΜ τά χαίρια, 
χα\ άνβλών» &γχι τοΟ (χουσίου, 

ιγ'. Χ) ξίφιι χρήσαμε νος, ή τοιούτφ τιν\, ιιάν- 
χωςίκούα^ος νχα\ό λ||9τή(, χα\ 6 πολέμιο*, χαΐ ό 
δι* άλλι^ν αΐτίαν (πιδους φάρμαχον, &2 άνέλφ, έχού- 
σιος * χα\ αΐ τά, άμβλωβρί^α βιβοΰσαι χα\ λαμβ4• 
νουσαι« 

κ^. Κατά τδν τον Κυρ^υ λ^γον, Ιαως χαταβιχΑ^ 
ζεται χα\ άνήρ χα\ γυνή, δι4 χορνβίαν άΐ(οζ8ΐιγνυ- 
μ€νοι * ή δέ συνήθ€ΐ« τδν μοιχ6ν, χα\ τδνκόρνονοΰ 
διαζβΟγνυσι των συμβίων * ιΐ βέ τις άφέτφ ^νΦρΙ* 
συζευχθείη, ούχ Ινι μοιχαλίς. Τ6 γάρ αΓτιον έιΛ τίρ^ 
άλόγως άφήσασαν*!) [Γσ. ή] χαλμοιχαλ>ς, «Ι ΐΕρ6ς 
Ετερον ζεύγνυται * ό δέ Αφβθε\ς, συγγνωστή * 6 δλ 
τήν γυναίχα λιπών, χα\ Ιπ* άλλην Ιών, χα\ αύτ^ 
μοιχδς, χα\ αυτήν μεμοιχευσΟαι ηοιεί, χα\ ή αυτφ 
συνοιχουσα γυνή• 

ΐ9,\ Ούχ άναγχάσβις τ6ν μή χβιροτονηΟήναι 6μ^* 
σαντα. 
%ς'. *Αχούσιος φονβυτής δλχαιτίας ύποιηικέτω• 

ιζ*• 'Οδίγαμος, χα\ άχλήρωτος• 

ΐη'• Ό πολβμιστής τ^ ευσέβεια τριετ(αν ύ«6«ι» 

πτέτω. 

Τοΰ αύζον έχίΟΤοΛή β^. 

α'• Πρεσβύτερος Βιάνωρ όμόσα;, χα\ μβταμε* 
λόμενος, βιά τήν είχολίαν έχείνου του βρχου, ^« 
χτίος. 

β'. Μετ* Ινιαυτ^ν τάς μετά τήν βμολογίαν Ιχ- 
πιτΕτούσας παρθένους ο( Πατέρες Ιβέχοντο* 8ιά 61 
τ6 χροιταιοτέραν γενέσθαι τήν Έχχλησίαν, μοιχαλί* 
δα τήν τΜρθενίαν 6μολογήσασαν όνομάζομεν ιηρι• 
πίπτουααν, χα\ μοςχδν τ6ν τοιαύτην κατέχοντα. 

Υ• ΌμολογεΙ παρΟενίαν ή μετά τά Ιπταχαίβεκα 
Ιτη άναχρινομένη, χα\ παραμένβιν ΙχλιικαρονοΟν 

β*. ΚσΛ ό άποτασσ^μενος έρωτάσθω, χα\ άναρ- 
γώς όμολογείτω» ινα μετατιθέμενος Ιπιτιμάτα^ 

ε'. £1ς αΖρεσινουσα παρθένος, είτα μβταγνουσα» 
χα\ λαμβάνουσα, ούχ ευθύνεται. 

ς>'• Άνδρα πεπορνευχότα ή 1δ{α παραλήψετακ * 
μιανθεΤα^νδέ γυναίχα όάνήρ άποττέ, ψεται * πόρνος 
γάρ, ού μοιχός, 6 εΙς έλευθέραν έχι»σ(ι^ ύηο« 
γύναιος• 

ζ'. Ό μνηστευθεΐσαν αρπάζων, άκοχαταντ^^βεΐ 
τφ μνηοτευσαμένφ* εΐ δλ άμνήατευτον, χΛζ οΐχβίιιτ 
Ιγχαταστήσει, χα\ χατά τήν έχείνων γνιίιμ^ν" 109 9ομηΙας ΙκιτΙμιον «Γαιται» 
η'• *Αβ£λφ6ν άδβλφ^ γυναΓχαίχΜν άβύνατον. δΤΝΟΡδΙδ ΟΑΝΟΝϋΜ. 110 1^• ΕΙ γήμΐ) Φιαχονουμένη; χήρα» ιταρορΑται * ό ^ 
χηριύΐινν γήμα^ |ΐ4νον, ^ τών ^ιγάμων έιια^μίον 
γνο(η• Ή β& μετά έξήχοντα Ινη λαμβάνοννα χήρα, 
άχοινώνητος, Ιως άποστ|| της ίχαΟαρσ^ας. ΕΙ δί τις 
πρ6 των έξήχοντα χρόνων Ιγχαταλέξεται, έχείνου 
^ Ιγχλημα &ψ€ται• 

Λ *0ς Ι^€ΐ ήν προέγθβιρβ» συγχωρσύμβνος Ιχβιν, τλ 
^ιτ(μιον γνι^σκάι. 

ια'. £1 ό σύζυγος 5ι^^ ιτορνν(αν ^ιαζεύγνυται, βέλ- 
τιον < $1 Β* ^\ΛΤκά9τως ^νέζβίλχται, ανγχωρ•(9^ 
%ό)Μΐνος ^ΐιιτίμιον. 

4*• *Α9έσμφ ίνρίπαρείς γάμφ 1ν άγνοί^ «ρ€• 
ο€ύι«ρος^μι5νης.άπολαυέτω τής «ροείρίας, της έν• 
νΤ^« <ηλρο4μτ\'ο$• 

ιγ*. Ό χρ<«[^ ύ«(ων άποχρήν Ιπευξάμενος, γβ- 
λοίος ^ Ι^εχτέος &, «( μεταλήψοκο. 

ι^. Ει άπηγόρευται τ^ όμνύειν, τ^ ϋΑ χαχ$ μβϋΐ^ 
λον* ώβτι μή μΑνον τ^ Ιργογ χωλύσεις, &Χλ4'χα\ 
«ύτΙ^ντ&ν βν άηρεόγεται δρχον« 

.κ*. Ό Αρπάζων τριβτ(αν ύποκιιηέιω* ε1 (Ι ή 
χήρα συνηκολβΰ&ησεν, Ανευθυνον «6 χβχι^• 8. ΡηΐΓ^ιη βΟΓΟΓΟίη !ι>Κ»βΓ6 αχοκπι, •!ϊ»(Μ)ιμ{• 

9. 51 ?ί<1υ«. Ιο ιηΐπίβΐ^ιίυιη λΙΙβ€ΐιι Μΐρ«€Ηΐ, 
(ΐΜρΙΰϋυΓ : ςυί τβΓΟ νίιίααβ ο&ΐ, βί «οΐιιιη υχοτβιη 
ϋυχ€πΐ , 1)ί0»ιηοηιιη ρ(£η«ιη βοΐιβ^ιΐ. Υ'κΙιια Μΐΐβπι 
ςοβ ροει Μχ&^Ιηία ιιηιιο» ιη&ίπηοηιυαι €θηαΓ8Χ€• 
ΓΐΙ, «χ€θΐηιηιιη(€β(υΓ, (Ιοηβό ιί5 Ιιηρυηΐλΐβ Τ606$* 
86η(• δί ςιιΐβ ^βτο αηΐ6 ββι^|;ίηΐ8 &ιιηο8 »1ΐ6ο*ιΐ5 
ΐ^^ιϊ^ €Γίηι1η6 ο58ΐΗΐ)((βΙυΓ. 

10. ΟηΙ Ιιι1>6»6«ΐιι ^ιυλίη ρηυβ εοΓΠίρίΐ, ηιοίΐο εΐ 

Η. 8ί ώη]αχ ρΓορίβΓ ΓότκΙοηίοηβιη άΊ»}αη|[3ΐηΐΓ• 
ηιβΠαβ : β! ν^το ίικίίτυΐββ ϋορβίιιΐυβ ιΗ, |<|6Ι €00€0- 
Β' (ΙαΐαΓ» 4υβΰ6ρ(3 ρ<»Βλ. 

4λ ΡτββΙιγΜί (|υ{ ρβΓ ίςοοί-ληΜΑηι Ιη ϋΠ€ΐΐαιλ 
ΙηοΙιΙίΙ ιη8(ΓΪπιοηίυήι , 8οΙα ΓηιαίαΓ ρπκιΜβιιΐίλ , 
ίιιη€ϋοη« ρηναίιι•• 

Ιδ• ΟυΙ $6 « ιυίΙΙίβ εληιίΒΜ λΐΜΗη«Γβ ]«€ϋιιιΐΒ-* 
Ηι, ηϊίΙίαιίΜ; βιιειϋρίβικίιιβ €$ί "Τ^το, •ι ί{3 υΐ8• 
ΐιιτ. 

14. 51 ίηΐ(Γ<ϋ£(ιιιιι ββΙ ]ογ&Γ6 (ίίηρϋοΙίβΓ, 1(1 
ίμΑ%\% ρίορίΦΓ ηαιίιιιη• ϋιςυβ ηοη βοΐιιιιι οριιι ρΓο- 
1ιΊ5€ΐ»ΐ5, τοπιιιι βΐϋιβι 1ρ»υιρ ςϋθ(Ι €Χ βο πικΚυΓ 
{ϋΓ&ιηθηίαπι•• 

, 15. Β^ρίΟΓ Ιηβικιίο ροΒίιΙιβίϋΙο 8«6]Β€8|)Η:μ 
νβΓΟ .νί<1ιι« «€ύΜΐ« ΐΜ•ι1ι«.αηΙιια<Ι«θΓΜοιιβ ?ιαιΐ ΙΙΙιιί 

ΙΙΙ9||ΙΙ1Ι• ις'. Τήν κρός θάνατον άμαρτήσος χληριχδς, (; ^. €1«γ»€«• ήβΐ ιηοΠίΙβ ρβ^Οίηιη «οηηιΙιατΚ, μβτ& του λαοΰ χοινωνεΐ * ού γάρ δ\ς τ& 1ν έχδεβέ- 

χηται. 

%ζ. Ίί χυήαάΦα χαθ* δδΐν» χα\ άμελήσασβι φο« 
νιύτρια. 

ιη'• *Αβημο9ΐεύτους μλν τάς μοιχευθε^βα^, χα\ 
ηΐτ|^)ι4νας Ιγνώχαμεν* Α^^οινωνήτους δέ Ιστώτ 
μεν, Ιως Λ τ6 (ιητ{μ(ον άποπληρώσωσιν• 

. 10 V ΈΑν Αλάγ^ιΐς άνιχώρηοεν ή γν^, αΜ^ μίν 
ο<^ Ανεύθυνος • 6 <| &ιτομε£νας, Ανεύθυνος• 

χΓ« ΑΙ ονρατιώτιΒες αΙ Μ ^ν των Μρζϊ^ 
ΑγΑνειαν Αλλοις ζβνγνύμεναι, αυγγνω^ττ^ραι των 
βΰ^ι αϊ Μ χ&ς Αηοδημίας ού παραμέν^σιν. 

χα^. Ό «ί)ν Αλλοτρ<α>^Αφε\ς• χαΐΐαβών έλευΙ^ραν,. 
4ΐ€ΐτιμητέος μλν Μ τ);ν ΐ{ρ<!>την * έπΙ 6έ τ% βε\κ 
τέρ^^ Ανεύθυνος^ 

χ^• ΠαρΑ γνώμΐ|ν πατρδς ή Αχολουθήβααα, ιι^ρνη 
κρίνεται- εΙΛ χα\ ρ{.γ^νεΙςν6ιαλλαγΛ?εν> χαΐ τ6 
^γον6ς θεραπε(αν Ιχειν δοχεΙ, (μω^ τριε^ίαν ύπο- 
ιιιίςτέτω. 
χγ*• *Η συζώ^α μοιχφ διαμοιχ^ται. 
χδ*. Ό ϊαυτ)^ν Αν(ρ\ έπιδοΰοία £ούλ^^ ιιορνεύει* 
ΜνΑχτεται Α, ή μετΑ γνώμης δεσπδτο» • τΑ γΑρ 
των ύπεξουφίων. Α6έβαι«• 

χΤ. *Ανέγχλτ^τβς ή χήρα ΧαμΙανε^ΐΜ* €αιιι ρορυΐο ^0I^Α1αη^^:ιI : ηοο αηιιη Βίε Μβαι γΐη- 

(ΙΙΟΙΙΙΓ. 

17. Ου» ρβρβΓβΓΪΙ ίη Υί»» «6 ηββίβχ^ιΐΐ, Ιιοιηκ- 

€\άϊ\ τ%^ β5ΐ. 

18. ΑόαΙίβΓΜ €οη?ΐ€ΐ«ι.ηοο βϋβ ριιΜίΜ ΜΐΙιι-» 
€6η(Ιλ$ ηονίιηυε : 6χοοιηιιιηοΙ<αΐ«• τ^το βϋΐυΐηιιι^ 

<Ιθη€€ ρ€ΒΙΐ8Β 1«ΙΙΐρΐΙ• ΟΧρΙβΤβΠΙΐΙ. 

19. 5ί ιηιιΙι«τ .ϋΐηβ πιΐΐυιιβ Γ6Μβ36ηΙ« ΙρΜ φΐΙ« 
άβηι οοη 6εΐ Ιιι«οη9 ; ηαί ^6Γα Γβιρ»Β$βΓΐι , €υΙρι 

^. ΙΙχοΓβ». αίΠιοιη , <|ο« 60 φ»οά ββηιιιι νϊΗ 
ηοιςυϋΐη αρρίΓοαΐ*^ «Ιϋε ]η]ΐ(^αιιΐθΓ. ««η{χ ύΐρύό•^ 
το$ ινηΐ ιιΐϋε ^ ΐ|ο» ρΓοριβΓ €οηΐΑΐ ρβίτβ$ΗΐΜΐ({οοβ> 
ηοη 6χ»ρβ€ΐ&ηΐ• 

ϋ• Οαί ι^ΰβο&οΐ ϋΙΟΐΊείΐ , €Ι Ηΰβρίΐΐίΐιβπιηι χε 
χοΙηΙ»ια, €0Γηρίβη(Ιυε (|υ!(Ι«ιιι «χΐ ρι«ρΐ«Γ ρτΐιηχιη ; 
ρτορί^Γ χ^€ΐηΐ(Ιχοι ¥βΓ0, οτΐιηίηβ νχ^χΐ. 

Ά. ^ίίΛ ϋοιιίπι γοίοιιΐιΐβπι ρχΐΗχ εβαιίχ βχΐ, 
8€0?ΐϋη €οηββ(υΓ : •Ι ν^Κ) ρχΓβηίβε ΓβοοηοίΙίχϋ 
ίνβηια» ίχοΐΜΑίςυβ Γβηΐθΐϋυιιι χοοίρβΓβ τ^ι16xιο^; 
ι»ιηβιι ΐΓίτηηίο ρ4Βηί<βΑΐί£ »ϋΚ)]«β6•ΐ• 

23. Ουβ €α» χ<ΙιιϋθΓ0 τίνίι, αιΟΒοΗχΐιΐΓ. 

ϋ. ΑηοίΙΙχςιι««€ τΙτο Ιη41<ΐ6η(• ΓοπιΙοχίυΓ; 
η»Α(πιηοιιΙο τςΓο ]υη{ίΐυΓ,•ςιΐ» χΐιαι «ΙοιιιΙιιί ομ* 
χβρχιι Ιά ίαοΙ(• Οαη βηίαι Ουηΐ χΙ> πε ςυί χΓι«η« 
ροίθβίχα βυΐιαίϋ ευυ(> Ιητχΐυχ. 

ί5. Υί<1υχ 4^£ΒΒ νίΓυπι 2€€ίρ(ΐ , «ηυιίαί• «χρφτχ 

ΟΧΙ. 111 ΑΒΙ5ΤΚΝΙ ΜΟΝΑΟΗ 8ϊίίΟΡ8Ι8 ΟΑΝΟΝϋΒ. 112 

%β. ΙΓίΠυ$ ραΐη» ροΐββίιϋ ιυΐκΐίΐιιι, βΐ ββΓτνβ ^\^ΤΜ Α >(?'• *0 ύπιξούσιος υΐδς, χα\ ίοΟλος β(χα των χυ- 
Αοηιΐηοηιιιι €οη56ΐι•οιιι » ιιι«ΐήιιιοηΙιιηι οοηίΓΑίιβηβ» ρ(ων ζ<υγνύμ«νος, ούχ &ν&ύθυνοι» 
€ΐιΙ[ΜΒ οΐιιιοιϋ βυηΐ. 

27. ΟιιΙ ρβιχαΐΜΗΐ ««Ι ιηοπβιη, Ιυη ςαΐ Ια- 
€6ΗΐΙ, Ιϋΐη ςυί ιιΙυίΜίΐαΓ , ΙιοιιΓιοίϋβ* 

28. ϋίαοοιΓιβ&α ιίιπι ββηΐίϋ ίοΓηΙΰλία, «β ρθΒ• 
ηίίβηΐίλ άααζ » βερίβηιιίο ροΒίιίιβιιΠ» 6υΙ)]ίαλ'> 
ΐαΓ. 

29. εΐΐΓί5Γι»ηυ5 ΰοιιΐυηιβίία Οΐιπιΐυαι ΑίΟάβηβ ι 
ηυΙΙιιιη Γηΐΰΐυιιι βχ νοο&ΐίοηβ 8υ& ρβΓφίαΐ. 

δΟ. Μυρβίΐ ΐ|υχϋΑΐη ρ6Γ ϊβηοΓ&ηΐΙαιη υΙγο ϋίιηίΜΟ ; 
<Ιβΐϋ«1β ρποΗ ίρββ Γβιϋΐαΐυβ ββΐ; Ιρ&α νβΓΟ ηΙΙ* 
ηιΙΐΜ » Μοηυιιι πφιιίΑΐυΓ ρβΓ ίβηοηιιϋλΐη » λο β1 
ΤϋΙίΙ , ηυΙ)«Γο ροΐΰβι» ιηβΐιαβ ?ογο, &ί ηοη ηιι53ΐ• 

51• Ειΐ0Γ8ΐίΐ>8', $&Γ€ορΙιθΓθ& γ Αίςαο Αροΐαϋΐίΐ^β χζ'. *0 πλήξας πρ^ς θάνατον, 3(α\ &ρχ^μ<ν«ς• χα\ 
αμυνόμενος, άνβροφόνος. 

χη'• Διάκονος Έλληνι ιτορνίυθΕίοα, χ«;\ μ«ταγνουβ« 
έκτα&τίαν ύποπιπτέτω. 

χΟ'. Υβρίζων Χριστιανές τ&ν Χριστών, άιώ «η; 
χλήιεως άνωφέλητος. 

V. Έγήματό τις άνδρΐ χατά άγνοιαν άφ£μέν<2> • 
«Ιτα τ^ %ρ9τίρζΐ, άνέφηνιν • ή δ* άφ«(θη • ιιόρνη λο- 
γίζεται χατάάγνοιαν, χα\ εΐ θέλοι, ζβύγνυται • 
χάλλιον ^, εΐ μ)) ζεύγνυται• 

λα'. Έγχρατίτας• χα\ σαρχοφόρους, χα\ Α«οτα- άβηαο 1)&ρΐίζα1>1•. ΟολίηνΙβ οηΊιη ϋί€9ηΐ 86 ίιι Ρα- ^ χτίτας αναβαπτίσεις * εΙ γάρ χα\ λέγοιεν 8τι €ΐς Ιτ6ΐη , €1 Ρίΐίαιη , οΐ ΒρΙηΙυιη β&ιιοίΗΐη 6$8β ϋα» 
ρΐΙζϋ08,ν6Γϋΐη<2ΐιιΐ6ΐι ςυοιιΙλίπΊηβιΙοΓυιιι λοοίΟΓβιη 
Οβυπι ίιηρίβ &»86Γΐιηΐ ]υχΐ8 1ΐ8Γ€ίοιιβιη , ηΐ8ί ϋθουο 
ΙιιριΙχθίίΐυΓγ ηοη βοηΐ Γβοίρίβηϋί. 

32. Οαχ « νίτο (ϋιηΊ35« 68ΐ, .βΙο η)ΐη6λ( ; 8ΐ «ηΐηι 
ιηΦΰΗβίοΓ, Ιυχία ΟοηιΙηΙ Μπηοποηι, 8ΐία$ €οηιιηα• 
ιιίοηβ 6ΧΰΙϋ<ϋΙαΓ• 

85. ΟοΓΓυρΓιο ρβΓ νίηι &(1αιΐ888 , οήιηΐηβ ν8ΰ8ΐ, 
αίςιΐϋ «ηοΙΙΙ^ 8ΐ νΐη ραΓμΙογ α (ΙοηιΙοο» ίη8θη8 

θ8ΐ• 

54• ΟηΙ ΐβτΐίυΐΒ οι&ιΗηιοη!οαι οοηΐηΐιΐΐ , ^οηιηι 

|6({68 ρΜ€Αΐ• ΡγΟΗ! 8111601 ΕοοΙββΙ» Γ68 πυη€ 86 

1ια1)βηΙ 9 6]α8ηκΗϋ Γ;ιαηοΓ8 , 8ΐ ηοη ρυΙ>Ιί66 Ιη- 
<1υ63ηιιΐΓ , (Ιί88θΙηΐ8 ίοΓηκ8ΐΙοη6 ΐοΐ6Γ8ΐ)ίΠοπι ]η- (« 

ύί€8η(0Γ• 

Ε)η§ά€Μ €ρίαοία ϋπία, 
ί. ΟΙβΗΰΙ <ιαΊ Ιη ϋβΐίοΐυιη Ιηοιϋύηΐ , 'βΓ8(1ι1)υ9 
4ΐ^ΐ€ΐυηΐαΓ, 8ΐν6 ηιίηΗΐΓ6η(, 8ίνβ ΟΓάΙηαϋ 8ΐιιΐ• 2• ΟΐΙ8Β ί6ΐυΠ) η6|(ΐΓΧβΗΐ» ρΓ0ρΐ6Γ68 4αθ<1 8Πΐΐ€ί8 
Γ6ΐηΐ8ςυ6 8<1 ν{ΐ8ηΐ η6€6888Γϋ8 Ιΐ68ΐίΐηΐ8 8ίΙ , ιτ|• 
ηΐΙηΐ8 6Χρ6Γ8 6$1• 

5• Νοη ηΐ8]{ηηπι €Γΐπΐ6η 6&1 ιιη6Ί1ΐ96 νίώι» , 8ΐ 
»<Ι 86€ηηώΐ8 ουρΐί88 ηρΐ^ΐϋΓ : 1>ίκ&πιί36 νβΓοροβηβιη 
8υΙ)ϋ. 

4. ΙΙοπιίοΜαπιπι ρ«ηχ , ρΓΟ οΐΓ6απ)Β(8ηϋ8ΓαΐΝ 
?8ΐΙοη6, 80β6ηΐυΓ αηΐ ηίηιιυυΐυΓ. 

5. νοΙυιιΐ&Γίαβ ΗοπιΙΰΙϋ» νί^ίηΐί 8ηηο8 ρ<Βηίΐ6η- 
Ιΐ» 8ηΙ>]ίοί2ΐηΓ ; Ηΐνο1υηΐ8πυ8, <ΐ6€6πι ηηηοβ; ίθΓ• 
ηΐ6&Κ>Γ, 86ρΐ6ηη1υιη• νίφη€8 ρο5ΐ ρτοΓβΒβΙοηβιη 
Ι8ρ8«» ςαΊη(ΐ6ασι 8ΐιηθ8• 

6. Ουί ΓυΓ8ΐη8 681 8€ Γ6Βΐρϋίΐ, βηηυπι ροΒηίΙβη- 
ΐίΑπι α||;8ΐ, €οηνίεΐυ8 νβΓΟ, ϋυοβ »ιπΐ05. 

7• Μ88€θΙθΓυπι €0η€υΙ)ί(0Γ, 8ί€υΙ «ϋιιΙΐβΓ. ΟυΙ 
€οηΐπι Γλίίοηοιη ν6Γ88ΐυ8 66ΐ , ^ίηιίΙίΐβΓ. ΡβΓίοΓυβ, 
ϋβθ6ηη!ο• Ιηθ8ηΐ8ΐθΓ 61 νβπβΟΰϋΐ , υΐ 1ιοηιίοίιΐ8• 
Οιιί &6ρυΐ€Γ8 <ΐ€ρΓβΡ(Ι»ΙυΓ, (]6€6ηηίο• ΟυΙ ευιη 80• 
ΓΟΓβ πιίβοβίυΓ, υΐ Ιιοπιίοίιία. ΡΓΟΙιίϋίΐυπι ίη εοη- Πατέρα, χα\ Π^, χα\ &γιον Πνβΰμα έβαικίσθιχ- 
σαν» άλλ' έι«\ χαχών ικοιητ^ν τ^ν Βώψ βλα•- 
φημοΰσι χατά Μαρχίωνα, μή άναβαιιτιζ^ιανοε^ 
ά4εχτοι• 

ΐρ'. Ή 9:αρ* άν^ρ^ς άφ;θε7σα« μβνέτω οΙ^ως* 
εΐγάρ μοιχ&ται» χατά τίν τοΟ Κυρίοτι λόγον» της 
«ρ6ς Ιτερον χλείεται χοινωνίας• 

λγ\ Φθορά χατηναγχασμένη, άνβύθυνος* Μΐ\ 
δούλη βιαζομένη «αρά δεαπ^του« άνκύθυνος• 

λ^.^ Ό τρίγαμος• άνομος * ώς 5έ ^«(ΐ τΙ^ς Έ»• 
χλησίας τά τοιαύτα βλβπύμενα» άστηλΙτ<ι»ταχρ8£ττΐ8 
της άνβιμ<νης πορνείας χριν6μενα« Τον αύτου έχιστοΛί^ τρίτη. 

α'. 01 χληριχοί «αραπίπτοντες, των βαθμών άκο• 
π(πτουσιν, είτε 6«ηρ«τουσιν, εΓτ< χβχειροτβ- 
νηνται. 

β^Φ *Η άμελήσασα του χυήματος Ιι* έρημίαν ^ 
άπορίαν των έτητηθείων, ανεύθυνος. γ'. Ου μέγα πταίσμα τ] χήρ^^ύλη κρ^ Μτι- 
ρον γάμον άρπαζομένΐ) - τ^ 4λ της βιγαμίας έκιιΙ• 
μιον Ιξοι. 

β'. Των φονευόντων τά Ιπιτίμια, χατά τ6 Κ(ώμ« 
της περιστάσεως επιτείνεται, ή ύφίεται. 

ε'• Ό έχούσιος φονιυτής είχοσαετίαν ύποπιττκέτ»* 
Ι^ ό άχούσιος δεχαετίαν • δ πόρνος 4πτα8τ(αν • αΙ 
πχραπίπτουσαι μετά τήν όμολογίαν παρθένοι, «Ιντβ 
χα\ βεχαετίαν Ιπενταχαιβεχαβτίαν]• 

ς*. *Οχλέψας χα\ μεταγνους, ένιαυχόν • ΙλβγχθιΙς 
βλ, Ιτερον Ινα. 

ζ'. Άρσενοχοίιης, ώς μοιχύς. Ό άλογευ^μβνος, 
έμοίως * ό Ιπίορχος, δεχαετίαν * 4 γ4ης χα\ 6 φαρ- 
μαχ^, ώς δ φονεύς. Ό τυμβωρύχος, δ<χα«τ(οιν * 
6 άδελφδμιχτος, ώς φονεύς - δ άηειρημένος έν σ«γ>• 
γενείςι γάμος, χατά μοιχδν. 8ΐη|{ΐπηίΐ8ΐ6 ωαΐΓΐιηοηίαπι , 68<ΐ6ηι ςυα 8ϋυ1ΐ6Ηαιη ροΒυβ νίηϋίεΑίηΓ. 

β. Ι^οΐΟΓ ςΐϊΙ 8ηΐ6 ηαρϋ88 Γβιη Ιιιϋθΐ ουοι βμοη- η'. Ό πρ^ γάμου συναλλάσσων αναγνώστης μνι^ 
83, Π)3ηβα1 16€10Γ, ίΐ8 ϋΐ ζά ηΐ3]0Γ68 8Γ8ιΙυ8 ηοη στϋ, μενέτω αναγνώστης άπρόκοπος • χλ8ψ(γα|Μς 
ρΓοηιον63ΐ»Γ : ςυι ν6Γ0 Γυηίνυιη Ίηϋι πιβίιίπιο- 41 άπωΟείσθω. 
Αίηοι, 6Χρ6ΐΐ81υΓ. 113 ΤΗΚΟΚΙΑΝϋδ. 

Ι*. *Ομολογήβας (ιάχονος χλ\ πρεσβύτερος χβ(- Α 
^σιν &μαρτη9αι, τής λειτουργία; εΙρχΟέντες χοι^- 
νωνε(τω7«ν• 

ι'• Ό ουνεγνωχώς έχάοτφ, χα\ άκοχρύπτων, τ^^ 
ίσον έ«ιτετίμηται. 

ια'• Ό Αρνι^σ(χρ(οτος, (ιά βίου μεταΐλελείοθω. 

1^. 0&)Κ ιΓσιινιν εΙς ναΐν ^ ί^ελφ^ ή νύμφ]) με• 
μιασμ^νος • Αηοβτ&ς μέντοι έπ\ τριετίαν προ9- 
χλ^ιέτι»^ χαλέξα•τ(αν ύποηιητέτω. 

«γ^. •0 φ 19{αν 4φε\^ χα\ λαμβάνων έτέραν» 
μοιχ^ &ν, Ιπταετίαν ΰποκιιιτέτω. 
»^% Ό τ|[ μητροιΙ μβνε\ς, ώ; ό μβνε\ς ά«ελφ{. 

ιε*. 01 ηολύγ;^μο(, κτηνώδεις- άλλ* οίν μετ^^ τριε- ^ 
«ίαν βεχέβθωσαν• 

ι^. ΟΙ «αραβάντες τήν «ίστιν β(ά βαοάνιαν, • 
βχταετίαν ΰιηπκπτέτ•Μαν* οΐ βΐ αυθαιρέτως, €ωδε« 
χαετίαν» 

ι^« Ό έχ βίας έκιορχήαας* μετάΙξαετίαν 8εχτ^* 
αΐ βΙ Ανευ άνάγχης, μετά βύο χα\ δέχα. 

ιη". Μήχρ^φ χρίνης, &λλ& τρόποις τ& Ιπιτίμια* 
ε2 δ* ΙμμΙνουσι τα?ς Αμαρτίαις, χα\ Αντιλέγοιεν 95 
βΐ σώζε τΙ^ν οίχείαν ψνχήν. - ΡΚΛΡΑΤ10. Πί 

9. Οίαοοηιΐλ 6ΐ ρΓβ&Ιιγίθτ εοιιΓΰβ&Ι εο Ι3ΐ>ίί8 ρ 
€0^0, α ιηιαΙδΙβΓίο Γβιηοΐί εοηιηιυηΙεβηΐ• 

!0. Οα{ οοηεοίυε β&ΐ υαΐ€υί(|υβ» €1 €6ΐεΐ» χςυΑΠ 
ρΟΒίια πιυΙΙλΙαΓ. 

ϋ. ΟιιΙ εΐΐΓίεΐυηι η6{&ν€ΐίι» ρβΓ ι^ΐλοι νίι^ηι 
ροβιιΐίβηΐίληι 9{«Ι• 

12. Νοη !ιΐ|^(1ί6ίθΓ Ιη Ιβηιρίυιη^ ςιιί εαηι ΜΓαΓβ 
901 ιροηβα ΙιιςαίιίΑΐυε εεΐ; υϋΙ Ιαιηβη 9 ρβ€€»ΐο 
(ΙβΗίΐβΓΪΐ, ΐΗαιηΙο Γυ^βΑΐ, εσ εβλβηηίο ικΒπΊίβηΓι» 

13. Οιιί ρπ>ρπ9ΐ ΙΙ10ΓΦ ιΙίιηίεΜ, αΐί^ιη εΰοίρίΐ, 
€ϋΐη λ'ιΐ ιιιαρβίιυίϊ, εβρί^ηηίο ρ(κιιίΐ€ΐιΐίχ ευΙ|ϋ€6αΐ, 

Η. Οιιί ίηεαιιο Ιη ηονβΓΰαην εηιΟΓβ οχβι-βΐΐ, ιι^ 
ςυΐ $0Γ0Γ«ιιι ϋβρβηΗ. 

15. ΓοΙ)Γ{Αΐιιί9 ϋΰΐΐυίιΐί •υη( : νβηιιηΐλΐηϋΐι ροε^ 
ΐΗβιιηίαηι ΓβοΙρΊεηΐυΓ. 

16. Ουί βϋβιη ρβΓ ΐοηη6ηΐ& γΐοΐαηιηΐ, οοΐο §η• 
οοε ρ€θηΙΐβηΐΙιηι «{^ιηΐ : ςοΐ Υ€το εροηΐβ βΐ υΙίΓο» 
ιΐαοιίβοίπι• 

17. Οιιί νΐ €08€ΐαι ρφην{ι, ροεί εβιοηπίιιιβ 
ειιεοΐρίβηιΐιιβ; ε1 ν«Γ0 οΙιγ» ηβοβεείΐβιΐβιη, οοεί ιΐοο* 
46Γ.ίιη• 

18. Νβ ΐβιηροΓβ, εοϋ ηιοϋ» ρφΐΐλ» 6χρ«ιΐ(1>ε ; εέ 
Υ6Γ0 Ιο ρβ€ε«ιίε ρ6πη9η€&ηΐ «ο οοηίΓΑάΙοαηΙ , Ιιι 
ΥβΓΟ •6ΓΥ& 8π1ιη§ιη Ιοηιη. ΑΝΝΟ ϋΟΜίΝΙ Μεΐ.ΧΧ ΤΗΕΟΚΙΑΝϋδ ΡΚ^ΕΓΑΤΙΟ 

(ΙίΒζ, ΜαΙ» δοτίρΐ. τοί. ηονε εοΐΐβοΐΐο, Ιοη. VI, ρ. χχιιι.) Ιοαηηοβ ίουηβίβγίιΐδ &ηηο 1578 Ογφοθ Ι^αΐίηβςηο Ββ$ϋ6® 6(1ίι]ιΊ» 6χ οοϋίοβ Ιοβοοί» 
8ϋη1)αΰί βαιηρίθοι, ΤΗβοπβηί ρΙιϋο^ομΗί ΓβΙίςίοδθαι (ΙίδροΙθΙίοηβω ουιη ΑΓκηβηίΟΓυια 

εΒΐηαΓθΙι& βοηοΓΑΐί Ν6γ$6(θ αηηο 1170 ΗαϋίΙαη); ί$ςαβ ΠϋβΙΙυβ ίη ΡαίΓαια άβίαϋβ Βί- 
ΙίοίΗροαβ ΐΓθ05ΠΙ, 6( θ ΟαΙβηο ςυοςηβ ίη ορβΓΟ 5αα Οΰ ΰοηϋΟΓάια 6χΙιίΙ>Ηιΐ5 ίαίΙ, ΘΐθΙ>ο- 
ταΐα βϋβιη Ιη ΑπηβηίοΓυηι ^ΓαΙίΑΐη Ηβίοαηα ίοΙβΓμΓβΙ&Ιίοηβ, (]ϋί3 !.(] $€πρΐαΓη ηαδηαβη^ 
βρυοΙ Αηηβηίοβ ηαπαβεί ροΙυθΓαι. Ε^ο ηηρβΓ ΗϋβΙΙυιη Ιιαοο, οΐ) ¥0ηΙίΙ&η(ΐ8$ ςαα^ϋΑπι 
^60ΐί$ 0Η18 ορίοίοη69 οοπο ΐη5ρ6ΐί$6Ρ.ίη, ϋοΙβϋΜΟ εςυίϋθοι Ιαπα υϋΐο ραΙβΙιηιΐΏςυοορυβ- 
€ϋΙαπι ιαεοιίΑ ςυ&(1θΐη ίη πηβίϋο 6$$6 Γ(Β{1&(υηι• ΙΙαςιιο αϋ εοάίοοδ Υαΐίοαηοδ οοην6Ρ$υ8, 
ίΙυθ5 ΊΙΙίοο (ΙβρΓ«»(]6η(ϋ 61 (Ιοίοιίβ ΐθΓΐίυω» ααί ΤΙιβατιβηί ρΓΦίϋοΐαω ίϋβρυΐαΐίοηβηι ηιιΙΙο 
νίΓιο νίοΐ&ΐβιη Ι6ηβ1)&η1. ΝβΓ|υβ ΗΑο(6ηιΐ5 ίτυοίαβ 5α1)$(ίΙίΙ; $Θ(1 ουω 1.θαηοΐ8νία8 βϋΐ- 
ΐίΟΐΚίΠΙ δυαία Ιΐίβ Τ6Γΐ)ί5 ααδρίεβίαβ 5ίΙ : Οασιλιχδν ε(ς τ^ν τιμιώτατον χα\ εύλαβέστατον Καθο* 
λιχ^ των * Αρμενίων, %ιηρ€ταίοηχίηι άιρίοτηα αά ρφπβταΐβιη Αντηϋηίονητη ; ουτυςυο ίοΙ (ϋρΙοΐΏβ» 
6οα βρ'ΐδίοίβ. ίη 6]ιΐ8 βϋίΐίοπθ ρΓ0Γ$υ5 ηοη 6χ$ΐ6ΐ, ίη οο(1ίείΙ)α$ βυίβηι νθΐίοθηί$ Ιο^^β- 
(υπ ; ίηίΓβΙϋβ $αιη ίβυηοΙ&νϋ βΓΓΟΓοω, ςυ< ηοη ο^ηονίΐ Ιιβηο 695θ βχίΟΓίοΓβω ίη$(-τί• 
ρϋοπβπι «ρίβίοΐφ ία 5ααιί)υοί εοϋίϋθ ρΓορΙΟΓ &ναΙ$&αι κπΐίο ΓύβΓίβπι ϋοδίϋβπιΐ» ; νβΙ 
€6ηθ Ιιυηο Ιίΐοΐυπι οοπδβςυβηΐί οραβουΐο ηοη 6$<;θ Ιίΐοηβαηι, ςποιί οβΓίβ ηοη ίπιρβ- 
ΓΑ10Π5 βρί^ΐοΐα, 56ϋ ΙΙιοοΙοβίοΑ ΤΙι«0Γίαηί (ϋ5>ρυΐΑΐίο 6$1. £};ο ί(;ίΗ)Γ, ορβ εοιϋουια 
ναΐ»θί»ηοΓαιη, ηαοΐυβ ]ααι <1ιιο ϋϋβΐϋ ϋ]ϋδ $αρρΐ6ίηβπΐ&9 ηβηιρβ Ιβουη» ίη οιβάίο, βΐ ορί- 
ιΙοΙα ρΓίβνί» α^Α ΜβηαβΙ ίηιρ, ΤΙΐ6θπαΐ)ΐ ΐ6{ξηΙίοηθΐη ηιυηίν6?3(; ββοϋίηηι ιηευαι 
ηιαΙΙο νβΐιοαιοηίχαβ οηιηιιίΑΗ Ι6ΐι$ί, αιυα ίη (1υο1)α5 6Χ Ιιίβ οοάίοίϋαδ $6ουαιΐΑαι ςαο(|αο }& ΤΤ£Ε0ΗΙΑΝϋ5 116 ^ιιΜθΐΒ Τίιβρπδηί ΐϋίρυΐαίιοΐΐθΐη Γβρβη, 1>ϊβηηίσ ρο5ΐ 1ϊίϊ1>ί1δαι, ηοη ωοίΐο 1>ρί5 ϋθΐι4υιη 
ΪΕΰρΓ€55θ[ΐι, !ϊ6ί1 €Γΐ)(1ίϊΐ5 ηο$ίΐϊ& ί^$\$ψι^ Οψ0^ΛΒ ΛΕί^ϋθ Απαοηϋδ ρ{ιο6Ϊηοϋ|ηίίΕί0 ; ψΐΒ 
§ιιρβΓ Γβ ρβϋίο εΙίΙϊ^ί^ηΠίΗ ^^55ο^ρηι1ϋ^ϊ1 €51. 

XI, Μβηαβ) ίττιρθΓ3ΐθΓ εοΓίΐηεηυβ, ΐ^τηάί ίη|:θηίι ητ^ Η ύίΒΟΐο^ιωη ύί^αρΙιηΐΒ Λρ* 
ρΗιιιβ ΐΓοΙϊϋίυΒ, ρό8ΐΓ^ηη3 ΐίαρβΓΪΐ $ϋί βηπΐ^ βϋ ΓΰΠ^ΐοΒ^^ €οηίΓθν6Γ5ΐΐΐ5 βηϊηιιχίΏ βρρΗοαίΙι 
^1]^α» Γβί 1β5ΐί$ £»(, ρΓ/εΐ6Γ αΐίο^ ^ιςτοπί-θ5 ΕρΗπβΒΕηίιιι β εώθ 6ΐ1ίΐο£, !ΐ6ΓΌ(|αβ πϋ^ηιιΐΰ 
ΪΙΙαΐΙ Β^^ζϋϋΙϋ ΓοΙ βρί^ΰοροπιιϊϊ βϋ ρ^ϊΓΐίΐΓΰΙιβΓαΐϊΐ «ηηο 1166 €β1βΙ>ΓδΙιΐίϊΐ ϋΟποϊΗϋπι, ςϋοά 
Ιο ηαοφ εοΙΙβ^Ιιοπίδ νοΙϋ^ϊΟθ ΐ^τιΐΓΐο (0β11αΓ { ουί {ΐ6ίαϋορ§ θΐιαά ιπ^ΐΐϊΐατιι 5υΙ:>60ΐί6Ώ3 
ιιηρβΓΰΙΟΓθ οοθοίιιπίΐ θϋϋϊίϋΓΐι$ βΐίςαιιηίΐα βυπι. Πΐ ηαοΰ βΐϊββηι οβ ΜαηιιβΤϊΒ ουΗ^ ρΓΟ 
ιπΑααΓΰΐΐίΙθ ουίϊΐ ΐΛ(ίαΐ5 ΰαπεοΓ^ία (1) ; Ν£Γδ0ΐϊ$ ΑΓΠΕ}6I1^ο^α^I1 ρ»ΐΓίβΓθΙ)« ρρίβίοΐφ, ββΙιι 
ιΙΰΐΏΟτι^ΐΓβηί ΟφίΐΐϊΓ^αι Ιϊΐΐηο ά^ ρ«€θΐΐ€ίΙίδΐιοηβ Θΐίβαι βΐιπι ΑηϊιβηΙΟΓαίη Εοοίβ^ίβ, ΐ]6(ΐΐΐβ 
ΙιΟΓαΐϊϊ ρΐ]Γ||&ηϋί5 θΡΓΟΓί^υδ, 5ϊ ςυι βΓΛ»Ι» (Ιια βοιιΙΙαιηίΐηβ οο^ϊΙβνί85€, Οαοΐΐ υϊ>ΐ οοη- 
ήβη ρθ55β νϊ5ΐιηίΐ βϋΐ, ίΐίίϊ) ίΙίίΒυίΰ ίθ^ίβίιιαι ϊιι ΟΓίβΛΐθοι πιίΑΐΙ Τ1ΐίθΓΐ»ηιιηι, ΕΟβ^παιο 
τ.ίηιιη θΐ ΐΗϋοΙοξΐϊ!^ ρ{)ί!θ5θρϊιΐ06(ΐαβ {Ιοείίίΐϋ ρΓβ^ΐτΐύοίβΩ], Ε^αί οιιω ροΐπόΓϋΐΜ ΝβΓ£ΰΐ6, 
£)βΗ§ιίατ6Β ίβπΐΰβ ΰοτΰΐηβτ €16 εαοίΓον^Γ^ίβ ΐ1ο^Γη3ΐί1:)(ϊ5 πΐΐ^ιΐΐσυβ άί^ριιΙθΓθΙ, £ρ6ΓΰυιΐΒ(|αβ 
ΤΒω ΰβΰ νοΙ^ηίβ οοπΰοΰΓ^ΐ. Αΐ^υθ Ιιοο θβΙ οοΙΙοςαίιιπι ιΐΐϋΐΐ^ ςαοΐΐ Ιθυηεΐ6τϊιι$, ιιΐ 
ΐΐίχί, Βάίύίϊ^ <]υα(1ι^υ6 €^ο Υθΐίο&ιιι Εοϋίοϊβ ορβ Γ|αβ ία ρβπβ 1ιίιί»βί βιρΙ^τΐ. Οαί<1 
ιΐαίηύβ δϋβαΐυτιι ίιιΟΓίΐ, ι^ηοΓ3ΐ)£ΐαί Αγϊηθοπ ; η^ςυθ ^οΙιιιώ ρπ$ϋηι ϊρ^οηιαι ΙιίΒίΟΓίοαβ 
βριιιΐ ΰΑΐΒήιιιτι Ι. Ι, ρ. 238, ςυΐ θίί ΝβΓ5€Ϊθπι <1ϋαι ΓβϋΚιιιιι ιΐ{1 §β Τΐΐί^ΟΓί&ιιί ρΓΐΐϊ5(οΙ«- 

Γ6ΐϋΓρ ωοΗ^ΪΏ €\1ΐη Υ\ΐα 0ΟΟΐωΐΐΙανί55Ο« ΤβΓΙΙΐη €ΐί3ΐ9 ΙΐΟίΙΐΟΓααβ θαθ1θΓΟΟΙΩρ€[1ΐΙΐί Ιιί- 

$ΙθΓΐϋί νβιίθΗίί €£ΐίΜ ι. Ιΐρ ρ, 69, ίη ββϋοοι ρβριιω οΙ>$€ϋΓϊ[Λΐβ νβΓδβΙιΐΓ, δθίΐ Ιβιο^η 
ΜοΛΟΐο^ϋίΟ ΑπΏ^οΐΑειιω βρυί Οβίβοαιη ίαιη. οίΐ , ρ, Άί^ ι^^τβοβ &ά ΝβΓ$0ΐ€ΐπ Ογ3&* 
€05 ύ'ί^ίΐ^ ρΐύ Ιηΐ^αιιω ηβ^οϋοπι οίϊ ΝθΓ5β(ί$ οΜίιιαι ΐΜΛ&βΡίΙ. Ρογγο ςοοίΐ Μ^ποίο- 
βϊυω 1:)ΓονίΙβΓ άβ 5€€ΐχπ<ίι Ιοβαϋοοβ ιηίΐαΐΐ, ίύ οορϊοιβ ΐ€€«Γβΐ€ϊ)υβ ολγγλΕ ΕδΓ-Ηβ- 
ΒΓΐβυι Βρηύ Αΐ5βιη&ΐϊυ.ίΐι, βϋ]ιΐ5 «§0 νβΓίΐί ρ. 38§, ΓΒαΙβτί. δΒοαιιΙβ ι^ιΐΗΡΤΙιβοπ&οι 
ϊη ΟΗοπίΡίη ίβΐίίϊΐιο Ιυω ΑΓί^^ί1ΐβ^^ Μ^ηο\ο%\ί Ιυω 8γρι ΒβΡ-ΗοΙίΓβοί ι&5ϋτηοη1ο €θη• 
5ΐ4ΐ)§(. δβϋ Μί'οοίοςίυηι ηΐΐιϊΐ *1ο ίΙοΡΛϊο οοΐίοιιυΐο οαιη Νθρ^ρΙο άϊάΐ, Ββγ Ηβ^ριβϋί άΒ 
€0υοιιιιίο οοω 8)τΪ5 «015 1ο<ιΙιϊΙαρ# οοΐ Ιβω^α Ιιβυ<1 θΐίΓδηβϋπι,Λιϊίδθ Αριηβοίαρυΐΐϊ 
|ΐ4ΐΙΐ8Γΰ1ΐ9ΐη βι^»Ηιι:&(: πυηο €€£6 ύ€ΐι>!ΐϊΐι νΑΙίϋβυαβ <:ο({ο?ε, Ιΐ9ϋ<ί ρροοαΙ ΐ11& ΐΒΐϋα 
€^ηβ€Ρίρω3| ϋίΐραΙαϋοΩβπι ιιιιίτΰΓ^βΐϊΏ πιιΐιί οΜιιΙίΐ ίηοο^ηίΐΐίΐη ϊι^ηοΐέοαβ εΐ ρΓ®ύΐ0Ρ&Οΐ« 
ίη }0§^1ίαη6 ββοιιπϊΐιι » ΤΙιβΟΓΪαηο ΰυαι ΝβΓ$6ΐΒ αύΐιΐ^ΐιιπι. Ιβιβ ί<ίαΐΡ(:ο ιιιιηΐ ά^ Ώύο 
€0<ϋοβ Ιοίϊϋΐ ρίδϋβΐ, ςυίθ $ϋ€υηίίιιιη οοηηί^Ι ?8ΐιΐδ1ί βρο^ΡβρΙιαίΒ ρ* δδ'ί β54ΐ€ ιΐοβιιΐ » 
Ιΰτίτυβ β\ιΙβΐϋ ϋΟΐΙθϊ ρΓίοΓβίη ίβηΐυηοτηΟΐΙο ΤΗβορίιηϊ «ΐΒρυΙθΐίοηβίΏ, βιειιί 6ΐ ϋΐβ δΛΐη* 
Ι^αοΙ, 1ΐδ5θΐ. Οιιοά Ιβκιειι Αππ^ηϋ ΐΓβίΙαοί, ηβ^οΐιαιη 50 Ιί ΝθΓ5βΙβ ηοη 655β δοηΓοεΙυοι^ 
ϊά «άΐιυο Υ0Ρ© (ΙίοιΙιΐΓ : εΐ5ΐ ΰοίιιι ίη 5θΕοη(Ιο θΐΐΰΐιι ΰυϋθ£|ΐιίο βδΕΟΐι^ϋΠΐ ΡίυΡ5<55 ρΗ* 
ηιβπο ίΙο^ϊΏΐΐι βι €οηοί)Γ(ϋΦ ρρ/ΐ3|)υιί# Γβιΐϊ Ιβιηβπ «6 ιιπίνβΡδβΙΐ ^βηΐϊδ οοαοϋϊο, ηοο 
$!ηο ΑΙΐαίο ριιΐΓίβΓ£ΐΐ3 (2}^ ββηείβπΐΐΑΐΐι βίΐίιΐι; οϋοιςιΐθ Ν«Γ5β5 κβίΐαβηΐθ βηαο, ϊίΐ βδΐ 
1173, ϋΐ βίΐ ΜβηοΙο^ινίΕΰ, νΐΐ» ©ΐδ^δίίπΐ, Ιτβΰΐιιίιο ΙοΙβ μσ\ι\{ ; άοΜϋ ροβί ςαβίΐρΐβιι- 
ηίυιοι 1(1 β5ϊ βαπο 1177»ιιι ΐβΐβ^οβΐ Αηαϋαϊοηιαα εοαϋΙΙία ρΙβηιΟΓβοι βχίΐιυη $ογΙι(« 

ΧΠ, Ου® ίκιΙίϊΡΐη Ηβο 5©ουπ<1ί άίϊρυΐβΐίοηβ Ίθ^ιιηΐιιρ, ηογΛ δυηίοωηίβ, βρίδϊοΐ® «α- 
Ιΐ€βΙ Μβΐΐυΐ}Π5 ίίΕρ• 1ρ€3, ϋΐΐίΐ Ν«Γ§«Ιίβ» <1ϋίΒ ΜίοηβθΙϊβ ρβίη«Γθϊιω Β^ιείΐοϋαί, ςοΛΓΚϊίΐΛΒ! 
ρρίΟΓ Μβηαΐΐϋι ιιΟϊπιπθ ιώι5§ο. ΕΙ (Ιιιϊβ (ΐα^βΓο (Ια^αΐΑΐία^ Ν6Γ5(ϊΜ5 Βύ Μ1ϋ^θ6ϋ5 ριΐΒ- 
ΰΙιΐΓΒ Ιΐιεοΐοίξίβθ υιοηιιιιίθοια $υα( Οα«& ι«(;ΐ]}1υρ ύηρ\ύΒΐϊσ ύ^ (1υ0ΐ»υ$ ΰϊΐΓί^ι ηα(απ5| 
Δβ β<]ΐιιι ευηα νίιιο ^)]5^εη^^β ϊο ΰ4ΐίβ6, ύ^ εοϋ^ηιιβ Γεβίΰρυιο ΐΐίοΐϊα^, (1θ ιηβΙβΓί^ οΗρίιιιιβ- 
Ιΐ5, ρΐϊϊθ (]υ11>α§(ΐ9ΐΏ αϋϊ8 εαρϋιιϋ», ((αΐΰ ρ. 97Θ οαπιυΙ^ιπΙυΓ, ρβΓ^ρίαιιβ ηοΗίβ ϋβΐαοπ* 
£ΐΡβιιΙ ςααΐ6ηυ3 Αραι^ηϋ β ΟπεβοΡϋίτι ΕΰοΙο^ΪΑ ΐ]ΐ88ϊ46Γ£;η£. £υΙ>ΐθ]ΐϊταΓ ίΐί^ριιΐβΐίοϋΐιιη 
8^^ρ^^, «ϋ (^ιιο* ^ΙβηϋβΙίΒ ιη^πίΐβίο, Τίι^ΟΓία&υβ πτοχ ρ^γγθχιΙ, ΡραΓβεΙο ίΜΰ ΜιοΗβεΗβΓηι• 
βηί ΙβΓοϋϊίΒΡϋΐη ραΐτίαΡΰΙΐΰθ Ιαςαΐ6ηΙΐ55ΐΐϋΑ Ο^^ί ρΓαΓβ$$ϊρ« ςυ® ηιιηο ρπιηυηη ΙϋΟβίΏ 
θ^^κίΐ» ιηβί^πθ ίίο^ΐΩθΙυια ^β^οI}^ι^^ΰΒ $ΒθΙϋ9 ΐίθ€ΐιωβηΙϋώβ5[, (^αβίϊΐ ροΓ ϋ1 οβηθ ΙβτΏριιι 
υαίϋο ίιος θΓΓΟΓβ ίβΐ^ηρ^β^θ οο^ηοίπιπϋ», ηιιοίΙ υπαΐη ΐϋί€ΰΓΐΐΐ ΟΙΐΠϊΙί ηβΕυτΑΐη. Ιϋιιϋ ϋργο 
ηοΐβί)ίΐ€, ί^αυά ρ. 390 Ιβεο1>Κ9 αΐ) Ειιΐ^ΐ;ίι^1ί$ «γγοπϊ 50 «Ιίσηιιιιι ϋίοίΐ, [16§»Ιε|ιιθ αΙΙββ) 
€0ηία£ίοη6ΐιι ιη Ιι^ροΐίβΐίοϋ ιΐίΐίοπβ ώΐΙηΐΒ : ΛΓαιπ,ίίΓίΐηίίαί, ίηφΐίΕ, ιηαπίίΙ άίνίηίίαί; 
^το ίίίΐη* νατο ρϋτΗίΐίί, ΕΙ ΓυΓ$05: ΛΓο/υτοί €οηΗΤνύία$ {^Λίαβ αιρρατ€ί : ϋΓ^άίίητ ίαΜ^η 
ι*«α ρΓορί&τ ίηάηΊ$ι^ίίιία(€/η. Αΐί^ηί βΐΐλίο Λραιοηΐυΐ, ρ. 323, δίο Ιοΐ^ϋΐίιΐΡ, ηίδϊ ςυοίΐ 
ιίίοΐϋΐιι III υΐΒ ωιι^πορβρβ βπι«π^&( θΓΐΙϊθ4οια$ «Αηείαβήαθ νιρ Ν6Γ565, ετιτη ϊ1αβ£ (^αα• 
Ι1ΰ€ 56 ηβ1υΓύ§ ΐ}^[ΐιΐ(ϊϋΓΰ ευιη ΐίΐι^οΐα^ο (^γθ^οριο <1ΐειΙ ; 1(1 (|τιο<1 ΙδεοΙΐΐΐΑ ιπ ρΓοΓε5- 
£ΐοΐ]0 &υα ηοο ΓαίεΐιΐΓ, Ηίηε $ΰη« ρΒΜ (|υβιη ρβεΐθ {]ϋ9αΐ(]ϋβ 5Αρ1^Ωΐ£Γ Οτβκϊΐ α Νΰτ^^ΐβ 
βχρο&οΐϊΓθηΙ, υΐ βΐι ιιηίι<# ηαίηηΒ Ιοειιίΐοΐϊθ ρΓθί5α$ αΙ}5ΐίηβΡ6ΐ, ΐίΐ ςυΐΚΐ ίΐθπιΐϊω ΝβΓ50$» 
ρ* ^82, 80 ίάΰΙιΐΓϋίτι ρροιηίΕΗΐ. Νβ ϋθγο ίύΐοΠΒ & ΤΙιεοπδηο ϋίβίοβί θΐιεΙΟΓβ οοηίιη^Ι 
«Ι- νίΰίοπίϋη ριιΐϋΙϋΓ» βοοβίπ εοηοιΠο ςαοςαβ Τ8Γ58η5ί (3) ΑΡΓΟέηΐΛοι ΡλΙγβϊ, «ιαίοΐο ΝΐϋΓ ΜίϋΜ (ηιιηΐί ΜΜη^ί ) ρΓΟ Μαη^^ί ; ςιιί {%\ Ι^ ΑίΙ)ΒποΓτιιτι, ΐ£ΐΐ υ60Γ|[ί«ιΐ0Γΐιιη, ραιΗαγ^ 
€ΐια Αηίΐ<ΜτΙο η οι ι «^ς πι ^1 ««ΓΠΐίϊ Ιΐΐ ιμ εοιίΰϊΗα ιιι* 

ίΐ€η5Ϊ5, ΗίΜ, Ι'ώ, ίΰ, 3, ίηηιιΐι. 
(^] Α|»ιιιί ΟιίΑίιαιπ» Ι. Ι, ρ. 554. 117 ΡΚΛΡΑΤΙΟ 118 

ρο»( (}!«]0βΐ]ϊη &ηπο, οϋ ιιυΪ6Γοη(ίιιιιι ςυθ(1ΙίΙΐ€) οϊΤι^ίΐίϋ6υΙϋΐΐ3, ι&(]0β ^β Ι η ρο^ί^Γαηι 
ΗηϊίαηαίΗΤϋΒ άϊϋί\οα&πϊ ΟϊηίδβϋΓΟδ, «θϊΐ€ΐθ δποιιιίβΓίΙ. ΝΰΙίΐΏ βρ^ο ίΙβίαπρρΒ β1> ΟΓΐβιιίβ' 

ά€η$$ϊη^ £611 (Ιθ γοοαϋηΐΐΐ ^ϋ &υ1ιϋ1ίΐβΐΐ&α5 Εο^Ιοϊΐ, άΜ. 
Χ1ΙΚ Οίίοπί&ω νβρο ΑτπιβηϊοΓαίη (ϋ»ριιΐβΐιοηί3 οιΐΛΐ ΤΗβοΗβηο ίΐιιι ΝβΓ5β5 Γυϋ» βι* 

ΐ$ΐίΠ1βνϊ ίΟΓΘ Ορ6Γ£& ρΓβΗΐΙΙΙ^ 51 βρ(5ΪΟΪβΠ1ϊη %)}}$ ^Iο^^Ώα^^^β^I1ηΟ« ςυΦ ία ΑΓΠ1ΰΟ|»£ά 

Υι^ββπΐ!) 1)ίΗΗοΐ?ΐ0ο|β ΰθ(ϋι:6 «υπί^βιοοφίβ ^υοΒϊΙθπι ΐθβ6Γ€ίΐ], ίηνβπΐβ ηηΐιι ςβτιΠ^ φ]ιι9 
ιΙοοίΐΒ^ΐωο ΐηΙεΓρΓ^Ι^, «βατιβ ίη ο&Ιΰ^ αΐ5ροΐα1ϊοηΐ£ ΑΗοτί^βΓϋΠΐν ιιΐ ^ι6γ 5ϋπρΐΑ ίηνίϋκιιι 

ι\%&ά ΑίθχίΐΗΑ ορίδίοΐΛ ΓΟΰίΐΛΓβ ρΐβοβΐ, ςαί οΐίΐΐίη ίη Οοιτιροπίίο Ηΐ5ΐθΓΐ<:ο, Ι, 11, ρ. ββ, 
ρ«αΙα <ϋτ0ΐ5ΐ$ τβΓίιί^ 6& &]ιο εθ(ϋοβ ροιττίατ ; \ηύΒ ^η^η ΝβΓ^βΐί^ ϊτιβΠΒ, ιΐυηι υηοτιι 
€ΝΓΐ£ΐί ηαΙϋΓθίη (ίίοβΓθΙ^ €?ίίΐ6η«?Γ ρβίε^οιΐ, δίΐ ογι^ο ίο οοίϋ^β ΥλΜ^λπο Ν^γ%β&: ι υηΑηι 
ιι^ι(ιΐΓΐιιι ίο εΠΗδΙΟ (Ιίςίπιιιβ, Ιΐου ρ^Γ ϋοηίυδϊοπβϊ», υΐ Ευ(>*οΙι^5, 56<ί ]ϋχΓβ Ο^πΙΙιΐίη 
Αΐ0ΐί. ^|υί οοοίΓβ Ν65ΐαΓϊαπα ίη βρίβίοΠβ υπαω οΗ οβ^β ίιΐ£απιβΐί ν^Γ^ι π3ΐιΐΓβΓη(«]υθΐΙ 
0/ηΙΙι ιίίοΐ^ιπι ίΐίιι ίη (Ιί^ρτιΐβΐίοηθ θΙ ίη ΜιοΠα^ϋβ ΒγΆΒπύηΙ «ρΐΒίοΙο τβηίϊϊιιΙυΓ}» Ργο 
υπβ |1^Γρ05ι85! ςϋβίϊΐ νθ5 ((ιΓϋθίτ) «ϋεί1ί5; ςυοίΙ ΓβοΙιιηα β5ΐ, ι»Ι ίΐο8 ρ^πΙ^Γ ρΓΟίϊΐβιηιΐΓ» 
υπιιπι ίί^ϊ^Γη^χτίθ Α ηο[:α$ αίΏΓΠίβΐϋΓ, οοαι ιιιΐθΐϋ π9ΐιΐΓθπι (ΙίοίπιτίΒ ; φίοιΐ ηο£ }ΐίΐα(1 Ιί«θΓβ* 
Ιί^ο^ϋη^ιι (ΙίοαΓο ν^Ι ιπΗθ ρ9(<:1, (]αΐκΙ οϋοα Β^ά^ γθ νβτΙ)^ ίοηϊιηυΒ, Ιιβιιι^ ιη υηβ ηβ* 
ΙΟΓβ $α1>5Ϊ5Μιϊΐα5^ 36ίΙ ΒίϋΙ^ηηϊΐη ριορΓίβΙβΙαδ 05ΐ€ΓΤ(]ΐηΐΐ]5. υοθ« ιηΓ^υ^ιη* πιϋιΐΓ9 11αι1^1 
ο() οΐίβηη 0€ϋ§3{η θ βθ6ΐ5 ίϋβίΐυτ, ςαθπι ρΓορΙ^τ \βΜ €ΐιηι €βΓ06 ίηύΐΎΗϊΗϋ&ϊη ίπβί- 
ίίΐΗιΙ^ίΐιςαΐ! αηίοη^πι. Ιιιΐ0£ΐ3υΰ9 η&ΐυΓβ5 (1ΐ£6Γβ ηοη ΓβοπδβΓπαι, ιηοςΙο ^τ^ |}%υΐ1]υχΐ& 
ΝθΒίοΗιιιη ίίίΐΓϊ^6ίΐ(Ιί ο3υ§Λ, 5^1 οοηΐΓο ΕιιΙ^ι^ίιοΙβοίΐ €1 Αρίρ1ΙίηβΓ6ΐη οΐ3 οοηΓα$ίί>ηβιη 
ν^^^ηϋΑIΊη ίΙίς^ΙιΐΓ. » Ηοϊγ βιιίβηι, ιιΐ ριιΐο» ΟδίβΠίΙοπΧ, Γπβηΐί'ίΐι δίηβ ί1ιιΙ>ίο ΝΡΓϋβΙιβ ογ* 
ϊϊ*σάίί%&ιΐ\ ίϋίκδβ, 50ί1 Ιήίη(*η οιιπ} οηβοι βίΤίΓίηαΓίίΙ πδΐΐΐΓβιη, α 83?Γ0ΡϋΓη ΙοσαΙίϋΐΐΑ ρ»- 
Γϋίτι ορρϊΐΐο ϋί55Γ^ρ/ΐ5$6 (4); ΰΐιηϊ ΑϋΙοιη {ίιΐΒ$, Ιυηο ιΐβτήϋηι ι:βΐΙιοΝϋΑηι ςιιοαι Γββρϊο 
βηίιηο 5ίίο ίον6ΐ3οΐ δ^ηΙοηΙίΕΠΊ θρίε, ρΓορΓίβ, ΙυΙο^ϊΐβ δί^ηίβΓβνίδδ©* Ουοιί τβΓο ίη 
ρ^^ΐαΓϋΙί βοΐβ Ηθ5 Αΐΐί]05 βΐΐίΐβ ^ρΐ5(οΐ3 ρ* 18» ΐΐίΐ ΝοΓίΟί : ϋηπΜ €Ητί$Ια$^ €ΐ νηα #;«ί 
ρα•*&ηα €χ ^ιιαύιιι ϋΐΐι/ιι πσΛίΠ-ι; ηίΗιί ηο5 βίπρίίοβ (1ο5ΐά6ΓβΒίιτιυ$, «ί ^^τΧ^ ηάύΒΐητ 
νβΙ ^υΙιϊηΙϋϊϋβΰΐιΐΓ ^^ν^ιχ\ ΜϊυΗββΙο 0οιΐ;§|^ϊη1ΐποροίϋ3ΐιο ρ. 333) ιιηα €ΗτίΜΗ μί^Γ^ϋηηίη 
άαα^ΗΜ ηα/ΐίΠί, €ί (ΙαοΜ ΙιαΙ/€ηί ηαίατα$ : ςυαηςιααοϊί υΐ Μρ© (Ιίιιΐ, (Ιβ οΠίιοίοχΛ Ν^γβΗι* 
ιηβιιΐο ϋυΙ)ίΙβΓΪ ηυΙΙο ηιο^ΐο ροίι^ϊΐ. 

XIV, Αίςιιβ ϊϊβοΐβπηκ ΑΓΓη^ηΐοΓΟΠΐ αϋπα ΟηΐΗΐίι οαηοοΓίϋ^ ρ^τΛηοΐΑ οΙιγπ ίιιιΐ, Ιιίι 
οοΜοηαϋβ £0ΐίΐ€6ΐ Γοη|;1ηΐίπ^ΐο ίη Ύαη^η^ί βυΐβπι ΰοηαίΠο οοηβΓπιαία : ι^ααΐΌςυιΐίτι πιογ* 
)ιια ριιιΐο ρο6ΐ Μαηϋθίο ΰφδθτθί 1ιΐρί)Λΐί^(ΐ6 Οοίτιη^ΠίΒ Γ/»ιη1ϋίΒ ΓΰΙ^ιι^ρ οοηβΟΓίϋβΒ βΐαι 
Ιβνϊ$ ίΐυΐηυΙΙα5 Γηιοΐοί 6ΐ5ηϋΙ* Οιιΐΐΐ Ιβϋηίί βυΐβιη Ατίπ^ηϋ 1ίΙ)βπ1)ΐΐ5 αΐΐίταε οοη5ΡΠ- 
5155© τίίΐ€ΠΐυΓ| οί>ΐ5ΐβ 58Θρβ ρβρ βρι&ϋαροΓϋππ Γθ^υοοςυβ βρΪ8ίοΐΛ5 ΙΙύΐπδηίί ροηϊιΠοίΙιΐϋ 
όίϊβ(ίϊ©ηΐιβί Ιυυι νοΓοίη δίδίΐϊίϊ &/ηο^ο ίίπηο 13(>7 Οίΐίΰ^ΓΕίΛ, βΐ ΐη ΛΗβπβη»! λπ* 1316» 
ί)Μω υίΓοςϋθ ίϊρ^ά ΟβΙηηΐΗη ©51 ; ρυΐϊειρυθ γ^νο ϊη ^Ιι^Βρηά Μ^η^ιηπί ϋοηάΐ^ Ι* XXV, 
ρ. 1180 (δπηο 1342, 5ΐι|> Ββηοίίίοΐο ράρα XII, β| Μβ^ιηΙθΓΐο ραΙτίίίΓοίιη) πυΓϊΐ^τΟΰίΐ 5^^- 
ηοάύ οι^^^^ιο$ 5ίΙ}ί 6ΓΓ0Γβ5 ρυΓββνβΠϊΐΊΐ Απηβϊΐϋ^ βΐ οοΐϊί^οΓίΙΙβπιοιίϊη ΕοΰΙθ^ΐίΐ Εοηη&ηϋ 
ρΓοΓοίίί ΒΐιηΙ, δειί ηίίιΠ ΰ&ςιΐθ ΑΓίϊΐοηίοΓυηι 0Λυ;^«οι (ΙβΓιπίΙ, φίΒηι ΟΒΰυηΐΐΐηίειιιη ΐϊο- 
^@ηί^Π1]IΏ €οπ3ϊΗπΓη, ίπ ςιιο ΑΓίπβηϋ &βρΐ0ϊΐϋ§5ίίηυτη ιΙΙο<1 Έιι^οηϋ Γν οοπιΐίίιιΐλΐιη 
βίτΐρίβιι ίυηΐ, βϊαιίί* 5α^ί5αΓίρ56Γπιιΐ, βΐ οΕ>5«Γ¥θΐαίΑΓη ί{β1)ίΐ3Γϊΐ 5ραροη46Π)ΐιΐ : ύ^ ί^ιιΟ 
$ΒΜ ϋθη5ΐίΐυΐο ίΐίικί (ϋοοπ^ΙυτΏ νΐΕίβΐυρ, ςαοϋ ύβ 1\νψίϊ ί£θπί$ ρρί^ίυίο ΰτοϋί ΡΛΐΓίΐ3 
ρ^οη1IΓηίίινρΓυI1ι, ϋβαιρθ Γΐίΐβί β55β ϋπίυΐΠΠθΓΠ, οιιί ηιχΐ ΑΓπίθηϋ ηοπί^ο^ηι ηυΐ£ΐΙ>υΓΐΙ, 
{}υίρρβ ι6ϊ ίβηΐϊΥ ηβοβδδβηβίηυβ (ΙοοΙγϊπββ ιιίΐηΐ ίΙβεδΙ, ιΐβ ΐΙιίΑ^μΕ ίκϋιεβί ΟΗΓίίΙι ηβΐιι- 

ΐΙ% ά^ ^ρίήίϋ5 ΒΛηαί Β ¥ί\ίΟ ρΓθ€655ίθϊ1θ, άβ Ρ6€ΐρΤ6ΐΗίΑ ΟίΐβΙΰβίίύΠϋη^Ι ΐ:ΐΙί>αΐί5(]ΙΙ6 Ι 

Ριριι €0ΐιΐ3ηΐΊΰΜ5 5}ηί>(ϋ3, ϋθ ΒίΟΓθΐιι^ηίί^ 5ορΙΰΐΏρ ϋβ δβικίο οίοο, ΐίβ Γβ5ΐΐ5, ύα άοοΓί 
ιυίΜίοηβ €ΛΗςΐ5, ιιΐβ ΙΙάθ δ^ίτιΒοΙι ΑΐΗιιττΒΒίβηι, άβ Εοιηβιιββ δβϋίδ ρΓΪωαΙυ» ίίβ ίΙοβίΏΕ• 
ΐ!ΐϊϋ$ ία ΓβϋοΛοιίίδΐιοηο ουω 6ΓΦ€&Ε£θΙΰ5Ϊα ΡΙΟΓβηΐΐεΒ ϋβίΐηίΐί^ : ςαΰθ ΓβΡθ οτηηία Νΐοο- 
1«ίΐ» <ΐϋθί}υβ ρβρβ IV, ίη βρίδίο!» ιΐ(1 ΗβχίΛηβίπ Αρηϊβηίοηιω Γβ^βω «ηΐοί* ΐΓ8€ϋίΐ6Γβϊ (5), 
Ε5<1 ί§ίΐαρ ίιΪ5 ΓβςυΙί» Γ1ΐ^ϋI^ιβΓ ηΐ!€υΓθΐβ<ΐϋθ οΐ^βιΐϊοιίίΐϋτιι : ηβιΐ] (^ιιηϋ ααιιι^ί »ί1 &υΙ>- 
Ιΐ1<*5; ίΐα35(ίιΐίη €ί€)ΐιί5ΐ[35ίΐυθ 5€'Ι^ϊ]&[πβΐΪΓ0ΐυπι οϊδϊοηιιϊΐ νοί ίιιΓ^Ιΐϋίαίη Ιί^ιηροπιπι ρχ- 
ειΐ3&ϊίοη65| 6® £}υΏΠ3νΐ5 α ρΓορτίοΐ ^βηΐί5 αοοογθ &ϊςυ(3 & [αιηΙΐΒ οτϋλούοΐΐΆ ΒΐιιύΙϋ Γπα^ 
ηΑΐϊΐ, ίβββιιαο^ιιβ αί Γβοΐο ϋΐιίιιιο ΓιαηΙ ; &ΚβΩΐβιι ρυίϊΐδΓι οο ίίθοοπίβΐϊ Μ^\ €3(ΗοΙΐϋ© 
ρ&τύίη ορρίιΐο ρΓΟβυηΙ ; ί|ηο ίΙβοΙίΐΓθϊΛ ]βτΐϊ ιΐο^ωαΐθ ηυβηόοΓίιιβ 5ΐ)5€ΗΓ3ηι» ά^ύηίΐΒ$' 
^ίΐβ ςοηΐΓανίϊ^5ίΛ3 Γϋτκαβ οοίηαΐϋνβαΐ : ιουΗοςυβ πΓΰβδίΑΐ Βτ^ύΓί:η^ ν^Ι 8ΐι^ρίϋϊοηοίπ 
^ΓΓΟΓίι Α νβΓίΐϊΐβ β^ 5Ϊ£ΐιρΙίείΐΒΐβ οβΐΗοΙίο} 1ϊ1)6Γβ ά(]0ηίεΓαυο $βο^ηιορθ, ηβ Ιβηο^η© 
Ιϋοί οίΒείηηΐ, <?1 η β ιηοίϋΜΐδ ρορυΐαδ ίηΐΘΓ ©γγογοϊτι βΐ ί)ΓιΪ1οαϋ^ίι^έ^1 Ιβϊβ Γοηΐ556 (1ΐΐ€Γΐ- &ριΐ(1 ιυΛ, ρ. ^1*1 *3ΐ λ94: €!ίιι^$ΐΓ»ι«Γ η^ιισαηίίη, « 

%ι»^Μ ΐβΐά^ *α ί ί Γ , ίη € υ Ηΐ ίηΐ# Ηα€Τ. — €ϋίΐβ ι^ίνηπτ νηαίη 
4944 &^/;0ΐί4ΐιί'^, 1^ ΟΙ ηηοΜ €ΑΓίιιϊ ιιαίαταηκ Ρο- 
ϋΙΦίιΐΟ Ιθ€ {1κί0 νίύ€^Η^^ <)ΐιΙ<1«ιιι |ΐ«ΐΆοπιη» ηιιη 
Μΐϋη €0{ΐΓιΐΐΐ(|0Γ«! βχηιι» ιιι«ΐ ρ&|. ρη»^^, «ϋη^πΐ- ΆηΜ%. ϊ^ύη^<\η« Ιτρετΐτον ^νίίυν φανίρω^ιν ροα 
%}ΐ%Η\ΐίνιη άΗ*\1 ΧψΟί^ηΙιη ρ.^(ϊ ; δ|ηΐτ* ιιιΐ^ηι ροι{ 

ίη ΗϊΐϋτιίΑ ιΐϊΐρυΐιΐιοιιΐί 3ΐέ ^^Ηιί»1^^4ιη ίίι^ηιαι ^^ ΘΕΩΡΙΑΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΕΟΤ 

ΔΙλΛΕΞΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΑΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝί. 

ΤΗΕΟΚΙΑΝΙ ΟΚΤΗΟϋΟΧΙ 

ϋΙδΡΙΓΓΑΤΙϋ 

ΟϋΜ ΑΒΜΕΝΙΟΒϋΜ ΟλΤΗΟυΟΟ. Λ^ηί€η^<^η^ηί. Νϋη ηηηΐβΓήϋ ίη Ηθ€ άηραΐαύοηπ 
η€ηύ(ΐ^ ηηϊηϊ%χ ίΠϊ<τ<αΐ£ΐ* ί^τ^^ίη^Λίνίϊη €οφι<ί* 

ΜίΐΙίΓ. 

ΜΑπαΐϊΙ ΐηΠΙιΗΐΐα 0βο Μύ\\5 Γύΐ ΡοΓρΙι^Γύ^οιιΐ- 
ΙΙΙ^, 3 ϋβο €θΓθη3ΐ(ΐ$ι ^υιπίπιΙΟΓ, ίοιιϊ§, 6ΐ€&1&ϋ^, 
»βιιιρ«Γ ^ιιρι^Ιηι €Ι ίΕηρ^ΓαίΰΓΒοιιηηοηΗη Οοηιπϋ- 
τιακ, Γ€νΰί0ΐΐ{Γ&»ίιιτο €ΐ βιιηιιηβ εοίβηιία ΟΰηϋΓαϋ 

%\η\\\ ιιΐΰ& ΙΜ»]@513& ΐ»£ρΰ €1 νβΐίΐΓ» Γΰΐαΐίϋηΰ «ο- 
ξπανβΗΐ 1ΐΐΐΐ1:ίϋΙ1θ ιΐιΐίϋΐϊΐη νοίιιιπί^ιι^ , ψ\^ύ ιΐθ 
οπΗοιΙοχΐΐ €}ΐΓΐ5ϋ3ηοΓΐιπ] ίΐιΐΰ ^ϋΓΪιΐβ; νο&ί^αθ αΐίθο 

(ΐ'ΙΗίΠΙΜίΠ »1ΙΐΙΪ5ΐί5 βΔΙΙΟΐΧ Εϋ^Ιβ^ΙΐΕ ΰΐ1ναΓ5ΐΐ3 ¥05 

€ηιυϊπαΐΐΘΐΐϋ9, ι^η^ηιαι οαυ£ΐ νο5 8Ϊΐίυ £ΐιο ϋΰυ ιΐί;»- 
(Ϊ4ΐβιι(6$ ηοιι Γΰΐΐιιΰί) ρ3Γ3ΐο5 ϊΐκβϋ ίιιΐβΙίι^ιεΓίι ^ϋ 
ϋΙιεηΐ^Γ 6ΐ£ΐρϊ6Πί{ιιιη ϋα Ιι*α Γβ ,κεηιιοπεο^ ρ3Γΐ€§- 
4) α β Υίΐ&ίπ^β »ι| ^^υεΙΐ85Ϊιιΐ3ΐη ££ϋΪ€£ί3{ΐι ΐΓ3η&ίΰΓ€η' 

«Ιηιΐθ €Χο«€υΙηΓ : €υπ)ς«ιβ ΐϋ ηβ^οΐΐιΐιη ΰηιη 5^η«:1ί^• 

§ίΐΒΟ ρΐΐΠΰΓΟίτΑ» ΰΐ €υΐΙΙ Β:ΐΰΓ^ ίΙ(Τ3<11}6 ^^^ΐΟιΙΰ 

£οιιιη)ϋIι^^:α^^πιιι^ ιΙΰΰΓϋΐη ιηοπ@ϋΓϋ(η4|ΐΐο ΕΰεΙι^δί^ 

«ϊ Τ1ΙΚ ΐαηι^η Γΰ€ΐ«ΐ ρΐβ(]τΐΰ €Γε(ΐ€Γΰ ριΐίπι εοη&ΙίΙβ- 
τιΐ. ^»4η)€ΐ>Γϋΐτι Ιηιπ€ πΐθ;η 8υΐ»τ1ϊΐΝΐιι ιη^^ι^βιΑιί, ιηη* 
^ΐιΐΓώΐη »£ ρ1ϊΐΙο50|»1ιιιπι Τίκΰοπαπικη, ^ά τ^^^τ^\\^ 
Ιΐ&ιη νΐίΐίΓαπι ΐΏκΙ, υπ^ι οιιηι 3]>Ι)Α10 λΓΠίοιηαεί 
ιΐϊΟΐΐίΐ&Κ'ΓΐΙ , ΐΐιιοΐΐ ^%ϊ ΡΙϋίρροραΙί, Αΐιη^ιιο, υι 

Ε€«Ιβ^ΐΐ^ ηι»]ηΐ4ΐκ|ΐΐΰ ΐ>ΐ££ νί^βιιιιΐΓ. ίΐ€£ΐιίι ί|ΐίηΓ 

(Ι) ΙΤ^ΐ' ϋ^ηιιβΗι <^ρΐ9ΐοΐ3 Ιη3 κϋηΜίϋτ Ιη Υλι!- 
€ΑΠ0 ΐ0ιΙ^Έ, ιιβπιρβ >ΐιΐ6 ΐ{ΐΓΐ(ΐ5ί|ΐΙ6 «ΙίδριιίαΐϊυΐΐΙ» 
ϊηΐΐίιιπί^ ΐυπ) ρ:ιιΐ€Ϊΐί$ίιιιΐ£ ¥αΓίι.αΐΐΐι1ιΐτ»^ηυ^£ ιηποΐΑΓΰ 

ί»Γ«Ιίΐιηι (φ6Γίΐ! <ιθη ϊγαΙ, Εοϋρ^ο ϋΐιΐβιιι 3 Μ3ΙΙΙ(&Ϊ& 
ιιιρ, β£ΓΪρΐι ί\%\\ ;ιι»ια ρΗ»»ιη> ΊΊϊ€0Γί3ϋΙ ^η%\\ ΝβΓ*• 
Β«:ύ όίίρυΐΑΐϊοηόΐιι; £(!(Ι ςϋίΐΐ ΐεςιιβ ρΓυι1<ΐβ1 ϊΠμ- 
ιΐηιηιΐίΐΐ »«€ΐίΐΐιΙΐϋ» Ιίΐ£ΪΓϋο ^ιπτ ^0^^^ϊΐ ΐϋπρίΟΓ Α * Ισον βασίΧίκϋ^ ηαϊ Θείον ^ρψατος προς τό^ 
Κα$ϋΛίx&^ •Λρ/<β**ίωκ* Κατέστρωται Β^ έτ ζφ 

Λοΰται γάρ έϋ της αϋτον ίΐΈρί^ή^Εί^><: ή τον 

συγγράμματος ύΛ00Μσις άχασι (1). 

ΜβινουίιΧ Ιν Xρι^^ψ τψ β«ψ π^^^^ί ρ^ίκλΕΰς Πίΐρ* 
φυρογένντ[τίϊ?,0€οτϊεφτις,1ναξ, χρατΛώς,ύψϊΐΑ6ς, 4εΙ 
α&γο\*^τοί κα'^ αυτοκράτωρ ΤωμκΓων * Κομνηνός^ 
%ψ τι^ΐίωτάΐψ κ^ΐ ΕίιΧββεστάϊίυ Καθολιχφ ϊών Ά^ 
μινΓων τ4)ν χάριν αύτιι^ϊ* 

Ή ρ^υάιία. μου ποΧλάχις {%) 4ναμ«βοΰίΐα «αι 

Β έλη μα τειρι τ^ΐν των Χρίΐΐτιανών ΐρΟ^οξον τιΕβτιν, 

β ΰΙ^ετ^ι ύμδςώί μη δμοφρβνοϋντίΐς «γΟέϊ, ά^μί^^ς 
ύτίο^ξΐϊΟ^ιι ΐ&ν -Εοΰτον Ιώγον, χαΐ θεϊναί τ5 μίρ'^ 
υμών μΣτ^ ^5ίί άγιωτά-πις ΈχχΧτισίας, {ΐεγάίως 
ΙπήνίξΤέ χβ\ άτΕΞίέξατο ^Ιϊν ύμεχΙραν σύνίΦΐΐί' καΙ 
χαίνωοΛμένη ττερΐ -ούτ^υ ^φ τε άγςωτάτψ ΐΡΐτριάρχΐ^ 
Χ0.1 τϋ ίέρ5 χίΐ βείφ ςτυνίοω, χοΐ ϊτΛίμον ί^ρο^ίτι 
χ*1 Εΰτ:είΰΙΐ χδ μ^ζ^{^ζ &τ:αν της άγιωχάτης Έχχΐί- 
Λίά; τιρίς την ύμιτέρίν ύττοδο);+ιν, ίΓΐϊΐρ όρβώς ί^μβς 
κϊ\ Εύο^εβώς βιαγνοίη φρ^νήιαντ3ς^ Ιτε\ τοντοτΗ 
'ΤΆρά-ηα λίζίον 'Εήί βαίϊίΧείας μου τ6ν μβ^ΐ^τωρα 
θεωριανίν χίΐ\ φΓ/ό^οφον ηρ^ς '^•^ ύμετέραν ίνλά- 
6£ΐΛν ή Ρ^ιααβί* μο;ί ίςβτίέίΐτίΐΧι, συν ^μα τψ καδ* 
ηγουμένψ τΤ^ς Άρμίν*χτ\ί μ^ϊ^^ΐ ϊής *ν ΦίΧιππου- 
«όΧϊΐ τψ *Ατμ4νφ, Ιφ' ψ άπ^γγιΓλαί (γοε τα ΰ^;ΐθΰντα 

Ο ΐϊίρΐ τΐίί τοΕαντης ύπβΟέυεως τρ τ* 4γιωΐάηΐ Έ; η Ιι^ΒΟ «ρΐξΐοΤί» ; οίβηίιιτ Ι.€υη?1ανίυ« ϊ}»] ρΗηι>ιη 6 
ΐΙίΙ ίϋ^ρυταίΗϊΐιοη, ϊΐοηυ(5Ϊ €ΐ|βΓη;ίπι «ϋρ«Γβ«Η|ΐΐΓ0- 

Ιΰϊα ΙιβΠιΐϋ <|^θ(|ΐιβ «ϋβηϋΐΒ «αηΐ. Μ 111 ηϊ5ρυτΑτιο ι, ηι 

%\ίΙ^ κώ τ| ρ%Ί\\ξ(ι ρ^. Κι\ δύναται ή ύμ^ΐ^ρ» Α ίΛρϊίΜΐιΙ* τ^μγλ (Ϊ^Ιΰπι ΨϋτΙΙ^ Λ*ΙίιίΙ»4*Γ(\ <|ίΐ5ΐ» ρΓ^- 
ηνΧ ΐης ^^βο^ξων Χ |^ (λιανών μι^ΐβος γενέσθαι ΐ(αΙ τάξιως. ηρ^Λ μίν τΐ^ τοΰ θειίτϊ ψύαν(^ρίάηίβ. τήν 
βΓωΐηρίίν ίων ψυχών υμών προχίΐ^ίοτέττιν κα\ Ιται- 
|ΐ9ν ίύρήαΐτι * ου τ Ι γένοιτα &ν ιοί ς Ι^Οω^ ^ΐ^^'^^'^ί 
Ιΐ|)ΐΤττον χλ\ τίμιώη^ν ; «ΐδ* ο^τίας καΧ τ?ϊ; χ^^ί' 

γΐνήηται Ιφ' οΐς Ιν αύτης ^τ^θτ^τι. Καλώς Ιχβ, 
Τψ μϊ^νΐ Ν<Λμβ|5ί4|ί Ιΐί^ιχτιΐ^νχ ΐρίϊϊ)ς, δι' ΙρνΟρών 

ΒχφΐΙνχ^ν ιΙ; τίν ΐΐμίώΐβτίίν χαΐ ίύίΛβέ^εαίΰν Κ*- 
0^λιχ6ν ^ών *Αρ|ΐίκνίϊΐ»ν (1). 

ΔΙΑΛΕ£1!1 ^ 

Έν Ιτει άΐί>ί χτΐβΕΐικ χίΐϊμο^ ,ζ'Χ«>^'» *'■! ^ ιΐιεΰβτψ 
ύγβ<5ω ςι^ς αύτΐιχ^ατ«ϊρ£α; τ<^!ΐ ίν Ραοϊλβν^ιν ιύνι^ 
Γϋτάτου κοΧ φίλοχρίβτο'^, χα\ Οεαττέΐΐτου xΐ^ρον 
λΐΑ^ϋΙ}λ , ϊοδ Πο^ϊ'^ΐ^ρ^γΕννήτον χα'ι Κομνηνΐΐϋ , 
ΜΐΐΤΓΐώνοί τρίτης, χ«^ά τ V διχάττ,ν πέμπτην τοΰ 
3ί1^ϊον μψ^*ζ χατ£λάβΰμ€ν «τνν β^ώ τών ^ΐνμαΓων 
Χ'^υΐά* χλίχιιρεΐίϊ^ντες τ^ν ϊ^αΟολιχ^ν ιών Άρ* 
μ(ν!ων, κΰρίον Νορ^έ^ΐν» 4κ τοΟ μΙρ§νς το^ χρα- 
%Λ^^^^ χαΐ άγί«υ ημών βαΐΐλέωί^ ΐι^ίιχαμιν αΟτφ 
τ4 πρ^-ς αύτίν ^α^ύιχ^^ 6ίΙον γράμμα, άναί'.βάξϊν- 
τις βύτΐν χα\ τ^ &γφΟ&ν θέλημα, 5 ι:ρ^ς α6τ6ν χέ- 
ΧΤΓ^ΐϊ Δ χρχΐΕΚ^ς χβν Ιγιος ημών βίδίλίάς- κλΙ 
δτΐΐι* (ιρίΐϋως Ιχων ιε),£ί<ϊτης τήν αύτο^, 5ί»\ -ϊών 
6π αύτΐιν, πρΐς την άγΐαν χαΟολιχήν ι«χί Λττ&στο- «ΐϋ υιη 6$ΐ6 Γυ|ιΐΐ», %ικη1 η^ηφΰ βΙ Ιΐι Ρβ^πΐίβ, 
»1<ΐιΐ€ αΓ4ΐιοι1ΐ)ϊΪ3 €1ΐΓ:£ΐίΐΐιιθΓυιιτ *|ΐ^ηιϊ)α» ο1^Μίΐ|ΐιβ 
30Τ€4ϊ&ΐ!Γίΐΐ5, ρπΐπιηη «|ΐίϊίΙ(Ίη ηιΐ&ΰΓλΐΐΐ€ 0^0 «αΙιιΐΓΐη 
ρηΐιηηηιιιι ν^^ΐΓΐπιΐΗ ιιιΐβ οο ί&ΰίΐΰ ιι«βΰΐ5εβιηΐιιϊ, 
(φΐ3<)ΐΐΗΐ4ΐ•[» Γ^εΐθ ^Γΐι1ΚΊαΐΙ)ΐι%ιιι«ιΗιΐϊ ρΓΰίΙοινιιΐ^ι» 

^Γ;ιΙί<ιιιι ρΙαΗιΐΐΐιιιΐ ΐι^ Οΐϊΐηϊίΐ ΐΐ^ίΰ ρολίηϊ^ΙιίιΊΒ α»*^ 
ϊ€<|υϋΐΐΜΐιΐ, Υ^ΐΰ* 11βΐιΐ€ ΝανΰΐιιΙ^ΐΊ, Ιϊΐϋΐϋΐίοπβ Ι^πίλ* 
βοΗρΚΑ ηιΐιπϋ 1ίΙΐ«Ηι ιιΐίΐηιι Γ^^ΐα. Β^μοΓΐ^ημϋο; 

Ιβι>4α ι» Ο υ ηό Γα 1 0111 Α Γΐχι ο ΐϊίϋ Γ υ 01 . 

ϋϊδΡϋΙΑΤΙΟ. 
Αηιιο &ΪΙ οΓΐΐΰ €0ΐιιΙίΙο 66ΤΒ (1). ίΐηρ<ϊΗΐ ρϊΐίλΐηιί 
«Ι €Ηπΐΐί:ιΐϊίι €1 ϋιτΐΐ)11ϋ8 «ιαΐϋΠϊΐ! ιΙοιίΗΐιΐ Ι1ίΐιιΐι«^ 
1ΐί<, Τ π ριιρρΙι/Γα ιυΐί» €αηιπϋ«ιϊ» νΐε^ΒΜΐΐΟ οείΕΐνα; 
ΐιιϋίοιϊοηβ ι^αΐλ, ιΐιβ 15 ηΐβπβΐίΐ Μ^ίί, ΐιΙ]ιιν»ιιΙ«* ιιο§ 
Οΰο, ΓιΐϋΗΰ^ [ΙοηιαηοΓαιη »1(ί^'Μηιΐ4. Οιΐιιιςιιβ §ϋη«!- 
ΐή\ί ΑηΐΰΐΜοηιιι», ϋοηϊίηιι Νογκ^«ι« ρ?χροΐΰτιΐι§ £1 
ΐλίΐΰίΜιτρ^ταΐοΓΪ^ ιιθ£ΐπ {ΐοιη!η6^3ίηΐ6ηι «ΙΐλΪΒ^β^ 
ίΐ>ιι^ ΐ (ΐΑΐαβ ;ΐι1 ΐρ^υιιι ΐϋΐρβηίΟΓΜ^ ΐΐΐ€πι£ Ηι|£Γ:ι& 
ΐΐΐ Γ«(ίϋΐ\ϋιιιΐϋ, «ιροΜία ιΙιηυΤ 1>ίηιϊ|ιΐΐΐ νοίϋηΐϋΐ^φ 
ηιι^ιη ϋΓ|α ϊρ:^»ιη ρΓΐ^ρηι^ϊ^^ ιΐ £;1η^ιιι^ ΐιηρίϊηΐΰΓ 
ηοΜ«Γ ^βΐΈΓ^Ι; &1 ^ιίοιΐ ιηιαΐιηο ιΙΐϊϊϋβΓίυ 1ιι«ιι 
Ιρ^ηιν Ι^υΑίη ιυΝΐΐοηιιιι ρ]»β ιιιιίοπβηι «αηι §*ΐ(Γΐά 

ΙΙΙ|ΐΤ6Γ32ΐΐ ^1 αρθ$ΙθΙίΐ3 ΕΐΰΙρ^ΐ^Ι Οΐρ^Ι«ϊΐ£ , Ιϊ'}^ 

ΐηΐιιίιΐιοι ϋϊΐΓνοβ £αι>£ ίηιη \ύη%ύ Ιοϋοπιπι «ι ΪιϊΕι?γ- Αΐχην ΈκχΛηβ£ιν Ινω^ιν, ίξαπέΐΤΐειΧεν ήμαςτο^ς ^ ν*1ίο, ρ4 Λίϊυο ιΙϋΓΟ ΐΐΜΐϋΓβ, 3ιΙ ίηιι^ϋίϊΐϊΐ ιρϊ»1ιΐ5 4υίϊ- βΐ4στήματοΐ4 *βιν *5τίίί σκληρά; 05οΰ, ιερ?>ς τήν 
μιγάλην άγνωυιίνην ^ου, Τούτίαν χατήϊΐοο; γιγονώ^ 
Α Χϊ&αλικ^, Ιφη ιτρ^ς ήμ4; - 

Εύχαριατονμ*ν τφ {^^πιλ^ϊ τψ Αγίφ, δτ6 7ΐρ<»* 
νοΐϊτακ χα\ ήμώ^/, %ών *λαχί9τ<ιΐν ιΟχΐΐών τη; άγ£α; 
αύτοΰ Ρβαιλϊίβ;• χαΐ οτι «ης οίχονμένηΐ άπάσης 
Ι3£ων τές ψ^ύντί^Λς^ βίύΑϊ ημών Ιπιλάθιτο. 

Τ( Ιΐΐϋύριον μΐταχαλίΐτίμίνος ήμ^ΐ, ιΐικν ήμΙν* 
*1νβιγνοϋΐτ^ ΐΐρ^ς έμΙ βανιλίχ^ν χ^Ι #£ΐον γρίμ* 
μ^ Ί^ν θεοηροβλήτόυ, Χ£\ Οκοαικφΐ*»;, ιαΙ«ύ^ι6ε- 
ατί^ΐ<»υ ^αο^ιλέω;, ανίμαΟοι» ι4 Ιέλημ» βύϊοδ^ χ»\ 
τις 4γία; ιών *ί*(ί>μαίων ΈχϋληβΕας» δτι ϋν ΰιλή* 
^ωμιν 6ίορ6ώσασ6αΕ τλ τ^ιρί ΐήν ύρβόδοξον πίΐΐΐν -^ 
^ψίΙμ^ΧΛ ημών, £τα{μω; £χ£ΐ δ \ί &γ(ο; ^χνιλκί»^» 
χ«1 ή ά^ί* χαθ&λικη κλ\ άποβτολιχίι Έχκληίτί*, 
πΐ^«^7έξ?3$ΐί ημάς , ώ; έ^Άψ^ύς* Βοΐίλ^μΐθα οΰν 
άν^δι.$α](Οην&ΐ| τίνα ΐΙϊΊν, & ήμ^ςς ιΐς την ι^Ιστιν 
Τΐαρα9φφλλ6μΐ0φ*χα1«ΐ έλεγχ&ώμεν χανονιχώς μιτά 
γραφιχώ^ &ΐ»€είξ<ων %^\ ϋύλόγια;, ΐϊρύΐ^ίΐμΐιΚ β^ξ*^ 
μ^θα. την ϊι^ρΟωαίν^ 

\> ΘΙιΙΟΡ. Ωαρχχαλώ τ!)ν μιγίλΓ.ν άγιΐιίσώνην ίον» 
δί^ισΟαι τδν ήμέτιρον λΐγ^ιν μιτ4 της Ιμφ,ίΐΐΐά 

(!) ΙΙχΰΐνιροΓϋτΗριΐη, ρ<ί^ι\ι%Ήν, 6ΐ€,,Ι&£Ϊιι«ηΜΐ<ΐϊη 
Ιηΐιΐο ΐΙίΐΐρΐίΐιιΐίΜιίι ρΓίαιΙι ί(ΐ ^ιΐιΐίοικ* ί««ιιιιΗ.«ι-ϊί «ι 
Μίμίθπ ϊΙηι§* 0«ΐΓ ΐ4ΐ , ϊΐήΐιαιιιΤ Οϋία Ι^βιιηΐΐι^τιί 
£4)ύ«& ΐ€«ρΙια1ι»4 βηΐν ίΐα ϋΐ βί ιΙϋΐΐ«Β«Ι Μίληιΐΐ!ΐί§ 
«ρί#ΐθ1^, €υ1ιι» ίιχέ Ι^ηΐυριποιΙα βχΐΓϋίΐιίΐ»« {*\ίίπ «ίϊΐ 
ΙΙΐρ^ΓΐΐΓφΙΙο] »Ι]ρ6Γία€ΓϊΙ. Ιΰ1ΐηΰ1ΐ¥ΪΙΐ9 ΙΙΐΚϋΐΒ, «Ιϋ' 


€ΐΐ)η βΕΗ€Γαΐϊ& 3ΐιι1ΐ&βΐ<ι Α^ίΐΙ^ΙΙΒ ΙΙΙΐρΟΓΒίοΗ ΒϋΙΐΟΐΟ £ΓΑΐΙ^«, ήϋΟϋ ΰΐ ΠΡ- 
ΒΙγΙ Γ11Γ:ιη) ςΟΓΑΐ,ΗΐίιιτιηοΓϋΐΐΐ εχ ιίβ Γ|ΙΙΪ ρΓίΐ «ΐνιΐ€ΐο 

Ϊμ$ΐ41& ΜΙΐρ^Γΐ^Ι ρΓ04:6Β ΙϊΐΤϋΙΐΗΙΙ ; 61 <μ»ΟΐΙ Ι>γ)ιΪ$ ΙΙΐϊΝ 

ν^τ%1 ίίΐΤΆί &Η&ΐΐηβιιι, ηο&ΙϊΊ Ηΐιοι|ΐι«; ιιοίΐ ύΐ ΜίΙη&. 

>>! ιηβ ^ιιιρ^^ηιοΓί^β€ι Β9€η» ογι1ιι»αιϊ οαηχηηΐκιιΐΰ 
ιΐΐνίιιΐΐιι^, £1 ρϋβΒΪιιιί ίίηρϋΓ:ϋοΓΪ« ΙΗι«ρ«& ρΓΐ-Ιο^ί ; 
13ΠΙ ιρ$ΐιΐ!ί 4)η«ιη &ΐΐΐι£ΐ^ Ηοηΐϋΐιοηΐίη ΕΐΰΙί^^ΐΰΐί νο* 
ίιΐΜΐηΐ€ϊη ()€Γ&ρ4ϊΐι : (|ηοι1 τΚτΙηΙίεεί, »ί ϋο^ίΓοβ ιϊίΐα 
Γιιιηϋ ιΐΓΐΙ»»ιΙοχαϊη «ΓΓθΓΰ£ ϋΟΓΠΐξνΓίιί ν^Ιίιιιιΐίί ρΜΤΆ- 

ηρΐ)$ίο1ΐίϋ Ε^€ΐβϋΐ3* ίΐ4>5 Ιηηςιιαιιι ΓιπΙγει Γ«εΙ{Μη\ 
νοίϋίικΐΐ βΓ^ο <Ιοπ€Γί, <ιΐϋ£τΐίΐπι ίΚϋ ιϊιιΐ* ίιι ηιιιΐιιι^ 
ιιοι βιΐνιΐηΐΐ» ϋίΐβΐΐΐ 3ΐέΓΓύΐΐΜΐι : Δ€ 91 «{ΐιίιΐΰΐη €Χ 
ΙιΐΒΐΙΐΛΐΙΰ €Αΐιοηΐΐιη ρ6Γ ^αοΓΑτικιη ΙίΜ«Γ»Γυιη • ιΊ 

€ίΊ 1 1 *ϊΊ 1 1;ι πί• 3 5 ί ι <* η*ό μ κ ( πι * ΐοιι β κ «οι » ν ι ^ 1 1 Γη βΓΐ ιη υ ίΐ , 

ΤΙΙΕΟϋΙΑΜί^. 01>5β€Γΰ «ΙΙΙΙΠ31Ι1 ϊΗ^ηι ΒίοοΙί- 
ΙΐίΙϋΐιι ΐιΐ34ΐΐ« ιιΐ υΓλίίαιίΰί» ιιοιίπίΐι Οϊίη ϊη^Ιΐι Βϋη 

ραι»ϊΙ, εΐιια Γΐ-^ιρκϋ Ρ]ΐΐΜθΙΐΐ ι#|ίΐ όρικί «ϋοι ΠΜΐΙα 
(^)Οΐίΐ»ΐΙ 1170. 989Β1 ΘΕΩΡΙΑΝΟΓ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΛΙΑΑΈΞΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΑΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ. 

ΤΗΕΟΚΙΑΝΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧΙ 

ΟΚΡϋΤΑΉΟ 

ΟϋΜ ΑΚΜΕΝΙΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΙ,ΙΟΟ. 

(Αρυά Βοεβηιη Ξνφρίαηι. ΒΙΙΛ. Ραίτ.^ Ιοη. Ι, ρ. 439. — ΧιηαβΙΙβ €ρ(ιΙο1ιιιι ςα» ιοςοΗοΓ. €αιη ρτορΙβΓ (ΙβΑΐϋΙιιαι 
ωάκϊ^ υαοβυβ οοιίβΙββ^Ι, Μάϋ αιπΙ. Αη^βΙο ΜιΙιιι Ιο ΓγοοΙθ βΜαηιΙ» ΤΙιβοΗωΙ Ι)ΐ8|ΗΐΙιϋοοΙι«) ΈχΦηιρΙατ η§ΐ<β $α€ταί^η€ βρίαοΙω αά θ€η€ταΐ€ηι Α 
Ατηαηιοτηία• Νοη ίΐηηβήίο ίη Ηο€ ά'ί$μηίαίίθΗί$ 
ΗΜΙο €θΙΙθ€α(Ηΐ^ ηπαπάοηΜαη €Χ €)η% (οιϋί- 
η€ηΐίαψ νηί9€ηΙ ηαείαίια ατ^αηΐίηιηηί ΰοβηο• 
μΙικγ. 

ϋ«ηυβΙ Ιη ΟΙιπ3ΐο Ι)•ο Δϋβΐίβ Γβχ ΡοΓρϊι 7Γ020ηΙ- 
Ια$, 21 060 οοΓοηοΐυβ, <Ιοιηίη«ΐθΓ, Γοηί», βχοβίβυ», 
κ6ΐηρ€Γ αυ^υδίιιβ 61 ΙιηρεηΙΟΓΑοηίΑηοΓυιηΟοηιηθ• 
ΙΙΙΙ8, ΓβνοΓβη(1ΐ3$Ίιηο 61 βαιηπιβ 6θΙβη<1ο 66ιι6Γ9Π 
Αιη^ηΐοΓΜίη ^Γαιίαιη βυλίη. 

<ΙυΜΐ 11161 ηιι^β8ΐ38 βββρβ 61 τβ^ΐη Γβίαΐίοηο €0• 
^ον6Η4 1ιυ(1α1>ίΐ6 βιυϋίιιηι τοΐιιιη(|(ΐβ , ηηοϋ άβ 
οΠίκκΙοχΑ ΟΙιηβΐίβηοΓυπι 0(16 ^βηΓιβ; νοδ()υ6 αϋβο 
(ροβίπυλίη «ικΙίβΓ» ββιηείΦ Ε€€ΐβ5ΐ26 «(1ν6Γ8ΐΐ8 νο• 
€ΗιιιΙιι«ϋοη6«, ί^υαΓοιη οαυδα νο$ 8ίιιυ βυο €60 (ϋ&- 
•ίιίβηΐβ» ηοη ?6ΐΙιι6ΐ) ρ«Γ3ΐο$ οβββ ίηιβΙΙβχβΓίι «ϋ Β 
ϋΙ)6ηΐ6Γ 6Χ€ίρί6η(1υιη ίΐ6 Ι^ο τβ ,ββηηοηεοι, ρ&ηβι- 
ςυβ νο8ΐΓ.ι• 8ΐΙ ^2η€ΐΐ8$ίιιΐίΐιη ΕεοΙβδί&ιη ΐΓ8η&Γ6Γ6η-* 
άΛ% ; ιτ8ΐ(ΐ€» Ιηςιΐλΐη, 5«ρί6ΐιΐΐ8ηι ?6(^ΐηιηι εοπιιη6η(1ο 
ϋΐ|α6 6χο8€οΙοΓ : ευαιςυβ Ιϋ ηβ^οΐίυηι οαιη ββηειίβ* 
•Ιπιο ρ2ΐπαΓ€ΐΐ8, 61 οαιη λαοΓβ ιΙι?«ςιΐ6 «γιιοιίο 
€οηιιηυηΊ69ΐν6ΓΊιιι , «ΙλΟΓΟίη ιιιθΓί{6Γαιη<|υ6 ΕεοΙββίφ 
ιιιιΙν6Γ83! οωιυηι &(1 τοβ ΓβείρΙβιιιΙο• βιιβ 60Ι11Ρ6Π, 
βΐ τοβ ΐΑοιβη Γ6€ΐβ ρΐ6(|υ6 6Γ6(Ι6Γ6 ρ&1•ιη €0η»ΐίΐ6• 
Γίΐ. ^ιΐ9ΐηοΙ)Γ6ΐη Ιιυηο ιηο;6 βαΐκΐίΐιιιιι ιη•]ι*βΙ»ιί. ιιιη* 
βίβίΓΐιιη 86 ρΙιίΙοβορΗυιη ΤΙΐ6θΗ8η(ΐιη, αά γ6Τ6Γ6ιι- 
Ιί«ιη ν68ΐΓ2πι ιηίϋΙ, υη:ι €ΐιιιι 3ΐ>1ΐ8(6 ΑπιιβιιίβοΙ 
ιηοηΑ&ΐοΓΠ , (ΐηο(1 6&1 ΡΙιΊΗρροροΗ, ΑΐηίΑίιο , υΐ 
ΥοΙ)!8 8ΐ|;(ΐ 106611 1, ηιΐφ |μ6 8Ιΐρ6Γ Γ6 88η€ΐί88ίΐηφ 
£€€ΐ65ί8Β ιη8]<ΐ8ΐ8Γκ|υ6 111636 ▼{(ΙβηΐυΓ. 1.1ε6ΐ»ίΐ ιβίΐιΐΓ ο 

(Ι) Ιΐ3ί<•. Ηαηιιβϋβ 6ρΐ8ΐοΐ8 1η8 (€ήΙ>ΙΐυΓ Ιη ΥαΙΙ• 
Γ8ηο €0(Ι]Γβ, η6ΐηρβ 8ΐιΐβ υΐΗιιβςιιβ <]ΐ8ροΐ8ΐ{οιιί8 
Ιιιΐιίυιη, ουτη ρ8υ€ΐ88ίπιΐ8 ναήβίΑΓώυδ, ηοαβ ιηηοΐλΓΟ 

ί)Γ6ΐίυΐΙΙ 0ρ6Γ3Β ΙΙΟη 6ΓηΙ• Η68ρ»6 3111611) 8 Ιΐ8ΐΙ1Ι6ΐθ 
ΙΙφ. 86Πρΐ8 Γΐΐίΐ ;8Ι1(6 ρΓΐΐΙ»81Ι1 Τ1ΐ60Π3ΙΐΙ 0ΙΙΙΙ1 Ν6Γ« 

8•;6 <1ί8ρυΐ8ΐΙοιΐ6ΐη ; 86ϋ (|υία ^εςυβ ρΓ0(ΐ68ΐ ίϋιι- 

§ΐΓ8η4ΐ» 866υθ(ΐ8ί, ΙϋοίΓΟΟ 68ΐη 60(11618 80ΓίρΐΟΓ 

ιιΐη(|ΐ*6 ρΓ96ρο8ΐιΙΐ• Εηι αιιΐβιη 1)86ΐ6ΐιυ8 ίιιβϋίΐΑ "ΙσοτβασιΛίκσυ ηαΐ θείου γράμματος Λρός τύτ 

ΚαθοΛικότ ^Αρμενίων. Κατέστρωται δέ έτ τφ 

ΛΰψάττιβιβΛίφ της δίοΛέξείος ού μάττ^τ' δίΐ' 

Λονται γάρ έκ της αϋτον ί(ερυή}1τεως ή νού 

συγγράμματος {>χόθεσις άχασι (4). 

Μανουήλ έν Χριστφ τφ θ8φ πιστές βχβιλχίις Πορ• 

φυρογέννητο;, Οεοτ^εφης, Αναξ, χραται^ς9(^λ6ς» ά€\ 

αΟγουατος χα\ αΰτοχράτωρ Τωμαίων 6 Κομνην^^, 

τφ τιμιωτάτψ χα\ «ύλαβεστάτφ ΚαΟολιχ^ των *Αρ• 

μίνιων τήν χάριν αύτου. 

*Η βασιλεία μου κολλάχις {%) ΑναμαΟοΟσα «αρ* 
υμών 9τ( Αγαθός έστιν 6 ύμέτβρος αχοιο^ »α\ τ^ 
θέλημα ιιιρι τήν των Χριστιανών όρθ^^ον κίατιν» 
χα\ δτι Ιτοιμο( έστε, Αναβιθαχθέντβς τΑ ηαρΑ τΐ^ς 
Έχχλησία; της Αγίας α(τιώμ8να^ δι* Απ«ρ βύ κροα- 
δέχεται ύμ^ς ώ; μή όμοφρονουντας «(Κ||, Ααμέν»; 
ύποδέξασθαι τ6ν τοΟτον λ^γον» χα\ θιιναι τ6 μέρος 
υμών μετά της άγιωτάτης Έκχλησίας, μεγΑλω; 
έπήν89& χα\ Απεδέξατο τ)}ν ύμιτέραν αύνβσιν* «α\ 
χοινωσαμένη περ\ τούτου τφ τε ΑγιωτΑτφ *ητριΑρχ|| 
χα\ τ^ (ερ^ χα\ θε(ςι συνόδφ, χαΐ ΙτΜμον βύρονσα 
χα\ εύπβιθίς τδ μέρος Αιταν της Αγιωτάτης Έχχλς* 
αίας πρ^ τί^ν ύμετέραν ύττοδοχήν, ιΓιαρ ορθώς ύμ$ς 
καΙ εύαεβώς ίιαγνοίη φρονήσαντας, ΙιΛ τούτο τ(ν 
παρόντα λίζιον τής βασιλείας μου τ^ μαΤστωρβ 
Θεωριανίν χα\ φΐλόσοφον πρ^ς τήν ύμετέραν «ύλΑ•^ 
βειαν ή βασιλεία μου έξαηέστειλε, σΟν &μα νφ χαθ• 
ηγουμένφ τής "Αρμενιχής μο^ής τής έν Φιλικκου- 
ΐϊόλει τψ ΆτμΑνψ, Ιφ* ί> Απαγγείλαί σοι τΑΙοχουντα 
ιςερ\ της τοιαύτης υποθέσεως τ} τε ΑγκιιτΑτί) 'Εχ- 

Ιι»6 6ρΙ$ΐο1:ι ; 6ΐ6ηίιιι Ι.6αη6ΐ8νΊο8 <ΐυ} ρΗπίλΐη 64ΐ!« 
άχϊ ϋίβρυΐβιΊουβιιι, ιιοηιιίβί βχίβηιβπι 8ΐιρ6Γ86Ηρϋο- 
0611) 6ρ{!»ιο1φ Ιΐ3ΐ>ιιΗ• υΐ ίηΓη (ΙΊοβιη• 
(2) ίιιιιυίΐ, ϋΐ ρικο, Ίιηρ6Γ8ΐοΓ νιΗαβ Α<1 βηκο• 

Ν6^86ι|3 6ρΐ8ΐθΐ8$ (16 8096 Ε66ΐ<>8ί» ϋθ|ρΐ)8ϋΙ>ΙΜ» Ι|1ΐ• 
Αηΐ16ΐΐί36β 31)16 1)08 8Ι1Ι108 801)1 6ΐΙΙΐί»| Α ιιοΙΗ» ΑΙ«• 

Ι6ΐη Ιι3ΐίθ6 4νθ(|ΐΐ€ 6(160(1» εαηΐ* ΜΙ ϋΙίΡυΤΑΤΙΟ Ι. 121 

ΐίλι^νί^ χαΧ τ\ βατιλβία μου. Κα\ δύναται ή ύμετέρ» Α <ηρΐΓ.ηΓι» Υ6!^Ιγχ (1*16111 Υ6Γΐ)ί$ .ιι!ΙιίΙ)6Γ0, ^η» ρΓ»•• «τ^Φίς κιστΕΰ^αι τοΙς παρ* αυτών λαληθησομένοις • 
«αλ&ς γινώαχουβα, ώς Ιάν οδτω «οιησαι θβλήσητε, 
χα\ της έρΜ^ξων Χριττιανων μερ(5ος γβνέβθαι χα\ 
τάξιως, «ρωτά μίν τ|| τοΟ ββοΰ φΐλαν6ρωπ(ςι τήν 
ββα«ηρ{αν των ψυχών Ομών προχειρότατων χαΐ Ιτοι• 
μον βύρήβιτι * Λ χΐ γένοιτο &ν τοΙς ύρΟώς φρονονβι 
«ριΤνην χαΐ τιμιώτερον ; <ΐθ* οΟτως χα\ τΐ^; χάρ> 
•ν^ τ1|ς βαοιλεΐας μον πολλαπλής βδμοιρήσαι ύμΖν 
γενήβιιαι 1φ* οΤς &ν αύτης β<ηθητ<. Καλώς Ιχι. 
Τφ μηνΐ Νοιμβρίφ Ινβιχτι£νος τρ£της« Φι* ΙρυΟρών 
γραμμάτων της {Ιααιλιχης χ<ιρ^;. — Ή Ιπιγραφή • 
Βχαιλιχ^ν ι{ς τλν τιμιώτατον χα\ ιύλαβέατατον Κα* 
•ολιχ6ν τών *Αρμιν(ων (Ι). 

ΛΙΑΑεΖΙΧ. ^ 

ΈνΙτει άπ^χτίσιωςχ^αμου ,?χοη% Ιτιι Α «Εχοοτφ 
όγ^ της αυτοκρατορία; του έν βοαιλευσιν (6μ- 
€<7τάτου χα\ φίλοχρίατου, χα\ Οεοττέπτου χυρου 
Μανου^^λ « του Πορφυρογ&ννήτου χαΊ Κομνηνού , 
Ινδιχτιώνος τρίτης, χατά τήν δβχάτην πέμπτην του 
Μαΐου μην&; χατιλίβομεν αυν θεφ τών 'Ρωμαίων 
χουλά • χα\ χαιρετίοταντες τ^ν χαΟολιχ^ν τών *Αρ- 
μενίων, χύριον Νορνέσιν, Ιχ του μέρους του χρα." 
τα•.ου χα\ αγίου ημών βασιλέως, {({(υχαμεν αύτφ 
τ^ πρ^ αύτίν βασιλ ιχ^ν ΟεΙον γ ρ ά μ μα, άναδιδάξαν- 
τ«ς αύτ^ν χα\ τ6 &γαΟ&ν θέλημα, δ πρδς αΰτ^ν χέ- 
χτηται δ κραταιές χα\ &γιο; ημών βισιλεάς" χα\ 
8τι δι* έφέαβως Ιχων πλείστης τήν αυτού, χα\ τών 
ύπ* αύτλν,πρδς τήν &γίαν χαΟολιχήν χαι άποστο* 4ΐί€ΐ{ Ιιοιιι{ιΐ68 αρυιΙ νο8 ΓαοίβιιΙ. ϋβΓίο 1ΐ0€ νοΙ>ι$ ρβΓ* 
(ιι1I^υιη €«56 €υρίο, ηικχΐ ηβικρβ »ί Ιΐα Ρββηΐίβ, 
αίςιιβ οηΐιοιίοχίβ €ΙΐΓ:$Ιί2ηοΓυιη ^ραΗίΙιιιβ €ΐ386ί(|ΐΐ6 
&0€65β€Γίΐί$, ρΓίηιυιη «ιυίϋοηι ηΓι$βπιηΐ€ Πεο β&ΙιιΙβιη 
»η!ιη3Γυιη νββίΓαΓυιη Ιιιΐβ αο Γλοίΐβ Ιΐ90€ί8ΰβιη1ηί, 
(φΐ«φιί(Ιιι•η) Γβοΐ6 ί»6η(ίοιι4ΐΙ)ΐΐ8 ιιΐ6ΐίΗ$ ρΓβΓιοβιιίλνβ 

&ε6ί(!6Γβ ρθΐ681?) (ΙβίΐκΙβ ηΐ6Φ ηΐΙΟηΐΙβ Η)3]68ΐΑΐίβ 

^γβΓιαιιι ρΙυΓΐιιΐ8ΐη Λά οιηη!» ηπ» ρολΙιιΐ3ΐ>Ίιί8 εοη- 
Μςυβηήιιί• Υαΐβ. Ηβιιββ ΝονβηιΙ)!*!, ΙιιϋΊοΐίοηβ ΐβηί•• 
βοηρίλ ηι1ιπ8 Ιίΐιβπε ηοαηιι Γβ^ία. διιροηοΓΪρΓιο: 
Ε6{Ιι 6ρίεΙοΙ& 8ϋ Γ6ν6Γ6ΐΗΐί88ίηιιιιη 8υιηαΐ6<}ΐιβ οο- 
ΙβηιΙιιια ΟοΑΟΓοΙβιη ΑπηβιΓιοηιαι. 

^ ΟΙδΡϋΤΑΤΙΟ. 

Αηηο »5 0Γΐ>β εοηιΐίΐο 6678 (1), ιιηρβπί ρϋβείηι! 
€1 εΐιΗ8ΐ!αιι{9 61 ϋίτΊιιίΙϋβ 60Γοη2ΐΙ (ΙοιιηηΙ Μ^ηιΐθ- 
Ιίϋ, Ιη ροΓρΙΐ7Γ3 ηαΐΙ, ΟοιιιηβιιΙ, νΐ668ΐιηο θ€ΐ»νο; 
ηΐ(Ιί6Γιοιιβΐ6ΐΐί>, (116 15 ιηβηείβ Μλϋ, «ϋ]ιιν«ηΐ6 ηο8 
Οβο, Ιίιυί168 ϋοιη^ηοΓυιη 9αί||;ηηιΐ8. Ουιιιςιιβ |;ϋηβ• 
ΓαΙΙ ΑΓΐΚ6ηίοηιιΐ), ϋοηιΐηο ΝθΓ8β8ί, ρΓ^ροίβηνίβ 61 

82:ΐ€ΐΙ ίίΤρΟΓΑΐοΗ^ η08ΐΠ ηθΙΙΐίη6 88ΐΐΙΐ6ΙΙΙ (ϋχί856Λ 

ιηυπ : ()»(α8 αιΙ ίρ$υιη ίηιρβηίΟΓί»» 8αοΓ:ι8 Πιΐ6Γ:ι§ 
61 Γ6(1(ϋ(ϋιηπδ , 6ΐροδΊΐ3 ιίιηυΙ 1)6ΐπ§η2 νοίυηΐβΐ^'^ 
ςιΐ8ΐη 6Γβ^ ίρϊ^υιη ρΓίκροΐβη» ϋΐ βι^ηοΐαε ΙσιρβηίοΓ 
ηοβΐ6Γ 8βΓ6Γ6ΐ; 61 ςαο«Ι ηι:ιχ1ιΐ)0 ϋ(*8ίιΐ6ηο Ιαιιι 
!ρ${υβ ςιι&ιη §α1><1ίΐ0Γΐιηι 6]υ8 ιιηίοη6ΐη ουιιι 8•ηοΐβ 

ηηίΤ6Γ83ΐί 61 αρ08ΐθΙί€3 Ε€6ΐβ$ία 6Χρβΐ6ΐΐ8 , 1108 

ιηίιΓΗΐΐ08 86ΓΥ0β 8008 Ιαιπ Ιοιΐ|;ο Ιοοοηιιη «χ ίηΐ6Γ> €ΐίΐ8ΐ6Π1 9ΐ>Ιθ(;8886ΐ. Ελ ΟΙΙΙΠ ς6η6Γ&Γΐ8 2ΙΙ(ϋ88€(• 
Ιΐ^βΟ 8(1 1108 1θ€υΙ(Ι8 68ΐ : λιχήν Έχχληαίαν ίνωαιν, Ιξαπέατειλεν ήμάίς τους ^ ν^Πο, 6ΐ ϋίΐΰο (ΙαΓΟ ίΙίιΐ6Γ6, 8(1 ίιΐ8Ί|;ιΐ6ΐη ίρϊιίΗ8 83η- 
ελαχίστους δούλους αύτοΟ, διά τοσούτου μαχροΰ 
διαστήματος, χαΐ •Οτω σχληρ&ς όδου, π^^ς τήν 
μεγάλην άγιωσννην σου. Τούτων χατήχοο; γεγονώς 
ό χαδολιχ^ς, ίφη πρδς ήμ&; « 

Ε&χαριστοΟμ<ν τφ βασιλεΐ τψ άγί({), διι προ- 
νοείται χα\ ημών, τών ελαχίστων εύχετών της αγία; 
αυτού βασιλείας* χα\ δτ( της οίχουμένης Απάσης 
Ιχων τάς φροντίδας, ούδ| ημών ΙπχλάΟετο. 

Τ11 Ιπαύριον μεταχαλεσάμενος ήμβς, εΐπεν ήμίν* 
*Αν«γνοΟς τ6 πρ6ς Ιμλ βασιλιχ&ν χαΐ θείον γράμ- 
μα του Οεοπροβλήτου, χα\ Οεοστεφοΰς, χαΐ αύιεβε- 
•τάτου βασιλέω:, &νέμαθον ι^ θέλημα αυτού, χα\ 
τΐ^ς Αγία^ τών 'Ρωμαίων Έχχλησίας, δτι ϋν θελ^^- Ακίιιιυ8 Ίιηρ6Γ8(οπ 83η€ΐο £;Γ»ιί3$, ^[υο^ 61 ηο- 
81γ! Γοηιηι κεπιι,ηιίιιιιηοΓυηι βχ ϋ$ ςπΙ ρΓΟ 8:ιη6(ο 
Ιρ8ίιΐ8 ίιιιρ(ΐΓΐο ρΓ6€68 ίυικίιιπί ; 61 ηιιοϋ ΟΓΐιίευιι!^ 
Υ6Γ8Ι ('ΐίΓηε δΐΐ8ΐίηβιιβ, ηοείπ ςηθ4|ΐΐ6 ιιοιι &ίΙ οΙ)ϋ1ιΐ8» 

Ρθ5ΐηΐΙί6 ηθ|ιΐ8 8Γ€688ίΓΐ8, ίΐίχίΐ *. Ρθ5^63(ΙΙΙ8•η «Ι;||3& 
«(Ι ΐηβ ΊΐΙΐρ6Γαΐ0Π88 61 83εΠΙ8 ΟΠίίΐΙΑίί 60Γ0ΙΙ3ΐί(|ΙΙΰ 

άίνίιΓϋα», 61 ρϋβδίιηί ίιηρ6Γ3ΐυη8 ΙίΙΐ6Γ«8 ροΗβι^ΐ ; 
ιαιη ίρείυδ (|(ΐ3ΐιι εβιιεί» Κοπιαιιογιιιιι Ε(!€ΐ68ίφ νο• 
Ιυιιΐ9ΐ6ΐη |ΐ6Γ8ρ6χί : ςαοϋ νΙ(ΐ6ΐίθ6ΐ, εΙ ιιοείΓΟβ €Ίπ*3 σωμεν διορθώσασθαι τ& περ\ τήν όρθόδοξον πίστιν |ν Αη(*ιη οΠίιοϋοχαιη 6ΓΓ0Γ68 60ΓΓί|ζ«Γ6 ν6ΐιιηιΐ8 ρε Γα Σφάλματα ημών, έτοίμω; (χει δ τε &γιο; βασιλεν»;» 
χβιΐ ή Αγία χαθολιχή χα\ άτηστολιχή *£χχλησία, 
πζ^α^έξασθαι ήμέίς « ώς αδελφούς• Βουλδμεθα οΟν 
Αναδιδαχθήναι, τίνα είσΐν, & ήμεΙς εΙς τήν πίστιν 
παρασφαλλόμεθα* χα\ εΐ έλβγχθώμεν χανονιχώς μετΑ 
γραφίχών Αποδείξεων χα\ ευλόγως, προθύμο>ς δεξ'^ 
μέθα τήν διόρθωσιν* 

Ό ΘΙϋΙΡ. Παρχχαλώ τήν μκγάλην άγκοισύνην «ου, 
δίχχσθαι τ^ ήμέτερον λδγον μβτά της έμφυτου 

(Ι) Ι1«68Ιΐρ6Γ86ΓΐρΐΙθ, βοσίλίΧ^ν. 6ΐΟ.,ΐ6£Ϊ1Ι1Γ 611.1111 

Ιηίΐίο ιΙί>ρυΐ»ΓιθΜΐ• ρΗοΗε §« «ϋΐΐίοοΰ 1.6ΐιη6ΐ;ινπ 61 
ΜςοοηΙΙιαε. €ηΐ Μ« Ιι;φΜΐΗΐ? Ουία 1•6(ΐιΐ€ΐ3τϋ 

€ΙΜΐ61 166ρΙυΐΙ«ΐ8 6ηΙ, Ιΐΐ «ι «έ «1668861 ΜϊΙΙΙΙϋΙίε 
β|»Ι•Ιθΐ8» €1ΐ]α8 ΚίΚΟ ΐ3ΒΐΙΐη«•«Ιθ«ΧΐΚ|||ίΐ38 ((|Ι» 681 
Μφ6Ι1€Γίρΐ1θ) 80ρ6τίΐΙ6ηΙ• ΙβΜΐΙλτίΜ «ΙΙΙ6ΙΗ, ϋ€« Ιυε 8*11 61 82η(•.1«Ι8 Ιηΐρ6Γ8ΐΟΓ, 61 83ΙΙΓΙ» |||6ΙΙ6Τ8ϋ8 86 

8ρο8ΐο1ίε3 Εΰ€ΐ65ΐα• 1108 Ιαιιςυαηι ίΓηΐΓ68 Γ6€ίρ6Γ6• 
ΥοΙυιιιηε 6Γ90 (1θ66Γί, (|ηχιΐ30ΐ ίΙΐ4 είιιΐ, ίιι ςηίΐιυδ 

1109 α(Ιν6Γ8υ8 0(ΐ6ΐη 81ι6ΓΓ6ΙΙΙΙΙ8 : 86 81 ς(ΐί(ΐ6ΐη 6Χ 

Ιη&ΐΊΐυΐο οβηοηυιη ρβΓ 830Γ3ηιιη Ιίιΐ6Γ3Γυιη , 6ΐ 
οπιΐ8οιιΐ»ηΡ38 (ΙβιηοηείΓ&Γιοηεε εοιινίοιί Γιιβήιηυ.^ι, 

6η!6ΙΙ(ΐ3ΐίθη6ηΐ ίΙΐ3ΙΙΙ »ΐ30Γίΐ6Γ 3ς-€6ρΐ3ΐ>ίιη(ΐ8• 

ΤΙΙΙ^0Ι\!ΑΝΙ)3. 01>^€Γ0 βχίιυίιιη ί1ΐ3ΐιι 88ηεΐ{- 
|3(ΰΐιι ΙΙ13ΙΙΙ, ιιΐ ΟΓΑΐΊοηβιη ηοείΓληι €ΐιπι ίιΐ8ίΐ8 8ΊΙ>ί 

ΓιχίΜ ιιοη 9βηίιο, Γβιιι ΓίιΙίειιΙαιη Γ66ίΐ * (Ιυπι Ιΐ8η6 

6λΐΓ6ΙΙΙ3ΙΙΙ 13611113111 ςΐΐϋβί ΐίΐΐΐΐυΐΐΐ 6(ΙίΜθηί8 8ΙΙΦ 

ροευΐΐ, €υια Γ6>ρ8β 6ρΐ8ΐοΐ3 ξ^ΐΛ βρυιΙ 6ΐιαι ηαΠα 

(«)(:ΐΐΓί8ϋΐΐ70. ΐη ΤΗΒΟΗΙΑΝΙ 1Κ ΙΜΜΠ• Ιηΐβτ^ο^ΐϋίοηιϊ• <1ιΐ€&κ, Εβίο «ικβπι €οιιβιΗυ- 
Ιιηιι ΝιΙβΓ η匿 γβΐυ^βχ βΐ!ρ«ιΐ3ΐα ΰΙ ρΓ0ΐη{&5θ:ρ9Γ4$ 

0ΐ»ιΜβιιΐΐ89 νί(Ι«ΙιΐυΓ; ηοη ε^ηϋοηο ρΓθΐιΐιηϋβαιιι•| 
Μ ΙΜΒΓβΐΙοαιη βϋβ : ββά ιΚΠββηΐ^Γ ΙηΐβΤΓΟββιηιι»* «ο 
βπκΙίλΐηαΓ <ΐ€ τοοίβ οηίοβηιιβ βίίριίΟΰΜο , €1 ίΙΙίιι» 
ηιβηΐβ» ςιιΙ θ• ιΐΐ υβαβ. 69ν6ηιΙυιη ςαο<ΐ(ΐβ ηοΙ>ί• > 
Γα(ΙίΙ«Ιβ Ιηΐ€ΓρΓ€ΐίβ, ςυΐ ηοη Μίαηι {ΐ%ιι>ιΐΜαί€9ηι 
ηοη ηονίΙ « ββά ηβ ΒοΙαίαιη ςιιί(ΐ€ΐιι οΓλίΙοηβαι Ογλ* 
«ΐϋΓβοΐβ Ιβιΐ€ΐ : 06 ίρ»ίυι ίι^ΐΜΐ-^ιΙα ?ο1 Ι2ρ8α$ ηο- 
Ιιίβ Ιιηρυΐ6ΐυΓ. 

ΟΕιΝ. ΒβΟβ »Ι8: Ιΐΐίβ&Ι. 

ΤΗΕΟΒ. ΜίβίΓ 6ρ{8ΐοΐ3ΐπι »(Ι ρΓβροΙβηΐβιη βΙ 
ΒϊΐηοΙιιηι Ιιηρ6Γ•ΐθΓ6ΐη ^ιίαιΐ» Μη€ΐϋ«$ Ι»», ςαι άϋ 
ιΐιιίΐιοκίλΐιι ΜβΙ ο<ρΙ(ί5οβ, βΙ €αη•οθΙαιϋιιΙΙ»ο• «ο- 
ε|€•ίΜΓΗ:ί$, ΐΓ•€θΐ• Ιιιςυβ βιηαίι&ΐθ^ι ΐοΜ €χΊ- 
ιηΐλπι ΙηΐβΓΓΟ^ο, ίΐιηβ 8βηΐΙ»^ αΐ Ιη 6« ρ6Γ•€τ!ρΐιιιή 
€•1; 9η ^Π^ιηιΙ «ογοπι• <{»« Ια ΙΙΙα ρ<ϊηεΗρΐ» μπι, 
ηυΐϋυ• ιηοιηβφΐί ιΐιιεαΐ ? 

6ΕΝ. Ιΐι ΐυπι «οηΐίβίΝΐηι, 61 ίΐΑ ββπΐίο, βίεαΐ Ιη 
«ι ρβΓβΰηρβΙ• 

ΤΗΕΟΒ. Οιια$ Κ3τηο4θ9 ΓθοίρΙ$7 

6£Ν• Νΐε»η8ΐ!ΐ 8Αη•(οΓυιη 518 Ρ^ΐηιΐΐι ; €οιι- 
0ΐ>ηΐίηοροΠΐαη«ιη, 8Αη€?0Γυπι βΐ ίη»Ηηΰ(α άΐνίηο 
|^ηΚ)€Γΐιΐιΐ0Γΐιιη 450 Ρ^ίΓυι» ; 61 ΕρΙ)68ΐη8ηι, 8•η€ΐο- 
ηιηι 300 Ρ^Γυιη, ίη ςυ» Ν65ΐθΓΐυ8 8Κ> οΟΙαο γ6- 
νηοΐυβ ίυίΐ. 

ΤΗΕΟΒ. Οιιοηιηι (Ιθ€ΐοηιιη 86Γίρι& 61 (Ιθ€(ηηΐ8 

»ΡΡΓθΙ>88Τ 

Ο ΕΝ. ΜϋζηΧ ίΠΊιΐ8 ΑΟϋΟίβϋ , 8811611 6Γ6|[0Γϋ 
Τίΐ6θ1οβί, ΒΑβίΙϋ Η8^ηΙ, 8βηοϋ Οτ6%οτ\\ Ν7586υι, 
88η6ΐΙ ^08^η^8 εΐΐ]Τ5θ8ΐοπιί, 88η6Γι ΕρΙΐΓΦίηΙ, 8»η6Η 
Ο/ηΜΙ ΑΙβχιη^ΓΐυΙ αΐιϋΕΐΙΗβ, 61 ηοαΙίΟΓυιη λΠοΓυω. 

ΤΗΕΟΒ. Εγ^ ΐ66ΐΙοη6ΐη 6ρΐ8ΐο1» Ιυ« ΙηεΙιοβ• 
ιηυ8, 61 ορίίοιη Ιο 6» οοηαρκΙιβηδΟΓοηι ηΐ6ηΐ6ΐιι 

ίΠΐΐ6ηΐ6 60η8ΐ(ΐ6Γ6ΐΙΐα8; 8η ρΓ»(ϋ6ΐ08 (ΙίΤ08 Ρ8Μ8 
61 83η6ΐΙΙ8 87ηο<Ιο8 86ςυ8(υΓ• 

βΕΝ. Η6εΐ6 <ϋ6ί8 ; Ιΐ8 Α8Ι. 

Τυηι ρ6Γΐβ|[6ηΐ68ι Λά 6ΐιπι 1θ6αηι. νβηιπιοβ, υ1)1 
86Γΐρ^ιιιη 6η« : Οίείιηιιβ Ιη €ΙιγΙ$Ιο ιι•ΐυπιηίΐ ιιη8ΐη 
6886, ηοη 860ΐιη(1ηηι ΕμΙ^τεΙίΰΠ) οοηίυη(1βηΐ68 ; η66 
8β6αιιάιιηι ΑροΙΙίηαΗιιπι (}6ΐΓ&Ιΐ6η(6$ : 86ΐΙ 86€ηηι)<ιηι Β ερωτήσει; ήμων. Έστω ^Ι ήμ?ν ώς Ιξ ΙΐΒ8ρι»«^ 
ηως χα\ ομολογίας αμφοτέρων» 8ΐαν Ακόόσινμέν «8 
66χ ορθής «Τναι ΙννοίαςβΤναι^χοον,μη 8&ϋ>ς &9θφαΙ« 
νεσΟαι, 8τι τοδτο αΙρ£τ(χ<ν Ιβτιν, άλλ' ερωτών έίκι* 
μ8λ^, χα\ βι5άσχ€σ0αι τ^^ν. «ημασίβν τή« ΪΜξβΛΚ* 
ιψΧ «λν νουν του χρωμένου α6τ||. ΠαραφυλΑτκ^Οαι 
€1 δ8( ήμΑς χα\ τ)|ν άγροιχίαν του Ιρμηνέως, Ις «6 
μ^νον δτι γραμματκχήν ουχ οΚβν, Αλ^ οΜλ τΙ^ι» 
Ελληνίδα ΐ(8ζ4)ν διάλιχτον χαλώς ΙξίίζΙαταΧΰΛ • μή 
ηως τδ έχ8{νου &γν6ημα, ή δλίσδημα, ήμέτβρον Ιο• 
για6||. 

Ό ΚΑΘ. Ευ λέγεις • ο5τω γ^νέσβω. 

•ΟβΕΩΡ. Άπέστειλβνή μεγάλη άγιωσύνη ^« 
πρ6ς τ&ν χραται6ν χα\ &γιον ημών βαβιλέα Ικιατο- 
λΙ)ν, ή διαλαμβάνει ιιερ( τ» νων κεφαλαίων €^ς 
'κΙφΛως χα\ ηθών έχχλησιαστιχΔν. Έρωτω ο(»ν 
%^ν μεγάλην Αγιωσυνην σου» εΙ οΙΟτω γρ<9νεΙ. ώς Ιν 
αύτΙΙ γέγραττεαι, ή τι των Ιν α^τ% γεγραμμένην 
άΑετεΤ. 

Ό ΚΑΘ. ΟΟτως Ιφρ^νουν, χα\ οΟτω φρονώ, ώς Ιν 
ούτί^ Ιγραψα, 

'ό ΘΕύΡ. Ποίας συν^υς δέχη ; 

*0 ΚΑΘ. Τ4)ν έν Νιχαία των τιη' αγίων Π^τΙ• 
ρων • χαΐ τ))ν έν Κωνσταντιι^ονπ^ι των ρ^ έ^Ιων 
6εοφ<5ρων Πατέρων- χαΐ τήν έν Έψίσψ β* άγ«8Μ 
Πατέρων, Ιν } Νεστ4ριος χαΟ^^ρέθη. *0 ΘΕίΙΡ. Ποίων διδασκάλων στέργεις τ&ς γρβ- 
£ φά; χα\ διδασκαλίας ; 

Ό ΚΑΘ. Του μεγάλου *Αθανασ(ον, τοϋ αγίου 
Γρηγορίου του θεολόγου, του μεγάλου Βασιλείου, 
τοδ αγίου Γρηγορίου Νύσσης, του άγΙου Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου, του αγίου Έφραΐμ, τοΰ άγίον 
Κυρίλλου ^Αλεξανδρείας, κα\ άλλων ΐΒολλωγ. . 

Ό ΘΕΟΡ. ^Αρξώμεθα λοιπ&ν της αναγνώσεως «ης 
σης Ιπιστολης, τιαί σχεψώμεθα άδελφίχώς των Ιν 
αύτ|) κεφαλαίων τδν νουν^ εί τοίς προ^^θιΓβη Φείοι^ 
Πατράσι, χα\ ταίς άγίαΐς συνόδοις Ιηεται• 

Ό ΚΑΘ. ΕΟ λέγεις • οΟτω γενέσΟω. 

Κα\ άναγνόντες, ήλθομεν εΙς τ^ τόικον, Λ Ι^ν 
γεγραμμένον- Αέγομεν μίαν φύσιν ε!ς τ&ν Χριστλν, 
ο&χατά τ6ν Εύτυχέα συγχέοντες^ ούτε ιμιτι^^ τ^ν 
*Απολινάριον έλαττοΟντες, άλλα κατά Κδριλλον ΑΙειεηϋίΙιιαπι βηΐιείίιβαι ε^^ηΙΙαιη, Ιη οΠίΚΗίοχίε, Ο ^ν "Αλεξανδρείας έν όρθοδοξί^, άτινα Ιγρο4«ν εν (|ΐι« ίη Ιϋ>Γ0 6οηΐΓ& Ν68^0Γ)υιη 86Γΐρ8ίΙ, |ΐη8ΐη 68^6 
ηλίαΓ^Γπ δ6ηηοηΐ8 ίη68Γη«ΐ8ΐη• 

ΤΗΕΟΒ. 58η6ΐυ8 ε5ηΠυ8 ηοη <ΙΙχΗ αη«ιη Ιη 
ΟΜείο η8ΐυΓ8ΐη η60 ηηβπι Οιηεϋ η8ΐυΓ8ηι ; 864 
ιιη^ηι ιΐ8ΐαΓ8αλ δοπηοηιβ ; 86 <ΐ6ίηϋ6 8υ()ίί6{(» ιη- 
€8Γηιΐ8ΐη• Τοι ν6Γ0 880611188 ηββΰΐο ςυο ρ8οΐο Ιη• 
66βΙΐ8ηΐ6Γ 61 Ιί1ΐ6Γ6 η8(ιΐΓ8πι ιιηειη Ιη ΟΙιΗείο <11χ11• 
Α6 βιΙγογ «ιυΜβηΐν οογ το66ΐη 8 88η6ΐο υΙγο ροβί- 

18ΠΙ ΠΙ0Ι8Τ6 811 8088. 

ΟΕΝ. Νοη ηιαΐ8νΙ. Νβπι ιϋ6ΐη 8ίβιι{068« ηείοΓλ 
ϋΐιήβϋ, 61 η8ΐυΓ8 δ6Γηιοη!8 Ιη€8Γη8ΐ8• 

ΤΗΕΟΒ. Νοη Ιϋ6ηι 8ί8ηίΑ68ΐ, 8Κ>8ΐΐ ! ηαπι ΟΜ- 
$ύ ηοιη6η, ϋ(πιπΐ4α6 6οη|υη6ΐιιπι εί^ηΊΑοαΙ, Ι)6ΐιΐη 
ΐΙοΜίΙ 61 Ιιοιηΐηβΐϋ *- ρΓορ(6Γ68 (ΙΙοίηιιη, 56πηυ οβΓΟ τ{) βίβλφ αύτοΰ κατά Νεστορίου, δτι μ^ ΙστΙν ή 
φύσις του Αόγου σεσαρχωμένη• 

Ό βεΟΡ. Ό 9ΐγιος Κύριλλος ουκ εΐιιε μίαν φυ^ν 
,είς τ6ν ΧριστΙιν^ οΟτε μίαν φύσιν τοΟΧριστου, άλλα 
μίαν φύσιν τού Αόγου, χαΐ τότε Ικήγαγα^τ^ σε• 
σαρκωμένην. *Η δΙ άγιωσύνη σου ο^χ οίδ* βκως 
άπεριμερίμνω; κα\ άδεώς είπε μίαν φύσιν αίς τΙ^ 
Χριοττύν. Κα\ θαομάζω, πώς έτόλμησεν Ινολλαγήν 
ιε^ιησαι της πκρά τφ άγίφ τεθείσης λέξεως• 

ΌΧΑΘ. 06χ ήλλαξα. Ταύτ^ν γάρ σΐ^μαίν» φύ- 
σις Χρίστου και φύσκ του Αύγου σεσαρχωμέ^• 

Ό ΘΕΩΡ. Ου σημαίνει ταύτύν μ|| γΙνοιτοΙ «6 γάρ 
Χριτε^ δνομα, κυρίως τλσυναμφάτερσνβηλοί, θίΐν 
όμον χα\ άνΟρωπον ' δι^, Ό Αδγος «Ιρ| ΙγΙνινι^ 123 ΟΙδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. "Μ ιΤιαν, 'Ο-ϊΐΐν γ^^ λ^γωμιν μίαν φύίίίν τοδ Α4ρυ^ 

Ό ΚΑβ. Κα\ %ίς των αγίων μιτ4 ^ν Ιιι^ΰσιν 
τοΐΗο Ιΐα^|54^ν ιΐϊκν ; 

&μτ^βας« 

*0 ΚΑΘ, Δλΐξον ήμΐιτ !>& ΐ^ύτων^ χαΐ &ρχ«Ι ηΐϋ£. ΙΐΙεϊη «ι ίηιΐ^ ρΑΐ^ι, ψίη4 ηϋναη η^ηεΙ^πϋη 
ιιΠΑίΐι ΟΙιΗ$ι> ιι^υηπι (1ϊο«ΐ. Ιΐιι^ιιη ν^ΓΟ ηι1ιΐΓ«ίπ 

竧ίυϊ ιηΐβ ΐρ^ιιηι 0*ι%1ΐ^ Ο^ψρβ <^ϋηι ιίΐαηχιΐΒ ιιΐΐΐπι 
ΐΐΑίιιησι ^Γΐηπηΐ£ , ιΐΐνίααιη Κοϋ ϊ*!!!! ηιΐυηηι 

ιΐο}> Γ^οΙΙ ; (όΐβ ΠΕία ι^]ϊΐ1ιι!ιΙπιϋοηίι ΰϊΐηι ^πιβ 

ΟΕΝ. Εϊ Ι|ΐϊ1ι βΐληεΐ0ΐιιπι ϋοιαίΐΐηηι ρο&ΐ ιιιιίο-* 
ϋ^αι ^{ν: £ΐρΓΰΐ(§β ιΐίιίΐΤ 
Τ[ΙΕΟΚ. Οίηιτβι ςυοηιηι ηοιιιΐηΐ ιηρη Γβ€θΐΐ' %ι2^*Β^Ιρ4ΐ^ τ^ «Ιγίων λίχιΐρ π^^^ς ϋγ«υ«ιν, Β ιι^ίΐα {|ϋθ4 9Ϊ> ϋΐϊο ιιηΰΐΟΓαιίϊ ύΙοίΐυΓ, λ^ Φϊυηίΐιΐϋ *0 ΒΕΩ^, Οΰχ Ινα μ<$νο^ρ Ιλλ^ αΐ^ν 0ιφ %έψίας^ 
βδς Ινώ ^νιιμαΐττΐ κΐρηκα^. Μ4νΌν μί) Ιχ»4ΐίήβϊ|ί 
Ακ^ϋων^ Κϊΐ %±ηω^ ίραρ€ΐγέγ<ι» ^ές μσρτν^ίας. 

^ ΚΑΘ* ΛιΑ τοίι^ σννηβροίσθημιν, !να^^άλη- 
ϋ€ «ϊ»ρ«>μ£ν • ΐ£αΙ ο$ Μ ήμί^ ΑχχαχεΤ^ Ιν Τ'Λς 

Ό Θ£ΟΡ, ΪΙρ^ ιης τών χρήσεων Ββϊ>ίΐ<ϊ^ορ5;, 
ά¥«Εγγι?ΐ>ν οΐμαι «ίπιΤν, «ί Ιίτϊΐν οάίίβ, χαΐ τί έίΠΐ 
9^^, ιί τι 6ΐϊβπασΐΐ, χαΐ τί ιιρ^ίωπον, Αίά τοι 
«©δτο Ιρωτώ, ΐϊώ< ταΰτ* έχδίχτι; ώς οί Ιξω, ?! ως 

Ό ΚΑΘ. *ΉμίΙς κλΙ τών άμφ^^ρων ΐθΰ( Δρι- 
^ι^Ι^ τ>ϊ>ς ϊΗρΙ τών ^ρ^ΛΐιμΙ^ων γ*νώ§κήμ6ν, χαΐ 
^ρ&ΐ ιΙ ιΰΐΐΐ* ιών της Ε^βιβίίας ΐΐ^γμάτων Ιιτ^τη- 
μονΐκΐα< &;ε€υ§ΰναμ£ν, 

Ό ΘΕΟΡ. Έγώ ιιλχί<ϊτην Ι ν τούτοις ΐι«φ«ρ^^ν 
ιών £&ύ κρί^ ΐοΐϊί ΰΐβΐΰχ^λ^ΐ της Έχχλτϊαία< 
(ρ£ί. 01 γ^ρ Ιξω ΰ^ψύ τ6 Αϊομον, Ιζ^^ι τ^ν ΰτ©^ 
#τα^ιν, χφΙ τ^ ίν τ^ αριΟμφ^ ΰύαίαν ΐρΐζΐ^νται * 
§χιρ οΐ Μ*ίί ϋκτίρις βΐ> ΐΐ«ραΐΙ;^ν^9ίκ ΟΟ^ίαν γάρ 
^ Ιηφ^ροι Π«1ρ(ΐ χό\ φυσιν τ^ κα&^ΐηι λίγ^νιν, 
ΜίΜβ θΐ 1{ρι» ιΙΙ&ΐ ών^μαίταν. Λιΰ έιτί τϊ^^ &γία< 
Τρι^ς μίαν φύϊΐν καΙ μΐύΐν ΰύαΐαιν Ιβογμ^τν^αν^ 
ΰιΐθ«τ4ΰ£ΐΐ ^1 τριΤς• ώς τ^ζ φύβ*ως χα\ της οΜαζ άίύύίτ : ηιιοΐ! ΟΜοη §1» ιιιιο άΐ¥ΐι>α 3|ΐίΗίΐι >|Ι1»Κ 
ΤΜΕΟΚ. Γΐύη οηνιη <ϊιιηίΑΐα( ΐΗΐ^η^&ιΐι, ««^ 

Η οτηηίααι ΐΐΐιϊ Νΐΐ^ιΐιιιοηί» ρΓοΓϋπηκ 

ΤΚΕύβ* Αίΐΐβΐ|»αιη ιρβ4 <ίΙο*4 ρπιΓϋΓλίηΐϋ^ ιΐ0• 
$ϊΐ, ξ^ιιΐί} η^Ευρβ, ςυΐιΐ Η]Γρο§Γ3£Ϊ&, ςιιΙ^ ρΰποπΐΐ, 

6£Ν. Νοι ϋϋΙϊΟΓΐΐιιι ιΐό ?ϋ«!1ιυ5 !η£€β ρΓύροβΗϊΐ 

ΤΗΕΟΪΙ. Ε^ύ ρΙαΗΐϋΐιΐϊΐ Ιύ Ιιϊι «χΐτ&η«ο$ ^ΐι £α^ 
ΰΐοβΐχ ΰΐΐιτΙηΗΙϊακ άϊ%ύύ€ΐ^ νΐιΐβ^. Νιιτΐ ϊΠί €ηι«ϋι1 
^Οιηΐηϋΐί €Τϊ6γ1 ίινιΙΐτϊ^αιιΐΒ , &ΐν« ' 1ϊγρο3ΐίΐ£ίιι , Η 

«ϊίιτ«ι»ί Ρ4»Γβ§.ηοτι Α^οαίΐΚϋπΙ. Οαΐρρβ Ριίτββ ίΙΠ £Κ^ 
Η η 3 τη θΐ ιιη Β ίη »μ Ιι^ΐ^ι η ϋι ηι ^ Ιι γρθ£ Χζα6& νθ Γθ ίΓ<» « Α»9ρώη4Μν φύσις μία οίίβ, Λπϊίρονς ίγΐί ^&ς ύπ»* 
ίτ^ΰΐΐΐ» οίο^ ΙΙΙτρον^ χαΐ Ο» Ολον, χαΐ ΐϊ4ντας τσϋς 
»«τΑ μΙρος άνθρωίΐονς, Ό δι ΆρισιοτΑης τΜτ<>* 
μ^ χ«1 Τ& Ιντψ ίριβμφ^ Ι^τοι τί]ν ύπΐα^αβίν, χι^ 
^^Ιι^ ονσΐϊν ώρίσατ^ι οΟτωφάβχων Όνσία ^έέφτιν 
ή )ΐιιρΐα^«τηι ια\«ρώτΐλ»{, κ,^"^. μϋΕστα λεγομένη, 
1^ μΙ|«€ χΛί' ύη«^ιμένοι» ίΐ¥&ς λίγ&ταΕ, μήτιέν 
&««Μ«ιμΙν^ τιν{ Ι«ιν, «ϊβν ΙΚ*5 Μρ*ιΐ«>ς, ή 
δτκ Γλ^Η. 11% «5^ Ί^ ^ΰρβίίν τηί ήμ*τΐρ*ς αΰ - 

ΟϊΐνΛγαγιΙ* ί^ν«τίν |ηι• %οϊ,^ μίν τλ ι^θίλον^ «Ιι^ Χ ΚΑ#. Κ(κΙ ϊ^μιϊς %ψ οΰβίβν ι^\ τήκ φ^#ιν Κ^ροϋίΐβϋΐ €ΐ>ηΐΐίΐ6βϊ ί βΙ ΗηηΐΜΐιιιη ^ι»ΐ4ότα ϋ<ϊΓΐ« 
η^Ιΐΐπ Οΐΐιη ιτπΑ ηύ ^ Ιαίϊ(\\%Μ% Ηΐΐ)ΰΐ Η}Γρο£ΐιΐΰΒ; 
ριΐϊΐ ΡίτΕΓϋΐη ^Ι Ρλτιΐιΐιη, ^Ι ϊΐθΦΐΐ)ΐ5§ δΙ^ϋΐΛΐιιιι ϋΐΓι- 
ν«Γΐο5. ΑΓίΜαΐΐΙΰΑ αϋ1«Μη ΐηιΐινίτΐηυτη , Π υηιιπί 

ιΐ]ίι«1ιίι τ«Η»ί&(ί&υ» ; ΒαΜαπΓΐϋ, ςυι^ ]|>γτϊργ!1£^ιιτ飫 

ιΐ6 «ιιΙ)|«ςΐο <ιιΐόι1ιιιι ιίΙϋΙίιΐΓ, η^^ {ι> »ΥΜ}υΦ ίΐ»1^>)«€ΐο 

€^ ΰθπ ραΐΐϊκΐ ιιΐ «Ηθηί 9ί) ονίΐϊ ιΐϊΐϊΪΓο ΐΐίΐη 

ιιιΙ>§ΐιηΙίΑη ο( ιΐϋ«ΐΓ#πι ΐϊαίν€ΐ^1« ςιιΐ^έιιη ^ ϋΗ 127 ΤΗΕΟΚίΑΝΙ 128 

ιι«ΙνβΤ5Αΐί1)υ9 αϋ'•!ρΙπιο9, ροηοη&ιη Τ6Γ0 βΐ Ιι^ρο- Α &π\ των χαθ^λου λαμβάνομβν, τ^ ^ πρ^βϋκβν χ«Ι 

τήν δπ^ασιν, Ιιή των χατ& μέρο^. ΤΙΙΕΟΕ. Ηϋ€ΐο αηΐηιο, 1>θ«ϋ89!ιη« ΡαΙβΓ, οΙ) 
1ι•η6 ΜΐίβΓαοΐίοηοιη : ςιΓι 61 Ιιμ Ιβ ρ^Ηβ οιιαι 
ΜΐΐϋΙΙβ Ρ•ΐηΙ>υ• €οη•€ηΐίβ• ΟαΙιΙ ΙκΙΐυΓΤ ΙιοΓαιηιΐθ 
Οιιίϋοηββ »ε ιΐ6€ΐ:ΐΓ9ΐίΑη€ηι βχροηβιηιιβν απ ιοίηοι 
Ιιοο ηο1)ί• Βϋίβείβι » ηιιθ(Ι βυΙ>8ΐληΓϋ βΐ οιΐυπι 
φι!ϋ(1βπι υηΊτ€Γ8λΙο «Ιυΐ; Ιι^ροιίΜΐι 61 ρβηοη», 
Βΐη{;οΙαΓ6Τ 

6ΕΝ. 51 ι15Ι ηαοΐβιΐυοι οοη 6ΓΗ6ζροη6Τ6, Ιυ)>6ΐΐ6 
6<|ηί<ΐ6ΐη «αϋίαιη. 

ΤΙΙΕΟΗ. ΝιΙιΠ 6|[ο πτβυιη ρΓοΓβηηι, •6<) ςιιΐϋςοίϋ 
Ιρ•9 008 Εΰ6ΐ68ΜΒ ΙιιηιΙηι <Ιθ€Ι1βΓυΐΐΙ• 

6ΕΝ. Ιϋΰΐιι 61 1ρ86 €θ{ηοΜ66Γ6 |[β8ΐΙο, ςυΙ<Ι ηΐιηί• 
ηιιη ΕΓοΙϋβί» (ΙοαοΓβι ΐΓαόίιΙβΓυηΐ. 

ΤΗΕΟΙΙ. δαηοΐί Ρ3ΐΓ68 Ιΐ8 8υΙ>8ΐλΐιΐί»πι ιΙβΟηΙβ- ^ 
Γυιιΐ : διι1ΐ8ΐαηΐίι ρΗηιυιη 61 ρΓορπβ 6βΙ» ςιιΙϋ^ιυΜ 

Ρ6Γ 86 8υϋ8ί8ΐΙΐ« 1160 6886 ΒΙΐυηΐ ||3ΐ>6ΐ Ιπ «ϋθ• Ο,ίύά 
«016ΙΙΙ Μ ςαοϋ ρβΓ 86 8ΙΐΙ>3ΐ8ΐίΐΤ φΐοά ρ6Γ 86 681» 

86 ηοη ρΓορ(6Γ 8ΐίυΗ, ν6ΐ ίη 8Ηο 8ηυιιι «886 Ιΐ8ΐ)6ΐ; 
Ιιαο 681 ηαοιΙ ηοη 6{;61 9116γΙιι8 4Γΐ€η]ιΐ8 6χΐΓ3 86 8(1 
Ικκ: υΐ 6Χ8ί8ΐ9Κ, ςαϋΐβ ςιιΐάιίαηι 681 εοΙοΓ, ρυΐιι 
ηίββΓ »υΙ 8ΐ1)α8 : ςη;6 ρ6Γ 86 ηβςυβιιηΐ 6Χ8Ι$16Γ6 

8{η6 €0Γρ0Γ6 ({υΟΐΙ 6Α Γΰοίρΐοΐ , 86 ;ρΓ0ρΐ6Γβ8 €0* 

1θΓ6ΐη ηοη (1ί€ΐιηη8 68«6 8ΐιΙ)$ΐαηΐί3ηι. Ιρ$υιη τγγο 
€0Γρυ8| ουί εοΙοΓ ίη68ΐ, 8ΐΙ Ιιοο οοΙοΓίβ Ιΐ8ΐϋ1 ίηϋί- 
^61, •1 €0Γριΐ5 811. Ιπιο ηιη1»1ΐ8 οοίοπίιαδ, !ρ8ΐιπι 
ηοη ηιαΙαίιΐΓ. Μ.ιια οχ αΐϋο ηΙ(|^Γυηι Γι4, 6Χ ηί^ΓΟ 
Αανηπι, «Παηινβ οοΙοΓΟίη ίη<ΙιΓιι ; ίρβυιη Τ6γο βοπι- 
ρΛΓ Ιά, ςυοϋ οβί, πιαη6ΐ. 1(.ι<ιιΐ6 ρΓομίΟΓ €0Γρ08 
6οΙορ 681, υΐ \ύ 6θ1θΓ6 Ιίη^ηΐ, ηοη 8ΐι(6ηι 60Γριΐ8 
ρΓορ(6Γ €0ΐ0Γ6η), 86ϋ 6Χ 86ίρ$ο. €οΙθΓ ιΐΜβιη Ιη 
6θΓροΓ0 Βυυπι 6886 Ιι&1>6ΐ, €οτρυ8 811(001 ηοη Ιη 

ΟΟΐΟΓβ, 86(1 ίη 86ίρ80 6X818111. Ε»») θΙ> Γ6ηΐ 63ΓρΐΙ8 

6υ1)8ΐ6ηιΙαιη νο68ΐηυ5, οηπι ρ6Γ 86ίρ$ηηι 8υΙ)5ί8ΐ8ΐ, 
61 Ιο 86ίρ80ν ηοιι Ιη αΐίο ευυηι 6886 1)8ΐ)68ΐ. Ουίιί* 

φύά 6Γ^ ρ6Γ 86 8υ1ΐ8ί8ΐίΐ, 61 111 ΑϋίρβΟ, ποπ Ιη 8ΐίυ 

«!Χ8ΐ8ΐίΐ, 681 8υΙ)8ΐ8ηΐΐ3• δυηΐ αυιοω Ιιχο νβΐ οχ 
ΙΙΜΙ16Η6» Τ6ΐ 6χρεηΐ8 ηΐ8ΐθΓΐβί. ΜαΐβπΑΐί» 8υηΐ, 
ΙβΓΠΙ» 8(|η89 Ι6Γ, 1§ηΐ8 : 61 Γ68 6Χ 1)18 €οηιρθ8ίΐχ, 
1&ρΐ8, 8γ1>ογ , 60Γρυ8 8ΐιΙιηηΐιιιη. Εχρβιΐία ιηηΙβΗβί» 
9θίοΐ8 ΓαΓιοηο ρΓφ(Ιίΐ8 « 8η{6ΐυ8• Ηφο ί|$ίΐυΓ , 
ιιΐΐ ηΐθ(!ο 8ίοΙ>8ηι, 8ΐιΙ)8ΐ8ηϋ8 ϋίευηΐιΐΓ. Οαίρρβ 
0608 υΙΐΓ88υΙ)5ΐαηιΐ8ΐί8 6Μ, 8υρΓ8 οαιηβπι ρο- Ό ΘΕΟΡ. ΕΙίγέ σόι της άκολογίας• μαΜ^βώ• 
τατ€ Π&τβρ* 9ύμφρ<ι»ν χ&ν τούτφ %οΧς ΑγΙοις Πβι* 
τράσι τυγχάνβκ• 'ΓΙ οΙ»ν ; τούτων «Γπωμβν «>{ις 
δρους χα\ τΙ)ν έρμηνιίαν ; ή τούτφμ^νφ &ρχοόμ&θα» 
€τι ή οδα<α χα\ ή φύσις χαθ^λου 1βτ(ν- ή βΙ ύνό- 
στασις χα\ τ6 πρύσωιιον, χαθέχχστον ; 

Ό ΚΑΘ. £Γ σοι φορτιχόν ούχ Ιστι λίγβιν, Ιγώ 
ήβέως &χούσομαΐ• 

Ό ΘΕΟΡ. Έγώ 1μ&ν μίν ο63έν Ιρω, Αλλ* β«8ρ 
οΙ της Έχχλησίας φωστ4}ρ8; ήμ^ έζ8π«£β<υσ«ν• 

Ό ΚΑΘ. ΚΑγώ τούτο ΙπιΟυμώ μαθ8Τν, τϋστιν» 
9πβρ ο( της *Εχχλησ(ας «Γπον διβάσχαλοι. 

*0 βΕ(1Ρ. 01 &γιοι ΙΙατέρ€ς τ^ ο6σ(αι» οΟτως Αρί* 
σαντο. Ούσ(α ΙστΙ πρώτως τ« χα\ χυρίως• «&ν 
βτιικρ αύΟυπύστατον ύπάρχβι, χα\ μή Ιν λτέρφ 
Ιχ<ι τ6 «Γναι. Τ( ^ Ιστιν αύΟυπύστατον ; II )(αΟ* 
έιυτ6 £στ(, χαΐ οδ δι' &λλο, ίοΟτε έν έτέρφ Ιχδΐ τ^ 
είναι* τουτέστιν» β μή χρήζει τιν^ Αλλον ΙξωΟβν 
αυτού ιΕς τ& ύπάρχβιν* οΙόν τι λέγω τ6 χρωμα« 
τουτέστι τδ λκυχίν χβι\ τ6 μέλαν * χα\ τΑ τοΜίΟτα 
ού ^3νανται χαθ* έαυτΑ είναι, χωρ\ς σώματος τοδ 
δεχόμενου αύτΑ ' χα\ διΑ τούτο ούβέ ούσ(αν λέγομιν 
είναι τδ ΧΡ'^μ^. Τ6 δ& σώμα αύτδ, έν φ έστ% τ( 
χρώμα, ού δέεται τού χρώματος, εΙς τδ είναι σώμα* 
Αμέλει χα\ τών χρωμΑτων ΑλλασσομΙνων • αύτ^ 
ονκ ΑλλΑσσεται • χα\ γΑρ έχ λευχού γίνβται μέλαν, 
χα\ έχ μέλανος ξανΟδν, Ι) Ιτερον χρώμα μεταμφεΑ• 
^ ζεται• αύτδ δέ μένει, δπερ έστιν, Αεί. •Εστιν•5ν 
τδ μέν χρώμα διΑ τ^ σώμα Γνα χρώζη αύτδ• τδ δΙ 
σώμα ού δι)[ τ6 χρώμα, ΑλλΑ δι* εαυτό* Χ2\τδ 
μέν χρώμα έν τω σώματι (χει τδ είναι * τδ δέ 
σώμα ούχ έν τψ χρώματι. Αλλ* Ιν έαυτφ Ιχ8ΐ 
τδ είναι. ΔιΑ τούτο ούν τδ σώμα ούσίαν χαλού* 
μεν, επειδή αύθυτιόιτατόν έστι, χα\ έν Ιαυτφ, ούχ 
έν έτέρφ Ιχει τδ είναι. Ούχούν ?:Αν δτιινρ αύΟ- 
υπόστατόν τε ύπΑρχδΐ, χαΐ έν έαυτφ, χαΐ μί} έν 
Μρι^ ύπΑρχει, ούσ{α. Έστι δλ ταύτα II ύλιχΑ, 
ή Αύλα, ύλιχΑ μέν, γη, ύδωρ, Αήρ, ηύρ, χα\ τΑ έχ 
τούτων συνθέντα, λίθος, φυτδν, Ιμψυχον σώμα* Αύλα 
δέ, ψυχή λογιχή. Αγγελος. Ταύτα μίν ούν, ώ; Ιφην, 
ουσία χαλούντακ/0 γΑρ Θεδς,ύπερούσιος,ύιαρέχεινα 81108 6886ηΐΐ8ηι , 61 8ΐ (\Μ\ά 1)18 6ΐ!3Πίΐ υΙΐ6Γίυ8• Ι) πΑοης ουσίας, χα\ εΓ τι τούτοιν ιεο^^ωτέρω ύιεΑρχει. Αι4α6 1)06 ηιοιίο \άπϊ οο£;ιιίΐυιη 1ΐ8ΐ)6Π)η8, (|υί(1 8υΙ)« 
8(3η1ίο 811. Νπΐυπι νβΓΟ, ο$1 ΙιΟΓυιη 6ΐι]ιι$ςυ6, ]8ηι 
Γ666η8ΐΐοηιηι, πιοΐυ8 6ΐ ςυίβΐίε ρπηοίρίυιη, (ΐϋ3(6ηα8 
Ιη {ρ8{8 ρΓΐπ)ί8 6Χ8ίϋ1ίΙ, ηοπ 86€υηι!αιιι βοοίϋβπε. 

ΥΟΓϋί βΓ8ΐί8, (6ΓΓ3 ςϋίϋβΠΙ Π)0ν6ΐΗΓ, ί|α3ΐ6ηΐ18 ΚβΓ- 

ηιίιΐ3 ρΓοϋυοΙΐ, 61 ί6ΐιΐ8, οιπηίηοΓίιιβ 3ΐΐ€Γ3ΐιΐΓ ςυ3- 
Ιοηαβ 86θυη(]υιη Ιι.όο ίρ$3 ίη ί(Ι ιηιιΐ3ΐυΓ, 8θϋ 63ι1βπ) 
ςυΐ68ΰί1, ςυοι] 3ά (Γβηςίΐίοηβηι όο Ιοεο ;μΙ Ιοειιιη 
8ΐιΙη6ΐ, οηιηϊηο ίιηηιοΙΙΙίε 6ΐ ίΐίηοΓίδ οχρβη. Ιΐ3(ΐαβ 
οιοΐυε 61 (|υΐ6ΐί8 Ι)θ]υ8πιο<Π ρππείρίηιη, ςαοϋ Ι^ττχ 
•υΙ»8ΐ8ηΙΐ3ΐ1ΐ6τ ίη6βΐ, ηοο 6χ ε0υ83 ({υ3(ΐ3π) 30€68• 
8)1, η3ΐθΓ3ΐπι γοε8πιυ9. Ιρβααι νβπ) ηβΐιιπβ ηοιηεη 

8ΐ) η&8€60(1θί;ΐ01υΠ1 68ΐ,Ι(ΐ6$ΐΑθ 6X8151611(10. ΟποΓίΙ, 

01 8η1>£ΐ3ΐιϋ» οιΐυΓΧ<|η6 ηοηιοη 1ιΐ6-'χ «ίςηίΟοΰΐ: Τ( μέν ούν έστιν ουσία, Ιχομεν έγνωσμένον. Φύσις δέ 
έστιν Αρχή τής έχΑστου τών Απηριθμημένων τούτων 
χινήσε(ί>ς τε χαλ ηρεμίας, έν οΓς κρώτοις αύτοίς 
υπάρχει, χαι ού χατΑ συμβεβηχδς. Οΐόν τι λέγω* 1| 
γή χινείται μέν, χατΑ τδ βλαστΑνειν, χα\ ζωογονεΐν. 
χα\ τδ βλον ΑλλοιούσΟαι, χατΑ ταύτα αύτΑ εΙς αύτδ 
μεταβα)^ομένη * ήρεμεΙ δέ χατΑ τήν Α«δ τδπου εΙς 
τέπον μεχΑβαα'.ν, Αχίνητος ού^α παντελώς χαι Απ^ 
ρευτος. Τήν ούν Αρχήν τής τοιαύτης ηρεμίας τβ χα\ 
χινήσεως, ουσιωδώς τ^ γ{ ένυπΑρχουσαν , ούχ δχ 
τίνος δέ αιτίας αύτ{ γενομένην, φύσιν χαλούμ6ν• 
Παρηχται δέ αύτδ τδ δνομα τής φύσεως παρΑ ^ 
πεφυχέναι, τουτέστιν ύπΑρχειν. Όστε τδ αύτδ ση• 
μαίν^ι τδ δνομα της ουσίας χα\ της φύσιως * 'βλ |ΐέν 129 ϋϊδΡϋΤΑΤΪΟ 1Μ ις^ρί ^ ιϊνβι, τ^ 61 «βί>4 -ί^ π^φΐ^χ|Ί«ϊ^ 'Λμφ^τ^ρφ ^ »*ΐΐ'"*«Φ«5 ιΐβιίαΰΐΐίΐη ι ?0ίΙ>ΐ5 ροΗ:! ιΐΐΐηοίλταϊΐιυι^ β£,% έν φ ^ ιών βνμββίηκΐτων άΟροΐίτμβ, ώ; έν ίν\ 
^τΐ€χ<ιμένφ, πράγματα χα\ Ινιργεί^ι ύφί»η^χ£ν, 
Έίπιν ούν ή οώσί« αύτ* ΐ& 6 ν 7ϊρ3γμα, Ι; ΰε ύπίοΐΛ- 

ις*>» Ιιηβΐίιΐρΐϊΐίμινίΐ. Πρ4ΐω?Εΰ^ 51 1^^"*» * ^** '<**ν 
οί}((ί«ιΐν Ινΐργηματων %ά χα! ΙΙ(ωμάΐ<ιιν άρ(1ι^λ»ν 
χαΐ ΐΕΐρι«ύρ&9μ<νην ίων ^μοφυών α^ιβΟ παρέχβτοιΐ Ι»»ΐιΐίΐϊ ηοιίιιη^ Ι6ΐιιΐ3 ίιίβυι ^η ΒΐιΙΐ£ΐ3η(ιη ^ι παΙιιγϊι. 
36ιΙ 6ΐί«ΐΐι Γβ; ΑΙ1Ι &ιΙΐΐϊΐΐι ρΓοιίϊΐ^υπι ςιιϊ«1ι]0ΐιι. ίΐοιι 
βηιΐϊΐ ηΐΦΐιΐΐΐΐ ΐρϋπη, Η <\Φΐ^ίη Γβηιηι, ιταϋιταιη 

Ιίΐίτ πϊΟΤβηΙιΐΓ «1 <|υΐ€ί»£ΐ(ΐη ιυ1>ΒΐιιιΙΐ3β. ΙΙ^ροιΙακΙβ 
(θηκοΗ6$ »€6ϊ(1οηϋαιη', ιιηΐϊΐιαιιι ιπ υιιο ΐυΙι]ϋΜιι^ 
ς«ΐ3β α^ϊ&ΐΐΐ; Ιι^ρο51»5ίβ τΰΓΟ, Ιϋιιι Ιϋ ι^ικ»!] «ι«Ι- 
ΙιΐΓ, Αι |}£Γ5θηϋ ΗΙ^ ΐύ ψίύά ρβΓ ΐΐεΐίοη^ 6ΐ ρΓΰ- /τί;ν Ιμφ4ν£ΐαν. ϋΐ^Μ ΜίχαΙ)λ ΰ 4ρχάγγ§1ο^ρ &τ$ ΐψ ϋ ^αΐ\1ΰΐπ οιΙιιγ^^ ^ο^)&α^ιΐ^ι1I| ιτκϊίΕίαιιι ΐϋΐ ρι^Ι^^ί,. Ιι^Ηΐψ £τΐχρΙνιτο πιρί ιοϋ Μίΐί& ϊίως ΐώμ^τος, χβΐ 

}0ί%\ Ιν ΐτρ-ίίίωϊίον άιι.χξχρνμίνον τών Χοίηωι* άΐΤ'* 
λΐιΐν ίντβι ήμϊν ΐίίίχνϋ. *Η ούν £(4 ϊής Ιν*ργι1αί έγ* 
γινομίνΐ) Τΐν&< ήμ!/ γνώίΐ; π^σωπΐ* ΐΐΐύτ(? ^λΙ %^ 
ένζ^ιγΐίιί Χΐίλιξ!^ ί|μ5^ ίϊ^ΜάΤΑΐχ, ΚοιΙ τούτα Ιχ τή; 
^ι^Έ* ΦΪΦ6!}9ΐν γ^<ιΐΦ£ω^ έπ\ τΙ^ν και* ίννοιαν με'ϊή- 
χθ)| ΐ4 δναμα• ΈίΕΐίδί} γάρ ^ούς χαθ' Ιχ4*τον 4νΰρώ^ 
ΐϊους Ιχ τ ή; έΤΕϊ^αινομένιις ίηάατψ ΙΜ^ς των ΐΐ^ΐΟϊώ• 
ΐΕ4^ν ^ών λ&ιιεών άν&^^ώτοων βιαχρίνομΕν, χβτ^ι τΐ^ν 
ΙπίδοΑί^ν ΧΊ^ζ ύράί?£ω»• τούτου χάριν χα\ τι ^ι'οί- 
3α ^υν 4νβρ|ί«ών τε χα\ ί^^οτήτων των ^μοοΐ^σίων 
4«4ίρο^μ«νΰν ΐΐρόβω^ΐϊϊν ΙχαΛίααμΕ^ν* ΚαΙ βιΟτη μέν 
^ ^5 «ροαώΐί'ϊυ υπογραφής δοχΐί 5έ «ως τβίυτίιιί ιιΐιτβηκί (1ία1>οΙυπ» ιΙΙΐΐΰρία^ΐΐ, ΰΐ ηιηι ι!ι«ίηι !>&- 
ηϊ«Η ΟΓ^ευΙ^ ριιΐ)ΐ)6Ϊ»ΐΓ, ιιιι^ι» ι^ ηαϊ»ΐ£ ρβΓ^ητι.Ίΐη. 

ι;}ίΐί ιΙΤϋΟΐι 3ϋίηάΓ6ΐη ρ€Γ$ΐϊΐΐ3πτ νοςεηιυ», <<θ€βΐ« 
Αΐ<ίΐΐ6 Ιιοΰ ηιΐπΐΰΐιι ΰορήιίοιιβ, <|υ;ΐ »βίτιιι Αι, ^ΐ1 
6^ηΐ| <μΐ33 11 1 τηνηΐ^^ ΐΓ^πΐιΙιΙυπ) β&Ι* Οτιιιι Ρΐιΐηι 
§ίη){ϋΐθ5 1]ϋπιίπ€3« ρ^Γ Β§ρ€ςϊΑΐ>ι]6ΐιι νϋΐΐιιυιτι £ΐι]ΐίί- 
(]ίΐ6 1αηι»»τι^ «ι οςιιΐοηιηι ιηκιίίτι ΓβϊΐςϋΙβ ηΐι Ιιοιιιΐ- 
ιιί|)ΐ]5 5βΐϋΓ[ΐη&ΐΗ]£ : ιύύΐ^ύ βΐ \ύ, ({υοιΐ ρθΓ α^Ηοη^ 

31£ ρΓ0ρη4ί(>Ι6& Ιϋ8§ 3|) β]ΐ1Β4]βΠΐ Β«ΐΙ}Βΐ3ήΐ1ΰΟ ΟΟΙΙΑΟΓ- 

Ιίΐΐυ» $<^]ηΠ£τΙυΓ« ρθΓ«οηαηιι ι»ρρ6ΐΐΑτΐιπ«)β« Α!<|ΐιβ φτ^μ£ΐν€ΐν τ| Ονΐ'^ατάσηι 1} μΐΗρ<6ν, ^ ού&ίν @τ«λλ4τ- ^ ιηοίϊΐ} ΐιΐϋπη ιϊ^ηΐίϊϋΐΐΓβ, I|αα^ Ιΐ3τροιί33ΐ§ : ία ι ρίτααΐι τϋν« Τούτον ΐΐ^ο^γνωοίμίνοΰ ^μΐ"^ , οτι τιντ^ν ί^ιν 
ούΐΐ^ τ|1 ψύ3ΐ\^ χαΧ ή ύη^^ταβις τφ προσώπψ, ό^ϋΐ 
«£ρΙ «ης ουρίας ^«χΟήΐΐι^αί μέλλϋ, ταύτα χαΐ τ|[ 
ψύ9%ί προναρμοατέον , χα\ $α« η«ρί ύποβΐά^ιως» 
^α^ια ΧλΙ τφ ΐΐ^^ώπ^ρ. 

Ό ΚΑΘ. Έ«ΐ3τημίνως «1 Βατέρΐς ώρ£«ι«ντο 
ταντα, χαΐ δίΐΐ;*χρινϊΐμΙνίΐν τί^ν τούτων 4ΐΐθΐή3οιντο 
Ιρμι^νι^κν. Ολΐ^ν Ι^Ιΐλον ΐΐαΐ %ρ^^ίζ αύτων^ ΐν« 
γνώ| ΐεως τιυτα ΙχδΙχονταΐ 0««λογοΰντίί» ώ; 4ν 
ΐΕβτ^ί τ6ν σχοπ^ν α Οι των ι^αί ^μιΐς ιεοίηΐΐώμιθα ^ήν 
«ι434£ΐν. 

10 βεαΡ. Οί «($49x^01 τΤίΐ Έχχλη^ίβΐΐ ο&τω; 
Β5τ4 Ιχλοιμβάνοϋαιν, ώς ιϊπ«¥ ή Λγ^ωβύνιι ^ικ* Ανω• 
τίρω * τί^ν μίν οΰ^ίαν χ*\ τήν ^ύβνν Ιτϋ των χββό- |^ 
λον» τϊ^ν δπ4αταβιν βΙ χα\ τ6 πράαωττον Ι»\ τών 
χαΙ" Ιχ&ηον. 

Ό ΚΑΘ- Αντ^ ^οΟτο ?η^ώ ίιιχίίν*^ ί*^^^ *^ '*^^ 
χρή«ων» χ«1 μβτ4 ταυτ* «ΰν θ^φ άρξ^μίδ* σ^ζι^• 
τ«Ιν πιρΥ ων ^υνεΐηλνΰίίαν• 

Ό ΘΕ£ΙΡ. Γινέ^Οω χ«1 τοΐϊτο* Ιι^ΐΕ νοί ίοχίϊ * 
«α\ ^αρίτω ιΕς μΐβον Α τφ βντί φιλο^οφώϊΐϊτος Ιείος 
Ββ^ΐ^ΐνβ;, Οίϊτο; γ4ρ» ηρΐς ΤέρΙντιον γρίφων» τάο* 
ψν^σί ' 1\ζ^\ οΙ το5 ΐ^εο^ ό-;£ οο^τί^ χαΐ ύιρ^9τ«^(ς 0^ 
χ^ϋτόν 4«τι, «4\ αύτοΙ, ω; νομίζ«ιΐ| Ιιΐίίημ^ναντο οΐ 
Ατΰ^ τη^ ίίίββωί Α£«λφο(. Τ* ^ιν^ν γάρ της αώτων 
γλω^ττι^ ΰφορώμβνοι, τι τΐ^^ ουσίας Ανομα τφ Έλ- 
>4β4 ψύν% ΐ:«ρ2££$ώχααιν, Ιν« «( τις ιΐη ϊιαφορέ της 
Ι^4Θ£α{« ^ώς^ιτο β6τ| *¥ ^ ιΰχρινίΙ 4<Γνγχύΐφ δΛ- ^111 βΐΐιιΐ ιίίίί ΓΓϋ. ΙίΐΜϋ ρΓχ?θ£ΐιΐΐΐΐι Ιάΰΐη ηΐιηΪΓαιη 
€056 «ϊΐ1ΐ8ΐϋΐιΐι;ιπι, ςιιθ(1 ιι&ΐυηπίι ΙιΙ^ιι» !ΐ|ρο8ΐϋτι^ 
ηϋοιΙ ρΰΓΒοΐϋΠΐ , ς«ΐ3>οηηΐ]ΐΐ€ ιϊ€ »ιιί»$ΐαοΐη ΐ!Ϊ€«υΐΐ]Γ, 

ΟΙΙΓ^* Βαπθ ϊ]ίΐ»πι βηιιΙΚύ Γ^ιίΓΟί 1ι^£ 4ΐ€β»ϊβ- 
ηιηι €1 ρβΓ&ρίΓϋ^ ϋ&ΰΙηΓίΓυΐϊΐ. $«[1 ϋηυί^ίϋΐιι «ι 
ι»ΰ[απΐ^ΐ«§ ίρ90ΐ-αηι άίϋΐΑίιυΰ Γΰ^ιυϊη^ » υ! ιιυβ 
ρηια ϋβίϋ ιΐβ Οϋο ρ^ΓΐΓΑΰΐ3]ΐΐ«ΐ ^ςοϊρΐνικ• ίι»ι«Ηΐ- 
§ατη : «Ι ηο» ^ιΐΐ>(μΐ€ [ιικί^ ιεοριιιιι βΟΓϋΐιΐρ ϋοΗο* 
ηιιΕιιιιι ίος ϊπ§4ΐΙΐίαΐΏυ%Η. 

ΤΗΚΟβ, ΕΰεΙείΐΛ ιίοίΙΟΓβδ 1ι«ε ίΐί, ιι:ί *Ι*ι* 
€ΐίι«ι 114^ ιιιρη ϊΐίχΐι» «ΰαρϊυια ; βιιΙ$ΐΑατί»ια 
$ΓΐΤι<ΐ«ΐ| &ΰ ΐίϋΐαΓϋΐιι ύϋ ιιυιν^ΐΓΐ^ΙϊΙιυβ ; 1;ρο«ΐα«Ιΐι 
€ΐ ρ6Γ^αιΐΐΐη, ϋβ ιΐορί^ηΐιιι^. 

0£Ν. 11ο€ ίρβυιη ηίΐιί (Ιβ Ρβΐηιπι ιϊΐ£ΐΐ8 ιιιαη- 

ϊι« Ιιιαριεηιιιι, (|ΐ]0Γυϋΐ £:ΐΐΐ&ΐ εοιιν^ιιίιιιιι». 

Ι(ΐρ ; ^ύ^ξίψιη ρΓΟίΐβιΐ ί» ιπρίΐίιιιη ϋθ4:ΐϊ&Μϋΐϋ• 
ιβαρΒ<ΐ<1<νιΐί ίΐΐϋ ϋα&ίϋιιι. Ναοί ΐ!]ιΐ!ΐ, λ^Ι ΤίΓβΒίιιιηι 
Ι€η1κπΐ]5» 1»!ΐ;ιΐ νβΓίΐΛ ιυηί : ϊίοβ ΐίΐβπι ΐϊϋί, ι1β 
ϋ€0 ΰϋΐϊΐ ΙοφίίίΗϋΓ, £ϋ1>ίϊΙ&ίΐΐΐ4πι *3ΐ ϊΐ3Τρο«ΐ3•ί»ι : 
£ΐί>ιιι ΐρίΐ, ι»ί3 {|υ1ι1ΰηι ορίΐίΐοηβ^ ΓηίΓε» ίί^αϋειι* 

Γΐΐί, ϊρΐΙΙΪΙΙ 1ΐ£»β ΟίΐίΙιβίΙ 1ίϊ*Ρ* 0γ«€3 ΓβρΟ^ΙΙβΠίΡΐ, 181 ΤΗΕΟΚΙλΝΙ 1» 81. ι&ιη€η €1 ιΐθΐιΐβ ΙΙ^(ϋβ«ΐΜΐΑ ^αοίι ϋΟϋη^ ββΐ 
ΐφίηίο, ^ί€€ηΐΜ «^ηι ιιι6»ΐΑ»ΰ» ηΐιοη£4η• (Μβ «(! 
Iι^ρο$ι1^1η, ςυ» τβΙ «οιηηιυηΙ&ΌΐΙ λ<1 ρθεοϋΑΓβιη• 
Κ3ΙΙΕ ςιιΐ8(ΐα6 ηολίΓυηι βΐ;€0ΐιιη(ΐιιιι1 ηϋοηθ «ιιΐΝΐΐϋη^ 

ΐίβΒ, ρ8Γϋθ€ρ• 681 θ$*β|ΐ1ίίί ; βΙ θ1) ρ^Ιΐ1»»Γβ8 βώΐ 

|)ΓορΗβΐ&ΐ6β, ΙιΙο τθΐ ϋΐ6 •&ι. διο €1 Ι5ί, •ιι1>5(&ηΐϋΒ 
ςυί(1βηι τ&Ηα ε00ηηιαιιί& ίιι(6ΐϋ£&ΐΗΓ, υ( 1)θη|ΐ^ 
4ίτΐιιΙΐ98, λαΐ &Ι <ιυί(1 «ϋαϋ; Ιιγ(Κ>8ΐ8Μ8 ^βΓο,• ίη 
^>^ορ^^^ι8ι6 ρ8ΐβΓΐιίΐ8ϋ3, λΐιΐ ΓαουΙιαίίβ 53ηεΐϋΐ£&ιιΐ!8, 
(0Λΐ{ΐ\ίαέ• €οιι»ΙιηΊΠα νβΓ58 βυηΐ φβάβπι (ΙΐϊΙι^ί 
]ιθ|Βηίιιί8, αιΙ ΑιιιρΙιίΙθ£ΐιΙαηι, 88η€ΐΐΜίηλ« Ιϋοηί6ΐΐ3ί^ 
ΪΖ€\^ΪΛ Ιοιηβρ, 80Γϋ)βηΐί8 ; δαΙιβίΑαϋα βΐ \ϊ^ρο%^Λ^ 
818, ίηςιϋι» Ιια (ϋβΤοηιηΐ οι! βοηιιηιιηβ 86 βίηβϋίλτβ: 
ρυΐ8• ςυ» 8ΐιΐΗλ8Γΐ8 β8ΐ α<1 α»υιη βϋςιιβιη Ιιοηιίιιβαι ^ ήμίν βοΜοΟν <ΙηιΙν, {ΜΤνο ί^μ^Ψψ ^Η. ^ ϋ» 
3^0^ τ6 χοιν^ν ι^ς τ^ Οιονι 'ΟοΧτοοιφ |χη ή «Μιι 
κρ6ς τήν ύπ^σταοΐΜ. *Εχαατ^ ^^ίι^Ί^μύζ» 3ΐβ| «^ 
χοινφ %9^ς οΰβί(ΐς ^φ ιού. βίνβι μ8<<χιι,.χβι|1 «οβς 
αύτου Ιδιώμασ^ν ^ λίν^ Ιοτι χαΐ 6 Μ^μ* ο(^ ιββ^ 
χιΧ 6 μέν τί(ς.ο(μ»ΐΛς λ^γος χο(ν6ς, οΤ•ν ή άγ«Μ*|^» 
ή 08ότης, ή «ί τι Αλλο, νοβίτω * ή Γύ^βόαταβκ ^ 
τφ Ι&ιώμοιτι της Έατ^όπιτος^ ή τής ^ιαβνιιής Ι^νΑ- 
μειας ΟιωρεΙται. ΤΑ όμοια δλ. 6 αΰτ6( ΜΪς Λ^^ψ 
«ρ6ς *Αμφιλόχιον τίν τ^ν Αγιΐιίτ&την Έχχλ%βΙθΕν «οΟ 
*1χον(οιι φωτ^σαντα έικστέλλίιΐν φηβίν 4>ύ«Ϊ9 ι8έ μΙ 
ύΐΰ&9τααις ταύτην Ιχΐλ τ4;ν {ια^ροράνι )(ν «6 ^ι^ινίΜ 
πρ6ς τ6 χαβ* Ιχαατον, οΓον, ώς ^η «6 ζώο» «^ 
τ6ν ^Γνα Ανθρωπον. Α(Α ^υτοτ ούι$Ια» ^ μίκν Ιΐ4• Γ8ΐίο• ΡΓορΐ6Γ68 8αϋ8ΐαιιΐΐ8ΐη 4ίνίιιίΐ84ί8 ιυι&ιηεοηΟ- 0ΐπΐ)τος όμολογοΟμιν, ώτη τ6ν «ηΙ .«Ιν«ι >ί&γ^ |ΐιΙ^ ΛβπιιΐΓ ιι€ €8&6ΐιΠ» Γ8ΐΙο ϋϋηίιιιβ 41νθΓ8« ΓΦάϋοΐαΓ 
1ιγρο8ΐ88ΐη νβΓΟ 8Ίηκαΐ8Γ6 <ΐυί(Ι (Ιί€ΐι»ιΐ8»,υΐ ί|ΐ09ρίυ8θ 
ηο^ίβ 61 6ζρ1ί€8ΐ8 <Ι^ Ρα^γφ, Ρίϋο, 88ηΰΐοςιι« δρίηΐιι 
811 ηοΓιο. Ουιρρο 8ί ^ροπιΐ88 €υ]υ8(ΐιιο ηο(%8 οοη 
009»6ί4€Γβιηυ8, ιι( ρι^|ΜΐΓαϋ3ΐ(6ΐη9 ιιί ΑΠβίΒίβαι» ιη 
88|ΐ6ΐίθ€θΐίοιιΐ8ΐθ ; μ4 ίΐβ οοιηοιαοΙ ηοΐΐοηο 6586Α- 
ί\»ψ Οονηι 6οηθ4^ΐΒθΓ : Οοπ ηυΠο ιηο(1ο ροΙθ5ΐ ΐ)( 
.ΐ^ία ίά^ι Γ»1Μ> Γβϋ<ΐ8(υΓ. Κιςυβ ηβοββΜ 6β(, 8^1 
«οπιιηυηβ. 8ϋ]6€(α ρ€ΰυ1ί||Η• λιβηο β<1β{ ηοΓΐΐι8ΐη 
€θΐιϋΐοη(Ιο 8«(|ΐιΙ. Οοιηιιιυηφ.€8ΐ <Ι1ν]ηί.(3$9 ρβουΙίΑΓβ 
ροΙκΓΐϋΐλΐ. Ι1«ΰ ςοιι)αΐΐ{«ηΐ68 <Ιίθ8ΐηυ8 : €γ64ο ίϋ 
^6ι1I^Ρ8ι^οι1ι. ΚιίΓλυβ Ιιι €οηΓ(:&&ίοα& ΡΙϋΙ οοοβίηιϋό 

08ίΤ, 61 €01Ι)Ι1ΐαΕΐ} ρ66αΙί8Γ6 ]ϋΙ1|(6ρΙβ8» (11681911^ : 

€γ6(1ο ία 1)6υαι ΡΙΓηιιη• &)φΙϋΐεΓ 61 <16 5ρίΓ•ΐα βοα* βΜΐφ^ρως άτηίιοά^αί , 6ιθ5βταβιν .^ .ΙΜζου^ννι Ι»• 
Ασι^γχυτο; ήμίν χβ^ τ8τρα)Κι>μένΐ| ή «8ρν ϋκνρλ^» 
οίαΐ ΓΙο», χαΐ άγίαι» Πνεύματος Ιννοια ύ1ιΑρ]{^ι•^β^ 
γάρ νοούντων τους άγίΑ^καμένουςηιρΙ Ιχα^τον χ»• 
ρχχτ{|ραςι οίον πατρ^τα» χβ^ ύΐ^ΐβι χ«\ ΛρρΛ» 
9μ6ν, Αλλ* έχ τ!^ χοινι^ς του «Ινακ εννοίας Αμολοίγοάν• 
των Θ8^ν» &μήχανον ύγιως τύν λόγον τ%ς «(ατΜίς 
ΑποδίδοαΟαι. Χρ4) «6ν, τφ χοννφ τ^ Ι&ιΑζον ιιροβι»« 
Οέντας, οΟτω τ^ πίττιν όμο(λογ(1ν ' χοιν^ ή •ο6«1^ 
ίδιον ή πατρότης * «Ιτα συνΑκτοντας λέτ8ΐν * III* 
στεύω €ΐς β»άτ Βίαι^* χα\ ικάλιν Ιν τ^ «οο Πβδ 
όμολογί^^ καραπλήαιον ικοκίν» χαλ τφ χο<νφ Όνν- 
Απτ«ν τό Ιβ^ον» χα\ λέγΐίν ΕΙς βιότ ΤΙάτ. ^0|μ£ικ 
χαλ ιηρλ του αγίου Πνη&ματος χατλ τ^ Αεχ^]»»^ €10, Τ6Γΐ)ί8 0011861118060 100(10 £0θ€6ρΐί8. <ϋθ8|θυ8 ; ^ «ης έχφΐιΐνήφϊοος τ1)ν ικρο^ορΑν 9χηματ(ζ«ντ«ς.}ί|• €τ6ΐΙο ίο (ϋτίΐΜΐυι 5ρΙΗιιΐιο ίΙΙϋπίι 8Αοαυιο : Ιΐα ηηΐ* 
<ΐ6ΐη ιιΐ υ1»ΐ(|υ6 86τ«6μιιι& ίο εοοίβ88ίοη6 4ϋνίο1ιαΓΐ8 
οοΐΐιίοιη, Μ ηϋι11οιηίαα8 ρβηοοαπυη ρ6€θϋ8Γβ 
ιΙΐ86Ηΐ06α )ιι 8οροπι(ίοοο ρπφΓίβΙιϋιιη, ςοΜ ία 
8100^^ 106016 Ιηΐ6ΐϋβίη)υ8, οοοΟίβιιηοΓ• Οαί νατο 
8ΐιΐΜΐ8οΐίαιο 61 Ιιγρο8ΐα8!η 1(1610 6880 ϋί6ΐιοΐ| ροτβο- 

088 8α1ΐ6ΠΙ άίν6η88 ί&ΐ6Η ΟΟ^ΟΟΙΟΓ, ας (ΙυΐΟ ]ϋ'68 
Ιΐ7Ρ08ΐ886• <ϋ60Τα ϋΟΟυβαΟΓ, ΒοΜΗί 466ΐθ8 000 

βνίΐΐΓβ <1ορηΙΐ6θ(1ααΐαΓ : ςοί βΐ ίρβο ηοΐίοοοιο 
Ιιιοο ρΙοηΐΒίςυβ . 6θθίαο(ΐ6θ8 , ρ6Γ8θοα8 ώΥΜίοτο 

€0081>8(ΙΙΓ ; 680111601 Ιΐ7ροα88ία ώ6608, ρηΗΐΙ 08115 
€1^26^«^, ^Γ808ΓθΓΟΙΑΓί. 086(61110) 81 ςαί8 ίθΓ(888β 
ΐ68ΐίΗ)Οθΐ8 8806ΐίΡαΐτΐ8 Ιΐυ]α8• 6Χ ΟρίβΙοϋβ^ΙβρίΌΟΙ• γ84ν *4ΙίσΎ€ύω βίς τδ 9μτ Πκ^μαχό Α^ιοτ,6α« 
δι^υ τήν Ινότητα Λώζ%<ΛοΛ Ιν τ]1 τ^ ••ΦΪη|τ4ς 
δμολογΙ^) χα\ τδ των ιιρονώτηιΐν ΚιΑ^ον Αμολά^ 
οθαι 4ν τφ άγορισμφ τ&ν «ιρ\ Ιχχβτον ¥θουμΙνΐΜ 
{διωμάτων. 01 βλ ταύτδν λέγοντβ^ οΰοΜ «αλ Ανί• 
οτχφ«ν, Αναγχ&ζονται «ρόοωχά μ^νον δμίολο^βΐΐ $ιΑ- 
φορα, χα\ Αν τφ ^ραιτεΤοβαΐ λϊΐγ«ΐ¥ τρΛς ϋΒ89ΐά« 
οτις, 86ρΙ«χονΤαι μί) φ«ύγοντβς τδ ΧαββλλΙοο χούΑίν, 
δς, κα\ αύτδς πολλαχοΟ αυγχίων τ)|ν Εννοιαν, Μχ8£• 
ρ€ΐ ΑιαιροΙν τΑ ινρδαωκα, τήν αύτΙ^ν δτΑδατάαιν λέ- 
γων πρδς τήν έχάστοτκ ιιαρανυγχάνουαην • χριΙ^ 
μ«τασχ*ίματ«ζ«^αι. ΒΙ δέ «ς τυχδν μΙ| τ^μΙ^ιι 
Αξιοχρέους 8ΐνα« τΑς 4χ των έπιάτολών του ιιανα^ Ρ18,οοθ88ΐί8ί<)οηθ8 ραΐθΙ,8(1]οοκ6αιυ8α1ί84ΐβίρ8ΐθ8 2) τουδ£ Πατρδς μαρτυρίας, παραθηαδμβθα )(α\ |{ 18». 
6Χρθ8ΐΐίθη6 ρ6€υΙί8ίί, (|α80Ι 4ΐα Οϋο οοπ>ρο8θίς 61 ' 
υΙ 61 8υΙ)8θή1)6Γ6ΐ« Εθ8ΐα(Ι)ίυαι ϋΐυιο ΑΓΐθ6οίυη) 
ίσιρυΐίΐ, ςαί ορίυίοιπβ οοαίτατίφ οΐΜρίοΙοααη (Ιο 86 
ιιυοοϋΠί8 ίθ]066Γα(^ 
Ε8 ίη 6χρο5ΐιΙοηβ Βαβίΐίί ν6Γΐ>8 Ιιβκο βυοΐ ; 1(8<ίυ6 

ρ8Γ 68( 608 ΟρΟΠο ΓοΙβΠγ <|Οθϋ 86600^001 68 ν6Γΐ>11 

εΓ0ΰ8οΐ, ςο« α ΡαιΗΙηιβ οο8(η8 Ι^ϋαο» 8υο( αχρο* 

8Ι18 , 61 <|υΐ(ΐ6ηΐ ίο 68 860160118, ςυΧ ίθ(60ί6 ϋ6 

νβΓΐ)ί8 6ΐυ66ΐ• 8υο4 οηίο), ςυί 6ΐ ίο 1ΐ80 ίρ^α Αϋο 

ν6Γίΐ8ΐί8 86Γα)Οθί ίΓ8θθ6αΐ ίλοίοοΐ, 6ΐ ρΐΌ ||Ι»ϋα 800 

01601601 Ύ6Γΐκ)Γυοι Ιο 68 ρο8ί^Γυοι ΐΓ8|ΐϋηΙ: ί108η6θ 

Ιΐ8Γ€6ΐ1υ8 611801, {ΟΐρίΟ Ο0ΟΤ6ΐΐ6Ο8 !ΐγρθ8ΐ8$Ιθ ϋθ• 

πΛϊύ οο8ΐΓυ68α €ΙΐΓί8ϋ,6οαιςο6 οο(1οοι δοΓΟίοοοαι 

Αθ€6η8^ ρΠΒ 86 ί6ΓΓ6 80808 β8(, Ιΐ&«€ 6]θ8 ΟρίοίοΟί» χης ΙχΟίσιως^ Ι^ν ταρ\ πίστ«ως Ιιηκήνατο, 
οχβυΑοα; τδν *Αρμένιον Εύ^τάθιον ύκΟγρΑφ»^ Αχί- 
νοιΑν τι« «αραοχόμινον δόξης Αναντίας• 

Έν { λχ6^ΐ€( λέγ8ΐ ταύτα• Προαήχη Τ6£ννν 
Ιναργώς ίμαΐο^ξΐ^ δτι ^κιστεΰουαι χατΑτΑ βήματα, 
τΑ 0«6 τωνήμιτέρων Πατέρων ΙχτΙΜιτα |ν 'τ| 
Νικαί^, χατΑ τ^ν ύγιως Αχδ τ&^ ^μΑτ«8ν Ιμ^ 
ρομ^νην.διάνοιαν. .Ε1α\ γΑρ τινις^ οΙ χαλ ΐ¥ αΑτ1'τ| 
ηί9τ€\ ίολοδντφς τ6ν λόγβν τής ΑληΑ8(βκ> «ρ^ ιΙ 
λαυτων ^βο^λημα τδν νουν των 1ν α^|| ^μΑέΜ 
£λχοντ•ς • δπου γ» χαΐ ΜΑρχ<λλος έτΑμηοΕν ΑαιΙβς 
τίχν Ακόαταγιν του Κυρίου ήμΑν Ιηονυ Χριανον^ 
ψιΧ^ν αδτδν 4ξηγούμ«νος λόγον, έχιΙΙτ^ ΐγ^γΐΜ- 133 ηΐδΡϋΤΑΤΐΟ Ι. 134 ¥0ΐ4ν %ατΛωζ έξηγούμίνος. ΚλΙ τινίί των άΐτ% τχ^ς 
^9\ως τ& χοΐ* [τνις Βυυσ^βιίαΐί του], Α£βυοί Χα^εΧ- 
5ίΙβ»#, ύΛίίηβίΐιν κα\ οϋαίβν ^αύτίν εϊνβι ύποΧί^μ* 
6έν«ντι^, ΙϊΐΐΙχν Ιλχουσι τις άψορμάς ιϊρ&ς %^\ί 
ιΙ^«9χΐιι^ντΐ;ς Ιαυϊών ρΧα<ίφημίας» Ιχ τοΟ Ιγγι• 
γράφθβί τ} Κΐφτει, οτΐ Ιάν τις λ^γί^ Ιξ Ιΐέρ«ς ον* 
#ίαί II Οτεο5τά«ως τδν Υίίιν τοΟ βεοΟ, τ&ΰϊον άνα- 
^ι.μα'ίΐζΐΐ ή λγίοι χα&ΐ>ΧικΙι Έ>ίκλιισίβι* Ου γάρ χλΟ- 
*&ν ίΤτεον ΙχίΤ ον^ίαν χαι ύπίυτίΐίΐν • ΕΙ γέρ μί«ν 
χαΐ τί^ν αΐ^τ^^ν έδί^Χουν Ιννΐΐϊν αί φωναί, τ Ες χρεΕ* 
Ι^ν ΙχατΙρων ; 'ϋ^Χλόι £!)Χον, ώ{ ιών μίν ά^νΐ^υ μένων 

^ων Ιΐ ά/Λης Έΐνδ^ Ο τΐο στάσεως, *ί1^τ$ ίχεΐνο μΐΐ 
ϊαΓται έΐϊ* λν^ΐφί^ει τοΰ τΕύνιιρου φρονήματος, τοΟτΰ » ίΙΠαι ΑΓΗ δ«Η6ΐΚΪ «ιαιιΙ^ΐη ίιηρίϋΐιΐΐ ΐ(1Ιΐ£Γ€ΐιΐΐίΐ, 
άύίη Ιά^ω ϊιχροΒία&ΐη 6ΐ»υΙ)3ΐλπίΐϋΐ) ορΐη^ιιτυΓ 6ΐβ€, 
Ιιίηε ΑΐΐΓϋΰΐΐίΙίε Ιί35ρΗ6πΐϊ3& §ιΐ36 ι>εΓΐ5ΐ<>ηΰ& ρβρίΐίπς' 
^ϋΟιΙ ΐίΐ Μ^ ρζι^αΐρΐ^ία ύΐ: %{ ^ηΗ ύΐύϊ ΒΧ ΐΐΙΙι 

Οαίρρβ ιΐ ιιηιιη) «Ι ΐϊΐβΐϊΐ τθΰ€§ ^'£ άϋΜ{Μύί\ί, <)ϋΐι! 
€ΐρυ3 6Γϊτΐ ϋΐΓα(ϊΐίΐιΐθ ροηί? Μ^ηϊίΰίΐυηι $6\ΐ€βί ββΐ 
1& ο πι ο1) 4^&Εΐ&3ίη ί&ειιιιιΐρ ί|αο<1 ιΐίί ΡΗΐιιΐϊΐ ή^ ^ φανίρΐϋΐϊιν ίχκι τον σωτηρίονΰ^γματος. Ει δί^«3 ΐΙοΰΐιΊηφ (Ιι^οΙ^Γ^Βοή^ιη βοιιϋίΐΰΐ. Ο^οιΐ κί ΐΐβ ΐί«ν έπ& των ΙΧλων άγΙων μαρτυρίας τΐαρφΐϊχΐΰΰ^;, 
ίλθίτω * ΐϊοΧίίς τ^ ΟεΓ* Γρι^γόρςοί [Ν»ί&Λνζηνί)ς]ρ δ; 
4ν τφ ϊερώτφ Ι/ίρΙ Ο^οΛϋγΙας «υντάγματι έπΙ Χι* 
ξίίίίς τίϊί φι^βί ' Μβίίτιιτΰΐ οτ^ν ^Γπω» την ίΧ^;θ£(9> 
Ιέγω» πρϊς ί^ν βΧΙπειν χαΧώς Ι χει μίνον, χβΛ τϊ)ν 
φβνΧην αυναίρΐίΐν παραιτουμένου;, χαΐ τί^ν άτοπω- 
τίραν 6ιαί|>ΐ0ίν, ω^τε μίι ίΐζ μίαν ^ΐϋ5<ηααιν ανν- 
^^ρββίντ* τ^Ί Χ4γ©ν βίίΐ ττοΧυΰιΤβί, ψιΧ4 ήμίν χα- 
ταΧιι^Τν τ4 ^νίματα, τ%ν αΰτ^^ν Πατέρα, χα\ ΤΕίν, 
χα\ &;)^ϊον [ΙνΕΪ^μζ υποΧαμβίνουίίΐ. ΚαΙ μετ*6Αίγον * 
Έπ•ί«^ χρή χίΐ τ4ν Ι^α θΕ&ν ΐί^ρείν^ %α\ τΙς τριΓ; 
ύΐΕΟφτάυιις όμΰΧογιΐν, ί^γουν τρία ιι;)09ωπ«^ Ιχά- 
βτΐ^ν μιτ4 "Εοΰ Ιδιώματος. Ι^ροίτι» (' &ν, ώς ^ ίμ&ς 
λ^γ^ς, §1ς μίν βε&ς, ι Ες £ν αίτιον χαΐ Γίΰυ χα\ 
Ιΐνΐύματος αναφερομένου^ ον$^ ^ντ^ΟεμΙνων, οΟδΙ ^ 
ΦΐιναΧε^φ^μένων ' ηαΧ χατί τ^ Ιν χα\ ταυϊ^ τήί άεύ- 
τι^τος» ϊν* οΟτίλΚ ονομάσω, χίνημά τ* κ%\ βοΟΧημα» 
χαΧ τϊ^ν της οΔαίας ταυτότητα ■ ΐϊΐ δΐ τρ«ίς ϋπουϊά- 
ιη\^, μη££μι^ΐ Ιπινοουμένης ΐϊΐΐναΧοιφης, ή 4ν«Χ0- 
οιοιΚ» ή σΐίγχΰίεως* "Ινα μή τ^ παν χαταλνθΙ} δ ν* 
ΐι»ν ι^ Ιν Φΐμνυνεται πλέον ή χαΧώς ίχβι. *ΑΧΧ4 χκΧ 
Ιν ιψ αυντακτιχφ Χίγψ ί μ^Τ*ί οίτος χαΐ βεϊος 
άνήρ * [Ιι^ϊίυομιν, φηα\ν, ίΐς Πατέρα, χα\ Τ16ν, 
χαΐ άγιον Πν«ΰμβι, ομοούσια τε χαΐ όμώδοξοι, 4ν οΐς 
Κ»ν τ^ β^πτιαμα τιΧ^ίω^ιν Ιχϋ, £ν τκ 6^μΛαι χα\ 
ιφάγμΛαιν (οΐ4ας, 6 μντ^θιΐς} ίρντ^σις βν έΐιΐας, χα\ 
έΐΐόλβτία ββίτι^ΐος* χαΐ ο^^ω χαταρτιζίμείβ» τ^ 
μίν Ιν τϊ) ^Μψ χινώσχοντες, χα\ τψ άμερί^τφ της ρ^ιίίΐαηΐΐι κιϊηΐ , ΐηΑ|η»ι Ηίθ ήΐήηή ιπ Γ€ΐ»ιιι 
6Γΰ^0Γΐιιι ρΓΟίΙΰΑΐ, Εΐτ]ιι§ ί» Ιιίϊτο Β€ ΤΗίοίορα < 
1ι;36θ φ** νβΛ» βαίΐΐ ; ΜέιΙίιΐϊτι εΐιιη τίίϋΟ, νοΓίΐαΐΐΐη 
Ιηΐ£)1ΐ|0 : ιιϋ ςυιιη κΰΙ^ηι βΐ ί(^ρΐ€ί&ιιια% £Ι ρΓΑνιιιι 

ίΙίνίβΙϋΝ^ιη τ]Ι3ΐίίιηυ& , ΓίΌίβ ίΑοίΰπίΛΐ^ ; υ( υοη 3ιΙ 
ιιπΑπι 1ΐ3ΓΙ>ο$ιο&}η ΟΓαίΙα ποϋΓΑ ΰη^βιυτ, ίϋςυο Ιιοο 

ϋϋΓϊίΙ, ιιΐ Δϋάι ιιοΙιί£ ηοπίΐπβ Γ61^ηςυθ^«ηιυ^ι βχίιΐί* 
ιη&ιιΐίϋΐΐΒ ΡϊΐΓβητ^ ΡίΙίιιπι £1 δρΐΗΐιιπι Μυοίτιπι 
€ΐιηί[ί€ηι €5£6^ ](ϋΐιι ριιτιία ρο«( : ΟπιηΙπο β€ΐιπι 
υηιιπι Γβ(ίηϋ»οιιι» η«€θκΐθ μΙ, Ιτϋβ Η^ρ£»ιΐλ»6ΐ ιΐνβ 
ΐΓ€β ρ«Γ£οη3Β €ϋθ ρΐΌΓιΐΰαπίϋτ, βαπΓΐΐι βΰϊιο 
ατιϊΐ}5€ΐ4ι^£ί1»θ ρΓορΓίϋ«3ΐ&• ΙΐβΐΙικ^Μιηιιι ιιιϋ€ηι 
1)011111 τΐϋΐιπι ύα ιηα (ΐϋ1<ίθΐϊΐ [ικϋαΐ &ΰηΐύηίΪ8» βι €1 
ΓϊΐΜΐβ 01 δρϊΗία» 3^ ιιη&Εΐι εητι^βΐϊΐ ΓοΓϋί&ΑΐυΓ, ιΐθ« 
ςαβ Ιΐηΐΰΐι ν^Ι ΐοαιρΙιιβίίΐΐΙιΐΓι νθΐ €οιοιιι{»€€»ιι1ιιγ : 
Ιΐΐηι ΓΑΐίοηβ ιιηϊϋ^ βΐ φΐ£ύ£πι ιπ <!ινΐη1ΐ^ί£ (ϋΐ ΐ>ΐο 
Ιοι^υατ) πιοΐίοιιίβ νοίπια&ΐίιςιιε, ΐαηι ίρ&ιυ» βπΗϋΙιιι* 
Ιΐ£ ϊΐΐ6ηΐΙΐα(ΪΒ : ΙΓ«§ νΐτο Ιι^ρο^ί•»^ ι^Ιίη^Ιιίηηϋ, 
$ϊ οιιΙΙαιιι αιιΐηΐΕ οο&Ιγ{ ΰοηηιιΐ&ΐιοηΰηι» νεί Γϋοΐιιιίθ-^ 
ηβηΟρ νεί εοιιΓυ£ΐθΒ€ΐη ΰοςϊΐ^Κϊΐιητ : ηο άϋΐη ιιηίΐκ^ 
Ιβιη 3πΐρ!ίιι§ ν^π6Γ;)ϊ1ϊαΓ*^||]^ηη Γκίιιηι ίιΐΰηΐ, ίοΙ»ηι 
Ηΐ ηίΐιϋυιο ΓΰϋρτηιΐΒ. ίιΐ^ηι πια^πα» ιιο ιΙιτίηΐ)ΐ νιτ* 
ίτι 0Γ«(ϊθΐϊΰ, <|ΐϋ ρβ€βΐΏ €θΐηροΐϋίΐ : 0Γ€ΐΙίαιιΐΒ, Ια* 
ΐ|υιΙ, Ιπ ΡιΐΓβπι, 61 ΡΐΙΙυιιν α δ[ΐίπΐιιηι ^ηΐίιιιη, 

Ιιροαχΐ^νήίΚΛς • τά 61 τρί«, %^1ς ύποίττάΐΐΕσι**» ήτ^ ρ ^ιιρίϊβίηο βαι ρβΓίβοϋο €αΐϊ$ΐ*ι, ίΛηι ιη ροηηιιιΐϊΐιιι ο^ν προ^ποις» δ τΐάΐ φΐλον« Μηΐί γάρ οΐ τηρΐ ταϋτα 
ζι»γομα][θΰντ£; Α^ημονβίτ^ϋααν» ώσιτιρ Ι ν όνόμασ» 
Μψέ^ς *ΐμϊν τή; ι6«6ί(αί, άλΧ* ούχ Ιν κράγ- 
|κ«9ΐ. Τ< γ^ρ φατκ, οί τ^ τριΐς ύιτοΐ^άα^ις ιΐ^φέ^ 
ρ4ϊ^ες; Μί^ τρεΐς ούαίας 4*ΐ>λίϊμβένοντες, τοΟτο 
Χίγιτι; Μέγα οΐ^ οτι βοήίείΐ χατά τών β&τως 
ύΐΛ^Χη'ί*^^*^* * μ**^ Τ*Ρ **^ '^^ αίίτην τών τριών 
2φγματ{{ετ•« ΤΙ ΐΐ »1 %ά. ηρί^ωηα ; Μή έν οΤΰν τ; 
«ύνβιινν άνφ^άιτ?€τι, χα\ τριπρόαωΐςον, ή άνθρω- 
^ρα^ψ^^ ΰΧως ; ^παγ^ϊ χα\ ύμιΓς άντίβο^σετε - 
'μηβΙ ιιρ^^ω^βον, ^ττ ^τΙ ΐ€τιν, ίβοτ §£θΰ, 6; οΟτίι^ς 
Ιχκ, Τί οΐ^ν αϊ ύη^^τάΦε^ς ήμΙν ρ^ύΙοΛΊί, ^ νμΐν 
ιβ ΐίρίβωί:α ; Προ^ρή^ΰμβι τ4, τρία ιΐναι τά ^ιαι- 
ρ^υ^χΐΥΦ, ού φιίοΐσιν, άΧΧν [Μτ^νιν* Οπΐρευγι• μΐ6ΐΐΙϊ£, ιΐΐνΐηΐΐι^ϋϊςυο €οηΓθυϋίο, ΑΙίΐιιβ ϊϊα |ί«Γί<ίτ• 
οΗοΐϊΰοι 3ΐ1ΐρί5€ΐϊΐιιΐΓ, ιΐΗϋΟΐ ψίύ€η{* ψ^ »ι1 €8ί«α- 
Ιΐ•τη ^1 1η(])ν1^α^ιιι αιΙοπιΙίοπΜη, η§ηο$ΰ^ηΐ£ί ; 
Ιτίϊ νΰΓΟ « ηΐΗΙΙΙϋΤΙΙ 3(1 ^3τρο£ΐίΐΒ€£, Τΰΐ ρ€Γϊθη3«• 
υΐ ςαϊάβπι Ιοςιιί ηιίαπΐ. Νβϋ «πιπτ ίη(ΐβςοΓε &ΰ £θ- 
πιηΐ, (1ΰ Ιϊΐ«<ΐ(ΐι ΗϊΐιιίιΐΓ ρ%ήηά^ 3ΰ ύ ρΐ(ΐί3β ηιιΐϊϊι 
ίπ ηοπιϊηϋ)ΐιβ, ποη ίη ΓβΙιυδ Γ0ίΐ5ίιΙ€Γ€ΐ. 0«ίίΙ οηί*» 

«υι βοι, «1411 $ΐ£ θΐΪΛίιαίΜ^Ι» ιιι|^ΐ€η» οΙϊΐηοΓβιιι 
€λ€ίΐΑΐ:ΐ]ί05. υηΐίη βηΐπι €ΐ «ίΠίϊειΏ ΙιοΓίιαι ΙϊΙβπι 135 ΤΠΕΟΚΙΛΝΙ 13*5 

Νμιιι αηιιιη νοίιιΐί ςυί«υ;ιιη οοιηρο&ίίαιη ΑηβίΙίβ, Α ΐϊώς άν τινβς συμφρονοΓκν μδλλον, και\ ι6 αύτ^ λΙ- ςικΜΐ ΐΓοβ νυ1(ιι& 3υΐ ^ηιη&ηβιηίΐ οιηηίιιο ΙοηΗαιη 
ΙιαΙ)«:ι( ? Υο$ ςυοςυβ Γ6€ΐ«ιη8ΐ>ίιι•, ζΙβΙι : ηβΰ ΟοΙ 
ία< ίβιη, (|η%€υιη(|ΐΐ6 ΐΑηϋβηι ί1Ι« €$1« αικιπαπι τΙιΙβαΙ^ 
ηιιΙ Η» &(:ηΐί(. Ουί(1 βΓ^ο (η^ηι 61 Ιιοο ίηΐ6ΓΓ0$9Γ6 
ΙυΐΜΐ) 9ΐιΙ ηο1)ί5 Ιιγροβίαββ^ ϋβηοΐίΐιΐ »υΐ νοΙ>ί:} ροΓ• 
§οηχ ? ηΙηιΐΓκηι 6886 ΐΗβ, <]ΐΐ£ «ϋνΙιΙιιιΐυΓ ; ηοη 

ηβΙΙΙΠΙ, >6<Ι ρΓ0ρΓί6Ι&Γΐ1)υ8.0ρ(Ίπΐ6. Ο^ΙΟ ρ«6ΐΟ Ι1ΐ3£ί• 

λΙί(}υι οοηββηιίαηΐ, 61 ιϋβιη ϋΊοαιιΐ, ςυ^ιη οιιιη ιΐ3 
•οηΐίυηΐ, βΐίοςαί 8γ1ΐ3ΐ>!« (1ί<€Γ6ρ9ΐαϋβ• δΊιιιί1ί16Γ 61 
Ιπ θΓα(1οη6 ηιι& Ιαυιίαΐ Αΐ1ΐ3ΐι&$!αιη, Α1βχ»η(ΐΓΐΗ» 
Ιιιωβιι 6€€ΐ68ί» Ι Ουπι βαίίΡι &ίΐ, υη& •α1)8ΐ3ηΐί•, 61 
ΙΓ68 !ΐ7ρο$ΐ986β » ηο5!$ ρ{6 (1ίθ6Γ6ηΐυΓ, ςαο(Ι &1ιβ- 
ηιιη (Ιί?ίιιίΐ3ΐΙ$ ηαΐυπιιη, 3ΐΐ6Γ0ΐη ρ6Γ>οη&ηιιη Ιπιιιπ 
ρΓθρπ6ΐαΐβ$ |<ΐ66ΐλΓ61, »6 βΐιιιίΐί ςυί(ΐ6ηίΐ ιηοϋο «Ι> γοιβν, ή οδτως ίχοντ«?, χΛν ταΖς συλλαβαΐς βΜΐφί- 
ρωσιν; Όμο(ως χα\ έν οΤς έγχωμιάζα •Λν της 
'Αλβξανδρέων ψωστηρα γινόμινον *Αθανάσιον, «ά- 
λιν φηβ{• Της γάρ μιβί; ούσ^ας, χβ\ τών τριών 6ΐίβ- 
στάσζων λιγομένων ύφ' ύμων ιύ9<6ως (νδ μίν γάρ 
τ))ν φύ9ΐν {ηλοΙ της θεότητος, τ6 βΐ τάς τών τριών 
Ιδιότητας), νοουμένων χα\ παρά τοΤς *ΙταλοΙς 6μο(»ς, 
&λλ* ου δυναμένων Μ τήν στιν^τητα τής ιηρ* αύ- 
το?ς γλώττης, χαι τ^ τών ονομάτων πιν£αν, βιιλιΐν 
4ι:6τής ούσΙας τήν ύπόατασιν, χα\8ιΑτοΰτο άντ(ΐ9« 
αγούαης τά πρόσιοιεα, Γνα μ)) τρ^Ις οΟ^Γαι «αρα- 
δβχθώσιν• ^Αμέλβι χ&ν τφ <<ς τ^Φώτα λ^φ οΛτω 
φη3( - Θεού δλ δταν εΓπω, έν\ φωτΐ περιηβτράφθην 
χα\ τρΐ9ί• Τρισ\ μίν χατά τάς Ιδι^ητας, ήγουν Ιΐίΐΐίβ Ιηΐ6)Γΐ26Γ6ηΐυΓ, νβΓυηι οΙ» Ηηςιιχ ίΐΐίαβ βη^α- Β ύι^οστάσιις [ύποστάγβιιν], δ τι^ι φίλον χαλιΐν^ λίτ* βιίαπι, ν6Γΐ)0Γυιιιςυ6 ΊηορίΑΐη, 1ιγρο3ΐιι$Ιο &1> οβ&βη- 
ΐία (ϋλΐίηςυβΓβ ηοη ρο$86ηΙ, 03(ΐιΐ6 <Ι6 ϋΜβα ίπ ΊΙΠα• 
Ιοοιιπ) ρ6ΓίοηηΓυιη ίηϋυχίδββηΐ ηοα36η, ηβ ιγ6• 

81ΐΙ>&1•Πΐί36 η(]ιηίΐ(6Γ0ΠΐϋΓ » 61 €Χ16Γ3• 1Γΐιΐ6ηι ίη 

οηύοηο Λ$ Ιιιιιιίηί^Μΐ, Ίηςυ'ιΐ : Π6ηιη οιιιη ίΙΊ60, 
υιιο ρΑηΐ6Γ 61 ΐΓίρΠεΊ Ιυηιίηβ ρ6Γ8(ππ|;0Γ ; ΙπρΙίεί 
ςυί<ΐ6ΐη, ςυαηΐηιη >(! ρΓορπ642ΐ69, (ίνβ Ι)7ροβΐ386λ, 
υιί ςυίάηπι 9ρρ6Π«Γ6 π)&ΙυηΙ, βίτβ ρ6Γ$οη&8 (ιιβο 
Γη{ιη (Ι6 ηοπ)ίηί5η$ €0ηΐ6η(1ίηιυ8, ηυαηιΐία 87ΐΐ3ΐ):β ούν προαώποις (ούδ^ν γάρ ΐΜρ\ τών δνομάτνν ζν* 
γομαχουμεν, Ιως &ν πρ^ς τήν αυτήν Ιννοιαν βΐ 
συλλαβ2ΐ\ φέρωαιν) * &ν\ δέ» χατά τδν τής ούα^ας λδ- 
γον, βΓτουν Οβδτητο;• 1χανώς« οΐμαι, οΙ παρόντες 
εύχλεέττατοι διδάσχαλοι Κ£ρ\ τών προχ(ΐμέ>φΐν 
ήμίν Ινομοθέτησαν, ουσίας τ• «έρι, χα\ φύσϋβς 
υποστάσεως τε χαι προσώπου ' σαφώς τε καραδε^ώ• 
χασιν, δτι αΐ μίν τ6 χαθδλου σημαίνουσιν * αΐ δΙ» τ6 
χα Ο* Ιχαστον• 3(1 6ηηΐ(ΐ6Πι 86ηΐ6ηΐΐ2η) Ιβηϋαηΐ), ιιηο βιιίβηΐν ςπ^ηΐυηι αά •υΙ)εΐεηΐ<β» Ιιθ€ βεΙ, ιΐΐτΐηΐΐαϋε ηύοη^ηι. 
8αΐί8, ορΙηοΓ^ 1ιΙ €6ΐ6ΐ)6ΓΠΐηί (1θ€ΐθΓ6• ϋβ Γ6ΐ>ιιε οιθ(Ιο ρΓορο:>Ι(ΐ5, ηιιηίηιιη ^ ευΐι&ίαιιΐιι βΐ ηείΟΓα. 
(Ιβ Ιΐ3τρθ24ΐ3$ί 61 ρ6Γ8οηε, ηο1)Ί8 ρπΒ$6Γίρ86Γυηΐ ; »ρ6Γΐ6ςα6 ιηϋί(ΐ6ΓυηΙ, ΙΠαε υηίνβη&ΙΙβ πΑ εί|ΐϋα• 
οαιίοη^ιη ΙιαϋβΓε, 1ιμ &Ηΐ8[υ1;λΓί3. 

6ΕΝ. Ι^ϊΔ Ιβηιραε Γυ6Γΐι, αΐ &ϋεΐοπΐ«ιβε Ιο ιη6• η 
άΐιιιη ρΓοΓβΓ^ε, ()6 (|υί1)υ$ ε8η€ΐ0Γαιη Ιιοοιδηυιη ι>ΐ6ΐιΐ6ΐη ρβΓδρίοίαπιυβ. ΟιΓιρρβ <1β 8υ|>8ΐαηΓΐλ 61 
ΐΜΐΐιίΓε, <!6 1)^ρο8ΐ88ΐ 61 ρ6Γϋθη8, οοη8€ηΐΙηιυ8 ; ηυΙΙ« 
|)6ηίΐυε \η γ6 (1ί88ί(ΐ6ηΐ68• Ν»ηι ίΙΙε ρΗαε 6Γι&ηι 
ςοληι &1)3 16 ϋίθ6Γ6πΐυΓ, Ίηΐ6ΐ1ίβ6ΐ)&π)υ$ : 86ϋ 6χ οιβ 
Ιυο Ιυ56ΐ>&ΐ αυ<ϋΓ6, ςυχη8ηι ϋβ Ιιίβ Τ6&ΙΓ8 68861 
&6ηΐ6ΗΐΙ;ι. Νιιηο 6Γ^ο <Ιί6Ηο, ςαίκη^πι ειηοΐοηιηι 
ΡβίΓϋΠ) ηαΐιΐΓ28 (Ιιι&8 ρο8ΐ υηίΐίοηβηι ιΐ&ΐυΰήΐ. 

ΤΗ£ΟΚ. Γπηιαπ), ε6ο ΐ6πιροΓ6 ρηητυηι^ηιει^ηυηί 
ΗΙυιη Αΐΐιαιιαείυπι ργοΓ«?γγ6 ρ:ΐΓ 681, €υ]υ8 Ιιχο ίρβα 
Τ6γΙ)• &αηΙ ίη 6ρΐ8ΐοϋ 3(1 Ερίο(6ΐηηι €οΓΐηΐΙι! 6ρΙ• 
86θριιιη : Εχ 1ΐ06 αϋεηΜίΐαΐβιη ρ6Γ8ρί66Γ6 ροΐ68ΐί$• 
8ί •6ηηο υηίυβ €81 8ΐιΙ)8ΐ3ηιΪ8Β €υηι οοΓροΓΟ, 4ΐ6 
16ΓΓ3 οαΐϋΓΰπι 808111 1ΐ8ΐ)6ηΐβ : 8ΐςυ6 εοηβυϋ&ΐαα• Ό ΚΑΘ• Καιρός ήδη, τ5ίς χρήσεις ε{ς μέσον προ«• 
βεΤναι, Γνα Ιχ τούτων τδν νουν χαταΟρήσωμεν τών 
άγιων. Περν γίρ ουσίας χα\ φύσεως» υποστάσεως 
τε χα\ προσώπου, σύμφωνοί έσμεν, χατ* σΰδέν ούδ* 
δλως διαφερύμενοι. Ταύτα γάρ χαΐ πρδ του σε εΕ• 
πείν, έγινώσχομεν* άλλ* ήθελήσαμεν άχουσαι έχ 
του στδματδς σου, πώς ποτέ περ\ τούτων φρονείτε 
ύμεΐς. Νυν ο3ν ε(πέ, χίς τών αγίων δύο φύσεις μετά 
την Ενωσιν έδογμάτισεν; 

Ό ΘΕΠΡ. Πρώτον, ώς πρώτον τψ χρδνιρ, τ^ν 
μέγαν ^Αθανάσιον παρεισαγαγείν άξιον, ώς 1ν τ] 
πρ6ς Έπίχτητον έπίσχοπον Κορίνθου Ιπισ^ολ^ τοιάδε 
γράφοντα χατά λέξιν * Κα\ γάρ (χ τούτου τδ άτοπον 
ΟεωρεΓνήμάς Ιξβστιν. Εί ομοούσιος 6 Λδγος τφ σώ- 
ματι, (χ γης Ιχοντι τήν φύσιν * ομοούσιο; δΙ δ Αά• ΙΙεΙίε εβί ΡαΐΓΐ δβΓΟίο, ]υχ(;ι €θηΓ658ίοηβιη ΡαίΓαιη : ]) γος τφ Πατρ\, χατά τήν τών Πατέρων δμολογίαν* 6Γιαηι 1ρ86 ΡαΐβΓ υηίιιβ 6γ(ι ευυβίαηΐΐ» €υιη €0γ• 
ροΓ6 ϋ6 16ΓΓ3 ίβοιο. ΪΧ ^ΜΤ ΑΓί8ηί8 ίη(ϋ£η9ηηηί9 
Ρίΐίυιη ίΙί€6ηιίΙ)υ8 6886 €Γ63ΐιΐΓ8ΐη, ουπ) ιρβί ιΙίίΓείίβ» 
Ρ3ΐΓ6ΐη υηΊιΐ8 €υιη €Γ68ΐυΓί8 6&δβ £υΙ)8ΐ8ηΐί£? 
6ΕΝ. ϋυί^ 3(1 ηθ8 «ϋοΐυιη ί^ΐυίΐ, ρΙήΙθ5θρΙΐ6 ? 

ΤΗΕΟΒ• 6Γ:ινΙΐ6Γ 608 ΐειι^Η,ίΐυί <)ΊοιιηΙ, ιιηεπι 

6βΙ6 η3ΐΗΓ8ΐη 56ηΐΙ0ηί8 6ΐ 03Γηί8. ΑΟ νίϋσ, ο586€ΓΟ, 

ςυ3ΐη εϋαιίΓαϋϋί Γ3ΐίοη6 8;«ιιοΐα8 νΪΓ Αΐ1ΐ3η38ίυ8 
ίη ΐ6Γΐί3 0[(υΓ3 $γ11οβί$ιηυιη η6€ΐα(• Ουίρρ6 ]»ιη 
8ηΐ6ΐ ρΓΟ εοηί688θ 1ιβΚ»6ΐιΐΓ, ςυχ€αΑ<ΐΰ6 (Ι6 εαϋ- 
8ΐαηΓΐ3 άίο6Π(ΐ3 ν6ηί3ηΐ, 63(ΐ6ηι 61 η3ΐυΓ£ 3€6οηι- 
ιηθ(ΐ3η(]3• Ηοοοιηβ ίη οοηΓοβδΟ 681, 30 ηοη? 
ΟΕΝ. Οηιηιπο ίϋ ςηΗΐ6η)• ομοούσιο; έσται χα\ αύτδ; δ Ι]ατ^]ρ τψ σώματι^ τώ 
έχ γης γεγενημένψ. Κα\ τί ίτι μέμφεσθε τβΐς 
*ΑρειανοΤς, λέγουσι τδν Τ16ν χτίσμα, λέγοντες αύτο\ 
χα\ τδν Πατέρα δμούύσ'.ον το?ς χτίσμασι ; 

Ό ΚΑΘ. Κα\ τί πρ6ς ήμά; ή χρησις α&τη, φιλό• 
σοφέ; 

Ό ΘΕΟΡ. Σφ^ρα χαθάπτεται τών λεγδντων μίαν 
φΰσιν του Λύγου χα\ της σαρχύ:. Κα\ ΙρΛ πώς Οαυ• 
μισίως πλέχει τ6ν συλλογισμών έν τρίτφ σχήματι ά 
έν άγίοις Αθανάσιος. ΠροομολογεΖται γάρ, δτι δσα 
π£ρ\ της ουσίας λεχθήσεσθαι μέλλει, ταύτα χα\ τ) 
φύσει προσαρμοστέον. 'ύμολδγηται, ή •0 ; 

Ό ΚΛβ. Πάνυ μέν οΙ»ν. 137 ϋΙδΡυΤΑΤίΟ Ι 138 

Ό ΘΕΟΡ. Μετα).ά6ωμεν [μεταβάλωμΒν] ουν τ6 Α ΤΙΙΕΟΚ. (Ιοηιιηυΐ€ΐηυ8 ογ£;ο βυΙιϋΑίιΙί» ηοιιΐ€α εοιη ιΐΑΐυΓ» ν(ΗΤ»1>α1ο, βΐ (Ποβιηυ• ; §1 «)ιΐ8ΐ!βιη 691 
πΑίιΐΓχ δβΓίηο οοηα οοΓροΓβ, (1β (6^Γ3 ηαΙϋΓΑΐη βυαιη 
Ι)3ΐ>6ΐιΐ6 ; βίςυβ δβπηο υηίυβ ββΐ €ΐιιη ΡαΐΓβ η9ΐυΓ9β| 
]ιιχΐ« €οηΓ€&5ίοηβηι Ρ«1ηιιη : βιί^ιη ίρββ Ραίι,τ βιίΐ 
β]ιι&(ΐ6ΐη Οϋΐη εοΓροΓβ ΙβΓΓβησ ηβΐυΓ». Οασ Ο Ι, υ Ι 
81 (|υί (ΙΊοαιιΐ, δβΓίηοηβιη ίιηίΐιν 6β8θ €«ιη οοπροΓΟ 
8ΐιΙ>{^ΙαιιΓΐ2Β (τλίβΐ λυΐβπι Ιιοο Ιοηΐυπκΐβιη, 9^ ήί 

(11ΰ;ΐ8, «]ΐΙ9()6ηί) ηηΙυΓίβ), 86φΙ&Ιΐ1Γ €( Ρ^ΐΓβΐη 6580 

υηίαβ ειιιιι 6θΓρθΓ6 8υΙ)8ΐ9ΐιΙΪ8! λο η8ΐιΐΓ9β ; ηηο (ΐυΐιΐ 
8ΐ)8υΓ(ϋη8?0υΊ(1 ΰΓ^ο ά^ Ιιοε ΙιηροββίΐΗΐί (1ί8οίηιιΐ8? 

δβΓΟΙΟ ΙΐΟη 681 6^II8(^6II1 €ϋΐΠ 60ΓρθΓβ 8υ1)»ΐ3ΐΙΐίΧ| 

060 6]υ8(!6ΐη ϋλΐυΓ». Οαοά 8ί δβηηο η66 6ίυ8<ΐ6ΐιι 
681 ευηι €ογρογ6 8ΐι1>ί>ΐ8η(Ι%, η66 β^ι18ϋ6ιιι ηαΐυηΡι 
ρίαιιυιιι 681, ο&86 ίΐΐυπι 8ΐιΙ)8ΐ:ιΙιΙί3Β η^ΐυΓ36(]ΐΐ6 ϋί« 

Β ν6Γ8»• δί η3ΐυΓ» ϋίν6Γ8«, οιηηίηο ηΙί& ηαΐϋΓ8 δοΓ'» 
ιηοηΊ8 68ΐ, ϋΐία νοτροτίη. Νοιι ογ^ο €ϋΓίβΙυ8 αιι» 
ή8ΐιΐΜ 681. ΟυοιΙ 81 ρΓίπιαοι Ιΐ8ΐιο (Ηνί ΑιΙιαιΐ28ίΙ 
ρΓορο»! 1*10116111 *. §1 δΰπηο υιΓιυ8 βϋΐ 8υϋ8ΐ:<η(ί3Ρ 6υΐΜ 
οοΓροΓΰ (16 (6ΓΓ9 η;ιΐϋΓαπι βιΐϋΐιι 1ια1)6ΐι(β, (μι^ηι 

ιΙΐ68.ιιΐΓΐιιιι Γ6ρ6Π6ΐηυδ•^ Ουίρρβ ηοη Γρυ^ιη ρο8ίΐυαι 

εεΝ. ηο€ΐί>8ίιιΐ6 ύ\ά$. 86<1 ρβΓςίιο. 

ΤΗΕΟΒ« ΑθΓ6ΐΙ«ΐ 61 88η€Γι$8ίιηιΐ8θ3Τπ1Ιυ8, οιιί νο8 
ηΐ8£ί8 ίηηΙΐίιηίηΙ, ΐ68ΐίιηοιιίιΐι«ι θΓ8ΐίοιιί ΐιο8ΐΓχ ρ6^« 
Ιιί1>ίΙυΓυ8 , ςυί ίη ρΓίοΓ6 λϋ $ιΐ0€β88υιιι 6ρί84ο1λ 
ίηήιΓιΐ ; Ραγ 681, ηιιοιΙ 8ΐ)$υΓ(1Ίΐ8ΐ6ΐη αΐιίηβΐ, (Ιί66Γ6» 
φίοιΙ €0Γρυ8 ίη (Ιίνίηίιιΐίβ η^ΐυΓβιιι ιηαΐ8ΐυιη 8ΐι* 

61 νΊοί88ΐιη« ςυθ(1 86ηηο ιηυΐ«ΐιΐ8 8ίΐ ίη Η8ΐυΓ8ηι 
08Γΐιί.<• Ν8Π) 8ΐουΐ Ιιθ€ Γΐ6ΓΪ ηβςυΐι, οηιη ίρ86 $6Γπιο 

^ 811 ίη€οηιιηυΐ3ΐ>ίΙί8 61 λ1:6Γ8ΐ{οηί8 6χρ6Γ8 : ϊΐι 060 
ίΙΙιιϋ »Ιΐ6Γυη). Νοη 6ηΙπι ΟΓβϋΙΟΓυιη ςιιίιίςιιηηι ^«1 
η8(ιΐΓαιιι (Ιίτίιιϋ8(ί8 ΐηη8ΐΓ6 ροΐβ8ΐ; 61 03π> ηιιοηοβ 
ΓΓ6;ιΐιΐΓα 6&(. Ι(ΐ6ΐη ρ6Γ8ρ{6ΐΐ6 ϊη Ερίβίοΐλ Α(1 Κυΐο- 
|[ίυπι ΙΑΠ1 ρ6Γ 86 ηιΙυΓ88 (Ιολβ ρΓοβΐ6η8, ςυβηι ηζη^ 

€118810108 0Γΐ6ηΐί8 6ρί800ρ08, Ιά^Οί ΙΙ11(ΐ6ηΐ68, ρΓΟ^ 

ρυ£η3η8 : ββρΓ6ΐΐ6η(Ιυηΐ, «ίΐ, ηοηπιιΙΙί Γβοοπι «5 
0Π6ηΙα1.1)ΙΙ8 6ρί860ρΐ8 6χρο8ίΙίοη6πι : Ει οιιγ, |γ« 

ςιιίιιηΐ, 608 η3ΐΗΓ&8 (Ιιΐ9ΐ8 <ϋ€6η(68 ΑΙβΧ3η(1ηαΐΐ| 
«"ρίβοορηβ Γ6ΓΓ6 ροΐυίι, 8υι ρΓοΐΜΐνϋ? Ει ριιυΐο ρθ8ΐ 
8ΐι1>]ΐ€ίι : δίο 61 ίη ΟΑυβα Ν681θΓίί, ηυηιιινίδ <1υ38 
ηαΐυηβ, (ϋ8€Γίπΐ6η ε3Γηΐ8 61 86ΓΠ)οηί8 8ίβηίηαιη8, 
<)ίε3ΐ (πΑΐη ιΙία ηλίιίΓα δβηηοηίδ 6$(, Βΐία οηΓηΙκ), 
ηηίοηειπ (3ΐιιΐ6η ικι1)ί86υιη ηοη 6οηΙΙΐ6ΐΗΓ• Νθ8 επίηι της ούοίας βνομα είςτ^ της ψύαεως, χα\ είπωμβν* 
£1 όμοφυής ό Αύγο; τφ σώματι, έχ γής {χοντι τήν 
φύσιν • ίμοφυ^ς Βϊ δ Αόγο; τψ Πατρ\, κατά τήν 
των Πατερών όμολογίαν, όμοφυής Ισται χα\ αύτ^ς 
ί Πατήρ τφ σώμαη, τψ έχ της γης γενομ^νψ• "Ωστε 
τοΙς λέγουσιν όμοούσιον (ταύτ^ν βλ εΐ7»7ν δμοφυή) 
τ^ Αόγον τφ σοιματι, Ιπεται τδ, χαΐ τδν Πατέρα 
Αμοούσιον χα\ όμοφυή είναι' τφ σώματι. 0^ τΐ άτΟ' 
ιτώτερον ; Τ( ου ν έχ τούτου του Αβυνάτου μανθάνομεν ; 
*0 Αάγος τφ σώματι ούχ Κστιν ομοούσιο;, ούοέ 6μο- 
φυής. ΕΙ (έ οΟτε ομοούσιος οΟτβ δμοφυήςτφ σώματι 6 
Α^γος, δήλον, δ^ι έτε/ϊοούσιο^ χα\ έτεροφυής, Χ2\ εΐ 
έτερογυής, έτερα πάντως φύσις του Λόγου, χα\ 
έτερα τοΰ οώματος. Ούχ Αρα μ^α φύσις 6 Χριστός. 
Ε( δλ χα\ τήν ττρώτην πρότασιν του θείου Αθανα- 
α(βθ, ώς ίχ*ι ακριβείας, χατανοήσωμεν λέγουσαν 
ΕΙ ομοούσιος 6 Αόγος τφ σώματι έχ γης ίχοντί τ^,ν 
φύσιν, μέγιστον εύρήσομεν θησαυρόν. Ού μάτην γάρ 
Χ£ΐται τ6| Έκ γης Ιχοντι τήν φύσιν. 
«ΐ'ΓΐίΓαΐβ Γ.κΐη 8ίΐ, ρ6ΐ9ρ6ΐθΓίηιϋ8, υ«8χίιΐιυπι 
οβί : 06 16ΓΓ« ηαΐαηηιι &υ8ΐη Ιι»Ι>6ηΐ6. 

Ό ΚΑΘ. Όρθότατα λέγεις • άλλ' ίχου και τών έξης. 

Ο ΘΕΟΡ. ΈλΟέτω κ«\ ό άγιώτατος Κύριλλο;, φ 
μβλλον ύμείς έπερείβεσΟε, μαρτυρήσων τφ λόγω * 
^ έν μέν τ^ πρώτ|] πρ6ς Σούκενσον επιστολή λέγει * 
*Ισον γάρ έστιν εΐ; άτοπίας λόγον, τδ είπείν, δτι 
μετεβλήθη τδ σώμα εΙς θεότητο; φύσιν, χα\ μήν 
κάχΑΪνο, δτι μετεβλήθη ό Αόγος ε(ς τήν της σαρκδς 
φύσιν» 'Οσπερ γάρ τούτο άμήχανον (άτρεπτος γάρ 
^α\ αναλλοίωτο; έστιν) οΟτω κα\ τδ Ιτερόν. Ού γάρ 
έβτ:ν εΙ; θεότητος φύσιν μεταχωρήσαι τ( βύνασΟαι 
τών κτισμάτων • κτίσμα δέ κα\ ή σαρξ. Σαφώς βλ 
χα\ έν τ|) πρ6ς Εύλόγιον επιστολή, αυτός τε ομολό- 
γων τάς δύο φύσεις, και τών της 'Ανβτολ^Ις Αγιωτά- 
των επισκόπων υπέρμαχων , τά αυτά λεγόντων, 
φησίν • Έπελαμί?άνοντό τινε; της έκΟέσίως ής πε- 
«ο^ηνται οΐ &νατολικο\, κα( φασι * Διατί δύο φύσεις 
όνομαζόντων ήνέσχετο ή έπήνεσεν δ Άλεξανδρεία, ; 
Κα\ μετ' δλίγα φησίν • ΟΟτω κβΐ έπ\ Νιστορίου, 
πάν λέγει δύο φύσεις, τήν διαφοράν σημαίνειν τη; 
«αρκλς κα\ του Αόγου * (έτερα γάρ ή του Αόγου 
φύσις, χα\ έτερα ή της σαρκός) άλλ* ούκ Ιτι τήν 
Ινωσιν ομολογεί μεθ* ημών ' ήμεΙς γάρ ένώσαντες 
ταΟτα [ταύτας], Ινα Χριστόν, ένα Γ16ν, ένα Κύριον Ι^>9 υηίΐίε, απυπι ΟΙΐΓΐβΙιιιη, ιιιιυιη ΡίΙίαπι, υιιυπι Αμολογουμεν ' καΐ λοιπόν, μίαν φύσιν τοΰ Αόγου 
σισαρκωμένην. Κα\ μιτ' ολίγον * Ούκοΰν ού τ6 είδε- 
ναι τών δύο φύσεων τήν διαφοράν, τέμνε ι ν έστ\ν εΙς 
δύο τδν ένα Χριστόν. Κα\ μεθ* έτερον * Κάκ^Ινο δέ 
μή άγνοχίτωσαν * *Οπου γάρ δλως ένωσις δνομάζε• 
ται, ούχ έν6; πράγματος σημ::ίν8ται σύνοδος, άλλ' 
ή δύο, ή κα\ πλειόνων κα\ διαφέρων άλλήλοις κατά 
φύσιν. Ό τοίνυν λέγων ένωσιν,, δηλονότι σαρχό;, 
^μψυχουμένης νοερώς, κα\ Αόγου, κα\ οΐ δύο λέ- 
γοντες φύσεις, οδτω νοουσι. Ολήν της ενώσεως 
όμολογουμένης, ούκέτι διίστανται αλλήλων τά ένω- 
- .•εντα^ άλλ' εΙς λοιπόν ΥΛς, μΙα φύσις αύτου του 
«αρχωθέντΰς Αόγου. Ίδου σαφώ; εντούτοις δ τΤ^ς 
•είας μνήμης Πατήρ ημών Κύριλλος,^ τδ είδέναι, 
Ραταοι.. ϋβ. ΟΧΧΧΙΙί. ϋοπιΐιιυπι €0ηΠΐ6πΐιΐΓ : οπλίη «Ιεηίήυο ηλίυηηι 
56ΓΠ)θοί8 ίηοαΓη»ΐ8ΐη• Α 6 ρηιιΐο ροεί : Ιΐαςοο ηο88β 
ολίαΓΑΓϋπι ιΙηΑΓϋΐη ϋί8€παΐ6π, ηοη 681 ηηηιη ΟΙιγη 
8ΐυπ) ίη (Ιυο 86ο«γ6. ΗιΐΓ8υπι ρο$ΐ «ϋ» : Νεο ίΐΐυιΐ 
ί^ηοΓΟπΙ : υΐιΊαιηςυε ΜΙ υιΓιοηί8 οπιηίιιο ιιΐ6ηΐιθ| 
ηοη υηίαε Γ6ί οοίΐίο 8ίκηίΟθ3(αΓ ; ββϋ νεΙ ιίπλπιιη, 
νβΙ ρΙϋΓίυιη, 61 ίηίΟΓ 8β οαΙογ» (ϋ8€Γ6ρ«ηΐίυιη. ΟαΙ 
6Γ0Ο ά\€ΐΚ υηίοηοιη, νίιίεΐίεβΐ €8ηπ8 ιηίοιηϋΒ 86 
ηΐ6ηΐ6 ρΓχϋίι», ςαιη δβηηοηβ ; ςυίςηε (Ια88 η^ΐα- 
Γ38 ϋίευηΐ : «οπιπι Ιιχε ιη6η8 68ΐ αίςυε 86ηΐ6ηΐί«. 
Υ6Γυπι ρο8ΐ6ΐ(|α8πι ηιιίοηεπι οοηΓ68&1 8ΐιηΐΗ8, ηου 
8πιρΚα8 9 86 ίηνί66ηι οηίΐα ιϋ86Γ6ρ•0ΐ; ββϋ ααα^ 
(ΐ6ίη€6ρ8.ΡιΠυ8 68ΐ, ιιη3 δ6Γπιοηΐ8 ίηείΓΟίϋ η^ΐοη. 
Εε€6 ίη 1ιί8 ιΐίγ» ηιειηοΓΐ» ΟχπΙΙιιβ ιρβηο «Ιίαΐ 139 

(ΙικίΓυιη ηαίιιτ^ηιιη ϋίΒϋπιηβιι ηοβββ 

εΐΐΓ;$ΐιιηι ϋΐιυιη ίιι «Ιαο βο€»Γβ. Ηοΰ βιιίιη νοβτβΓβΗ 

Ιϋ1ϋΐί$• Αι Ιΐ68ΐιΐ8 Ηΐ6 ΟγΓΠΙυβΤΑη&πι Ιιαίιο τβ8ΐΓαηι 

ΙΙίΓηΓκΙίηβιη ΐ^Ι^άί* <{ιιίιι 61 Ιϋβιΐι Ιμ 8ΙΙ6γ• «β 8υο- 

(€$80111 €ρ{»Ιθΐ2ΐ6•()6Πΐ 86 86Ιΐ(ίΓ6, 1ΐΐ8 Τ6Γ518 081611* 

ϋΐ : Ιΐ8(|ϋ6 ιηοιίιιιη 8$8ΐΙύηρΐιθιιΐ8 Ιιιιηίληφ ιΐ8ΐυΓ96 
Ηΐΐιηο 6οη8ίάβΓηιιΐβ8• ΐΐΑίυΓ^β <1α88 εοίτ{Η86 ρ6Γ 
αηίοηβιή τΐίίβηπιβ, ^^ι^3ι ()1ΐτΐ8Ίοη6ηι , <Γοηίυ8Ίοη6ΐιι 
61 011118 (Ιοηειη. Οβγο 6ΐι1ιιΐ, είΓΟ β8ΐ, ηοη (ΙίνΊηΊΐιιι, 
.Ιΐ66ΐ 06ί €8Γο βιε(.ι 8>ί : 5ΐιηίΚΐ6Γ 61 δβηηο Οβυβ 

681» ηοη 68Γ0 » 1ί€61 (1ί&ρβη88ΐίθη6 (|Π8<ΐ8ΐη €8Γ06ΐη 
ρΓ0ρΓί6 8ΙΙ8ΙΙΙ Γ666ΠΙ. ϋΐΙΠΙ Ι^ίΐΟΓ ΙΐΟΟ ΙΠίΟΙΟ 0011- 

8ί(ΐ6Γ8ηηιΐ8» ηιίιιίπιβ ιΐβΐίηςιιίπιυδ, (ϋ€6ηΐ68 Ιιαηο ίη 
«ηίοίιοιιι οοηοαΓΒϋΐη 6χ <]υ8ΐ)ΐΐ8 ηιΐ•π8 Γμ^ιοοι. 864 
Ι•ιη6η ρο8ΐ ιιηιοηοιη η8ΐυΓ8δ 8 86 ίηνίοοηι ηοη 
ι1ί?ίθίιιια8» ηοο υηυιη 6ΐ ηηρβπίΐιίΐβιιι ίο 4ΐυο5 ΙίΙίοβ 
Μοαηιυβ; 86(1 υηιιιη ϋίάηουβ ΡίΙίυηι, 61 ιιΐϊ Ρ81Γ68 
ΐοευιί 8ΐιηΐ, υηαπι ηβίοΓαπι ^Γΐηοπϊ8 ΙηοαΓπαίαιη. 
(}ιι»πΐαη) 6Γ(;ο ιηβηΐο 8ΐςυ6 0€υ1ί8 8ηίιηί άυηΐβχαί 
ΐίί06Γ6 ρο&$υιιιυ$, ςπο ρααο υηί{(6ηΊΐυ8 ίΙΙο Γα€ΐΐϋ 
«ίΐ ΙΐΟΓηο, <)ιια8 η»ιυΓ88 68»6 ϋίαηιυβ, 81 ιιηιιιη ΟΐιΗ- 
8ΐιιπι» 61 ϋοπιΊηιιιο, 61 Ρίΐίαιη, Οβί δ6Γΐηοη6ΐη, ςηί 

ΒΟΙΜΟ Γϋ61Ι18 61 ίοΟΑΠίαΙΟβ 681. Οΐΐίά 6181108 ΙΐΟΟ 

φΐαίηι#ιιΐ8? ηΜιΐΓ88 6πΙηι (1η88 6886 (ΙίεΙπιηβ. 
ΚαΓ8υ8 {(1611. ϋΐ6 (Ιίνυ8 07η11ϋ8 ίπ Εη8ΓΓ8« 

ΓΙΟΙΙΟ 111>γ! Ι«6νίΐί€ΐ » ΐ)6 ρΟΓ^λΓίΟΠΟ Ι6ρ^» (11886- 

Τ6η8, 8ί1 : Τοίυιη ΐΓιο αιΠί! ηΐΓ8υ8 δ6ητ8ΐοπ8 ηοβιπ 
ηΐ7δΐ6ηοιη• 6ΐ ρυΓβ8Γιοη6ΐη, ςυ» ρβΓ 88€Γ088η- 

6{ΙΙΠΙ 1)8ρΐί8Πΐυΐη Αι, Γ68ρί€6• 0088 «¥6$ 80€ίρί ΤΗΕ0Η1ΑΝ! 140 

ηοη 68»6 Α φη<χΙ» '^ων δύο φύσεων τ))ν διαφορ^^ν, τέμνβιν ΙβΐΙν 
<Ις δύο τ^ν Ινα Χριστών. Τούτο γάρ ύμ8ΐ; δεδοίχατβ* 
άλλ* ό μαχάριθ{ ΙΙύριλλος έχβάλλ^ι «^>ν τοιούτον |μΙ^ 
ταιον φδβον υμών. *Αλλά χα\ τ)) δευτέρα πρλς ΧοΟ^ 
χβνοον επιστολή φαΐ^ιται ^ α6τ6ς τά αυτί φρονδν, 
δι* ύν φηνιν • Έννοούντι^ το(νυν τή^ ΙνανθροΜΚ^^^ 
οεω; τ^ν τρι^ιτον, δρώμβν δτι δύο φύσεις αυν^λ^ον 
&λλήλαις χα6* Ινωσιν άδιασπάστω;, άσυγχύτι*^^ 
άτρίκτως, Ή γ&ρ σαρξ σαρξ (στι« χα\ ου θεατής, 
(Ε χα\ γ^γονε Ηεου σαρξ. '0μο{(ι>ς δλ χαι 6 Αύγος 
βεό; έστι, χα\ ού σαρξ, εΐ χα\ ίδίαν έποιήσχτο τ^ν 
σάρχωσιν οίχονομιχώς. "Οταν οΐίν (ννοώμεν τουτο« 
ούδλν άδιχουμεν, τήν εΙς ένύτητα συνδρομή ^χ δύο 
φύσεων γεγενήσθαι >έγοντες. Μετά μένιοι τήν Ιν«»• 
σιν ού διαιρούμεν τάς φύσεις άπ* αλλήλων, ούδΙ εΙς 
^ δύο τέμνομεν υΙους, τ^ν Ινα χα\ άμέρισ^ν, ά>Α* 
Ιναφαμ^ν ΥΙ^, χσ\ ώς οΐ Πατέρες είρήχασι, μ<αν 
φύσιν του Αύγου σεσαρχωμένην. Οόχούν δσον ^χεν 
εΐ: Ιννοιαν χα\ εις μόνον τ6 όρ^Ιν τοΓ; της ψυχής 
δμμασι, τ{να *ι;ρύπον ΙνηνΟρίιΜκηΦεν δ ΜονογβνΙ|ς, 
δύο τάς φύσεις είναί φαμεγ * Ινα δέ ΧριστΙν, χα\ 
Κύριον, χα\ ΥΙ^ν τί»ν θεού Αόγον έναν6ρο>πήσβηττ• 
χα\ σεσαρχωμένον. Τ{ τούτου ^στ\ σαφέστερον έιειζη* 
τούμεν; δύο γάρ φύσεις τάς φύσεις εΙνα( φαμ<ν• 
Πάλιν ό αύτ&ς θείος Κύριλλος έν τ) εΙς τ^ ΑευΙ- 
?ιχ6ν βιβλίον έ^γήσει περί του χαΟαρισμου της λΙ« 
πρα; φησ(ν * *Ολον δ4) ιτίίλιν Ιν τούτοις «οριάθρει 
τ6 του Σωτ^ρο; ημών μυστήρ'.ον , χα^ τ^ Ιιά του 
άγιου βαιιτ{σματος χαθαρ^μύν. Αύο μλν δρν{6ια ▼ίνιιβ 61 ιιΐϋΐιϋ88 ίιιϋ6ΐ, ιιΐ ρβΓ Ιΐ88 τοΙαθΓ68 ΙιοωΙ- |, χβΧζύβι ληφθζναι ζώντα χα\ χαθαρά, ίνα νοήσ^^ η6ΐη ΗΙυιιι 6(Βΐ68ΐ6ηι ίπΐ^ηί^ϊδ, ΙΐοηΐΊιΐ6ηι ρ8Γΐΐ6Γ οι 
1>βυιη, ίη (Ιιΐ88 ςυίιΐβαι ιι81ιιγα8 (ηηιπίυιη 8(1 'κΙ 
(|υθ(Ι <16 αΐΓ«(}ΐΐ6 ύιοΊ 6οιιν6πΙΙ) βϊΒίίιιοΐυιη : (({υΊρρο 
^ι^πιιο 6Γ;ιΐ, (τχοΓΐϋ8 « Οϋο, Ι» 6;ΐΓ06 ηυΙίΟΓίδ) ηοη 
ΐηηιβα (ΐΓνί8υιη ; υη\ι8 ούίιπ 6Χ 8η)Ι)υ1)ΐι8 01ιπ$1υ8. 
ΓΐΌρΙ6Γ(ϊ8 ύοϋβ 8υιηιιη((ΐΓ 8ν68, 61 »ιηΙ>3β ΓυΓ$υ$ 
Βοίυε ίη8ΐ2Γ ιπΐβ1(ί($θηΐυΓ. νΐ(ΐ68, υΐ υΙ)ί(|ηβ 1>63ΐυ8 
ιΠ6 ^711)108 η8ΐαΓ8$ (Ιυ3$ €οηΑΐ(38ΐιΐΓ? ^υίη 61 ίιι 
•116Γ8 8(1 διΐ6(:€$9ΐιιη οίΐ 6ρί&ΐοΐ8 : ΟυΙ ϋοηιίηυηι 
ιιιΐ(|8 €8Γηο ρΐ58οιη (1ΐ6ΐΐ• 8ϋ6ηυηι 8 Γ8ΐίοηβ τοίυη* 
Ι8ΐ6ςη6 οΓοείΑίαπι Γβείΐ. Αι, 8ί ({(ΐίδ άϊοΛί 6(ΐπι ρ8Γ- 
ΙΙοϊρο ιη6πΐΐ3 αηΐιηα ρ85!>(ΐτη « υΐ βροπίβηοαβ 8ίΙ 
€ηΐ6ΐ8ΐυ!«• η>ΙιΊΙ (ΙίιτΓβ |>Γο1ιίΙ)6ΐ ουιη ίη Ιιοπιίηίβ 
η8ΐηΓ8 ρ8!>8ΐιιη. 0>ιοι] 8ί νβΓΜπι 6&1, οιΐΓ ηοη άυ&8 διά τών πετεινών τ6ν ούράνιον λνθρωπον, βνβρωπ^ 
τε 6μο\; χα\ θε^ν, βίς δύο μίν φύσεις (βσον 4[χβν εΙς 
τ6ν έχάστί) πρέποντα λύγο^ διαιρούμενον• (Αόγος 
γάρ ^ν, ι6 έχ Θεού άναλάμψας Ιν σαρχ\ της γυναιχ^) 
πλίχν ο6 μεριζόμενον • είς γάρ *ξ άμφοΓν ό Χριστή• 
Διά τούτο χα\ ώς δύο λαμβάνονται τ^ δριτΓδια, χα\ 
νοείται πάλιν ώς Ιν άμφβτερα. ^Ορ^ς πώς δι* δλοο 
6 μαχάρ'.ος Κύριλλος ^ύο φύσεις 6μολογε7; *ΑΙΧά 
χα•. έν τ!) δευτέρςί πρδς Σούχενσον Ιπιατολ]} φησιν* 
Ό γάρ λέγων σαρχ\ παθεΤν γυμνξ τ^ Κύριν^, 
άλογον χα\ άχούσιον ποιείται τδ πάθος. Έάν δέ τις 
εΓπη, μετά ([υχής νοερβς παθεΤν ατδτλν, Τνα § τδ 
πάθος έχούσιον, ουδέν χΐιΑύει λέγειν, τ|) φύσει της 
άνθρωπύτητος αύτ^ν παθεΤν. ΕΙ δέ τούτο αληθές. η3ΐ(ΐΓ88 6X8111*1886 (ΐΛΐιίηιηβ ρο81 ιιηίοη6ηι , 6Ηγ8 Ο πώ,-ού τάς δύο φύσεις ύφεστάναιδώσομεν^ετά•φ ιιΙΙηιιι (ΙίνίβΊοηοιη ? ΟιιαΓΟ δΙ ηπίδ 8ΊΙ, ϋΙΐΓίδίο ρΓΟ 
η()1)ί8 οαπιβ ρ&8$ο, ηίΙηΙ βιΐίυά (Ιίοΐΐ, (ΐυαηι βΙιΗδίο 

ρΓΟ 1101)18 Π8ΐυΓ3 ηθϊίΐΓ8 ραδδΟ. νυ68, Ιΐΐί €ΐ8Π88ίηΐβ 

ηβΐιΐΓ&δ (1(ΐ»8 1)6Αΐη8 ΟγηΙΙυβ ρο8ΐ αιιίοηοηι οοηίί- 
ΐ«;•ΐυΓ? ΕιίϋΠ) πΐλ|;ηυιιι Πΐύηη ίη Γ6ΐ)ΐι$ (ϋνίπί8 6Γ6- 
{ΟΓΐυιιι νίιΐ62ΐτηυδ. ΑίΙ 6ηί(η ίη ΟΓβΐίοηο (Ι6 Ρίΐίο : 
1>6υηι 8ρρ6ΐΐ3Γί ριιΐ6ΐηυ8, ηοη δβηηιιηίδ, 86ι1 6]υ8 
ςαί 0€υ1ί8 66Γη(;Ι>3ΐυΓ. Οαί οηίιη ρΓομηβ Πβί ϋοιίδ 
6886ρο$δΐΙ? <ιιΐ6ηι«ΐ(1ιηοϋαπι 61 Ρϋΐ6Γ (ΙίοίΐιΐΓ, ιιοη 
6)03, (|υι 6βΓηι;ϋ;ιΙυΓ, 86(1 86ΓΠΐοηί8. ΕγαΙ οηίηι (1υ« 
ρΐ6χ. Ιΐαςυβ ραπίπι Ιιχο (16 οΐΓίδ^υο ρΓορπίε, ρκΓ- 
(ίιη ηοη ρπορΗο (ΙίουηΙυΓ , (ΙΐΥΟΓδο δοίΐίεβΐ ηιοϋο, 
ςιΐ3ηι ίη ηοΒΊδ Γ68 ίΐ356ΐ. Ναοί ϋοπδ ρΓορπίο (|ΐιί- 

ύκίΟ Π05Ι6Γ 6δΙ 06118, 000 001610 ρΓΟρτίΟ Ρ3ΐ6Γ• £ΐ Ινωσιν, αδιαιρέτως ; "Ωστε ε Γ τις λέγει, Χρίστου ο9ν 
«οΤθύντο; ύκίρ ημών σαρχ\, ουδέν Ιτερον λέγει, 
ττλήν 'βτι, Χριστού ^ύν παθόντος υπέρ ημών τ] 
ημετέρα φύσει. Όρ^ς πώς σαφέστατον δύο φύσεις 
μετά τήν Ινωσιν ομολογεί ό μαχάριος Κύριλλος ; 
"Ιδωμεν, εί δοχεΓ, κα\ τ^ν πολΰν έν 0εσλογ(^ Γρη- 
γύριον. Φησ\ γάρ έν τφ περ\ ΥΙοΰ λύγφ• 9ε6ς δέ 
λέγοιτο άν» ου του Λύγου, του δρωμένου δά• Πώς 
γάρ άν είη τοΟ χύρίως βεού βεύς ; ώσπερ χα\ 0•- 
τήρ, ού τ^υ Αρωμένου, «έου Λύγου δέ•3(α\γάρ^ 
διπλούς. *'αστε τδ μέν χυρίως έπ* άμφοΤν, τδ δέ §1 
χυρίως, έναντίως ή έφ• ήμΓν Ιχει. Όμών γάρ κ»» 
ρίως μέν θέδς ό Θ(&ς, ού χυρ{ως δέ Πατήρ« 14 
τοΟτύ έστιν, δ ποιεί τΛς αίρετιχοίς τ^^ ΐΒλΑΜ|ν^ ή 141 ϋΙδΡϋΤΑΤίΟ 1. ίΙ% 

«ών«ν<^ΐ€ι>ν έΐϊίζευ^ις , ί.ναλλαττομένων των όνο- Α Ιιρ«: ίΙΙαιί ^, ςυοϋ ΙΐδΒΓβΐίοο* {ιι βΓΓΟΓβιη ΐΓ*»ιίΙ. 
μάτ(ι>ν 4(λ «ήν σΰγχρα^ιν. ΧημβΤρν Μ * ΊΙνΙχα β\ ψ^ηκς (((σταντςιι ταΐς Ιπτινοίαι;, βυν&αιρβίται χα\ 
τ^ ονόματα. -0^ .δ:τι βιπλοϋν α0τ6ν Χ9λ(? τΙ^ν 
^ρΐ9τ4ν ; Κ^Β|1 π^ιν φηα^ν * Ήνίχα αΙ ψύαϋ; &• 
Ισταγται τα{ς Ιν^Ιαις, 9νν{(αιρβ7ται «αϊ 54 .^ν^ 
μ•τςι• 'Λλλ' Γδωμβν ιμ^\ τ^ ίΡ[ς. Παύλον λέγοντος 
4^ΐΜυ8ον * '/^α ^ .#β^ς τρν Α'νρ/ρν ή/^ Ίι^σσν 
^ιοτον, .<{ βαν^φ ψης δόξης ' Χρίστου μίν θ«^» 
της βΙ β^ξης ϋατήρ. ΕΙ γφρ Χ9ΐ\ τ6 βυναμφ^τιρον 
Ιγ, Αλλ* ο6 τ|| φνσ^ι, %]| 5έ νυνόδφ. 'Άχον.' τ( φη 
σιν * ΕΙ Τ^Ρ "^^ σνναμφήτβρον Ιν, 4λλ* ο^ τ{ φύσ^ι• τοουηι βοίΐίοβι Ιι&Γυιη €θυ]ιιη€Γιο, ρβηουΐΑΐΐ» ίηΐ€Γ 

86 νθ(3ΐ1)μΙί8« ρΓΟ|>ΙβΓ ΠαΙΟΓ^ΓΗΠΙ €09ΐΐΙίθΗ€ΐ1Ι. £]«£ 

Ιιοο 2ΐΓκυηΐ6ΐιΐιιιιι 68ΐ.€υιιι ηΜίΐΓ» εθ(<ίΙ&π()ο ιΠ8ΐίη- 
^ιιυιιΙιΐΓ, 6ΐι:ιιιι Ίρ$3 βίιιιιιΐ νο<;:ιΙ>ιι1ιι ϋί8ΐιιΐ|;ηιΐ!ΐΙιΐΓ. 
Υί'β» βϋΐη €ΙιΗ8ΐιιιη βρρϋΙίΑΓβ ϋυρΙίοβηιΤ ΚοΓδυ» 
8ίΐ : Οιη η8ΐυπΒ οο^Ίαποο (ϋ8ΐΙη{υιιιιΐαΓ« βΐι^πι 
1ρ8Α λίιοιιΙ το€ΐιΙιυΐ2ΐ ϋί8ϋιΐ((ΐιυιιιυΓ. Υβηιηι \ίϋ68- 
ηιυ8 61 ββςυβηΐΐλ. Ρ^υΙυιη (Ιΐ66ΐι16ΐη ΆηάΙ ι ϋί 
Μηα ΒομΜ ηαϋή ί€Λίί ϋΗνηίί^ ραΐβΓ ηίοτΐα : 
^ϊ^^Η\ ςιιΜβιη ϋΐβ 1>6υ8 .681» ρ2(ΐ6Γ «υϋβτη χΙοΓί^Β. 
Ν2ΐη ΙΙθ6ΐ Μΐπι<|ΐΐ6 ηλίαπι οοριιίβΐι 8ΐΐ ςαΙ(ί(1αιιι ΒΙΛΐ)δτϊφύαΜΐν.λ*ί?αταιπάντως,5νο•ΙΐΜ»ιΧΐ| '*"Η'«» "Ρ" Ι•»»®» '»ο« « Μΐ«Γΐ «84, 8β(Ι ρΓΟ- 
φυσβι. Έν α τ^ πρ6ς Ιϋΐη«νιον $^τί^ [«βώτ^ί Ρ»^»" «ρΗίοηβηι. ΑικΙΙ ψύά ^ιολΙ : υο61 ϋΐΓ8(|Μβ 
*«ιστολϊ * *ύ*^ ίψΡΡ^^Ψ ΨΆ^^ ' ♦ύαιις δύο. βίδς ^ ."*»"« ϋορυΐΛΐ* 8ΐΐ ςιιΙϋιίΑΐη υηηιη, ιιοη Ι»ιιΐ6α Ιιοο 
«α\ Αν0ρω«ος^ έπι\ χα\ ψυχή χα\ «φμ^ • υΙοΧ Λ ^ύ " ""*" ' ** " "* ""'"" 5ι$ο, ουδέ 0•οί• ούδλ γάρ έντοι09« βύο Ινθρνποι» βΐ 
«α\ ο&τως 6 ΠαΟλος τ|6 Ιντ^ς του ΑνΟρώηου χα\ $6 
Αχτ^ς προ9ηγόρκυ9β• Καλ βΐ δ&1 συντόμως ιΐπβΐν, 
λλλο μέν ^.α\ Αλλο τά έξ ΰν 4 Σωτήρ * «'.πιρ μΙ] 
ταύτ^^ν τ^ ^όραχον τφ όρατφ, χα\ «^ ^χρονον τφ 
^η^ χρ<&νον * .ο{(Χ ,^ος |^έ χ^\ &λλος * μή γένοιτο. 
Τά γάρ συναμφ^βρα , 1ν .τ|| συγχράσιι * 9<ον> μίν 
ένανθρωπήσαν^ος» άνΟρφ.ιρτν ^^ .^^ο^έντος. Ι) δτκως 
έίν τι; όνομάΜΜ• Λέγω δέ £λλο ^\ &λλο ίμτΜίλιν ή 
&π\ της Τριάδος Ι^^ιι. *^χ$1 μέν γάρ &λλος χα\ 
Αλλος « ίνα μ^ τάς υποστάσεις συγχέωμνν * ούχ &λλο 
βέ χαλ &λλο, 2ν γάρ τά τρία, χα\ τ^ύτδν τ^ θβ^τι. 
*Ορ^ς άχρίβιιαν θεολογίας; '^λλο μέν χα\ Αλλο Λ ΙΙ8ΐ4ΐη 681. $ί Τ6Γ0 ΠΟϋ υηΐΙΙΙΙ 8 η8ΐΙΙΓ8 681, Γ6Ηη• 

ςαΐΜΐΓ οαιηΐηο, ώιο 68&6 8 η8ΐΜΓ8. Ι^Αηι Ιη ρήιιια 
8(1 €ΐ64ΐοηίυηι 6ρί8ΐοΐ8, ϋί^ΰΠί» ν6Γΐ>ί8 814 : ΝβίοΓ» 
(Ιμ«• Οουδ 61 Ιιοιυο, ςοβηϋκΐιηοϋυιη 64 8ΐιΙπΐ8 61 
€0Γριΐ8 ; ηοη Ι8ΐη6ΐι ^υο Οΐϋ, η.6θ άίϊ : 8ΐου4 060 .1ιί6 
φΐί(ΐ6ΐη ύηο |ιοιηίη(•8, 48ΐη6ΐ8ΐ Ρ8υΙυ8 8<1 Ιιιιιΐ6 
ηιριΐιιιη Ιηΐ6Γη3ΐη 6χΐ6Γη8ΐηςΐ|6 ρ8Γ46ΐη ΙίοιηίιιΙβ 

8ρρΐ»1ΐ8Τ6η4. Αΐςυ6 04 ρ8υ€!8 Γ6ΐη €θίΐΐρΐ66ΐ8Γ, 

8ΐία(Ι ηιιίιίβηι 8ΐςυ6 «Ιίικί 8ΐιιιΙ 68 06 ςιιΐϋαβ 56γ• 
▼8ΐοΓ ί*οη8ΐ34 (ιΓΐ8ί ^$ρ(;€48ΐ)ίΐ6 8ΐ4 ίιίοιη ειιπι Ιη98ρ6• 

ε48(>ίΠ, 64 46ΐΙΐρ0ΓΊ8 6Χρ€Γ8 Ιάίίίίϊ 6010 60 (|ΙΙθ1 (6111- 

ροΗ 8ΐιΙ)6&4}, ηοη 48πΐ6η 8ΐίιΐ8 ]|4ςυ6 8ϋυ8. \5ϋΙΐ 
Ιΐ06• Αιηύο 6θίηι 1ΐ86€ 6θρϋΐ844οη6 οιιυηι 8μιιι, 060 
ηίηιίΓοαι Ιιοηιΐηβιη η84υπιιη, 64 Ιιοιοίοο (ΙίτιιιιΙι- ^ρησί. τά (ξ ών ό Σωτήρ. Τουτέστιν, Αλλη ί^αΧ Αλλη Ο ^»«• 8ΐΐ8θίρί6η46, ν6ΐ ςυθ6θη(ΐθ6 Ι8ΐιιΐ6ΐη 8ΐίο υ^γΙη» 

φμσι;• Τ& γάρ Αλλο ούδ^τέρως τιΟΐέμενον, έπΙ της 

φύσεως τάττεται ' τ& δέ Αλλος, έπ\ της ύποστάηως. 

Κβ^ τούτο δηλον αδτδς ποιεί παραχατιών * έχεΙ μέν 

γάρ, έπ\ της Οεδτητο; δηλονδτι , Αλλος χα\ Αλλος * 

ίνα μΙ] τάς υποστάσεις σνγχέωμεν* ούχ Αλλο δέ 

χα\ Αλλο * 2ν γάρ τά τρία , χα\ τρύτδν τ|| θεδτητι. 

*ΑλλΑ χα\ προΐών φησιν* *Οσπβ^ χα\ τ6 διά Χρίστου 

γκγονέναι τά πάντο^, χα\ χατοιχείν Χριστδν Ιν ταΤς 

χαρδίαις ήμων, οΟ χατά τδ φαινδμενον του θεού, 

άΧλά ^τά τδ νοούμενον, χιρναμένων ώσπερ των 

φύσεων, οδτω δΙ) χα\ των χλήσεων, χα\ περιχωρου- 

σΰν άλλήλας τφ λδγφ της συμφυία^. *Α^χρη 

ταύτα παρά του μεγάλου Γρηγορίου του θεολόγου. 

Τής δ* αύτης Ιννοίας και Γρτ,γόριον τδν έν άγίοις ςΐΠ& ||306 Γ6ΐη 6ΐρΓΪΐη6ηΐΐ8|η (ΙιιΧ6ΓΙ4. ΟιΟΟ 8ΙΙ46ΠΙ 
8Πα(1 84(]υ6 8ΐίθ<) Υί€6 ν6Γ58 84ςπ6 Ιο Τπηίΐ846 1^8 
!ΐ8ΐ)βΙ. ΙΙΙίΟ 6ηΙθΙ 8ΐΐ08 84ςυ6 8Ιηι8, ηΟ ||]ΤΡ0848868 

6οηΓιιη(ΐ8ΐηα8 : υοο 8υ46ΐη 8Πο(Ι 84ςυ6 8ΐίυ^, ηοοκΙ 
4η8 8ίι•4 οηυίη 64 ί(ΐ6ΐη, ςυο84 <1ίν1ηίΐ846ΐη. ν|ϋ68 
ηυαιο 8€60Γ846 ά6 Γ6ΐ>υ8τ άίνίοίδ Ιοςο8ΐαΓΤ Αϋα(Ι, 

811, 8ΐςΐΙ6 8ΗυΑ 80η4 68 (Ι6 ηοΙ5θ8 δ6Γ?840Γ Γοη• 
8184 : ||06 684 8ΐΐ8 84ςο6 Ιΐί8 η84ΐιπι. Ναιο 8Πυ(Ι, 
06ΙΙ4ΓΟ {6η6Γ6 ρο8*ΐ(οιη, (|6 η 84υη (ϋ6ί4υΓ : 8Γιμ8 

ν6Γ0, ϋ6 1ΐ7ρ08488ί. Αΐ(]α6 Ιΐ06 ρΓ0§Γ6<ϋ6η8 α1ΐ6Γία8 

ηΐ8ηΙί684ο ιΐ6εΐ8Γ84 : ΙΙΠβ, 8ΐ4« οίοιίπιοι Ιπ ιΐίνίοΐ• 

4846, 8ϋυ8 84ςΗ6 8ΐίυ8, 06 ρ6Γ80088 60θΓθη(ΐ8Π108 ; 

ηοο 80(601 8ΐία|1 84ςο6 8ΐίο(Ι, ςοο<Ι 4γΙ8 8ΐο4 ηοοοι 
64 ΐ(ΐ6ΐη,.ςοθ8(Ι ιΙίν!οί48(6θΐ. όαίο 64 υ)(6Γίυ8 Ιο<|θΐ4 : Ιπισχοπήσαντα έν τϋ Νυσσαέων έπιδείξομαι, ΐν οΓς Ο 8|««ι\«•^"!"^» ρβΓ €Ιιπ84οιο οοιοΐ8 Γ8β(8 6886, 64 

φησιν έν τφ πρ6; Σιμπλίχιόν λόγφ χατά λέ^ν οΟ- 

τω; * Ώστε επειδή δύο πβρ\ Χρίστου γινώσχομιν, 

τ6 μέν ΟεΙον, τδ δέ άνθρώπΐ'^ν, Ιν μέν τ|} φύσει τδ 

•εΤον, Ιν δλ τή οίχονομία τδ χατά Ανθρωπον, άχο- 

λούθω; τδ ^1λν άΐδιον τ|^ θεδτητι προσμαρτυρουμαι, 

τδ δλ χτιτκδν τ^ άν6ρωπ{ν|) λογιζδμεθα φύσει. 

Ίίχουσας δποις χα\ ο(τος 6 θεΓο; άνήρ φησιν, δτι 

δύο πιρ\ Χριστού γινώσχομεν,^ τδ μέν θείον, τδ δέ 

άνθρώπινον. Είτα, Ιν μλν τ^} φύσει τδ θεΖον, φησί. 

Κα\ «αραχατιών. Τδ δΙ χτιστδν τ) άνθρωπίνη λο- 

γιζόμιθα φύσει. ΊδοΙ φύσιν δείαν δπ\ Χριστού, χα\ 

φιίσιν άνδρωπίνην ομολογεί Αρ9δ|Ρ«>ς. /Αλλά χάν €Ιιπ^4οοι ίιι €θπΙϋ)ΐι<( ηο$(π& |ΐ8ΐ)ΐ(8Γ6, ηοη 86£οη• 
(Ιοιο 68ΐη €1)Π5(ί ρ8Γ(6ηι (ΙίοίΐυΓ ςιΐφ ίο οοιιΐρβ οβϋίΙ» 
86ΐ1 86€υΙΐ(1υπι 68ΙΙΙ «ιυχ ίη46ΐΐ6€(ο ρ6Γ6ίρί4υΓ ; ρβπηί- 

8418 νί()6ΐί664, .04 Π34θη8, Κί6 641801 ΙΐΟηΙοΙίΗΙδ, 
8βς06 Γ84ίθ06 €ΟΙΐη8(ΟΓ8ϋ4»4ΐ$ Ιΐΐ?ΐ€6ηΐ €0η)ρΐ66ΐ6η« 

Ι'ώιιε. Η«€ ϋ6 ο)8|{ΐιο ίΐΐο βι^^οηο ΤΙΐ6ο1ο|;ο ρΓθ4ο- 

Ιί$86 58418 684. ε]α$(ΐ6ηΐ ν6Γ0 860(6041» 88η€ΐοιη 

ς(ΐθ(|ΐΐ6 6Γβ{;οποοι Ν]Τ886086πι 6ρί8ςορυπι Γοίβββ 
(Ιϋΐιιοπ8(Γ8ΐιο, Ιο ΙίΙ). 8(1 δίπιρίίοίοιο Ιΐί8 ν6Γ5ΐ8 
0460(610 : Οοοηίαοι <Ιοη «Ιο ΟΙΐΓί8(ο 8ΐξ008€ίηΐ08,1ΐ06 
ϋίν'ιοκιη, ϋΙο(Ι Ηοοιβοοοι, οοοοι 08ΐθΓ8 ιΠνΙοοπι, 

64 ΟΟΟΠΙ Α{8ρ6η$8(Ιθ06 ΙΐΗΠΙ8ΙΙ0ΠΙ : (ΐΙϋίΓΟΟ »(6Γηί- ι• Ι, 17, Ιί.1 ΤΗΕΟΚΤΑΝΙ 144 

ΐνίβπι ϋΙνΙηΠιΐί «ςυίόβη) αΐΐΓ'ώαο, €Γ6αΐΰΐιι ν€Γ0 Λ '^Ψ ^^^λβ^ο» βιβλ{φ|χα\ τ^ Βα9ΐ>«Ι•υ ^;ΑΙοντ^], Ιιυη&ιι&ιη »ϋ η«ΐθΓ3ΐη ΓβίϋΗαιαδ. Αυ(1ί8ΐίηβ ςυο 
ρ3εΐο 61 Ιιίΰ (ϋ?ίηυ8 νίτ <Ιΐο9ΐ, ϋυο ιΐ08 ϋβ ΟΙΐΓΐβίο 
«8ηθ806Γ6, Ιιοο (ΙίτΙηιιιη, ίΙΙυϋ ΙιυιιιβηυιιιΤ Οϋίηϋβ, 
υηιιηι ΐ)»ΙϋΓ« (Ιίνίηυιη, ίιΐ(|υίι. Ει ρΓΟ^Γβ^ιυβ υ1ΐ€• 
ηυ»•: ϋΓ^αίιιιη, βίΐ, Ιιαιηλπαιη αϋ ιιαίυΓαυι Γ6Γ«:η- 
ηιυβ. Εθ€6 ϋίνίιίΑΐη ίη ΟΙιπϋΐο ηαΐυΓαιη, β^ηϋΐυΓβιη 
ΙιυηΐίΐΐΑβι ιηβηίίΜΐβ €θΐι0ΐβΐιΐΓ. Ουίη 61 Βα&ϋϋ ΙϊΙιι^γ 
•ϋν6Γδυ8 ΕυηοηιΙαιη βοπρίυβ , 62(ΐ6ΐη ϋοοβηβ, Ιιχο 
νβΓϋλ €ϋΐιΐίιΐ6ΐ : Ιΐ6«Ιί&ΐθΓ6ΐη ίΠιιΐϋ ΟϋΙ βΐ Ιιοιιιί- 
ηιιιη, 8ΐουΙ α πΐ9(|[ηο ίΙΙο Αροί>ΙοΙο ΑρρβΙΙιΙυΓ ', ιιίΐιίΐ 
118 ϋβιιιοηβίΓ&ΐ, υΐ Ι'ΊΙίί ιιοιηβη υΐη<{υ6 ιιαίΟΓΧ, (11- 
▼ίιΐ8Β λ€ 1ιυιιΐ9ΐη36, 61 χςιιο »€οοηίΐη)θ(Ι•Ιυιη. Ιϋβιη 
6ΐΓιηι 61 06ί ΡίΗυβ 6$ι, 61 Ρίϋυβ Ιιοιηίηίι ρ€Γ (1ί8• 
ρ6η$&ΐΙοη6ΐη ίϋοΐαβ 6$1. Υί(1ϋ8, υΓι ϋυαβ ΠΗΐυΓ&Β, 
(ΙΊνίηαιη 61 Ιιυιηαηβιηο, €0ΐιΩΐΰΐιΐΓ? Ε^κίειη ί&4:ΐ6ηΐ6ηι 

▼ίίΐ€Γ6 Γΐ€6ΐ ίη ςυβΠΟ £]ΐΙ8ΐΐ6ΐ1Ι αΓΚΙΙΙΙ16ΐΐΐί Ιί^ΓΟ, 

ιιΙ)ί Ιι«ιε νοΓΐ)» 8ΐιιιΐ : ϋΙιΊςυβ (6ίηρ6Γ»ιιιβιιΐιιηι 6]υ8, 
ςιιοιΙ ΙιαιίΓίιιιιιη 681 , €ΐιιη ΙΙΙο ςιιοϋ «Ιίνίηυιη, ρηβ- 
(Ιί6:ιη8 Αρθ8ΐοΙα8 ηίΐιίίοιιιίηυ» ία υΐΓ0ΐ|υβ, ςυοά 
€ΐιί!|υ6 ρΓομπυηι 65ΐ, ρ6Γδρί6ΐΐ. 11 ίο 61 ϋ6 ϋ8 ςυ» 
αίΗςαβ ηαΐυΓΦ ρΓορΓί• 8υιιΐ, ΐΓλίΙίι; τΰΐυΐί ςυ» 
Γ6»ρ86 8ίηΐ, 61 Αηίπιί εοηβίϋβΓΑΐίοπβ ρ6κίρί3ηΐυΓ• Β τφ πρ6ς τόν Εύνόμιον τά αυτά βιΜσχον, ψι^βΐ • 
Τ6ν μβσίτην ββοΰ χαί ανθρώπων «α0ώς ών6μα««ν Ι 
μέγας απόστολος, ούδλν οΟτω; ώ; %^ του ΤΙοΰ 8<(• 
χνυσιν δνομα, έχατέρ^ τ% φύοιι , τ]| 9•<^ τ« 3(βι 
άνΟρωπίν^β, χατά τ6ν Ιαον έφαρμοζόμινον* Ό γΑρ 
αύτ^ς χα\ θ^ου ΧΙός έστι, χα\ Γ^^ ίνΟρώιηκι ΜΚ* 
οΙχονομ(αν Ιγένβτο. Όρ^ πώς ^ύο φΰβιις, Οβίαν τ• 
χα\ άνθρωπίνην όμολογκί ; Τά δ* αυτά «ράττ«ντα 
χάν τφ τετάρτφ λόγφ της αυτής κραγματ•ίας Ιξ- 
βοτιν αύτ6ν Οκωρήσαι. Πανταχού γάρ» φηαΐ, ^ 
τβυ ανθρωπίνου πρ6ς τ6 θιΐον λνάχρασιν 6 *Από«το- 
λο; χηρύασων, ουδέν ήττον Ιν έχατέρφ τ6 Ιδιον χαθ- 
ορ^. Ένταΰθα χα\ πβρί των Ιδίων έχατέρας φύσ£«ς 
ήμίν διετάξατο» ώς υπαρχόντων τ• χαν^ϋ θιωρί^ 
λαμβανομένων. Είτα προΐών, μ8τ* ολίγον φηα( " Κα\ 
ώς &ν μή τις τ!) άχράτφ φύοκι τ6 χατά τ^ σταυρέ 
«άθο; τ.'ροστρίδοςτο, βι' Μρων τρανώτιρον τήν 
τοιαυτην έπανορθουτακ πλάνην, μιαίτην αύτ^ν β<ο» 
χα\ ανθρώπων» χα\ θβ^ν όνομ&ζων, (να Ιχ τοΰ τά 
δύο πιρΧ τ6 Ιν λέγισθαι , τ6 «ρδοφορον νοβίτο ικιρί 
Ιχάτβρον. Σαφέστατα ΙνταΟθα δύο ηιρΧ τ6 Ιν λέγ«- 
σθαι φησ\, δΓ^λονότι φύσ£ΐς• Ηίη6 ρ8υΙο ρο&ι 8υΙ)]ΙοΙΐ : Αο η6 ςυίβ ηΑίιΐΓβΒ Ι6ηιρ6πιηΐ6ΐιΐί 6χρ6Γΐί ρ&8&ίοη6ηι Ιη 6Γα66 «ΐΐΗΙκιιι, |ι6γ 
«ΠΑ €ΐ3Γίυ8 6ΐΓΓ0Γ6ΐη 1ιιι]«8ΐιιοι1ί οοΓΓί^ίΙ, ΜβϋΜίΟΓβπι 61110 Ο•!! 61 ΙιοιιΓιιιιΐΗη, 61 1>6αιιι 9ρρ6ΐΙαιΐ8 III, ςνο- 
ηίαπι (Ιυο ϋβ οιιο ϋίοληιυΓ, άο υίΓοηυβ ςιιοιΙ υΐΓί«|υ6 οοιηρβίίι, ίηΐ6ΐΙί((&ΐυΓ. Ηίο «ρϋΠίΒβΙιιιβ ιΐαο «Ιο 
υηο (Ιίοί ρΓ«(ϋ€8ΐ, ηίηιίΓυιΐ) η8ΐυΓα8 <1ιΐ8^. 

5ίιηί1ίΙΰΓ 61 ίη θΓ8Γιοη6 όα Ρίΐιο 86€υιΐ(1ΐ, €ΐ8- Όμο£ω; δέ χάν τψ δβυτέρφ λόγφ «ιρί ΤΙου 4 

Γίιΐ8 ί(|6ηι (ΙυΑπιηι ηϋΙιίΓαΓονη ρΓθρπ6ΐΑΐ68, 6ϋβιη αύτ6ς σαφέστερον ήμΤν των δύο φύσεων τ4 Ιβίώ* 
ρο$1 ίη(:0ΓαΙ)ίΐ6ηι ϋΐαηι 6Τ&€υ8ΐίοη6ΐιι , 8»Ι\ίι8 61 ματα σώζεσθαι παραδίδωσι χα\ μιτά τΙ;ν &φραστον 
ίΐϊΐΡβΓ»» 6866 ΙΜϋΙΙ Ι €Γβ<Ιίιιιιΐ8, Ιιιηιιίΐ, ίιι ιιιιιιιη κένωσιν. Πιστιύομεν γάρ βίς Ινα Θεδν. φησ\, Πα• 
06αιη ΡίΐΓβιη Ιπββπίΐυηι, 61 ίη ιιιιιιιη ΓίΠιιηι ^ χ^ρα άγέννητον. χα\ «Ις Ινα γεννητόν Π'.ν 'Η^βοδ* |$6ΙΐίΐΟΠ1 ^68υΐη ϋΙΐΠ!»ΙΙΙΙΙ} , β]ΐΙ8(ΐ6ΐη 81ΐ58ΐ»1ιΐΐα! 

£υιη Ρ2ΙΓ6 866υηϋυηι ϋίνίιιίΐαΐ6ΐΐ), 61 ιιυ1>ί8θιΐϋΐ 
86€υηιΙυπι ε«Γη6ΐιι : ηοη ιΐυοβ, 86<Ι υηυιιι 1*11111111, 
8Αΐτί8 ηαΐυΓ&Γϋη) ρΓορπ6ΐαΐίΙ)υ8. ΰυΐη 61 πίί^ξπιιε 
Αιιι1>Γ08ΐιΐ8, Μ6ΐϋοΐ3π6η8ίιΐιη ροηΙΙΓϋχ, 3(1 Αροΐΐΐ• 
ιΐλπυηι 80Γί56ΐΐ8, βίο 3ίΐ : Οίβΰπιηβη νβηιΐ^ 61 ϋΐνίπι- 
ΙϋΓΐ8 8βιν6πιιΐ8. ΙΙιιυ8 ίιι πίΓΟί^υβ !ο<]ΐιίΙυΓ Ρϋίυδ, 
ςυοηί:ιιη υΐΓβςαβ η.ιΙυΓα ίη ίρβο 68ΐ : νβΓυιιι 1ίθ€ΐ 
ίϋ6ΐη 1θ({υ8ΐυΓ, ηοπ υηο Ι&ιη6η ηιοϋο ΙοηυΙΐιΐΓ. 
Ν«ηι τίϋ68 ]ίη 6ο ηυηο ςιιίϋεηι Οβί ηΐ2]68ΐ3(6ΐη, 
ιιυιιε αυίειιι ρ;ΐ88ίοιΐ68 Ιιοηιίιιίβ. €οη86ηΐ2η6Α υογο 
)8ΐη (1ΐ€ΐί8 61 ίι; 6οευη(1ο πιΐ βπιΐίαηυηι Αιι^υείυπι 
ΙιΙϊΓΟ ΐΓ8ϋίΙ : Ηυιιιο ^68υ8 €1ιπ8ΐυ8, 1)οιπίιιυ$ ιη;4]ο- τ6ν Χριστδν, όμοούσιον τψ Πατρ\ χατά τήν 0<δ- 
τητα, χα\ ήμίν δέ χατά τήν σάρχα* ού δύο,^ίλλ^Ιν^ 
ΥΙ^ν, σωζόμενων των Ιδιωμάτων των φύσεων. *Αλλά 
χα\ ό μέγας "Αμβρόσιος, 6 Μεδιολάνων τήν Αρχιβ- 
ρωσύνην λαβών, πρ6ς ^Απολινάριον γράφων, οΟτω 
Φησί • Φυλάξομεν τήν διαφοράν σαρχ6ς χα\ 0•ότη- 
το;. Είς έν έχατέρφ λαλεΤ δ Τ(^>ς, (τΕίιδήπκρ έχατέρβ 
φύσις έστ\ν έν αυτφ * άλλ* εΕ χα\ ό αύτδς λαλβί,ούχ 
έν\ μέντοιγε τρό;φ λαλεί. Όρ3ς γάρ Ιν αύτφ νΟν 
μίν δόξανβεου, νυν δΙ πάθη ανθρώπου, ^Αχόλουθα 
δΙ τοΙς είρημένοις χάν τφ δευτέρφ του ιτρ^ς Γρα• 
τιαν^ν τ^ν βασιλέα συντάγματος λέγει. Άνθρωχος 
Ίησου; Χριστός ό Κύριος της δόξης Ισταυρώσθαι 813115, αίοίΙϋΓ ΟΓϋοίΠχιιβ, ηυί& 6θη$οη αΐήυ^ςυο ι^ λέγεται, έχατέρας υπάρχων φύσεως χοινων^ς, τουτ- 
έστιν άνθρωπίνης χα\ θείας άμέλει χάν τψ πρ^ 
Σαβινον τ6ν έπί^χοτιον λόγφ αύτου ό αύτ^ς άγιωτα• 
τος άνήρ φησίν • Έν τφ Ιδίφ της θεότητος &ν Ιχέ- 
νωσεν έαυτδν, χα\ Ιλαβε τ6 τέλειον της χατ* &ν- 
θρωπον φύσεως όλόχληρον* ώς ουδέν Ιλειπβ τψ 9(ψ, 
ούτω; ουδέ τφ χαταρτισμψ τφ .χατ* άνθρωπον» Γνα 
τέλειο; έν έχατέρςι φύσει «υγχάν]^. 

Ό ΚΑΘ. Έμοι δοχεί δτι πρ6 πολλών χρόνΜ9 
Ισχε; έπςμέλειαν του συναγαγείν βιβλία, χαΐ χιρ• 
εχβαλόΐν χρήσει; αγίων περί των δύο φύαεβιΐν• 

Ό ΘΕΩΡ. *Εχ£Γνα δέονται πολλής φροντίβό^ ι^Ι ηλίιΐΓ», 1(1 681, Ιιιιιιιαπα: 3ΐςιΐ6 (Ιίνίιιββ. *36ϋ 61 ίιι 

ϋΙίΓΟ «(Ι 8Αΐ)ίΐΜΙΙΠ ('ρί80θρυΐη ί(ΐ6ΐ11 νίΐ* 831Ι€ΐί8• 

81111118 311 : Οηιπ 65861 ίη ρΓορπβίβΐβ ί1ίνίιιίΐ;<(ί8, 
6χίΔ3ηίν1ΐ 86, 61 3006ρίΐ ρίβηΐίικίίιιβιη ηβωτοί 6( 
ρ6ΓΓ6εϋοο6ΐη Ιιυιιιαπ» : 8ίαι1 ϋ(;ο ηΐΐιίΐ (Ιβει^ι, 
Ιΐα η6€ Ηοπιίιιί8 οόιι8υιιιιιΐ8ΐίοιιί ; υΐ 68861 ρ6ΓΓ6οΐυ8 
ίη ϋΐΓ34ΐΐ6 ηβΐυη. 
6Ιί^Ν. Εςυί(ΐ6ΐιι 3Γΐ)ίΐΓυΓ 3ΐιΐο ηιυΐΐοε αηιιοδ ουπ» 

ΓΐΙ)ίΓΐη356, Ιί5Γ08 υΐί 6θΙ1ί^6Γ68, 83Ι1€ΐ0Γυηι(|υ6 νΪΓΟ- 
Τυΐη 3υθΙΟΓίΐαΐ68 (Ι6 ΙΙ3ΐΙ1Γΐ8 (1ϋΑΐΐυ8 6Χ€0Γρ6Γϋ8. 

ΤΗΕΟΒ. Ε3 ν6Γ0 ιιιυΐΐχ €ιιγ3ρ, ιιιυΐιίςιιβ ΐεηιροηβ 
• 1 Τΐηι. II. 5. 115 ' ΒΙ$ΓϋΤΑΤ19 Τ. ΙΚί ίιν βύο φύιεων^ ού «τϊάνΐί , άλλα ϊτ/οϋτοΐ ΰτϊϊρ 

Ιχΐίϊ χ«ΐ Ιλλας ΐϊ*ρΐϊγΛγ€ΐν, Αύτίιεα γοϋν ίξΐστι^ 
άχ«ΐ>9ΐΐ ϊιλΙ ΐοΰ μιγά) ου φΐλβ^ίφου χβ\ μάρτνρος 
Ί ου στ ί νου, τίερ"* ιών βύτών λ£γοντ<ις Ι^ί τφ ίϊ#ρ1 
ΤρίΜϋς ^ντάγμαΐΐ, χ^τί χ^ ιζ* κ^φάΧαιον ΐ^ετω^• 
■Οΐίΐ¥ άίΐού(ΐ||; ΐϊίΐ>\ τοΰ Ιν6ς Τέο^ τάς εναντίας 
φ*Λ^ς, χατ* άΧλήλων μέρι?« τβΐς φϋ«<η τέ λ£γ6* 
μίνι ' Ιι# μέν ^ε μίγ* ϊ6λ\ Θεΐΰν, τ^ ϊίία φύσει 
^ρ«^έμων " άν ϊέ τι μικράν χαΐ άνΟρώπινον, ΐϋ 
άνβρ«^ι;£ί^λθγΐςι£μινΗ ψΟσεί» Ο&τω γέρ χαΐ ϊ^τών 
φωνών άαύμφΐίίνον ίιαφεύξη, Ικσβτης & ιτΙφυχε 
δίχίμενο; φύΐτεως ■ καΐ τόν Γί6ν Ινοι χλ\ 7ε^5 πάντων ΗΐΐΒ 91110111 1ί^ΐΠΓί« ΙίΟΐΙ (»6Γί11Πη» Ι?4ί 51φΓλ ΦΟίΙΐΙιη 

111(^(^15 ΰΙιΐφΐΐ^ΓϊΙΙΐΐ «ϋρίΒςικβ τβρβΓΪΙιΐΓ III απιηι ^^ 
Βμχ\ί\ίί ϊ)θΐ ρΓθΓθ€ΐ3 5ΰΓΪμΐυΓΑ• φΐ^ηΐι »ΰίϋΰ«Ι ΰ»ι 

3ϋΓίδ Ιίϊΐ4ϊ ΐ1ΐΙΓΐΙ8Ϊ 3ΐ1φ1ΐΐ(1ιΐ0. ΟΐΐΠΓΐΐ βϊ «ιΐιιιιι ρΚιτϊ^ΐϋ 
Ομυ» $ΐΐ« ρ^ΓΰΙΐΙΒ «ΙΙΠΙ Οΐ ΐΗΐΒ ρΓθί€ίΓβ. Εΐ φΐϊΐΐΐΐΐΐΐ 

ηοίχ ΙΙ^Η 3ΐιι1ί3ΐηιΐ9 νπΑ^ηυιιι ΐΙΝιη {ΐΗΐΙαβηρΗιιτιι 
•ΐΐ^ιιβ ΐΏ^Γίγρ^ιη ίυ5ΐίηϊΐη»« ό^ ϋΜΐβπι 1»4ΐυ€»ΐ€ΐη ΐη 
ΙΙΪίΓο />« ΤΗίΐίίαίί•, οηρϊίβ <1ΰί ΐΐΗΟ »6ρΐίΐιιο : Οαηι 
ίιι1<1ί^^ί&, ϊοίίϋίΐ^ ιΐ&ιιιΐϋ Ρίΐίο νοκΰβ οοτιΐΓΐηη«, ι;θΐΐ- 
ν«ηϊβιιΙβΓ ραηΪΓβ ιΐϋΐιιηβ β;ι ί]ΐΐ£ ιίϊΰΐΐιΐΗΓ ΐ ιΙ 
η?3|;ΐΜΐιπ βο ιΐΐνίιιιιιη ^Κιμπι!, ϋϊνΐηβε ιιβΙιιγφ 4ΠΗ- 
Ν«ιιι; κΐπ «ιΐ|ΐιιιιιι βι Ιιιιιτι^πΐκη, ΐ(1 ^11^■^ίΗη3ιη 
ηίΐΐιΐΓ^ιιι πΓίίΓίηδ. δίο θΐιίιιι «ι ϊρ«αιιιηι τοϋΐιιι» 
ιϋβ^Γ^ρϊΐιιΐΐίΐηι γί^ί1ϋ^^ ιυ^Ιιιγ» ΐ)ΐι»1ϋ)βι «ίΙ>ϊ €0^ηαΐ3 ϋ 
^ βίώνων, ϋύΧ ΐΓρ^ίτφατον, χατ^ τάς βείας Γραφάς ^ ιβίΐμίβίΐΐβ : «Ι ιιπιΐιιι ΓΐΠϋπι (3ΙΙΙ 3ΐ»1θ ΐΐιιΐίΠίΐ ίΐί«- 
^μοΧογί^^^^;, ίί3ΐ\ τα^τ« μέν 6 βείος 'ίουστίνος. Ό £1 
χρυβοίΐς τίΐν γλώϊτβιν Ιωάννης Ιν ττ] ίρμψιίψ της 

ά|ΐφοΐέροίί «ΰΐνωνεΓ, ών ίυτι μβσίϊης. Μεσίτου γάρ 
»οΰιί Ιβτί, τΐ Ιχατέρου έχ^μ^ν<ϊν, ων Ιστι μεσίτη γ, 
Χΐ^τνωνεϊν. Κ«\ μετ' ολίγον* ΕΙ τ^ίννν μί} Ιχεταΐτης 
τβί^ Οαϊρ4ςφώΐίω;. ούχ ίστι μεσίτης, άλ>4 4ϊ:- 
" ίχοίν^ίτ^ι, "ύιπιρ γ^Ερ της άν&ρ^ιπων Ιχεται ΐρί^ 

ΐι*ί» Ιπΐϊδη τϊρ&ί ανθρώπους ήρχετο' οίίτω χλΥ 
^ς του θ«ο5, Ιπειοή ΐϊαρ4 β£θίΐ %ΡΙ^'^* Τ&^τοί; 

Γς Αγΐονί Ηατ^^άσι αυμφωνοΰσ^ι ή αγία μεγάλη χα\ 

:ο*^μ£νιχή σύνοδος ή Ιν Χαλχη^ίν& συναθρ^ισΟεπα 
«ε-^ίΰ νεύματα, χαΐ «ύσεδεϊ βασιλέων θεσπίσματι. ΟΐΐΙίΙ, ί}Ιϊ3ΙΙ1 ΓΕϋ6ϊ)$ ΟΓΐΐΙΙΙΙ ίΐΐΐΐα ΙιίΐΙϋΠΙ |Α€Γί|1 ^(»η - 

ΙΗβ1ϊΐ'Γί£, Η^ϋο αίνΐΑΐ4§ ίΐΐβ ΐιιβιίηυ». ^ο^IΐIIΰι ^Μίθοι 
ΟΪΡί^ιυ5ΐοηΊυ£| ίιι ΒρϊιίοΙχ^ιΙ ΤΐηιοΙίΐέϊΐΐίη ιτΗμί^ 
ίιιΐ6Γ|>Γ0ΐιΐΙοΐ)β ύ^ αίι : ΜβιΙΙιΐύΓ ϊιιι6ογιιιιι γοιι- 
&0Γ6«βΙ« «[ΐιαηιηι βοίΠύ^Ι ββΐ ιηβΐΐίαΐ^)^ Οαϊ|ΐρ« 
ΐΐτ^ίΙί.Ίΐοηδ Εθί, II Ι ΰοιιίυπΐΐυδ ^οητιη υίΗςιι^, ςτι»"- 
Γΐιιη ιη«Μΐ1»ΙθΓ β^ϊ, ρϊΐηί^ιρβΙ. Αϋ ραιιΐη ρΜΙ : 5ϊ 
^Γ^ο ηαιι όαιιμιηυΐυ^ ί^ΒI ΰΐΐΐη ιΐθίοΓίΐ Ι^αΐΓΐβ, ηοη 
€&ί αΐβΐΙίΰΙοΓ, %€ύ «^ιΙ :«[> «ο ΒβμαΓί^ϋιι^ ({υοιη^ΐΙ- 
η^αϊΤιΐΓπ «ιιΐΐίΐ οιιιη Ιιοηιίπ^ιηη ηαιιχη ϋθΐι](ΐη£ΐιι& ειι^ 
ςυοηίΐΐη 3«Ι Ηοιπίπΐ^ι νβηΐΐ ι ιίΛ 6ί εηιη 0^1 π^ιηΓΐ, 
^ΐΗΐιιίΒία 3 Οβο ν€π11. ϋιΐϊτι 1ιΐ££« ϋ^ηοΙίΑ ΡΐΐίπΙίΐικ 
£οη«βιιΐί6η« β^ηείΑ ϊΚα, ιιη^πΐκιηβ «Ι «ιηίνι^Γ£:^Ιί& να καΧ ΐ&ν αύϊΐν Χριστών, Τί^ν, Κύρς^ιν μονογενή, β 55Τϋ<Ηΐιΐ5* ΟΙι^ίϋ^ϋοηθ ιιιιΐιι Οβϊ ρίοηιιβ ά^ίΓβϊο Αη ^^ν 5ύΰ ψϋσεσιν άσ^γχύτως, άτρίπτως, άβιαιρέτως, 
άχωρϊιίτω- γνωρις^μΕνί,ν ίδογμάτίσιν, οΟβαμου της 
τών φύσεων βίχ^ίίρίς αναιρουμένης Βιά τί^νίνωσ^ν 
(««ίομίνης 11 μίλλον της ίδιέτητος έχατέρις φυ- 
^ϋίίΚ• Κ3ΐ «Γ; Ιν πρίΐτω::ον χαΧ μίαν ύΐϊί σταιίν «ίυν- 
ρΐ^ΐχβώϊτης• ούχ εΙς 6ύο πρόσωπα μερ£;^μινον ή 
ΰμ£νον, άλλα Ινα χαΐ τ^ν αΟτδν ΓΗν μονό* 
Ι|, 0ε4ν Α^γον, Κύριον *Ιησονν Χρ ιστίων. 
*0 ΚΑΘ. Όλως τ& λέγειν βύο φύσενς, Ιμφασιν 
άγιι διαιρέίεω; ■ χα\ ϊΐϊοίχα, μήτ^- φευγοντες 
τοϋ Ευτυχούς ΐ& μίαν φώσιν λίγειν, είς τ^ τοϋ 
Νεστορίθΐ> έμπί^ωμεν ράραιΟρον, $(4 τάς δύο φύγεις 
^ύο ϊϊρ^^ωΐϊΛ ^αρείί^γοντος, 

Ό βΕβΡ, •Αλλ* * Νεστΐρ&ο,- βΟο φύσεις !λεγε 
ω,οτ^μίνας, ούχ ηνωμένος εις πρ^σα>:ΐον Ιν, ΚαΙ 
^νϊΟ Ιηλών δ ϊν άγίοις Κύριλλος ν Ι ν τΙ] πρί^ς Ενλί5- 
γιον ΕΤϊξστολ^ φησιν* Ο&τω κβΐ ϊ-πλ Νεστορίου, κ3ν 
λίγει δύο ψ'^σεις, σημαίνων τήν δίαφορλν της σαρ^ 
ίί&ς Χϊ\ ϊου ββοΟ Α'^γου* ΙέτΙρα γάρ ή τοϋ Αίγου φΰ* 
αις, κα\ ΙτΙ^α ή ΐής σΐρχ<5ς *} έ>λ' α^κίχί %ψ 
^ν έμολβγιϊ μιΐϊ' ήΐΑών, 'Μμεϊς γάρ Ινώ-ανϊες 
ύχ^τζ^ Ινα Χρΐ5τί^ν» Ινχ "ΤΙΗ Ινα Κύρίον ομολό- 
γου με ν^ χβΥ μίφν φΰβιν ^οΐι Α4γου «εσαρχωμίνην, 
Βά^ ^ι οίν σίι, χατ» τΐϊν τον Φίΐ^ίίΰ ίολ&μώντος 
«ίραγτ:λ!βνρ μήτι εΐ; τλ διξιά, μήτ* β^ς *ά άρι- 
" ερέ. Αλλά τίϊν μίσην χφϊ ^ίίλικίιν 6δ<$ν.ΤΐΕϊασρ£ς 
» είσιν αιρέσεις έχ βιιμίτρον αλίήλαις μάχιμε- Πονι 

γιβν 
λίγι 
βΐ!3ΐθΓΐιΐϊΐ €πη8ΐί^3ίΐί, &Ι 3 Ιιι 1 1 ΐϊπιΐιη €ΐ %ηαιύ^ίη ΐίίίθ 
ΟΙΐΓΐίΙιΐΜΐ, Γι1ϊιιη>» ΰοπιίΐϊ«ΐΐι, υηι^ΐιΐΛϊΐι, ιη ηΛΙιΐΓΪ^ 
ίΐιι^ΐίΐιβ ^^I^α ΐθηΓυ5Ϊοηΐ*ιιι» ιηαίιΐϊοηβυι, ϋϊνΐ^ιοη^ιιι, 
ϋι^μΐίΓαΐίΰαΐΐχι 3ΐίΑ|ΐΐίΐιιι» : ηΐ^ιΐΐςααιη ηιΙιιπΓυιιι 
<ϋ<ί€Γίΐιιΐηβ 5ηΙ}[»ΐο ρΓΟρΙθΓ ιιηίΐϊϋη«τη, κβιΐ $Μΐνί 
ρ^ίΐίιιι ρΓορΓΪΐ^ΐιΐΰ υΐηυ&ςυβ ιι;»Ιιιγ%, ας ΐΰ υιιβιιι 
}ϊ€Γ£ΐ)πΐ^ιη θΐ απΐΐιιι Ιι^ροϋΐαείη οαβίΜΐΐβ : ηοπ ίιι 
ύΐϊΆ& ρθΓεοπακ ρίΓίίιιιπτ νβΐ <ϋνι$υηι, Β€«ί ϋκηπ) «ι 
βιιιιιιΐβιη Ριΐίιιπα απΐ§€Π3ΐΏ, Οϋίχιιι Β^ηυηΐΐβπι» 0ο< 
ΐιιίηιιιη Μϋΐιι ΟΙιπιΐυιιι. 

ΐ|ιΐ3ΐιΐΐ(Μηι ιΙΐνΪ9ΐοΜ«β ιιιίΓΟΐΙυοΐΙ : λς ν«Γ«βΓ ^ςιιϊιΐβιη. 

116 4]«νΐ1.1ΙΟ Ε•^Ι170||€11&Ϊ5 Ιΐΐ1ΓΐΐΐΙΐΓ0« ψίΟί\ 6ΐΙ ΙΙΠίίΙΙΙ 

ιταΙιίΓλίη (ΙΪΓ^Γί^ ϊιι Νβ&ιοπΐ ΙΐϋΓαίΙίππιι Ιηαϋβιι^ΐϋ, 
ΰ (νϋΓ ΙΪΙΙ38 πίΐΐιιη^, <1ϋ»& ρβ^5Φη^$ ϊιιΐΓ0(1ιΐΰθΐιί6«* 
ΤΗΕΟΙΙ> ^ίΰΑΐθΓίη£ νοΓο ιΙυ35 ηαιιΐΓλ» ίι^ρίΓίτικ 
3ΐΐι;1>3ΐ« 11011 ιιι>ΐΐ39 ίιι τιιιαηι ρβΓ&οΐί^ιη. Λιςιΐι» ϊιοΰ 
5ηϊΐ6 (Ιϋησί£ΐϋ5 ^ιηοιυ» \1\€ €^ι»ΙΙιΐ£, Γη «ρίιιαΐ», 
ςϊ«3ηι λΐΙ ΕηΙηςιιιτη ^ύΓφ>ιΙ, 3ΐί : 5ίΰ ει ιη €αΐίβ^ 

^ί(5ΐαπΙ, ({113111 VII ίΙυΑΙ Ι1!ΐΙυΓ35, (ΪΪΑ€ηΐΙΐ6Π ΐΙΓίΙΙΙ 

«ΐ| Β«'Γΐι>ο[ϊΙ& £ΐ|;ιιϊ1ΐΰ^\η$, ιΐίπιΐ {λ\\λ η^ιηςΜι* ιαΙυΓΐ, 
δΐ^πιιοπΗ ΐ'Μ, 3ΐΐ3 ί3Γΐιΐ§), ιιυίσιΐΰΐιι ΐΛοΐβπ »ο!Η^^I1I£| 
ΜΐΠΐ ςΐΐΐιίΐΐΰΐυη Μτη €Πΐιιι Ι^Ιβ ιιιιίΐι» , ιιηυτιι ΟΓιΗ- 
&ΙΙΙΙΙΙ, ιιιιαιη ΓίΙΙιιτη, ιιηΐήΐι ΟιΐπΊΐιιαίιι ΐοηίίΐΰΐιιιΐΓ; 
ιΐιιαιη ιΤβιιΐςιΐΰ ιοΙογ^γιι Β«γιιιοιπ« Ιΐιϋβηι^ιΐΐίπι^ Τ^ 

ί^ίΐΙΙΓ» ]|1ΧΙΑ βΑρί£ηΐΐ5 ΪΜΐΙΙί 53ΐθΙΙ»ΓΐΙ»ί9 Α^ΪΙΙΙΘΓΐΐΐΙΟ* 

«]ΐΐθ νίΐρ δυιιΐ ^ηϊτη ςιιΜυοΡ Ιιφγ«»«Ι £1 «ΙίιπηβίΓο 
Ιιι|£Γ ^β ριιςπΑίιιοβ : (Ιΐΐ:^ ^^ ιΐΐτίηΐΐϋβ. 1€ ιΐυ^^ <1β 147 ΤΗΕΟΚΙΑΝΙ 148 

|ιιιιιι;ΐιΐα ηοΐυη. Ιή <ϋ νίιιΙΐΑΐβ8λΙ>6ΐϋιΐ8 ςιιΐιΐβιη «!βΙ)9ΐ Α ναι ' €ύο ΙιΑ τΐ^ς 04^το^ , χα\ 4ύο Μ ^ ^ν^^^»- €Μ€ η»1I]^9α) υα^ΐΑ, ει υπΑΐη ΙιγροιίλβΙιι ; Απυ» νατο 
ϊτα ίι^ρο^^Λ^^^^ ιιο ΐΓεβ ηιΐυίϋ (ΙΙτβηί» βΙ «Γι6ιιμ« 
§6 ίήνίϋβιΐι. Νοϊ νβΓΟ ηβ€ Ιη υηαιη ΐΓϋ 6οιηιηΙ»€«- 
ιηυ$ ηβ δ«ί)6ΐ11ί ιηοΓίκ) ΐ2ΐΙ>θΓβαιο§9 ηβο ιύ ΙΗ3 
ρ6Γ€£πη« «ι •1ί6η9 ΙιιΐβΓ 86 (Ιίτί^ί(ήυ8 ηβ ίή 
Αηί ίυΐΌΓβιιι ΙηεΙϋβιηΐιι; §6(1 ιΐΑΐΟΓαιη οιιάπι ίή 
ΐπ1>υδ Ιΐ]τρο8ΐ&$11>υ8 ρΓ9Β(1ί€«ιηό$• Κίιηυιη ά6 
ΙιιοαΓΑΒίίοηβ ΟβΙ δβηηοηίβ τβΐάΐ βχ (Ιί«ηΐ6ΐΓ0 
Ιηΐβτ 86 ρ«ΐ£[η.ι5«ΐ)1 Νβ8ΐθΓίη8 61 ευ4γ€ΐΐ68. 0«ιίρρ4Ι 

Νβ8ΐΟΐίύ8 Αί6ΐ)«1 (1ΐΙϋ8 η9ΐυΓ.Ι8 86ρ»Γ3ΐα8 61 ΐΙϋΑΙ 

ρβΓβοη&8» 61 (Ιϋ<>8 €1ιΗ8ΐ08» 61 άυοΙ ΡίΠοβ : Ειϋ7• 
6ΐΐ68 ν6Γ0 ικΙυΓαΐ» υη»ππΐ 6ΐ υη»Αι Ιΐ7ρο8ΐΑ8ίη. Νοί 
αιιΐβιη «Πείιηυ» ϊιηαίη 11^ρο8ι68^ϋ• οιιυπι €5η8ΐϋ'ηι, 
υηυιη Ρϋίυαι, Ιο <ϋ]9ΐ>υλ ρ6Γί6€ΐΐ8 ΐιιΐυΗβ, θίγίΐΐί- ιβίτητος. ΈιΛ μ&ν «ης Μτήτο^ ό |Αΐν Σαβέλλιοξ 
Ελβγβ μίαν φΰ<ην, χαι\ μ(αν ύπ^άνιν • ό ^ "Αρβιβς; 
χμιΐζ Οποότά9βις»χά\ χρέΐξ φύ6€ΐς έκφυλους. Ή(ΐ8{ς 
ΒΙ ο(ίτ< <1ς Ιν χά χρί^ (τυναλ^ίφομβν ν Ινα μή το9 
Σαβιλλίοι» νόσ6ν νοσή«ωμ(ν, οΟτβ διάιρουμέν ίΐς 
τρία Ιχφυλα χα\ άλλ^ρια, ίνΐ μή %ϊ *Αρτί•υ ρ»- 
νωμιν Λλά μίαΐν φΟίπν Ιν τριαϊ χΐίρΰτ^ίίβν 0*^ 
στ&η9ΐ. Πάλιν 1ιέ\ τη4 Ιναν^ρώιΗ^Φΐάιίς ΐο9 ΙΙβοβ 
λόγου ΰοπιρ Ιχ διαμέτρου ϊμίηί^^ «ρδς ΑλλήλίΚκ 
δτ£ Νβστδριος κβ\ 4 Εύ-ςυχής.Ό μίν γίρ Νιστ^ριος 
ίλιγ• δύο φύκις χβχιαρίσμένβς, 3ίι\ διίο ΐέρό^ιή, 
*α\ >ύο Χρκίτοί^ί, ^^ δύ<ί υΐόάς• 4 ή ΒύτυχΙκ• 
μίαν φύαιν, χα\ μίαν ίίζ69ΧΛ9ί>ί. ΊΛΙ/ί^Ζ Ά μΐάι• 
ύ7ί4<ίτάσιν. Ινα Χριαί^ν, Ινα Τ&ν Ιν 4ύο φύαλβι «- Ι&Ι^ ϋιςοι<ιη« 6Ι 1ιιιιηΑΐΐΗ•ΐ6, ίη86ρ«ηΙ>ίϋΐ6Γ 61 οίΐΓΐί ^ λβίακ» Οιίτητι λέγω χα\ άνΑρωιβ^τι, ΐχοιρία^ 60ηΓιι4ΐ6ΐΐ6Α όηίϋβ. Ιοςαε 86ηιίΐ6 ιηοάΐι Γϋ{Ι&ςιι^; 
βΐ€θΓι (Ηχίπκ»; Ιίΐ66άΙ16 (ψΐ6Αι«(Ιηίο<Ιιιιη βΓ6((0Γΐυ8 
ΙΙΙβ ΤΙΐ6θΙο^α8 άΐί ί ΜέίΠυιΐι όοιη ϋίεο» γβΗίΑΐβιιί 
ΙαΐβΠί^ο, Α() ([α&ηι βοΙ^ιιι β! Γ68ρίοΐ6ιηα•, Γ6€ΐ6 ί'Λθ\6ψ 
ιηοβ), η66 6ί>ΐ (|ΐιθ(1 ηυιηεηιιη (Ιιίόηίΐιιι Ι^Γο^ιηίΐΙ^ιΐ. 
Ου6ίη«(Ιιηθ4ΐΐΐιι< έιιίίη, €υιη ίιι (Κνϊήϋα(6 Ιγ68 1ΐ]τρο- 
819868 ϋίβΐιιιυβ• ήύίΐβιη ηαΙιΐΓ^ΐβ ίϋνΐ8ΐοη6αι Γ9(^ιιιιΐ8 : 

8ΐ6 6ΐ αϊ 1ΐ86 <ίί^η89ΐίθη6, 6ΙΙΠΙ ΐ1θ98 ηΑΐυΓ9& (Ιίει- 
ϋιυβ, ίιή\ΐ90ΐ (ρβία; Ι);^ρο8Χ98ί$ (ΙίνΊ8Ϊοη6{η ίηοίιηιίβ^ 
Αΐςυ6 Ιΐο€ ίΐΐίκΐ 68Γ, φ^όά Οτβ^οτ\νί$ ΤΙιέόΙο^ιιβ 
|η 11 «υ (Π6<}οηιάήι ϋΙ)Γο ϋίαι : Μοο ίΰίβηι ιΠίκΙ 
«Ιςσβ 9ΐΙυθ, γύ^8& νίθ6 9ΐςα6 ίή ΤηηΗίΐΐβ γ68 Ιΐ9ΐ>6ί. 
ΙΙΙΙο 6θΙΐΑ 9Ηΐ18 ΑΙ((Ι16 9ϋυ8, η^ Ιιίτρθ8ΐ986» €οιιΓϋη- χα\ άσυγχύτοίς ήνωμίναις. ΒΑδιζβ ο5ν τίχν μΙ*ην 
χά\ βάβιλιϋιν, &ς βίιτβμίν, ^τρίβον (ώ< φη<ίι\» 4 
ίίεολόγος Γρηγ^ριος• ίΐβσίτήτέ δΐ οίον «ί*ί«»• φ 
άλήβειάν λέγω, «ρ^ς ήν ρλέπέιν χαΧωζ Ιχομ»^ μδ- 
νην), μή φοβη6«\ς -Λν άριθμΐν των δυο. •ΟίΛΐρ 
γάρ έ«Υ της β«4τητος τρ«<ς 6ιή><ιτΑά<Ις λέγο^ς« 
ό6 τΛίουμβν διαίρεσιν φύαβώς• οβτω χά\ Ιιί\ της 
οίχονομίας δύο φύαι^ς λέγοντ•;, οδ κο(0$ϊμ^ν διᣫ 
ρίβιν ύκο^τάσεω;• Κα\ τοΰτδ έ^ιν,δπ<ρ δ βΐκΑδγος 
Γρήγδριος έν τψ «ρ6ς Κληδδνιον διυτέρφ λ4τφ 
φηοΐ• Αέγω 41 4λ)ο, Ιμ^ίΛιν Ιί ίπ\ τζζ !ί|ΡΐΑδος 
Ιχΐί. ΐχεί μέν γ4ρ Λλλός ί^α\ ϋλ«ί. Τνά ί»ι ίΑς 
ύποβτά(ϊεις συγχέωμεν, θ4λ 4λλό 4^ ίάλ ίΟ^* Ιν (Ι9ΐηα8 ; ηοη «αΐβαι Αΐΐυ^ί Βίςίίο 9ΐίυ(1 ; ήίιίΐι Ιηβ ^ γ^ρ χ^ χρία^ ^αX ταΟτ4ν ^ΐ| φΐδ'ίήϋ. ΚοΛ ^4*ϋ •ιιηΐ υιιυιη βί Ιϋβιη ςυο9(ί άΙνιΙιίΐΑΐέιη. Ε6€ΐ6 τέΓΟ 
ςυ&ιηΙι1)« {βΗέίη ν^ΓϋοΓυηι ΓβΓι^ΙόβΙ Ιιιι]ιΐ8 ίΐιβο- 
Ιο^Ι 6θη8ίιΐίΓΐ : Οιγο, ΙηηαίΙ, ΙΙι ΟΙιΗείό, 9ΐΊα(1 8ΐςυ6 
ριΓιίκΙ. Νβι&ι ιΐίυό Ιι6ηΐΓ0 {βηβΓβ ρο8Ϊι(ιιη, ΙιηΙιΐΓϋιη 

8ίί;ηίΙΐ€^1> 9(ΐ60ςΐ16 ΐίΠίΙΙΙ «Κ{ίΐ6 9(ί9ΙΠ Ιΐ9ΐΐΐΓ9ηΐ Ιιι 

€Ι)Γϋΐο <ϋ6Η. Αϋιϋ νβΓΟ 8ΐβηί0έΑϋιγρο8ΐΜΒπι. Ι()6ο 
8"1)]6ϋΗ : Νοιι 9ΐιυ8 βΐηυβ 9Γιυ&. Εααιιι- ϋΐικ] ίη• 
8ρίθ6 : ν6Γ89 τ!θ6 λίςυέ Ιη ΤΗιιΙίβϊβ Γ68 Ιΐ9ΐ)€ΐ. 
Μλΐΐα Ιή ΤπηΙΐ8(6 υη9 ηί^Υυ^^ 68Ι« 86<) ηόιι ϊΐιϋθΐιί 
υηι Ιΐ7ρο8ί98ΐ8. Ιη εΐΐΓίβΐό ^ίιίεπΙ υη9 |ΐ7ρό8ΐ98ί8 
681, 91 ηοη 1ϋϋ6ΐη υιΐ9 ηλίοί'^ι. Ηθ6 8€ί1ί€6ΐ ιίβηοι^ΐ 

Ι(1μ<Ι: Υ)06 ν€Γ89. Ν9Π1 ίΐιί ΙΙ»ΙϋΓ9 ΟΠϋ 681,96 1Γ68Ι)7« 
ρθ:ίΐ:ϋ6έ : ΙΐίΟ 9ύΐ6Ηΐ 11119 Ιΐγρ08ΐ9$ί8» 6ΐ ({«1» η9ΐΐ!ΐΓ2^• ίιαλώς έχάστην τάξιν του ΙερΟδ Οε<Λ4γου. Αέγω δΙ» 
φησ\ν, Ιπι τόδ Χρίστου 4Χλο•χα\ Λλλό. η γΑρ ίλλο 
οΟδετίρίώς τιθέμενον, τί^ν φύαιν ίηλοϊ, ήτοι Ιτέραν 
κα\ έτέραν φύοιν έ^\ του Ιριβτου λέγβι• τ^ 41 
άλλος, οημαίνει τήν ΰπδστασιν• ΛΛ ΐπήγαγεν 6θχ 
Λλλος κα\ 4λλος. "Ορα δ^ ΧαΙ τ6, Έμιπιλιν ή έιΑ 
τής Τριάδος έχει. Έπ\ μέν γάρ της Τριάδος μ(α 
φύαι; έστΙν , άλλ' ούχ\ χβΛ μί* ό^ϊ<5στασι; • έιΛ δΙ 
του Χρίστου, μία ύπδστασι^, άλλ' ούχ\ χα\ μία 
φύσις. Κα\ τουτδ έβτι τ4, Ιμπαλιν. ΈχεΙ μέν γάρ 
μία φύσις, χα\ τρέίς υποστάσεις • ένταυΟα δλ μία 
δνόστασις χαΐ δύο φύσεις. Ιΐ!8 («6ΐί8, ΓβΙΐ8ί08ί8»ίιηιΐ8 6ρΐ8€θρϋ8 βΓβίθΓίο8, © Τούτων ^ηθέντων , 4 ευλαβέστατος Ικίαχο^ 
89η(:α58ίιίιί βολιέπιηδ ι•όηδο5Ηηιΐ8, τοοίβ ϊη9βη9 6χ. ΓΜΥ<5ρ*<>ς. 4 τοδ άγιωτάτου χαθάικου άνεψι4ς, 
€ΐ9ΐη9ΐ);»1 : Ε^ Κοωηηηβ κϋιη, λη9ΐ1ΐ£(η9 ηόή <Η- έβδησ^ φων^ μϊιγάλη• Έγώ 'ΡωμάΤδς «μι• ά*ά• 
66ηΐί <1ϋ98 ίη αΐΐΓΐβίο η»ΐϋΓ98 1 4«μ» -^ ^^ λίγόντΐ δυο φύσεις έν τψ Χ|ρΐστ$. Ρθ&ΙΠιΓΐ6 ^61ί{^Ο8^88!η1α0 89ρρίΓϋ 6ρΊ8€0ρη8 9(1- 

τβη'ιΐ : Η9(|α6 ουιη ΠΙο 06η6Γ9ϋ8 860Γ8ηιη 69 οοιη- 

ΙΜΙΐηί€9ΐ)9ΐ ^ (|(ϋ6 (Ι6 ρΓθρ08ίΐ9 φ1968αθη6 (1*1019 

ίυί886ηΐ. Εΐί^ηι οέίβηιΓιΐ 61 ςιΐ986αίιςυ6 89η6ΐοηιιη 
ΙιωηίΐΗΐιη ^Ιι61ογ!19(68 1ΐ9ΐ>ο5αΙ, <1α98 Ια €ΙΐΓί8ΐο 
η9ΪαΓ98 <Π€6ηΙΙ^ιιΙΐι. Αι ϋ», ηυο4 (Ιί$6Γΐιΐ8 68861, 9(1 
Ιίϋιΐόαι 8(11101 6α^ ρ6Γν6Γΐ6ΐ>9ΐ. Ι1ϋςιΤ6 οιιιη ββηο- 
|9ΐΐ8 βυηι ▼9ΐιΐ6 Γ65Ί8ΐ6ηΐ6πι. 9€ Γ6ρΗςη9η16ηγ <)6- 

ΡΓ6)ΐ6η(ΐ6Γ6ΐ , ΑΟΚ 9Γ66586ΐ)9ΐ, 6ΐ Ιΐΐέ τ6Τΐ)ί8 11(61)9- 
ΐίΐΓ : ΡθίΓϋβ Ιΐΐ€ 6ρί((60^1$, ήψ ρΓ»80Μ3 €8ΐ, €θ11θ(|αί Τ} επαύριον ^λΟΙκν 4 ευλαβέστατος Ιΐ(<σχο«ός 
Σαππιρίου• *λνε^(θΐνώσατο ο3ν αύτ$ 4 χα4ολιχ4^ 
χωρίς ημών τά λαληθίντα ήερ^ του πρ63«ιμένόυ ζη- 
τήματος. "Εδειξε δέ αύτφ χα\ δσας «Τ]ρι χρή«ι< 
αγίων, δύο λέγουσας φύσεις Ιν τφ λ()ιστφ. Ό 41 
διέστρεφεν αύτάς, λδγιος ών, εΙς τ4 Ιαυνου θέλημα. 
Ός ϋΐν έζρεν αύτλν ό χαδολιχδς σφοδρώς Ινιστάμβ* 
νον χα\ άντιπαλάίον^α, μετεχαλίσατο ήμέίς« χαΙ 
φηάι πρδς ημάς * Ό παρών έι^Ιαχοηος Πέτρος 01- 
λει μετ^ι σον διαλε^Οηνά^ ικίςΧ μ|σ«ν ή)ιΙ&ν ηιΙ 149 οίδρυτΑΤίο ι. 150 «μών ύποθέσβως. ΠΒλεγβ τβρ ίτι ύ Ιν άγίοις Κύ- Α *«?««» «« ΐΓβιΐΒίβιιιο, <|αο4 ΙοΙβΓ ηο» ΐΛβίΛΐηοϋ 
^ιλλος μ(•ν γύσινλέγβΐ|«τάτήνΙνωσιν. • •• -• *0 ΘΕΟΡ• Που λέγκ τοΟτο» <έσχοτα Ιπίβχοι», ό 
λγιος Κύριλλος ; 

Ό *ΚΠΙ£Κ. Έν τ% 9£υτΙρ^ πρδς Σούχβνσον Ιπι- 
«τολϋ, χατά τών λβγ^ων • Ε( μ^α φΰσις γ^γονβ 
|Μτ1 «Ι|ν Ινωσιν, Ανάγχη ηα^Τν αΟτδν βίς τ^ν (2<αν 
φύαιν * οΟτω «ατ& ^μά φησι. ΠοΤα το(νυν «αθβΧν 
αύτ^ν &νάγχη ιΐς 1β(αν φΟ«ιν <1 λ^γοιτο μκτά τί^ν 
Ινωσιν μία φΟνις ΥΙου β•σαρχωμένη ; *0ρ^ βτι 
μιτά Ή|ν Ινβ^σιν μίαν φύαιν ϋγ<ι• 

Ό ΘΕΟΡ. Κα\ <ο<α Ιοτ\ν ή 1θ(α φΰβις του ΠοΟ, 
βίς ήν οδχ Ιστιν άνάγχη παθεΓν αύτ^ν ; 

•Ο ΈΠΙΣΚ. Έ θβ<5τη^ τοΰ ΥΙοΟ. ® 

*0 ΘΕΟΡ. Ούχ Ιπαθιν οδν ό Π^• •Ες ΚΙ«ν 
φύσιν; 

Ό ΈΠ1ΣΚ. Μή γένοιτο 1 ή γάρ θιία φύσις ο& «έ- 
φυχι πά^βιν. 

Ό ΘΕύΡ. 'ΈιηΒβ « 5μως χβτ* άλήΟειβν 6 Χρ%^ 

Ό ΈΠΙ2Κ. Να\, άλλ' <1ς τήν ήμηέραν φύβιν 
αδτη γάρ κέφυχβ «&σχ€ΐν• 

Ό ΘΕβΡ. Δύο οδν Ισχ«ν ^ Χριβτ^ς φύιβις, μ^αν 
ιαφίιχυίαν ικάσχβιν^ χα\ μ(αν μή πβφυχυΓαν ΐ(4- 
«χ•ιν. 

Έν τούτοις του εύλαβιστάτου Ώέτρου φίμωθέν- 
το^ άναστάς ό &νωθ•ν ((ι^Οβ^ς βΰλαβέοτατος Ιπίσχο- €υριΐ.ΑΙΐ 6οΗη, $8ΐΐΰΐ•ιη γΐηιαι ε7η11απι »η9ΐιι 
4ιι«Γβ ολίοηιη ρομ νηίιΐοοβιη• 

ΤΗΕΟΒ. ΙΙΜοΜΒ Ιιοβ, ^οιιιΐΜ βρίΜορβ» βΑοοία» 
(Ιττίΐΐαβ (ΙΙοΙίΤ 

ΕΡ180• Ια ΐθοιηιΙ» 8^ 8οέ068•ιιιη «ι^ϋοΐι, »(Ι- 
τβηΐΗ Μ» ^υΙ άίϋΐιιιι : 81 ιιιΐλ η»1ιιηι ί«€ΐ« «^ι 
ρθ9ΐ «ηΙιΙοίΗΚΒ» ηθϋ6•β0 β§1 «οβι Ιη ηϋΐιη »ιιι 
ρ»ηοιη; »1β ^ά τοτύαιη &ίι :0(ΐ»ϋ« τβΓο ρ89- 
βοιο Ιρβαηι Ια η&ΐιιη ρΓορΗ» α6€ΜΜ 6<1, βΙ 
ροκ ϋΐιΙΙΙοηβηι, ιιιι& Ρίΐϋ η^Ιυηι ιΙί«ιΐιΐΓ {η«9Γαβΐ> Τ 
ν4ιΙβ&ηο, ηυο(Ι ρο8ΐ ιιη!ΐΙοιΐ€ΐιι , υο^ιη ολίυηιη 

ΤΗΕΟΠ. Ει ςυικηλίη €&1 ΠΙ« ρΓορΗ» Ρίΐϋ η»ΜΓΒ, 
Ιη ςιίΑ 11606586 ηοο 681, 6ΐιιη 6•ιβ ριββυηιΤ 
ΕΡΙδε. ΡΙνϋιιΊ&8 ΡίΙϋ, 
ΤϋΕΟΚ. Εγ(0 ΡίΙίιιβΙιι η«ΐαη ρΓορη'α ηοη^ββΐ 

Ρ18808 Τ 

ΕΡΙ80. ΑΜΙ Ιιοο! 0<ιΙρρ6 βαΙιιι» <ΚτΙηι βίο 

€ΟΠΐρΐΓΑΐ« ΒΟη 681, Ιϋ ρ&ϋ Ρ688ΐΐ. 

ΤΗΕΟΚ. Τ10Ι60 Γ61Ρ86 εΐΐΓΐ0ΐβ8 ΙΜΙ8811• 68ΐ« 

ΕΡΙδβ. ¥6116, 86<Ι Ιο ηιΐοη ηο8ΐΓ«, φι» $ι'6 οοιη• 
ριηΐ8 6β1« νΙ ρΐϋΒίΟΓ. 

ΤΚεΟΚ. Εψ%ο αΜύη% ΒΒίοη• <Ιιιμ1μΙ>^Ι, 
•ηαιη 8!6 εοιηρ&ηΐΒΐη, «Ι ρ»ΐ6Τ6ΐιΐΓ ι «ΙΙβηα , «Ι 

ηοη ρ8ΐ6Γ6ΐΙΙΤ. 

Ηί8 εαπ) οΗίαηΐιιιη 66861 08 τβΙί^ΙοβΙββΙίΒΟ Ρ«Ιγο, 
•αρπκΚοΐο• ν6Π{Ιθ8ΐ•8ΐιηο8 •ρί86οριι• ϋτ^οτιηΛ «ος Γρηγβριος, £φη • Έγώ ΎωμαΧόζ εΙμι, χα\ ώς οΕ ς 8ιιγ|;6ιι9 : Ε^ο ΙΙοηΐ6η•8 ιοιη, 1ΐΜ|«11, 61 οιιηι Αοοίλ- 
ΦωμαΤοι φρονώ• ^ 

Κα\ μ€θ• ημέρας ^ο πάλιν μβτακλι^βέντβς άνήλ- 
•ομ*ν βίς τ6 ύιηρφον πρλς τ6ν Ιγιώτατον Καθολι- 
χδν, χλ\ χα6κ9θέντων ημών, ιΤπε ιιρ^ ιιάντας • 
Ούχ Ιστιν ούδεμ(β αμφιβολία, βύο φύσεις λέγειν έν 
^ Χριστφ, Ιάν ήνωμένας ταύτας όμολογωμιν ΑΙια* 
«π&στΐι>ς βίς μίαν ύτε^στασιν, χα$ά φησιν 6 &γιος 
Κύριλλος, Ιν τ|} πρώτη πρδς Σούχβνσον επιστολή. 
ΟύχοΟν δσον μέν ^χ8ν βίς Ιννοιαν κα\ <1ς μ^νον τ6 
όρ^ν τοί; τ1)ς ψυχής δμμασι τ(να τρόπον ένην(^ώ- 
«ησβν 6 Μονογενής, τάς βύο φύσε<ς ε1να( φαμεν 
ΙνωΟβίσας ' Ινα δέ ΧριστΙν, χα\ Τ16ν, χα\ Κύριον, 
τ6ν του θεού Α^ον ένανβρωπήσαντα χα\ αεσαρχω- 
|ΐένον. Άλλα δή χα\ «άντες ο( της Έχχλησίας φβυ• ιιΐ8 8«ηϋο. 

Ρθ8ΐ 1)ίιΙουηι ηΐΓ8υ• ΑΓΟβββΙΙΙ, •ε€6ΐι<ΙΙιηιΐ8 Ιη 
60Βη8ϋ0ΐιΙιΐιιΐρ 8^ 8•ηΓΐΐ88ΐπιιιαι 0θη6τ»ΐ6ΐιι• ϋΐηιηςπο 
εοιΐ:»6(ϋ886ΐηυ8, οπιη6β 8ΐϋ 8ΐ1θ6ΐιΙιιβ 6*1 : ΝϋιΗ αιη- 
Μκα! 681, Φάζ Ίη €|ιΗ8ΐο ηιίρη• Ι!θ6τβ, ^ 6<μι- 
0ΐ69ΐηυΓ«ιΐ8 υρΐΐαβ Ιιι$6ρ8ηιΜΙΙΐ6Γ Ιη «Μη λγρο• 
8ΐ»8ΐιι, ε|υ6ΐηΜΐηι<Μΐαιη Μη€ΐα8 ιΗβ €3ττϋ1ιΐ8 Ιιι 
ρΗιι>8 8ίΐΙ 8«ΐ(»688ΐιιιι βρίϋοΐλ ΙοςπίΐιΐΓ : ΟΐΜΐιϋιιιι, 
Ιηςυΐ6η8, ιη6η(6 8ΐ<ιο6 οευΗε «ηίοιί ιίαπίληΐ ΤΗΐ6τβ 
ρΐΜ8υη«8« ςβοροοίο υη{|;βηΙΐιΐ8!)ΙβΙκΐ!ΐ»8 8{( Ιιοιηο : 
(Ιιιαε 6886 η8(υΓα8 ϋίείιηπβ «ηΗ8β, Μ «ΐΜηιι €ΙιΗ« 
8ΐικη 61 Ρίΐίυιη, 6ΐ Ι^Μηκισιη, Οβί ^Γΐηοο6ΐη« ςιιί 
ΙιοίΒΟ Γαοΐι» 61 ίη€αηιϋυ8 68Α. <}υΜΐ6ΐΙαιιι ο^ιοοάι 
ΰΐΑ ΙαηιΙιαι £θ€ΐβ8ΐ«, ςαοτυιη &ιΐ64«Γίαΐ6β 8ηΐ62ΐ στηρες, ων ^νω 6 φΐλ(^φος τά; χρήσεις ήγαγε, Β ρΙιΠοβορΙιηβ «(!(1ΐιχ1ΐ, Ιια€ ίρ•ιιηι βιρΓ69»β 6ΐ»ιηοιιΐ• 
τούτο δια^ι^ήδην βοώσι• Κα\ λοιιτλν τοΓς προφανέσι 
χα\ φανεροΖς ΑντιμΔχεσΟαι, χα\ Αληθέσιν, ούχ Ιστι 
Χριστιανού• Κα\ ιιερί μίν τούτων ίτεδ του νυν χο- 
«(^ν ού θέμις* άλλα τ( χωλύε^ χα\'δύο φύσεις όμολο- 
γιΐν, 1π\ του έν6ς Χριστού, χα\ μ^αν φύσιν, βιά τδ 
άβιαίρετον χαΐ άχο'φιστον της των φύσεων ένώ* 
σνως; εύρ(σχομβν γ^Κρ τίν-λγιον Κύριλλον έν τ!} 
^υτέρφ «ρ6ς Σούχενσον 'έπιστολ|} οΟτω σαφώς λέ• 
γοντα * Ού γ&ρ Ιιέλ μένων των απλών χατά φύνιν 
«6 Ιν &λι^Οώς λέγιται, Αλλά χα\ ΙπΙ των κατά ^τύν- 
Οεσιν συνηγμίΜΜ• ΌιηΜν τι χ/>ημά έστιν ό άν- 
θρωπος έχ ψυχής χα\ βώματο;» Έτεροε'.^^) μέν γάρ 
τά τοιαύτα, χα\ άΙλΊβϋοις ο&χ ύμοούσια * ένωθέντα 
γ« μήν, μίαν άνθρωπου φύσιν άπ<τέλεσαν. Έπε(δΙ) ΙΐΜ|υο ιη8ηΙΓ68ΐΙβ 61 8ρ6ηί8 61 ν6Ηβ κΙνεΓε^η'» 
ηοη 68ΐ 1ιοιη!ηΊ8 οΙΐΓΐβΐΙιηΙ. Α6 ^6 ιΐιίβ ^ηΐιΐβαι ροα- 
Η86 ηίηίπιο ΐ8Κκ>ηιΐΜΐαιο. ΟηΙιΙ μιΙβιο ρτοΐιιΐιβλ, 
^ιιοηιίηΐΜ 6ΐ (Ιυ&• η8Iα^88 ΐιι υηο €Ιιγμ(ο, 61 υη8ΐ» 

η:ΐΙαΓ3ΠΙ, ρΓΟρίβΓ 6Χρ6Γΐ6ΙΙΙ (Ιίνΐ8ίθηΐ8 6Ι 86ρ»Γ•ΐΜΚ 

ηί$ η&ΐ0Γ8Γυιιι υη}οιΐ6ΐη• €0ηίΙΐβ8ηιυΓ! 0«Μρρ6 $8η• 
οΐυπι Πίνιη ΟγΓϋΙυιη Ιη αΙΙ6πι «α δυ606β8ΐιιη 6ρΙ« 
§Ιοΐ8, 810 (ϋ86Γΐ6 <ϋ€6ηΙ6ΐη, «βροΗποοε : Νοη <Ι6 ϋ8 
<Ιαη4ιιχΑΐ , <|η« ηβίΟΓα !»{πιρϋ€ί8 εηηΙ, ιιηΐΗη ν6Μ 
ϋάΐατ ι 86(1 6ΐΙ;ιιη <!6 ίΙΙίβ ςιιβκ οοιηρθ8ΐΐίοη6 6οριι- 
Ιαι» βιιηΐ. 0η»ΐ6 φιί(1<ΐ8Βΐ 6βΙ Ιιοΐλο, 6Χ αηίαιο 6| 

60ΓρθΓ6 ϋΟηδίΑΠβ. ^21» 68 ϋίνβΓδβ 81ΐηΐ ίοΠΠ», η66 

«]ιΐ8(ΐ6ΐιι Ιιιΐ6Γ Μ $ιιΙϋΐ8Βϋ9 .* Τ6Τ0ΠΙ ιιηΙΐ8, ηΒΐα« 
Γ3ΐη ΙιοιηΊΒΐ8 ιιιιαιη 8ΐ)8θ1τυιιΐ• (^^ΟΒίιιηι 'ψ^ν^ΐ ςχ 151 ΤΗΕΟΚΙΑΝί Μί 

ιιη'Ιιηο θΐ οοΓροΓβ, ςιΐ£ άϊγ^ηχ α»ΐυι^ 5υ!ΐ|, υη^ Α οΟν έχ ψυχή; χα\ σώματος, έτκροοναίων ^/τΜ«» 

μ(α φύτίς Ανθρώπου άινοτβλΕίται »α\ λέγκται» 
ούκ άτοπον οΤμαι, Ιχ τε της βι^ητος Μΐ\ «ης 
άνΟρωπ^ητος του Χρίστου» μίαν ΑικιτιλιΜαι χα> ιιλίιΐΓ» ΙιοΐϋΙιιΙι •ΚιιοΙν1ΐυΓ «ίςοβ ιϋΰΙΐυΓ : ηοη «1>- 
κυηΐιιιιι αγΙιΙιγογ , «ίχ (ΙίτΙηΊΐΑΐβ Ιιιιιιΐ3ΐιΙΙαΐ€<ιυ6 
€Ιιη»ΐί, ιιηαιιι «1)•ο1νί (Ιίοίςιιβ ηλΙυΓ&ηι. Ηοοβοΐνίΐο, 
Κ (&1ί8Γα€ΐυιη ηαίιίβ 6ΐίΐ• 

ΤΗΕΟΒ. δαί!» «ηΐ ιπΑ^η» 83η€ΐίΐ2ΐί Ιιιχ «ϋ Ιιοο, 
«ι ρ€Γ8ρ!ϋ6Γβ8• 1)00 υηλίιι 68$β (ϋεβηϋΑΐη η8ΐυΓ3ηι 
1η ϋΐιπίιΐο ρ<)5ΐ υηίοηβπι, ρΓθΙ:ιΐ• Βΐηοΐί νΙΗ, 6γ6- 

Ι^ΟΓΠ Τΐΐ6θ1θ1{ί , Α Ι|θΙ)ί$ ΑΟΓίΟΠίαβ , ({»« 6Χ!»131 Ιιι 

$\ΐϋτ•ά (Ι6 ΡίΠο ΟΓβΓιοηθ, ιιο Ιιιφιβιιιοϋί ν^Η»» οοιι- 
Ιΐιιοί : ϋο ι υΐΓ9(|ΐΐ6 ΐϋΐΐιίΓαΐΌρυΙαίλ, βίΐ ςιιίιΐιΐϋΐη 
υιΐυιιι ; ηοη Ι^ιηαη Ιιοε β ιΐΑίιίρα €81 • Μά ρΓοριβΓ 
€οίϋοο6ΐιι. ϋα:ιι 6Γ|{0 (ϋΰίΐ : Νοη Ιιοο α ηβίΟΓΜ 68ΐ, 
€ΐ«Γβ 8({Πθ6ΐ ρΓοΙιίΙιοί, πβ ιιΐΓ;ι<|Ηο 0(φυ1&1α, πιιυηι 
ριιΙΟΓΑ ιΙίοΑίιΙυΓ. ΟυίιΙ (ΙΊΙιιοΊιΙίιιβ Ιιοε Γ^ίΐυίηιΤ 

6 ΕΝ. δίϋ Ι6χΐα8 ίη ΑΓηιοηίεα 8€ΓίρΐιΐΓα ηοιι 
1ΐΑΐ>«1. 

ΤΗΕΟΗ. Μβη(Ιθ5υ8 68( βΓ^ Ι.ϋβΓ Ιυυ8. 

Μυχ ΤΙ)60Γΐ3ΐ)Η3 , ςυί «'ίυβ ιΙΙιΓι δ^παοαιη ΙηΐβΓ• 

ρΓ6ΐ8ΐίθηβΐη βΧΟβΓρΙαη) Ιΐ8ΐ)0Γ6ΐ, ΟΙΐηΐ 0βι.6Γ8ΐ{ ροΓ• 

Γΐ^οϋβ» «ί1 : Ιιβ^β, «ΙοιηΙηβ. ΟβηβΓαΙίβ «υίβηι 2Γ€θ8* 
8110 ηυοϋΑΐπ «χ ϋ8 ηιΓι δ^Γΐ^οο Ιβ^βΓβ ηθΝ86ΐι1, Ιο^ί 
}υ»8ίΐ, 61 ί1.ι βϋΓίρΐιιηι Γβρβπΐ, ιιΐί ΊΙιβοπΑηιιβ «11x6- 
ηΐ. ]ΐ:«ςυ6 ΤΙιβοπΑπυβ : Ηοι^ίηβ 8ααΐ€ίι , ίηςυίΐ, 
ϋοηιίηοΤ αη βΐίαιη οΐ βΐίαηι Γ6<|ηίπ8 «υΰΐοΗΐβίβηο! 
ιΐλΐη βςιιίϋβηι δ^Γίαει; οΟη ηονί,ββϋ ίΐα ρ6Γ&οηρΐυοι 
Ιη δ^ΓΟΓίιηι ΓιΙ)Π8 €β&8υνϋ ΓβρβΗ ; Αίςυβ 1ιο€ γο- 
ροΓίο, η):ΐλίιη(•ρριβ 2»τί8υ8 8ΐιιη. 
6ΕΝ. ΟϋΑηιΙο ίη ΑΓπιβηίοπιηι δΰπρίΟΓλ (6χΙυ8 λέγεσθαι φύσιν. Αύσον τοΟτο, χα\ άρχέβ•! ήμίν. 

•Ο ΘΕΟΡ. •Ήρχ8ΐ τϋ μεγάλη σου άγιωσνν|| σίς τ^ 
συνιδβΐν, δτ« ου διί μ!αν φύσιν έπΙ του Χριστοδ 
μκτά τήν Ινωσιν λέγβιν, ή 8ΐσχομ(σβ«Τσα α6τ| «ρ^ 
ημών χρήσις του άγ(ου Γρηγορίου τοδ Θιολά]^, ^ 
έν τζ} π€ρ\ ΥΙου ««υτέρψ λόγφ χβιμένη, οδτω χατ4 
λέξίν ^/ου^α • Ει γάρ χαΐ τ6 συναμφ^τβρον Ιν, άλΧ• 
ού ττ5 φύίβι, τξ δέ συν<ίδω. ΈπΕίδΙ) ο5ν φησ\ν^ •Αλλ• 
ου τ} φύσβι Ιν, χωλύιι δηλονδτι σαφώς, έν τ^ |1ν 
ττ;] φύσιι τά συναμφότ»ρα λέγίΐν. Τ{ τούτου ζητβ7ς 
Ι> σαφέστβρον; 

Ό ΚΑΘ, 06 χβΖται Ιν τ)| 'Αρμβνιχ) γρβ^ϋ «^ 
τως. 

Ό ΘΕΩΡ.•Έσφαλται λοιιών τ>> ^ιβλίον σου. 

Ί&α* Ιχων 6 Θ&ωριαν^ς ηαρ€χ€ολ4}ν τοΰ ^ητ^ 
τούτου Συρισι\, δέδωχβ τω Καθολιχφ, λέγοιν* *Ανά• 
γνωΟι, δέσποτα. Ό δλ Καθολιχδς προσχαλβσ^μβ* 
νος Ινα τών &ναγινωσχόντων Συρ(στ\, &νέγνω« ιηι\ 
κίριν ώς βΙπ8ν 6 θ&ωριανός. Τ^τ• λέγ<ι α^τφ Α 
βίωριανός •"λρχιΐ τούτο, δίσποτα; ή θέλ^^ς Χ•^ 4λ- 
λην χρήσιν ; έγώ γάρ Συρισχ\ οΰ γινώσιίια, άλλ' εδ- 
ρον οΟτως έν το?ς βιβλίοις τών Σύρων Ι ν Κσνσουνίιρβ 
χαΐ πλείστον έχ^ρην τούτο βύρών. 

•ο ΚΑΘ. Επειδή Ιν τ} τών *Αρμ8νών γρχφϊ •<> Ιΐ8 ηοη Ιι»1>6ΐ, {ιΐίαπϋβ οβΠίοΓ Οβη τοίο, άαΙ^Γ^ ^ χβίτακ οΟτως, βούλομαι χα\ &λλοΟ<ν ποθβν τκληρ•• ηο8 ϋααβ ίη ΟΙΐΓίδίο ηοίαπίδ ροβΐ ιιηίοηΐϊηι ί^ιβη, 
ρΟΗ ηηαηι. 

ΤΗΕΟΒ. ΡλοΠϋηιυιη \ά ςυίϋβηι «Ι ρ€Γ8ρ6€ΐυ ςυΙ 
8^βΓ6 ΟΜϋΐίοβ• ηοΐίΐ. 

6ΕΝ. ΙΙίΙιΙ Τ6Γ0 ηβ €οηΐΙη|[ΐΙ υηςυλοα »{6Γβ ηΐ8- 
1ίιίθ86, ρΓΑ8€Γΐίσ) ιΐίτΐηίβ Ιη γ«Ιμι8; ηοο αΙΓι «Ιϋ, 

Ι|ϋί 6Χ ΟΐΐΠΧΐί ρΠ88€Γ)ρΐ0 ΥΙΥβίβ ΥβΙίΐ : 86(1 6θηθΓ• 

η«π <ΐ6&Ιϋ6Γ0| 06 ΐΒεοη8ί(ΐ6Γ8ΐ6, ρ6ΓςΗ6 ιυϋη^ρΓιο- 
ροιη ρΓοηουϋ6ΐη• 

ΤΗΕΟΑ. Ρ•16Η8 ιιηίΐ88 6^80 η3ΐαΓα8 €ίΐΓ» ιηα* 
ΙΐΐΙοηβιμ 61 «Ιΐ6ΠΐΙίοη6ΐιι Τ 

6ΕΝ. Οηιηΐηο. Ουίρρη 82ΐη<Ίη8 ΠΙο ε5Γί11υ8 Ιη 
6ρί8ΐοΙ& μΙ δα€€688υιη 810 αίΐ : Ρ•γ 681, ςυοϋ «Ιι- 
8ϋΓ()ΙΐΑΐ6ΐη 8ΐΐΙιΐ6ΐ, ϋίοΰΓβ €0Γρυ8 6886 ιηιιΐ8ΐυιη Ιη φορηθήναι, βτι δύο μέν δφεΟ.ομβν όμολογ&Ιν έκ\ τον 
Χρίστου φύσει; μετ3^ τήν Ινωσιν, μίαν δλ ο6. 

Ό ΘΕΟΡ. *Ρ^στον τούτο συνιδείν, τφ μ)| χα• 
χουργεΤν (Οέλοντι• 

•Ο ΚΑΘ. Μή μοι γένοιτο χαϋ•\>ρ^<ίαΙ ποτ«. ιιαΐ 
μάλιστα Ιν τοΙς θβίοις, μήτβ μήν άλλιρ τιν\ τ&ν 
χατά Χριστών ζ^^ν Ιλομίνων • άλλα ^βαιωΟήνΐιι Ιι««τ 
θυμώ, !να μή άπροσέχτως χα\ χατά συναριιαγήν 
ποιήσωμαι τήν άπύφασιν. 

Ό ΘΕΩΡ• ΌμολογεΤς ένωβήνβι τάς φύσβις άτρ*- 
πτως χα\ άναλλοιώτω; ; 

Ό ΚΑΘ. Πάνυ μίν ουν, Κα\ γάρ 6 άγιο; Κυρα- 
λος έν τ{1 πρ%; Σούχενσον Ιπιστολ{ οδτω φηα(ν • 
Ισον γάρ Ιστιν εΙς άτοπ(ας λ^γον, τ^ βίπεΤν, δτι ιΐΒΐυη») ϋινίηίΐλΐίδ, 61 δβΓΠίοηβιη 6886 ηιηΐιΐιιιη ίη ^ μβτεβλήθη τ6 σώμα 8(ς θεδτητος φύσιν * χα\ μ^,ν 

χάκεΖνο, δτι μετεβλήθη ό Αύγος βίς τήν της σαρχ>^ 
φύσιν * ώσπερ γάρ τόυτο αμήχανου (άτρσιιτος γάρ 
χα\ άναλλοίω-.ύς Ιστιν), οδτω χαι τδίτερον. Ού γάρ 
Ιστι τών άφιχτών, εΙς Οεότητος ούσίαν ήτοι φύσ:ν 
μειαχωρήσαι δύνασθα( τι τών χτισμάτων. Κτίσμα 
δΐ χαιΐ ή σαρξ. 

\} ΘΕΟΡ. Άπήλλαξας ημάς πραγμάτων, τδν Ιν 
άγίοις Κυριλλον μάρτυρα παραγαγών του ήμιτέρου 
λδγόυ. ΕΙ γάρ ούχ Ιστιν Ιφιχτ^ν εΙς θεάτητο; ούσίαν 
ήτοι φύσιν μεταχωρησαί τι δύνασθαι τών χτισμάτων, 
χτ{σμα δ1 χα\ ή σαρξ. είπΐ σνι αότδς, χΐ Ιχ τούτου 
συνάγεται. 

Ό ΚΛΘ. Ίί του:ο ούχ φίδα. Τί Ιστιν δ συνάγβΐς*; ηΐΙυΓαιη €8Γηΐ8. Ναηι βίειιΐ Ιιοο β6Π η6ςυίΐ, €πιη 
1ρ86 δ6ΓΠ)0 8ίΙ Ίη6οηιιηυΐ8ΐ)ί1ί8|6ΐ 8116Γ8ΓιΟΜΊ8 6ΐρ(;Γ8 ; 
118 066 ίΐΐυιΐ 8ΐ(6Γυηι. Νοη 6ηίηι 6Γ68ΐθΓυπι ςυίιΙ• 
ςυβιη 8(1 η:)ΙιΐΓ8ΐη (Ιίτίηίι.ιιΐ8 (Γ8η8{Γ6 ρυΐββί. Ει 

68Γ0 ςυΟςυΟ 0Γ68ΙΗΓ8 6«>Ι. 

ΤΙΙΕΟΒ• Ιμ86 ηο8 8υ()1<:νπ8ΐΙ & ηβ^οΐη», ςηί βιη- 
εΐυυι €7ΓίΙΙυπι 16816» ιΙοείΓΐπ» ηοβίηε ρΓ0ΐ]υχϋη8. 
Νβηι 81 06Γί ηεςυίι, υΐ ίη 8υΚ>8ΐ8ηΐί8ηι νβΙ η8ΐυΓ»ιη 
ϋίνΙηΊΐ8Γΐ8 ΟΓβαΐυηι «Γκμι^ϋ ΐΓ2η86Αΐ ; 61 ίρ88 ςπο- 
ςυ6 08ΓΟ, €Γ08ΐυιη 6»1 ; ι|υί(1ιι8ηι ϋ6 Ιιοε εοΙΙίς^ϋΐΓ, 
ίρ80 ιϋοΊΐο. 

6ΕΝ. ΟιιίιΙ Κιθ€ «ι Ι||Ν0Γ0• Ουίάπαιη 681 ςα(η1 153 ΟΙδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. 154 

"Ο ΘΕίΙΡ. "Οτι ούχ Ιστιν ή 9^ρ^ χαΧ 6 Λίγος μία Α ΤΠΕΟΚ. Οαηιβιη βΐ δοηηοηβηι ιιοη υη^ιη 68»• 

ιι»ΙιΐΓηιη. 
ΟΕΝ. £(!ΐ.ίιΙειη ηοη ο1)ϋ(ιΐ5 βυιη βΟΓυιη ςυχ 9Γ Ό ΚΑβ, Έγώ οδκ ΙττιλαΟίμην των Λνω ^ηθέν^ 
των τηρά του αγίου Κυρίλλου, όπηνίκα ίλβγεν • 
'ΟιτοΙίν τι χρζμά έστιν 6 άνθρωπο; έκ ψυχί^ς χα\ 
«ώματος. •£τ«ροβιδή μλν γάρτά τοιαυται, κα\ άλλη- 
λοι; σ^χ ομοούσια, ένωβέντοιγβ μήν μίαν άνθρωπου 
φυσιν άπιτέλισαν. Ίδοϊ) δύο φύσεις χα\ ένταΰθα, 
ψυχή κα\ σώμα. Κα\ οΟτε ή ψυχή βίς σώματος μετ- 
ετράπη φύσιν, οδτε τ6 σώμα είς φύσιν ψυχής μετ- 
βχώρησεν • άλλ*" έκατέρων Ιν τοΓς Ιδίοις μενόντων 
βρβκ. μία Ικ τούτων φύσις άπετελέσθη. ϋύκ ίστιν 
ο(>ν των άνεφίκτων, έκ 8ύο φύσεων μίαν φύσιν γε- 
νέσθαι. Ίδοΰ γάρ, 1π\ της συνθέσεως του άνθρωπου 
τοΰτό έστιν. 

•Ο ΘΕΟΡ. Τδ παράδειγμα της καθ* ημάς συνθέ- 
σβως είς τούτο μάνον ελήφθη τφ άγίφ Κυρίλλφ , εις 
τ^ δείξαι, δτι δυνατύν έστιν έκ δύο χαΐ διαφύρων 
φύσεων μίαν γενέσθαι ύπύστασιν, ώσπερ έκ ψυχής 
κα\ σώματος, ό Πέτρος, τυχ6ν, ή 6 Παύλος. Τω γάρ 
Νεστορίφ μαχομένφ, αδύνατον λέγοντι έχ διαφύρων 
φύσεων μίαν γενέσθαι ύπύστασιν, κα\ διά τούτ5 εΐ; 
δύο Χριστούς, κα\ δύο υΙους, τ^ν Ινα Χριστών κ2\ 
άμέρίστον άφρ^νως καταμερί^οντι, ήγαγε τ^ παρά- 
δειγμα του άνθρωπου, εΙς τΐ δείξαι, δτι ώσπερ έχ 
ψυχής κα\ σώματος άνθρωπος είς, ο5τως έκ θεύτη- 
=ος χα\ άνθρωπότητος εΤς Χριστός. ΕΙ δέ βούλη, εί* 
ιτωμεν κα\ τήν αΐτίαν, δι* ήν έπ^ μέν του άνθρώττου 
του έκ ψυχής συγκειμένου χα\ σώματος, φύσις μία 8»η(Ί<> Ονηϋο ρΓοΙαία βυηΐ απίβα, ουιη ϋΙοβΓβΙ 
ΟιιβΙΰ (μιί(Ι<Ι«ιη ββΐ Ιιοιηο, βχ «ηίπιο 6Γ ΰθΓρθΓ6 
εοηβίαηβ. Νβιη ο» (ϋνβΓβΦ βυηΐ Γοπη^ρ, ηβο 6]υ8- 
Αβίίϊ ίηιβΓ £6 9υΙ>&ΐ3ηΐιχ : νβηιιη υηίΐΑ , η^ΐυπιο 
ΙίοιηΙηΙβ υηαιη 8ΐ>6θΙ?υηΙ. Ειι Ιιίβ ςυοςυβ ιΐΑΐαηκ 
(ΙυβΒ, «ηίιηα €1 οοΓρυβ. Νβφΐβ Ιβιηβη Τ6ΐ «ηΐιη• 
οοΓροΓίβ ίη ιΐϋΐυΓ^πι εοιινβΓβ» ββΐ, ηβϋ οοΓρυβ ιη 
«ηΐιιΐφ ιΐΑΐηΓαιη ΐΓ^ηβΠΐ : β6(Ι 8ΐηΙ)θΙ>ιΐ8 ίηΐΓλ Αιΐ6β 
8υο8 ηιβηβηΐΐϋυβ, υη« (Ιβ ΙιΙβ &1)8θ1υΐ9 ηβΙυΓ^ι 68ΐ. 
Ιΐβςυβ ηοη β«ι βχ 6θηιιη ηοιηβΓο ςυ» (ΙβΗ ηβ- 
ςιιβιιιιΐ, 6χ (ϋυαϋυβ η^ΐυΠ» υηλίη ΑβΗ ηβίΟΓ»»• 
Ναιη βοεβ Ιιοΰ ίη ΗοιηίιΓιβ 65ΐ €θΐιιρο$ίΐιοπ6. 

ΤΗΕΟΑ. Εχβπιρίυηι ίΠΐ)(] ηο8ΐΓ8β οοιηρθ8ΐϋοη{8 
8(1 Ιι•)€ (]υηΐ&χ&1 α βαηοΐο ε^πΙΙο 681 υβοΓίΜΐΙαιη• 
ηΐ 08ΐβηιΐ6^βΙ, ρο886 (16 (Ιυ»1)α8 •ο (!Ιίν6Γ$ΐ8 ηβΐυΓίβ 
ηηβηι Ι)7ρο8ΐ38ΐη ΑβΗ : βΐηιΐ 6χ βηίιηο 6( οοτροτ% 
ΡοίΓϋδ ν6Γΐ)ί |[Γ&ϋίΐ, νβΙ ΡαιιΙαβ. Ρυ|[η&η8 βηΐηι 
οοηΐΓ3 Ν€8ΐοηυιη, ηοί Α*^γ! ροδββ ιιρ(^&Γ61 πη^ηι 6Χ 
ϋίν6Γ$ί8 η3(υη8 Ιι}Γρο8ΐ»&ίη, ΙιΙβοηαβ ιη (Ιιιοβ €Ι)η• 
Μ08, 61 θαοδ Γίΐίοβ, ηηυιη 61 ίΗφ8Γ(ίϋίΐ6Πΐ €ΙΐΓί« 
8ΐιιιη 8ΐιιΙΐ6 ϋίνί(ΐ6Γ6ΐ ; 1)θΐΐ)ίηΐ8 βχβηρίυτη αιΐιίαχίι, 
υΐ 08ΐ6η<ΐ6Γ6ΐ, ςυβιηβιΐιηοίίαιη 6Χ Απίηια βΐ οοΓροΓβ 
€008161 υπυ8 Ιιοηοο, 810 6χ άίνίηΐι Ιιηηι^ηλςυο η»* 
ΐυΓ3 €!ιπ8ΐαιη ηηυιη βχ$ί8ΐ6ΐ'6. £χροη8ηιυ8 61 6αιι- 
8»ηι, 81 ρΐ8€βΐ, οϋ ςυιιπι ίη Ιιοη)ίηβ €0Π)ρο8ίιο 6Χ 
οηίπ)α 61 . εοΓροΓβ , π2ΐυΓ3 (ϋ€ΑΐυΓ υη». Οοίρ|Μ3 λέγίταί. Αέγομεν γ3ρ, Τήν φύσιν των άνθ^/ώπων (^ ϋίΰίιιιυβ, πΑΐυΓαιη Ιιυπ)8παηι 2 ΟΐΓίί^ΐο ίη8ΐαυΓΑΐ8πι, 

άνβχαίνισεν ό Χριστές, ού λέγομεν, τάς φύσεις. 

*Αλλά κ2\ δταν οΐ ΟεΙοι Πατέρες δύο φύσει; λέγουσιν 

ΙπΙ του Χρίστου, τήν ψυχή ν κα\ τ^ σώμα ώς μίαν 

«φύσιν λαμβάνουσιν. *Επ\ δέ του Χρίστου μίαν φύσιν 

λέγειν κεχώλυται. 

Ό ΚΑβ. Βούλομαι μαθε?ν πρώτον παρά τίνων 
χλχώλυται μίαν φύσιν λέγειν έπ\ του Χριστού, χα\ 
«ύτι και τήν αΙτίαν δι* ήν τούτο κεχώλυται, άκου- 
νέμεΟα, εί δοκεΓ ' έμο\ γάρ ού δοκεΐ δτι κεκώλυται 
«αρά τίνος των αγίων Πατέρων• 

Ό ΘΕΟΡ. *Απ6 του λέγειν δύο φύσεις, νοείται, 
βνι ού μία. ΕΙ γάρ δύο, ού μία * βί δέ μία, ού δύο. *0 ΚΑβ• *Απ^ τούτου μδνον λέγεις δτι κεχ(ϋλυ* ιιοπ αυίβηι , η2(υΓ98 ίη8ΐαυΓ»Ια8. Ιΐίϋβπι ηηοιί68 
(Ιίνί ΡίΐΐΓ€8 <1υ38 η8ΐυΓ9$ ίη ϋΙιΠ8ΐο ϋίοιηιΐ, βηίπιλπι 
61 εοΓρυ», ιιη3Π) η&ΐυΓ3ΐη αοοίρίυπί ; αΐ ίη €ΙιΠ8ΐο 
ιι^ΙυΓαιη υηαηι ιϋοβΓβ ρΓθ1πΙ)ΐΐυηι 681• 

6ΕΧ. €θ2ηθ8€6Γ6 ρπιηυπ) ουρίο , » ςηϋ>υ3 8!ΐ 
ρΓθ})ί>)ίΐυπι ηαΙυΓαηι υηβηο ίη ΟΙιγϊ^Ιο (ϋ€6Γβ, ϋβίηιΐβ 
63111831η ο5 πυ3Π) 811 ρΓθ1ιίΙ)ίΐυπι, β! ρΐ3€6ΐ, 3υ<1ί6- 
Π1ΙΙ8. Νλΐη πιίΐιί ςυί(ΐ6Π) αΐ) βϋςυο 8»η€ΐθΓυιη Ρλ- 
ΐηιηι 1)06 6886 ρΓθΙιΐΙ)ί(υη) ηοη νίιΐ6ΐαΓ, 

ΤΗΕΟΚ. Εχ 60 ςηοιΐ άυ»8 ίΠί ηιΐυΓ^β <1ί6ση(, 
νη^ηι ηοη 685β (ϋίβοηίΐαη), ίηΐβΙΠ^ίιυΓ. Ναιη βί ά\ϊ»^ 
ηοη υη8 : 8ίη οηο, ηοη «Ιη». 

6 ΕΝ. Εχ 60 ιΙυηΐ8Χ3ΐ ρΓοΙιΠηΙυηι λί8, ςυοϋ ιΙιμι8 ναι, έχ του λέγειν, δύο* ή κα\ χρήσεις Ιχεις, ^ητώς Ι^ ίρ$ί <Ιΐ6αηΙ ; Αη 61 «υοίοπίαΐοδ Ιι&1>€8, ςυ» 1ιθ6 
τούτο χωλυούσας ; 

*ΟΘΕΟΡ. Έδει άρκεσθήναι άπδ τούτου. Πλην 
χαΧ χρήσεις αγίων μεγάλων Ιχω, τούτο χωλυούσας 
^ητώς. Κα\ τήν μέν χρήσιν του βεολόγου, τήν λέ- 
γουσαν• ΕΙ γάρ κα\ τ6 συναμφ^ιερον 2ν, άλλ* ού ττ) 
φύσει, ΐΜρήσειν μοι δοκώ, διά τδ λέγειν σ^, μή 
ιιεΖσβαι οΰτως Ιν τφ ΤΑρμβνικφ βιβλίφ * παραγάγω 
<λ τ^ν άγιον *Αμ6ρδθΜν τ^ Μεδιολάνων, οΟτω δια^- 
/}ήδην έν τφ λιδγφ τφ κατ* *Απολιναρίου λέγοντα * 
*Ανεφάνησαν Ιτβροι, τήν σάρκα του Κυρίου καΐ τ^ν 
•βύτητα μιας είναι φύσεως λέγοντες. ΟοΙος ^ης τήν 
τκαύτην βλασφημίαν έξήμισχν; Τά αυτά καΐό θείος 
Τρηγόριος ό Νύσσης ^©41, έν τφ λ^ χα\ αύτ6; τφ 
^τ* Άπολιναρίου λέγων • ΕΙ οβνΙνίϊΛς Οπεναντίοις ^ί$6Γΐ(; ρΓθΙΓιΙ)63ηΐ 7 

ΤΗΕΟΚ. 8αιί8 Ιΐ06 6886 ΓιΙ)Ι (Ι(:ϋ6ΐ>3ΐ : Υ6ηιπι 61 
^Αηοΐοηιηι πΐΑ^ηοΓοπιςιιο Ιιοιηίηυιη «ιιοΐοπΐ3ΐ68 

1)31)60, ΐ)ί86η6 ΙΐΟϋ ρΓθΙπ1>6ηΙβ3. Αο 0Γβ£0Γΐί (|η1- 

(ΐ6Ίΐ Τ1ΐ6θΙο|{ί (Ιιοΐυιη ίΙΙυ<1 : ΙιίοβΙ υίπιςιιο η3ΐυΓ3 
€ορΜΐ3ΐ3 , 811 υηυιη ςυί(1ϋ3ηι , ηοη Ιβιηοη Ιιοο • 
π;ιΐυΓ3 681 : ϋΐυϋ ί^ίιυΓ οηιΗιβΓθ Ιί1)6ΐ, ςααηύο ΐιι 
816 ίη Αηηοηίοΐ 1ί1)Γΐ Ι6χΐιι 86τίρΐηιη η6|;38 : ρΓΟ- 
ϋυο3η) Τ6Γ0 8αηϋΐυαι ΙΙΙαιη Αηι1)Γ08ίυηι, Μβϋίοΐβ- 
ή6η8ϋΐη βρί&οορυηι 816 6χρΓ6886 1οςυβηΐ6πι ίη Γώιο 
3(]ν6Γ$π8 ΑροΙ1ίη3Γΐιη : Επΐ6Γ|^ηΙ 3ΐίί, ςαΙ οαπηβι» 
Οοηιίηί (ΙίοβηΙ 61 (11νίη;ΐ3ΐ6ΐη, ιιηίυβ 6886 η3ΐιιυ*. 
Ου^ί Ι3π1ιιη) 836πΐ6£ίαη) ίηΓ6Γη3 νοπ)ΐΐ6Γυηΐ? Ει- 
ϋοο) (Ιίνυ8 ϋΐ6 6Γ6ΐ;οπυ8 Νγ886ΐιυ8, ίη 1ίΙ)Γ0 61 ίρ&• 155 ΤΗΕΟαίΑΝΙ 1% 

ΐΗΐν6Γ$α9 ΑροΙΗιίΑππι βΓΓίρίΟ, €ΐ•η)«1 : δί «γ^ο Ιιι Α ίβιώμασιν ή ^ατίρηυ τούτανν ββωριΤται φΰ«ις ^ ««ΐ¥βΓ83πιϋ)υ5 $ΐ5ί ρΓορΓΪβΐφΓώιιβ» Ιΐϋΐυιη ιιίπυΒςιιβ 
ιΐΒΐυη ^6^η^1υ^ γαγοιβ^ ίηςιίΑΐη, 61 ϋίνίηίΐβΐίβ : 
ΐ|υοιηο^ άηζ^ κυηΐ αη» ί Οίτυβ ςαοηοβ £Ιιγ7Α08Ι(Η 
ιηαβ ίη βρίβΐ. Λά Αμ6ϊιιπι ιιιοη^οΗηηι •ίΐ : ϋπυηι 
ΡίΚυηο, υη&ιη <ϋεο ρβηοηιηι, «ιίηςιιο (ορυΐΑΐα ; 
^η» Ιλίηβη €!ΐπι €θηίαβίοη€ΐιι •ο ()ί?ί8ίοη6ΐη 
«|[ηοβ€ϋαΓ : ηοη Ιη ιιηα βοΙλ ηαΐνη, ββιΙ ίιι ροΓ• 
ϋκΐΐβ ηβιΐυπβ (ίΐϋΐ1>υ$. 0αί<1 α(1 ))»ο λίβ Τ 

βΕΝ. Νου ]3ΐπι Ιιοΰ ρΓοηυηΐΙ^ιικΙ» ββηίβηΐί», 86(1 
6ΐ6τε1ΐ2ΐΙίοηί ηοοϋο (ΙβΒίΙη^ίαιη (6οιριΐ8 β8(. δυο τογο 
Ι•ιιιρθΓ6 <|υί(Ι ηιίΐιί τΙϋολΙυΓ, &(ΙΙι*ιΙ)ίιι €ΐιυΙίοιΐ6 
€0ΐινΐ'ΒΐηιΐΙ 61 3€€υΓ8ΐο ]ιΐ(ΙίΰΙο» ρΓοηυιιΐίαΐΜ). €χ- 
Ι6τηηι 81 ρΐ8Γ^, ρΐΌΐηίββο Γ&ο ββΐίβ* 

ΤΗΕΟΒ. €ϋί ? ^ 

6ΕΝ. €3υ&3ΐη. (ϋΓΗο, ρΓορίβΓ ί|ο«ιη ρΓοΙιίϋίΐυιΐι 
§{(, υηϊΐη Ιη ΟιΗ^κο ηλίοηιιι (ϋ£βΓ6. 

ΤΗΕΟΒ. ΟαοΓυιη υη» η8ΐαΓ• 681, 60Γυπι 61 οοιη- 
ηιιιηΐ8 6βι Γϋΐίο^ ςυοΓυπι τ6γο γαΙιο 68ΐ εοιιιηιυηΙ», 
οοηιιη 61 β]υ846πι 8υ68ΐ8ηϋ» 68ΐ;6Χ8ί8ΐ6ηϋ;ι• Νυη• 
ςυ8ΐη νβΓΟ ϋΐιη'βΐί (ϋνίηίΐ•8 ο|ιΐ8(ΐ6ΐη ββΐ 8υ1>5ΐβιιΐί» 
οοΐΗ 6]υ5 Ι)υιη3η« η8(υΓα : ίυιςυο ηοη ροΐββΐ Ιιοηιπι 
υηΑ «586 τΛΐΙο. ΟιιΟΓίιπι Τ6Γ0 ηιιη^υαιη υη2 Γ3ϋο 

681» ΟΟΓΟίη η8ΐυΓα8 86ΐηρ0Γ « $6 Πΐτίε6ΠΙ «ΙίίΓβΓΓβ, 

€θΙνΊβ 681 ρβΓβριουηηΐ• ΟυΙρρβ βίουΐ ηβ^αοΐί ορρο« 
ηΐΙοΓ 8ί6η8• 8ϊε άΐα^α, €1ι< ίϋΐιιπι η3ΐυΓ88 6886 (Ιιιαβ» 
ορροηίΙϋΓ ίΙΠ, €1ιηβΐϋηι 6β86 ηιΙυΓΑηι υη^πι. Νιιιι- 

ς08Ι» ν6Γ0 ηβ0Ι1ΙΙ8 61 9ΐ608 (Ι6 60(ΐ6ΐη ρ»ηΐ6Γ Υ6ΠΙ 

8υιιΙ. Εγ{ο ηιιη(4ΐΐ8ΐη ύακ 8υηΐ υιΐ9ΐ. Ουο<Ι 8ΐ ρΐΒΟΰΙ» 
61ί»ιη ιυοόο Ιο^Ιοφ ^ί^οιρΓιη» πικ^Ιβ ^οοεοππηοϋβιο ^ 
ΐΙΐ60Γβηΐ9ΐ ρΓορο8ΐΐυηι 6Χ8ΐηίιΐ6(ηυβ. 

€ΕΝ« ΡΙβειη σιΚ^ηίηο^ 

ΤΗΕΟη. ΟιιΊιΙςο^ιΙ βχ^ΙβΙΗ, «^ «ιι^ιιιη (^^1 βΐ ρίυΓίι, 
ηοη 86θυη(1ιιηι Μ υηηιη 681, βύουηιΐιιπι ηαοΗρΙην«: 
86<) 81 68ΐ ιιπυιη 61 ρΙιΐΓ3, 86θυη<1υιη αΠικΙ 681 υηιιηι, 
61 »66ΑηΟυιη 8ΐίυιΙ ιΛητ», Ριιι^8 ν^ΓΟ Ιΐίεο^ <|<ιχ ρΙιΐ8 
υΐιο «υηΐ ; κίεηΐ 6X6I^φI< ^ηϋιι νΙάβπ^ιΐ» Ιίι •»ίοημ- 
88Π€(8 ΤΓίΗΐ€8ΐ«> ςϋΐ6 οηηΑτ 681 61 |>1ιιή : ΐΜΐιιηι 

ηβΙυΓ*, ρΝΐηΐ ρ6Γβθλΐ8• Ι^ίηΐΓ 84ΐ6ΐ^ΙΙβ Γ68Ρ6€(ΙΙ, 681 

αηοιη ; 61 »ΙΙ'6«-1υ8, ρΐιΐι^^ Νβι^υΗ 6»^ ϋηΗ, ^Ι «α- 
Ιβηυβ ρΙϋΠι βΙ(, ςυλίβηυβ ^Ι οιμμ : ν6ΐ 68ΐ6ιπΐ8 
βιΐιιηΐγ ΐ[|ΐΜΐ6<ιιΐ8 ρΙιίτΑι. Ναηι βί ϋ6τί ροΐ6Μ, 684ο ύ\^ 
τίηίΐ38 86€ΐιηιΙυηι Ιιγροβίββ^β ιμηκυι ςαίάΜιιη (πβ- 
'ήυίΐ αυΐβΐΝ Ιιο6 6886)» ν6ΐ νκί^βίπι 86ουιΐ(1«ιπι β^ιϋ- σαρχ6; λ^γω, χα\ της θβ^ητος * πώς μία αΙ βύο €ΐ• 
σίν ; *Αλλ&χα\ 6 ΟβΤος Χρυσ^οτο|λος 1ντ)1 «^ *Α»4• 
κιον τ4ν μοναχών έ«ιστηλ|| φηφίν • "Εν* ΥΛν 1ν 
πρ^ωπον %ά συναμφ^τιρα, γν»ριζό|ανον μέν τοι 
Ασυγχύτως, αδιαιρέτως, λέγω * ούχ Ιν μι^Ι μόψ^^ ψί» 
σ8(, Αλλ* Ιν 5ιιβ\ τ8λε(αις. !*( κρ6ς «α(»τα φής; Ό ΚΑ9. Ούχ ί^ι χαιρ^ νυν άΐΕοφαίνισ^βί μ<. 
Αλλά μόνον γυμνΑζβιν. 'Όταν βΙ €Γη χ«ιρ^• 
μιτά της ιτροφηχούσης ασφαλείας χα\ Ακριβείας 
τλ δ•χοΟν μοι άποφανοΰμαι. *Αλλ\•Ι χιλεόβις, ^4" 
ρωσον τήν διι<$^χ£9ΐν• 

^ΟΘΕΩΡ. Οοίαν; 

Ό ΚΑβΟΛ. ΕΙπΙ τήν αΐτίαν Φι* V «««^«ν•» 
λίγ€ΐν μίαν φύοιν, Ιιι\ του Χριατου. 

Ό ΘΕίΙΡ• "Όν^μΙα φύσι<• χο*.ν^ 6 λβγος, Δν & 6 
«οιν^ λίγος, χα\ ή Οπαρξις ομοούσιος. Ούβέηοτβ II 
|9τιν ομοούσιος ή θε^^ς του Χρίστου τ^ ΑνθρωιιΛτητΙ 
αύτου • ούχ Αρα εΤς ποτ* τούτων 6 λι6γος. "Όν βΙ 
μηδέποτεεΤς ό λίγος, ίτι τούτων ΑεΙ αΐ φύσαις «:Α- 
φοροι, «αντί ΐϊου «ήλον/Οσπερ γ4ρ χαταφΑσει Α«ό- 
φασις Αντίκειται, οΟτω χα\ τ^ λέγειν, Αύο φύοει« 
Ιστ\νό Χ^ιστ^.τψ λέγειν. Μία. ΟύΙέ«οτε ^ χατΑ- 
φασις χα\ άπύφασις χατΑτου αύτου συναληΒεύοοσιν. 
Ουδέποτε 4ρα αϊ δύο, μία, χα\ εΐ δοχεί, λογιχώτε* 
ρον §α«ανίσωμεν τ6 ιιαρ6ν •εώρΐ)μα• Ό ΚΑΘ. Πάνυ μίν οδν. 

•Ο ΘΕΟΡ. ΙΙΑνΙΙν, ε( ίστι Ιν •βα\ ι»λλΑ» ούχ Ιση 
χατ' αύτδ Ιν κίι^' δ χα\ πβλλΑ* άλλ* εΙ Ι•τιν Ιν χα\ 

πολλά, χατ• Αλλο Ιστ\νΙν, χα\ χβι* Αλλα «Αλ*. 
ΟολλΑ ί^λίγω, τά «λέον του ένίς • οΤβν φέρε ε!χεΓν 
*ΐί\ της Αγίας Τριάδος• αΟτή γάρ Ιν Ιστι χαΐ 
ΐΛλλά» Ιν μίν τϊΙ φύαεί, ιιολλΑ δΙ ταΐς ^ποατΑ- 
^<η. Κατ• άλλο τοιγαρουνΙσηνΙν, κα\ χατ' «λ>ο 
πολλά. Αδύνατον λοιιΛν ϋίτ' ΙχεΓνο εΤναι ιοολλά, 
χάθ• « Ιστιν Ιν, ή χατ' ΙχεΙνο είναι Αν. κβ«* β «ολλά• 
ΕΪ γλρ Αυνα-βίτν, Ιστω ή Οεύτης χα\ τάς υποστάσεις 
Ιν (άλνάμήχανον) • ή πάλιν, Ιστω χατΑ τήν ούσίαν 
^λλά* ΑλλάίΛΧτοΰτο Αμήχανον. ΟΟτω χα\ έιΛ Βίοηΐίιηι ηηιϋλ 8ϋ, ηοοιΙ ίρβυιΦι ςιιο<|αθ ηοη ρο(68ΐ ^ «^ Χριστοο δμολογ^ΐται Ιν «ΙνΜ» χατΑ Ή|ν 6πίστ«« 

βιν. Πάλιν ομολογείται χατΑ τάς χ(>ήΛΐ€ ^εδν Αγίβ» 
ΊΪατέρών, δύο είναι τ^ν Χριστών, ^ΜΛά ^Λς ^ρνοεις• 
*Αδύν*τ*ν λοιιΛν, Ιν εΚαι 'ΧββΑ τΛς φναεις• Π*» 
4ί)αδν,•ε11στινΙν χα\ «ολλΑ, κατ*Αλλ^ άστ\ν Ιν, 
χα\ χατ• άλλο ιϊόλλ4»««ερ ΙδειΜξοΗ^ΑΜα γε»• 
μετριχώςίΓΛΰμεν.ΚανγΑργεωμετραβάΙς ΑνΑγ»αΐ(• 
τ6 δή λεγόμενον, αποδεδειχτεί Λ δ<ώρη|ε«ΐν 
Ρ6Γ ίρθθΐΜ(ΐ1όλ8 βηΙιΑ η^666•ίλΜ^• 6886. 'δίο 61 <]β €^π$ΐο, ρΓΟ 6οηΓ6β8θ 6£Α, βηυιη 
ήυν<) 68$6ί5έΰυη^υη) Ιι^ρ(ηΐ88!ιι^ ΚιιΤ8<ΐ8 ίη (!0ΐ)β;880 
681, \μ^^ ^2ΐη(!ν6ΐ1ι»ΐι Ρ3ΐ(ιιΙη^€ΐοήΐΑΐ68, ϋΐιηβΐιιιη 
^896 ^(10, 768ρ(ί€Ηΐ η^ιιηιτιιιη. Ν^ηιίίι εΓ^ο α&Γ\, 
ρΙ τιηύΊίη «Ιι , 'ήη6»(1 ηαΐΑΓ88. <0υί(1φη<1 ϊ^ιΐυΓ 
ϋΧΒϊ^ίι, 8ί ιιηοΜ θΑ 61 ρΐηη, ίεβρ^οΐο «ΙΐεΓίυβ 
ίιηιπη 6^, «ι ή!ΐ6Ηύ^ ι^βρβοΐυ ^Κιη : ηυο«Ι ύ^ 
ΙΙΐ6)ΐ81Γ3ϊΐβϋΐΙΐ 6τϋ, οΙ |{6οΑ»6!ΜΐαιιΑ ι1^ό^6 Η>ή^8ηιιπτ. 
έ^ΑΊ, (Ιΐ60Τ6ΐη9ΐ (}6πη)η8ΐ^!θιη 681• 

6ΕΝ. ^%ο 03ΐυΓ3πι υηαιη «ϋοο τεβρεοΐα Ιηάπ 
Γ6πιρΐΦ αΙιΊοοίε, ηο εΐΐΓίδΐυβ ίη (1υο8 01ΐΓΐ8ΐθ8 ά\• 
νΙκΙαίϋΓ. 

ΤΙ1Ε0Β. ΙΙΐηιη 6γ|^ ηιΙαΓαηι <Ι1εΐ8 ? άίνίπλίη. Όΐίλβ. Έγώ μίαν φύ)ιιν χατΑ φ«ιΐ1 
•λέγω Ινωσιν, 7να μ)^ εΙς δύο ίαρισΟ)} Χρι«τιΙ( 4 
Χρΐ9τύς. 

Ό ΘΕΟΡ. Ποταπ^ιν φύσιν τίως λέγεις ; Μαν» 4 157 

φ,ν^ρωηΐγψ ; ή Ιτέραν ηα^^ χαύχάς 

μήτ< &νθ(Μ>π(νην | 

*0 ΚΑβ« Μίαν φύσ(ν σύνθβτόίν λέγω έχ Οβάπ^τσ; 
Μΐ\ Ανθρωινό^ητο;• 

Ό Θ£0Ρ. ει μ!αν φύσιν σύνΟιτον λέγβις; τροπής 
χα\ φύγχυβιν ιΐαάχας τών φύ9<ΐι>ν« Ιξ &ν ή μία 
σύν(Ιιχος Ιγένέτσ φΰσις: Κα\ γομνάνωμιν»• βΙ €οιί«?, 
έπ\ μιβς των αυνθέτων φύσιών τ& «ρϋΐ^ίμένόν ζή• 
•βημ& * Τ^ τδ ξύλον μιβς αυνθέτου φΟσβως πάντως 
Ιβτ!• 2ιυγχϊΐ¥αι γάρ έχ γ!|ς χα\ Ο^τσς» χαι πυρδ;» 
Χ2\ αέρος, χαΐ νον Ι9τι μία φυοις έχ τούτων σύνθε- 
τος. 'Λλλά προηγήοατο τροιή χα\ άλλοίωσις των 
έξ &9 έγένβτο» φύοιων * χα\ νυν οΟτ^ έ<ϋνν,• οϋτι 
λέγκταί τι τών, έξ ών ουντέββιται, φύσεων * οΟτι ΟΙδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. 158 

μήτε θε(αν» Α »η Ιιυηηηλίη Ι μ ρηίΙβΓ Ιι» ΑΐΗιιη Ι η«ύ (ΚνΗϋηι 
ιείΐίο^ΐ ηβο Ιιοιη«ηλΐη Τ 

6ΕΝ. υΐϊ3ΐη η«ΐυρ]ΐΐη «οιηροβΙΙ»ιιι ά\θϋ 6Χ (ϋν!•^ 
ιΓιΙβΙβ 90 ΙίιιηαιιΙΐϊΐβ. 

ΤΒΕΟΒ* ${ υη&π) ηαΐυηηι βοιηροειίλΐη <1ίΰί8, 
ιηαι»Γιοηβιιι €Ι οοηΓυιΐοηβιη η&ΐυΓ3ηιπι ιηΐΓόιΙυοϋ, 
€χ ςιιίΐιυβ αβα Ιυβηΐ οοιηροβίι• η^ΐιίΓα. ^2Iη « •! 
ρΙ:ΐ€6ΐ, ΐή ιιηβ ςν3(ΐ9ΐη οοποροβίΐ» ηλίυη ρΓοροβΙϋιη 
({[υ^ΐίοηβιη βχρΙΟΓβιηα» : Ηο€ Η^ηιιιη υηίαβ «βΐ 
οϋΐιιΐηο €θΐηρο&ίΐ3Β ιιαίνηΒ. Ναιη βχ ιβΓΠ, •1 β^η•» 
€1 ΐ^ηβν 61 86Γβ οοηβίΑΐ, €1 €βΐ ]2ΐπι υη» ηϋΐυηι <Ιο 
Ιιίβ €θιηρο&ίΐ3• ΥϋΓυιη ηούΐαΐίο α &ΙΐβηΐΙο ρΓΟί- 
οβδέΐΐ €9(Γαιη ηβΐιΐΓΒΓΟιη^ ^ ^[ηΙΙηβ Γ;ΐ€ίΙυίη ββΐ : βΐ 
Ι&ιη ηββ €81^ ηο^ ϋί^ΗοΓ «ΙίηιιΜ 6λ^υιι^ η^ΐοΓαπιπι, γάρ πυρ Εστίν» οΟτε λέγεται» οΟτε Αλλο τι των εΙ^ ρ (1θ (|υί1)η6 68( «οιηρο8ί(υιη• Οιιίρρβ ηβο \%η\ί 68ΐ, τ^ σύνΒεσιν αύτου συνελβύντων• ΈπΙ βέ του Σω•^ 
«ηροςούχ οΰτως, &λλιΙ^ μεμενήχααιν αΙ φύσεις Ατρ^* 
πτοι χα\ αναλλοίωτοι, βυνελθουσαΐ χαΟ*Ινωσιν ά^ιά,* 
σπαστον έΐζ μιΑς συμπλήρωσιν ύποβτΑσεως. Κα\ 
νυν χΐ\ Ιστι χαΐ λέγεται Ιχάστη τών σονελθουσων 
αμετάβλητος * 6ι6 τέλειος Θε6ς, χα\ τέλειος βν6ρω<^ 
«Εος ό αΰτ^ς χα\ Κστι χα\ λέγεται• 06 γάρ προηγή- 
οατο φυρμ6ς. Ι) τροπ)), ή σΰγχυσις τών εΙς τήν σύν- 
θεσιν του Εμμανουήλ συνελΟύντων. Δι6 ουδεμία 
φύσις σύνθετο; δύναται είναι δ Χριστδς. Τούτο γάρ 
&π\ του ξύλου χα\ τών άλλων τών τοιούτων συμβαί- 
νβιν πέφυχεν* 

Ό ΚΑΘ. Τ6 παράδειγμα του άνθρωπου διά τί παν- ηϋ€ θ&Μ (ΙΙοίΐϋΓ, η6€ αΙιιμΙ ςυ'ηΙ βΟΓοηι ςα» 8(1 
Ιρ&ίοε εοηιροείιίοηοηι οοοβυΓΓβηινΠ. Αι 68 ηοη 68ΐ 
ίιι ι^ηταΐοΓβ Γ8ΐίο^ 8β<1 η8ΐυπ6 ιηβηββηιηΐ Ιηοοιη- 
ιΐιιιΐ8ΐ>ί1β8, αιΓιοηβ ίιι<ΙΊ»8θΙυΙ)ίΙϊ 8<Ι ρ6ΓΓβΰϋοπ6ΐη 
ιιηΐυβ Ιιγροβίβείε €06ΐΐΒΐ68 : 81 ηυηο ^υ»Κ>>6ΐ ίη 
ι/ηυπι 606αηΐίυιη ιΐ8ΐιιπιηιιη 64 οβί βΐ ύιοΐΐιιτ ιηΐΗ 

181101118 6ΧΡ6Γ8. ΡΓ0ρΐ6Γ68 'κΙοΠΙ ρβΓίΰΟΐυβ ΟβΟβ', 

61 Ιιοιηο ρβΓίθαυΒ 681 βΐ^υ6 (ΙίοίιυΓ, ΟιΗμρβ ηοο 
8ΐϋ6βΓ6888 68ΐ 6ΑΓϋαι &1ί(|υ8 ιπίιΐΊο, ΥοΙ πιυΐ8(!ο, 
ν6ΐ οοΐιΓηΒίο» <|ΐΐ9Β 8(1 6θη8ΐίΙιΐ6η(Ιυιιι ΕιηιηειιυβΙοιη 

€0ίν6ΓυηΙ. Μ6(|υϋ Ι^ίΐΐΙΓ ΙΐΠϋ η3ΐΐ1Γ3 60ΐηρ08ίΙ:ΐ 6886 

€ΙΐΓί8ΐιΐ8; Νβπ) Ιιοο Ιο ϋ|^ηο 8ΐϋ8ςα6 ΐΑΐΊΙιαε Ιοουιιι 

||8Η6(. 

ΟΕΝ. ΟαΓ β&ηοΓι Ρ-Ληί 6Χ6πιρΙΐίΐη ίΙ1υ() ΙιοοιηιΙβ ταχού άνω χα\ χάτω οΐ άγιοι ΙπΙ τής οίχονομίας το5 ^ υ1)ί^υ6 ^ΟΓειιιη (ςυοϋ 8ίυηι) 80 ιΐ60Γ8υηι 8(1 (ϋ8ρ6ΐι- 

88ΐΙοη6ΐη ^νβίοηε &οοοΐΑηιθ(!8ηΐ, βίςυίιίβω 6]υβ 
8ίιιιίϋ(ιΐ(ϋη6ΐη ηοη Γ6ΐίη6ΐ^ ^ΐϋ]υ8 6Χ6ΐΐιρΙυιη 681? 

ΤΗ£ΟΒ• ΡΓοίβηιηΙ ίΠί οαηϋΐί υιγΙ !ιο« <}6 ΐΐο1)ί> 
ίρβΙ» βΧ6ΐηρΙυιη, 8(1 . ιΐ66ΐ3Γ8ηθυιη {»ΐα\1 6ιγ68 Εαι- 
ιη8ηυ6ΐϋΐη ιτγ^ιβπιινιι ^ υΐ <)6ηι<ηΐ84Γ6ΐιΐ» υηιιιη 
6886 εΐΐΓίεΐυηι^ ηοη άηο», αιΐ Ν65ΐοπυ8 8ίβΙ>8ΐ» υΐ 
8υρ6Γίυ8 68ΐ ίη(1ί€8ΐυιη ι Γΐϋ6ΐ βχ6ΐιιρΙ(ΐηι ίρευπι ίο 

8ΐ(6Γ0 ηοη ρΐΌ66<]8ΐ• 

6ΕΝ. 0υ8ηΐυηι 6Γ([0 ρΓ0(]6&&6 νΙ(ΐ6ΐυΓ 8(1 ίιικΐ11α<« 
Ιιιιη Ιυϋΐη» Ιαηΐυπι 46 Ιιθ€ 6Χ6ΠΐρΙο 8()ιηίαί8 : (|υ80^ 
ΙυιΜ τβΐΌ ?6ριικη8ΐ, Γβ]ίθί8. 

ΤΗΕΟΒ. Ιΐ6Η(ο \ά ^αί(ΐ6ηι. Ηθ€ βηΐιη δοπρίιΐΓί^ 

886Γ8 ίη 6Χ6ηφΙί8 ί86βΓ6 €0ηδ(Ι6Υΐ(. ΝΙΐηίΠΜΙ) 8ΐ)•« 

ουΙ^Ι 86Γν8(0Γ ηθ6ΐ6Γ 8(1 (ϋ8€!ρυ1οδ ευυβ ίηΐ|υΙΐ ι Σωτήρος παραλαμβάνουσιν, έάν τήν δμοίωσιν ο6 
φυλάττει του, οΐί Ιστι παράδειγμα ; 

Ό ΘΕΩΡ. Παραφέρουσιν οΐ άγιοι τλ χαΟ* ημάς 
αυτούς παράδειγμα είς τδ χατά τδν Εμμανουήλ 
μυστήριον^ δσον πρδς τδ δεΖξαι, δτι εΤς Χριοτδς χα\ 
1>ύ 5ύθ| ώςδ Νεστύριος Ελεγεν, ώς ανωτέρω εΓρηται, 
«αίπερ έτέρφ τδ παράδειγμα ού προβαίνει. 

*0 ΚΑΘ. *Οσον βοχεΤ συμβάλλεσθαι τφ σχοπφ σου, 
άχ του παραδείγματος δέχϋ * δσονδλ άλ'τίχειται^ άΐίο- 
Βοχιμάζεις. 

*0 βεαΡ. Κα\ μάλα είχύτως. Τοΰτο γάρ Εθος τ|) 
0«ίφ Γρ^ΦΪ ^ΐ(^ ^ών παραδειγμάτων ποι^Γν• 
Ύφη γάρ που 6 Σωτήρ πρδς τους εαυτού μαθητάς • άβντ* όχίσω μον, καΐ χοιήσω υμάς ί> ^ν^ιιίιηιιιί Μβ» «γ [αάαηι «οι ρίχΰαίοτα Αοιχιμμιν \ 

ΕΓ^η 81 6Χ6ΐιιρΙυηι ρβΓ οιηηίε 86Γν8ΐ)ΐΐι»ιΐ8« (ϋοβηιΐιιια 

6ΠΙ, 8ρθ8ΐθΙθ8 6 νίΐ8 ΙΓ3Χί886 ΙΐΟηΓίΠβδ 8(1 ΐηοη6ΙΒ^ 
Ι1θ€ 6ηΙηΐ ρί8€8ΐ0Γ ίιΙ€Ίΐ ; ΐΓ8ΐΐίί ρΪ!ί068 8(1 60Γυιιι 
ίΐΙΐ6ΓίΐΙ1Π1. δ6ϋ 81)8*11, Οΐ ίΐ8 4ΐ6 Γ6ΐ)υ8 €ΐΐΠ5Γΐ;ΐΙΐίβ 
86ηΙί8ΐηυ8. ΚυΓ8υ8 βΠο Ιθ€0 δΓΠρΐΜΓ8 άβ €ΥΐΠ8ΐΟ 
(ΙίοίΙ : Ρτοοίηώύηί ίορΗιι$ αί ίη$ΐατ ίεοηιι, £ΐ Γα-^ 
ίπΐί ΙύοηίηΙ : ^μ €Χ€ίΐαίίΗ βαηί ^ ? Ιΐ8(|υ6 ιιίεΐ ρίο 
1ιιι]η5ΐηθ(Η 8€€ΐρί8ΐηυ8, οΐ 8(1 880γ« έοηρΙυΓ» 8γο• 
ρυπ) 68 άίηβειιιυβ, 8Κ|ΐιβ 44ΐΐ6ΓρΓ6ΐ8η4ΐο ίΙυιιΐ8Χ8ΐ 
«ο Γ6ί6Γ8ΐηα8 ςυο ρ6ηίη60ΐ : ηοη Ι8ηΐαιη Ιο 85- 

8υΓϋί(8ΐ68, 86(1 6(1810 000100161188 ΐηϋοΐίβε ΡΓ018• 

()6αιυΓ9 άΛίΒίς άνάρώχωτ• ΕΙ ούν διΛου τηρήσομεν τδ 
παράδειγ|ΐα, εΓπωμεν τοΙς άποστδλους άνελκΟσαι 
τους ανθρώπους Ιχ ζο>ης εΙς θάνατον. Τούτο γάρ 
ποιεΤ δ άλιεύς * Ιλχει τοΟς Ιχθύς εΙς άπώλειαν αυ- 
τών. *Αλλά μή γένοιτο ο6τω φρονήσαι τά τών Χρι« 
βτιανώνΐ Κα\άλλαχού περί τού Χρίστου φησιν ή 
Γραφή . *Αηι««σώτ έκοιμήθη ώς Λέωκ^ καΐ ώς 
σκύμνος * τΙς έγ^ΛΊ αύτότ ; ΕΙ ουν μή π^ΐ/δς τδ 
€ύσε6λς τά τοιαύτα Ιχλάβωμεν, χαΐ πρδς τδν σχο« 
πδν της θείας Γραφτές αυτά άπεΟθύνωμεν, χα\ μ^ 
νον πρδς δπερ ελήφθησαν, Ιρμηνεύσωμεν, ού μδνον 
είς άτοπίας, άλλα χα\ ύβρεις άνιίρους χατολισθή• 
Ομεν. 
Ι Μικίι. ιγ, 19. ^ 6€ΐι* ΐΜ«» λ 159 ΤΗΕΟΒΙΑΝΙ ΙβΟ 

6εΝ• δβρϊβηΐΙϋ&Ιιηβ ΙοςυβΓΐβ. Υβηιιη υΐ! Ιιι άκΐΒ^ Α Ό ΚΑβ. Σοφώτατα λέγ£ΐς/Αλλ* ώ9«((>«1ΐλέγ•ΐ(» €χ'δΐηρΙυιη 1ΐ0€ 1ιοιηίιιί3 βο Ι^ηΐυιη α ΜοοΙιι Ρ»ιγΙ- 
λ>ΐ{» υιορρ&ΐιιηι, υΐ οβίβηώϊΐϋΓ, (|ΐΐ6ΐη«ιΙηΐ(Μΐυοι βχ 
80111)11 61 ΰΟΓροΓβ υπυβ Ιιοηιο εοη&ΐο'» ίια 61 €ΙιΗ« 
λΐυαι υουηι <*! «ΙίνίηΗβΐβ ΙιυηιβηίΐΑΐβςυβ οοηβίλπ» : 
»|€ 61 ίρββ (ϋε6Γ6 ροββυηι, 60» αύ Ιιοο ιαιηβΓβ Ι8ΐυ<1 
Ιιοιηίηίβ βχβιηρίυιη, αΐ ο»ΐ6η(1«ηΐ, ρ^ήηά^ ϋίςιιβ 
•ηΐιιι• 61 ΰΟΓριιβ ιιηαι» ΙιοιηίηΙβ ηηΐυηιη «1)5θΙν8ηΐ, 
αΐί §8ηοΐυ$ ενιίΙΙυβ ΙοςυίΐυΓ, Ιΐ2 6ΐΊ&ιιι 6χ (Ιίτίιιί- 
Ι8Ι6 3ΐςυβ ΙιυιπΑηί 1.116 ιιαΙογαιη απΑΐη 6856 8ΐ)5θΙυ• 
18ΙΙΙ, η6€ ίιι ΙιοιιιίΗ6 πιυΐιΐίοοβιο ηαΐυΓαγυιη (]6ίη« 
€6ρ• €θπιρο8ίΐ&Γυιη 60ΐιπΐ8ΐ8ΐη, η6€ ίιι €ΙΐΠ8ΐΟ. 

ΤΗΐ!)ΟΚ. Νίβ'ι ρΓοΚιίΙιΙίαπι 689<ίΙ 8 δβηοΓιβ Ρ8ΐη1)υ8, 
η6 υη8ΐη Ιη Οΐιπδίο η8ΐυΓ8ΐη, ρθ5ΐ ίαοΐλΐη υηίοπβηι, 

(ϋ68ΐ1)α8 : ΓθΓΐ888ί8 80808 ίθί886( βΐίηοίβ ίΐίιΙβΠΙ, ΙΐΙ δτι ιΓληπται τοΓς &γ(θδς τ6 του &ν6ρώ«6υ ΐΜΐράΙβι- 
γμα πρ^ μόνον τ6 Μξαι^ δτι ώ^ικρ Ιχ ψυ^Α^ χ•\ 
σώματος ΑνΟ^πος εΤς, ο&τως έχ Οβΰτι^τος χαΐ &ν- 
βρωπότητοςεΤς Χριστός * οΟτωβύναμαι χάγώβΙχκΝ» 
5τι %1ς τούτο παραλαμβάνουοκ τ6 παρά&ιγμα τ»» 
Ανθρώτΐου, ζΐς χΗ ββΓξαι, ^ι ω9ΊΛρ ψνχΐ) χα\ σώμα 
μίαν άνβρώκου φύσιν άιιετέλεσαν, ώς φΐ\σιν Α &γΐος 
Κύριλλος, ο5τω χα\ έχ θκότητοςχα\ &νθρω«ότητος 
μ(α φύσις άπκτελέσθη, χα\ ο&τβ έν τφ άνβρώκφ 
τροπή των έξης συντεθεισών φύσεων ΐΜρηχολο06ΐ|- 
σεν, οΟτε έν τψ Χριστφ. 

' Ό ΘΕΟΡ. £1 μή έχεχώλυτο παρ& των&γ(αινΙΙ«• 
τέρων, τ6 λέγειν μ(αν έπ\ του Χριστο3 μετά τέ^ν 
ένωσιν φύσιν, Γσω; &ν έτύλμησέ τις χαΐ ο&η»ς» 6ς Ια (ΙίεΊε, 1ιο6 6Χ6ΐηρΙυα) ΙηΙβΓρΓβΙβΗ ; 1ίο6ΐ 1ρ88 γ6- Ι^ συ φής, έχλαβείν τ>ί παράδειγμα ' χάν ή τών κρα• 

γμάτων φύσις οΟτως αύτ6 έχλαμβάνεσθαι ούχ 1^ 
ώς βειχθήσεται * νυν\ 6έ τοσούτων χα\ τηλιχο^•»ν 
αγίων, ώς βλάσφημον, αύτ6 χωλυσάντων (κοίος ^ης» 
φησ\ν 4 θείος 'Αμβρύσιος , τοιαύτην βλασφημίαν Ιξή• 
μεσεν;) ώς ευσεβές παραβέχεσ9αι, άνθρωπου νουν 
ούχ έχοντος, ούβέ φρένας, εστίν. 

Ό ΚΑΘ. Είπας άνο), δτι οΟτε ή φύσις των «ρα- 
γμάτων οΟτως έ$ έχλαμβάνεσθαι. Τί ουν Ιστι τΙ 
χο)λύον ; χα\ πώς ή φύσις των πραγμάτων Ιν το^ 
τοιςάντίχειται * 

Ό ΘΕΩΡ.*Η φύσις έπ\ των χαΟύλου χα\χοινων λέ- 
γεται, ούχ έπ\ των μερικών χα\ ατόμων. Ό ο^ν άν- 
θρωπος χαθύλου εστί. Κατά γάρ Πέτρου, χα\ Παΰ- Γοω η8ΐαΓ8 βίβ ΗΙυϋ βοϋίρί ηοη ρβπιΓιαακ, οΐί (Ι6- 
ιηοη8ΐΓ8ΐ)ίΐθΓ. Νοηο οοιη Ι8ΐ68 86 ΐοΐ 88ηεΐί νίη 1ιο6 
ρΓθΙιϋ)α6τίηΐ Ι80^08ΐιι 88€ηΐ62ααι (ςιιχ, Ιοςοίΐ 
(ΙΊτοβ ΐ1ΐ6 Αιη1)ΐΌ&Ίυ8ρ ΐ8ηΐοιη 88εΓίΐ6ςίοιιι ΙηΓβηιβ 
\οπηο6Γοηΐ?) €6υ ρίοιιι Γ6θίρ6Γ6, ΙιοιΐΗΐιί8 ηυΙΐ8 

11161)16 ρΓφ(]*ΐΓΐ Γ(Ι6ΠΙ. 

6ΕΝ. Οίχί$ΐί βορΓο, 06 ίρ88πι ςιιΐϋβηι Γ6Γυ:η 08- 
ΙιΐΓ8η) ρ8ΐί, οι 810 8€€ΐρΊΑ(υΓ. ΟυΙ(Ιο:ιιη Ι^ΙΙΟΓ 681 
ίιιιρ6(1Ίιη6οΐο? ςυον6 ραείο η8ΐυΓ8 ΓβΓοηιι ίο Ιιΐ8 

8(1ν6Γ82ΐΟΓΤ 

ΤΗΕΟΙΙ. Ν810Γ8 άϋ 0Ιΐίν6Γ53Γΐ1)υ8 6( €001010θΊΙ)ΙΙ8 

«ΙίοίΐοΓ, 000 (16 ρ8ηί€υΐ8ΓίΙ)υ8 61 ίοϋίνίϋοίβ. Ηοιοο 

Ι]θίΐΙ(ΐ801 6&1 υθΙν6Γ68ΐ6. Ναπί (16 Ρ61Γ0, 6ΐ^3υΙθ, 61 οιιιιΓώυβ 8ίίί1ΙϋΙίιο ΙιοπιίιιίΙ)α< ρΓΦΐΙίοαίυΓ. ΟυηρΓΟ- Ο λου, χα* πάντων των χατά μέρος ανθρώπων χατη• ρΐ6Γ 61 008 0810Γ8 (ΙίαΙΟΓ. Οθ1068 60*101 ΙΐΟΟ)ίθ68 
6Χ 801018 Γ8ϋθη6 ρΓ£(ΐΗ8 6ΐ €0)-ρθΓ6 ΟΟΟβ'ΟΟΐ, Ηο- 
η)ίθί5(|06 (Ιϋβοί 110060) Γ6€ίρίθη(, οίοΐΐπΐΐη 1)3116 : 
ΑΐΐΙθ)8ΐ Γ81Ι0116 ρΓ9Β(1ίΙυθ), 0)ΟΓΐ;*ΐ6. ΟβΩοίΐΐΟ ?6Γ0 
Ι)•(0Γ3Π) Γ6ί 8θ5]66ΐ» (<6ΐη008ΐΓα(. Οπαπί Οΐ) 0808810 
ίθ(ϋνί(Ιϋ8 ρΓΟρΠΑΠ) (Ι6βΐΐίΐ1θ060) 000 Ιΐα1)60ΐ. Γ<1ιπ- 
8108 80160) 066 0ηίν6Γ8»ΐ6, 060 000)10006 ςυί(1()30) 
681. υ08 θίθ)ΪΓ001 68ΐ Β^ρΟδΙΑβίβ» 008 ρΡΓ800;ΐ, φ19- 
Βίςο^ ίοιίίνίιΐοοηι. Νοο 6θίΐΟ 8ΐϋ ϋΙΐΓίβΐί 8001, 6Χ 
ϋίν!θ!ΐ3ΐ6 8ΐςα6 1)0Π)8θΙΐ8ΐ6 0008180168, (16 ϋδ Οΐ 
ρη^ΐΌοΙΟΓ. Ε8ρΐΌρΐ6Γ 008 06<]θΙΐ 6886 Π8ΐΟΓ8. ΝηΟ) 
Ρ8η1θθΐ8η8 61 1θ<Ιίνί()θ8 0810Γ8 Γ6ρ6ΠΐΙ θ6ςοίΐ : 
86(1 001θ!8 08(0Γ8 Οθ!ν6Γ88ΐΐ8 68ΐ, (16<|06 ρΙΠΓ'ώοβ 
(Ι^εΙίΟΓ. Νοο ΙΟΟ^Ο 8ΐ)6αθ)0$. Ν8ΐ0Γ8 (<ίνίο8 ρΓχϋί• 
08ΐϋΓ (Ι6 Ρ81Γ6, <16 ΡίΠο, 61 δρίΓΗΟ 8800(0 : Ιΐί- 
(16ΙΏ(|0Θ 80β6ΐ0Γ00) 08ΐθΓ8 (Ι6 Μίθ1ΐ86ΐθ, 68ΐ)Γί6ΐί, 6ΐ 
ϋ6 €β(6Γΐ8 : ΗοΟίίοΟΠ) (Ι60ΐςΐ16, (Ι6 8θΟΓ8ΐ6, ΡΙ:ΐΙ006* 
ά6 Γ6ϋ()θΐ8 ρ8ηΙοοΐ8Γιθ) )ΐΟ0)Ιηϋ)υ8. δίΐοίΠίΟΓ 61 Ιμ>8, 
61 6(|οα8 8ϋ3ςο6 Ι8ΐί3, (16 οιοοί()θ8 8ΐιϋ 86 ίοιϋνί- 

(Ιοίβ. ΟοΟΟίβαΐ 6Γ|(α 08ΐ0Γ8|ςυΙ(Ιΐΐ810 6δΙ Οθ]Τ6Γ88ΐ69 
ΰΙ)Γΐ8ΐ08 80160) ςοΙ(](ΐ8Π) ΟθΊτ6Γ88ΐ6 000 68ΐ, 0)8- 
||ΊΓ6810 ρ8ΐ6ΐ, 1ΐΟΟ)Ιθ68 Γ6016 860ΐΐ6θΐ68 ουθ((0&Π) 

(ϋοΐΟΓΟδ 008Π) 08ΐυΓ8Π). Ιίηςοβ ουιο 6( 85 ίρ&^ οο- 

ΐαΠΙ Γ6Γ0α), 6ΐ 8 8300118 ν'ίΓΙδ ίΐΐΙβΓίΙΐοΙηΟ) 8ίΐ ; 000 
0)0(]0 &θρ6ηΤ808θ6ΟΟ), 86ά οίπΐίβ 3θϋ8Χ (|Η0ς06 0)68 
Γθ6Γίΐ 0ρίθΐ006, 0Π8Π) ίο €ΙιγΊ810 0810Γ80) άΐ' 
06Γ6. 

6ΕΝ. Μβαο) νβΓΟ 8οΊηιοο) €γτ\ϊ\\ ▼6γΙ)6Γ8Ι 8οοΐο- 

Γίΐ88, €010 8ίΙ : ϋοΐ 081018 δΟΓΟΙΟΟίβ ίΐΙ08Γ08ϋ• γορείται. Δι6 χα\ μία φύσις λέγεται. ΙΙάντές γάρ οέ 
άνθρωποι έχ ψυχής λογιχής είσι χα\ σώματος, χα\ 
τ6ν βρον του άνθρωπου επιδέχονται, δς έστι, Ζώον 
λογικό ν, Ονητόν. Ό δέ δρος.τί;ν φύσιν του ύχοχειμέ• 
νου πράγματος δηλο?. Διά τοΰτο τά άτομα βιον βμον 
ούχ έχουσιν. Ό δέ Χριστές ούχ Ιστι χαθόλου, ούβά 
χοινόν * μία γάρ ύπόστασίς έστι, χα\ Ιν πΐρόσωπον» 
χα\ άτομον. ΟΟι γάρ είσιν άλλοι Χριστοί έχ θβότητος 
χα\ άνθρωπότητος, ι να χατ' έχείνων χατηγορτ,•^, 
Δι^ ουδέ μία φύσις δύναται είναι. Μεριχήν γάρ φΰ« 
σιν, χα\ άτομον, άμήχανον εύρεΓν * άλλα πάσα φύ- 
σις χαθύλου έστ\ , χα\ χατά πλειύνο^ν λέγεται. Εύθΰς 
γάρ ή θεία φύσις χατηγορεΓται χατά του Πατρίς, 
χα\ του ΊΠοΰ, χα\ του αγίου Πνεύματος * χα\ ή των 
αγγέλων φύσις, χατά Μιχαήλ, χα\ Γαβριήλ, χα\ 
των λοιπών * χαΐ ή των ανθρώπων, χατά Σωχρά* 
τους« χα\ Πλάτωνος, χα\ των χατά μέρος ανθρώπων• 
Όμοίως χα\ βους. χα\ ίππος, χα\ τοιαύτα• χατά 
πάντων τών ύπ* αυτά ατόμων. Έπε\ οϋν ή φύσις 
χαΟόλου έστ\ν, ό βέ Χριστές ούχ Ιστι χαθόλου * πρό- 
δηλον, δτι μία φύσις χατά τών εύφρονούντων ούχ 
άν ποτέ ^ηθήσεται. '£πε\ τοίνυν χα\ 'καρίί της φύ- 
σεως αύτοίς τών πραγμάτων, χα\ παρά τών αγίων 
χβχώλυται, ού περιττδν μόνον, άλλα χα\ τολμηρών 
Ιμοιγε τέως δοχε?, μίαν φύσιν λέγειν έπ\ του Χρ:- 
στοΟ. 

Ό ΚΑΘ. Κλονεί μου τλν νουν ή χρησις του μαχ•- 
ρ ίου Κυρίλλου, ή λέγουσα, Μ^α φύσις το(^ 9Λψικ^ 161 ΟΙδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. 16ί 

^έντος Α'5γου. ΙΙολλάχι; γάρ χχτ* έμαυτ&ν σχοπών, Α Ν^ιη 8Φρβηαιη€ΐΌ ιηβουιη Ιρ8« €θη5ΐ(Ι«ΓΑη•» ρ«Γ5ρί- «ύχ ήδυνήΟην νοήβαι βιά πο{αν αΐτίαν εΐιιε μίαν φύ• 
σιν του «αρχωθέντος Λόγου, Κλονούμβνος οδν δ νους 
μου, ώς είπον, &νω χα\ χάτο ζητών Ανάπαυσιν, ?ν* 
ούτως ιΓττω, τοΓς ιιο9\ν αύτου, τελ£υτα?ον συγχατα- 
τίΟεται» λέγων • δτς Ε! μή ήβούλβτο δηλώσαι, δτι 
^οΰ Λόγου χα\τής <ταρχ6ς μ(α φύσις έστ\, μετά 
τήν Ινωσκν, ούχ 4ν τοΰτο βΐιτεν. Ούδ:\ς• γαρ των αΐ- 
'ρετιχών είπε δύο φύσει; του Λύγου, Γνα χατά της 
λχείνου δύξης 6 βεΤος ούτος άνήρ είποι μίαν φύσιν 
του Λύγου. 

Ό ΘΕύΡ. "Ισως ούχ άνέγνως τ^ν χαχίί *Λρε(ανών 
τέταρτον λύγον του μεγάλου *Λθανασ(ου • ε Ι γάρ 
άνέγνως, ούδένα χλύνον ό νους σου έχέχτητο. Έξ- 
<στι γ3(ρ Ιν έχείνφ μαθείν, βτι ό "Λρειος 6ύο φύ- 06ΓΘ ηοη ροΐιιΐ ςοαιη οΙ> οιιβαιη (Ιίχβπΐ υηβπι ηχ- 
ΙιίΓηιη δ^ΓΐηοπίΒ ίιΐ€9Γη»ΐί. ΟιιαρΓορίβΓ »(;ίΐαΐ3 ιηβιι» 
11163, οου <ϋχί, :>ιΐΓ8ΐιιηςιΐ6 ιΙβοΓβιιηιςιιβ ρθιΐίΐιηβ δπίίΐ, 
ιιΐ ίΐ» ΙοςαβΓ, Γ6ςυΊ€(6ΐη (||]χγ6ιι$, ΐαηιΐβιη ίη 6&ια 
8βηΐ6ΐιΐί&ιιι νβιιίι, υΐ 4<ί€6Γ0ΐ : Νίδί ?ο1ιΓΐ836ΐ ΙηιΙί- 

€:ΐΓ6, ΠΒΙΙΙΤΑΠΙ υΐΙΙΙΠ δβΠΙίΟΙίίΐ 61 Ο^ΓΠ» €581! ρ08ΐ 

υηϊοιιριη , ηιιιιςιοιιι Ιιοο ρΓοΐιιΠ8$6ΐ, Οηίρρβ ηιιΙΙυ8 
1ι9ΒΓ6ΐίοοΓυηι ιΐ3ΐιΐΓ«8 (1ιι»$ 5βΓΐηοηί8 (Ιίχίΐ» υί ϋΐΐ- 
νοΓβυβ ίΙΙίυϋ ορίπίοηοιη (Ιίνίηυβ 1ιί€ νίΓ (ΙίοβΓΟί 08- 
ΙϋΓβιιη δ^Γΐηοιιίδ ιικαπι. 

ΤΗΕΟΑ. ΡθΓΐ38$ί8 ίΙΙίυβ ηΐϋςιιί Λιΐιβιηαβϋ ΙίΙίΓυιη 
2(ΙνβΓ8υ8 ΛπΑποβ ςιιβΓίυιη ηοη Ιβ^ίβΠ. ΟυΙρρβ 8ί 
Ιβκίββββ; ηυΙΙ^ιη ιηβπδ Ιυα βιιοειίδβίοηεπι βζρβπΓβΐυΓ. 

ΝαΠΙ βΧ βΟ εθ£ηθ80€Γ6 Ιίθ6ΐ| ΑγιΗΠΙ ΐΓ;ΐ(ΓκΙί886 ()α3Ι8 σεις Ιλεγε του Λύγου, μίαν χτιστήν, χαΐ μιαν &χτι- Β ηαΙυΓαβ 5«$ηιιοηί8 : ηη^ιη 0Γ6&ΐ3Πΐ, 61 9ΐΐ6Γ3Πΐ ίη- στον. Λέγει γάρ έν τούτφ τφ λύγφ 6 μέγας οίτος 
τ^,ς οίχουμένης φωστήρ, ^Αθανάσιος • Ό μαχάριος 
•Λλίξανδρος έξέβαλε τ?[ς Εκκλησίας τ^ν "Αρειον, 
βλασφημοΟντα ταΟτα ' ϋύχ άεΐ ό Θε^ς Πατήρ, ούχ 
&2\ ^ν 6 Γΐ^ς, χα\ (ξ ούχ δντων &στ\ χα\ αύτ^^ς, 
-χα\ χτίσμα, χαΐ άρχί]ν Ιχει του εΐναι. "Οίε γάρ ό 
θεδς ήθέλησεν ήμδς δημιουργήσει, τύτε ιτεκοίηχεν 
αύτδν δι* ήμΑς * χα\ Αφ* ονί γέγονεν,ώνύμασεν αύ• 
τ^ν Λύγον, χαΊ Σοφίαν, χα\ ΥΙύν * Λύγον μέν, διά 
τά λογικά, & έχτισε * Σοφίαν δΙ, δι* ούς έούφισεν * 
ΤΙ^ν δΐ, δι* οΟς υΙοθέτησε. Προσετίθει δέ, οτι Ιτε- 
ροςδ έν τφ Πατρ\ φύσει χα\ ίδιος τής ουσίας αύτου 
Λύγος χα\ σοφία, έν φ τούτον πεποίηχε, χα\ δτι ί'Γ6»ΐΗΐΐ}. Οίείΐ ('οίηι Ιη 60 Ιι1)γο ηΐ3;ιιαιιι ίΙ1υ<1 Ιυιηεη 
οιΙιΊβ Αΐ1ΐ3η38ίη8 : Βββίυβ ΠΙβ ΑΙβχληάβΓ Ληυιη 
βχριιϋΐ Ε€€ΐ(;$ί&, ρΓθΓ6Γ6ηΐ6ηι Ιι«€ 8ΐΐ€ηΐ683 ΐ Νοη 

86ΐπρβΓ 1)6118 ΓαΙ6Γ, ΠΟΠ ΙβΠίρβΓ 6ηΙ ΡίΙίϋβ. Ι(6ΠΙ, 
<Ι6 ηίΙίΠο ΚίΙ1(18 681, 61 €Γ63ΐηΓ3 65(, 6ΐ 6Χ8ί$1θΐιΐΠ 

ΙιπηοΙρίυιη Ιΐ3ΐ>6ΐ. Ν^πι οιιιη Οου8 ηο8 ογ6ΑΓ6 νβΙΤβΐ, 
Ιυιι6 6αιη ρΓθρΐ6Γ ηο8 ίβοίΐ : 6ΐ 6Χ ςυο Γαοΐυε ίηίΙ, 
ορρυΐΐανίΐ ευιιι $6Γΐιιοη6ΐη, 61 δβρίβηιίίπι, 61 Ρίΐϊυπι. 
δεηηοηβιιι Τ6ΐ ΓλΙίοηεπι, ρΓθρΐ«Γ ογ63Ι3 86Γηίΐοηβ 
ΓαίΙοηεςυο ρΓΧ(ΙίΙ», ςιιχ εοηϋίιΐίΐ : 8ϋρί6ηϋ3ΐη, 
ρΓορΐ6Γ 60% ςυθ8 6Γυ<1ϋ( : Ρ.Ιίηιη, ρΓορίοΓ 60^, 
ςηθ8 30ορΐ3τίΐ. ΑιΙιΙβΙ»»! 6ΐί»ιιι, αΐίυιη 6<(8β ίιι Ραΐρβ 
3 ηαΐυΓβ• ει ρΓορηυπι 8υ1ΐ8ΐΑΐιΐί3Β ίρ8ίυ8 δεπηοηεπι ^1 1δί(;ι φύσει τρεπτύς έστι, χα\ δτι χατά μετοχην ^ •6 8&ρΐ6η1ί3φ, ίη ςυο ίΙΙυιη Γ6€6πΐ : ςυοίίςυβ ηβΚοΓλ χαλ αύτ&ς, ώςοί δίκαιοι, λέγεται θεύς* άλλύτριος 
&ν της φύσεως του θεού. Κα\ ώσπερ ή κάμπη χα\ 
ό βρούχο; λέγοντας δύναμις του βεον, οΟτω χα\ αύ- 
τύς• Κα\δτιό Πατήρ άύρατ^ς έστι τφ Τίφ * αρχήν 
γάρ Ιχων ό ΤΙδς, ου δύναται γινωσκειν τελείΐιΐς τ6ν 
&ναρχον. Κα\ ου μύνον^ούχ οΓδαμεν ακριβώς τήν 
του Πατρδς φύσιν, άν^' ουδέ τήν έαυτοΟ. Έλήρει δέ 
χα\ άλλα τοιαύτα."* Αλλά ταΰτα μέν.έχ του μεγάλου 
"Αθανασίου. Λέγωμεν δέ χα\ ήμεΤς, άπδ δ'.αφόρ<ϋν 
αγίων άναλεξάμενοι, ΐ(ύθενέχεΐνος τδ Ιαυτου φλυά•^ 
ρήμα έβεβαίου• Κατασχευάζων γάρ τούτο, τδ, δ:ι 
Ιτβρύς έιτιν ό έν τφ Πατρ\ Λύγος έμφυτος ών χα\ 
Εδιος τη; ουσίας αύτου, φησίν * δτι ό Χριστός 
ιΓρηχε πρδς τοΟς *Ιουδαίους • ΟΤδα τδν Πατέρα, χα\ 8υ9 πιυΐβΐίοηί βΐΐ οΐιηοχίυβ, βι ροΓ 6θΐηηιυηίθ3ΐίο- 
ηβπ), ιιΐ Ιιοιηίη68 ]ιΐ8Κί, 06ΐΐ8 •ρρ6ΐΐ6ΐυΓ; «ΙΙβηυβ (η• 
ΐ6Γίιιι • Οβί ιΐ3ΐυΓ3. 1(601 πΐ 6Γυ6«ηίΐ 61 1)πιε1ιυιη, 
816 61 ίρ8υιη ροΐ68(8ΐ6ΐη Ρβί (ΙΙοί. Ρ3ΙΓ6ΠΙ !|υοΐ]αο 
ΡίΙίο Ηΐ38ρβ€ΐ3ΐ)Ίΐ6ΐη 6886. Ν3Π1 ΡίΙΐΌΐη, ςυί ρπο6ΐ* 
ρίυηι Ιΐ3ΐ)63ΐ, εχρεΠοπι ρΓΐη€ίρϋ ηοη ροβ86 ρ6Γί6€ΐ€ 
€θ}ξηο806Γ6. Ν60 ΙηιιΙπηι ίΠυιη 36€ΠΓ316 Γ3ΐη8 ηβΐιι* 
Γ3ΙΙΙ ΐιοη 110886, 86(1 πβ 8υ3ηι (Ι1ΐί<ΐ6Π1• Ηΐΐ]ΐΐ8Π10()ί 
ηΐία ςυοςιιο ηιΐ|[3ΐ>3ΐπΓ, Εΐ Ιΐ960 ςυ!(ΐ6ΐιι 6χ ίΙΙο ιηα» 
£110 Αι 113113810. Οίθ3ηιυ8 61 ηοβ, (|ΐ)« (1ίν6Γ8ί8 6Χ 
Ρ3(ηΙ)«ΐ8 6Χ€6Γρ8ίηιυ8, υη(ΐ6 βυιΐιη ίΙΙο (Ι6ΐιηιιηι οοη- 
βΓηΐ3?6Γίΐ• ΡΐΌΐ)3η8 6ΐιίηι,3ΐίυπι 6886 ϊηβίΐυηι Ρ31γ1 
δΰπΐιοηοιη, 61 ίρ2»ίυ8 8υΙ)8ΐ»ηΐΐ£ ρΓορπιιπι, <1ίχί880 
εΐιπ8ΐπιιι 3•! ^ιι(^9βοΑ 3ΐϋ53ΐ : Νονί ΡαίΓΟίη, 61, δ6Γ• τ^ν λύγον αύτοΰ τηρώ λύγον έχεΤνον νοών, δν αύτδς |) ηιοι 6ΐιι 6](ΐ5 8βΓτο : ςιιί1ιυ8 ίη Τ6Γΐ)ί8 6'αιη 86ΓΠΐοη6ΐη Ιλεγεν έμφυτον * μή συνιών, δτι λύγον δ Χριστές 
ενταύθα τ6 θέλημα του Πατρίς προσηγύρευσεν. 
Έτι Ιλεγεν εΙπεΙν τδν Πατέρα ηρΚς τδν Γίύν • ^Εη 
γαστρός χρό εωσφόρου έγέττησά σβ. Κα\ άλλαχου 
ιτρδς τδν Ιν *1ορδάν|| λαύν Οδτο'ς έσητ ό ΤΙός 
μου ό άγαΛί^ός, Κα\ έν τΨ^ μεταμορφώσει ομοίως. 
Ε-.τά φησιν * ΕΙ δ Πατήρ διά Λύγου έλάλει πρδς τδν 
ΥΙδν, Ιτερος δ Λύγος άν είη παρά τδν ΥΙύν, Πρδς 
τήν δύξαν οΰν ταΟτην διαμαχύμενος δ μέγας Αθα- 
νάσιος, Ελεγε μίαν φύσιν του Λύγου σεσαρχωμένην^ 
χα\ ούχ\ μίαν άχτιστον χα\ Ιδίαν της ουσίας το» 
Θ^όυ, Χ2\ άλλην χτιστήν χα\ άΧλοτρίαν. Έχειθεν ί •ΐ6ΐΙί]$6ΐ)3ΐ, (ΐηι-.ΐΗ ίηβίιυιη ίρ86 ϋί€6ΐ)3ΐ; ί^ηοπιοβ 
ϋΙΐΓίεΐϋΐη Ιιίο $6ηιιοη6Πΐ το€3Γβ νο1υηΐ3ΐ6Πΐ ΡβιΗβ• 

ΡΓ9616Γ63 ϋίε6ΐ)3ΐ, Ρ3ΐΓ6ΐη 8(1 ΡίΙίαΠΙ ΙΐΰΡΟ νβΓίκΐ ρΓΟ- 

ΙυΙΪΜΟ : Οβ ηίετο αηΐ€ Ιηοφτηιη Ιβ ^βηηχ '. Εΐ 3ΐί5ί 
3(1 ρορυΐιιιη, ρΓορίβΓ ^ο^(13η6ιιι : Ηί€ €*ί βΙία$ ηιηιι 
άίΐ€€(ηί *. Ει ίη ΐΓλη^ΓοΓηιβίίοηο 8ΐηιίΙίΐ6Γ. Ηίηο 
ιίβΐιαΐ Γδί Ρ316Γ ρΰΓ δ€Γπιοη6πι 3(1 ΡίΙίυιιι Ιοη(ΐ6ΐ)η- 
ΙυΓ, 3ΐίυ8 8€ίΙί€6ΐ 6πΙ δΰποο, ςα2ΐη ΡίΙίηβ, Ι^ίΐυΓ 
αιΙνοΓβιι» Ιΐ3η6 ορίπίοηοπι ιηβ^ηιιβ Α(1ΐ3η38ίυ8 ϋΐβ 
^Ιηιΐ€λη8, ηη3πι η3(πΓ3ηι δ6Γπιοπί8 ίηο3Γη3Κ3ηι 
(1ί€6ΐ>3(, ποιι 1ΙΙΙ3111 ίιΐίΓ03ΐ3ΐη 61 Οβί 8υΙ)8ΐ3ηΐΐ;β 

ρΓθρΓί»ηΐ, 3Π»ΐη €Γ6;ι13Π1 61 35 63(ΐ6ΐη 3Γΐ6ΐΙ3ΙΙΙ• *Ρ83|. €ΐχ, 5. * ΜηΚίι. πι» 17: ιγιι, $. 163 ΤΗΕΟηίΑΝΙ 1« 

Ακμιο Ιιΐιΐΰ ΙιβιΐΜ» ίΙΙβ ΟγτΜΙ^Β ιύ ν6Γΐ>αηΐ πιυνυ•ΐιΐ5, Α τοιγαιροϋν την χρησιν λαβφν 6 μα^ί&ριος ΚύρύΧ^ς^ ιιο^ρι Λΐχ'α ιΐλΐυΓ^ιιρ ί^ιιιοη» ίιΐΓ8ΐΓηλΐΑΐΜ• Εΐ Ιιοο 
«8ΐ« (|ΐνΜ) Αίΐ; μΐ« ΡαΐΓβ• ΙοοιαΙ «ιηιΐ^ ΡβίΓββ αρρύΙ- 
Ι»ηι φβ^ηυοι ίϋιπη ΑιΙι^^ηα&Ίιιοι, βΐ ΓβΙί^υοδ, ςιΓι £6 
Ιιημίο ίΠί Αγιο ορροδίιβηιηι. 

0£Ν. Ρΐυίίιτιιιιιι ηιυιί ρΓοΓνί&Γι, ιηί ΐηΐΒΓ ι ,ί|[ηο- 
Γ^Ιι^Μη 6ρ'μιι^ £1 Ιι^ΓβιίοΊβ 8Π()ϋβιη Ιι«€ 4ίχΐΜ€. 
Νιΐηο ιη£ΐΐ8 ιη€Λ^ ρ^ΓΟ^ρϋ» ι»»|{ΐιΐ ΑΐΙ)2ΐΐ3βίί νβΓϋϊ». 
φΐίβιι^ιη λϋβρίΑ 6&1. 

ΤΗ£ΟΚ. Ιΐ3ΐ)6β, 83ΐηεΐΊβ»ίοΐ6ϋοιηιη6» Ιβ&Γιπιοηίλ 
8»ηεΙθΓυιη Ιιοιηίηυιη ρΙυπι <16 βο, ηικκΐ ιι&1υη$ 
<|υ»8 Ιη €Ι)ΓΪ$ΐο ^Ι ςΓ6(1βΓ€ (Ι6ΐ>6«π]υ9, ςΐ οοιιΟΐβίί ; 
ιιιίη1ηΐ6ΐμι« 09ΐιΐΓ3ΐη υη^ιιη ίη .60 ^ί(6Γ6• ^υ^η €1 
οιι&9ΐΐη ««(ϋνίέΐί, ρΓορίβΓ ςιΐ8ΐη Ι^ΐΓββ 4ϋχ6πηΙ 
υηΑΐη η^ΐιΐΓβιη ίιΐΰ8Γη3ΐ&ηι• 1ΐ8(]ηβ ηΙΗΙΙ ρο8ΐΙι&ο εΓρηχε μίαγ φύβιν τοΟ Λ^γου αισαρχωμένην• ΚαΙ 
τούτέ Ιτζίγ Ι λέγ&.ι» 'Ος «Ιι^ον οΐ Πατέρες* Πατέρας 
χσλφν τδν μέγαν Άθαγάνιον λλ\ τους λοικούς * νοΙ»ς 
χατά του δυ 9986ου; άντιπαραταττομένους *Αρ8(ου• 

Ό ΚΑΘ. Πάνυ (α ώφέλι^βας, άβελΐρέ* ήγνΑβιιν 
γάρ, ^Τ4 τις τίρν αίρβτιχών ιΤχχ τοΰτο. Κα\ ννν 
ήρέμΐ}9εν 6 νους μου, τ^ βήματα άχοΰαας του με- 
γάλου ^Αθφίνα^ίου. 

Ό ΘΕ^Ρ. 'Εχβις, ΑγιώΓατι ^σποτα, 'κ$ρ\ του» 
δτι 2ύο φύσεις έπ\ του Χρίστου όφβίλομβν χαΐ 
πίστευε IV χαι\ ύμολογβΐν» μαρτυρίας &γ{ων πολλί^* 
χα\ περί του, δτι ^(αν φύσιν οΰ β<ι λέγ»ιν• *ΑλλΑ 
βή χα\ α1τ{αν άχήχοας, βι' ήν μ (αν φύσιν ιΐιιον ο( 
Πατέρβ; σεσ^ρ>(ωμένην. Μι^χέιι ουν χύπους ήμίν η^οΐίί ροΙ)ΐ8 (16 1)00 Γ^οθβδΰβ, 8^ϋ ιιΐ8ΐ8ΐη ίη Γβηι 681 Β τιαρέξεις, άλλ' ρΙχέσΟω ές χόραχας τ6 μίαν φύσιν )Μΐ]υ8 ιη 01ιη&Μ> α^Μιγ» οοηΓβββΐο. Ν8ΐιι €χ 68 ηοη 
€χΊ|;υμιη ΐι8^ΊΐιΐΓ οΟβηιΓιοιιΙυιιρ. Νβ€ ί($ηοΓ8ΐ ιηβριιι 
88ηΰΓα88 Ιυρι, νοεβιη 8ΐί^ϋ8ΐμΙο ηοη ιη8ΐ8ΐη, <ιυ» 
ηΐϋΐ6 Ι8ΐιΐ€^ 8^ 8ΠςυίΙ)Μ8 {η^ΙΙίίβ.ΓβΙυΓ 61 6)^ροηβΓθ- 
ΐυΓ, Γ«}6€ΐίοη6 ι1ΐ{η8ΐη α Ρ^ΐτίΐιυβ 685€ ^υ(^ί^8ι8ιιι• 

0ΐΙ8Π8 βΐ ΟΙίΓΙβίίραΓ» 1Τ01 (Ϊ8Ι, Ρ6!ρ8ΠΒ ΥίΓ^Ιη! 
ινΊΙΐ|ΐΐ8• Ν^ηι €1 0ΙΐΓΐΒΓιρ8Γ»ιη ιΙίοβΡβ ροΐ6Γ8ηιυ9» 
€1)Γί|Ιιιιη εηίηι ρβρβηΐ, Οβαιιι 61 ^οιηΊηβιη; ηυοιΐ 
(ρβιιιη |)0αΐ6η ρΓορΓίβ ά6ηοΐ8ΐ• 5β(] <]υ(Ηΐ (^υβ ηοπιΙ- 
ιιΐ» 6ί£ηίΩ68ΐυηι 8 Νββίοπο η6ςιιΙΐ6Γ βόΰίρ^ΓβΐυΓ, 
γβΐυΐΐ 88€π1β{ΐιιη 8 88ηοΐΪ8 Ιιοιη|ηίΐΜΐ8 ΓβρικΙίαΐυιη 
681. ΒϋΙ>(:8 6Γΐ;^>; 88ηο(Ίβ8ίιιΐ6 Ποιιηιΐ6, ίΙΙαιη ςιιοφΐ6 
Υ9€βιη, ]ΐΜΐίθ8ΐ«ι» 31 82η€ΐΐ8|88εΓΊΙβ|ΐ;2^ιη (ςπ» Ι8ΐιΐυιιι« όμολογεΐν 1π\ του Χρίστου. Σχάνθαλον γάρ έχ τοΟ• 
του οΰ μιχρ6ν Ιχφύεται. .Ούχ άγνοβ! ^ ή μ<γ«λΐ| 
&γΚι>σύνη σου, διι ένίοτι λέξ'.ν ο6 «άνυ φαύλην» 
φαύλως 6& 2μως παρά τίνων νοουμένην χα\ έρμη• 
νιυομένην, αποβολής άξίαν Εχριναν ο( Ο^Ζοι Πατέ- 
ρ8ς• ΟΤόν έστι χα\ τ6, Χριστοτ^χος, 1π\ της θ€οτ^ 
χου λβγόμκνον• ΈβυνάμεΟα γάρ χα\ Χριστοτ^χον 
τήν β(οτόχον χαλεΐν. Χριστδν γάρ έγέννησ* β<^ 
χα\ άνθρωπον ;ΓοΟτο γ^ρ δηλοΙ χυρίως τδ 5νο;^α• 
*Αλλά .βιά τ5 χαχώς ΙχλαμβάνβσΟαι παρά του Ν<• 
στορίου τ6 σημαινόμενον του ονόματος, ώς βλάσφη- 
μον άπεδοχίμασται ι;αρά των άγίοιν τ^ (νομα. ΑιΙ 
ουν σέ, άγιώτατε δέσινοτα, τήν παρά χων αγίων 9ΐΐ Αι»1)Γ08ίΗ8, ^«ςΓίΙββ'ιυιη ΙΐιΓ6ηΐ8 τριηυβΓυιιΐΤ) βλάσφημον χριθεΐσαν λέξιν ΙτηΧ^ς ^ς τοιαότην ιιΐί 8α6ηΙςβ.Αΐη οιΐββαιη ί8€6Γ6 : ρςο )ΐιϋί6ίαιη ΐυυ/η 
^ι1ο^υIρ^\ι(1^^^ο 0ηηίιΐ8 ,φιοοΓΟ, 06€ ρΑΐί, ^μυιιι υΐί 
]υ(1ίάιιΐϋ ρ|υπΙ>υ8||θ66α8]οιΐ6ΐιι οίοοάίενϋ ρΓΦ- 
1μ;8Ι• 

ϋΕΝ. ,ηβΓίβ (Ιΐ6.ί8. ^ <1816 ηιΐΐιΐ ςοηπ» βγηοιΠ 
^6 ΜάΛ ,ϋ^ΟιΓιΐίοηβιη. Αιΐ8^ Γ.υπι 6ί οΙ>ΐυΙί886ΐηυ8, 8^ 
4ϋί6ΐ6ΐιι.οο$ €ριημθ8Ίΐυή <1ί8€6$5ίιηιΐ8. 

Ρθ8((ΐ(!|6 ο]«ΐ8 (ϋ6ί, 6ρί$€ρρη8 €β8«ιινΊί ^08ηη68 
3^Γ1^8 8|>ρΐΐΙίΙ ; 61 11116116610 661Ι6Γ816Ι11 Απιιβιιίυπιιιι, 
ιΐΐυΙΐρϋο$ 1)8(λίιο ηιαι.ΗοηΐλοΙβ οοΙΙοφίίο, νβτϋίβ 60- 
^νιη 88>6ΐιΐίτΊ, 48ΐΐ)(|υ6 ρ6Γ οιηηί8 €υηίΐ 618 €ρην6ηΊΓ6 
<ΡΓ0|)81 6ηίιιι, 8ί6υ8ηΙ &ίϋ, ςυ» 81) ί|>8ί8 (ΙΙουιιΐυΓ, 
^ίΐιίΐ 8ΐΙΐΓΠΐ803 6X118 886Γ48 5^^^ριυ^8δ 8 Ηοηι»ηί8 

^ΙΓΟΓβΓΠ : 86(1 οχ 881)6118 Ρ8ΐΓί1)Ιΐ8, (|ΙΙΟ& Ιρδί ςΠΟ^ΙΙΐΟ βλασφημίαν έξήμισβ; φησ\ν ό ΟιΙος ^Αμβρόσιος) 
ώς βλάσφημον άποπέμπδ,ιν, χα\ μ^ της έχε ίνων κρί- 
σεως βεβαιοτέραν ήγβίσθαι τ^^ν β^ν, χα\ σχανβάλρυ 
πρόφασιν πολλοίς γενέσθαι τΐ^ν χρίσιν σου. 

*0 ΚΑΘ. ΕΟ λέγεις. ^Αλλά 6^ μο\ τδν περ\ τής 
πίστεως δρον της .τετάρτης συνόδου. ΚαΙδόντες 
ήμεΙς τ6ν δρον αύτφ, Απήλ0ομ8ν άναπαυσόμ8νο•. 

Τ3 επαύριον χατέλαβιν ό έπίσχο:;οςΚεσσουυί8» 
Ιωάννης 6 Σύρος* χα\ άναμαΟών, δτι ό Κα8ολιχ6ς 
των "Αρμενίων διαλεχθείς πολλάχις μετά τΰν Τ«- 
μαίων, πείθεται τοΙς λόγοις αΟτων, χα\ ήδη συνέρ* 
χεται εΙς πάντα αύτοΤς ( επαινεί γάρ τά ΐΜφ* εκεί- 
νων λεγόμενα, λέγων* ρύδέν έξω τών θείων Γράφων 
ήμΤν λέγουσιν, Αλλά άπ6 των Αγίων» οΟς^α\ ήμεΙς ,ν6η6Τ8ΐηιΐΓ, &υ&ιη 608 ϋοείΓΊπΑΠί 8&&6Γ6Γ6) 8(1 061)6* ρ σεβόμεθα , τ6ν οίχιΤον λόγον χατασχ^υάζουσιν) . /^^6ιη 8$66ΐΐ(1ϋ, 6ΐ : Ουί(ί Ιιοο γοι ο&ΐ, Ιηςυίΐ, ϋο- 
ιη(ΐ)6, ςρο(1 .<16 1υ8 1η&ϊ§πΊ β8η€ΐίΐ8ΐ6 8ΐιιϋο? Τυηβ 

Κ0Π18ΙΜ8 6ηΌΓ65 ΝϋβνΟΓΪί ρΓθ1)8υΐίΙ)υ8 88&60ΐίΓί8 ? 

,ΟΕΝ. £((0 ΙΙρ^ηβηΊδ ηοη 88δ6ηιίθΓ. Ιιηο η66 ρ8• 

ΐΓίαΓ6ΐΐ^ €θΟ&ΐ8ηΐίθΡρθΙίΐΜΟ, Ι166 ίρ$ί 6Χ£6ΐ$ΐ£5ίΐηρ 
8υρΓ8 01)1068 Η|ΐρ6Γ8ΐΟΓί, Τ6ΐ ρΓρρΐ6Γ ϋίβΠίΐ^ΙΰΙΙ) 

ρ8ΐπ8Γ€ΐ)ί68η),.ν6ΐ .ιη;ι^6βΐ8ΐ6ΐη ίιηρ6Γ8ΐοπ8ΐη ρηΓυίε• 

86η\«,η\βί ν;6Π.ΐ8ΐ6ΐη,ίρ86 ^βηθ\ί!»86(Ι). £8μ) ν6Γ0,η6• 
|;8Γβ η6(ΐμ6Ρ, Ρ6£ ^^ηΟΐί» Ρ8ΐΓΐ1>α8 8ϋν6Γ^Γί ρο8- 
8Ηΐη• 

Π65ροη<11ΐ .0606Γ81Ι ΒΤΒΟδ : ΑικΙΙνΙ (6 ςαοςαβ 
η8ΐυΓ85 (1υ88 1η ΟΗπβΙο €0ηΓβ86υη) 6&86. Νο»Γι νβΓΟ, 
Μ68ΐθΓϋ ηοβ ορίηίοη6ΐη 86(|ΐι1, 8ΐ (Ιααε ϋλΐυηε 60ΐι- άνήλθεν εΙς τ^ν Καθολιχλν, χα\ λέγει αύτφ-4*^^ 
τοΰτο, δέσποτα, δ περ\ της μεγάλης έτγιωσύνης 
οου άχούω ; Τωμαίοις τά 7ονί Ν^στορίου φρονούη 
πείθη ; 

*Ρ ΚΑΘ. Έγώ Τωμαίοις ού πείθομαι* άλλ* ο*^δέ 
τφ /'ΐ^'^ρι^ΡΧη ^ής Κωνσταντινουπόλεως,. ή αΰτφ 
τφ ύψηλοτάτω βασιλεΓ παρά πά,ντας, διά τδ ΐζΛχρν' 
αρχ;χ6,ν, 4 διά τ^}ν βασιλείαν αύτήν^ εΐ μ4| αΰτδς 
έγνωσχειν τδ αληθές. Τ4;ν Αλήθευαν δέ ούχ ίσχύβ* 
άρνήσασθαι, ουδέ τοΖςΑγίοις Πατράσι ^ναμαι άν• 
τΐφέρεσθαι. 

*0 ΣΤΡΟΣ είκβ πρδς τδν Καθολιχόν* *Ακήχοα• 
δτι δύο φύσει; %α\ αύτδς ώμολόγησας έιΑ ιοΟ Χρ•τ 
στου. Οιδας γάρ δτι έάν.δϋο φύσεις δμιολογήαβιΐμεν^ 165 

χρίίς ή Τρι&{, $Α^ τψ προσθήκην τής ϋ'^^ρβζ ψϋ 

Ό ΚΑΘ. Χθέ;, κα\ πρ^ ταύτης, χ«\ σχεδόν τΐίγ 
δλην εβδομάδα ταύτην πλείστον χεχοπιάχαμεν, χαΟ* 
έκάστην ήμέρβν διβλεγόμενοι. ϊήμβρον $^ χα\ 
αΰ^ιον ρουλόμεΟβ σχολάβαι, χα\ έν άνίχχίΐ ιΤναι. 
Μετά γαϋν «ήν τρίτην ήμέραν, εΕ χβλεύβις, ξφο 
μεβ' ί^μών •Ις τήν διάλεξιν, χίΐ\ δ &ν ή παριστάμε- 
νων σοι, ε^πέ• χα\ ήμεΓς ήΛέω; Αχουα4με0β• 

Έσπέρις δέ χαταλαβούτη^, ^θεν ό διδάσχαλος 
Εαρτάν τιρίς τ^ν βεωριαν^ν, λάθρα του ΚαΟβλιχοΰ, 
Χλ\ λέγ« βιύτφ Ό Σύρος έπίσχοπβς., καΐ ό ΚαΟολιχ^; 
ημών, διελέχθησαν δλην τίιν ήμέραν σήμερον ιτ8ρ\ 
τή( μι^ΐς φύσεως, χα\ των 5ύο. Ό βΐ θεωριαν^ς υΐδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. ιββ χα\ ΙστΛΐ ήμΤν 4ντ\ Τριάδος τε- Α ϋΐβΐίΜΜΓ; βΐ ρΓΟ Τηηίΐ>1^ φα^ΐΟΓρίοηβιη ρΓορΐ«Γ 

Ιιβίϊο «βρίίπίΑβίιαι, ρίΜΓί,ιτϊριη |9))0Γ9τίιιιυ8, ςηοιίφβ 
€9ΐ1<Μ]ΐΐ6ηΐε9. ΗοιΠβ νφΓο, <βι ογμ, ςυί(5€βΓ6 τοίιΐτ 
ηΐϋβ, «νίιιιιιηιςαβ Γ«;ηιαΙβΓβ. Ροη ΐπιΐυυηι ▼βΓΟ, βΙ 
ρΙ;<€«ι, ιιο1>»Η€υιχι ι^ϋβηβ !ιι €ο|Ιος,ΐΜο; ςυιπίςυβ ΐίΜ 
8(1 ϋΐιίιηιΐΦ &εεί(ΐ€Γί4, ύυί^Β, η09 ^ί<ΐ6ΐη Ιϋ 1ί1)οηΐ6Γ 
ιιυΗί<!]ηιιΐ9. 

ΟφίοΓυιη υ1>| |ί(Ινθ8ρ6Γ9ΐ856ΐ, λοοε^βΗ «4 ΤΙιβθΓί?• 
ηυηι ιΙοςίοΓ ΒΒΠβη, ιΐ€9<:άβιι(β 6ου€ΓΑΐ1, ^ι ιίι : 
ερί&οορο8 ϋΐβ 87ηι$| βΐ πο^ιφγ ΟβιιβπιΙίβ , ΐοίαιη 
Ιιο<Ιί6 (ΙΙβχη Ιιι(6Γ ιβ €θΙ1ορυΐΙ |«ι4 ι<6 υηα, (Ιρ^ΐιυλ* 
φΐ^ ΐ)ΑΐιιΠ8• Τϋΐο ΤΙΐ60ΠΑηρ9 : νβΙΙβηι, φΚ |ΐ<1 •' ,_. -._-_ — ^.__^., _ , _ ^, . .. -. — ,. ^ ^ — ^^ 

είκε «τρ^ Βαρτάν χ6ν βι^άβχαλον * Ήθελον μαθεΤν, " ββη^^ηι ιη){ΐ8ΐηιαΐ, <|μ«η8ΐη ιΙΙ» β'ιιυΐ, φΐφ ί1Ι« 

^ΐπιβ ^ <Ιο{ιρ9ϋ5 βαΐ ρΓο1)2α!οο6ΐιι Λι^Μΐ^ α»(ΐι»- 
8ο^Γ6• Βαπ&η Τ6Γ0 : ΝίΙιΙΙ, Ι9<|μ1|, υίμιο ςΙίΓοςοβ 
ιιιΐ8ΐι*ηηι ιϋ ^|βΐΐ6Γ«^ηι ρΓοίμϋι» ιιΐβΐ Ιιαο : 5| 4υ8$ 
ία'ΟΙιτιΐΜ^ η&ΐιιπΐ8 χϋχβΓίηιιι^• ηαο Ν«8ΐοφιιιί ι^υο- 
ι«χαΐ .(^Ιιιμΐ8, λ^ βΐ ςμΑΐ^κΓφίρη^ρ Ιαοφ Τηιι•ΐ8]ΐΐ8 
ΙΗ <ϋτυιίΐΜΐ6 ^οη&ι4ϊ)>IιηαΓ, ρι-ορίβΓ ιικηγα •1ΐ€ίτίυ8 

«4*068&ίθΙΙθΟΙ. ΤΐΙΙΟ ΒαΓί^ΙΙΐί Τΐ>60Γΐ8ιη|Ι9 ; Είι .41ΙΐίΐΜΙ$• 

8]1, ρΓθ684ίοη(1>ιΐ8 Ιιοο .(1βι>"Μΐ8(η1>8ΐ ? Νβο «ιιιοΐοη* 
<3ΐ15ι^8, ίηφιΐι Β^.Πΐιη, ΜΟ ^γΙ\9ίί9»ηΐΒ ατιιΐίοιιβιιι 
8ΐι;ιΐ9 ρΓα1>αΙ)9ΐ ; «6.(1 Χαηΐυιη 1(8 οορίοοΑίοΒ^ 8€ 1ιι? 
€<^ιΐ8ίϋ6Γ^ΐβ ν4)(Χ8 04»υΓα88> €0Γαηϋ(Ι)»ι, νΐ 98ί:6Γ(Ιο• 
ϋ!)υ8 8υΊ8 «Ιίςιπ^Ι ά^τ^ νί(ΐ€Γ6ΐ«Γ. ΤφθΟΓίΑαυβ νβ^ 
Β8Γ48ΐιβ0ΐ Ιιιΐ«ΓΓ0£8η8 : Οιιίιΐ, αΗι 6θΐΐ6ηιΙί8 8αΙ ίβά τίν» είσΐν, & λέγει 6 Σύρο; εΐ; χατασχευήν του οΐ- 
χείου «^ματος. Ό βέ Βαρτάν εΐιαν Ού$έν Αλλο 
ιιρ^ς τ^ν Καθολικών Ανω χα\ κάτια Ιλεγιν, ε{ μή 
&ιι £άν είπωμεν δύο φύσεις έπλ τρΰ Χρίστου, ο( 
μόνον Νεστοριανοί Μμ&9ζα, άλλα χα\ τετράδα άντ\ 
της Τριάδας Μ, τ^ς βε^ίη^ιο; όμολογήσομεν, δι* 
τήν ιιρ6σθήχη> τή; Ιτίρ^ις φύσεως. ΕΙιν δέ πρδς 
τ6ν Βαρτάν δ Θεωριανδς, Τίσι χατασχευ^ίς άπεδεί- 
χνυε τοΰτβ ; Ό δέ Βαρτάν «Ιπεν ΟΟτε άπδ χρήσεων, 
οΟτε άπ* συλλογισμών χατεσχεύαζε τ^ν οΙχ^Ιον 
λ>^νον, αλλά μόνον οϋτω φιλονείχως ΧΛ\ άπροσέ^^ως 
έ^^ήγνυε φωνάς άτάχτρυς, ώστεδδξαι τοίςίερεΰ^ιν 
αΟτοΟ λ4γε»ν τι. *^ρώτησε δέ τλν Βαρτάν δ Θεωρία• ν^ • Τ{ πρδς ταυτςι είπεν Λ ΙΙαθολιχδς ; Ό.δέ Ιφη, β ύ\χ\ί1ϋ{^Μ, \ηφύί ΒβτίΛβ^ Ιοΐ8 ^ β^ρϋαιαπϋ ρΙθ«> 

ΕΓπεν αύτφ, Τήν δλην έ6δομά^ ταύτην πλείστον 

^χοπιάχαμεν διαλεγ^μεναι χαθ" 6χάστην ήμέραν* 

χα\ νυν ^υλόμεθά τ«^νας ημέρας ^ν άνέσει είναι. 

*Οταν δΐ πάλ^ άρξδμεθα -^^ς δ&αλέξεως, Εσο μεθ* 

ημών, εΐ ιιελεύ^ς, χα\ εΙπέ, .δ άν ξ σαι παριστά- 

|υν«ν, χα\ ήμεΙς ήδέωςάν&ουαδμεθα. 

Κα\ μεθ* ημέρας τ^νάς, μεταχ^ι^έντες, άνέβητ 
μβν βίς τ6 νπερφον, <Λ χα\ πρώην διε}.εγδμεΟα• 
ΕΙ^ρομεν δέ τδν ΐύρον ^π(σχοΐΕον ^ν τψ δεξιψ μέρει 
χα^ήμενον του Κα(Κιλιχου ,. χα\ τους *Αρμεν{ους 
Ιπΐ9χδπους Ιχαντον Ιν τφτδπ<2> αύτου. Καθεσθένι- 
τιον οδν ημών έν ^αΤς άριστε ροίς μέρε.σι του Καφο^ 
λιχου , χατά ^ ^νηθες , «Ττα των 4π(^όπ^ 
χαθισθέντων (προιτείμων γάρ ήμΑς«Ις τδ «άθιαμα). Γοηιιιη 181)^81(101 «^896» (|αοϋ<Ιΐ8ΐιΐ8 ^ο11ο^υιωιι^1)ι18 
Ιΐ8ΐ)ίιί8 : ηΐΐ(ΐ6 8υ<|αοι (1ί6ΐ)ΐΐ9 Ιαϋ^Γ€8 τ6ΐιϋΐΐ6η(Ιο8 : 
υΐ^ί ΥΰΓΟ οοΠοςυΙυιιι (ΐ6η(](0 1黀ΐΐ08ΐ>ίιιιυ8^ ίι^ςιιϋ, 

Ιρ$6 ΙΙΟΐΐίβ 8<1β8(0» 81 ρΐ80€ΐ, 8€ φΐ^^(|(ΐ{(1 Α^ 8111100001 

(ίΙ)Ι 8ΜΧί^6Γϋ, <1ί€ί(ο : 1109 ςιιΙ(ΐ6αι \ά ΙϊϊκηΐΐίΓ ομ- 
ι]ίβιηα9. 

Ροϋΐ «ϋ^ιιοί (Ιίφβ 8Γ069|ΐϋ|• 4ΐ806α4ϊιηα8 1η€φη8- 
€9ΐΐΜη ι4>ί ηπρβΓςαοςαβ εοΠοοαϋ 6ΐΓ8ΐη(ΐ8• )ονοιι1πιιΐ8 
8οΐ€ΐη δρηιη Ηΐιι^ηι ^ρΐβΰορυιη :η1 ((βχίΓααι ι^6η6Γ8« 

118 18108 8&8ΐ(ΐ61ΐ(βΐη, 61 ΑπηβΙΐΙρΕ βρίβ^αρόβ 86<Ι60- 

168 .8ίη2(ΐ|08 8110 Ιθ(^• €οιηΐ|υ6 ηοβ 8(1 8ΐηΐ8ΐιιιπι 

6βΙΙβΤ8Η8, ρΓΟ Ι1Ι0Γ6 ΰθη8ί(ΐ6ΓΘ ]ΐΙ89Ί ίοίβ&βπίΐαδρ 

ιΐφίΐο 6θΐ\9β4ί>$βιιΐ6^<6ρ!86ορ1 ((ΐα'ιρρβ ρειπΜΐβ ίη 
£οη8688θ ηοιΙ)ί9 οβ6Γθ1)8ηΐ)^ φα1(ο ΐοαιροΓβ ιιΐΐιίΐ ούδ€\ς ούδ»ν\ ^ρΐ ούδενδς Ιλάλει μέχρι «ολλοΰ, ^Λη^Ο^ηο ςιιίδςΜίη 8(1 ?ιΗβηιιη αΙΐ8 (Ιβ Γβ ρΓοΓβΓβΐΜΐΙ, 
άλλα -χοινή έγένιτο σιωπή• Κ2ςοΟν-ώρα παρηλθ• 
«:λ8(9τη, εΙ«εν 6 βεωριεινδς ^η:ρδς τδν Καθολιχδν -έχουσα, δτι «1σ( τίνες, ο? λέγουσιν,δτι Ιάν δμο- 
λογήσωμεν δύο φύσεις 4ιΛ του Χρίστου, ού μόνον 
δτι Νεστοριανίσομεν, άλλα χα\ άντΙ Τριάδος -τετράδα 
χηρύζομεν• Κα\ θαυμάζω, ιτώς ούχ ήδυνήθησαν οΐ 
ταΟτα λέγοντες συνιδεΤν, δτι Νεστδριος ού διά τδ 
λέγειν ^ύο φύσΐις, χαθηρέΟη (τοϋτο γάρ λαμπρή χα\ 
διαπρυα^φ φαιν)| πάντες οΐ Οεοφδροι Πατέρες χη- 
ρύττουσιν - 4 μίν &γιος Κύριλλος ' Δύο τάς φύαεκ 
είναί φαμεν « ό δλ θεολόγος Γρηγόριος* φύσεις δύο, 
βεδς χα\ άνθρωπος* χα\ οΐ λοιιβοίΐ πάντες, ού; σοι 
«αρήγαγον μάρτυρας ανωτέρω)* ^Αλά^ά ιδ λέγειν β^ 60(ηιημηΒ βίίοιιΐίαιη 6Γ81• 1|[ΊΐαΓ ο5ί ]8ΐιι ρΙαΗ» 

ΐημίη ΐ6ηΐροη9 ρΓ9Βΐ6Γϋ886ΐ, Ιΐίβ ?6Γϋΐ8 66η6Γ8ί6Ι|Ι 

Τΐι«οΓΐ8ηυ$ 8ΐ1οΰυΙ(Α8 ΟΒΙ : 
Αυ(1ίνι .^οοβιΐ^αο β88β, ςυΐ <1ί(»η(, 9ΐ ^υ88 Ιη 

ΟίΓΙδίΟ η8ΐυΓ88 Γ.(Μΐαΐ«|8|Ι^(ΙΓ• ΠΟΙΙ «ηθ(Ιθ η08 Γ(Ι(υΓ08 
.ί^68(^Γί8η08> 86^ .6ΐί8ΐη ΤτΙΐμ,(8(ΐ8 1(||€0 ςυ8ΐ6ΓηΙο• 

;ΐ6ΐη ρΓ«Β4ί68ΐ(ΐΓ08• Αο ιπιτοΓ 6φΐΙϋ6|η (ΐνοη8ηι ρ8ε(θ9 
<|υΙ Ιΐ9Β6 (1ί€ΐιηΙ, ρ6Τ9ρ1(^6Γ6 ηοη ροΙυβΗηΙ, ιηίη1黀 
Νβ8ΐ0Γ(ΐιιη ρΓθρΐβΓ68 ϋ^ροείΐυπι Γυίδββ, (^110(1 (Ιΐ]89 
ιΐ8ΐυΓ88 <1ίο«ΐ6( (ΙιοοβπΙηι ΠΙαβίΓΐ 61 εΐ8Γ8 τοοβ 
<1ΙνΙηΙ Ρ81Τ68 αηίνβΓΒΐ ρ^(1ί(^η(. €7γΠΙιι8 ςοΙ(]6ΐη 
1ιΐ8 τογΙ)!» :1>υ38 ιΐ8ΐυΓ88 6886 <1ί€ίιηα8; Ογο^οποο 
Τ6Γ0 ΤΙιβοΙοβυΕ : Νι^ΐυΓΧ ()α«, Ββαβ 61 Ιιοίηο ; οα^ 
16Γϊς(ΐ« αιηιιοδι ςυο8 8η(6ΐι Ιίϋΐ ρΓΟίΙυχί (68ΐ68) ; 161 ΤϋΕΟΙΙΙΛΜ ΙΜ όίνίιι»ηι 5οοΓ8υιιι, ίΓκ<βηΐ(|αβ 560Γ»ιιιη Ιιυιηβηηιη- Ε;ι• 
ρΓορίβΓ 61 (ΙϋΟδ Οϋοβ, θΐ (1υο$ Οΐιπδίοβ 6886, Γαιίλ* 
Ιίΰοβ ίΙΙβ 8ΐ8ΐυ6ΐ>2( : αΐίπιη ΡίΠυω (!856 όβΠΓαιιβ, 
φΐί 0| 060 €1 ΡαΐΓ6 811; «ΙίυιηςυΙβχ ΥίΓβίηθ.Ουηιιι 

Οΐ) €9083111 61 58ηθΐ2Ιΐη ίΙΙαίη ΥίΓ^ΠΙβαΐ Τ0€8Γ6 ϋί'ί- 

ρ»Γ:ιιη ιιοΐ6ΐ)Αΐ. Οιιού »υΐοιη πΓιηίιηβ Ν<38ΐυπιΐ8 

υΐΐίΟΠβΠΙ 60ηΓ688ΐΙ8 8ίΐ• 831161118 Πΐβ ϋ^ΓϋΙιΐΒ ίη βρί• 
•ΐοΐη •<Ι ΕυΙθ|$ίυιιι Ιιίβ ίρβίβ Τ6Γΐ)ί8 ο$ΐ6ΐιϋίΙ : δίο 61 
ίιι 0.ΊΙΙ82 Ν:•8ΐ0Γϋ ; ςυβιηνίβ (1ιΐ38 η:αιΐΓ38, ιϋ$6Γίιη6η 
63Γηί8 η δβΓΐηοηί8 Ιικίίοβηβ, ϋίε»! (ηΠ» ιιβιηςιιβ 
η3ΐιΐΓ;ι 5υΓΐιιοιιί8 681, »):• οαηιίϋ), υιιίοηοιη Ιϋΐιΐ6ΐι 
ιιοΙ)ί&€αιιι ηοιι οοηΠίβΐΜΓ. Μθ8 βηΐιη Ιιίβ ιιιιίΐί8, υηυιη 
€ΙΐΓί8ΐιιιη, υηυιιι ΡΐΙίυιΐ), ηιιιιιη Οοιηίηυιη οοηΟΐβ- 
ηΐΜΓ. Α(Ι ί(Ι ν6Γ0, ςιιθ(1 8υΙ)]ί€ίΐιΐΓ, ΤΓίηίΐαΐ6ΐη Γογο τήν ϋε^αν, Χ2\ Ι^ί^ χι\ 4ν& μέρος «ήν Αν#|Μ8ΐ|ίνΐ|ν• 

Δι6 χα\ δύο υΙους, χα\ δύο χριστοΟς 6 εμβρόντητος 
έδογμάτ'.ζιν* &λλον υΐδν/τδν,έχ βίου χα\ Πατρός* χ&\ 
Αλλον τδν έχ της Παρθένου ιταραληρών.Διά τούτο χαΐ 
θ£οτόχον τήν άγίαν ΠαρΟένον χαλείν ούχ ή^ύλ<το• 
Ότι βλ τήν Ινωσιν ούχ ώμολόγει Νέστ^ριος* δηλιΙ 
6 &γιο; Κύριλλος Ιν τζ πρ6ς Ευλόγιον Ιπιστολ| 
γράφων έπ\ λέξεως οΟτως ' Έπ\ Νεστορίου, ιΛψ 
Ιέγει βύο φύσεις» τήν διαφορ^ή^ σημαίνΐιΐν της 
σιρχδς χαΊ τοϋ Ηβου Λόγου (έτίρα γ^^ρ ή ιοΰ Λ4γου 
φύσις, κα\ έτερα ή τίίς σαρχός}* άλλ' ούχ Ιτι τί;ν 
Ινωσιν ομολογεί μεθ* ημών. Έμ8ΐς γάρ Ινώααντις 
ταύτα, ίνα Χριστδν, Ινα Υιδν, Ινα Κύριον δμολο• 
γοΟμεν, Π€ρ\ δλ τοϋ λέγειν, δτι τετρίις ή Τρκί^ς. ςιΐ8ΐ6ΓηΊοιιβιπ, 81 (1ϋ3ΐ8 ιΐ3ΐυΓ38 ίη ΟΙκπ&Ιο οοηΟίβα• β Ιαταΐρ ιΐ δύο φύσει; δμολογήσομεν έπ\ του Χριατου» ι»αΓ, ρΓΟ ηοΙ)ΐ8 83ηοιυ!» ίΐΐβ νίΓ ΑΐΙΐ3η38ίυ8 88ΐί8Γ&- 
€161, ου]υ3 ίιι 6ρί8ΐοΙ& αϋ Ερί€ΐ6ΐυιιι €θΓίηΐΗΙ 6ρί- 
86οριιιη \ϊχο ίρ5• νοΓΐ» βυηΐ : ΙηΒΐ^ιιί ριιϋοΓβ 3ΐβ* 
6ί6ΐιιυΓ, ςιΓι τβΐ 8θΐ3 οοςίΐνΐίοηβ ρυΟΓυιιΐ, ρο856 

ρΓΟ Τπΐηΐ8ΐ6 β6Γί ςΐΙ3ΐ6ηΐίθη6ΐη, 8ί €0Γρα8 6880 

άύ ΙΙ«Γί3 ιΙίί'3ΐυΓ• 5ί €0Γρυ8, ίηςΗίυοΙ, αιιίυ8 6880 

8υΚ>8ΐ3Ιΐΐίφ (11630108 6Ι1ΙΙΙ 86ηΐΐ0116, ΤΓΐΐΐίΐ38 Ι113ΙΙ61 

ΤΓΐιΓιΙίλ8, ςαο<1 Ιιχο γαΓιο ιιίΙιίΐ6ί ρ6Γ68Γίηιιιη ΊιιΓ6Γ3ΐ• 
8ίιι Κιαιιΐ3ΐιυιιι (1ίε3ΐυυ8 ίΐΐιΐιΐ 6χ Μΐίία οοΓρα», ιΐ6- 

60886 681, 3Γκ]υί(1 Τηΐΐ{ΐ3ΐί 3€66ϋ6Γ6 ; <|Ι10(1 00Γρυ8 

ΗΙυιΙ 8θοιιιΐ(1υιιι 8υΙ)$ΐ3ηΐί3ΐη αΐι 63 8ίΙ 3ΐίοηυιιι. 
Ηχο €υιη ίΐϋ (ϋβυηΐ, ηοιι 60βίΐ3ηΐ ι^υο ρ3θΐο 86ίρ608 
οτοΠβιιΐ. Ν3ΐη 8ί ηΐ3χίιιΐ6 60Γρυ8 6Χ Μαπο ηοιι ο»8β 

(Ιί€3Πΐ, 86(1 6]ΐ1ϋ(ΐ6ΐυ 6001 56ΓΙΙΙΟΙΙΟ 801)81311118$ : ιΓιΙιΙ• 

ΙοηιΙιΐ08 (]ΐιοι1 νοΓβΓΐ 86 8ίιιιιιΐ3ηι, η6 86π1ίΓ6 νΐϋΰβη- ^ 

ΙΟΓ, ίϋ ίρ8ΐΙΙΙΙ ΰ08 ]υΧΐ;ΐ 86Ιΐΐ6ηΐί3ΊΙ 80301 (1Κ6Γ0 

€0η8ΐ3ΐ)Ιΐ, ιιίιιιίηιιη 68$ϋ (4ΐΐ3(6ηιίοπ6ΐη. Ουίρρο 
βίεοΐί ΡίΙιοβ , 86600(1010 (1θ6ΐπη3ΐη Ρηΐηιαι , €]ο8- 
ιίοιη 6Χ8ΐ$ΐ6η5 οιιηι ΡβίΓΟ 8οΙ)8ΐ3οΐί«, ηοη ίρ86 

Ρ316Γ 681, 80(1 ΡΐΙίοΟ 6001 ΡαίΓΟ €008θΙ>8ΐ3ΙΐΙί»ϋ8 

ϋΐ6ίΐ0Γ:ίΐ3 61 Ι1Ιμ(1 6θιΐ8υΙΐ8ΐ3ηΓΐ3ΐο δβηοοηί €θΓρο8 

ηοη 6ΓίΙ ίρ:)6 86Γ;00, 86(1 3ΐΐΟ(1 (|θί(Κ{3ΙΙΙ 6010 δϋΓ- 

ιηοηο. δι 3ΐίο(1' ς(ΐί(1ϋ3αι 681, ^3ο6 86θθΐΐ(Ιοπι ίρ808 

806Γ083Π6!.3 ΤΓίθίΐ38 6Γίΐ (|Οία6Γ1ΐίθ. Ν31ΙΙ Τ6Γ3 ρΐ3- 
ηΟ(|00 Ρ«γΓ6613, 61 6Χρ6Γ8 ίΠ« (Ιϊνί8ίθθί8 Τποίΐ38 
ηοΙΙααΐ Γ6ΐ'(^ρίΐ Α€6688ίθΐΐ6ΐη : 86(1 ίβία 3ΐΐ 618 ^Χ60- 
£1|313 Τγ1πι138. Ει (100 ρ30ΐΟ 0ίΐΓί8ΐί3θΙ ΟΓϋΟΐ» ςοί 
ϋΙίΟΓΟ ρΓ£ΐ6Γ ν6Γ0ΐη ^6001 6Χ602ΐΐ»Ιΐ1 ? ΒθΓ808 6ΐ αρκέσει ήμίν εΙς άπολογίανό έν άγίοις ^Αθανάσιος 
έν τ?) πρ>>ς Έπίχτητον τδν έπ£σχο«ον Κορίνθου έ«ι• 
στολή, τάδε χα:ά ^ήμα διεςιών* Έρυθριάσουαι δΙ 
μεγάλω;, οΐ χάν δλως ένΟυμηΟέντες δύνασθαι &ντ\ 
Τριάδος γενέσθαι τετράδα, βΐ λέγοιτο Ιχ Μαρίας 
είναι τδ σιομα. *Ομοοΰσιον μέν γάρ (φασίν) έΔν 
εΓπωμεν τδ σ(ομα τφ >δγ.«), μένει ή Τριά ,ούδΐν 
ξένον, εΙς αυτήν εισφερομένου του Αδγου. "Αν δλ 
άνθρώπινον εΓπωμεν τδ Ιχ Μαρ{ας σώμα, ά^άγχη 
ξένου δντο; χατ" ούσίαν '^ου σώματος, κροβθήχην 
γίνεσθαι. Ταύτα οΟτω λέγοντβς, ου νοουσιν, βπως 
έαυτοΙ; π^ριπίπτουσι. Κα\ γάρ χ2ν μή Ιχ Μαρίας 
λέγωσι τδ σώμα, άλλα όμοούσιον αύτφ τφ Αδγφ, 
ούδΐν ήττον δπερ υποκρίνονται, μή&ραώσπκρ φρο- 
νούντες νομισΟώσι, τούτο χατά τήν αύτιΐιν Ιννοιαν 
δειχθήσονται, λέγοντες τβτράδχ. Όσπιρ γάρ 4 Τ1>^ 
χατά τους Πατέρα; δμοούσιο; &^ τφ ΠατρΙ, ού< 
έστιν αύτδς δ Πατήρ, άλλα Υίδς πρδς τ^ν ΠβτΙρβ 
λέγετα*. ομοούσιο;, οΟτω τδ δμοούσιον οώμα το() 
Λόγου ούχ έσται αύτ^ς δ Λόγος, άλλ* Ιτβρον «ρδς 
τ^^ν Λόγον. Έτερου δδ δντος Ισται χατ* αύτοΐις ή 
αγία Τριά; τετράς. Ού γάρ ή αληθινή, »α\ βντως 
τελεία χα\ αδιαίρετος Τριάς δέχβται ινροσθήιεην» 
ά)Λ* ή ηαρόί τούτων έπινενοημένη. Κα\ «ώς -Ιτι 
Χριστιανο\, οΐ Ιτερον καρά τδν βντα βεδν Ιιηνοουν* 
τε; ; Πάλιν γάρ χι\ &ν τ^ Μρφ αύτων σοφίσματι 
τήν άφροσύνην αυτών Ιξεστι χαΟορ^ν• Ε{ διά τδ 
είναι χα\ λέγεσβαι Ιν ταϊς ΓροφοΙς Ιχ Μαρίας 
Ιο 3ΐΐ6Γ0 8ορΙιί5ΐη3ΐ6 8ΐο1ί•1ίΐ3ΐ6πι ΙρεοΓΟίπ ρ6Γ8ρί66Γ0 |> άνθρώπινον τδ σώμα τού Σωτηρος, νομίζουοιν άντ\ Ιί6ϋ1. 5ί ρΓομΙβΓ63, (|ΙΙΟΐΙ »ίΐ 3ΐ(}υ6 (ΙίοΟΙΟΓ ίη 836Π8 

1ιϊΐΐ(:Γί8 Ιιυιοαικιιιι 6Χ Ματί» 60Γρυ8 8βΓν3ΐθΓίς, ρΓΟ 

ΤΓίηίΐ3ΐ6 ()0»ΐ6ΠΐίθΙΐ6ΙΟ (Ηοί ρθ13θΙ, ν6ΐυΙ 36€6!>8ίθ(10 
ί3ςΐ3 ρΓορίϋΓ 6υΓρο8 ; ΟΗΐΙΐοαι 83η6 Γ3ΐ1θη1ΐΙΓ ΓΓ6;ΐ- 
Ιοιη 6Χα.'φΐ3πΐ6& ΟρΙΓιοί, 61 8Χΐ^Ιίηΐ3ηΐ65 3ΐί<|α(<1 3Γς6- 
ϋβ <1Ινίοίΐ3ΐί ρο886; ί^ηοπιηΐ (Ι6ηί(ΐ06, ηοη οΐ3ϋΐ|οΙ(Ι 
«666(16Γ61 (1ΙνίηΙΐ3ΐί δ(ΐΓθΐοη6ΐιι Γαοΐοοι 6886 63ηιυιιι; 
86(1 οΐ {6ηο8 ΙιιιηίΒηοιη Γ6ϋίη)6Γ6ΐ. 0αίη3πι ίςίιοΓ 
ορίοΑπίοΓ αβεοιιιριοηι 3 δοηιιοιίθ οοΓρπβ, βΐ νι\ίΩ- 
€31001,366688100610 311(10301 3(1 (ϋνίοιΐ3ΐ(ΐηι δΰΓπίοπί 
3ΐίθΓΓ6? Ν30Ι ρθΓΐ08 61 (]ήθι1 ΙΐΟΙ0300ΐη 6Γ3ΐ, 1113{ζ113 
ΟΟΐιΓί^ίΐ 36008Νίθ άο δ<>Γ(ηοηί8 ΟΟΐη 60 806ί6ΐ3ΐβ 36 

οηίοου. Οϋίρρο (16 οιθΓΐ3ΐί Γ36ΐυοι 681 ίιο;ιιοη3ΐ6, (Ιο 

30Ϊ0ΐαΙί ίαΟΙΟΠΙ 68( 5ρΊΓίΐΙΐα)6, (16 16ΓΓ3 ΟΠΟΟΙ δΟρΓΟ Τριάδος τετράδα λέγιαθαι, ώς προσθήκης γινομένης 
διά τ^^ σΐύμα, πολύ πλανώνται, τδ ποίημα δξιοουν^ 
τες τφ ποιητή , χα\ ύπονοοΟντες δύνασΟαι τήν 
θεότητα προσθήχην λαμβάνβιν • χαΐ ήγνόησαν, δτι 
οΰ διά προσθήχην θεότητος γέγονεσάρξό Λόγο;» 
άλλ' ίνα τ6 άνθρώπινον γένος λυτρώαηται. Ηώ; ^ν 
(,Γοντχι τδ διά του Λόγου ληφθέν σώμα χα\ ζΐιίοποιτ• 
Οέν, προσθήχην ς Ι; Ολότητα τι]) Λόγφ ιιο'.είν ; Μάλ- 
λον γάρ αύτ(Ρ τφ άνΟρωπίνφ προσθήκη μεγάλΐ] 
γέγονεν έχ τής του Λόγου πρδ; αύτδ χοινωνίας τ• 
κϊ\ ενώσεως. *Λπδ γάρ θνητού γέγονεν αθάνατο*, 
χα\ ψυχιχδν δν γέγονε πνευματιχδν, κα\ Ιχ τή:#γτ,ς 
γελό;χενον τ^ς οΟρανία; υπερέβη πύλα;. Ή μέντοι 
Τρι^ι;ς χα\ λαβόντο; έχ Μαρ;'ας σώ^Μΐ του Αμο^ [63 ΒϊδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. ΙΤΟ Ι Μ^Ι^ϊΠίβΛ & ?ο5 Αίγοΐ* Πβ^ήρ. ^ΑχήχίΜΐί πως 4 
μ^ηΜριος •Α0Λνά«α< ζ^λοι» ιινίων ϊΜψ^ χ»ί4ικ£- 
τ«ι των λ«γύ^ΐων ^μοοΰα^^ιον Τίξ» Λ^γψ -ί^ ^ώμβ ; 

«Μ^^ς 4ΐ;ΐ»ΐ«(;ιλΐΐ. Άλλα Χ%^τ9^ μίν 6 ϊερΐς *Α0*- ^ *0 ΚΑ&. Έμο\ τΐίϋς £οχιΐ, μή β£Ϊ#0αι ΐΐλιίον&ΐ 

Ό γάρ τψ άχίψ ΆΟανασΐφ π^ίσθήτΐΛ* (αΪι ^ϋ^»!• 
θκ\ς, ιΙγ« -είως ^^ΐ ^«>ν Χ^ισί^^νώ^ μοΙ^«ς ^ι»γ- 
χ£*#ιι £ιν^ ^οακΰτα. χαχΰΐβΰήβανη * της Ανοΐ^ς των 
4μ0&ύσιον τψ Α4γφ τ4 σώμα ψΙψθίψ^>ύ>•ί4ύν, %%\ 
*α,χράΖα άντϊ Τριάδος τΙ^ν βΐ^^ητ» γίν*ςρ5αι Χη^^ω- 
ίθύν«4ν, «ΰΐέ οΐθα τίνι των ίπϊ γτ^ς νΟν δνίοϊν έν- 

ΙιΙν^ΐελΙ^ν άλλλ 75αιρί|ϊγω;, χαΐ οΟχ ιΐϊΐμβλως* 3ί*1 δί4 
■εοδϊο τ&ν 1ν ράΟίΐ νουν βί^τών άγνβΦνίΐν ιΓ βοι 
&ΰκ«1 καν 2 ,ΐ να 7^1 Χ3ΐ\ Ιΐλως τή^ ίχι^^γ κλίγξαι 

τ^Ονμίον 

ϋ04> £ι^ν μα$Τ[^1 γιγΐνασιν 1| μίλλ^ν βργανα «ίς 
ΙΐΕώλ&ιαν πολλών, ΰΤοΐ Ι^ν £ Ο«ήλ«τος Χέ^^ρ^ς, ύ 
ΐίοΟ ^ρέννυ ΐΙ|ς *Αντιο;(«Ιας χρατή^ας τυραννιχώ;, 
^ μή φ«^β«\ς -Η) ν φά5¥θν«τα¥ Ιν^λΐ^ν^ ΐιτιχατί- 
ρΦΐ^ ^ κλανΰν *:νφλ^ ίν 4βφ, ιελΐίστου; της ι&- 

ΙλΜί'^ς }β»τικ^ήμνΐ9£» τ^Ομκ^ιν ^^{λων ΐΐοιίΐν, 
ίχ της ΐΕ>άνι;< έϊβκπρέψην ΐϊρΐς ΐ^]ν [άλΐ^0€ΐΛν. 
Τ«ΰτο γ4ρ *9ϊ^τη ϊβαΐ ή ττροεΙρΙα βι4τ&τϊ« *ύ Η ίκ 
τί^ς άχ^ήΐ »ύτ©ΐ3, ϊϊολϊί^ι 41 ιι^Ιον Ιχ ^ς χ«ρΙίας 

|(«χ<λΐνέμινι * Πορ$ύ8αύ^ Μ ^ώ^ ϋΡϋ^ΰτ /Ιον, 

4δί^ &4φφί^τ9* λίβονς^ 9ύ π^ίίς «Ιχο£α)ϋ]ν τοΐ> 
ζώνΐοςιήΐόΰ, πρί'ς τττώβ'ΐν βΐ μ^•ϊ:ιΐ, κοΑ ηρή^^ ' 
ΐταμμφ ιηΐλΐ^ν^ έμ<ίφλ«Γν Ιν ΐ| ,όΐφ της (ωΐ^ς άψρά- 
ιν>«βς Ιϊΐ6ΐιώδαχ«, χα\ ^ι4 λ^γον κ&\ β^^ γράφων μίαν 
^ΐνν τοΟ Έμμο(νί>ΐί*;λ Ηφχμέτισί • ξεδοιχώς μί^ 
Μΐρΐς ««ι τριάδος γίνηται ή Τρ\άζ * ο Οχ εννοώ ν , 
φςΐ4ΐιαν,4 Ι9λιο^ 1^1 "ώ τριΑς ηρΐ&ρημΰί <>£« 
ΐΜΐ τηςφύ^ως σημκντιχ^ν, Αλλ3ΐ τοΟ τ;οΐτ(Κ> των 
6ι&^«^^£βιν* Ηώς ο^ν ΙχΐΤν^ί συνηγιτττρΰϊία, ί)μών 
μί) ήί^ιϊ/?Ι^ΰύνιων ^π^ίΐταινν άνΐΐληφέναι. τ6ν τίβ 
θιβϋ ΛίγΐΥί 4Χλ* Ιΐί (ανΐψ ^τιοστή^βΦ^ι τδ ί^μέτι- 
ρ^ ; Κ*1 μί«ι* ΰ^ά*τι»5ΐν^ ΐ£^\ ΙνίΧ ΤΕ^ δογμΰτηζόν- 
^ΐύνπ^ Έμμανο'υήλ ; ΚΙ μΙ% ι>ζ> ^ x»»ν>^ς θβ^λ^γΐ^ 
Αίι&ι ^1, ϋ(ί;)ΐιι«ϊ !Μ?ηηα ^^φιι^ 6ΐ Μαία $ιΐϊΐφΒ«ιΙΐ« 

ηοηι ΐ ϋ^ϊΐ ρι,τΓϋϋΙβ !«€ΐιφΐ^Γ ο^Ι, *^ί ^^^^^ ^" ΤτΐΐιΙι&Ιΰ 
Ι>ΙΐΓΐηιΙ:ιβ Αίϊΐΐιΐ5^ϋΐΐΓ.. Αΐφΐ« 1ια<! ηιοιΐο Εϊ&ϋΐ ϋίΐιι» ίη 
Γ^ΐΙ^Ι^ ρΓΚτίΐΕΐιΐιΐΓ, !*3ΐ«Γ ίΙ1« Βοπηϋΐιΐι. Αΐι<]ίβ«μΐα 
ρΑϋίο Ϊ»#ιιΐ4ϋ ΑΐΙΐϊηιϋιι^ι ϋίτίηηηι /]ΐι^ηΐΐ1ΐΠ4 ζαΙ^ϋΐ 
«ρΐΓ3η«,0θ3 ΙΑΠ^^Ι, «)ΐη ΰ^ηταΒ ϋί»5ΐΐ£ηίΐ οβββ &ιιI}- 
&ΪΙ ; ίίειη : Νοώ εο|Ιι>ηΐ ^αο ρ&«^ΐΐΐ 8€ϊρ»ο4 βν«η•ηι« 
ΙίΐιΐριίΐϊΜΐ^ 6ί &ιιιΙΐθ8 το^&ι. £ι |ι;3ε^ (^υιϋ^ιη ΑΐΙΐΛ• 
ΐπιρί?ΐΑΐ«ιη εοηιιη ΐΰίίιΐΓβαθίϊΐυίί. 

^ Ιί0η6ϊΐι« ηαιι ΰ£ΐ6 <φιι<( .ιηιρΙΐΜπ Γβίΐΐΐ2!ίοη^. Νιιηι 
«|ϋί »ΑίΐΰΐίΐϊΓΐ ^η^ϊο νίΓο Αΐΐιαπϋΐα ΐκιη «αΐι, ιιιαιίο 

ϋΐφ, ^υΐ €0Γρα» 6]ιιιύ«ιη β<^&β €κπ) ^ηηοη^ ιιιΐ^ 
8(3ΐιτΐφ πο^λίϊΐϋΓ, οι ΐ[η9ΐ«πιΐΰΐ«6οη ίη Οϊνίβΐΐαΐφ^ 
1<κΰ Τηη»ΐ»ΐί5« ΰβπ βοιίιικϊ&ίϋ : ΐΐιΙηιίΓη υιοπιΐίαιη, 
η»0θΙίΐ 1€γΗ§ ^νΒΐκΙ€ί»ΐΐ| βΗ άϋ«ιι$ιιηΐί« «ΐ|ΐιϊιΙβΐιι 
11011 τίΐίβο* Οτιΐ^ ιιηι^ιι εαιίφίιΐΓΡ^, .ι«α οιηιι^ηο Μι- 
Ι»•ι $20-91; ποη Ϊ6|υηΐ, βιιΐ Ιϋρ^ιΙ ΐΙΙϊ ςιιίΐΐ€ΐίΐ, ιβιΙ^ 

ΏΚπΙβίΰ €ΐπιαι ΙηΐΙιηαϋΐ ΐ^ιιΟΓλίϊΐ: τνε« ίιιΰβΗΐ, «τ 
ΐΐΟΓΰρΙαιη [>ΰθ, ηαϋ!5<]υ« |Γ&ΐυηι ρτ^^ΐΐΙβΓίι, 6ΐ 6^ρ| 
ΓϋΓβϊη ΕΟΓΐΐιη ΰοι»Γιιΐ£ΐνβπ$ ; αιοιΐϋ ΙιΙ ΐΙΜ ρΐΐΰβ»!^^ 

^βΩΐΐΒ ΙιιιαίΑΐηιπι θίΐϋ* £ΐιΐΗ«-ι^4ί«€ίρυ1ίρ ΤϋΙ ίηβίΓα- 
ιη«ηΐ4 ροΙίΐΐ5, ΐϊιΐ πιτιΙιΟΓαιτι ρΰπιΐοίϋΐη. Ο^ϋΐ^ι^^η 
3ΐΐ0Γηϊΐϊ3{)ΙΗ£ ίΐΐβ βύνΐϊίίΐ», ςιιϊ Αηιίοϋίιΐΐΰ ιΚγοιιιιπι] 
|]«Γ ΐχΓ^ηηΙιΙΰΠΐ ιι1ιΐίίΐιιίυ§ πιιηίηΐθ ρπΰθ«ρΐιιιη ί1|ΐΐ4 
Γ6¥$Γΐιυ», ΐ|ΐιο 4ίαΗΐΡ : Εϋ«ι:ΓΐΙ}{Ιϋ| ^»ΐ ίη ϊΐίιΐΰΓΟ 
^«^α ΐ3ίϋΚ>πτ 6γτογϊ& ρι^Ι^ΐ^ ρΐϋτίιιιιι^ Ιιι «ΓΐΌΠίτη 
» Γ«€ΐ4 ι!βν(>(ΐιο« ?ΐ^, ίη ρ^ηιίοϊϋί Ιι^Γ^ΐΙιπηη ηιΙ* 
Ι6η)>ί1ίΐΰτ ρΓΏ6ΰίρΙυΐΐϋ; €αηι ί^ι^^^β άϊψι&η»ίη ύ^* 

ΙϊβΓβΙ, ηΐΠΐΙηΐΙΤΙ 3 Ε» 6ΓΓ0Ρϋ Λ0 Τ«>Π|ίΐΤ«ΙΙΙ (ίΐΤ«ΓÀÀ, 
ΟτίΟΐΙ <ϊπίΐί«[η ΰΐ ρΓΐΕ§ίΐΐ3ΙΙΙ» {μΑΪ4Ι« ΐΐ τ^Ο Π!Ϊ|Ι|||Ό- 

ΪΜΙ* Υβπιηη βΙ ΐΙ» «υΓίΙιαι, «1 πιαίιο αι^^Η * ^ψ4^ 
ι^βι^ΐιι Πθί ιη3ηιΙϋΙ&, 'μιαο Ιΐ^ ρΓ^^ίρΐαπΐ τ Ρ<^ 
ρϋτΙίΐΜ ΜΒβί ^η<^^€ά^ηι^η^^ «Ι τί«^ ρϋρΐί(α ϊί«ηιΙΙ#, ι^^- 
^Η$ νία Ιαρίύα^ίταουΐέβ^, ΐχ\ αρβηη• ιΙιμΤϊΙ, υΙ ηση Η 
βίπΑΰΐυΓβιη ιΐΐΐιικ *ιν1 ι«ϊπιρΐΗ βθΐϊ ροιίιι^ μΙ ηιΐ* 
ηιπι βι ο^οη^ΐοιιαπ μΙιΐΓίπηι, ΙίφΐϊΙΰΐ Ιη νΐι νΗιβ 
Ϋ^ψ ΜηιαηίΒ Βρ*Γ|ίΓ«ι, ΛιΙΐΟίΐιιβ ΐ^ίτΜβ «ι β^ημ^ίι 
Μ&ιιίΓαήΐ ΕαΐΓϊτηηιιϋι^ ηπααι ΐΓ««1ΐΐ]ιι^ Τ6πηΐ5 ηο 
Τπηίι>ιϊ&1θΰοηυ«ΐϋΓΐ»ΐ4> ΟΰΓθΐ; ΙΐλΐΐιΙ ΰο^Η^ηϋ ΐϋΝ 
^6Γι «Ιΐι ήΐιΜβιη νίιΙΐΐιΐΓ, ποιίϊβη ΤίίϋϊΐΐΙί^ (ΐΐΐΐΐ 1ΐ4τ« 
1ι«ΡθΒΐκηΐη€3ΐΐϋη«^ ιυΐιιτ^, §«4 ηιιηιβΗ ρβηοηι* 
Γΐιιη ν^Ι ίιγρα&α Βίαιη. Ομρ ι^1μ»γ ιηοΐΐο (οΙΙο^ΐΙ ίΙΙο 
ί|ϊϊΐ\ϊ«ίΓΗίθηϋΐη, αιίη η η* ιηίιιϊιυβ (οηίίΐΐ!Λίϊΐη? Ι*0ί 
8ΰΓΐϊ^οη6ΐη3Β3θΐηραΐ£ΐ£ ^τροιι»5ϊη,&θ(Ι ιιό»ιηηη1Ιίιιβ 
ί𠻀ΐρ5θ ϋοιιτιίΙιιΐ§Β«7 ΐιίϋ<)<ϊΐ|ΰ Βϋΐΐιιιΐΰηι* ενιιηι-' 
πϋΰΐίΐΐη ^ηη ιιηιητ !>)(ρτ»5ΐ3ξΐι^ €1 υηιιπι ί'ιΙιιιηιΤ 
ϋιιοϋ «Ι ηοτυ» »€' ν^παδ ϋΐ6 ϊΙΐ«ΐ}Ιίν|ΐι^ (τβϋ ιί«ίαη4 


οβ. εχχχιιι« 171 ΤΗΕΟΚΙΑΝΙ ΪΙΙ 

Ιιι β<«ηεΐ2ΐ ΤηηίϋιΙβ οοηΠίβίνΓ» (Ιβίικίΰ ηαΙιίΓΑ Ειη- Α '^ν πρ^ ημών όμολογουμίνην άνΟρωπ(νην φυ«ινΗ ιιιαηυοΠβ Ιιυηααηβ» .ςυ&ιη ηοβ οοπΟΐβιηυΓ, 2κ] 8υα$ 
ί1Ι&8 ΙΓ69 παίοΡΟΒ 3()]υηα3, ρΓΟ Τπηίΐ&ΐβ ςαηΐ6Γ• 
ΐιΐοηβιη Αβπ οοηϋΐαϋίι : ορΓιιηβ \ά ΐ]ϋ:(1οιη Γ&ΰίΐ. 
Ουίρρβ βε'φδοαι &ηίΩοίο&6 ρβΓίΐβςιιβ ββραΓαΙ βιΙ) υηο 
«ο!ο 060, ςΐ »(1 ορίηίοιιβηι ϋβ ρΙυπΐΜΐ3 άϋβ (ΙβΟβεΙίΙ. 
8Ίιι υη^ιιι (ΠνίιιίΐαΐΊβ ιΐΑΐϋΓαιη 6( ίρββ €0πΩΐ6ΐυΓ» 
<Ι(ΐα8(|υβ η»ΐθΓ48 ιιι Οΐιήβίο : υηΐίβη^ιιιι «ί ηιΐυΓΑ* 
ΠΙΠΙ ςιιηΙβΓηίο ρΓθΟΰί$θ2ΐΐυΓ, 80ΙΓ6 ϋοςυοο. Νβο ίΐβιη 
ββΓί ροΐ65ΐ, υΐΤηιιίΐ2ΐΙβ (ΐΟΒίβηιίοηϋΐη ΙιγροϋΐαΒίυηι, 

9||>9(1Η6 &1ΐ£Γίυ3 Ιΐ]Τρ08ΐ35ΐ8 30€6$8ίθη6 0υβΙΐ6Πΐυ$. 

Ηίδ (ΙίοΓΐ8 , θ€αΙο8 ββηβΓαΙίβ ίη δγΓυιιι ϋίαιη 6ρΙ- 
8€ορυιη εοιι]6£Ίΐ• €υιΐ)(|υβ νίϋβΓβΐ βυιιι νυΐΐα ίη Ι6γ• 
Γ&ιη ϋϋΟχο, ιΐ€ςιι&(|υ3Ίη 8υ8ρΊ€6Γβ, €οην6Γβυ8 »ϋ 
ΤΐιβΟΓΪαηυιη, ίηπα^Ι)»! 6ΐ, δγΓυηι υΐί 98ρΊθ6Γ6ΐ. ΑΙ , 
18, 57111111 ίιιΐαί(ΐΐ9» &υ1)Η8ΐΐ; «ι Λά ββηβΓΑΐβιη «ίΐ: ^^ ';6ν Ιΐυρον. Ό δ& βλέψα;, ύπκμβι^^αη* χαΐ φησι τώ Έμμανου^,λ ταΤς αύτον κροαθβΐς τριτταΐς φύ « 
σβΦΐ, συμπεραίνει άντ\ Τριάδος τβτράδ» γίνΜθαι, 
Αριστα τούτο ποιεί. Εύτέχνως γάρ χα\ έπιστη|«6νΐιΐς 
Αποσχοινίζει εαυτόν του μόνου βεοΰ, χα\ <1ς πολυθιΐάν 
Ιξοσΐραχίζεται• ΕΙ βέ μίαν θβότητος φύνιν ύμολ^ 
γε? χα\ αύτδ;» βύο δέ φύσεις έ«\ τοΟ Χριβτον, ούχ 
οίδα, πόθεν αύτφ ή τετράς των φύσεων 1ΐ6εΐ9ίρχε« 
ται. Υποστάσεων β* α3 τιτρά^, βιχα «ροσ6ήχΐ|ς 
ετέρας υποστάσεως, τήν Τριάδα νοείν, άμήχανον. 

Τούτων οΟτω (δηθέντων, ό Καθολιχλς νφΣύ|>φ 
έπισχόπφ ένητ^ισεν, *Ως ούν έώρα τούτον ι{ς γην 
Εχοντα τ6 δμμα χα\ μηβαμώς άνανεύοντα, βχραψλς 
πρ6ς τ6ν Θεωριανδν» ένένευεν α6τφ βλέψαι «ρ^ ΕβΙ, (ΙοοαΊηβ , ςυοϋ ίιΐδΐ^ηβιη 82ηοΐΗ2ΐ6ΐη Ιυϊΐη ίι>- 
ΐΰΓΓΟ^βιη; (ϋςυο οΙΐδΟΟΓΟ ηο Ιίϋί ^Γ&νβ 8ίΙ 6]υ3 
ίικΙίο&Γϋ δοΐιιΐίοηβιη. 

6ΕΝ, δί 0608 ίπίβΐΐβοΐυιιι ν^υ8 ιηίΙιΊ (ΙβϋβτίΙ» ηοη 
4Γ«να1)0Γ ΊΙΙ^ιη ϋΙ)ί 6χροη6Γ6• 

ΤΗΕΟΗ. 5ίιι( Ιιίο, νοίυΐ ίη Ιΐ3ΤροΐΙΐ68ί, ΐΗα ί($ιιο 
^;ιοΓιθΓ&, ςυ» ΐΑΟΐβη αηίυ8 ηα(0Γ2Β 8ΐη(, αυΗ 8€ΐΙίθ€ΐ« 
5ί ΙιοΓοηι υηυιη Ιη ίβπβιη εοηίβεοΓΟ» ρΐαηβ 1|{ηιΐυ»ι 
ϋΐυά (ΙηηΓυιη ηλίυΓ&Γυιη 6πΐ ^ Ι£ηί8, Ιηςη^ηι, ε( 
.&οΗ. Οβίηϋο Ιιοο υοίΐο Γ6ΐ{ςυί8 ιΙυο1>υ8 ηβοϋαη 
ί§ηΙΓΐ89 {ηΐ6ΓΓ0|{0| ςυοίολίη 8ίηΐ !ΐ3βθ Ί^ηίΐα ? Τή^ηβ, 
χ€α ρΓίυ8! ίη ρΓορίύΓ !|;ηΊ8 ηαΐαηπι ί&οΐ« βυηι 
^α&ΐοοΓ ! 

6ΕΝ• Ηυ]υ3 ίηΐ€ΓΓθ(;3ΐΙοπΊ3 βοΐυίίοηθίη βχροηλΐ ρ 
.3ο«ηη68 Γβ1ίβΊθ8ί88ΐιηυ8 6ρί8θορυ8 0683υηϋ• 

ΤΗΕΟΙΙ• Ουίϋ νβΓΟ 8&ηεΐίΐ3ΐί8 ΐυββ ρΓαϋβηΐία 
άίεί(? Ι^ηΙεοβ η3ΐυΓ3 ηιιηιβΓαηι βίνο (ΐυ^ηΐίΙαίΐΝΐι 
ΐΓίιιπι ίΠοΓΟίη &υχί(« 3ηποη? 

ΌΕΝ. ΜΊΙιί ςυί(ΐ6ΐιι ηοη αυχΊ88β νίϋεΙιΐΓ. 

ΤΗΕΟΙΙ• Αίςυί ρΗυ8 Ιιφο ιγΊα υηίυβ ΡΓααΐ ηαΐη- 
?3(, ηυαο Ίη οηο ϋυχ ηαΐηΓΧ εοοδρίοίυηΐυΓ. 

6ΕΝ• Ηοο ηυοςαβ Ίη €οηί683θ β3ΐ• 

ΤΗΕΟΚ. Μοη ί^ίΐαρ ββΐ η6€68δ6, Ιπηίΐαΐβαι ίΙΙο- 
ταπι ί(|;ηΊ8 νΊ ροΐίΟΓυπι» ΟβΗ ςυαίβΓηίοηβηι, ρΓορίοΓ 
■•ΚβΓβιη ΊΙΙ&ηι ηβίοΓΑΐη, νιιΐβΐίοοΐ Ί(|;ιιΊ8 ? 

.€ΕΝ. Νοη ββΐ η€0€8$β. 

ΤΙΙΕΟΑ• ΙηβρίΊαηΐ βΓ^ο, ςιιΊ ϋίοηηΐ, η6€688ΑΗβ 
ΑθΙ)ΐ8 ςυ&ΐ6ΓηΊοη6ηι ρΓΟ ΤΓΐηίΐΑΐβ €οηΑΐ€ηϋ&ιη, «Ι 
ιαιίυΓΑΒ ϋθ38 ίη ΟΙιΗβίο (Ιβιηυ8• 

ΗΙ8 ϋίαΐ8, 8(ΐΓ){βη8 ίΙΙο 57Γυ8 6ρί8εορυ3, ηηΐΐο 
ν6Γΐ>ο ρΓοΙβίο, €<Βη>€υΙο ειιπι 880βΓ(1οΐϋ)υ8 8υί8 

«£Γ638υ5 63ΐ. Ιηΐ6ΓΓΟ^»Ιυ8 &υΐ6ΐη α 8&ε6Γ(1θΓΐ1)Η8 

βυίδ, ευΓ ηίΐιΐΐ οηιη ρΙιΊΙοδορΙιο Ιουαίυβ 68361 : ηοη 
8ΊΙ)Ί ΙΙεβΓβ ίΐίχίΐ, Ίη ΑϋβπΑ β^ηοϋο άε Ιιιι|υ8πιοϋί 
Γ6ΐ)ΐΐ3 Ιοςαί, είηε ηΐ3η(1&ΐυ ρ>ΐΓί&Γε1ιχ 8υΊ• 

Τυηε βχ3υΓ£βη8 δίερίιιιηυβ (ΙοείοΓ αίΐ : ΙΙο(|;ο 
«&ηεΐΊ(&ΐειη νεβίηπι υΐ ραπιηιρεΓ ηιβ 8υϋίϋΐίβ. Ρθ8ΐ- 
<|090ΐ 61 οορίο ϋίεεη(ϋ ϋβία 681 : ΟιΓηΙαπι, ίηςυίΐ, 
1υϋίιιΐ3κΐι>(6Γ ^(Βρίΐ ρυεΓυΙαιη εϋοεεΓε, «ΊβϋϋΙφίε 
Ιρ8ί :0ί6Α/ρ/!ιβ. 18 βιαίβπι ηοΐεϋλΐ <Ιίε6Γ6« ΒιΐΓ8η8 Ια- 
€ΐίη•9{ί8ΐ6Γ αίεΐκιΐ ίρδΙ : Οίε ΑΙρΗα. 1% Υ6γο 8ίιηίΙίΐ6Γ πρ6; τ6ν ΚαΟολικόν ' Δέσποτα, έρώτιημα Ιχω «ρ^ 
τ)|ν μεγάλην άγιωσύνην σου, χαΐ παραχαλώ, μΙ) 
χατοχνήτ^ς εΙπεΙν μοι τήν τούτου λύσιν• 

Ό ΚΛβ. Έάν 6 βε^/ς δώσει μοι Ή^ν τούτου γνώ- 
σιν, ού χατοχνήσω ταύτι^ν ειπείν σοι« 

Ό ΘΕΩΡ. Έστωσαν ώς έν υποθέσει έντα09& 
ύπέρπυρα τρία, μιβς δντα φύσεως, χρυσον βηλο^ 
ότι. Έάν ο'ϋν τούτων £ν πυραχτήσω, Ισται «4»- 
τως τ6 πεπυραχτωμένον δύο φύσεων, λέγ«ο Ιή «υ• 
ρ6ς χα\ χρυσού. Είτα ένώσας τούτο τοΙς λοικοίς 
δυσ\ τοΓς μή πεπυραχτωμένοις, Ιρωτώ «όσα νυν 
είσι ταύτα τά ύπέρπυρα ; Τρ(α, ώς κρώην; ή διά 
τ^^ν φύσιν του πυρ6ς έγένοντο τέσσαρα ; 

Ό ΚΑΘ. Τούτου του ερωτήματος 6 εύλαβέστα- 
Ίος έπίσχοπος Κεσσουν(ου "Ιωάννης εΓπη τήν λύσιν. 

Ό ΘΕ(2Ρ. *Η σύνεσις δλ της άγιωσύνης σο» χί 
λέγει ; Ή φύσις του πυρ6ς ηΟξησε τόν Αριθμόν 
^τοι τ6 τιοσδν των τριών, ή οΟ ; 

Ό ΚΑΘ. 'Εμοιγε τέως δοχεΓ, δτι ο&χ ηΰξησεν. 

Ό ΘΕΩΡ. Κα\ μΐ^ν πρώην μιδς Ι^σαν φύαεως 
τά τρία, νυν\ δέ έν τψ έν\ δύο χαθορώνται φύαει;• 

Ό ΚΑΘ. 'Ομολογειται χα\ τούτο, 

*0 ΘΕΟΡ. Ούχ άνάγχη λοιτκδν τ)]ν τριάδα των 
ύπερπύρων τετράδα γενέσθαι διά τΙ^ν έτέραν φύβιν, 
ήτοι του τ.υρός ; 

Ό ΚΑΘ. Ούχ άνάγχη. 

*0 ΘΕΠΡ. Περιττολογούσιν άρα οΐ λέγοντες» *Α' 
νάγχη τετράδα άντι Τριάδος όμολογείν, ε( δύο φύσεις 
Ο Ιν τφ Χριστψ δώσομεν. 

Τούτων οΟτω ^ηΟέντων, 6 Σύρος Ιπίσχοπος άνα • 
στάς Ιξήλθε του άνωγαίου μετά των Ιερέων αυτού, 
μηδέν έπειπών. Έ/:ωτηθε\ς δέ καρά των αοτού (ε* 
ρέων, διά τί ούχ Ιλάλησάς τι πρδς τ6ν φιλόσοφον ; 
είπεν δτι, Ούχ Ιξεστί μοι έν άλλοτρι^ συν^ρ πε|Λ 
των τοιούτων λαλείν (1) άνευ του Ιμοϋ πατριάρχου. 

Έν τούτοις άναστά; Στέφανος ό διδάσχαλβς εΐια * 
Παραχαλώ τήν άγιωσύνην ^μων άχουσαί μου μι- 
χρόν. Ός δ^ επετράπη αύτ φ λαλήσαι, είπε* Διδά* 
σχαλό;τις ήρξατο μαθητεύειν παιδάριον, χαλ Ιλβγιν 
αύτφ. Είπε άΛρα. Τ6 δέ ούχ ήΟελεν εΙπεΙν. Κ«1 πά^ 
λιν ό διδάσχαλος Ιλεγεν αύτφ « Ε1«λ ά4φα* ΤλΆ (1) Ηαείοηυε 6()Ιϋο. ΡεΓ^ηηΐ ^είηάο εο(Ιίε68 Υ^ιίε^ηί. 173 ΟΤδΡϋΤΑΤΙΟ ϊ. 174 

ομοίως Ισιώγζα. Είτα αγανάχτησα; 6 διδάσκαλο; Λ βϋι^ϋαΐ. Τυπι Ιιιϋίιηη^^ίΑΐβΓ 8ΐθΐτΐ3θ))&η8 &ΐΐ ριιβΓυΙο: λέγει τζ^ ι»ιδαρ(φ, Διά τ( οΰ λέγβις; Τ6 δέ £φη, 
Φοβούμαι «ΙπιΓν άΛξρα^ Τνα μή με άναγχάο]); εΙιεβΣν 
χα\ τά έξης. Τούτο λέγω χάγώ, *ΕΛν όμολογήσωμβν 
6ύο φύσει; έν τω Χριστψ, &νάγχη πάντω; ήμ^ 
χα\ δύο Ινεργείας, χα\ δύο θελήματα εΕπεΙν χα\ Ισται 
ό εΤ% Χριστές θέλων χαΐ μή θέλων τδ α6τ6 χα\ Ιν 
ιτρδγμα, χα( τις μάχη χαΟ* έαυτου Εσται τφ έν( * 
δ ουδέ τφ τυχδντι άνθρώιηρ συμβήναι πρέπον ή 
ένδεχ^μενον εΓποι τις Αν. 

ΘΕΟΡ. Του λέγοντος δύο θελήματα άλλήλοις ενάν- 
τιου μένα, χα\ δύο ενεργείας μαχομένας άλλήλαις 
έν τφ έν\ Χριστφ, & διδάσκαλε, ουδέ άχοΰσαι ι:οσώς 
Ανεχύμεθα• £Τχε μένγάρ τλπεφυχέναι θέλειν ό σαρ- €υΓ ηοη ΙοςιιβηβΤ (|υΙ ΓεβροικΠί.ι'Α/ρΑα ϋί€6Γ€ 6χρα• 
Τ6β€0, ηο ηαβ (Ιοίηοερβ ο»\ΛΤ9ί$ ςιιοηυβ ΙίιΐβΓαε ρΓΟ- 
ιιυηΐί3Γ6 οθ£[39• ΕΛά^τη β%ο Γββροηδίοηβ ιιΐοΓ. Ναηι 
81 (1θ8ΐ8 1η ΟΗπβΙο ίϋΙβΙίηιιΐΓ ιιηΐυΓα^, ρΓ0Γ8ΐΐ8 ορο8 
6γ!ι (Ιυαβ ηυοςιιβ ^ίοβΓβ ορβΓοίίοηββ βΐ ϋυ38 νοίιιη- 
18(68 : αίςυβ ϊ\λ ιιηηβ 1<ΐ6ΐη(|υ6 €1ιή8ΐυ8 ιιηαιη βαιπ' 
^βπιςιιβ 76ΐη νοίβΐ 6( ηοΐβΐ, 61 ρυ^ηβ ηαχ^Αΐη &(!?6γ$ιι8 
86 ίρευσι υηί 8υ1)]60ΐο 6η^ : ςυο(Ι ηυίίίβηι ηβ 6υίΐΗ 
1)61 <ιυί(ΐ6ηι λοηιίηί βοοΙιΙβΓβ νβΐ οοη^^Γαιιιη νβΐ ρΓΟ- 
1)2ΐ)ίΐ6 ςπί^ρίΑΐη (ϋΐ6π(. 
ΤΗΕΚ. Εηπ) ςιΓι ώ'αιΐ ^ηαε ίηνίΰβηι εοηίΓοηαβ 

ΤθΙυη(«(68, 61 (]υ38 4Ί8€0Γ(]68 ίΐΐ €1ΐΓί$ΙΟ θρ6Γ2(Ιθ- 

η6δ, ο ϋοείΟΓ, ηβ ΐβηΐίβρβΓ ςυί(]6ηι αυιΙίΓβραιίβηιιΐΓ. 
Ν&ηι 61 ΐ]η&(6ηο8 Ιιοπιο τοίβηϋί ίβοοίΐαΐβ ρηΡίΙΊΐυηι χω6ε\ς Λύγος ώς άνθρωπος, τφ αύτφ θεΐχφ θελή- Β βηΐ ιπ69ΓηαΥαπι ΥβΓίιυπι ; ίΐΐί Ιλπιβη 8 νοίυηίαΐβ μάτι χινούμενύν τε χα\ τυπούμενον, ούχ έναντιού- 
μενον. Τ6 γάρ έχβίνου θέλειν, φησίν ό ΟεΤο; Γρη• 
γύριος, ουδέν ύπεναντίον θεψ, θεωΟέν δλον. Ε( δέ 
τεθέωτο,τ^ του θεοΟντος δηλονύτι συμφυΐ^ τεθέωτο* 
τό^θεουν χα\ θεούμενον, δύο πάντως άλλ* ούχ 
Ιν, εΓπερ των πρύς τι τύ τε θεουν χα\ τ6 θεούμε• 
νον. Τά δέ πρύς τι, πάντως άλλήλοις συνεισάγεσθαι 
«έφυχε, χα\ θατέρφ συνεπινοείσθαι θάτερον* είχε 
μέν ονν θέλημα φυσιχδν ώς άνθρωπος ό Σωτήρ, τφ 
αύτφ θεΤχφ θελήματι τυπούμενον, ούχ ενάντιου με« 
νον* ού γάρ ήναντέωται τιαντάπασι τφ Θε{φ τ6 φυσι- 
χ^» έπεί τ6ν ϋοιητήν αΐτιατέον πεποιηχύτα τ6 φύ• 
σει μαχύμενον• 

Ο 

Στέφανος ό δίδσσχαλο; είπε * Τήν μίαν ύπδστα- 

«IV δύο λέγειν θελήσεις Ιχειν, των αδυνάτων χα\ 
Αμήχανων χα\ απίθανων εστί. Πώς γάρ μβρισθήσε- 
ται ό εΤςχαθ' έαυτύν; 

βΕΟΡ. ΌμολογεΤς τ^ν Χριστών πεινήσαι χα\ δι- 
ψηααι χα\ νυστάξαι χα\ χοπιάσαι, ώς χατά άλή- 
Οειαν άνθρωπον δντα, ή ο& ; 

*0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Πώς γάρ οΟ ; "Ανθρωπος ων, 
χατά άλήθειαν, ού χατά φαντασίαν, είχε ταύτα. 

*0 ΘΕΩΡ. Λοιπδν, πεινών ήθελε φαγείν, χα\ δί- 
ψων ήθελε πιείν, χαΐ νυστάζων ύπνώσαι, Χχ\ τάλλα 
ωσαύτως ; 

Ό Δ1ΔΑΣΚ. Μάλιστα ήθελε, χα\ χαθ* δ βεδ;. Ινα 
ή αγία αύτοΰ σαρξ φάγη. 

*0 ΘΕΟΡ. Άλλως έξελάβου το χαθ' ^, οΰ χατά Ο 
τ6 χυρίως σημαινύμενον αύτου• Π).ήν ξψομαί σοι. 
Ήθελε, φής, χα\ χαθ* δ θεδς 7να ή αγία αύτοΰ 
βάρξφάγη; 

•Ο ΔΙΔΑΣΚ. Όρθύτατα λέγεις• 

*0 ΘΕΩΡ. Ή σαρξ αυτού ήτοι ή άνθρωπύτης 
αύτοΰ ήθελεν ίνα φάγ]^ ή θεύτης αυτού ; 

Ό Δ1ΛΑΣΚ. Ού. 

Ό ΘΕΩΡ. Ί*Η δέ θεδτης αύτου ήθελεν Ινα φάγη 
αύτη: 

ΌΔΙΔΑΣΚ. Άπαγε. 

Ό ΘΕΩΡ. Άρχ ούν τ£ έχ τούτον συνάγεται ; "Οτι 
«κΐ δύο, χα\ ούχ έναντιούμενα. *Η μέν γάρ σαρξ 
|||λΐ φαγε?ν χα\ πληρώσαι τά τ ρ οφ^ Μ^μι άγγεΙα αύ- ϋίνιηα ρ6πηον6ΐ)3(ηΓ 6Ι ΐηίοηη8ΐ)αΐαΓ, ηοη 3αΐ6ΐη 
Γ6ρο|[ηο1>3ΐ. Ναπιςυβ Ιιυπι&ηι τοΙαηΟβ, υΐ &Η ϋίνυβ 
6Γ620Γίυ8• 060 ηοη 8(Ιν6Γ8&1)8ΐΐυΓ, ςυία Ιοία (ΐ6ίΓι- 
€8ΐΙ)&(αΓ• Ουο<1 8*1 (1βίθ€2ΐΙ>8ΐυΓ, &Ι> ηηΊοη6 βϋΠίεβΐ 
011ΠΙ Οθο (ΐ6ί06&53ΐαΓ. ΙαηινβΓο (ΙβίίΙΰβηβ βΐ (ΙβίΩ- 
63ΐυο], άυο ρΓ0Γ8α3 ευηΐ, ηοη υηυπι ; ςυοηί»πι Γ6ΐ&- 
Ιΐν! ΙβΓΠΐιη! 8υηΐ (!6ίβε.ιη8 61 ϋβιίΐο^ΐυη : ΓβΙ&ΙίτΙ 
&υΐ6Π) ιβΓηιίπ! οηιηιηο Ιητΐ€6ΐη €θηη6οΐιιηιαΓ, 61 «1- 
ΐ6Γυπι ουιη βΙΐβΓΟ οο^ίΐηΐυΓ. Η9ΐΙ)ηίΙ Ι^^Ηογ ηιαυΓαΙβηι 
τοΙυηΐ&ΐ6Πΐ ιιΐ λοηιο 56Γν2(0Γ, (Ιίνίην !ρ$ί εοπΓοΓ- 
Π)6πι, ηοη »«)τ6Γ83ΐιΐ6Πΐ : ηβηι ({ηοά ιι^ΐυτϋ^ 681, 
ρΐΌΓβυε 060 ηοη &(Ιτ6Γ88(υΓ; «Ιίοςυίη €γ6&ιογ τε- 
ρΓ6})6ηϋ6η(Ιιΐ8 68861, ςυΐ η»ιυΓ& 8ίΙ)ί εοηίΓΑΓϊυηι 

6Γ6&8861. 

$ΐ^Ιιαηιΐ8 όοαοτ αίΐ : Αΐ(|α! Ιη υηίοα 1)]Γρο$(Α8ί 
(Ιυ88 ^ίϋΓπιαΓβ Υο1ιιηΐαΐ68, ίηιρο88ί1)ίΐ6, ΙηεχρΙίο- 
1)Ί16, 61 ίη€Γ6(1ίΙ)ϋ6 681. Ουί βηίαι ίΐ6Γίΐ ροΐ68ΐ, υίςιιί 
ηηυβ 6$1, Ίη 86 <1Ιν|(Ι&(αΓΐ 

ΤΜΕΟΑ. Ρ9(6Π8η6 ΟΙιπείυηι 68υη886, είΐίβεβ, 
(]0Γπιίι»νί8$6, 61 Γαϋ^αίαιη 6886, υ( Ιιοηιίη6ηι ν6Γυηι• 
η6€η6? 

ΟΟΟΤΟΚ. Ου1(1ιιΙ? Ηοηιο ςιιυιιι 68861, Ιικο οηιηίλ 
ν6Γ6, ηοη 86θυη(1υπ) ρ1ΐ8ηΐα8ί2ΐη, Ιιβϋυίΐ. 

ΤΗ£0ΚΙΑΝυ8. Νιιαι ι^ίΐυΓ 68υΓί6η8 €οπΐ6(ΐ6Γ6 
τοΐ6ΐ)3ΐ, 8Ίΐί6η8 νοΐ6ΐ)Αΐ 1)ίΙ)6Γβ , 8θπιηο ^ι^βνβίαε 

(ΙοΠηίΓβ, 61 09Β16Γ& 8ίπΐΊΗ(6Γ7 

00€ΤΟΚ. Μ;ιχΊηΐ6 νοΐ6ΐ)3ΐ, 6ΐ!8ηΐ ςυαίεηπδ 06(18, 
ηηε(3πι 6]ιΐ8 6&Γη6πι ε'ώο οΐί. 

ΤΗΕΟΚΙΑΝΙΙδ. ΑΓι16γ αεαηΜίεϋ (ϋοΐίοηβπ) ηκαΐό^ 
ηχι,ηοη 8υ(6ηι ]υχΐ9ΐ ίρ8!η8 πι^ι^ίε ρΓορΓίυιη 8ί(^ιιίίΙ- 
ΓΑΐαπ). ΜϋιίΙοηιίηα8 ΙΙϋ'ι οΙ)86ςιι&τ. Υοΐ6ΐ)3ΐ, αί$, 
6Γΐ8Π), ςυ2(6ηυ8 0608, 88η€ΐ«ηι ίρβίυβ 69ΐΓη6πι €ί1)0 
υΐί? 

006Τ0Β. Η6€ΐί88ίηΐ6 άίοΐε. 

ΤΗΕΟΚΙΑΝυδ. Α^ο νβΐΌ ο«Γθ 6]α8, δίνβ Ιιαιηβ- 
ηΙ(38, νοΐ6ΐ>9ΐη6 (11νίηί(9ΐ6πι ίρβιυε εϋ>ο υΐι ? 

ΟΟεΤΟΒ. Ιϋηΐηΐ6 βεηΐίυηι. 

ΤΗΕΟη. 0ίν1ιιίΐ88 &υ(6πι 6]υ8 νοΐ6ΐ)9*ιΐ6 ίρβη 
ιη3Π(1υ63Γ6? 

ΟΟεΤΟβ. Αρ3^6. 

ΤΗΕΟΒ. ΟυίιΙ 6γκο Ιιιηο οοηείυάίΐικ ? Νβη)ρ6 (Ιιιο 
6886, η6€ 8ί1>ί οοηΐΓ&πβ. Οαγο 6ηίηι τοΙεΙίΑΐ €0• 
ηΐ6ϋ6Γ6, η60 81181 τίΚ6Πΐ ςυ3ΐ8ΐ ί8π>6 6χίηοηί• 175 ΤΗΕΟΒΙΑΝΙ Π6 

ηβαιίβ βηίαι «Ιη^ηίΙιΐΓ ϋίνίιιίΐ«δ. Α *ίΐ<«<*ωΟίνρα τη ^εΙνί^νή ^«^^^ νΛ» 

φαγιΙνχα\ κ\ηρώ9αι τλ κρόφ^χα άΤΤ*^ *^^ 
«ενωΟΙντ»τή πβίντ^• ού γάρ χβνοϋται Μη;ς. 

ΌΑΙΑλ£Κ. Παν?&3^ηΜ. 

Ό ΘΕΟΡ. Ίδοϋ ή ηαγαγία αάρξ..αύτ«υ Ι^Οβλβν^ 
β^^9το(9κν εαυτής, ίν* ο6τφς ΐίπφ, ψαγε^ν, Ι^ήΜτ^ς 
οίτίί ή0•λ* Λβρ\•αύτής • κάλιν .ήθβλεν ή 6«ότΐ|ς Κνι 
ή ^ν^γίαι αυτής <χ4ιρξ φ^, χα\ ήθελαν ή άγ(&β&|ιξ 
φαγείν * 2€οΟ έι:^μ£νον τ^ άνΟρώκιγον α^χου ^- 
>ημα τψ 6β(φ αΰτου θιλήματι» 

*0 ΔΙΔΑΣΚ. Πώς «Ιπα; &ε( ούχ Ιξ(λ6μην τ6 «αβ* 
6 χατάτλ χύριοναΰτοΰ σημαιν^μβνον ; ΟΟΟΤΟΚ. Ηι^ε ήΐιίιΐβιη νοη»&ίηι&• 

ΤΙ1Ε0Κ; Ειΐ' β»η<ϊΐί$5ίιη3 ΟΙΐΓΐιΐιί €&γο νοίβίαιΐ οΐ» 
βιΓι,υΐ ίΐα (1Ίο2ΐιη, €οη56ΓνΒΐίοη6ΐη, €0πιβ(ΐ6Γ« ( ήυοϋ 
ηιιΊϋοηι ϋίνίιΓκΑ» &ΊΙ)ί Ιρβί ηοΐ€ΐ>)1. Ηιιγ&ιι8 (ΙίτίιΓιΐΛβ 
το1<:Ι);ιΐ, 89ηοΐί8ξίιη3ίη ΥογΙΗ οηιοιη είΐΜ> ιιϋ; βί- 
08ΓΟ Ιρβηιηοι %Όΐ6ΐ)ΐιΐ οοιηοίΙβΓΟ. Εη Ιϋ)1 ιΐ4 Ιιυιηιη» 
€Ηη8ΐί νοίυηΐλ» (ΙίνίΐΜΒ βιΐφΐηβΐ οΐΜβοαπιΙβΙ^Ι. 

ΟΟϋΤΟΙΙ. βιΐΓ ()1χί9ϋ» ιηβ (ϋοΐίοηβαι ηπαίβηΗ• 
]ίΛ\ιύ ιΐ5ΐΐΓρ35(6 ρΓοαι «](ΐ8 ρπιύ»Ηυ9 $Ι(;οί0οαΐυ9 

ΊΓΐΤ 

ΤΙΙΕΟΚ. Οιιί^ι (1ίχί5ΐΙ» φίλίβηαβ 1>60ΐ» ναΐΐ €θΐηβ• 
<ΙβΓ6« Νβηι Γοβρββ ναΐΐ οοηιβιΙβΓβ , ηιι^ίβηυβ «8ΐιΗΐ : Ό ΘΕΟΡ. *Οτι εΙΐΜΐς χα6* δ βεδς 0^λ(^ φαγβΐν • 
χατ' έχ&Ινο γάρ θέλβι. φαγ&Ιν, χαΟ' δ ι»ινφ ' «•ι^ 68ΙΙΠΙ &ιΐ(6ΐη ηοη φΐ»ΐ6ΐΐ(ΐ8 Οβυβ, Β€(1ςιΐ8ΐ€ΐιιι•Ιιαιηο. Β βλ ού χαΟ* Ι β£6ς, ΑΧλ^^ χαΟ' 9 Ανθρωπος. ΟΟβΤΟΚ. Ποο ς«ιΙ<Ιβιιι οπιηοβ 86ΐαα(« 

ΤΗΕΟΚ. ΑΙΐΐ' νότο» Μΐί&ΙΙΟ ΙΐΙΐΙ ρ€Γ8ΙΙ2$ίΐ1ΙΙΙ8 , 

•θοείοΓ, ιιΐ ϋα38 ί^ίβλΓίβ Ιΐ| Εηιηίληιιείβ νοίυηίαΐββι 
Μη άίνΙηοΓυιη ςαοςύβ βΓ&ειι1θΓαηι ΐι64ΐίιηοηί8 γ6• 
(|υΐΓί8? 
ΟΟϋΤΟΙΙ. 81 8οηιΐ8π 6οπρΐυΓ88 ίυ56ΐηυΓ^ ΐ|αΜ 

ίη ίρ8ί8 ^ΪΙΛ 3Κ16Π1& Ι816Ι, βΐ ΐρ82Β άΰ Μ^, €ΐΐή8ΐυ8 

αΙΙ» ί€$ΐΛηΐηΓ *, ηβςβδβο 68ΐ ιιιϋίΓΟ ιιυ!ίΙ ϋβ Ιιο€ (Ιο- 
«Ηπηχ €8ρίΐ6 Ιο^οβυΐοΓ• 

ΙΗΕΟΚ. 5ΰη)ΐ8Γ6 ΐ£ΐΐιΐΓΤ6Γ5α Ιΐίκο: ΥίΤΗΜίαηΐΜ 
ηση ιί^χΙ β^ο νοίο^ $€ά Λΐεαι ίη *. ΟβίιιιΙβ 61 ϋΐ» : 
^ΥοίΗίΙ Λαη$ ιη ΟαϋΙίΰαΐΛ ΪΓβ**. ΐχρίοηΐυηι 681 
ίρ8αιηΎ0ΐηΊί>8βίΙ1α€ ΐΓβ, (|υ2ΐ6ηα8 ιΜ ηοη €Γ8ΐ•Μαη ΌΔ1ΔΑ£Κ. ΠΑ91 θήλον τούτο. 

Ό ΘΕΟΡ. ΊΙ δή ; ««πχίχαμέν α8, (ΟΙάαχα^, Ιύο 
Οιλήματα δμολογβΐν έη\ του ΈμμανοιΗ^ ^| Μ βηι 
χα\ τών Ιχ των θβίων λογίων μαρτυριών ; 

Ό ΔΙΔΑΣΚ.ΈΙ έρ£υν9ν τάς Γραφ&ς Ιχιλιό^θ^ 
μ8ν, έν αύτο^Ις γάρ &9τιν ή αΙώνιος ζω^, χα\ 1χ«1νβ( 
(Ιοιν αΐ μαρτνρονσοί α$ρΙ έμοϋψ φη9\ν 6 Χριατ^« 
άναγχαΐόν έοτιν άχοΰσαι τΙ η€ρ\ του Χ8φαλα(ο» 
τούτου βιαγορίύουσιν. 

Ό θεαΡ« Έρεΰνηβον λοιπόν τ6, ΠΛΙιτ οϋ^ άς 
έγώ θέΛω, ΛΛΧ ώς σύ * <Ττα χα\ τό, ΉΰέΛψητ 
ό Ίησους 9ΐσβΛθβϊτ εΙς τ^ι^ 'ΓοΛιΛαΙατ. Πρ^ 
δηλονβΐ δτιχαθ* 8 ούχ ήν έχιΤ» ή(><λη9χν εΙβέλ- «Γ2( αυιβιη ίΐιί ςΜ8ΐΰηϋ5 Ηοιηο; ηαπι ςυβίβιιιιβ Οουβ, ^ Οβίν (1) οΰχ ήν 5έ άνθρωχδτητι• θβάτητι γ^ «ύΐι- 

ν6ς ά^ϊΐΐβτη• *Αρα ούν χαΟό Ανθρωπος, χαΐ ο^ ιμΜ 
Θ86;, ηθέληα8ν 8ΐ98λθβΓνι* χαΙΟχλητιχ^ΐ^νχαλ χαθΙ 
Ανθρωπος• Κ^α\ έτ^ρωθ( - θέλω βπου ιΐμλ &γώ| χαΙ 
αυτοί ώΐΐν. ΕΙ χαθ6 βιός ό Χρίοτδς, ΟιιΙρ «6 «ον 
Ιστιν (ου γάρ 1ντ<$πφ χαθ6Θβό;)• 6πΙρ 51 τ6 «β« 
[τόπου] αδύνατον τήν χτιατ4|ν ύπ&ρχ|ΐν φύβιν* 6ρα 
χαθ6 Ανθρωπο; θέλβι, Γνα δχρυ έβτ\, χαΐ αΰτο\ «η• 
Κα\ θβλητιχός ήν α&τός χα\ χαθ6 .Ανθρωπος. Κο]1 
άλλαχου πάλιν* Έλθών €Χς .τόν τ^πον ^Ιηα, Δ4ώ* 
χαΐ Κ6ωχαν αίιτφ οίνον μ8τΑ χολής μκμιγμίνον* 
χα\ γευαάμβνο;» ούχ ήθβλβ π»1ν. ΚατΑ ιηΐβν αύτοο 
μέρος «Γπη; αύτ6ν διψήααι ; ΕΙ μ^ν χατΑ ^ν θ8^ ηυ8<|υ&ιη «ιοη 6γ&^ η^^ιι^ ϋίνίηίΐβΐβ οιΐ8(|η8ΐη ιιΙ>6^1« 
ΪΓ|ζρ ((υ»ΐ6ΐιιΐ8 Ιιοιιιο, ηοη ηιαίβηιιβ 06υ8, Ιο^Γβϋί 
νοίαΐΐ: ΑΐΙβοςυβ νοίυηίαΐβ ρΓ«(ϋΐυ8 βΓ^ι,οΓίΑΐη ςν^- 
Ιβοαβ €Γ»Ι Ι^οιηο. Ιΐ«ιη Αΐϋ>ί : ΥοΙο, ίηςυίι, ιιΐ υ1)ί 
8ΐιπτ ^0, ^ι ίρ8ί 8(ηΐ.8ί (|υαΐ6ηα8 €ΙΐΓί8ΐιΐ8 €81 ϋβυβ^ 
βηρή ϋΐαϋ» ηϋϊ, 681 ((|υΗΐβιιυ8 οηίαι 06υ8 68ΐ» ίη 
Ιηεο ηοη 681) ; Ωβη ηοςαίι, ιι( ιι&ΐιιη €Γ63|& 8υρΓ8 
1(ΐ6πι ί11υ<1, ϋ1>ί, 8ΐΐ : 88ηβ, ςυΑΐ6ΐιυ8 Ηοηιο 6»(, 
νιιΐΐιιΐ αΙ>ί 8ίΐ, 11>1(ΐ6πι 6ΐ ϊρ8ί 8ίηΙ» Α(}6οςιΐ6 νρΐιιιι• 
1&Ι6 ρΓ3&(Ιίΐυ8 6Γλΐ, 611310 αα&ΐ6ΐΐϋ8 βΓΜΐ Ιιοηιο. ϋΐΙΓ• 

808 »1ίΙ)ί : εηΠ) ▼6ηί8$6ΐ «ά 1θ6ΐΙΙΙΙ» 8Ι(ίΓ6 86 (Ιίχίι; 

61 οϋΐυΙ^ηιαι 6ί νίηαιη ΓοΙΙο^ ηιΐ8ΐυπι« ^ιια ^υ8ΐ;ιΙο, 
ηυο τοίυίΐ ί)ίΙ)6Γ6. δ6€απιΙααι ςυαιη ρηΓίβια ί]>8ίιΐ8 τητα, εμπαθής Ενται ή θιί^της αύτου« «^ΟΜ^ς χατά 
<Ιίχ|ίΓί8 6νηι 8ΐϋί8β6?ΒΙ 8θ€ϋη(1υιη ιΙί?ίΜίΙα^6ΐιι,8(Γ6• φύσιν (φΐβμένη * βΐ δέ χατΑ τήνΆνθρωπθτητ«,αρβ 
6ΐίΙ>υ8 6ΓίΙ οΙ)αοχΙ» ά1τίη1ΐ88 βίυ8, <|η36 η81ΙΙΤ3 8υ8 χαθό Ιβίψησε, χατ* λχβίνο χα\ τδ αχατάλληλον τ|| ροΐϋπι ορρ64Ίν6ηΐ : 8ίη (|υο8ι1 ΙιαιηΑηίΐΑίοιιι, βιηο 
Ι|υ8ΐ6ΐλα8 8ίΐϋι, 68ΐ6ηα5 ςυοιΙ ηλίοΓί» ηρκ €οηΥ6ηίβ• 
ΚμιΙ» ϋίΙ>6Γ6 οοΐυίι : ΟΓΑίςυο νοίιιηίαΐβ ρΓ96ϋίΐυ8 Ιιίοιη, 
6ΐί3ηι ςυ&ΐ6ΐια8 6ί8( Ιιο/ηο• Ει &ΗΙ)Ι ϋίααΐΓ : 6ίΓ- 
ςαα)ί1>8ΐ ίιι Ο^ΙίΙβΑ Ι6&υ8. Νοη βηίηι ^αϋφ8η^ 0ΐ>ίΓ6 
νοΙρΙ)&(9 ([ηό(1 6ΐιηι ^υ^^x^ 8(1 η6€6ηι ΐ|υχΓ6Γ6ηΐ. .51 
€ΐΓ€υπι1ιΙο ΰαπιΐβ ιΐ8ΐυΓ« €οηιρ6ΐί(, ηοιι 6ί ]υη6ΐ» ίη 
6»ϋ6ηι Ιιγρα8ΐ48ί ϋίνίηίΐ8ΐί8 : υιιηίΓυιιι <|ΐΐ8ΐ€ηυ8 
6Γ91 Ιιοπιο, ίϋ6ΐΜ ίη ϋλΐίίχα €ίΓΰαιηαηι1)αΙ;ιιΐ8, ^ιι« 
4ΐ£8Ηΐ ο1>Ίγ6 ηοη νοΙυΗ» 61 ί(1ΰπι το1υπΐ8(6 ρη6^ίΐ08 

^ ^ο^η. ▼, 59. * ΜακΙι. 'χχνι, 39. *<» ^04η. ι, 43. αχατάλληλον τ|| 
^φύ9€( ούχ ήθ8λ8 πιεΤν* χα\ θχΧητιχός ήν ό α6τ6; 
χα\ χαθδ Ανθρωπος. Κα\ Αλλαχου γι^η * Κα\ 8»ρι• 
βπάτει 6 Ίητους έν %^ Γαλιλαίφ. Ού γΑρ ήθ4λ&ν Η 
τ|ί *1ουβα{^ περιπατβΐν, δτι έ(ήτοι*ν4ίύτ^ οΐ 1οιι• 
δαΐοι άποχτεΤναι. ΕΙ τής βαρχδς φύαιι 6 ιΐ8ρ{»βιτος« 
άλλ* ού νή; χαθ* ύπδαττασιν ήνωμέν«^ αΰτ} 08άτΐ|• 
τος, Αρα χαθ^ Ανθρωπος <6 αυτός 4ν «^ Γαλιλαίοι 
πβριπατών^ ούχ ή'θελβν έν ?9 *ΙουΑα{^ κιριιηηιΐν• 
χα\ θίλητιχό; ήν δ αύτδς χα^ χαθ^ Αν6ρ«8ΐΜς« Καΐ 
έχέρωθι * Κά«9Ϊ98^ έζβΛθόψτες^ Λβρ^Μ^φέΛτη %\) Η8€ΐ6ηυ8 Υνΐιαιοί €θϋί€68 ΐ8οαη8πι βχρίβηΐ. ΡβΓ^ιΐ ροΓΓΟ οάΚΊο» 177 ΟΙδΡϋΤΑΤΙΟΙ. Π8 

ΒίΛΧηςΓαΛιΛαΙας, γχι\ο^\^%^^ 1$α. τις γνψ. Α βΓ«*, ^Γ>3)η ςΐίβίβηιιβ βΓ»1 Ιιοηιο. Εΐ «ΙΙϋΙ ί /ΐΛ/ί< ί?^ΓΛ5ΐ Κ«\ ιιάλιν έτέρωβι • ΚάκεΊΟ^ άταστάς άχτίΛθεν 
βίς νϋδρια Τύρου, κάί ίιδώτος, ΜβΙ έΙσεΧύ^ν 
£ΐθ τ^'ΰΐΐίΐαγ, ούδένμ ^ϋ^Λβ .γτώταί,^ χαΐ ούχ 
^^/ίι/9^ή&η ΛαΰεΊγ. ΫΛ χαθ6 θ«6ς 6- Χριστή δΰναμι; 
!^ν α06υκ($7τατος» χαΟδβ^ Ανθρωτΐος, άβΟένβια (^1 
Τ^ρ έοται^^,. φ4ΐο(Ιν δ θ(?σ; ^Απόστολος, έξ 
ασθενείας " άΧΙά ζζ έχ, δυτάμεο^ς Βεον) * ΒίβΛ 
ΎϋβΧΛ άνΟρωτης, χαΧ ού χαΟ^ Θβ^ς, εΙτξλΟών ιΐς οΐ- 
χ(αν ούκ ήΟ&λ«ν Ζνα τι^ γνψ, χα\ ούχ ήδυνήθη λα- 
0&Ζν * χα\ θελη'ίιχ^ς ^ν ό αυτός χα\ χαΜ Ανθρωπος. 
ΚαΙάλλαχϋΟ φησκ * ΚαΙ ΛροσηΛθοτ αϋτφ οΐ μαθι\τ 
,ταϊ αύτον^ Λέγοντες• Που θέΛεις άχεΛΟόντες 
έτοιμάσωμέν σοι φαχεΊν τό Πάσχα ; ΕΙ ή βρωσις 
του Πά^χα των ύπ6 νόμον έατί, γέγονε β& ό Κύ- 
^ΜΚ Χβι06 &νΟρωπος, &λλ* ού χαιθ6 Θ&6ς 0x6 ν<$μον - 
βίψα χαΧί^ Ανθρωπος, !^θελ< φαγείν τ6 Πάτχβ « χα\ 
θ<λΐ}Τ{χός Ι^ν 6 αύτδς χαΥ χαθό άνθρωπο;. Κα\ μυ• 
ρΓα Αλλα έν τοΓς ΙεροΤς λογίοις βύρήσεις ,^ιχνόντα 
τ^ν *βμμανου^«λ θελ;ητιχδν χα\ χαθ6 Ανθρωπος» 

*0 ΔΙΔΑΣΚ. Πώς όφείλομεν λέγειν τ&ς θελήσεις; 
φυΦίχάς, ή ύπο^τατιχΑς; 

'ΟβεΟΡ. Φυσιχάς* εΐ γάρ ΰποστατιχίς εΓτΗομ&ν 
τάς θελήσεις, ι5ώ(}ομεν έπ\ της Αγ(ας Τριάδος τρεΙς 
0«λήσεις, διότι τρεΤς ύποντΑσεις ε1φ(ν• *Οσπερ ουν 
μ(α θέλησις 1π\ της Αγίας Τριάδος, δ:^ι μ{α φύβις* 
αδτω δύο θελήσεις ΙπΙ του Χρίστου, διότι δυο φύσεις 
βίαΐν» ώς δεδήλωται» 

*0 ΔΙΔΑΣΚ. Σφόδρα με ώφέλησας έχ του παρα- 
δείγματος της Αγ(ας Τριάδος * χα\ πέπεισμαι, ότι 
^^οαιχ^ν όφείλομεν λέγειν τ& θέλημα, ούχ ύποστατ^- 
ΐΒΟν•Έπε\ ο3ν δύο φύσεις δίδομεν έπΙ του Χρίστου, 
Ιξ Ανάγχιι^ς χαΐ δύο θελήματα συνομολογήσομ&ν> 
θβΤόν τε χα\ Ανθρώπινον. 

*0 ΘΕΟΡ. Άν6ρώπι\ον δε? θέλημα νοεΥν» ού τ6 
γνβιμιχ&ν, ή προαιρετιχδν, άλλα τδ φυσιχ^ν μόνον. 

'Ο ΑΙΔΑΙΚ. Κα\ τί Ιση φυσιχδν θέλημα » χα\ τ( 
«ροαιρετιχόν; 

*0 ΘΕίΙΡ. Φυσιχ£»ν θέλημα έστι δύναμις του χατά 
φύβιν δντος όρεχτιχή, χα\ των ουσιωδώς τ{ φύσει 
«ροσόντων συνεχτιχή πάντων Ιδιωμάτων, χαθ* ήν 
Α2\ τφ φύσει, θελητιχφ τ6 πεφυχέναι θέλειν Ιμπέ ΟαψαανΛ ρεΠταηύ^αηί ", ρ6ΰ Ιϋ ςυβιηςιι;ιιη κΐΓθ το^ 
Ιϋΐηΐ. Ιΐ6ΐη »Ηο Ιοοο : Ιηάε ηχοηΜ αΗίι αά Τι/τί&ίάΟ' 
ηί$ηη€ βη€$^ ϋ άοηινηι ιηρτ€αη$^ ηειηΐηείη ϋίοΐη νο- 
Μαί: ηεηηε ίαραη Ιαϋτεροίεταί **• δί ΟΙιηείιιβ• <|ΐΐ!ΐ- 
ιβηυε βηΐ Ρβυε, ροίβηϋβ |>6Γ 86 ^υΐΜίείβηβ 6ΐ«(; <Ι 
ίιιΟπηίΐΑ9»ςαλΐ6θΐι«Ιιοιήο (/ίτ^Ι (πιπ/ίχχε μ/, ΙηηιιΙΐ 
Αρθ8ΐο1υ8, €Χ {ηβτηιϊίαίε^ νίνίΐ Ιατηεη ροί€$ΐαίε άΐνί- 
ηα ") ; €ΐ%ο ιιυ&ίβηα» Ιιοιηο, ηοη (|09ΐ6ηυ8 0609 βΓβΐ; 
(Ιοιηαιη Ιη^Γ^δβαβ, ηβηοΐηβηι Μ εοίΓβ τοίβίκλί ; η€(|ΐιβ 
ΐΑΐηι^η Ιαΐ6Τ6ροΐ6Γ3( : «ϋβοςαβ τοίιιηϋΐΐβ ρΓ^ιΙίΐηδβηΙ 
ί(ΐ6ΐη, βΐΊαπι ςιΐ3ΐ€ηυ8 6Γ31 Ιιοαιο. ΑΙιΙμ ςαοςυβ' άίό* 
Ι4ΙΓ : Ε( ύ€ΰ€ί$εΐβ ι/ι>φ»/Ι, άιαηίε* : Οαο ηο$ αΐίίτ'ε 
ηε, εί γαιεΗα ηιαηίΙηταηάΛΐ» ράνατε *^ ? $Ί πηλίκΐαβαϋο 
Ρ;*8€ΐ)8ΐί8 8()8αΙ>]βοΐθ8 ΙβςΙ ρβηΐηβΐ, Οοιηίηιίβ βϋΐβιη 
^ ΐ]υ8ΐβηυβ Ιιοιηο, ηοη ςιι»ι«ηυ> Οβυι βι^ι, Ιβςί 3θΙ^6- 
€ΐα8 Γυίι : 6Γ(^οςιι.ιΐ6ΐιιι$οηΐ Ιιοιηο, ρα8€ΐΐ8 πϊ2ΐηϋιι• 
€ηΓ6 νοΙυΗ. Εΐ βηΐ ί(Ιοπι νοίϋΐιίαίο ρι^ιΙΙΐυβ, βιί&ιη 
ςιΐΑΐ6ηυ8 6Γ&1 Ιιοιηο. ΚβρβΗββ 6( 8Γΐ8 88ΰΓί8 1η ογαοιη 
Ιί8 ίηΩιιίΐ8, ςυχ Εηιπι&ηο^Ιβη) ΥοΙιιηίΑΐβ ρπΒ^^ιυιη 
Γιή$80 (ίεπιοηδίΓΑπί, οΓιαπι ςιΐ8ΐβηιΐ8 €Γ2ίΐ Ιιοιηο. 

Μ)ΟΤΟΙ\. ΟυΙηαιη τοίυηίαΐι^ ορρεΙΙΰΓο (ΙβΙΐ6Πΐυ8? 
ηαΐυΓ9ΐ€$, 8η 1ΐ]τρο8ΐ8Γΐ€88 ? 

ΤΙΙΕΟη. Ν3ΐοηΐ68 ; ηυίρρβ 8Ί ιτοΙιιιιι»ΐο^ Ιι/ροδί»- 
1*1038 ιΙΙΰίιηυβ* (Γ68 ίη 82ΐ€Γ088η€ΐα ΤίΙΐιίΐ8(6 νοίυη- 
19168 .€οηο6(ΐ6ηιυ8, ςιιοηίαιη ιγ68 8ΐιηΐ Ι)γρο8ϋΐ8θ$. 

ΙςίΙΟΓ υΐ 01)8 νθΙυηΐ88 681 ίπ 88€Γ0δ8η€ΐ8 ΤπιιΙΐ8€β, 

ιΐηοηΐ8ΐη υηα ηαΐυη : 8ίο ιΐυχ νο1ιιηΐ:ιΐ68 ίη ΟΙιη• 
8ΐο 8υηΐ, ςυοηί8ΐη άυ» ιΐ8ΐυηΒ, βίουΐ β8ΐ ιη(ϋ68• 
ρ Ιαηι. 

ΟΟΟΤΟΒ. ν^ΐιΐβ πιο ]ιινί8ΐί ρ6Γ 6Χ6ηιρΙϋΐυ ΠΙσιΙ 
880Γθ88η€ύΒ ΤπηΙΐΒΐίβ : 6$((|υ6 ιηΊΙι{ ρβίβυββυιιι, 
ιΐ6ΐ>6?6 ηο8 νοΙυηΐ8ΐ6πι ήΑΐοΓβΙβιη <Ιι66Γ6, ηοη 1ΐ]τ- 
ρο8ΐ8ΐίθ8ηι• Ιΐιςιιο ςυυιμ άυαε ίη ΟΙιπβΙο ηοιυηβ 
ςοιιοοϋιιηαβ, η6€68ΐ8Ηο (1ο38 ςιιο'ΐνιο νο1υηΐ8ΐ68 
€0ηΓιΐ6ΐιίραιΐΓ» ϋίτίιαηι 6ΐ ΐιυιιιβηαιη. 

ΤΗΕΟΚ• Ηαηι'βηΑ νοΙυηΐΜ ίιιίοΙΙΙ^βηιίΑ <;8Ι, ιηιιι 
λΓΐ)ΗηΗ«, Τ6ΐ 6ΐί{6ΐΐ8 \ 86(1 ΐ:ιηΐαιη η8ΗΐΓ8ΐί8. 

Ι>0€ΤΟΕ• Ει ςυίϋ 681 ηαιυηιΓι• το1αηΐ88? ςυία 

6118608! 

ΤΙΙΕΟΠ. ΤοΙοη(«8 η&ΐαΓλΗβ 681 νΐ8 βΐ ία€ΐιΙΐ88 Γ<1 
&ρρ6ΐ6η8, ςυο(Ι 866ΐιη(1υηι η&ιυΓ8ΐη 681 οιηηίυηιςιιο 
ρτορΓΐ6(8ΐυηιι• <|ιι9Β η»ΐυπΒ 8αΙ>8ΐ8ΐ)Για1ίΐ6Ρ 8ΐΐ8ηΜ, 
6θη86Γν8ΐηχ : Εοούοϋυσι ςΐ!8ΐη δοηιροΓ 6|, ςιιοιΙ α φυχεν, Ού ταύτ^ν δέ τ^ πάφυχέναι θέλειν, χα\ Ο ηΒΐυή νο1αηΐ8ΐ6 ρι«ϋίΐυιη 08(, Ιιοο ΐρ$ιιηι ίηββΓ, ύΐ θέλειν, &στ\ν, ώς ούδλ τ& πβφυχέναι λαλεΤν, χα\ 
λαλείν, ηέφυχε μίν γάρ τ6 λαλητιχ&ν λαλείν * λαλεί 
δ« ούχ άε\, 4πειδή τ6 μέν ουσίας έστ\, τφ λόγφ 
της φύσεως συνεχόμενον* τ^ δέ βουλής, του λαλοΰν- 
τος γνώμιι τυπούμενον, ώστ^ . φύσεω; μΙν τό άε\ 
1(8 φυχέναι λαλεϊν, ύποστάαβως δέ τό πως λαλεΙν• 
Ο^περ χα\ τλ πεφυχέναι θέλεις, χαί πως θέλειν. 
Γνώ^ιηνδΙ χα\ προα(ρ€σιν, ΙπΙτοΟ Κυρίου λέγειν 
Αδύνατον^ εΓτ^ χυριολεχτεΐν βουλόμεθα^ Ό γνώμη 
γάρ μβ*^ τήν περί νΛ Αγ^ΜουμΙνου ζήτησινι χα\ 
.|ρ6λ<υσιν ήτοι βουλΙ^ν, χα\ χρίαιν, πρ^ τ^ χριθέν 
^Ιστι διάθεσις, μεθ* ήν ή προοι(#Μής * Ιχλεγομένη Λά νοίοηιΐυπι είΐ 60η)ρ8Γ3ΐυπ). Νοη {(Ι6ΐη οεΙ 8υΐ60ΐ• 
6οιηρ8Γ8ΐυπι 6886 &(Ι γοίβηϋοπίΐ, 61 ν6ΐΐ6 : κίοοίι η6ΐι 
6οηιρ8Γ8ΐυπι 6886 8(1 1οΐ|α6η(Ιύπι^ 61 Ιοςοί. Νεηι 
(|υΊ(Ι(ΐιιί(1 ρηΒΐΙΙΐυπι 68ΐ ϋ Ιοςυ«ηιϋ, €0ΐηρ8πι(»ιιι 
<|α1ϋ6πι 681 8() Ιοηοοοιίαηι, 86(1 ηοη ββηιροΓ ΙοφίίιιΐΓ ; 
ηυοηίιπι ίϋ ημίύ^ω 681 8ηΙ)βΐ8ηϋ3Β πιΐιοη6(|ΐΐ6 ηαίιι- 
Γ» 6οηΙΙηβΙαΓ, Ιιθ€ ?6Τ0 6θη8{1ϋ 681, οι 1οί|ΐι«•ιΐί8 
ΐΓΐ>ΙΐΓΐβ ΓοηηιΐϋΓ : ςαο βΐ οΐ ηλίιΐΓΦ ηαι^Ιοιη 8ΐ^, 
•6ηιιρ6Γ εοηρβηΐιιηι 68Μ.«Α Ιοςοβη^Ιιπη; Ιι/ροιί^εί» 
6αΐ6π^, ςαοϋιηι πιοιίοίοςοί : %ΐ6υ( 8(( νοίοικίοιη 688β 
6θΐηραΡ8ΐοιη/ 61 ςυοιίβπι ιηο<Ιθ νΰΐΓβ. ΑγΙ>ιΙγ|(ιπι 
▼6Γ0, 61 6ΐ6€ΐΙο, 8ΐ<|υΙ(ΐ6Πΐ ρΓθρΓΐ6 Ιμι»! νοΙυΐΏυ8, ίη >« Η8Τ6. ιχ. Μ. " Μ8Γ6. VII, 2Ι4 *« Η €θΓ. XIII» 4. «^ ΜαΙιΗ. ιχνι, 17.. 179 ΤΗΕΟΒΙΑΝΙ 1» 

Ποιηίηιιιη ηοη €3ϋυιι(« Ναιη βΓΐ^ίΐΗυηι ρο$1 Ιΐ2ΐ)Ιΐ8ΐη Α χα^ α^ρουμένη πρ^ τοΟ έτερου τ& Ιτβρον. Ό II 

Κύριος οΰ ψιλ^ς άνθρωπος ών, Αλλά χα\ θΕ^ς, ΜΙ 
«άντα είδώς, άνενθεής (χχέψβως, χα\ ζητήβιως. χα\ «Κι ί|^ιΐοΐα Γβ (|υ9Β&ιΙοο6πι βΐ (ΙοΓώβπιΐίοηοιυν §ίνβ 
ϋοη&ϋίυηι βΐ ]υ<ϋ€!ιιιΐ), λ{ϊ^\\ο φίβΗΐλΐη 65ΐ «ά ί(Ι» 
ΐ|υο ϋβ ]υιϋΰίυ(η Γαοΐυηι β«ΐ : ρο$( ςααπι βίβοΐίο μ- 
ςυίΐαΓ, ΑIι«^υIη ρΓ^ί &116γο ά6ΐί|;βη8. Οοηιίηυι&υίβηι, 
ΐ]υΙ ηικίυβ Ιιοηιο ηοη 68ΐ, &6(Ι βΐίαηι ϋβυι, €ΐ ςυί 
ηονίι οχϋπίΑ, 1)60 ΰοηβίϋοηΐίοηίβ αΙΠυΒ €|[6Ι, ιιβο 
{ηί|υΙ&ΙΙίοηΐ8, ηβο οοηβϋϋ, ηβο Ιυάιοϋ : 61 Ιυηι Ροϋλής ύπάρχε(, χσΧ κρίσεως • χα\ φυσιχώς τήν τι 
πρ^ς τΐ χαλλν Ιχει οίχείωσκν, τήν τε πρ&ς τ6 χαχ^ν 
άλλοτρίωσιν. Διά τούτο γνωμιχ^ν ή «ροαιρβτιχ&ν 
θέλημα 1π\ του Κυρίου οΟ λέγομεν, Αλλ^κ φιισιχ^. 
6οη]ιιιΐ€ΐίοη6ηι ουιη Ι)οηο ηβιΙυΓλΙίΐοΓ ΙίλΙιβΐ, ίνα &ν6Γ8ίοη6ΐη 2 ηίλΙο^ Ου»ρΓομΐ6Γ &Γΐ>ίΐηΓΐ&αι &υΙ 6ϋ|{βιι(6ΐη γοΐυηΐβίβιη ϋοιηίηο ηοο Ιπϋιιΐηιιιι, ιοιΙ 
ιΐΑΐαπιΐ6ΐΐ). 

Τυιη Γ6ΐί((ίο$ί88ίπιυ8 ορίββοριιβ Ιβα^οαβ (ΙίχΙΙ : Ό ευλαβέστατος (πίσχοπος Ίσαάχ εΤιην *ΑρχεΙ 

διιΟΙοίυηΐ ϊϊχο ϋβ (1υαΙ>αβ νοΙυηΐ3ΐϋ>υ8 Ειηιη&η<ΐ6ΐί8• το?ς μή φιλονείχως άχούουσι των ^ηθέντων ιαρ\ τυν 
Ιίβ ηυΐίΐοηι ςαί ηοη €οηΐ6πΐίθ86, ςυβΒ άϊΟΛ 8ΐιηΙ, δύο θελημάτων του Εμμανουήλ. ΕΙι^ ήΐ^^^ν, <Ι »- 
»υϋίυΐ)ΐ• Νυηο, βί ρΐαοβΐ» 6ΐΊ8Πΐ ϋβ {[6Π)ίηΐ8 ιοϋοηΊ- ^ λεύβις, χα\ περί των δύο ενεργειών• 
Ιιυβ (Ιίοίΐο. ΤΙΙΕΟΚ. Α(1 (ΐ6Πΐοη8ΐΓ&η(]οπι &6ΐΙοη68 €ΙιΠ8(Ί ϋυ- 
ρ1ίε68» αριιά νο8 θΓ;ιΐίοηβ ρποϋχλ ηοη ορυ8 6$86 
ηΗιΙίΓΟΓ, ςυί 8&€γΙ8 1.ίΙ(6ΓΊ8 68118 ΙηηηΐΓίΐΚ Ν&ιη 
6Χ8ρυ6Γβ, Ιυΐαηιςυβ <1β βραίο εοηΠοβΓβ, οχοίςηο 
ριιρυΙα8 πιυη£[€Γ0, 1)0ΐιιΙηί8 οιηηίηο αοΐΊο 6<1• ΟυΙρρβ 
ϋίνιιιίΐαΐβιη 6Χ8ρυ6Γ6 ηοη ϋίοβηιυβ, 8ί ηοη ίηβαηΙ 
8!ιηιΐ8. Αι Ιυΐυιη Πΐυϋ Ιη οουΐυπι 61 Ιυο6πι εοην6Γ(6- 
16, ί(Ι ϋίνίηίιαίΊ οηιηιηο ΑΐΐπΙ)06πιυ8. Ε|ιΐ8ΐηοιΙί 
ςιΓΐ8 ΙηΩηιία ΓβροΗοΐ, β! 0Γ8ευΙ& (1ίν!η8 (ΙίΙί^οηιΟΓ 
Ιη&ρ6Χ6Γΐΐ. ΕΗΐ &υ(6ΐη Γ68 Ιοία ρ6Γ5ρί€ΐΐ3 (16 βίαϋίί 
<|αο(|ΐ(6 03ΐΐ(!βηΐί8 βχοηιρίο. Ν&ιη Ιβ ρ&πΙβΓ 6( βοεβιΐ 
61 υηΐ ; βδίηυβ (Ιυ5ίο ρΓ06αΙ υεΐΊο ςαίϋβπι ηοη ίβτή, 
>86<1 Ιςηίδ : 86€Γιο τογο, ηοη ί{ηί8» ββϋ Γογγι. Ε0ο€ΐ3 Ό ΘΕύΡ. Περί των δύο ενεργειών του Χριοτοβ 
οΰχ οΐμαι υμάς δείσθαι λύγων τιολλων εΙς Απύδιιξιν» 
τους ταΐς θείαις λντεθραμμένους ΓραψαΓ^• Τ6 γάρ 
πτΰσαι, χα\ πηλ6ν έχ του πτύσματος ποι!}•»!, χΜ 
χρίσαι τάς χύρας του τυφλού , άνθρωπ£νη «άντως 
έστ\ν ενέργεια• Πτύειν γάρ οΰχ &ν εΓποιμεν τήν 
Οεύτητα, εΓπερ οΰ μαινοίμεθα• Τ6 δΙ τίν «ηλδν εΙς 
βμμα χα\ φώς μετασχευάσασθαι, πάντως τ|| Φεότητι . 
δώσομεν. ΚαΙ μυρία &ν τις ε&ροι τοιαύτα» τοΙς 
θε(οις επιμελώς έγχύψας λογίοις. Έαται 5έ β«φΙς 
τούτο χα\ διά παραδείγματος της πείκυραχτωμένης 
μαχαίρας. Τέμνει γάρ αΟτη έν ταυτφ χα\ χαίέι. 
Κα\ ίστιν ή μέν χαυσις προδήλως ο5 του σιδήροο« <Ιβηι<ΐυ6 (1ίνθΓ8«Γυπι ηιΐυηπιηι 8υηΙ, Ιαιη βοοιϊο ^ &λλ& "^^ πυρύς.Ή δλ τομή ο6 του πυρδς» Αλλάτ^ ςυλπι &(1υ8ϋο• Υοηιηι ρΓορίΟΓ ιιηίοηοηι, ηοη ί|[ΐιΐ8 
ι&ηίαηι 6586 όίαηιυδ Ιιιηο υεΐίοηβηι, 86(1 «Ιίλπι ίοΓΠ. 
8ΐ6 6ηίιη Ιοςυί 6θ1βα3ΐΐ8 : Ηθ6 ΓβΓηιπι υήΐ. δίο ςοο/ιυο 
Τ6Π1 €0η8ί(ΐ6Γ3ΐ)Ιωιΐ8: Αηίηι» βεΐ, 60Γρν8 βυυιη &ηί- 
ηιλΓβ λο ▼Ίνίαε3Γ6• Ουοά ςυίιΐοη) 6Χ «ηιϋοΓοηι ϋί- 
ΓΟίηρίυ ρ3ΐ6ΐ. Ναηι «ηίαΐλ ΙβηροΓΟ ιηοηί8 « εοΓροΓβ 
βυο 4ΐίΓ6ηφΐ3, €0Γρυ8 σιοηυυηι ιη&ηοΐ• €υιη 6Γ{ο 
ϋίνίηίΐ38 6]υ8 ηυηςααπι η66 ϋ οορροΓΟ ηβο λΐ» &ηίη& 
«ΙίΓβπιρί» ΓυβΓίΐ» ςοο ρ80ΐο νίπι ηΐζία αηίιηφ, 
ιτίνΙΟοιιηίοηι 8€ϋί€6ΐ, ηοη 1ι&1>υίΙ 6]ιΐ8 (ϋνΙηίιαεΤ 
ΜίηιίΓυηι ζ εΟΓροΓΟ ίηϋϊΓύπιρΟ, βίςυβ οορυΙαίΑ ϊι^^ 
ρο8ΐ8ΐΙε6, π)0Γΐυυηι ηιαηβΓΟ οοΓρυβ Ιιιιιιϋ 8ΐη6ΐ)αΐ• 
ΟυΙρρβ (Ιυπκ Ιη68ΐ «ηΐιηβι οοΓροΗ, ηυηςαβιη ίΙΙαά σιδήρου• ΚαΙ άλλης χα\ άλλης φύσεως ένέργειαι 
ή τε τομή χα\ ή χαΰσις. Διά δέ τήν Ινωαιν, μή 
μύνον του πυρ6ς είναι λέγομεν τήν χαυβιν, άλλα 
χα\ του σιδήρου. Καίει γάρ ό σίδηρος οΐίτος» φαμέν• 
Σχοπήσομεν δ^ χαΐ οΰτω' Υυχης έστι τδ ψύχουν χΐ\ 
ζωοποιε?ν τδ εαυτής σώμα * χα\ δήλον άκδ τ•» 
χωρισμού. Χωριζόμενης γάρ ταύτης χατά τ^ χαιρδν 
του θανάτου άπ6 του οίχείου σώματος, μένιιτδ 
σώμα νεχρύν• Έπε\ ούν ή θεύτης αΰτου ουδέποτε 
οΟτε του σώματος, οΟτε της ψυχής έχωρίσΟη. «ώς 
τήν Ινέργειαν ταύτην τής ψυχής» τδ ζωογονείν φημι» 
ούχ εΤχεν ή θεύτης αΰτου ; *Αλλ* αχώριστος οδσα 
του σώματος, χαΐ χαθ* ΰπύστασιν ηνωμένη αύτφ, «ΟΓΐυυπι δβΐ. Ν.ιιη οιιπι &ηίιηλ χίΐ βρίρίΐηε νίΐ•1ί8, ο «^* «*^* 1*^^«^^ «^"^^ νεχρύν. Ψυχής γάρ Ινούσης τ$ 

σώματι, ουδέποτε νεχρδν Ιχείνο τυγχάνει βν. Πνεν• 
μα γάρ ζωτιχδν οδσα ή ψυχή , ζωοκοιοί τ^ σώμα, 
ώς που χα\ δ σοφδς Σολομών περί τινο»ν ιιιοιρανύμι»ν 
χα\ ειδωλολατρών εΤπε * ΠίΐΛον άτψάν^μ>ζ ύ 
βίος αντώτ^ δτί 1(χνόί{σ€ητ τότχΧάσαττα α^οί^ς, 
χαΐ τότ έμχΥΒϋσαντα αϋτοίς ψυχί{Τ έτεργοϋσατ, 
χαΐ έμρυσήσαττα αύτοΤς χτενμα Οαζοίότ, 

Ό ΚΑΘ. "Οστις τδ οΙχεΤον χαταπατεΙ συνειδδς» 
χα\ μάλιστα Ιν τοΙς νχρΧ πίστεως λύγφ, ούχ Ιστιν 
άξιος χαλεΐσθαι Χριστιανύς. Έγώ δΐ ομολογώ Μ 
θεφ μάρτυρι, δτι της αυτής ύμίν «ίατεως »1 
ήμην χα\ ε1μ\, έξύτου ταΐς θείαις ένΙχυψα βίΟΐΜΐ• 
ής χαι αύτδς εΐ» χα\ οΐ ιιαρά σο9 <1$ μέΜν άχΝ»• 
τες ΟεΤοι Πατέρες. οοΓρυε Ιρβηπ) τΙνιΑοιι, είουΐ βΐίληι λϋευΐιΐ βιρίοηβ 
Ι1ΐ6 δαίοηιο, (Ι6 Ιπιρϋβ ςιιίΙ>υ8ώιπι 61 άβ βΐδίΓοπιηι 
6ΐιΙΐ0Γί1>υ8 Ιοςαοηβ, (Ιίχίΐ : ί,πίο ήϋορ Μ νίία ίρ$0' 
ΓΜΐιι, ηηοηίαηι ίρηοτατηηί €ηηι ηπΐ βηχΗ €0$, α 
έΐβΰαεεηι αΛίηιαη ίη$ρϊΓανίΙ «ίι, αΰ ιρίπ/ιιη νϋαΐβη 
€1$ αβανΗ **. 

βΡ^Ν. Οιιιουηςυβ οοηβοίβηΐΐΑηι βυ^ιιι ρβ<ΙϋΜΐ8 
ρΓ0€υΐ€&1, ρΓΧ8<*Γΐίιη ίο 4ο€ΐπη& βιΐβί , ιιοιι (Ιί|;ιιυ8 
€81 αρροΙΙ^Γΐ ΟΐΓίειίιιιαβ. Ε^ο νβΓο ϋ(;ιιιη Ιββίβηι 
ηρροϋ^ηβ ΓαΐοοΓ» ηΐ6 οι 6]υ8(Ιοιη νοϋί&ειιηι Γυίβ&β 
ίίϋΰί 61 6856, 6Χ ςυο Γι1)Γ08 886Γ08 ίη$ρ6χί : ειι]υ8 
βοίΐίοβΐ 68 ίρ86 Γΐ(ΐ6ί, 61 ίπ οιούΐοπι 2ΐ>8 16 ρΓοϋυοίΙ 

ύϊ\\ ΡαΐΓ08. '• δβρ. XV, 10, !Ι. ΐίΐ ηΐδΡυτΑτιο ι. ιη 

Ό ΘΕίΙΡ.ΕΙοΰτω; έπίβιευε;» χαΐ πιατβύεις, Ενβ- Λ ΤΗΕΟΒ. 8ί βΐΰ €Γβ(ΐ6ΐ)3•, «1 ηαηΰ €Γ6(Ι1ι, φΐ«Γ€ Β «βν τ{νος λοιτι^ν ί^ρα^ας Ιν τ|| Ιπΐ9τολ{ σου» 
Α^γομ£V μ(αν φΰσιν ζΐς^ζΐν Χριστών ; 

Η) ΚΑΘ. ^Αποβλέπων ιΐς τδ του άνθρωπου παρά• 
^ιγμα, $ οΐ λγιοι Πατέρες έχρήσαντο» του έχ ψυ- 
χής σνγχειμένου χαΐ σώματο;^ χα\ μία φύσις λε- 
γομένου μετά τήν Ινωβιν, χα\ τάς, έξ ών συνετέθη, 
φύσεις άσυγχύτους χα\ άτρέπτους ψυλάττοντος, ο6χ 
&Μ(ουν, ώς πολλάχις εΤπ^ν σοι , σφ&λλεσθαι. Ύπ- 
«λάμβανον δΐ χα\ τ^ν μαχάριον Κΰριλλ^ν, μίαν φΟσιν 
«οΟ Α6γου σεσαρχωμένην λέγοντα, τούτο βούλεσθακ 
βηλοΰν. Ήχουον δ^ χα\ παρά πολλών, βτι οΐ *Ρω• 
μαίοι δύο φύσει; χεχωρισμένας, ώς ό Νεστβριος» 
^γματίζουσι. Κα\ βιά τούτο σφοδρώς άντιμαχόμε• 
νος της μιας φύσεως λέξεως, χα\ χατά τοΟ χβχω- 
ρισμέτας, τ6 μίαν άνετιθέμεΟα. Κατά μέντοι γε 
^ν νουν ο(ίτως έφρ^νουν, χα\ οΐίτω φρονώ, ώς αύ« 
«^ ήμίν διετράνωσας, &χ τών θείων Γραφών τάς 
άι(όδ<ίξεις ποιούμενος. Νυν ούν εΐ Εχεις άλλο χεφά- 
λαιον, πρ^σθες * χα\ περί Ιχείνου, εΙ δοχε?, ποίησα 
μ<θα τήν διάλεξιν. 

Ό ΘΕΩΡ. *Αναγνώσομεν λοιπόν χα\ πάλιν έχ της 
αης επιστολής. 

*0 ΚΑΘ. "Αγε. 

*0ς οιίν άνεγινώσχομεν, ήλθομεν εΙς τ^ν τβπον,ο!» 
ϊ^ν γεγραμμένον • Έσχήνωσεν Ιν τ^ γαστρ\ τ!1ς 
Παρθένου εννέα μηνών χρύνον, χα\ πέντε ήμε- 
ρων• 

ΕΓπεν 6 ΘΕΟΡ. Π^Οεν Εχεις τοΰτο, δτι εννέα μή- 
νας χα\ πέντε ημέρας έσχήνωσεν έν τ]) γαστρ\ της Ο ηοτβιη ιηβη8ΐΙ)υ8 βΐ ςυίοςιιβ ϋΙ(ώυβ 1)&1)1ΐ3ν6ΓίΙ Ιη 8€ΓίΙ)βΙ)23 ίη 6ρί«ΐοΐ8 Κυα : Οίοίιηιΐ3 ηηζίύ \η εΐιη&ΐο 
ιιαΙαΓαηι ! 

€ΕΝ. ΕφίΙιΙβιη Γ6$ρΊαΰηδ «ϋ [\\Μά βχεηιρίιιηι α1> 
Ιιοηιιοβ βυηρίυιη, ςηο βαηεΓι Ρ^ΐΓββ υδΐ βυηΐ, 
Ιιοιηΐηο, ιοςυ&ηι, 6χ απιπια εοΓροΓβςηβ εοιηρο^Ηο• 
ςυίςυβ ροεί οαίοηβηι β8$6 ηαΐυπι (ΙίοΙίοΓ ιιη&, β! 
η3ΐυΓ&8, βχ ςυΐϋιΐΒ 681 6θΐηρο&1ΐυ5, ίηοοηΓιΐ8&& «€ 
ιηαΐ8ΐιοηΙ& οχρβηβδ ΓβΐίηβΙ , ιηΐηΐιηβ ιηΙΙιΙ, οβα 
ιηυΙιοΐί68 ιίΜ ]8ΐη ϋίχί, ΐΜ νΙάΰ1)8Γ. ΡηκίβΓβλ ριι• 
ΐοΙ)&ιιι, 1)681 υιη ίΙΙυπι ΟγηΙΙιιιη, οππι ϋίοΐΐ υηηιη 
η8ΐιΐΓ8πι δβΓίηοηίβ ίη68Γη3ΐ&ιιι, Ιιοο Ιρ^^ιιπι ίικϋοίΓΟ 
ν6ΐΐ6. Α ρ1υπ1)υ8 8ΐΐ(]ί6ΐ)8ΐη (Ιεηίςυβ, ΙΙοιη8ηθ8 6Χβιη- 
ρΙο Ν68ΐθΓϋ (}υ88 η8ΐυΓ88 8βρ.ΐΓ8ΐ88 8ΐ8ΐυ6Γ6. Ουαπι• 
ο1)Γ6ΐ]ΐ οη!α3 η8ΐυπΒ το66ηι ν6ΐ)6η)6ηΐ^ ρΓορυ- 
β[ΐΐ8ηΐ68, ρΓΟ €εραταίί$ ιΐ3ΐιιπ8, ηηαιη Γ6ροη6ΐ>αιηα8• 
ΙηΙβπιη ιη6ηΐ6 είβ 86ηΐΐ6ΐ)8 η, 61 86ηΙίο, ςυοηΑϋιηο• 

(Ιαοα Ιρ86 ηθ1»ΐ8 (ΐ6€ΐ8ΠΙ8ΐ1 ρ6Γ 688 (ΐ6ΐηθη8ΐΓ8ΐίθ1Ι6β, 

ςυ88 6Χ όίνΐηίε Ι.ΙΙΐ6Γί8 €0ΐιΐ6Χ6ΐ)88. ΙΐΑςπβ 8*1 ηιιηο 
«Γιυά 68ραΐ 1ι&1)68» &(Ι]ΐ6ΐΐο : υ1 6ΐΐ8ηι <1β Ηΐο, βί νΙ- 
άε^ΗαΓ, €ο1Ιοςο8ΐηυΓ. 

ΤΗΕΟΒ. ΕγΚΟ ΓυΓ8η8 6Χ 6ρ{8ΐθΐ3 108 16(;6Γ6 ρ6Γ- 
£601118. 

6ΕΝ. Α£6 Τ6Γ0• 

€υιη ί|;ΊΐιΐΓ ΐ6{6Γ6ΐηυ8, 8(1 6υιη Ιοΰυηι νβηΐιιιυβ* 
υΙ)1 8€Γΐρΐιιιη 6Γ8| : Ιΐ8ΐ)Ί(8νΙΐ !η ϋΐ6Γ0 ΥΊΓςίπΐ8 
ηον6ΐη ιηβηβίοιη οΐ ςαίηςυβ (ΙίβΓαιη βραΐΐο. 

ΟιχΗ 6Γ£0 ΤΗΕΟΒ. υη(ΐ6, ςυ9ε80, \ά 1ΐ8ΐ>68, ηυοι! ι»νάγνου Παρθένου ; 

Ό ΚΑΘ• Έχομεν άπ6 τών ημετέρων διδασχάλων, 
δτ» τά πρωτ^οχα παιδία ποιοΟσιν έν τ^ μήτρ^ τών 
Ιαυτών μητέρων έπέχεινα τών μή πρωτοτόχων, 
4ΐέντ8 Ιιμίρζΐς, Κα\ τοΰτο πιστουνται άπ6 του σοφοΰ 
Χολομώντος , λέγοντος περ\ έαυτου * άβχαμβηαίφ 
χρόνφχαγεϊς έτσώ^Μτι * τοΰτο βουλομένου δηλοΰν» 
9 η ού μ^νον εννέα μήνας ήν έν τ^ μή'^ρ^ 'ής έαυ<# 
του μητρ^, άλλα χαΐ άπ<^ του δεχάτου έλα^εν. *0ς 
πρωτότοχον οΰν ό Εμμανουήλ, τ6ν Ισον αύτοΤς χρ^ 
νον Ιν τ|| μήτρ^ της Ιαυτον μητρ6ς πεποίηχεν. 

Ό ΘΕΟΡ. Ό Σολομών χατά τ6ν άριθμ&ν, αριθμών 
τών Εβραίων, δεχαμηνιαίφ χρ^νφ είπε παγεΙς έν 
σώματι • χα\ γάρ ο{ μήνες τών Εβραίων μιχρότε- €8δΐΐ88ΐιη£ ΥίΓ|;Ιηΐ8 υΐ6Γ0? 

6ΕΝ• Α606ρίιηυ8 8 ()0€ΙογΊΙ)ιι8 ηο8ΐΓ{8, ρΓίιη{β6ηί;ι 
ηυίηςυβ 4ί6ΐ)ΐΐ8 ίη ιηβίΓΐιπ) ευβΓυπι 8ΐνο (Ι1ιιΓιυ8 
6Χ8ί8ΐ6Γβ 4|ΐΐ8ΐη Γ6ΐ»8 ηοο ρΓίιηΐ£6ηίθ8• Αΐ(ΐιΐ6 Ιιυίο 
ορίηίοηί Δϋ6ΐη €οη€!ϋ:ιηΐ 6χ ΗΙο 98ρΐ6ηΐ6 δοΐοιηοηε» 
ϋβ 86 Ιρ80 (1166016 : Οί€€ηι ηιαίίίΗΐη ίραΙίΟ άεΡχηη. 
ΐη ΰοτρατ€(ηί **; ςυΊ1)α8 ν6Γΐ>ί8 Ιιοο ίη(1ί€8Γ6 νιιΐΐ• 
ςυοά ηοη ιηοϋο ηον6ΐη ιη6η8ίΙ)ΐΐ8 ίη υΙβΓΟ πΐ8ΐη8 
8α« ίυ6Γίΐ, 86(1 6ΐΐ8ΐη ^«•€ΐιηΙ ρ8Γΐ6ηι 8Γιςυ8πι 6βρ6πΐ. 
Νθ8ΐ6Γί(|;ίΐυΓΕιηπΐ8ηυ6ΐ, Ι8ηαυ8ηι ίβΐηβρΓίηιίςοηίαβ,. 
ρ8Γ ΐ6ΐηροπ8 8ρ8ΐίοηι ίη υΐ6Γαη)8ΐπ8 6X6911• 

ΤΗΕΟΒ. δ^Ιοπιοη,ΗύϋΓΧΟΓυηι ιηοΓ6 (οιηροΓβ ιη6• 
(1608, ά666ΐη ιη608ίαιη 8ρ:ιΐίο 8β ίη 6θΓροΓ6 (ΐ66χαηΐ' 
Γιιί88β ϋίοίΐ. Ουίρρ6 ιη6η86& Η6ΐ)ΓΧ0Γυηι ιηίηοΓΟβ ρο( είσι τών ημετέρων μηνών. ΈχεΤνοι γάρ τήν ^ 8υηΙ ηο8ΐη8 ηΐ6η8ίΙ)08. Ν8ΐη 86€αη(1αιη Ιυηαιη ιη6η868 

βελήνην Ιχουσι μέτρον τών παρ* αύτοίς μηνών * τήν 

γάρ αρχήν της σελήνης Ιχουσιν αρχήν του μηνός • 

«α\ τδ τέλος πάλιν αυτής, τέλος του μην^ς αύτώ^• 

Ουδέποτε δέ σελήνη Εχει ^^μέρας Χ\ ή λα', ώς Εχουσι 

ο« μήνες ημών. Κατά γουν τ6ν άριθμ&ν τών μηνών 

τών *εβρα(ων είπενό Σολομών * ^9καιντιηα(φχράτφ 

ιταγ8ΐςάτ<τώμαη• *0 δΙτής οίχουμένης φωστήρ ό 

χρυσούς τήν γλώτταν ^Ιωάννης έν τφ λόγψ τφ εΙς 

τήν Γέννησιν τον Κυρίου ημών *Ιησου Χρίστου, έν 

$ χα\ περί του, π^ δεΙ τήν τοΐ^ Σωτήρος γέννησιν 

Ιορτά(ειν, σαφώς άποδείχνυσιν,ο&ήάρχή * ι * Α πά- 

^Λ% πατριάρχαι μέν ώδιχρν, π|Κ8φή|ΐ«ι δέ προΰλε- 8υθ8 άπιΐ6ΐίυηΙυΓ, 8(ΐ6οηυ6 Ιαη» ρΗηοίρίυηι Πιείυηΐ 
αιβηβίε ρηηοίρίηηη ; 86 νΙοίβΒίιη Ιυηχ Οη6ηι, ιη6η8ΐ5 
8αί βη6πι. Ναηΐ(]η8υ) νοΓΟ 1(ΐη8 (1ί68 30 νβΐ 31,ίπ5(8Γ 
ηο8(Γθπιιη πΐ6η8ίυηο Ιΐ8ΐ)6(. !ΐ8ςα6]«χΐ8ηηιη6ΓΠιιι Ηβ- 
Ι>Γ»οηιπι ιη6η8ίυπι 8οΙοηιοη (ΙίχίΙ : Ώ€ϋ€ΐη ηιεηύηηι 
Βραΐίο άέβχηί ίη €θτροτ€. ϋ£ΐ6Γυιη 1ΐιιη6η ιΐίικί ογ- 
1)ίδ, 1θ3ηη68 6Ιιΐ78θ8ΐοιηη8, ίη θΓλΙίοη6 ϋβ Νβΐί- 
νίΐ&Ιβ Οοπ)ίηί ηο$ΐη Ι6$υ εΐιπ«ΐι• ςη8 6(ΐ3ΐι^ 
6ΐ8Γ6 (ΐ6ηιοηΗΐΓ8ΐ,. πιΐ8η(1ο Ναΐαΐίε 56Γν8ΐοπ8 οβ- 
Ιβί)Γ3η(1ιΐδ 81(9 <*υ]"β (]αί<ΐ6αι ΟΓ&ΐίοηίβ Ιιοο 6&^ 
6Χ0Γ(1ίηπι : ι Ο»» οΐίιη ρ3(η8ΓθΙΐΦ ρβηαηο&αηΐ, 

ρΓ«<Ιί66ΐ>3ηΙ Υ3108, ]αδΓΐ νΙ(!βΓβ <ΐ6δίΐΐ6Γ3ΐ)3ΙΐΙ, 08 *• 88ρ• VII, 7, 3• 183 ΤΗ£0Α1ΑΝΙ 1Ν 

ηυηβ ονβηβΓΗΠΐ, Ικχϋθήΐιβ οοηβυηηηιίΑ ιυηΐ. 'δαΐ) Α γβν» δίκαιοι ^ έινθύμουν {β<Γν, .τχντρί.Ι(<€ΐ|*• »Α ΙΐΗΐηβ ίβ'ιΐυΓ οηΐίοοίδ πιβϋίιιιη ΟΗΐ7«ο»ΐοηίΐυ& νιΐ : 
Οαιη ^ο^ι1η6Iη Ι!:ΐίζ3ΐ>θΐ1ι» ββΚοιη ]&ιη ιηβηβθοι Ιη 
υΐβΓρ ^ΓβΓ6ΐ, ΜϋΗφ ο4>ιιθ6ρΐίο ρΓίοοίρΐϋπι Ιΐ3ΐ)1ΐίΐ. 
Ηίηο ]βιη ΟϋβιιίΜ) οοιιοβρίίοιιίβ Μαπ^Β ρΗιιεΙρΙο» 
ιιονβιηςιιβ ιη^ιΐλίΐιυδ α α>ιΐ€6ρΐίοιΐ0 ηυιιΐ6ΓΑΐΙ$ : 
ηιΐίΐιϋο ρβρβτιΐ, ««ίββιυ•• Νοιι ηιβαββ• ηονβιη β 
ύ\6Λ ήϋίηςυβ ιΐίϋι, υϋ ΐο» ηηΰΐίΐιβ ΚΓίρβΙι. 

6ΕΝ. Νο5 θΓ3ΐίοηοιιι ϋΙ^ιη ΟΐΓ]τ$ο•ΙοηΗ ηοη Ιΐ8- 
Χ>6η]υ8• Αι €>ΐΗΐη Ιιοο βπιβηιΐίΐΐυ ΓααΙΠπιυιη ίυβτΐΐ. 
Ιΐ&ηαβ ιηίβ&ιιιιι Ίά Γαεί&ιηυβ, 61 ββςιιβηΐί» ▼{(Ιβιι- 
ιηπ8* 

υΐ(6Γίιι§ βΓ|;φ 1ΰ|[βηΐ6δ βρΊαοΙίη, Λά εαρυΐ (Ιο 
ίοιίίι ρβΓνβηίιηυβ, ίο ςαο 1ι»6 6Γ«ηΐ υ^γΙμι : Ουο^Ι 
Ν3ΐ2νίΐ3ΐί8 61 ΒΑριίιηιι ίβιΐυιη υηρ 6(Ιο6ηιςυο ύ\ύ €β- τ^λος £λα5< σήμβρον. Πρ^ς, νλ μέ^ον ^δν «οδ. λ4γ«ι 
τούτου φησίν- *£$ μ^ν^ς έν γ€ητρΙ έχ^ύβηβ τ^ 
'Ιωάννην τ!^ς *£λιβα61τ» ή Μαρ{α 1^(»ξντ«^ βνλλαμ- 
βάνειν. Είτα μαθόντ<ς, πέτ< !^^ρςΑτο'ή*Μ«φ£(|. 4υλ- 
λαμβάνειν, «Μμ&θα χα\ «^€ Ετβχ<ν» ένν<α 4^ήνας 
άρίθμήβαντβς έχ τής βυλλήψεω;. 06χ\ εννέα μϊ^νας, 
χαΐ κ<ντ< ημέρας, &ς ή ίγιωβόνι^ «οα Ιγραψβν• 

*0 ΚΑΘ. *Ημ<7ς τ&ν λόγον τονταν τ^υ Χρναοα^ 
μου ούχ Ιχομβν* πλην τούτο ^βτον {ιορβωθηναι• 
*Εάσωμβν ο(»ν, $1 δοκ<7, τούτο, χα\ Οωμεν «4 

έξης. 

Άναγινώαχοντες οΙ»ν τ6^ έξ1|ς της έ^τςιύΐής, ήλ« 
Ο^μεν βίς τ6 ηερ\ εορτών χ&φάλαιον, έν ^ Ιλ•γ« « 
Πλ^ιν διά τλ τήν Γέννησιν χα\ τ^ Βάπτισμα έφάκαξ 1βΙ)Γ8ΐηυ&, Ιϋ Γβοΐβ Οβτί ιηυΐΐίβ ΐΜΙΙαίοΒίί• ϋθ€6ΐιιιι»» ^ έορτάααι, πολλάς Ιχομβν μαρτυρίας• Πρώτβν μλν Ρπηιοιη οιηηβι ΕοεΙββιχ βίο ί&οΐιίΑ^ιηΐ, *ιη4« 08(|αβ 
:^ ^ρθ8ΐο1ί5. Α1Ι8Γ9 ΓβΐΙο, «ιυο^ βν^η^βϋ^ΐΑ Ι.υ€&8 
ΙιΙ ΐϋ&ΐβΐυΓ. Οαίρρβ εοαιηιβαιοηΐ, ίη Γθ&ΐο ρΓορ}- 
ιίαιιοηί$, ςιιθ(1 ββΐ ιηβο&ίβ ΤίβΓοηΙβ (ΙΙβ 10, Ιιού 681 
27 56ρΐ6ΐηΙ>Γί$ : ηαο Ζ8οΙ)&π98 ροοίίΓβχ ΙβιηρΙαοι 
ίηβΓ688υ8 ΓαίΙ, βΐ 8υΏΐοιη ίβοΐι, βι ληκοίηιιι 

8$ρ6χίΐ. 

Αά !)»€ ΤΗ&;0Β. υηάβ οοηβίΑΐ, »ίΐ, ιΐίβηι 10 
Τη€η8ί8 ΤίδΓΟηίβ 688^ %1 δ6ρΐ€ΐιιΙ)η8? 

ΟΕΝ. Εχ Η6ΐ>ΓαΊοο. 

ΤΗΕΟΒ. Οιιίααηι 6Χ ΗβΙ^ηίοοΤ Αίςυί ιη«0868 
ΙΙβϋπΕΟΓυηι ηοβίΓϊβ ιη6η8ΐΙ)08 ηοη Γβ8ροη<ΐ6ηΐ ; ηβο 
ίρ8θπιηι ηβηιίΐιυι ηο8ΐΗ. Ουοϋ 88ηο ιηαηίΐνβίνηι πάσαι αΐ 'Κχχληαίαι οδτως Ιι&ρταζον^ άρξά|ΐ•να• 
&η6 τών άΐϊΟβιιιΛων. Δεύτερον δΐ λδγον, δτ& 6 ^ύαχτ 
γελιατής ΛουχΑς τούτο μαρτυρεί. Διηγ8ΐτα».γάρ-4ν 
τ^ 1ορτ|1του Ιλααμοΰ, !^τις Ι9τ\ τφ•μην\ Ύ%βρ^ τ| 
δεχάτϋ, ήτις 1(η\ Σεπτεμβρίου χΓ> (ν { εΙ^^Οεν 6 
άρχιερέυς Ζαχαρίας Ιν τφ ναφ, χαΐ ΙΟυμΙαοα, -χαλ 
είβε τήν δρασιν του αγγέλου. 

ΕΓπεν δ ΘΕΟΡ. ΠδΟεν δηλον, δτ» ή δεχάτη "Μΰ 
Τισρόν έστιν ή χζ* του Σεμιττεμβρίου μηνβς ; 

Ό ΚΑβ. Έχ του Έβραΐχου. 

*0 ΘΕΟΡ. Πώς &χ του ΈβραΤχοΟ; Κα\ μΙ|ν ο( τών 
Εβραίων μήνες ούχ άχολουΟουαι το7ς ήμβτέροις.|α|• 
α\ν, οδτε μήν οΐ ημέτεροι τοΓς έχείνΐιΐν* ΐίΐι^ βζλον €81 βχ. Ρα8€λαΐ6• ΡΓορίβΓ ί1ΐ8Πΐ θηΐι» €808310 ϋΠ- (^ έχ του Πάνχα. Διά γάρ τούτο, ννΛ μίν μηνί. Μαρ^" 4υΑθ(1ο ΜΑΓϋο ηιβηβο• &Πςυ&α(ίο ΑρΗΠ ΡιεοΙια 
06ΐβΙ)ηιη08 : €αιη ίΠυϋ Η6ΐ>Γ8ί€θηι Ρ88€ΐΐ3 ηοη 
βοηοίηιυΓ. ΑΐίΙΙί ηυηςα>πι λ ρηηιί 8ριι4 οο8 πιβηβίβ, 
νίϋβΐίεοί Νί88ηί8, <1ίο 44 Γ606«ΙυηΙ, ςοοαιβϋαιοιίυηι 
Ι6ΐ ΜοειίοΑ ρι«€βρίΐ• Ομοίίί υΐ <|ΐιί ρπιηιιε 8ρυ<1 
008 0100818 681, ηοοουοςϋ&ο) ιη βοιη, ςαί βροά οθ8 
1ΐ8Γ(ίο8 (ϋοίΐαΓ , οοοηηη(|θ8ΐη ίη ΑρπΙοπι ίη6ί(ΐ8ΐ4 
Ιϋοοςιιο ηΐ6η868 οΓΐΙίηο €«ΐοπ ηοθ688απο εοηοοοίοΓ 
οαπι ηαι »ρα(1 ίμεοε ρΗοιαε 681 : 80 εορίίιηαβ Ιρ80 
Γοηι ηιβιΐ8ΐ8, ςιιο ίο8ΐαοι ΡΓορίΐΐΑΐΙοηΐ8 ίρνά οοο 
οβΙοίΗΆΐο^ ηοη βοοιροτ ίη δ6ρΐ6ηιΙ)Γβπι ηοβίηιοι 
ίηοίθίι ; 80<1 681 0606880, ηοοοοοςοαιο οΐ Μΐίοίροί, 
ηουηχιοςυαιη 8€^ο^λ^ Ιβκΐίοε. ϋοίοιιαηι οιγο εοΓ- 

108 68, άίβηΐίΐ $βρΐ60ΐ1>Π8 6880 Τί8Γθηΐ8^0? 

ΙΙΕΝ. &ί6 8 π)8]οηΙ>θ8 ηθ8ίΓΐ8 8€θορίπιθ8• ο 

ΤΗΕΟΒ. Οΐΐί 36£6ρΐ8ΐΐ8? ρΟΓ 80ΠρΙΟΓ8ΠΙ ? 80 €ίΐΓ8 

8€πρ(ιΐΓαοι ? 

6ΕΝ. (Γιίπι 8οτ1ρΐαηηι. 

ΤΗΕΟΒ. Ει ϋ8 ςα» άίοια 8υοΐ ιΐο ίαβηυαίίΐαίο 
ΐιθ8ΐίοηιπι οΐΜο5η6θΓαπι οιοιιοΐαηι, ηιβηίίοείαιη 68ΐ, 
ηοη ΐο.οοίΓΟ οοηο, »η ιΐίβο 10 Τίοτοηίβ οίι %Ί βο- 
ρΐοοιΙ>ρί8• 0α(Νΐ€αηιΐ9ηοΓθ8, ηοο 4θϋηηί8 οοΑΟορίίρ- 
ηοω ηο8ΐί, οΐΙ βοίΐίοοΐ ο}θ8 πιοηβο εοχιο, ΓοροτίΓο 
Βοπιίη! βοηοορίίοηοο) ρο88ί8. 

ΟΕΝ. Ε<|αίιΐ6ΐΐι αΙΙ^πι οοΓίίΜίηοπι ηοη ΗβΙιοο.. 
ΟοΓΓίβοΐΟΓ ιοιηοη Ιιοο ςιιθ(|υο, Οοο ρΐΌρίιίο, ει ι|ιμβ 
108)0118 ηιοπιοΒίί $»ηΐ, οηιοοίΐβΐ• ίαβηηΐ. Μαοι 0(0 τίφ, ποτέ δέ μην\ *Απριλλίφ τδ Πάσχα έόριράζόμον, 
Ιπειδ^ τφ*£βραΤχφ ούχ άχαλου^μεν Πάοχα. ΈχιΙνο» 
δέ ουδέ ποτέ του παρ* αύτ«|ς πρώτου μΐ|«^ .ήτβΐ 
του Νιαάν, τής τεαααρεοχα(δεχάτης έξίσταντοι^.«αΙ- 
ώς ή του Μωαέως νομοθεία παραχ^λεύεταΐ•*. ^ΙΪοτι 
6 %Λρ* αύτοΤς πρώ*^ μήν, πςτέ μίν^ Ιν^ΐΒφ• 1Λ(? 
ήμίν ΙΙο^ίφ λεγομένφ μΐ|νΙ, ποτλ δλ. Ιιι τφ '^Απριλρ 
ΧΙφ εμπίπτει. Κα\ λοιπ^ Ιξ άνάγχι^ς οΐ «οΐΝξΙίς 
μήνες τ4^ πρώτφ αυτών άιοολουθουαι * καν & {^ μΙρτ 
αυτών, χαδ* δν ή εορτή τοϋ Ίλασμου .παρ* «ύιείϊς 
τελείται, ούχ εμπίπτει άε\ τφ παρ* ήμΙν ΧοττΗμ- 
βρίφ, άλλ* άνάγχη ποτέ μέν προλαμβάνι^ν «ύτδν, 
ποτέ δέ ύατερίζειν. Πδθεν οϋν Εχεις βεβαίιος, δτι ή 
χζ* Σεπτεμβρίου δεχάτη έστΙ τουΤιαρδγ; 

*0 ΚΑΘ. ΟΟτω παρελάβομεν κΰφά των πρ6 
ημών• 

Ό ΘΕίΙΡ. Πώς παρελάβετε ; εγγράφως, 1^ αγρά- 
φως; 

Ό ΚΑΘ. ^Αγ^φως. 

Ό ΘΕύΡ. Έχ τών ^ηδέντοιν περί ΐι1^ *«|•8τη• 
τος^ών παρ* ήμΤν^ χαΐ τών παρ* 'ϋροΚαι^ |πρ6νι 
δήλδν έατιν, δτι ούχ οίδας βεβαίως» οΙ Ιαπιν^ •ι« 
χάτη του Τιαρδν χζ' του $επτεμ§ρΙθ!ΐι• Κ|Α αϊ οβΐίτο 
άγνοοΙίς, ουδέ τήν αυλληψιν Ιωάννόυΐ οΙΙοις^ |να 
χατάτδν ς-' μήνα εαυτής «ήν'θΐΙέλΐ|ψιν^φ^ήβΐ|ςο•Ι 
Κυρίου.. 

'Ο^ ΚΑΘ.Άλλην άοφάλειαν ούπ ^^χι•. ΙΙΙ||» ήΜρ• 
Οω^ις τούτου γενήσετακ, ούν βε^ αΙ|« ΙιαρΜείΐ 
τα χαιριώτερα. Έγώ γάρ τδν )ίΙηιΤιΐΜΐύ«1ίρ•• 18& βΙ^ΡαΤΑΐΙΟ Ι. ΐββ ιειρΐ ^ούτΰΜ• μίλλον II τοΰ αγίου Έπί:^ανίο«ί χτ^ζ 
Εύϊΐρ^ΐ^ ί^χονΰν βίνβι λόγοι* ιτ&ρΐ τούτου • έΐν ούβΙ 
ΙχεΜν ιΐδον- Λίγου*! γί*ρ δτ( ό ΙδΙο^ Έπίφίνω,% 
ίΐ« ίξ 'Εβΰαίων ΐυν, Ιη ϊής τών Εβραίων γρ*φής 
χαΐ *1ωσήιιβΐ| του χρονογράφου έβίβαίω^β, Δ«Χ£μ• 
βρίψ ϊί£' ΐίιν Πννι^ΐΗν ΙορτάζιιΦαι του £ΐΜτί]ρο^« 
Τούτφ φασ\ συμφωνεί ν καΙ τάς ύη^ ιοΰ Τίτοιι άτΛ 
Ι^ρουσιώΙΐμ ιϊ^ 'Ψί^^μψ άχ^ΐίϋ&ς γραφές, δτ* 
«βί^ϊΐ^ν Λύτ&ί ί^χμΛΧώτ£υ«ν, *Αλν <^ πολϋί ΙμΛ 
Ηχ&ς ικρί τών 4οριών, ι&α\ *ών $λ)4ιΐν τής Έΐίχλη- 
βίας ηθών^ «ι μ^νον ιι*ρΐ τί^ν ιείίΐτιν όμοφρονή- *0 βΕϋΡ, Τ£ ϋ τ.εμ\ τ%ς τ&^ Τρισάγιου {^μνοιι 
^οοσ&ήιτης; "Εαιτ^μιν Λώτίρ^ όνεξίλιγκτον; έιΐίνϊή 
Ιν τ®1ί ΐ^ρ^χ-ΐΐκοΐ; τή| ^γΙας χαΐ «ίχοΐ^μίνιχή; 
^ϊάρττ); ίϋνίΛου Ιμφέρίτοιι, οκως τουτίϊν τ-ίτι οΐ 
0ΐθ9^οι Πατίρέ; τ6ν !>μνοι- ΙξυμνΓ,σΛν,τβ Ικδίνων 
δμ«λί>γί^ ΛρχΐΐαμενΛΐ ; ζ 6£Ϊ ι^αΐ ΐΕ£ρ\ -ΐΛυτας ίνα- 
σ^αυά; ι1ΐϊ£ΐν, χίίΐΐ ί^Ιξ^ί, δτ^ ή του κνβφΐι,ίί ΐτροί. 


πϊβίΚΐοηβηι ί£4!ΐ3ΐΐ), Ιΐ3£ΐ^ηιιι ηοη ήύ]. Ιιιιο ΐί^ 
φιΐά^ίη αϋίΐΗΪ^ 8ΐίι[ΐι»ιιι 0ΕΐΓ7«08ΐοηιι ΟΓαΙϊοαΰ^,Πϊ 

<|ΐΐΑπΐΐΐ3ΐη ιί« 1»0€ ΟΓ^ιΙοΐΚϊηι 33ΐΐ€ΐί ΕρφΙΐΐίαιί, ϋγ-^^ 
ρπ βρΪ8^ορί; ςτιαΦ ίρ&λϊΐι ι;ιιπ€(υ6. ηο» "ο^ΐ^Μ- Λι>^>αί 

61 €;ι ιΟΓίρίΑ ψΐίΜϊ Τΐΐιι« ΚίβΓίί&βϊ^ιπτ^ βοηιαιιι, ι1&* 
ραπβνβηι, €αΐα βΐπι ιΐΓΐϊΰΕπ ε;«ρ6Γϋΐ. νϋπιιπ ηοα 
绣ηΐ>ρ€Γβ §οΙΙϊαιυι «ΐΐιιυ^ηι Γιι&γο ά^ ίβ$ιΐ£ Μ%* 
<|ΐιβ £οη&ιΐ0ΐιι^ιιιιΐιυβ £ς&Ι«$ΪΦρ ιηοΐΐο ϊΐΐϋίβηίΗι ιΙ« 

ΤΗΕΟΪΙ* 0»ίιν βντβω «1β ίί1ΐα£ Ιψπιηί, ^υ^ηι Ίϊμ* 
(^ΐαιη ^ΐΕΪΕηυ§ }(ί{ΐιοιΙ Ι«γ \ύ €θ Βαπαι» ηοαίϋ» Η^&^ 
ΐαΙίϊΓ] βρρΰη;ϋΓ6? Νυιη ΠΙ&πι Ιαϋΐβαιηΐίΐΐίΐιη η^Ηη* 

ειΐϊΐΐ ΐΑΐΐ 4Ηϊοί Ριΐΐώ ρΓοηυηΐΐιιτ^πιιΐ « ηο» βΰπιιη 
Ιϋ ιΕΙο Η^τηηο ρΓοααΐϊΐΐ^ητΙο ΓθΓη)ΐ ϋοηΐΰπΐί &1τηΐ]ΐί 
8 η «ι Ιιίο 3Γ^υπΐ£η(ϋ ρΓΟίιΐΰΠιΙί*, ρΓΟΪϊίητΐΗηιςαιΚ 

ηιΐΰηΐ* Ουΐρρ^ ιηβξποηιιη Εεοί^Αΐ» ιΙιΐΰίΟΓτΐιη λϊκ 
ΐίοπιαΙ^Α ίητϋβίυηίαΓ. ςϊΐ» ϊοΐι ΓίΠο Ιι^ππηιιιη ΐίΐηηι Ό ΚΑβ* Εδ «ιτϊΐΰίηχβί Λναμνή^ας ήμΐς ΐζίρί του 
Τρ^Λϊ^ϊγίο*^ • εύρίσχει; γ^ρ χρήαεί; τών μεγάΧων 
^4*α»ίΚΐϋν της Έκχληίίας, μ<5νίρ ίοίτοΰσαί προσ- 
4?Εΐΐιν ιψ Τίίρ τ%ν Τριοάγΐον Ομνον. Κι\ ιτοΧλάχις Ο ΤγΙ&λ^Π ηίτ'ώυ^^^ ϊΐ^6ηιΐϊΓ• Α€ 5«ρβ ιηββίηη ίΐΐϋβ ϊ*υτΑί ϊχοιεήβ*; κατ* έμαυτΚ έν άμϊ^χανί^ χατ- 
ΙΦϊΐ,ν Γ.φ%λ^* χ&ί μύ( £οχξ( ίχ τούτων ^μωμένους 
των χρή0€ϋ}^ ϊοίίί ΐί)ν ΐΓροα&ήχι^ν ταύττ^ν πκποιΐ^ 
Ιΐίϊβς ίίίΐ;οίηχ|νβϊ * χβ\ Μάξαι ήμ|;, 3ταν έττίτ^ς 
Αγίίϊς Τριάβ^ΐ τδν θ^Εΰν ψ^ίομεν Ομνο^, μΓ^^^μ^&ν 
^^?6ή}(ΐ|ν ποςβΐν^ οτίν £4 Ιη! μ^νου λίγομίν Τίΐΰ* 
«ν *ο5 ΊΓΙου^ ιιρ^ττιθίνιι ιτηΙ μίν τι^, Ό στ&^ 
ρω^ίΐο #ί' ή/ίας * τιοτϊ β' αί τ^, *Ανηστάς - η τι, 
* *Α^^ηρ0£ΐ^ * ΐϊρ>/ς τίν καΐρβ¥ τοΰ μυΐΤΐτ^ρίοΐ) Αρ- 
μο5(<Δ^ χοεΙ τήν ΐτροσθήχι^ν ττΰίούμενοι ^ τ6, 0ΒΟ^ * 
\^\χΗ^,*Ιξτχυρός* Χ3εΙ τΑ, Άΐί<ίκ<ΐΓθς' ΪΜ μ^^ον 
^^5 β&' ήμιχς ίτΛυρίιϊΟΙντοί, χα\ άνϊβτ4ντ<ις, χλ\ 
*4νίΐλϊ;φ#έντος Χρίττο^ τοΟ #£ΰυ ημών έχλαμβά- !|ΐιοίΐΗ (1« ι^ιΐϋΐα ΤηπΗ>ΐ6 ϋίνϊηαι»! ίΐΐυηι Ι^^^πιηιιπι 
χ«ιΐ)ΐΏΐΐ9, ιιΐ]1Ι»ιτι ί;>€Ϊυΐ)(}3ΤΏ :&ρρΰΡ<)ίθθΐΐΐ : ιΙ <1ι»ο* 
ιί6« 611111 «ϊβ ΡϊΙΐο (ΙοηΐάΕΐΐ ρίοηϊΐιιιίΐΐηιιιβ, ϊιϋ^Γ" 

τιοι; ίηίβηίοΐϊΐ ν^ΓΟ ! (}^I γ^κϊι?(ΙαΙη< «ι; ι^βΐ ϊΗβ4 : 
({ι/ΐ α«λΐητϊ//ΐϋΐ Π »ΐίηκ^, ηΙηιίΓϋΐιι ιιί ρΓΟ Ιϋΐηρίΐΐιο 
ιιΐ7£ΐ^Η, *ρΐί φΐόςτίθ 6τιΙ)]ΐι:ί»ΐαΓ «ρρ^οιίΐι : 61 11- 
Ιηιιι νοϋ^πι 06ΙΙ&Ρ £1 α1ΐ€Γ»ιιι Ρ^ηί^ «ι ΐίΠίϋΐι» *0 βΕΟΡ. Α&ιηΚ οτ*ν μιτλ ττίς κροαβήχης τοδ- ^ ΤΗΕΟΠ. ΙΙβδίΛΐ βι^ο, οΙ οοίϋ ρΓίΐΒΟπΙΙίΐίβΙιιιιΐζ ^ον λίγΓ^τι τ6ν Ιμνο^, τρΐΐΐγιον χ^Χείτι τ&ν Τί^/, 

Ό ΚΑ». Ναί, Κβι\ γΑρ ού μΐι«>ν τρΐ^ίγιβν, άλϋ 
κα\ μυριέγΐΦν 14 ν καλωμΐιι α^ΐ6ν^ ΧΑλώς τεοωνμιν* 
Ν«<ϊακ Α μίγβ^ *ΑΟ&ν^ιος Ιν τφ/ίττρί βαρχώηΐιΐς 

Ι ^έ^η^ «αΙ άΐΜίρ^ι; &γ60ς, χα\ ^ι^ιρ^Ιγιος. 

'Ο #£ΙΙΡ. Τ^ II Ϊ1ατ1ρ&, 1| τ^ ΙιΐϋϋμΑ'τ^ Κγιον, 
^ 1έγιτ« ^ιαίΐγϊβυΐ ; 

Ο §£ΰΡ. Κα\ ΐΕ45£ν ή ΙιοηώΙ^ι^^;^ ^«^ τφ Πφ 
^4μ«ι| ιτροΰ^ϊρμΑζιιν τί¥ Ο*ϊον ιεοατον ϊΐμνΐϊνρ ί) τ^ ρβΐΐΰΐίΐ. 

ΟΕΗ. ΡΓοίϊίΰΙΰ ; ιι;ιιιι Γθ€ΐβίιιείιηαβρ ^ΰΐ ηοη ηιαιίο 
I€^ &απ€ΐ(ΐιη , &€(! ιη»1ΙΪ6ΐ £»η€ΐ(ΐαι »μρ«ΐ]αηΐϋ£ : 
ι^υθπιαιϊαιο^ίΐϊΐι αΐΑ§ΐ)υ» ΐΙΙο ΛΐΙΐΑΐια$ϊιιι 1η ,ΟΓίΟοιίύ 
άζ €ΑΓΐιίι ^ιιιιιιιριίοΑύ ΤηΜίΐ^3ΐΰιΐ}υθ 1ο<)ΐιίΐϋΓ : Ν^α 
ΐ£Τ ιηι^ο &&π€{«ΐ8, ιη<|ΐΐΐ£ΐιι, 9/^ά ΙηΠηίΐθ Μηαΐυίί. 
&1 0Π1ΙΙΟΙΒ «ιρη Μπάϊΐιιΐΰΐιι ρο^ίΜιβ. 

ΤΙΙΚΟΚ* ΡιΐΓβιη τϋΓΟ^ &«π€ΐιιπιτ€ Ηρϊιΐΐιιιη, ΙΟΓ 
&ιιΐΰΙο« ηαη ιϋΐϊίιΙιΤ 

ΤίΤΕΟΗ. ΐΐ ιιΐΐΐΐβ ρΓ0ί«οΐι «ιΐ ίιϋΐϊ ^ϊ$1π1ηι«ιφ« 187 ΤΗΕΟΚΙΑΝΙ 

ΤΗΐΜΐ&ιί : ηοη αοΐβαι νβΐ ΡβΙπ βοϋ, τβΐ ΕΟΐί 5ρ!π- Α ^ϋ ΤρκάΒι • 
Ιυΐ 83ηοΐο? 

ΟΕΝ. Βίο 91 ββηοΐίβ 1ιοιη!οΊ1)υ$ βιΐοοίί «ιιηαβ. Ν6€ 
Κ)η{« Αΐ)ίτ6Πΐιιυ9• Μα{[ηα9 ίΙΙβ Αΐ1ΐ2ΐη9βίιΐ8 ίιι ΟΓα- 
ΐΗΐη6 ίΐβ ΰ3Πΐί8 3$5ΜΐηρΓιοη6 10 ΤηηίΐΑΐβ, αψι% 
8υρΓ3 ιιΐ6ΐιΐίο Γ»€ΐ& 681, Ιιιι]υ8ΐηθ(ϋ ρΓοί^η : Κιι/η 
ΜΜ «ΐίΐη , Μΰ »ρ€€ί€ίη^ ηβϋ ρηί€ΗήίνίάΙη€ηί /ηι6«- 
Ηΐ ■'. ^&I^ 8ΐηΐβ8ΐ ΤΜΐβΓλΐ βαιη Ιη (ϋνίοΑ §Ιοηο8^ 
ςυβ ίοηη», ββϋβηΐβιη ία «Κο 8υ1)Ηιιιί(|υ6 ιοίίο ; οίοι 
8βΓ>ρ)ιίιη ιη&]β8ΐ3ΐ€ΐη 6]θ8 νϋΓΐιίβ Ιιίβοβ €0磫ΐ6ΐ>η• 
Ιιιηΐ: βαηαια, $αη€ΐΗ$^$αη€ΐΜ$ ΰοπιΐηηί 8αί^αοίίι*Κ 
Ρθ8ΜΜΐ νβΓΟ νί(ΐ6ΐ βυοι 89Βΐιιηρ1« 86ΓνΙ Γοηη», βί- 
ηιΙΙβιη Ιιοιιι{ηϋ)υ& Γκοίαιη• Υίϋββηβ ^ίνίιιαιη Ιιαιιο 
νίΓυιη 8θϋ ΡίΙΊο τίάβπ ιογ 89υ€ΐυπι Ι8ΐυιιι Ιιγιηιιυιιι 
«Ιίπ1)ΐΐ6Γ<! ? ουιη, Ιηςιιίΐ• 5βΓ8ρ1ιΊηι ιιι&]β8ΐ8ΐ6ηι β]υ8 
ν€Γΐ)Ί8 1)Ί5€6 ΰοηϋβΙβΙ>Γ;ιΙ>8ΐιΙ : 8αη€ΐη», ίαηαν$^ 
§αη€ΐηί Οοηΐίηη$8αΙ}αοιίι, Ρθ8(68 νοΓΟ τΊάβΐ 6υιη 
ιΐ88αηιρΐ3 86Γνί ΓοΓοίΑ, 8ί:ιΓιΐ6ΐη ΙιοιηΙιιίΙιυβ ί^ΐΰΐυιη. 
Ουίη 61 8αηοΙυ8 Ερίρΐιαηίυβ Ιιι ΟΓΑϋοιιβ άύ 82η€ΐιι 
06ίρ3Γ3ΐ, β'ιηΓιϋλ (116608 : Β6ΙΙ19Ι, ίηΐ{αίΐ, 1ηΐ6Τ πιυ- 
Ιί6Γ68, ςιΐφ δ6ΓΠ)οη6ΐη 61 16 ίηολΓηβίαιη ρ6ρ6η8ϋ ; 
86Γΐηοπ6ΐη ΠΙυιίι, ςαί Ραιπβ 68ΐ Ρίϋιΐ8 ; 86Γηιοα6ηι» 
ςιιί 681 Οου88£6υ]ί$ ρποΓ ; δ6ΓΠΐοη6ΐη, ηυΊ6χρ6η 68€ 
ρηηοίρ'π, 61 χΐ6Γηυ8; δβηιιοιιβηι, ςυί 6]α8(ΐ6ΐιι 681 
βηΙ)8ΐ2ΐιΐί» ουιη ίΐ)$6ρ3Γ3ΐ)Πί ΤΓίιιί(8ΐ6; 5«Γη)0ΐΜΠ)^ 
4(υ1 €1101 ΡαΐΓβ &ο δρίπΐιι βαηοΐο ΑιΙοΓαΐυΓ; δβΓΠίο- 
ιΐ6(Ρ, ηυί 60ΙΙ80Γ8 68ΐ δοΓιί ρίαβηιί ; δβηηοηβιη, (|υί 
€1ΐ6ηώί8 ίη5ί(ΐ6ΐ ; δΓΓ!ΐιοιΐ6π), ηαβηι 'ύΐχ ςυοίΙΐΊ- 
ίθΓηΐ(:& 1)68ΐί% ν6Γΐ))8 ΙιίϋΟβ 6οηϋ6ΐ65Γ3ηΙ : Ξαηαηί, 188 

τω ΠατρΙ 81 μ^νφ, !) τφ ΑγΙφ Πνιύ- 
μάτι μ6νφο5; 

Ό ΚΑΘ. Έχ των &γ<ων έδιδάχθημ<ν τοϋτο. Ε&θΙς 
δ μέγας 'Αθανάσίος έν τφ &νω μνημονβυθέντι «κρ\ 
της σαρχώνίως Χ9ΐ\ Τριάδος λ^γφ , χοΜ^ φη^ίν * 
ΕΙ^μετ αύτόν^ χαΐ οϋΛ Βΐχετ εΚος , οϋτ» «<ΙΙ• 
Λος. ^ΙΙν γάρ αΰτ^ν ιτρ^ τού«ου θβωρήσας Ιν τ||. 
θδΤχ)) χα\ ένδίξφ μορφή ^ χαθήμβνον ΙπΙ Ορ^νο» 
ύψηλοϋ χα\ Ιπηρμίνου, δτβ τά Σβρ2φ\μ Ιβοξολ^υν 
αύτ6ν, λέγοντα • ΆγίΟζ^ Αγιος, Αγιος Κύριος Σα^ 
6αώθ. Κα\ μ<τΑ ταΟτα ^ρ^Ι αΜν μορφ^ ^ΰλου 
λαβόντα, χα\ Ιν όμοιώματι έκνΟρώιηιν γιν^μβνον. 
*0ρ^ πώς μόν«ρ τφ ΤΙφ βοχεί ιεροσάτντβιν τ^ 
τρισάγιον Ομνον ό θιΤος οδτος Ανήρ ; *0τ£, φησ\^ τά 
£ιραφ\μ έδοξολ^γουν αύτ^ν , λέγοντα * Άγιος » 
άγιος, άγιος Κύριος Σα€αώΘ. Κα\ μιτά ταύτα δρ^Ι 
αύτάν μορφήν βούλου λαβόντα , χα\ Ιν όμοιώματι 
Ανθρώπων γβν^μβνον. *Αλλά 64} χα\ ό &γιος Έπιφά- 
νιος έν τφ ιΐς τήν ΑγΙαν ββοτόχον λόγφ τά δμοια 
φάσχων, φη9\ν, Ή μαχαρ(α έν γυναιξίν, ή τ^ Α6γον 
έχ σου σαρχωθέντα τβχοΰαα, Α^ον τλν ^ον Πατρίς 
Τ16ν, Λ<$γον τ6ν προαιώνιον θεδν, Α6γον τδν άναρχον 
χαι\ άΐδιον, Α^γον τδν όμοούοιόν της άχωρ{9τον 
' Τριάδος, Λ<$γον τ^ν συν Πατρ\ χαΐ άγ(φ Πνευμαη 
προσχυνούμενον , Α^γον τ2»ν σύνθρονον του Πατρίς, 
Α4γον τ^ν 4π\ ΧερουβΙμ χαθήμενον, Α4γον 8ν τά 
τετράμορφα ζώα δοξολογουαι , λέγοντα * Άγιος^ 
άγιος, άγιος Κύριος Σαΰαίύθ, πΛήρτ^ς ό οϋρατός 
χαϊ ή γ^ΐζής δόξης αύτοΰ. Όρ9^« δπως χα\ ο&τος $αη€ΐηι, ίαη€ΐη$ Οωηνιια 5α6<ιο//ι, ρΐέηηηι €$1 ϋω- £ δοχεί μ^νο.) τφ ΥΙφ τ^ν τρισάγιον Ομνον προααρμ^• /«ιη €1 Ι€ττα ηια]€ααΐ€ ίριιΐϋ. Υί(ΐ6ΐΓ η Ι οι ϋΐ6 8θΓι 
ΡίΠο 16Γ 8&π€ΐυιη Ιιγιηηιιιη &ΙΐπΙ)ΐΐ6Γ6 νΊ^εΑΐιΐΓ? 8!ΐ 
61111» : 006111 Ί1ΐ2ϋ ςυ3(ΐΓίίοπη68 έ68ΐί» ν6Γΐ)ί8 ΙιΊ$€6 
€θηθ6ΐ6ΐ)Γ3υΙ : 8αη€ΐΗί,$αη€ίη9^ίαηαΗί,^\^(Ιη\η 61 
ιΙίνυ8 ίρ86 €1ιΐ7808ΐοιιηιβ» ίιι θΓ3ΐίοη6 ϋβ Ι)6η6(1ί6ΐο, 
£υ]α8 ίιιίΐίυιη : 06 ιηίΓ36υϋ8 ίη ιηίηουΐ» : ν6Γΐιί8 

Ιΐ18 63(ΐ6ΐη ύΐαΐ : Ηοάίβ Γ6.Χ ηΐ9]68ΐ3ΐί8 ίιι 16ΓΓ8Ι 
«Ίο €0η66ΐ6ΐ>Γ3ΐυΓ, ΙΙΐΊ ν3(68 (ΐ68€Πρ8Η: 61 ΊβΒίΊΐΊχ 
€φΐ68ΐΐ9 ρ3Γ(ί6ίρ68 ΐ6ΓΓί£6η38 Γ^οΐΐ ; Οΐ 0.8160(131 

&ιη1)0Γαιη 86 Οοιηίηυιη , ςυι υΐήαιςαβ €θη3οη3 
Τ066 €0η€6ΐ6ΐ)Γ6ΐυΓ• ΡΓ0ρΐ6Γβ4 8υρ6Γί ςιιί()6ΐη ίΙΠ 
β3ΐιΐ*ΐ6πι 18(3 01 ΐπ (6ΓΠ8 ίηάΐ03ηΐ68 €3ηβ1>3ηΐ : 5αη- 
€ίη$, $αη€ίΗ$, ίαηείΜ Βοηΐίηη» 8αΰαοΐΗ, ρΐέηα €$ί 
«ηΐι^Γ84 ΐ€ηα ηχαμϋαΐβ Ιριίιιι ; ΙηΓβ^ί Τ6γο, ουιη ζειν; λέγων* *0ν τά τετράμορφα ζώα 6οξολογουβ8, 
λέγοντα, "Αγιος^ άγιος^ Αγιος• χα\ τά έξης. *Αλλά 
χα\ ό θ€?ος Χρυσόστομος βίς τδν ιύλογημένον, οδ ή 
αρχή * Έχ θαυμάτων 9,\ς θαύματα * τά αυτά φηαι « 
Σήμερον, λέγων» ό βασιλβΟς τής δόξης έπ\ γης κρο« 
Φητιχώς δοξάζεται, χα\ χοινωνοΟς της έκουρανίου 
ευωχίας τους γηγενείς άναδείχνυαιν, ίνα δείξη, 9τι 
αυτός έστι Κύριος αμφοτέρων, ώς εκατέρωθεν 
συμφώνως άνυμνού μένος. Δι λ τούτο οΙ μέν άνω τίρ» 
έπ\ γης βωτηρίαν χαταμηνύοντες* Ιψαλλον, "Άγιος, 
άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώβ, χΛήρης ηασα ή γη 
της δόξης αύτον. 01 δε χάτω τ] έ^ουρανίφ ευ- 
φροσύνη συμπανηγυρίζοντες, Εχραζον *Οσαττάτφ 
νίφ άα6ίδ^ *0ρ?<» δτι χα\ οΐ τρεΙς οΐτοι μεγάλοι ΐΑΐΙϋ3 6(Χ{ΐ68ΐΊ Ο6ΐ6ΐ[)πι11οιΐ6ΐη 8υ3ΐη €0π)υιΐ|;6ηΐ68, Ο της Έχχλησίας φωστήρες τφ ΥΙφ μόνω δοχοΰσι 
εΐ3ΐη3));ιηΙ : Ηααηηα βΓιο ϋανίάΐί, νί(ΐ68 ϊιχο (για προσάπτειν τδν τρισάγιον Ομνον ; 
ιιΐ9ΐβη3 Ε€θΐ68ί» Ιυιηίη3 νί(!6η ΡίΠο 8θϋ (6γ 83ιι- 
6ΐιιιη ίΠυπ) Ιιγπιηυιη 3ΐιπΙ)υβΓ6? 

ΤΗΕΟΒ. Β6η6 ιϋΰΐιιιη 3ΐ)9 16, \\ά^τ\. Νοη 6ηίιη 
•11π5ιιυηΐ, 86(1 3ΐΐη5α6Γ6 νί(ΐ6η(υΓ• ν{(ΐ6ηΐυΓ «υ- 
Ι6(η, 86(1 ςυΐϋυε, οΙ)860γο? Οιιί ρ6η6ΐΓ3Γ6 ζά ρΐΌ• 
ίϋηϋΙΐ3(6ΐη 86ηΐ6ηΐ1» πιβ^ηοπιπι ίβίοΓυιη (ϋνίπο- 
τυιης(ΐ6 Ιιοηιιιιυπι η6ςυ6υηΐ• €υιη δβΓβρΙιίαι ιη3]6- 
8ΐλΐ6ΐη 6]υ8 €0η66ΐθΙ)Γ3ΐ)3ηΙ, ίηίΐυίΐ 6χΙιηίυ8 Πΐβ 
ΑΐΙίληαείυβ : 86(1 ηοη 3ίΐ : δοΐυιη 6θηο6!65Γ3ΐι<ηΐ, 
λ1)8ςιιβ Ρ>ΙΓ6 30 δρίπια 83η6(ο. Ουίρρο 8ΐ 1013ΠΙ 

ΤΓΙΟίΐαΐΟαΐ 00Π06ΐ6ΐ)Γ3ΐ)3η(, η6€688ΑΗθ 8θί1Ϊ€6ΐ €οη« Ό θ£ΟΡ. Όρθώς εΓρηχας, δτι δοχουσιν* οΰ γάρ 
προσάπτουσιν, άλλα δοχουσι προσάπτειν. άοχοΟαι 
δέ, τ{σι ; Τοίς μή εΙς τ6 βάθος είσδυναι δυναμένοις 
του νο>^ς των μεγάλων τούτων χα\ θείων άνδρ^• 
Ότε τά ΣεραφΙμ έδοξολόγουν α6τ6ν, φησ\ν ό μέγας 
*Α0ανά3ΐος* άλλ* ουχ είπε * Μόνον έδοξολόγουν 
χωρ\ς του Πατρός, χαι του άγΙου Πνεΰματος. ΚΙ 
γάρ τήν δλην έδοξολόγουν Τριάδα, έξ ανάγκης ^ 
λονότι χα\ τ6ν ΤΙδν έδοξολόγουν. Καλ^ ο5ν αΙχ<ν ό " Ι83. ΠΙΙ, 2. *• Ι83. γι, δ. 180 ΟΙδΡυΤΑΤΙΟ Ι. 190 

Πατ);ρ, "Οτί τά ΣεραφΧμ Ιδοξολόγουν αύτίν. Οδτω Α οβΙοΙ)Γ»1).ιηΐ οι ΓίΠηπι, ΟυηρΓορίΟΓ Γββίο ίίχίι ΑΐΙιβ- 

€ιιιιι δύΓαρΙιίη) βυιιι €0ΐΐΰ6ΐ<;1)Γ«1)3ηΐ. δίο οΙ νοήφει; χα\ τ6ν άγιον Έπιφάνιον, χα\ τ^ν θείον 
Χρυβ^ομον, χα\ Αλλους των Αγίων , δσους &ν εύ* 
ρχ^ς τοιαύτα γράφοντα;. ΣαφΙς δ* άν εΓη, δ λέγει, 
χα\ Ιπ\ παραδείγματι, τοΟτον τδν τρόπον • Γυνή τις, 
οΰ των Ιχ γένους χαταγομένων βασιλιχου, άλλ* 
ο6δλ των &γαν επιφανών, Ισχβ θυγατέρα ώραιοτά• 
νην, χΑλλη, χα\ σωφροσύνη, χα\ φρονήσει πάσας 
%άίς χατ* Ιχε!νο χαιρου γυναΤχας ύπερνιχωσαν. 
Ταΰτην βασιλεύς Ιδών πάσας ίχουσαν τάς των γυ• 
ναιχων άρετάς άχιβδήλους χα\ χαθαράς, ίλαβεν 
αυτήν Ιαυτφ ε(ς γυναΓχα, χαΐ στέφει βαβιλιχψ, ώς 
κΕχδς, έταινίωσεν. Ένιστάντος δέ του χαιρου, χαθ* 
δν πΑσα ή πδλις τδν εύφημισμδν Αναπέμπει τοΤς βα- 
σιλεΟσιν, εΙπέ τις τ^ μη^ρ^τής βασιλίσσης, *ελΟ^, 83ηαιιπι £ρΙιΙρ)ΐ3ΐιίυιη 61 (Ιΐνυιη ϋίαιη €Ιιγ3Γ&ο$(ο- 
ηιιιιιι, 61 6χ(6Γ08 52ηΰ(05 ΙιοιηίηβΑ, ςϋΟδουηηπο 
Μά 8οη1ΐ6ΐιΐ68 Γ6ρβΓ6Π9, ίηΐβ1Π{β8. ΡιιοΗΐ αυίβηι 
Γ68 ΐοΙ> ρϋΓΒρίουβ ρβΓ βχβηφίιιιη, Ιιοο ιηοιίο : Μιι• 
ϋ6Γ ςυ26(ΐ9ΐη, ηοη Γβ^ίο ρΓοςη^ι» £[βιΐ6Γ6, ίιηο ηβο 
ϋΙαβίΓί ςηίϋβηΐ α(Ιιηο(Ιυιη, ΟΙίαιη νβηιι&ΙίδβίσίΑΐη 
ΙιαϋυίΙ , Γοηηα, ρυ^ίάΙίΑ, ρΓϋϋβηΙία χηυΙίβΓββ 6ΐυβ 
ΐβηιροΗβ υηίνβηα» βυρβπιηΐβπι. Ε2ΐη ν'κίβηε ίιηρβ- 
πιΐΟΓ οηηηίϋηβ ρπ&όΗ3ηι ίβιηίηβΐβ νΪΓΐυΐίΙιιΐδ, «6 
βίηΓ6Γΐ8 ςυΐϋβηι, ηιίηΐιηειιυβ ΓιιΟΑίίβ, υχοΓβπι 

8ί1)ί &666ρίΐ, 6ΐ ΊΐηρβΠΙΙΟΠΙ, ρΓΟ Π10Γ6, ΟΟΓΟΠα Γ6* 

(Ιίιηίνϋ. ΑρρβίβηΙβ νβΓΟ (ειηροΓβ ςιιο υΓΐ)8 υηί-> 
ιτβΓβα Γ.ιυ$ιί8 νοΰΙΙ)υ8 Αιΐ]{υ$ΐί8 ΑΟίΙαιηαΓ• €0ΐΐ8υ6• Ινα άχούστ^ς ΰπ6 πάσης εύφημουμίνην της π6λεω; " νίι, ςυΐίΐϋΐη πι&Ιπ Αιΐ|^υ8ΐ» , Υβηί, ίΐίΐ, αΐ ΛΠλϊιι %ήν θυγατέρα. 

Ό ΚΑΘ, 'Αρπάσας τδν λίγον, εΐπεν • Έγνων, δ 
βούλγ) είτΐεΤν. Έπε\ ό εύφημισμδς χοιν^ς έστι του 
βασιλέως χα\ της βασιλίσσης, χαλώς δύναταί τις 
εΙπείν, δτι τδν Πατέρα δοξολογουσιν, οΐ τ^ν ΤΙδν, 
χα\ τ6 Πνεύμα τδ άγιον• Ταύτα γάρ πάντα χα\ άμα, 
χα\ χωρ\ς έχφωνούμενα Αληθεύει, άνευ της του 
μιδνου προσθήχης λεγδμενα• 

•ϋ ΘΕΟΡ. Άπήλλαξας πραγμάτων ημάς, άγιώ• 
τατε δέσποτα• Οΰχ άρα μόνον τψ ΓΙφ ηδε τά Σέρα* 
φ\μ τδν τρισάγιον Ομνον, άλλΑ τ^ δλη Τριάδι. Κα\ 
ΦιΑ τούτο ο6 δεΙ προσθεΐναι τδ, *0 σταυρωθείς^ ή Ιυ&ιη αΐ) υΓΐ)6 ΐυΐ» ίαυδίΊδ βχοίρ! λε€ΐαιιι&ΐίοιΓιΙ)υ9 
αυ(Ιί«ΐ8. 

Τυαι 6£Ν. ίαΐ6ΐτυρΐο ΤΙΐ6θπ&ιπ 8βΓΐηοηβ : Ιη• 
Ι6ΐ1ΐ|[0» ίικιυίΐ, ςαΐ(] (ΙίοβΓβ νβΐίδ. 0>ΐ3η(1ο ί11%6 «6- 
οΙ^^ιπαΓιο Γϋυ8ΐ3, 60ΐηη(ΐυηί8 681 Αυ|^ιι$ίο ουιη Αυ- 
(^0818, Γ6616 (|υί8 (1ί€6Γ6 ροΐ68ΐ, ςυο(1 ςαί ΡίΙΐιιηι, 
Ρ&ΐΓβσι ςυοςυβ 6οηθ6ΐ6ΐ)ΓβηΙ 6ΐ δρίηιυηι 88ΐΐ6ΐυιιι• 
Η3β€ 6ηΊιη οωιιίβ Ιαιη βίιιιυΐ ςυ;ΐιη ββοΐδίπι βηυιι- 
Ιΐλία, ν6Γ& 8ηηΙ : ηιο(1ο βοΐίυβ νοχ ηοη 2(1]Ία3ΐυΓ, 

ΤΙΙΕΟΚ. 1.ίΙ>6Γ28ΐί ηο8 ιυοΐ68(ί3 , 8αη€ΐί88Ίιη6 (Ιο- 
ιη'ιηβ. ΝΊπΓίΓυηι βΰςιΓαυΓ, 56Γ9ρ1ιο& ιιοη ΡίΙίο «Ιπη- 
Ιαχ&Ι Ιιγιηηυηι ίΙΙυιη 16γ βαηοΐυιιι ε€θΊηί886, δβά αηί• 
ν€Γ8» ΤηοΗαΐί, ρΓορίβΓββ ηοη αιΐάβηϋϋπι ββΐ ΙΙΙιηΙ : έϋίλην τινά προσθήχην. Έστι δΐ χα\ άλλως άποδεί- ^ ^|^^ ^ηια/ίχϋε «ιΐ, 066 &1Ί3 ςιίφρίαιη βρρβη^ΐίχ ξαι, δτι ούχ έπ\ μύνου του ΤΙοΰ τδν τρισάγιον 
Ομνον ό μέγας Έπιφάνιος Ιξελάβετο, &ξ αύτης της 
«ροτεθείσης αύτου χρήσεως. ΦησΙ γάρ* Λδγον τδν 
σύνθρονον του Πατρδς, Αδγον τδν 1π\ των Χερου- 
βΐμ χαθήμενον. Ούχ έσήμανε μδνον τδν Τίδν έπ\ 
νών Χερου6\μ χαθήσθαι, άνευ του Πατρδς χα\ του 
Πνεύματος* σύνθρονον γάρ του Πατρδς προείπεν 
αύτδν. ΟΟτω χα\ Ιπ\ τής δοξολογίας δεΙ νοεΖν. Κοι- 
νδν τδ χαθήσθαι, χοινή ή δοξολογία* Συμβάλλεται δέ 
ήμίν ού μιχρώς πρδς τδν προχείμενον νουν, χα\ δ 
«κρδς τφ τέλει ^ων Πράξεων 6 εύαγ,γελιστής Ανα- 
γράφει Αουχάς. Φησ\ γάρ, είπδντος του Παύλου 
^ήμα Ιν * δτι ΚαΛώς τό Πνεύμα ζδ άγιοτ έΛάΛτισβ 
δια ΉσαΧον του χρο^χον 9ίρός ζοϋς χατέρας Ουαηηυαιη 61 αΙίυη(ΐ6 ρΓθΙ>&π ροΐ68ΐ, ιη&(^ηυηι ΊΙ- 
Ιϋΐη Ερίρΐι&ηιυπι ηοη (Ιο βοΐο Ρϋίο ΐβΓ βαηοΐυιη Ιιγιη- 
ηυηι ίηΐβΐίοχίδββ ; ΙιΙηυβ άβ νβΓ^β <1ίοΐι 6]<ΐ8• &ηΐ6« 
ρο8ίΐί8. ΑϋοηΙπι : ι 56Γη)οη6πι,ηϋί6θη'8θΓ568ΐ8θΙϋ 
ρ&ΐ6Γηΐ ; δβΓίηοηβπι, ςιιΙ €Η6ηιΙ>ί8 ίη8ΐ<]€ΐ• » €€Γΐο 
ηοη Ιιοϋ νυΐΐ, βοΐυηι ΡΊΠυιη €Ιΐ6Γυ1)ΐ8 Ιη8ΐ(ΐ6Γ0, ιΙηο 
ΡαΐΓβ 20 δριΗια 82ηοΐο. Ν&ηι &ηΐ6Α βοΐϋ ρβίΟΓηΐ 
60η80Γΐ6ηι ύίχίΐ. ΙιΙοηι άο οοηοοίοϋτ&ΐΐοηο ίη»1^ 
%ΐ9ίύ% Ιηΐ6ΐ1ί§6η(Ιαπι• €οιοιηαη!8 6βΐ 8688ΐο, οοηπιιι* 
ηΊ$ €6ΐ6ΐ>Γ9ΐίο• Νοο ρληιπη ηοϋί8 βϋ Ιιυηο ιοηβοιη 
61 ίΐΐυά €οηΓ6Γΐ, ςαοιΙ ίη ΑοιΊβ ονλπββίίβΐλ Ιιυο» 
ίη 6χ(Γ6ΐηο 8€ηΙ)Ιΐ. ΑίΙ βϋίιη, ΡίΐυΙαπι Ιιοο ν6Γΐ)ααι 
ρΓ0ΐυΓΐ88β : ΒΒείΒ 8ρίτιΐηί $αηϋίΗ$ ρ€τ Ι$αίαηι ναί€ΐη 
ΙοΰΗίια €$1 αά ραΐη$ ηο»ίτο$ Η1$€$ «σΓ^ίε : να(/« αά 4ψΙύτ^ Χέγύτ^ Παρβύθηζί χρός τότ λαότ τοΰτοτ^ Ό ρσριιίκΐΜ Ηηηο. 0ί άιΗίο : ΑπΗ^ια απάίαΐί^ «Ι ηοη 9ίάί είχότ^ *Αχοί αχούσατε^ καΐ ου μή (τνηητσ 
χαϊβΛέχοττΒς βΛέψηε^ «««^ ού μίι ί^^Γβ, κα\ 
τά έξης. Τί οδν ; Μόνον τδ Πνεύμα τδ άγιον είπω- 
μεν χαθήσθαι Ιπ\ του θρδνου του ύψηλοΟ χα\ 1π|)ρ• 
μένου, τφ προφήτ|| Ήσαΐ^ διαχελευδμενον* Πορεύ- 
φτίτι πρύςτδτ Λαάτ ' χα\ τΑ έξης; επειδή ό θείος 
Παύλος του Αγίου Πνεύματος μέμνηται μδνου ; ή 
χα\ τδν Πατέρα, χαΐ τδν Υίόν ; 

*0 ΚΑΘ, Αέλυται τούτο, χα\ πλέον περ\ τούτου ού 
χρίΐ λέγβιν. 

•Ο ΘΕί2Ρ• Ίδ»μσνλοι«δν, %ί Ιγραψας έν τ^ έπι* 
στολ]] σου «ερί τον μύρου. ίηΐεΐα^^ΐΐΒ : ΜβηΙμ νίέ<«Η/ιι, ϋ ηοη ρ€ημί€ί€ίΙ$ **, 
61 €Χ16Γ&• Οαίά βΓ(;ο? βοΐυιηηβ ΒρίΓίΐυιιι Βοηοίαηι 
(1ί66Π)υ8 Ιη λΚοβιιΜίιηΙςαο 8θΙίο οοηδίιΐοηίοηι, Ιβαί» 
ιιΐί ρΓ»οίρ6Γ6 : Υύά$ αά ρορνίπη Ηηηϋ **, 61 €96- 
Ι6Γ3, ςυοηίΑΐη (1Ίνιΐ8 Ρλοΐοβ δ&οοίί (ΙυηΟχ^ΐ ΒρΙή- 
Ιυ8 ιη6πιΙηΗΤ αο ΡλίΓβηι ςυοςαο, ευηι Ρ:ϋο ? 6ΕΝ. Ι1θ€ ]20ΐ βοΐυΐαηι 68ΐ , η60 ςυίϋςυ&ιιι αί• 
06η(1ιιπι ϊπιρΓιυε. 
ΤΗΕΟΚ. ΠοΊηοβρ» νίϋοιπίΜ, ςπίϋ ίη ορίείοΙα Ιιυ 

16 υη£;ΐΙ6ηΙθ ρ6Γ80Γίρ:ι6Γί8. •• Αοΐ. χιτηΐι 24» 35. ** Ιμ• ^ •. 10. 191 

αεΝ• Ιΐ6€ΐ6 ιϋοΐβ : β»ι. 

Ιΐίΐφΐβ €9ρυΐ 06 υκ^ϋβαίο Ιβ^βηΐβδ» ΙΐΜ κΗρι» 
Γβρβηιηυβ• ΗηΓ§αιιι ρηΒΰβρΙΐ {ρ•» δοΗρίοϋι, αΐ 6Χ 
1» οΐβίβ οΙβΓυιη» ςιΐφ ΜΜίηιιιη ▼οϋλΐΗ^ αη|^«ΐ€ηΐοιιι 
ιιο&ΐροπι €οηΩεδ8ΐυΓ, ηοη βχ οΗν^ηιιη' 8Γΐ)οηΙ>ιΐ8. 
Αΐΐ|οβ Ιιοο Γ6ΑΡΜ ν^Γυαι ββΐ. Ομμα κΙ μι 1ι«€» 
<]ΐιθ(1 ίη ΑηηβηίοΓυΐη Γβ^ίοιιο ηοη βηιιΐ οϋνβίΑ ρΐΌ- 

ρΐβΓ ΑβΓΙβ ίΐΙ 63 Γβ|;!θΙΐ6 ίπ^ϋβ. Ιΐ11(|116 η6€6Μίΐ35 

ΙρΜ Οβ^'^^' 01 βίβυηι ίΙΙσϋ» ςαοά ίη Ιρβα ^6β^οη6 
Γ6ρ6Τ{|υΓ» •«! υιοιη Ηη|;ιΐ6ηϋ ΜΐΙιϋ)6»ΐυΓ• Οολ Ιη ί6 
ηυΙΙυηι β^ο 8ρίΗ(ο»ΐ6 ι1β1ί€ΐυιη τΙ()60• 

ΤΗΕΟΑ, ΜίΓΟΓ, <ΐ6ΐηίη6, 6βΓ 8(1 ίιηρ6ηΐοτ6πι Ιΐ06 
ρ6η6ηρ&6Γΐ8. Νλΐη ρΙαΗιη» Ιιί€ οΙίν6ΐ« υΜοο, 61 
ςϋίίΐβιη οΐ6ΐ ΜΐΙ». 

6ΕΝ• Υβπιιη ί^ΐα οπ|[θ6οΐΙ €οηίβ6ϋο ρΓΐη€ΐρίιιιιι 
ΙιβΚΗΐίΐ »(^ Οπβηΐί• ρΐβ^απι ίηΐίιηιιπι, υΙ)ί ηυίΐα 
§ιιηΐ οΙΐΥ6θ : Ιπ(ΐ€ςυ6 ηοβ 3€66ραιιι• $6Γν3ΐηο8 

Η&£ΐ61ΐυβ. 

06ίη<)6 €8ρίΐί8 β]ιιβ(ΐ6ΐη ρ.ιη6 ρΓ0ΐ!ΐη9 ρ6Η€€ΐ«, 
^^^ βοπρίιιιη ίηνβιΗιηυβ : 5ί€υΐ νίπυιη 8&ο|[υίη!8 

εΗΗβΐί η)8ΐ6Γΐ68 681» €Ι €υ]ΐΙ8€υη(]υ6 811 6θ1θΗ8, 

?6€ίρί (1βΙ)6ΐ ; 8ίν6 ηί^Γοιη» 8ίν6 ΓυΙίΓυαι, 8ίν6 ι1Ι>υιιι 
νίπΗίο Γα^Γΐΐ : ςυυηίβιιι ρβΓ ηιίοί8ΐ6Γΐυιη 8θποΐίΒ- 
681ΙΙΓ, 61 Οιηβϋ Οι 82η|(υί8• 

ΤΗΕΟΚ. Ειβηψίαπι 6θ€ Ιυααι ραΓϋΐη «α Ιρβιηι 
Γ6ηι ΐ|ΐια<!Γ8ΐ. Νοη 6ηίηι (16 €θ1οπ1>α8 ηοΙ>Ί8 6&1 ςιι»* 
8ΐ!ο, »6<Ι (Ι6 8υ5]6€ΐο, 8Ίν6 ηΐ9ΐ€ΓΊ6. Νθ8ΐί βηίιη, 
ϋίν6Γ8ί8 6Χ 3Γΐκ>Γί1)υ8 νΐηοηι Οβη'. Ναιη 6χ ροηιΐ8, 

6Γ€6Γ88ί8, 61 αΙΓι» ΓΓυ€ΓΐΙ>α8/61 1ΐ6Γΐ>ί8 ςυ<Μ|υ6 €οη- ΤΗΕ0Η1ΑΝΙ 192 

Α 'ό ΚΑΘ. ΚΒ λ<γ6(ς• γινέβΦαι. 

Κα\ &νοτρ^ντ6ς τ^ 4»|Α τοο μ^^ραό'χβ'ράλαέον, '85• 
|Όμ8ΐΡ οΟτως * Πάλιν ^ιιρ^ρβυεν ή Ρρβφή Μ^^Αφ 
ίΧοΛ&ηβ τΰν ΪΛχίΒΜψ\ 9ΐΜρ βήβαμον ^ν6|>8ζοΜ9&• 
γ{ν8σ6αι'τ6 μύρον ήμί2^* χαλ ούχΐ' Απ^ ΜτΦρβν 
Ιλαιών. Κα\ Ιίο&το Ιν &λΐιι•<ί9^'ϋτ{γ/'£9τ(η4^«Ετ4οι 
Μκαύτη, 8τι βίς Ήΐν χώραν ,'ίών *Αρ'{Α^ν(ι»8ν ούχ (ί)<Αν 

Ανάγχη πρ^)»ιται» τ6 Ιλαισν ^Τν#« δ«ιρ ίύρίσχΜΜΐ 
ιΐς τήν χώραν, «Ις χρηα'.ν τοδ μύίροο' ' 1α|ΑΚι«Ι&9 
χα\ 66 βυνιΐβον βφ4ίλμα κν8υμβτχ»^Ιν1το«(ίΒ^. 

ΌΘΕΟΡ. βαυμΑζ». ϋ^ηοιτα,ιΛςτΛύΐφίρΛ^ας 
«ρ^ ββΦΐλέα. Όρω γΑμ • «λείττους Ιλβιέβιίας 1^618, 
)(α\ Ιλαιον Εχαν^• 

*0 ΚΑβ. ΆΧλ*8(ς ^ν^νβ^την *Αι^τ6λΙ)ΐΐ•»^. 
νβτο ή Αρχ^ της »ατα9Χ8υ!|ς τοι^ μύρο»; &1Αιι> (λαιΐ•- 
νβς ούχ ιΐαΐ• χ&χ€ΐθ8ν ιταραλαβ^ντις ήμεΙς φυλΑν- 
τομβν δ πχρελάβομβν μέχρι τοΟ νΰν• 

Είτα Αναγνόντ€ς τ^ Ιξής τοα 'Χ<φαλ9ΐ{ου τβδτον, 
Ε&ρομεν οΟτως * Όσιτιρ γΑρ του α?μ«τος ι^ύ 
Χριττονό οΤνός Ισην Ολη» *α\ ' οΤας. Ι9τ\ χροιΑς, 
Αχο&χτ<οςέστ\» χ&ν μέλας» χ«\ Ιρνθρ^ 1«τι. )(Αν 
λιυχός* ΙπβιβΙ) ή λβιτ(»υργία ύ,γϋζη αίτ^ν. χαΐ'^ 
νεται αΤμα ΧριστοΟ. 

Ό ΘΕΟΡ. Τ6 παρά&ιγμΑ 9(λ οδχ Ιβτι προβφ^• 
«ύ γάρ π&ρ\ χρωμάτων ήμΤν < λβγος, άλΧΑ ιηρί του 
υποκειμένου, ήτοι της 5λης• 01^ γΑρβτι έχ'^• 
φ^ρων δένθρων γίνεται οίνος* γίνεται γΑρ &χ μ)• 
λων, χα\ χερασίων, χα\ Αλλων φυτών» χαΙ δΙ| βοιΑ- Β βείΙυΓ : 36(1 αϋ Ιιοο εαοπΟοίαιη ηοη 8ϋΙιΊΙ>6ΐυΓ« ηί&ί β νων- άλλ*ού προβΑγεταιι ε(ς θυσίαν» άλλ* ή μφιθθ66 4ΐιιηϋιχ3ΐ 6χ νϋ6 ί&εΐυπ). 3ί6 6( <>6 οίοο : 1ΐ 6Χ 
ΙιιΟΓΟ, ]υη60 Οιΐοηΐο^ 61 Μ% ηιιιΙιί8 οίουπι : 86<1 > 
88η€ΐί8 Ρ8ΐηΙ>ιΐ8 οίοαηι οϋν^κ €«ΐ6η8 68( ρηείΑίαπι. 

λΐηυ6 Ιιοο ΐαΊΚΙ>6ΐ €0)$ΙΙ0606Γ6 Γι€61» ΙλΠΙ 6Χ 880610 

ΙΠο Οίοη^ΓβΗ) ΑΓ6ορ»βίΐ8» (|α&αι 8ΐϋβ ειηείίε ΙιοιηΙ- 
ηίύυ8 ηοη ρλυοίε. Νοο ηιηοΗε 68( οαοπιβηΐι 8Γ|;α• 
ιηοηΐιιΐη, ςαοιΙ 6χ ίρ8(> ηοιηίηο €οηΐ6χ'ϋυΓ. Οαίρρο 
8ΐ ϋιηρ1Ιοιΐ6Γ οΐ6»αι <Ιίοΐιι^ 6Χ οΓι?& ί^εΐηηι ίι>• 
ΐ6ΐΙί|{ίΐαΓ• Αι 601» ΐ8υΓΐοαπΒ» ν6ΐ ]υη66οηι, νβΙ 86Μ• 

ηιιηοιη» 61 Ιιυ]α8Π)0<ϋ 8118 Ου6ΐη8(1αιο- 

ϋοαΐ 6ηΊηι» εί ηβνιηι ιΙΊοβηι, Γ8618 ά% Ιι^οΐδ, εΐ8γΐ8, 
61 ρί€6 ηατίε ΙηΐβΠίκίΐιΐΓ* <]β8 ηλνίκ^πκιβ, ηοπ η8?ί8 
Ι8ρί(ΐ68; 86(1 8ΐ ηατίαι Ι8ρί(ΐ68ΐη εί^ηΊβοβΓβ ν6ΐίπια8» 
Ι8ρί(ΐ68πι 8ϋ}ί6ίπιυ8; 8ΐ>8(|ΐιβ ς<ΐ8 8ρρ6ΐκΙίθ6 ηυη• Ιχ της Αμπέλου. ΟΟτω χαΐ Ιπ\ του ΙΧαΙονΓ γ()Μί«Μ 
γάρ ίλαιον Ιχ ττε δΑφνης» χα\ σχίνου» χβ^Ι Αλλειν.ν^ 
λων- &λλΑ τ5 της έλαίας «ροεχρίΟη »αρΑ «»ν.Α:)|(ί|8ν 
0θΕτέρ(ι>ν. Κα\ Ιξεστι τούτο μαΟεΖν τφ {)ουλομένΐ||Ι 
ηαντ\« Ακ4 τε του Αγίου Αιονυ^υ του ^Αρβοιοβητέ^. 
χα\ Αλλων Αγίων ούχ ολίγων. Ού χείρον δ¥ χαλ έξ 
αύτοΰ του δν^ματος χαταΦχευΑοαΐ» δτι τ^ Ιλαΐον 
Απλώς λεγόμενον, «(^ έξ Ιλαίας δηλοΙ» Ένίχαι .Α 
δαφνέλαιον, ή σχινέλαιον, ή ^ααμέλαΐον» χα! «Α 
ΐοιαυτα . ...••.•. 'Δσκερ γ&ρτδ^ν 
είπω ναϋς, νοείται ή Ιχ ξύλων» «αν ήλι^ν» χα.1 ηΐβ• 
σης ναΰς, δι* ής πλέομεν» ο6 μήν νοε!τ«ι ή Ικ λέ- 
0ων ναυς • Αν δ^ τήν έχ λίθων ναυν αημΙ^νκι Ο^ή- 
βωμεν# προστιΟέαμεν τ6» λιθίνην* Ανιυ δέ '^ς πρθ(Τ« <]0&ιιι 6Χ 8θΐ8 η8τί8 8ρρβΙΐ8ΐ{οη6» Ι8ρ1(ΐ68 ηβνΐε ίη«- ^ Οήχης ταύτης ούχ Αν. ποτέ. νοηθείη Ιχ μ^νου τρ\ί ΐ6ΐΙί^6ΐυΓ : 60(ΐ6πι π[ΐθ(!ο 8ΐ8ΐυ6Π(1ηιη (Ι6 οίοο» 61 οίοο 
8688ΐηΊηο• (}08ρΓ0ρΐ€Γ ο!6υιη 8ΐΐ8(ΐυ6 8ρρ6η(1ΐ66 «Κ« 
66Α168» 6χ οΐίνβ Γεοΐυιη 8ΐ^ίί1ε8ΐιΐ• 

€ΕΝ. Ηοο ςηοιιιΓο €0γγ66Ιιι ΓβοΠΓιιηαιη Γυ6Ηΐ. 

ΗΙε 1(8 ίΙ{6ΐΐ8( 8860Τ(ΙθΙβ8 ήαε ρ88ΐΐ6Γ6 60Βρ6ΓηηΙ 
ΙΐγΐηηΙ ν68ρ6ηίηί 86ΓΊ6ηΐ 6ΧΙΓ8 666ΐ68ί8ΐη» (Ιβ ηΐΟΓ6 

ίρεοηιηι• 

Ει ΤΗΕΟΚ ΟΟΓ 61^1Γ8 606ΐ68*ΐ8ΐη 8866η]0ΐ68 Ιυί 

8ΐ8ηΐ» 811» οιιπι ρεαΙΙιιηΐΙ 
ΟΕΝ. 36Ηρ(αηΐ62ΐ : /αμνΙ Ιογο 4οη^ηΗ 0]μ$ *'. ναυς ονόματος» ή λιθίνη ναυς * τδν. αΜν τρότοον 
χα\Ιπ\τον ελαίου» χα\ σηααμελαίου. ^'Ελαιον :οΒν 
χωρ\ς προΐϊΟήχης λέγονκις, τ6 Ιξ έλαίας δηλονίη^ 
διασημαίνουαι. 

Ό ΚΑβ. Κα\ τούτο ^^^δν (ατι ^ιορβωθηνβι• 

Τούτων οΟτω ^ηθέντων» ήρξαντο οΙ: Ιερείς «6τ^ 
())Αλλειν του λαπερινοΟ τ^ Αχολουθίαν ϊζω τΙ}ς Ι»• 
χλησίας, χατΑ τήν αΰτων ουνήθειοη^• 

Καί φηαιν 6 ΘΕΟΡ. Ίνα τ( Γηαντιη Ιξω τ^ς 
έχχληβίας, δταν ψΑλλωνιν οΐ Ιερείς «ου ; 

*0 ΚΑΘ. Γέγραπται»*^?^ «ατϋ ?Ατφτί|(<^«#> *»Ρδ8ΐ,€ΙΙ,22. ιη Ι>Ι«ΡΙ έσΐύ^^ς έκ'ύί^φ Κϋρ(ω\ Κ€\^άΐί¥^ *Βν /*«^Ι)- 

'ϋ ΚΑΘ. αΐ ΐίΐΐί Λχ^λανβΙαν κην ίχι^λΐΐίίαυτοίΐΐν 
•ιΐΑ^ Χΐΐΐΐΐυ^Ι^ ι«θον «ιυθείοΐ* νΛαδ ίκιηλιΐν 

•θΐ<5γωί, 6«ΐάξαντο. Σφόβρα γέρ ύτϊΐρίχιι ία νέ^ 
«:»ν ^αλίϋων, ώς άλήΟπα αχι^ς, ^ύ^εαί γ3τρ Ινδβν 

*ΐηρ{*ί, ΐί%\ 6^1 <3μδ; τελέ^ν οέβας χβΐ -τιμ^,ν Ιπο- 
νΙμ^ίν \ξϊ ΐϊάρ' ήμΓν νίΐψ, ΐου ίταρ* Εβραίο ις, 
'Ι^ιΙνοι γλρ 5ΐ<ιΟβρΰ\ 6ν«ί^ ίί«^€Φϊν βΐΐ ΐδλιγΐ* 

^^ρίψψ^ •Αγιαι έγίων, κ«1 ή 9χ%ά V ιο« ΐΜρ' ήμΐν 
|«ΐ<ίνν«ο^ • ήμ£ϊς βΙ ^ϊύΐϊβ^ ηΐίιριις ΐΜπά^ίτης^ 
ψ&ξτΗ%Ιν άγιώτατον ν«1>ν ιΐϊΐΐβιομεν τοΐι *ίΐ©5 ; 
991*^^4^1^ γ^νώ^^V^βς «Ι Μάακάλρΐ ημών» €ι&τϋ| 

, Ό ωΟΡ, ϋΐ ^;ΰάίχ»λύ* υμών, οΕ ϊ*ατα διβτ»- 
ϋ|»*ΐί©ι,Ινα.-Εία όΐ^χΰύ» δΐορί<ϊ<£(ϊΐΐαι τοΓ^ τιη* άγ^οϊς 
%φφ&ψϋΐι; Οατράσι, τοίςΙνΝικβί^ σνναγιιγίρμένοκ• 
<Έιι«ΐ«οι γ&ρ Ιν ΰβχίτφ κανείς ^^τω φχα\ χαΐά 
λί|ιν * Οιρΐ -ών Τ53ρ5 64 ντων χωρίς άνάγχη;, χια- 
ρ\ς 4φ«ιρΙίϊϊωζ ^ΐϊίρχίντίιϊ^, ή χωρίς χινδύν^υ, !^ 
τινβς.^ϋΐ^το»^, ^ γέγον^ν 4ΐί\ της τνρβννίΙΙος Λι^^ιν- 

φ4λανΰρ6>ιβ£α,' , @μωΐ χρΐ|^ιύααΐί^Ατ <ΐς οΐυ^ούς* 
•|)3θΐθ'ΐνγντιίί&ίί μβτβμ^λονταΐίΐρίί ΙπιΙν άκροΐΑΐ- 
μίνοι^ ικίϊήαοΐίαιν οΐ κί^χώ, χα\ Ιιττά ίτι^ ύΐ^^ι^ββοΰν^ 
^^*|ύο£έΙττ^ χΐι^ρΐΐ ιερο^φ^ρΑί 3ί&(νιυνή<ϊου<ι^ τφ 
)«4*^^ ιύΐρΙ»ν, 'ΟρΫί, οτί ϊον/ς ττ^λικΰί^φ τΛρ^^ 
ιεί^ξιττ^ζ τηώμ^ϊΐ, ΐρΐ?ι μίνβΐ ΙΐΐΙ άκρ^Ι^Οβι οα- 

«Ιίβα 1^ τω ν^ΐ|χι, χ«ν των Ο&ΐων 4ΐιού&ιι^ Γραφών* 
Οϊ Ζϊ^Λ^^ϊζ 4£ϋν άχρ^μίνοκ ιΐαν. ΕΙτατί 

^:£9Τιν, Ινϊί^: μ4^ της ίχχΐψία,ς ιΙβΐρχΐ(ϊ&Λΐ, Ι ν 
ϋ ΐψ ^π:βΟ** μΐρι> τοΟ Ιμ^οϊνο^ ΕίΐαυβίΕΐ, χαΙ 
Ιξάνφΐ μ£τ4 χΐ^ΐηχ^τίμένο^ν. Έ^ια^^τοϋς $έ $νο €νν- 
{αιασ^αι χα\ ΐΐ\Μΐύχ£(ΐ0οίΐ μίτΑ τών ΐΕίαιών/ μη 
μί^^ι ^ι&\ χ}[; ιών αγιασμάτων μιχίζλήψβιυς άξΐΐϊΰ^ 
^«Η, Ιιιις &ν ή &ίΐτ!« ΐ;αρέλΟ|ΐ. ΕΙ ο6ν ο1 1ιητ(μ1φ 
&χθ(^νηΐϊίΐ« «!«ιμίνβι ιί; Λήν ΙκχΧηιίαν ιίβίρ- 
χον<αι; ίωιτΙ «^ ίβρι^ΐ <π?υ οΰιτ ιίσέρχονΐαί : 

Ό ΗΑβ, ωΐέποτ* μίχρί ^^ ν^ν Ιπέ^ίτησ* τψ 
καν6ν« χύή^ ϊ6ν νοΟν - σνμβέλλδχαι ίί ββ« τφ 
λίγι^βφδίρα. *Α)ίλΙ ^ρΗών τθίούτων 0^4 ί€! φρ^ν- 
*ιί;*ΐ», ιϊ μΑννί ϊ:«ρ\ φ πί<ΐΐΐν, ώς ϊΐΐίον, έμ^φρο- 
νήβομίν• 

Ι^μίν, €ΐ ΚΰϋΐΤ, τ^ν δρΐπί ιί^ς τεΐέρτηί (ΐυ*^ι&δον| 
Ιν α?>ί τί Ι5ρί>τ«|»ιί^ β<4φϊΐβμ«τ. 
ΜΙ 

Α Τ|/ΚΟΙΙ. ^ιιηυίΐϋ/ λ^ΓφΙηΐϊΐ ϋΐ»1 : Γη ^ι*^^^#Iβ 
ιΐϋΐΐί*η Ει ΐτυΓϋϊ» ΐ /β ϊ^ΐίίίΐ 0^Μ;η €^ί€ΐίταίύ *\ 
ΙΐΟϋ Α£€ΦρΜΐΐ»Τ 

ΟΕΝ. 0αοΐθΓ£ΐ βοϋτϊ, ηιιΐ ΒαΠϋα» «ι ρΓ4Ϊΐ»€<η γ€- 
ηιιΐί »€Κ^»ί3$ΐί£9Γΐιηι ηΜ& ΐΓ3<1ι:ΐ6ηιιιΐ, «Αίαιη ύΐ* 
νια 3 πι »^ιιιίΐΜΐιΙηΐ1αη^4ΐι ί»ΙΓ;ι «ιεΓυυτ ΙαιιρΙαίΐΐ 
ρβ?βΰΐΐϊηΐΙιιιι «ΐΑΐαςηιηΐ, ίη^ΓϋΐΙϊβΐιϋΒ κιΐο ρι^ιιΐίϊιςβ, 
ΓΰΗΐ|ϋθ ροριιίο Γ^Γί$ «Ι»ηΐΰ : ϋοοίΓΓ» ίΐοπ «ιΙγ« ι«ιπ- 
ρΐιιιο (ΙεΙϋΓβ, ιΐ4?ε 'αί €Μηι Γαΐΐοιι^ιη, οηΙίηΑΓπιιΐ, 

Γΐϊΐλβ* Οιιίρρβ ιιιαϋΐιΐυτ ίηία» 0£4 Ρί1ϊιι& ρΐΌ Ιοίϊηι 
I1ηιι1^ΐ &ή1ιι16, ιηίΐ]θΓ'ΐηιΐ|ΐι# ΓανΰΓβπΐ^αιη θΐΙιιϋοΓβ 
ιιΰ$ Ιβπφίο ΙΙΟ&ΙΓΟ, (| ο η 111 ΐΐΐΐ ;)|ΐιΐΐΙ ίΐίήιτ^ο^, ριιΓ 
^081, Είοιικη ιΐΙΙ^ Βί ρϋΓΪ ΰ$5ΰΐ>1« \ϊί \ά ιιηαμιιι 
ίη^Γΰΐϋ^ΙιαητιΐΓ, ηηοιΐ Ιΐΐηικίΐ ταΰΐΐί»3ηΐ : οοο Ιιηι«ίΐ 
ία ηΐΐύπϋΰΐιΐϋΐΐΐ, ςυοιΐ Βΐΐιΐ€ΐιιιιι ΐΑΠΰίοπιιιι ύί€^^ 
ΪΚΐΙυΓ, €1 ιιηιΙΐΓ^ £.'«€π »μιιϋ ηο§ |€πιρϊ1 βΓί^Ι. Νΐιΐ 
ΐΈΐΌ Ιοίί ΐοΙηηιιΐιιαΙΙ ΐ0Γ<1ίϊ>υ£» φ)0 ρα€Ιο «ΐιικιίι^ΐ' 

ΐϊοαίί ηοπ φϊ0Πΐΐ^ηΙ| Ιΐι Ο^π ιί^Ι»£Γθ $1α1υΐΐίϋηΐ« 

ΰΟϋίπΗ^ ϊ1ΐΐιιί«»0 νί<16ιιιιι^ ίΙΙί» 51& κάΐιοιΐι 16! 

ΓΐιοΙ. Είθοΐπι ί)1ϊ »ΐΰ Ιη 10 οιηοηο 3ΐ1 ν«Γΐιαιη αΐΐΐηΐ : 
06 Ιί»» ΐ|υι Ιΐ4ΐ€ηι €Μ«ΐϊίΐιιηπι οΙτΓΐΐ ΐΌΐαΐαηβΝΐ £1 
ίΐ£ΐιΗλΐα(ΐι 3ι1θηιμΐΙοιΐ6ϊΐι ιΙβιςΓα^Γΐιηΐ, 3Π4 ΑΐίΐΝ|ΐΐ6 
ρϋΓΐΰΰΙο, ν«ί ι*]ιΐ3ΐηο^ί <]ΐΐορίΐυΐ, ηαοιΙ ιΐϋηλπίβ 
^ £4ΰίιιΰ ι^^%ιι1ι^^€^^αιι£ΐ^ν^£αι11^ϊ(Ηι^^^;ιΐ»χπ^ΗIοΐ 
111 ΐΑπίθΐιί Ην4ηΑΐίΐΐ3ΐ6ΐτ, ηιιΗαιη ηΐΰΓΐϋΐίηΐϋΓ, Ι>Εΐιί{^η« 
ΐΔΐη«η αιηη ^Ιι^^αΐαΓ. ϊ^αοι^υαΐ βτ^ο ΥΰΓϋ ρΦ^'* 
ΐ£»ΐΐΑΐη Αβαιιΐ, ΐΓϋΐ αι»ΐ)θ$ ϊηΐ€Γ βαιίίβϋίβι ειίι^ηι 
ϋιΐοΐο», ^ι »ηηο5 δομίθΐη ιηΓοηοπ^ οηιυΐ ογϊΙιιιΙκ, 
€1 1ιίι?ιιιιιο οΐΓΒ οϋΙ^Γκοποπη οιιηι ρ^ρϋΐα ρΓΰΐ*ιιΙ>ΐ}η- 
Ι4ίί, Υιϋ«5 ΙΑΐ» ΓΦϋθ (.ιριΐΒ Ά €αιΐί>ηί ρηΕ*^Γ^I^^, Ιγ€$ 
ϋιηΐϋηι ΐίΐ αηηο^ αα^ίιΟΓΰβ ΐΓηΙ. Ιιοΰ β§ι« «ιΙγ^ι 
εςιΙ«ί3ΐη §τΰηΙ ίιι ΐ«£ΠΐΙ:τ, «:λ£Γ9Κ(ΐιι« Ι^Ιϋ^πίΑ »ιι* 
ιϊίΐΐιΐ. Ττιί ν^ΓΟ £»ύ6Γα01£$ &«ιιιρΰΓ ιηΙ6Γ αιιι^^ιο^«{ 

ίίίφτίΐ, %αη\5 «ΓΐιηΙ ΟπΚηΐ» ίη^^Γΐ<ιπ8 : Γΐ06 £<||^ 
^^ΐ^^^3ϋ^«1^ ιγιιίιΐ^ιη ΙιιβΓϋϋϊ^ΰΐιΐΓ, &ι^1 ήι ραΓΐ4£ απι•• 
ΐΗλίίίι ρα&ΐΐϋ» Βί3ϋΐ|ΐη* θΐ ςτιιη ΰαΐΰϋιυπίΰηΐβ απί- 

^ιΐϊΐΐ ^ΐ« ρΓΐ£8ΐιαηι.ΗΓ : ηο^ι ι^ιτη^ιι ΐΐααΓίΐιιιΰΐΗοηιιιι 
ΐ|ΐιοι1ιι« ρΰΡ€Ρ|Ηΐ«)ΐιβιη «α}ρ6ΐΓΑ^ιΐί)ΐ, 4ΐαπ€ΰ ϋϊ^ϊκιίαιιι 

ρΐΒΐι»! Ιφΐηρίιιιη ΐκηϋΐϊ η»|Γ6<1ίυηΐιΐΓ, ςϋ^Γΐϊ ΐιιΐ £β4!£Γ* 
ιΐοΐβϋκιιι ϊιι^Γ^ί11τιηΐιΐΓ? 

0£Ν. Ν<χϋ<}ααιιι απίΐΰΐιπι ί«1ί €ΐτιΐϊΐιΙ Ιΐϊ^ΐΰΑίιι 
ΐα?€Γ(ί* Τιΐ£ ΐΐ^ΐιίβηι ο;3ΐ1οίΐΙ ρΐιΐίΐηοΐΐηι ιιιοηιβηΐϊ 
«ϊΐΓθΓΐ* Β£^ ΐΙ« ΙιΙ^β^ί^ 5θΠΐ£(ΐι πΰα ϊΐ€ΐίΰπιαι« ιιιο^ο 

ηιϋοπΰπν φίαΠίΒ 6}ηιοϋϊ, «τ ]ΐΙαΓΰΐ, ΐηιρίΐί^ηιιι^ : *• Ρΐ9!. ^^υι^ιι^ι, 7• *' ΡιΛ «νι» . 17- 195 Τ11Ε0ΗΙΑΝΙ Ι^β 

ΟΕΝ. Ιιη Γι:ιΙ. 1.ιιΙμ3Ι οηΐιη ^6 τοείΐΜΐβ ηιιίΙ>ιΐδϋαπι, Λ Ο ΚΑΘ. Ούτω γβνέσΟω. Πούλομαι γ^ρ Ιρωτηβκι 

ηερί τίνων λέξεων έχ£Γ χιιμένων. 'Λλλά ι«ρωτο-ι 
άντιβάλωμιν άμφ^τβρα τά Ριβλ(α« χα\ Ι9ωμ£ν, ε! 
έξΐίά^βι « χα\ τότε περ\ ών άμφί6&λλθ|αν, έρΐιηή* ίη Γ8ΐ |ΐο$Ίιί9, ίιιΐ0ΓΓ0^&Γΰ. $6(1 ρΓΪιιβ ιιίπιιηηυβ 
ΙΊϋπιηι ίηΐ6Γ ββ οοηΓβΓϊΐηιυ», 6( νίιίβηηιιιβ» βη «ΊΙιί 
ΐΌΒροηϋΰΑηΙ : (Ιοίηϋβ (ΐιΐ8ΒΓ^η)ΐιβ ϋβ ϋβ Ίη ςυίϋυι 
ΙιΧΓΟπιυδ. 

Βαηαί Ι V ΰοηεΗϋ άίβηΐί'ιο» 
δυΠΙοβΓβΐ (|υΙ(ΐ6ΐη 3<1 ρ6ΓΓϋ(!ΐ8ΐιι ρίοιβίί» ίοςηίΐίο- 
1)6111 €( εοιιβηηαΓιοηβη), Ιιοο βπκΐϊΐυιιι »ο 9»1ύΙ>Γ6 
<Ιίνηι« 8Γ3ΐί»• βγιηϋοΐοη), (|ΐιθ(1 61 ρ6ΓΓ6€ΐ3ΐη ϋ6 
Ραιγ6, 6( Ρίΐίο, 61 δρΐηιυ 83ΐιοΐο (Ιατίπηλίπ ΐΓηιΗι, 
61 ίιΐ09Γη3ΐίοη6ΐη ΠοπιιηΊ 0(ί6ΐί(6Γ ΰχοΊρΊβιιΐίϋυβ 6Χ- 
Ι)ίΙ)6ΐ. δβϋ ςυαικίο ίΙΙί, ηυ! ρΓ»(ϋ€;ι(ίοη6ΐη ν6Γίΐ9ΐΐΊ8 

>ΙΐθΙβΓ6 ΟΟηαηΚίΓ, ρβΓ 5υ3$ Ιΐ3ΒΓ686β η0Τ38 Ι]ΙΙ38ϋ3ΐη 
<ΙθΟΙηη9Ι9 ρ6ρ6Γ6Γ111ΐΙ, αΐϋβ 8υ86βρΙ)ι! ρπ)ρΐ6Γ ηθ8 

&(1πιιηί$ΐΓηΙίοιιί8 Ουηιίηίοχ ιη^8ι6Γ^υIη 60ΓΓυπφ6Γ6 σομεν. 

"Ορος της άγιας & συνόδου• 
ΊΙρχει μέν ουν εΙς εντελή τΐ^ς «ύαεβεΐας έκίγνββσΐν 
τε χα\ βεβαίωσιν, τ6 ^φ&ν χα\ σωτήριον «ουτο τής 
θείας χάριτος σύμβολον ι»ρ( τε γάρ του Πατρ6«, χα\ 
του ΪΕοΰ, χα\ του άγ(ου Πνεύματος έχ&ιδάαχει τ^«έ- 
λειον, χα\ τοΟ Κυρίου τήν Ινανθρώπησκν τοΙς ηιβτως 
δεχομένοις παρίττησιν. 'Αλλ' &::ει6ήι»ρ οΙ τής *λ^4- 
Οείας άθετείν έηχειροΰντες τ6 χήρυγμα.^ι^^ των οΐ* 
χείωνίαΐρέσεων τάς χαινο^ωνίας άπέτεχον, οΐ μέν τ6 
της (ι' ημάς το5 Κυρίου οίχονομίας μυστήριον «ιρβΒ» &ιιι1«ίηΐίΙ)ΐΐ8, 61 06ίραΓ.*6 το€6ΐη ΥίΓβΊηί ΐΓίΙ)υ€ΐι«ΐ3ΐ)) ^ φθείρειν τολμώντες, χα\ τήν θεοτόχοςέκί τξς Παρ- 
θένου φωνΙ^ν άπαρνούμενο'.^ οΐ δέ συγχυ«ιν χα\ χρΑ- 
σιν είσάγοντες, χα\ μίαν είναι φύβιν της βαρΑς 
χα\ της θεότητος άναπλάττοντες άνοήτως, χχ\ «α* 
0ητ4]ν του Μονογενούς τήν θείαν φύ^ιν τ|| ουγχΰΒεε 
τερατευόμενοι * 6ιά τούτο ηάβαν αύτοίς άποχλεΓβ»! 
χατά της αληθείας μηχανην βουλομένη ή «βρούβα 
νυν αΟτη ή αγία, μεγάλη χαΐ οΕχουμενιχή σύνοδος^ 
τ& του κηρύγματος άνωθεν άσάλευτον Ιχ^ιδάσχουβα, 
ώριβε προηγουμένους, τιη' αγίων Πατέρων τήν «1- 
στιν μένε IV άπαρεγχείρητον. Κα\ διά μίν τοίκ ^ 
Πνεύματι τψ άγίφ μαχόμενους» ^ν χρόνοις Οντερσν 
«αρά των της βασιλευούσης κ^ως συνελθ^ντων 
αγίων ρν' Πατέρων περ\ τής του Πνεύματος ούοίας η6{8ηΐίΙ)υ8 ; βΐίΐβ 6θηΓυ8ίοη6Πΐ «ι οοηιιηίβιίοηβιη 
*ιηΐΓ0<1υ66ηΙίΙ>ιΐ8, 61 υη»ιη 6886 63Π)ί8 (ϋνίηί(8ΐί8(|υβ 
η&ΐυπ«ιη βΐιιΐιβ €0(ηηΓιιιί866ηΐίΙ)υ8, α(ΐ60(ΐυ6 ρ6Γ 
Ιιαηο οοηΓυ8Ίοιΐ6ΐη ιηοιΐ8ΐΓθ56 βοΐυβηιίΐιυε, (ϋνίηβιη 
υιπβΰηίΐί ηηΐυπιιη 6886 ρ388ΊΙ)ΐΐ6ηι : 63ρΓορΐ6Γ 1)»;ο 
8311013, ιη3κη3 6ΐ υηίνθΓδ3ΐί8 83Γηθ(1α8, 60• εΙ) οηιηΙ 
€θηΐΓ3 ν6ηΐ3ΐ6Π) ιηηΰΙΓιιΐ3ΐίοπ6 τοίβηε 6Χ€ΐυ(1θΓθ• 
ιΙθ6ΐπη3ΐηηυ6ΐΓΑϋίΐ3ΐιι 3ηΐΗ|ΐιίΐιΐ8 ίιηιηοίηιη 3886- 
Γ6η8, 3η(6 οιιιιΓΐ3 8ΐ.ιΐιηΙ, υΐ 83ΐκ•ΐοΓΐιιιι 518 ί'3ΐΓυηι 
11(ΐ68 ίιΐ€θηνυΐ83 ρ6Γΐη3η63ΐ. Λε ρΓορΐ6Γ 608 ςιΓι• 
(Ι6ΐη 4]ΐι1 δρίπΐυπι 83η€ΐαιη ορριι^ηβιιΐ, (Ιο6ΐηιΐ3ΐη 
ιΐ6 δυΙ)8ΐ3ηΓΐ3 δρίπΐυε 3 83ηεΐΊ8 ίΐΐίβ 150 ΡαΐΓίϋυβ, 
•Ιίιιυοΐ ρθ8ΐ »ηηίε ίη Αυ^υείβ υΓΐ>6 €οηβΓ68$ΐ8, ΐΓ3(ϋΐ3ηι οοιιϋΓΗΐ&ΐ ; ςιΐ3Πΐ ίΙΙί οοί?6Γ8ί8 ιιοΐ3ΐη ί6-(* παρβίοθείσαν διδασχαλίαν χυροί, Ι|ν ΙχεΙνοι τοΙς «ά- 

. ... ^ . σιν έγνώρισαν ούχ ως τς λοιπ6ν τοΙς «ρολαβοΟσιν 

Ιπειαάγοντες, άλλα τήν ι»ρΙ του αγίου Πνεύματος 
αυτών (ννοιαν, χατά των τΐ^ν αύτου &9ΐτοτείαν 
άθετείν ιτειρωμένων, ΓραφιχαΙς μαρτυρίαις τρανώ- 
σαντες* 6ιά δλ τους τ6 της οίχονομίας «αραφΟείρειν 
έπιχειροΟντας μυατήριον, χα\ ψιλ6ν άνθρωηον |«1ναι 
τλν &χ της αγίας Παρθένου τεχθέντα Μαρίας, άν- 
αιδώς ληρωδουντας, τάς του μακαρίου Κυρίλλου, 
του τής *Αλεξανδρέων Έχχληαίας γενομένου ?;οι- 
μένος αυνοδιχάς Ιπιστολάς πρύς τε Νεοτ^ιον, χαΐ 
τους της Ανατολής αρμοδίους οΟσας έδέξατο* εΙς 
έλεγχον μ^ν της Νεατορίου φρενοβλαβείας, λρμηνείαν 
δέ των ευσεβεΐ ζήλιρ του οωτηρ/ου 9υμ($(5λου ιεο- 
θούντων τήν έννοιαν • αΤς χα\ τήν έκιβτολήν του €6πιιιΙ, ηοη ςο38ΐ ςιιίϋϋβπι 3ίΓ6Γ6ηΐ68, ςυοϋ ρΓίοπ 
1)08 (1668861, 86(1 ευβπ) (16 δρίπκι &3η€Ι0 86ηΐ6η• 

Ιί8ΐη 3ϋν6Γ8118 ΐΙ1θ8, ςΐΐί ρθΐ68ΐ3ΐ6ΐη 6]«Ι8 3ΐ)θΐ6Γ6 

€οηο1)ηηΐυΓ , 83€ηπιακ Ι.Ίΐΐ6Γ3ηιηι Ι68ΐίπ)0ηϋ8 ϋ- 
Ιιΐ8ΐΓ3ηΐ68 : ρΓθρΐ6Γ 608 ν6Γ0, ςιιί 836Γαιιΐ6η(ιιιη 
ΠοηιίηίοβΒ ϋίβρβηββιΊοπίε Γ3ΐ53Γίοηιηι ηιοΓβ €0γ- 
Γαιηρ6Γ6ΐ6ηΐ3ηΐ, 6ΐπηρΓυιΐ6ηΐ6Γ ρυπαιη 1ιοηιίη6πι 
6886 ηυκ3ηΐαΓ 6υπ] ςυί (1β 83ηΰΐ3 νίΓ|[ίηβ λίβη» 
ρΓ0€Γ63ΐυ8 ίυίΐ; 1)63ΐί €7ηΙΙί, φΓι Αΐ6Χ3η(Ιπη» ρ3« 

βίΟΓ 6€6ΐ68ί3Β ΓοΙΙ, 8γηθΐΐ3ΐβ8 3(1 ΝβΒίΟΓίυΐΠ 6ΐ ΟΓΪβΙΙ- 
Ι3ΐ68 6ρΊ80θρθ8 Η((6Γ38 8ίϋί €0η86ηΐΐ6ηΐ68 3Πΐρΐ6Ι3 

6ΒΙ : ΐιιπι 3(1 Ν68ΐθΓί3η3Β ()6πΐ6ηΐίχ 6οηίυΐ3ΐίοηβη), 
Ιυιη 3ΐ1 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοη6ηι ρΓΟ ϋ8 ίη8ΐίΐυΐ3ηι, ςυΐ 
ριο ζ6ΐο 83Γπι5ο1ί 83ΐα5π8ΐηΐ6ΐΐ6εΐυπ) ά6ευ6Γ3ηΐ• Αΐ• ςυ6 Ιιίβ 6ρΊ8ΐοΐ3ΐη ςαθ((υ6 Ι)63ΐί88ΐηιΙ 83η6ΐί88ίιηΙς(ΐ6 Ο της μεγίστης Τώμη; προέδροο, του μαχαριωτάτου 3Γθ)ιΐ6ρΐ8(Η>ρί 1.6οηί8, ίΐΐίυε πΐ3ζ1ηΐ3Β ΑοιηβΒ ρηϋ8ΐ- 
ύ\%ψ 34ΐ 83η6ΐΦ ιη6Π)0Γί» Ρΐ3νΐ3ηηιη ΟΓοίιίβρίεεο- 
ραηι, 6ν6Γΐ6ηά8Β (ΐ6ρΓαν3ϋοιιί3 Ειιίγοίιίεη» οβυβ» 
86ΓΊρΐ3πι, νβΐηΐί Κϊζ^χύ ίΙΓιυε Ρ«ΐπ 6οηΓ688ίοηί οοη- 
νβιΓιοηΙΰΐη, ο( οο1απιη3ΐη ηιΐ3Πΐ(ΐ3Πΐ Γ60ΐχ 86ηΐ6η1ίφ 
ριιΙ)Γιε3ΐη, 3ϋν6Γ8υ8 ιη3ΐ3Γΐιηι οριπΊοηυηι 3υ6(0Γ68, 
3(1 θΓΐ1)θ<Ιοχ3 (Ιοςηΐ3ΐη 8ΐ3ΐ)ί1ίοη(ΐ3, πιογιΙΟ €0ιι- 
]ιιΐ)χίΐ. Ναιη 61 ίΐΒ 1κχ*6 ορροηΐΐ 8686, ςυί 83€Γ3πΓ6η• 
κιιη ()ί$ρ6π$3ΐίοηί8 ίη <]υο8 ΠΙίθ8 <1ί$ΐΓ3ΐΐ6Γβ ηίΐυη• 

ΙυΓ ; 61 608 €06ΐυ 83ηθΙΟΠ1Π1 6Χρ6ΐ1ίΐ, <ΐαί ρ358ΐΙ)ί- 

Ιοιιι (1ί€6Γ6 (1ίνίηίΐ3ΐ6Π) 1}ηί£6ΐπΐί 3υϋ6ηΐ ; 61 ίίδ 
Γ6$Ί8Γα, ςυί ίη (]υ3ΐ)υ8 ϋΙιπβΓι οαΐοΓίδ εοηιπιίεϋο- 
ηβηι νοί εοπΓυ&ίοηβηι οχοο^ίΐ^ηίοΐ 608 6ΐ(6ΓΠ)ίη3ΐ, 

φΐί 8υΐΙΐρΐ3ΐη ϋΟ Πθ1)ί8 £6Γνίΐ6Π1 ΓθΓΠ)3ηΐ, €(6ΐ65ΐ6ηΐ χα\ άγιωτάτου άρχιεκισχύιιου Λέοντος, τΐχν γραφεί• 
σαν πρ^ς τ6ν &ν άγίοις άρχιεττίσχοιιον «λαβιανλν, 
έπ' αναιρέσει της ευτυχούς χαχονοίας, &τε δή τ^ 
του μεγάλου Πέτρου όμολογί^ι συμβαίνουσαν * χα\ 
χοινήν τίνα στ^^λην ορθοδοξίας χατά των χαχοδο- 
ξούντων, είχότως συνήρμοσβ, πρλς τήν των δρθοδ^ 
ξων δογμάτων βεβαίωσιν, ΤοΤς τε γάρ είς τάν τ^ν 
δυάδα, τ6 της οίχονομίας διασπ^Ιν έκιχειρουσι μν- 
στήριον, παρατϋττετσι• χα\ τους ηαΟητήν λέγειν 
τολμώντας του ΜονογενοΟ; τήν Οεδτητα, του των 
Ιερών απωθείται συλλόγου* χα\ τοΙΓς ΙπΙ δύο φύαε«Μ 
του Χρίστου κράσιν ή σύγχυσιν Ιι^νοουσβν Ανθί• 
σταται * χαΐ τους ούράνιον, ή ετέρας τιν^ς ύιεάρ- . 
χειν ούτίας τήν έξ ημών ληφθεΐσαν αύτφ τ^ ι 197 ϋΙδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. 19ί λοα μορφ1)ν πα/»απτα(οντας ΙξβλαύνΕΐ* χα\ τους δύο Α <ί$80• νβΙ &Ι(βΓΐιΐ8 €η]ιΐ3ΐΐΑηι βιι1>8ΐληΙΙ» ϋβΓίΓαηΐ; 61 μίν 'κρί της ενώσεως φΟγβις του Κυρίου μυΟεΟον- 
τας» μ{αν ^ μετά τ^ν Ινωαιν άναι:λάττοντας, άνα- 
•€ματ^ζβι« 

Έπ5μ£νο( το(νυν το?ς άγΓοις Πατράσιν, &να χαΐ 
τ^ βύτ^ν όμολογ<Γν Τ15ν, τ^ν Κΰριον ήμων Ίησοΰν 
Χριστών, συμφώνως &παντ<ς έχδι2ά<τχομεν * τέλειον 
τ^»» αύτ^^ν έν θεότητι, χβ\ τέλειον τ^ν αύτδν έν άν- 
•ρωπ^τι* β£6ν αληθώς, χαΐ δνθρωπον αληθώς 
τ^ν αυτόν, έχ *|Λ}χ?)ς λογιχης χα\ σώματος • όμοού- 
σιον τφ ΙΓατρ\ χατά θεότητχ, χαΐ όμοούσιον τόν 
αΰτδν ήμϊν χατά τί]ν ανθρωπότητα • κατά πάντα 
Ι^μοιον ήμ?ν, χωρ>ς αμαρτίας * πρ6 αΙώνων μέν έχ 
τοΟ Πατρός γεννηθέντα χατά τ^|V θεότητα• έπ' ΓΟ;), (]ΐπ ϋυβιβ (]ΐιΊϋοηι ΟοιηΙηί ηαΙυΓοβ ιηΐβ ιιπίοηβηι 
Γ&ϋαΙ&ηΐυΓ, ιιηΑΐη ?€γο ρθ8ΐ υηίοηοιη βη^ιιηΐ, »ιΐ;ι- 

8€ςΐ)βηΐβ8 βΓ^ο $3ηοΐθ8 ίΙΙθ8 ΡαΐΓβ», ϋηίνβΓδίοοη- 
80118 τοοβ ιιηυηι οι βιιπκΐβιιι ΓΐΙίϋΐη ΟοιηΙιιιιιη ιιοβίηιι» 
^68υιη Οίηίβιιιιη, €θηΩΐ€η(Ιυηι 68$β (Ιθ€6ΐ)ΐιΐ8 : «υιη- 
ίίοιο πι ϋίνίηίΐηΐΰ ρβΓΓβοΐϋΐη βίβιιηκίβιη ρβΓΓβοΙϋΐη ίιι 
Ιιυπι»ηίΐ;ιΐ6 : νβΓβ Οβυιη. βΐ βιιηκίοπι νβΓβ Ιιοιιιίπβιιι 
βι ρδΠίοΙρβ ΓβΓιοηίβ 2ηΊηΐ3ΐ €θΓροΓβ<ΐϋβ οοηβίαιιΐβιη : 
6]υ8()6ΐιι οϋΐη Ρβίρβ 8υΙ)8ΐ»ηΙί£, ββουπϋυπι ϋίνίιιίι». 
Ιβιιι, βι 6ΐιπι<ΐ6ΐη ηοΙΙβουιη 6]υ8(ΐ€ΐη βϋϋδίαηΐί», 
86€υη(1υιη Ιιιιιιι»η1ι»ΐ6πι : βίιηίίβυι ηοϋίβ ρβΓ οιηιιί», 
βχοβρίο ρβ€€3!ο : αηΐβ βχ'ουΐβ ςυΐαβιη βχ ΡβίΓο ^β- έσχάτων δ&τών ήμερων τόν αυτόν δι* ήμ^ίς» χα\ ^12 Β "'^'""• ηιιοβϋ ^ίνίηίΐβΐΰΐιι, €χΐΓ€ηίΐί8 τογο (Ιίβϋπβ την ήμετέραν σωτηρίαν έχ Μαρίας της Παρθένου 
της θεοτόχου, χατά τήν ανθρωπότητα , Ινα χα\ αυ- 
τόν Χριστόν, Υίόν, Κύριον, Μονογενή, έχ δύο φύ- 
σεων άαυγχύτως, άτρέπτως, άδϋαιρέτως, άχωρί- 
στως γνωριζδμενον * ούδαμοΰ της τών φύσεων δ.α- 
φορόίς άνηρημένης διά τήν Ινωσιν , σωζόμενης 6έ 
μίλλον της Ιδιότητος έχατέρας φύσεως , χα\ εΙς Ιν 
νρόσωπον χα\ μίαν ύπύστασιν συντρεχούσης * ούκ 
ι2ς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, άλλ* 
Ινα χα\ τόν αυτόν ΤΕόν μο/ογενή, βεόν Αόγον» Κύ- 
ριον Ίησούν Χριστόν • χαθάπερ Ανωθεν οΕ προφήται 
περ\ αυτού, χα\ αυτός ήμδς ό Κύριος Ίη^οΟς Χρι- 
βτός έξεπαίδευσε, χαΐ τό τών Πατέρων ημών πάρα- 
δέδωχε σύμβολον. Τούτων τοίνυν μετά πάσης βϋίικίβοι ρΓοριβΡ ηθ8, βι 83]ιιΐβιη ηθ8ΐΓ«ιη, παΙπιη 
βχ λΙβΓία ΥΐΓβίηβ Οβίρ^πι, 86€υ!ΐ(]υηι Ιιυπΐ8ηίΐ2μ• 
Ιβηι : υηυιιι βΐ βυηκίβηι εΐιπ$ΐυπι ΓίΙίυιη, ΟοηιΙ- 
ηϋΐιι, 1]ιη|(βοίιυηι, ςυί ϋυΑϋιιβ βχ ιιαίαΓΪβ οίίπι βοη- 
Γϋ8ίοηβι«, ιηυΐΑΐίοπβηι, (Ηνίβίοηβιη, βορΛΡ^Γιοηβιη, 
»βηο8αΐιΐΓ ; η6(ΐυ&(ΐυ3Πΐ ηαΙυπίΓυηι (Ιί$€πιιιίηβ 
ρΓί'ρίβΡ ιιιιίοηβηι 8αΙ)Ι»ΐο, 8βιΙ υΐΓΐυβςιιβ η^ΐυπο 

ρΓΟρΓΙβΙίΙβ 8ϋ1ν» ρθΙίυ8, βΐ ίπ ΙΙΙίΑΐη ρβΓ80η3Ι1Ι 

ιιη3ΐηςυβ Ιΐ}τρο8ΐ&5ίιι βοβαιιΐβ ; ηοη 1η (1υ38 ρβΓ8οη38 
(ϋδββΓρΙυιη ?β1 ϋίτίβυιη, ββϋ ιιιιαηι βΐ βυιη(1βιιι Ρί- 
ϋυιη υιιί£«η3ΐη, Οβαιη δβηηοηβιη, ΟοιηΙηιηιι ^β8αIη 
εΐιπβΐυιη : ^Ιουΐ οΐίιη νιΐββ ϋβ ίρβο, βΐ ίρ8β ιι•» 
Οοιηίυυδ ^β8υ8 ^^1^^$ιιι8 βΓυ(Ιίίΐ, βι 8]τηιΙ)οΙυιη ΗΙυιΙ 
Ρ^ίΓυιη ηο8ΐΓθΓΐιιη Ιτλϋίιΐίι. Ηίβ βΓ^ο ουη οηιηί υη- «βνταχόθ*ν άχριβείας τε χοι έμμελείβς πορ' ημών ^ ^^1»*« «οοϋΡαίΙοιιβ ϋϋίιι^βηΐίαςυβ & ηο)>ί8 βΑηοΙϋβ, 

8αοΓ» βΐ αιΓιτβΓ83ΐί8 8/ηο(1ιΐ8 (ΙββΓβτίι, ηεηιιηί §9% 
ββ8β β(1βιη αΐίαπι ρρϋΓβΓΡβ, ^βΐ ίη ΙίπβΓ88 ΡβίβΓΓβ, 
τβΐ βοιηροηορβ, Υβΐ βιιιρίβοιί, νοί 3ΐίο8 ϋοββΓβ• 8ί 
ςαΐ τβ^ο ίυβππΐ 2ΐυ8ί Μ^ιη «Ιίαιιι νβΐ βοιηροηβίβ, 
βίΥβ ρΓοΓυΓΓβ, νβΐ (Ιοοβιβ, νβΙ Ά\Ί\ιά Η8 8χιΐιΙχοΙυΐΑ 
ΐΓ3(ΙβΓβ, φΐΙ (Ιβ ρ»β3ηί8ΐΐΗΐ, 8ίνβ ^υ(I»^81ηο, βίνβ 
8€£Ι8 ςυ3€ΐιιηί]ΐιβ τβποιίΐδ 8(1 3ριίιΙοη6ΐι> 8β οοη- 
▼βΠβΓβ νοίυιιΐ : β08, 8ί ίυβηηΐ βμί8θορί νβΙ οΙβΗ€ί» 
ΐΑΐη 8ΐΙ) βρί8βοροΓυιη ςιΐ3ΐη βΙβήβΟΓυιη ΟΓϋίιιβ Γβ- 
ιηονβΐ; 8111 ιηοηαείιΐ, νβΐ ΙλΙβΙ Αιβπηΐ, 8η3ΐΙιβιηιΐ4• 

8ΐ3ΐυίΐ 0886 8υ1>]β€108•. 6ιατυπωθέντων , ώρισεν ή αγία χαΐ οίχουμενιχή 
σύνοδος, έτέραν πίστιν μηδεν\ έξεΐναι προφέρειν, ή 
αυγγράφείν, ή συντιθέναι, ή φρονε*Ιν, ή διδάσχειν 
ΙτΙρους. Τους δέ τολμώντας ή συντιΟέναι πίστιν 
Ιτέραν, ήγουν προχομίζειν, ή διδάσχειν, ή πάρα- 
^ίάπΛί έτερον σύμβολον τοΓς έΟέλουσιν έπιστρέφειν 
<!ς έπίγνωσιν αληθείας έξ Ελληνισμού, ή Ιουδαϊ- 
σμού, ήγουν έξ αΙρέσεως της οίασδηποτούν, τούτους« 
ι( μέν εΐεν έπίσχοποι ί| χληριχο\ , άλλοτρίους είναι 
τους επίσκοπους της επισκοπής * χα\ τους χληρι- 
χους, τοΟ χλήρου • εΐ δέ μονάζοντες ή λαΤχοΙ εΤεν, 
έ^ναθ«ματ/ζεσΟαι αυτούς. Έπε\ δΙ άνεγνώσθη 6 ορός, χα\ τά βιβλία ε^ρέ- Ρθ8ΐ63ΐ]α3ΐιι βοηβΠϋ (ΙββΓβΐυιη Γβ€!ΐ31σιη ίυίβδβί» 
βησαν έξισάζοντα, τό τε Άρμηνικόν, και τό Τω- Ο •1<1«β ΙιΙ>€Γ ΑΓΐηβηί€ΐΐ8 Εοηαηιιο Ρ68ροη(ΙβΓβ (ΙβρΓβ- μαίχόν, χα\ αΐ τφ Καθολικψ δοχουσαι άσαγεί; αυ- 
τού λέξει; μετρίαι οΟσαι Ιχανής τετυχήχασι σαφη- 
νείας,είπενόβίεωριανός προς τόν Καθολιχόν* Όρ^ς, 
έκγιώτατβ δέσποτα, δτι τών χλ' θεοφόρων Πατέρων 
Οβίος χορός, τών έν Χαλχηδονέων πόλε ι συναγη- 
γιρμένων, ού μόνον ουδέν Ιξω της τών δογμά^<ι>ν 
δρθότητος λελάληχεν ^ κεφρόνηχεν, ά)Λ* ουδέ χ&ν 
μι4 λέξει ξέν|ΐ εΙς τήν Ιχθεσιν του θείου τούτου 
{ρου έχρήσατο. Τετήρηχε γάρ τήν τε πίστιν τών 
«ρό αύτου Αγίων Πατέρων, χαΐ αύτάδή τά βήματα. 
ΚαΙ, ε{ χελιύεις, δεΚξ» σοι» έχ ιτοίων προγενεστέρων 
ΗΙω^ Πβηέρων τοΙ^ μαχαρίοις τούτοις θείοις Πα- 
τράσιν έχάστη λέξις τϋΟ €ρου τήΙ^Μυ ^ικαρείληπται. 
ΑΙ «λείους γάρ αύτδν &π6 τ&ν τφ μαχαρίφ Κυ« Ιιβη8ΐ»8: 8&ΐί8 β88βιιΐ ϋβη'ιςυβ (Ιβοΐ9Γ3ΐχ €οηοίΙϋ 
τοββ8, 83ηβ ΙοΙβΓ3ΐ>Ί^β8» (]υ«» 6βηβΓ3ΐί ?ί89β ΓυβΓ8ηΙ 
ο58θΐιηΒ, ΤΙιβστΊβοηβ ΙΓΐ8€β ββηβΓλΙβιη ▼βΓϋί& 
βοηιρβΝ8ΐ)3ΐ : Υίϋββ, 83ηβΐί85ΐιηβ (ΙοηΓιηβ, 8»βηηιι 
ίΠιιιη εοηυιη 630 <ϋνΊηοΓαιη Ρηίπιιη, ίη ορρίϋο 
€Ιΐ3ΐοοϋοιιβη$ί €θηςΓβ(^3ΐορυιη, ηοη ηκκίο ηίΐιίΐ 
βχΐΓ3 ιΙθ||;ηΐ3ΐιηη Γβοΐίΐΐκΐίηβηι τβΐ Ιοβυΐιιαι β$9β, νοΙ 
801181880, 6βι1 ηο ηπβ (]α1(1βπι ρβΓΟ^Γΐπϊ νοββ 3<1 
Ιιυ]Μ8 ()ίν{ιΓι ιΐβιτβΐί βχροβίΐίοηβη) υ$υιη. Νβιη βΐ 
βιΐβιυ ΡιίΓυιη 8β ιη3]θΓυηι ίκΐ3ΐβ Γβΐΐιιιιίι, βΐ ιρνΑ 
φΚΜίυβ νβΓΐ>3• 08ΐβη(1αηι τβΓΟ ΙίϋΙ, 8) ρΐαοβΐ, ι•χ 
9θΊ5υ8 3ηΐίςυίοπ5α8 (ϋ?ί8Ρ3ΐπΙ)ΐΐ8 Ηί 1)β3ΐί Ρ^ιι^(^8 
▼0(βπι (ΐυ3ηιΙιΙ>βΐ 1ιυ]θΒ ϋββτβιΐ 8υαιρ8βηηΐ. €οιη- 
ρΙιΐΓββ ςυίάβιη οβΓίβ άβ Ο^πΊΙΙ βοπιαιοηΐΐΓϋβ ιι8ι»γ• 199 ΤΗΕΟΒΤΑΝΙ Κ» 

ριΙ» •υηΐ• ςιιβιη ?ο» ιη-ιβίδ» ςυβιη ΐΙΙοδ, &6ΐ|<ίΐ 06- χ Ρ^^Ψ 7:ονη0β{φων σνγγραφ&ν πβρβΙήγΟη^βν, φ 

υμίΐς μάλλον των Ιλλων^ άχολοοθέΐν ^«γνώχατι. ΤΙΙΕΟϋ. δίϋί€6Γ6ηοιι1ίΐΜΐί83«ΐ, ηοηρΓοαιίΜΜβνη. 

4ΙΙΓ9 βΐ 8(1 ςυοιϋίΐιβΐ ΙοοΙδοιο ϋ6€Γ6ΐί» (Ιίΰΐυιιι Πϋιι•• 
3 ΐ|ηο βηιηρίυιη βιΐ, λ4ΐ]ί€ΐ«ΐυΓ• 

δ6<|ΐΐ6ηΐ«8 €Γβο Μη€ΐΜ ϋίοι ΡλίΓββ , υηινβΓ&Ι 
ΦΟίι&οιίΑ νο€6 ιιιιιιι» 6ΐ €αιη4ΐ€ΐη Ρίΐίυπι, ΟοσιΙιιιιιη 
ΜΜίΓυηι ^^$απι ΟΙΐΓΐβίαιιι εοιιΑίβιιϋαιιι β&β^ ϋοτο• 
ηιυβ. 

€ψτΗΙί^ €Χ ρτΜία αά 8Η€αηίνΜ «ριι^ο/σ. 

Ε(ΙοεΙί βυιηϋβ η δειίρίΟΓΑ »&ογ« Μποΐίβιιαβ *0 ΚΑβ. Όβέίιίς&χο&σομκν, <ίγι «ιλήβέις κΐήιν. 

Ό ΘΕύΡ. ΕΙ μ^ ήθελον εΐιηίν. οΟ» &ν ύΐΒΜχ^ΐ|«• 
Άλλ4 άναγ^νωσχέσθω ό ?^ο; χομματιχ£ς« «βΐ η^ 
Ιχαστον χόμμα του δρου ή χρησις»Μβν ^Η^• 
,ιεαρατιΟέσθω. 

Έμ τον Όρου» 
Έπ4μβνοκ το(νυν τοΙς άγίοις ΙΙατρ49«ν, Ιι« χα\ 
τ6ν αύτ^ν όμολογιΤν ΤΙ^ν, τ^ Κύριον ήμων Ίηαο&ί 
Χριτε^ν αυμφώνως &ΐΜντ«ς έχ^ιΜ^Χομ^ν. 

ΚνρΙΛΛου, ίχ της Λρός Σούχετσοτ ά ^π^στοΜ^. 
*£5ίβ^0(θημ£ν παρ^ της θλίας Γρα^ , χα\ ΡαΐΓίΙ>υ8, υΐ υιιαηι Είΐίυιη €1 Οιπβΐυιο €θηβΐ£Α• Β άγιων Πατέρων, Ινα. ΓΙ^ν χα\ Χρκ9τ6ν Αμολογ«Γν• 
ιηυΓ• Ε}»ι$ά£ΐΗ^ €Χ €ρΐαοΙα αά ΕπΙορίαΜ. 
Νοβ υηίιίι Ιιί§(ΐ€« ΟΙιηβΐυηι αηυηι, ;βυιη«ΐ€ΐιι ηηιιιη 
Κίϋυιιι, ηιιυιη Οοιυΐιιιιιη οοοΓιΐι*&ιηυΓ• 

Εχ ά€€Τ€ΐΟ, 

ΕιιίΟιΙβιη 1η <!ίνιηίΐ3ΐ6 ροΓΓεειυι»» 61 βαιηϋβιη ρ^Γ- 
Γοϋίϋπι ιη Ιιυιη3ηιΐ3ΐ6• 

ϋί^ΗΙΙύ^ €Χ€ρΙ»ΐοΐΛ α<υοαΛη€ίη• 
Ι^αι ρΰΓίβ€(υ8 ίη (ΙΊιτϋιιίΑΐβ» αο ρβΓΓβεΐυβ Ίϊίβηι 
ΐη ΙιυπίΑίιίΐΑΐΦ• 

Ε}»ίά€ηΐ9 €Χ €ρΐ$ΐΰΙα φά Αη^πίΓΜ. 
Ρτ«6ΐ«Γβ4 8ΐ Ιιοϋ ςιιοςαβ ρΓ(υ$ «ηο8ΐ6Γ, Γ€€ΐθ ιηβ 
.{•«Μιπιιη 8Γΐ)ίΐΓ0Γ. 0α6ΐη8(1ηΐ(Ηΐοιη βηίιη ρ^ΓΓ6€ΐυ8 Τον αντον^ έχ ντίς χρός ΕύΛόροτέΜίοτοΛή^•. 
ΉμεΤς γάρ ένώσαντις ταύτα, Ινα Χρ%3%^« Ινα 
ΙΓΙ^ν τ6ν α0τ6ν, Ινα Κύρ:ον όμολογοΟμβν. 
*ΕΛ.τον "Όρον. 
ΤέΛΕίον τ6ν αύτ6ν έν Οι^τητι, χαΐ %ίίΛΐ9ψ ιΑν 
άύτ6ν 4νι άνΟρωχέτητΐ. 

ΚνρΙΛΧου^ έχ τ^ϊς χρός Ί^ύάτηιιτ έχίΟΧοΛ^ζ• 
ΤΙλιιος ό αΟτ^ έν Οιάτητβ , χα\ τ^λιιος ^ αΰτ^ 

έν άνΟρωιτ^τητι- 

Τον ανζον^έκ της χρές βασιΛΙ^ας έχιστοΛής. 
Προβιαμαρτύρατθαι δέ χάχ^ίνο οΤμαι χαλ41ν• 
"Οσπιρ γάρ έσιιν έν Οβότητι τΑ<ιος 6 έχ β8ο3 .€81 ίη «ΙίτίηΊΐΑΐβ ββιιίΐιι• Ί1ΐ6(Ι« Ρ8(Γ6 56Πθθ«8ίθ€ΐ € Πατρ6ς Λόγος, ούτω χα\ έν άνΟρωη^τι νέλίΜς Ιη )ιοπιαηιΙ»ΐ6 ρβΓίΒοΐαβ €81 , ββοίΗΐιΙυιη ίρ8ΐΐΐ8 Ιια• 
.ηΐ8θΙΐ9ΐί8 ηΙίΟΙΙβη : η€€ «Χρ6Γ8 αιιΙπ)8Β €0Γρυ8 
388ΐιαιρ5Ίΐ• 8€(Ι 8η1η)8ΐυηι ροΐίαδ ρ€Γ &ηίπΐ3ηι Γ3ϋο- 
η|8 ρ9ΐηί€ίρ6ΐη. 

Εχ ά€€Τ€ίΌ. 

ΥβΓο Οβηιη, βΙ βυπκίειη νβΓβ Ιιοπιίηβηη «χ ραηΙ• 
είρ6/8ΐίθΗΊ8 ηηίιη* οοΓροκηυβ εοπδίαηΐβαι: 6]α8(ΐ6ηι 
€ΐιιη Ρ8ΙΓ6 8αΙ)8ΐ3ηϋφ, 860ΐιη(1υαι <ϋνίηίΐ8ΐ6Πΐ, βΐ 
βιιιη^βηι ηο1>ΐ8ευιη 6]ιΐ8(1βπι 8υ1ΐ8ΐαηΐί», 8β€υοιΙαοι 
Ηιιοΐ8ηίι•ΐ6ίη, 8ΐηιϋ€ηι ηοΙ)ί8 ρ«Γ οηιηί8, 6χοβρΐο 
ρ6€€3ίο; «ηΐβ 8ββ€θΐ3 ςοΙάβιη 6Χ Ρλΐη {βιιΗυπι, 
ςιιολ(1 ((ίτίηΙ(8ΐ6αι ; βχΐΓθοιιβ «€γο (1ΐ€ΐΝΐ8 βαηκίβαι 
ρΓορίθΓ ηθ8 61 88ΐυΐ6ΐη οοδίηιη η^Ιϋπι, 6χ Μιγ!» 
ΤίΓ|;ίη6 1>6ίρ8πι, 80€αη(1ααι Ιιυιη2ηιΐ8(6ηι. 

€|^Η</Ι, €Χ βρηίοΐα αά ^οαηη€ΐΛι^ 
Ο^υιη ρ6Γί60ΐυν),6ΐ ρ6ΓΓΰ€ΐαπι 1ιοιηίπ6ηι, 6χ βηΐιιΐλ 

ρλΓϋαρβ Γ8ΐΙθ|ΐί8 61 60ΓρθΓ6 60Ι1βΐ3Π(6ΐα : 3ηΐ6 8Φ* 

€υΐ3 ςυί()6ω 6χ Ρ8(Γ6 ββαϋυιη, ςιιοαϋ ιϋνίηίΐΑίοπι : 
6χΐΤ6ηιί^ Υ6Γ0(1Ί6ΐ)ΐΐ8 6αηΐ(ΐ6ΐη ρΓορίβΓ 1108 ΰΐ 53ΐυ(6η) 
ηο8ΐΓ3ϋΐ ϋ8ΐιιιη βχ Μαγ» ΎίΓ{(ίη6, κβοιιηιΐϋΐη Ιιιιπιβ* 
ιιίΐ8ΐ6ΐη : β]υ8ύ«πι οιιπι ΡαΐΓ6 8υϋ8ΐ3ηϋ« 86θοη(]ϋηι 
ι1ί?ίηίΐ8ΐ6ΐη ; 61 6ΐιιη(ΐ6Π) ηοΙ)ΐ8€απ) 6]υ5(1«ηι βυΐ^δΐιη- 
ιί», 86εοιΐ(1νιη Ιιοιιιβηίΐαΐβιη. : 

' Εχ ά€€ηΐο^ 
• ϋπαιη 61 6υΐΗ()βηι ΟΐΓΐβίαπι, ΡΐΙίυιη, ^^πι^ι^υπ), 
ΙΙηΙιΙβηΙΗιπι , ςυί ϋιΐ8ΐ)ΐι& ιη ηαΐηιΐβ €ίΙπι » 6θοΓιι* 
βίβηειη], αηιιΐ8ΐίοΐΐ6ΐιι , 4ΐίνί8ΐοηβιη ,ι ββραταϋ'οηειη, 

32η08€ίΐΜΓ« Ώ χατά γ€ τ6ν της άνΟρωτΛητος λόγσν • ούχ Ιψοχβν 
σώμα λαβών, ένιψυχωμένονβέ μάλλον λογιχΙ|ψνχ|. Έχ τον Όρον, 
βε^ν Αληθώς, χα\ &νθρωΐ6ον αληθώς τ^ι» α6τ6ν, 
έχ ψυχής λογκχης χα\ σώματος • όμοούαι^ν •«$ Πα• 
τρ\ χάτά τήν θβ^τα, χα\ δμοού«λον ήμΤν τδν οιύτ^ν. 
χατά τήν Ανθρωπότητα, χώρΙς άμαρτ(ας* «ρ6 «Ιώνων 
μέν έχ τον Πατρ6ς γβννηΟέντα χατά >τήν Οιδτητα, 
έπ' έτχάτων δέ των ήμ<ρών τδν αΟτδν δι* ήμΧς, χβ\ 
διά τήν ήμλτέραν σωτηρίαν, έχ Μαρίας τής Παρ^ 
νου της ββοτδχρυ, χατά τήν άν0ρ«Η8δτητά• 

ΚυρΙΛΛον, έχ της ηρδς Ίοίάττίξτ ^;^ισ^^^I^^^. 

ββ^ιΙ» τέλβιον χα\ άνθρωπον τίλιιον,' έχφυχι^ς λ»- 
γιχης χα\ σώματος * ΐΰρ6 αΙώνων μίν Ιχ του Πατρ^ 
γ£ννηθέντα, χατά τήν θεότητα, έη* έσχατων δέ «ών 
ήμβρών τ?>ν αύτ6ν δι• ήμδ;, χα\ δ&ά τίιν ήμιτέραν 
σωτηρίαν, έχ Μαρίας τί)ς Παρθένου χατά τήν άνθρώ- 
;;δτητα * όμοουσιον τφ Πατρ\ χατά τίρτ ••ό«ητ«, 
χαΐ όμοούσιον ήμίν τ&ν αύτ^ν, χατά τήν άνβρΜΧ^ 
:ητ<ϊ. 

'Εχ τον "Ορον^ 

''νβ χα\ τ^ν αύτ^ν Χριστδν, Υ(^, Κύριον, ! 
γενή, έν δνο φύβισιν άσυγχ]^τώς» ^ετρέπτως, 
ρέτ^, άχωρίστως γνΐ()ριζδμ8νον• ΜΙ ΗνρίΛΛου, έπ της αρδς ΣούΜτσοτ νί άπιστο- 
αής. 

Έννοουντ€^ τοΙνυν, ώ; (φην, τόν της ένανθ|>ω• 
ιεή9<ως «ρ^πον, όρωμεν δτι δύο φύσεις «υνηλΟον 
Αλλήλακ; χαθ^ Ινωαιν Α^ιάσπαστονν &σογχύτω;« 
λτρέντως. Ή γάρ σ&ρξ αάρξ Ιστι, χα\ ού θε<(της» 
«ι χα\ γέγονε βεοΟ σαρξ. Όμοίακ χα\ ό Λόγο; Θεός 
Ιστι, χα\ οΟ β&ρξ» (Ι χα\ Ιδίαν &πο(ή9ατ9 Ή;ν σάρχα 
ρΐκονομιχώς• 

Τον έΐ^τον, ^ της β^Γής έΧίστοΛης. 

Δύο τάς φύσεις είναί φαμεν, Ινα δλ Χριστών *Ιη• 
•οΟν, Κύριον« τ^ντού ΘεοΟ Αύγον σεσαρχωμένον. 

Τον αύτοΰ, έχ της χρ^ς Ν^σχόριον ^ηιστοΛης. 
Οΰτε ϊή τήν αάρχα φαμίν εΙς θεύτητος τραπήναι ϋΙδΡϋΤΑΤΙΟ Ι. 9ΰ% Ιοςιιβ πκΜίυιη «βεοπιρίιοηίί ΙιυηίΑΐΐΦ ηλίοΓ» 
9ηΙιηο οοηε'κΐφπιηΐββ , ηλίυΓβ• (Ιυαβ οοίτίδββ ρ«Γ 
ιιηίοηβοι τΐϋ^ιηυβ, €!ΐτ> ιΐίνί&ιοηβιη, εοηΓυβΙοηβπι• 
61 ιηοΐ&ΐ!οη6ΐη. Ο^γο βηίιη €«γο οεΐ, ηοιι ϋίνΊηίΙ^^, 
ϋΰβΐ 1>βί €8Γ0 ίΐιυΐλ είΐ : 8ΐιιιί1ί(6Γ βΐ $έηηο Οβιιε «&Ι, 
ηοη ΰ«Γο ; Πΰ«1 (ϋερβηβΑΐίοιιβ ςη8(ΐ3ΐη αίΓηβιη ρΐΌ• 
ρτΙβ •υ&ιη Γβεβπΐ, 

Ε}η$ά€ίη, €Χ βαάηη ημ$ΙοΙα, 
ϋιΐ8» η>ΐιΐΓ28 6856 ϋίείηιυβ, υηυιη τ«γο ΟΙιγΙ* 
8(υηι ^β6ηιη, Οοηαίηιιιη, Οβΐ ^ηιοιιβιη Ιηειπι»• 
ΐοιη• 

Ε]αίά€ηι, €Χ #ρΙΐΓο/« αά Ν^μΙοπημ. 
Νβο €8ΐ*η6ηι <1ί€!ιηυ• Ιο (ΙίνΙηΗλίίβ ηβΐηηιη βεεβ 
^ύσκν, οΟτε μήν εΙς σαρχ6ς τ6ν άπ<5^^ητον του ^ οοηΥ6Γ88ΐιι» ηβο ίηβίΤλϋίΙηη Οβί δβπηοηβπι ίη αα- Θεου Αύγον καρενεχθήναι φΟαιν. Άτρεικος γάρ 
Ιστι χα\ Αναλλοίωτος, δ αύτδς άε\ μένων, χατά τάς 
ΓραφΑς. 

Τον αύτον^ ίτ τ^ χρ6ς ΕϋΛόροτ έχισχοΛί. 

Ούτω χα\ (π\ Νεστορ(ου. Κ&ν λέγει δύο φύσεις, 
τήν διαφοράν σημαίνων τίίς σαρχ^ς χα\ της Οεύτη- 
τος, άλλ' ούχ\ χα\ τΙ)ν Ινωσιν δμολογεΤ μεθ' ημών. 
ΌμεΙς γάρ Ινώσαντες ταύτας, Ινα Χριστδν, Ινα 
η&ν τδν αΰτδν, Ινα Κύριον δμολογούμεν• 

*Εμ τον δροΌ. 

Ούδαμοο της των φύσεων διαφορΑς Ανςρημένης, 
ί'Λ τήν Ινωσιν. 
ΚνρΙΛΛου^ έχ Ηίς χρδς Νεσζόριοτ έχιοτο^ής. 

Ούχ ώς της των φύσεων διαφορΑς &ν|^ρημένης διά ^ 
5ήν Ινωσιν. 

^Ελ τοϋ δρον, 

Ζωζομένης δΙ μΑλλον της Ιδιότητος Ιχατέρας φύ- 
οιως. 
ΚνρΙΛΛον, ί» της χρός ΣούχΒτσον ίχιστοΛης β', 

Ε( γ*ρ χα\ •Τς λέγοιτο «αρ' ήμίν 6 μονογενής 
ΥΙδς το3 Θεού σεσαρχωμένος χα\ ένανθρωχήσας • 
ού ΐϊέφυρται διΑ τούτο ΐϊαρά τ6 Ιχείνοις δοχοΰν 
ο^τε μίιν εΐ; τήν τής σαρχδς φύσιν μεταπεφοίτη*• 
χεν ή τοΰ Αύγοο, άλλ' ουδέ ή της σαρχδς εΙς τήν 
α^υ • άλλ* Ιν Ιδιύτητι Ιχατέρου μένοντύς τε δμοΰ, 
χαΐ νοουμένου, χατά γε τδν άρτίως ήμΤν άποδοθέντα 
λδγον. 

^Εη του δρον• ϋ 

Κα\ εΙς Ιν πρόσωπον χα\ μίαν ύπύστασιν συντρε• 
)[θύσης• 
ΚνρΙΛΛον, ίκ της χρύς Ίωάττητ έχίοτοΛής. 

Κα\ ώς Ιν Ιν\ «ροσώπψ ένούμενος. ΕΤς γάρ Κύ- 
ριος Ίησβυς Χριστδς, χΑν ή των φύσεων μή αγνοείται 
^;χφορά. 

Τον αϋτον^ ίκ της χρδς Νεστόρίοτ ^ ίχιστο* 
Λής. . 
Έν\ τοιγβρουν προσώπφ τάς Ιν τοΙς Εύαγγελίοις 
ιιάσας άναθετέον φωνάς, χα\ ύποστάσει μι{^ τ!( του 
Λόγου σεσαρχωμέν(|• Κύριος γάρ «Γς Ιστιν 6 Χρι« 
•τ>ς ΊησοΟς, χατά τάς Γραφάς. 
*Ελ τον δρον* 

Ούχ εΐ; δύο πρόσωπα μεριζόμινον, ^ διαιρούμε- 

ΡΑτηοι-. οβ. εχχχηι. Ιαπαι εαΓοΙε ΐΓ«ιΐ8ΐ»Ιαιιι. ΕβΙ βιιΐια Ιη€θΐηη)ΐιΐ8ΐ)ίΠ8, 
οΐ Ιη«!ΐ6ΓαΙ>ίΗ8, 8€ΐηρ6Γ Ιϋβηι ιηαηοηε, βεεαηϋυπι 
$€Γΐρΐυπΐ8γ 

Ε/Μΐί^ηι, Ιη €ρίαοΐΛ αά Εν/ο^ίιιι». 

8Ίο €1 ίιι οαα88 ΝβεΙΟΓϋ. ΟιίΑΐηνίε (Ιυ88 ηίΐΟΓΜ, 
(ΙΙεεΗιηεη (»ηιί8 «ι Ββηηοηΐε 8ΐ{ηίίΐ€&η8, ϋίοι (η^οι 
λΙΙι ηβίοΓΑ 56Γΐιιοηΐ8 βεΐ, βΐία εαηιίδ), υηίοηβιη (8• 
««η ηοΙ>ί8€υιη ηοη οοηΟΐβίοΓ. Νθ8 βηίηι ΙιΙβ αηίϋβ, 
ρηηιη εΐΐΓίεΐαηι, ηηυιη ΡίΠοπι, αηοηα Οοιηίαυαι 
εοηίΙΐβιηοΓ• 

Εχ ά€€ηίο» 

Νεςαβηυβηι ηλίΟΓίΓΟίη ϋί8€Γίιηίη6 ρΓορΐ€Γ ιιηΐο» 
ηβπα 8υΙ>Ιηΐο. 

ε^η7/ί, Βχ €ρΙ%ΐοΙα αά Ν€$ΐοτΙηηι. 
Νοη Ιαηηιιαπι ηαΐυηΓυιη άίβΟΓίιηιαβ ευΐΐβίο ρτο» 
ρΐ6Γ ιιηίοηεπ)• 

Εχ ά€ΰΤ€ίΟ. 

Ββϋ ηίπιιβαιιβ ηιΐιιπΒ ρΓθρΓ{6ΐ8ΐ6 ροΐίηε 8α1ν8• 

ϋ^τΊΐΙΙ, €Χ ί€€%ηάα αά 8αϋϋ€$$ηίη €ρ'αΐοΙα. 
ϋεβΐ «ηίιη οηαε % ηοΙ)ΐ8 ϋΙεείιΐΓ ιιηΙ|βηίΐυ8 Οβί 
Γϋ α• Ιη€9ΓΠ3ΐιΐ8, €1 Ιιοηιο Γ;ΐ€ΐ08, ηοη Ι^ιηβη ίϋβο 
£οηιπιΐΒΐυ8 «$1, (Ιβ ίρεοΓυηι ορίιιίοηβ; ηβο νεί η8• 
ΐυΓα δβΓΠίοη'κ Ίιι η9ΐαΓ8πι ε^Γηίε ΐΓ^ηεΠι, ηοε €&γ- 
ηί8 η8ΐ4ΐΓα Ιη η8ΐυΓ&ηι δβΓοιοηίδ ; 86(1 υίΓοςυε ίιι 
8υ• ρΓορη6ΐ&ΐ6 ηΐ8η6ηΐβ είιηυΙ αο ίηΐ6ΐΐ66ΐο, βεουη- 
άοπι 6χροβΠ&πι α ηοΙ)ΐ8 ηοϋο ηΐίοηεαι. υη&π) Εχ άΜϋταο• 
ρ6Γ8οηαηι υηίηιςυε Η^ροβίαείη Ει ίη 

€061ΐηΐ6• 

Ο^ΓΪί/ί, €Χ ^$ΙοΙα αά ^οαηη€ίη, 
Ει ΐηηηιΐλίπ ίη οη* ρεΓεοηα ιιηίΐιΐ8. Ιΐηαβ εηίπι 
ΐΜιηίηιιε 4υ8ΐΐ8 ΟΙΐΓίεΐαε, Ι8ηΐ6ΐ8ί η^ΙοΓΟΓΜίη ϋίβεΓί. 
ηι6η ηοη ί(;ιιθΓ&ΙυΓ• 

Είηίάειη^ €Χ $€ΰΗηάα αά Νβίίοηηηι έρΗίοία. 

ΙΙηί 6Γ|:ο ρ6Τ8θη« οηιηεε ίη Εν^η^εΐίο το€68 «(« 
(ηΙ>υ6π(Ιφ «ιιηΐ, ηηί<|η6 1ΐ7ρο8ΐ&8ί 8«Γηιοηΐ8 ίηαΐΓ• 
η8ΐ8Β. €Ι]Π5ΐ08 «ηίπι 1•!8υ8 υηη$ Οοηιίυπε 681, 86* 
εαηϋυπι 8θΓίρΐιΐΓΒ5• 

Εχ ά^ΰτΗο. 
Νοη ίη <!α88 ρ6Γ6οη&8 (!ί806Γρ1απι, Τ6ΐ (ίί^ίιυιη 

7 103 ΤΗΕΟΚΙΑΝΙ 2Μ 

86(1 υηυηι €Ι οαηκίύΐη Ρίΐίιιιη ιιηΐ£€03ΐη, Οουηι 86Γ• Α νον, άλλ* ϊ^χ χα\ τΐ^ν αύτ6ν Υ1^>ν μονόγ<ν%• β•^ Α^- ιιιοηβιιι, ϋοιίΗΐιυιη 4β5υιη €1ιπ5ΐυιη. 

€^ία^ $χ Βριϋοία αά 8Μ€ααη9η. 
Ν(Ηΐ Ιη ϋα«• ρβΓβοιιαβ 61 01ίο• άϋΓ6Γρ6ΐαΓ : 
πιιη&ίΐ αηι» €[1 ίάβηι Οοπιίιια• 468α« €ΙΐΓί•Ια$• 864 ΕΧ 4$€Τ€10. 
δίοαΐ ΟΚϋΙ ν8ΐ68 ΐΐο ΐρ80» 61 Ιρΐ6 Ν98 1)οιηΙιιΐΐ8 
Ι68υ8 €ΙΐΓΐ8ΐ08 6ηΐ(1ϋ(» 61 87αιΙ)θ1απι ί11υ<1 ΡλίΓΐιΐιι 
Β08ΐΐΌηιιιι (ΓΑ<Ι!(ϋΐ• 

ΐν^(/ι\ €Χ ηηίίοΐα αά Νφίίοηαιη. 

8Ι6 88η€ΐ(ΜΙ 86η8ΐ886 Ρ8ΐΓ68 ίΐ1Τ6ηί6ΐηα8• 
Εχ ά€€Τ9ΐΟ. 

Βί8 6Γ|[0 ούπι οιηηΐ υη4ΐί<ια6 866αΓ8ΐ!οη6 4ίΓΐ|6η• γον, χα\ Κύ(ίΐον ΊηβοΟν Χρκστ^ν. 

ΚχφΙΛΛον^ έχ τΐ\ς Λρδς Σούκίτσοτ ^««^^ΑI^{^• 

Κα\ ούχ ίΐς δύο μβρισθήσιται κρόσ^^ηα χα\ υΜς, 
&)Αά μιμένηχβν εΤς χα\ ό αύτ^ Κύριος ΊηοοΙίςΧ^ 
βτύ«• 

ΊΒη τον δρον. 

ΚαθάιεΙρ Ανωθλν οΐ «ροφήται ι«8ρ\ αύτον, 3(8ΐ 
αύτ6ς ήμδς έξιπα^βλυΜι χα\ «^ τών ΙΙατέρ«ιν ή|ΐΜν 
ιιαραδέδωχκ σύμβολον. 

ΚυρίΧΧον^ έκ της *ρ6ς Ν^στόρξοτ ^«ισ^ο^Ηίς• 

ΟΟτως «ύρήσομιν τοί^ς αγίους πιφρονηΝ^ας ϋ•- 
τέρας• 

^Εη του ίρου• 

Τούρκων το(νυν μ<τ& πάσης ικανταχβΟιν άχρ^Ιας ΙΙλςιΐ6 8 ηο1>ί8 8ϋΐ6ΐϋ8^ 466Γ6γίΙ Β8ϋΓ8 8700(Ιυ8» ^ τβ χα\ έμμλλιίας παρ' ήμων διατυνωΟένταιν, 4^ Β6ΐιιΗ)ΐ ί>8 6886, 0(ΐ6ηι «Παοι ρίτοΙ^ΓΓβ, ?6ΐ Ια ϋΐΐ6- 

ΠΙ8Τ6Γ6ΓΓ6 : 61 6^1βη. 

Ο^τίΐα^ €Χ ΕρΗ$9\ηα »}βηοάο, 

Ηί5 6ΓΒ0 Γ6€ίΐ8(ΐ8, <ΐ66Γ6?ί( 886η 87ηθ<1υ8 060)1111 
ί88 6886, 0(1601 81180) ρΓθΐ6ΓΓ6 : 61 69616Γ8• 

ΤΙίεΟΗ. νί(ΐ68 , 8106ΐΐ88ΐθ)6 000)106 , Ι&6Γ80) 
1)006 8^00(100) ΟΙΐ8ΐ€6(1θα6 1)85ίΐΙ01 ο Γ6618 ΡβίΓΟΟΙ 
86ΙΙ16Ω118 06 ρβοΙοΟ) (|α1(ΐ60) ΙΎ0688Ι886 : 86(1 ίρ88 
ν6Γΐ>8 ΟυΟ) 016016 ▼6Γΐ)0Γυ01 Γ6ϋθθΐ886 ? 

6ΕΝ• ΕςαΙϋβο) Ιο 1)06 <ΐ66Τ6ΐο οίΐιίΐ ίο?6οΙο, 
ςοοά οηΙκΜίοχβ ύάύ &(ΐΥ6Γ86ΐαΓ ^ 8ά6θςο6 οιΊγογ 

«ιοί ί8€ΐυ01 8ΐΐ οι 008ΐΓΐ αΐΙ^ΟΓ68 ίθ)ρϋ(ΐ6αΐ6Γ 8<1 ίϋ 
ΐ8ΐθαΐηΐ80(1θ01 ρΓ0|{Γ6(ΐ6Γ60ΐυΓ• 

ΤΒΕΟΕ. Αρροο8ηιυ8, 8ΐ ρΐ866ΐ, 6θΓυοι ςυοςυ6 ^ 
ΡαίΓυιη 8υ€ΐθΓ)Οΐ68, ςυΐ ρ8ηιπι 8οΐ6 €νηΙΙυοι, 
ρβηίιη ρο8ΐ 6υαι ϋ1α8ΐΓβ8 6Χ8ΐίΐ6Γοαΐ, 180) τ6γ- 

ϋί8 ςαίΟ) 86ηΐ6θϋί8 88061» 0Ι)αΐ66ϋ006»8ΐ 8}00(Ιθ 
Γ68ρθη(ΐ60168. 

6ΕΝ. Ι<1 ▼6Γ0 8ορ6ΓΤ868θ6θΝΐ ΓοβΓΐ! ; ςυΐρρ6 

εγπΐΐί 80ρΠ1 Γ6€ΐΐ8ϋΒ 8α€ΐΟΓίΐ8ΐ68 8θ£ΐ6ίυθ(• 

ΤΗΕΟΚ. νΐ(ΐ68οιο8 6Γ{0 • 8ΐ ρΐ866ΐ , ςοοΐ 61 

ςοαΓΐ1>08 8661*18 άΙτίοΟΟΙ Ιΐ06 <1β6Γ61αθΙ 8686 οϋ* 
]Ι6Ι8Ι. 

6 ΕΝ. \ά Τ6Γ0 ρι^9β6ΐ8Γοαι Γα6Η( 1αΐ06Γί^« 06 

ηΐΐ'κΐ 60Γϋ01 ΟθΙ>ΐ8 (Ι68ΐΐ« ς038 (Ι6ΐ06βρ8 6]θ8 8ΐ8ΐ)Ι- 
Ιίβηάί €8088 ρΓΟίβΓΓΐ (ΐ6ΐ>601• 

Εχ άέϋπίο. 
ϋοΗΟΐ 61 6001(1601 ΡΠΙμιο, Οοοηποο) ΌοβίΓΟΟ) 

368010 ΟΙΐηβΙΟΟ), 6886 00θβΐ60(1ΐΐ01 ΟΙΐίΥ6Γ8ί 000- 
8011» νθ€6 (10660108• 

ΤΙΙΕΟλ. Ιο Ιΐί8 ΟΐΐΐΟΓΟί 08 ΡβυΙΟ 880)0581600 
61 Ν68(ΟΠΟ• ςαΙ 1ΐΟΟΐίθ60) 8(1θΠΐ1)801, 61 Ιο (1θ08 
ΑΙίθ8 8081 80111 60Π1 (ΙΊτί(ΐ6Γ6, 8ΐίθΠ)ςθβ (ΙΙ66- 
Γ6 ΡίΙίυΟΙ 0810Γ8 δ6Γ01006Β) , 61 βϋοΟ) ΓΟΓ803 
ΡΐΠοΐΟ ρ6Γ £;Γ8ΐί801 €ΙΐΠ8ΐθ01 368010, ςοΙ 000)60 
ΡίΙϋ ρ6Γ 00100601 61 60θ]ϋ06ΐί0Ο6)Ο 6υθι θ8ΐοηι1Ι 
ΡΠίΟ 8ίΐ 8<ΐ6ρΐ08 : ςϋΙ (Ι60ίΐ|06 ΟΟΟ 6όθβΐ(*1)ΑηΐυΓ 
ΟΗΜΟ) 61 6001(160) ΡΐΠθ)0, 6α^α^8 (|θί(ΐ601 6ΐρ6Γΐ601 
8016 (1686608001 61 1)ΟΟΐΊθ&8 88$ΟΙθρ(ΙθΟβα) : ΗΐΓ8Γ- 
1181001 νβΓΟ 6^10(1601 ρΟδΙ (Ι6866η$1110 6( 1ΐ01πίθί8 
&88θηΐρΐίθΠ6ΙΟ 008ΐΓί €80$3 Γ»€(αΠ). σίν ή &γ{α σύνοδος, έτέραν π(στιν μηββνΐ ΙξβΖνιι 
κροφέρ<(ν, ή συγγράφιιν * χαΐ τά λοιπά. 

ΚνρΙΛΛον^ ίπ ιτης «ατ* Έφεσοτ ίηητόίον. 

Τούτων το(νυν άναγνωσθέντων, ώρισιν ή ΑγΙο 
σύνοδος, Ιτέραν π {στιν μηδβνΐ ΙξβΤναι Μροψίραη " 
χα\ τά λοιπά. 

Ό ΘΕΟΡ. Όρ^, άγιώτατβ δέσποτα, 0τι οΜ χΑν 
μιχρ^ν 4χ6έβηχ€ τής δρ01}ς τών Πατέρων δβξης ^ 
Ιν Χαλχηδόνι Αγ<α σύνοδος γβνομένη, άλλα μ«τά της 
διανοίας χαΐ αυτά τά /βήματα έφύλαξεν ; 

Ό ΚΑΘ. Έγώ ούδΐν εναντίον τϋ όρδοδόξφ πέστβι 
«ύρίσχω Ιν τούτφ τφ δρ(ρ * χα\ δαομάζ», Μς οΙ 
πρ6 ημών άναιδώς βίς συχοφαντίαν έχρησαν χατ* 
αΟτου. 

*^ ΘΕίΙΡ. Παραθώμβν, 8ΐ δοχβζ χύΧ τοίν «ρ6 το^ 
αγίου Κυρίλλου, χα\ τών μβτ' αύτδν διαλαμήιίΐνίΜν 
αγίων Πατέρων χρήσιις, αύταίς λέξβσι χα\ νοήμανι 
τ{) έν Χαλχηδόνι άγί^ συνόδφ στο^χόώσας* 

Ό ΚΑΘ. Πβρίττ^ Ιστι τούτο - άρχοϋσι γάρ αϊ 
του αγίου Κυρίλλου ^ροτβΟεΙσαι χρήσιις. 

*0 ΘΕΟΡ. Ίδωμβν λοιπόν, βΐ δοχβΐ, π^σαις χα\ 

ο7αις αΕρέσ€σιν ό θ€ΐος ο8τος.δρος άντιπαρατάτ- 
τεται. 

Ό ΚΑΘ. Καλόν έστι τούτο Ιδλΐν, (να μηδ&ν ήμΙν 
Ιλλβίπτ) %1ς σύστασιν αΰτου λ8χδη[ναι δφ8ΐ>4ντων ές 
Οστβρον. 
Ι) Έ« τον δρου• 

Έ*/α χα\ τ^ αύτ^^ν όμολογβΤν Υίδν τδν Κύρ»» 
ημών Ίησουν Χριστών συμφωνώ; άπαντβς (χδιδά- 
σχομ^ν. 

Ό ΘΕΟΡ. Έν τούτοις τδν Σαμο«ατέα Παυλον» 
χα\ Νεστύριον, τους άνΟρωπολάτρας έπιστομίζβι, 
. τοΟς εΙς υΙών δυάδα τολμώντας αότύν διαιρ(?ν * χαλ 
άλλον μ^ν λέγοντας ΥΙδν φύσιι τδν Λδγον^ άλλον δΙ 
πάλιν Υ16ν{χάριτι τδν Χριστδν Ιησουν, ένώσχι χβΑ 
συναφείς τ]) πρ^ τδν χατά φύσιν ϊίδν τήν οίδτητβ 
χεχτημένον* χα\ ούχ όμολογούντας Ινα χα\ τ6ν«^ 
τ6ν Υ16ν, άσαρχον μέν πρ6 της χαταβάαιως οΑ 
ενανθρωπήσεως * σε^αρχωμίνον δΐ τδν «Οτδν μβτά 
τήν δι' ήμδς κατάβιΛίν τβ χα\ ένανδρώπι^σιν. '£« ι^ν όρον. ϋΒΡϋΤΑΤΙΟ Ι. 
Α εκ Κι ίΐΗηΐ&. 


V* του Οΐΐρ^ς βε'^ν αΟτ6ν οογμ^τίϊουσιν, Έν £ΐ 
(ϋ ίίίτεΤν • Και ^Ιλει^ιν -5^ ν βύΆν Ιμ άνΟρωπίττ^ΤΕ, 

Ά^ΐόϊίνάριος Ιμψυχον μίν» άνουν δ1 ' ώς άμφοτέ* 
ρους άτ*!!) τ*ΐ¥ 4ν&ρω7:<1χΤ|ΐα τοϋ Κυρίοΐ^ Αμαθώς 

ΊΙί« τον δρον. 
θιΐν ^λ'ηθίυ^, κε\ Α^/^ρωπον Αληθώς ΐΐ^ν αύτ^ν* 
Τ«Ιΐ«ι διά ΜΑνίΐίΐα, βς βι6ν ψιΧί^ν αύτί^ν άμ&λογίί, 

*Αρχ€μΙν^ οϊτιν&; ίρνουντΐϋ αΟτον ΐϊΐνί^^τΛ, 

ϊ/, Έχ ψϋχ^ς [λογικοί, χαΐ «ώματαί, ΈνταΟβα 
ηάΧιν ΆποΧινίΕρίφ τ,ηΐ^ψύ^ λέγβνΐΐ μί; έοχι^χέναι 
νΟ«ρΙιν ψ^χτ;ν ι'.ν Κύριο',ί ημών Ίηαοϋν Χριατ^ν, 
αΧ4 ζιατικ^^ν μόνον • %ίΧ ίιά Μάνεντα κ*\ ϋΟαΧ^ν- 
'ν^ν, -ϊ^^ς αρνούμενους αύΐοΰ την αΑρκω^ιν« — Έ« 
ι-ΐίϊτ ^ρον^ Όμοοώα^ΐον ΐψ Οάτρ\ χατ4 τήν θίότητ», 
^* Εύνόμίον Κ4\ *Αριι.ον, τους τ&ν μονογίνη Λΐίγον 
έτ^ρ^υϋΐοντον Ούΐτρ^;^ ιεαίκτίαμα, χαι δ^υΧον ά^ι- 
4ώ, β&ιΐν ϊΐατ^γέλΧοντβί, — Έκ τον δρου, Κα\ 
6μί*ϋαΕθν ήμΤν τΐ^ί αύτί^ν, χοτά ΐ^ιν άνΟρωτί^τβ ' 
^(^ Μαρχίωνα, χλ\ ΜΙν^νΐΛ, κο\ ΟύταΧενϊΙνον^ τους β 

^;ον ίφ^^Ϋ[VΰΕι^ οΰ μί^ν άί,ηθιίςι» )ίά\ χ«ϊά φ^^^'^ ^"'^ 
(ϊραηον ΐμοΧογοϋντας αδτ^ν γιγονένι*. — *Εϊ& τύϋ 
δρον^ 11^ «Ιώνων μίν* Ι κ τ&ΰ Πατρ&; γ£ννηΟ^/τα, 
ι&ιτ4 τ4)ν &ΐ^τητ« ' ΐίά Σίμΐι^ναι^ χΐΐ Ει}ν^μ(ον, χαΐ 
Άρειον, %9\ίζ αρνούμενους βύϊου τϊ)ν έΐ€ Πΐΐ|>ΰς 
τ.^ 3 Ιώνων γέννηίΐν.^ ΐχ το^ δρον, Έκ' έσχ4* 
των £1 τών ήμερων ΐ6ν αύι^ν ®ι* ΐ|μ5; γ.αΧ βιά τί;ν 
ή|ΐ^ρ^η αΐι^ηρί^.»» έχ Μαρίας της ^9ρΟένΟ'^ χαι 
ο^^κου, χβτά χήν αν^^πότητα - ίιΐ Φωτίιν^ν χαΐ 
ίοωρα^^ καΐ Δ.<55ωρΐρν, κοιΐ Νββτάριον, τους ίίβίν- 
τις ίΟτφ τι; ν άρχην της ώκίρξ-ιως έχ της ΗΐίρΟέ^'ΰυ^ 
χα\ Άίχ^ντας αύτΐν Ανθρω-πον έξ «ρετης κατΐ πρα- 
χο-πΐ^ν Οΐοποιηθένται κα\ οΟχΙ βιίιν Ι χ θεοΰ δντίϊ, Εαιηϋοιη ΐη ιΐινιιιΐΐαΐϋ ρ^ΓΓεΰΐυτίϊ, «ι «αιηιΐβιη ^^τ* 
ί0ι1ιΐηι 111 Ιλίκη^ιιιΐιαΙι;. €απι ίη ιΙΜηΙίΑΐΰ ρθΓίϋϋΙιιηι 
ι3ΐ<-ίΕ, ΑπηηοΓαίη ΙΪ^<^ρ!]6ΐηΪ3ΐη η>]ίϋΐΐ;ιιβΐΒΐΙΙί Οΰΐτιιι 
(ΙΐίίίΙΰΐη θ&5ί! ΟΙΐΓί&Ιιιΐϊΐ ϋιοιιηΙ, ιβιΐ ΙαιρεΓί^οίαιπ «£ 
ΚιΙΓΟ πιίηοίθΐιι Οΰϋΐη ΐΓ^ιΙαηΐ. Οιιιε) Αυΐβιιτ ιιΐ4|ΐιίΐ: 
Ει €υιη«ΐ6ΐιι ρι^τΐ^αηηι ϊη Ιιιιιιϊβιι!ι;ι16 , ιιη» Λίίβηο*^ 
ΓΜιη 1110^0^ Ιϋιΐ ΑμοΙΙϊΐί;ιπ§13Γΐιιιι ([ΐΐΰίΐιιβ (Ι^ιΐιβι^Ιίαιιι 
ΓοίίΐΙ.ιΙ. Απίϋ βιιίπι ηυβίΐΐυΓ, δϋπΰοιιι^ηι αβ^ιιιιι 
ρ^ϊίΐϊϊϋ ε^ηι^ίΐι οπιηιηα ίίΐ;ιιηιΐ)3ΐ]ΐ : ΛροΙϋιιαιί^ αυ- 
ΐ£ΐη« »&1ιααι;ιιιι <|υί<!θΐα £αηΐΰΐη, β€ϋ αίθΐιΐϊΐί €ΐ- 
ρθίΐΰπι : ί^υο Πι, ύί ΐιιιρ€ΓίΙβ αη^ϊιο 1θ}ρ«ιίΐίΐςΙαιιι 
0αιιιίΐΗ Ηυιηαιηΐ^Ιβιιι ΐΓΐΐιΙοιπ. 

Υκτϋ Ουιΐηι, €Ι ΰαιικίΰηι ¥£Γ€ ΙιοιιιΐΝ6ΐη« Η;£ΰ 
ρΓορΐ6Γ Μαπΰΐη ρσιίιιι 511111, {{υί €11111 ρυηιιυ ίαιβ- 
ΐυτ 0ΟΙΜΙ1, ηοιι οΐΐβιπ ίιοιιιϊηαπ: θΐ ρίοριοΓ Ρίΐιιΐιχιη 
8^ηιο&ΐίΐβηιΐίηι η ΛΓΐΰΐηΑηι» ψύ ϋίνιηίιαίϋΐη ζ^μ 
ρεηι^^ίΐιιΐ, ρηηιιη ΙιοΐΏΐπΰΐη €0ϊϊί1ΐ€ίαϋ5, — Κι; <|«- 
ϋπίο^ Ε% ρΑΓίϊαρβ Γ3ΐίϋΐιΙ& αηίιιι» » €θΓροΓΰς(ΐο 
£αη&ΐ.ιιιΐ6ηι. Β«ο πιγ^ιιι ΑροΙΙίυάΓίηι ϋρρ«ι^ιι^ι, ^ιιϊ 
βοΐΏΐουιιι ποβίΓηιη ϊΰ^ηπι €1ιπ&ΐϋΐιι ηοη «ίΙ^ίϊ^ι 
ιιηΐϊϊΐΐιι [ΐίΐΙ)ΐιί£Ε€ ιηΰΐιΐ^ ρΓΐ?ίΙιι;ιιιι, §ΰΐ1 ιΙίηΙϋΐίΚ 
ϊίΐλΐΰπι : Η6πιςιΐ6 Μλίΐθπη βΙ Υαΐεηΐιικιιη, ίοΐΑπίβ- 
ΐΓΟΝ^ϋΐ θ]ΐΒ η€^αηΙ6». — Εμ (ίβϋηίΰ, Ε]ΐι*ίΪ€ΐη ευΐϋ 
Ρ^ιίτϋ &ϋΙ)£ΐίΐ»ιίφ, £6€ΐιπίίυΐιι αϊνίιΐ]1:ιΐ&ιη. Ηοο ρτο^ 
ριοΓ ΕαηοιιηΊΠΐ θΐ ΑτΙηιη ςυι υηί^ΰη^^ηι ιΙΙιιπι §α^- 
ιαοηβικ ιΐΐνβτέΞββρ^ΐΰΓπ:! £τιϋ£(ΐιιΐίίΰ, 6ΐ αΓβηΐιΐΜΗΐ 
€1 ιιΐίΐΐίίριιΐίη, ίιιψίΰ ρπΕύίι^Άΐ^ίην—Εχάέααΰ, £( 
6ΐιιηι1«ηΐ ποΙιι^Γΐιπίΐ β]ιι»^ϋΓη δυΙϊίΐΛίίΐίκ, «οΰΐιηαιιιιι 
ΙιΐίικαηΙΐαι^ιη. Ιίθ€ ρΓορ ογ ΙΪ;^Γ^ίοιΐθπ>» £ΐ Μ^ιπ^πι» £ΐ 
ν^ΙϋπΙίηαηι, ψύ βυιιτ ρ^Γ ορίαίοκϋΐη ίο ρ1ΐ3πΐ&&1ϋη 
ι1ιΐ(ΐΐϋΚ3ΐ αϊούαηΐ Ιΐϋϊηϊίίοιη ΐρρ5ΓαΪ3&ΰ; ησυ ίϋίρΒϊ, 
βΙ ηΑΐαΓ;ίΙΗ6Γΐ]θπιϊιΐ€ΐιι ίϋοΐιιιη οΟϋβι^ΙίαΓίΐιΐΓ,— Ε» 
άύ^τύ^^, ΑπΜ! βΰεΰυΐί ηαίιϊίϊΐιι θΐ ΡίίΓοκβηίΐυαι, ^υοια 
ιΙΝιιιίΐίΐίαιι. Ηας ρΓορίΰΓ ΒΙιηοηβι», ^Ι Ειιιιοιιιίιιιη, 
ΰΐΛπιιιιι, <ίυΙ |ΰΐΐ€Γΐΐιοη@ιιι ]ρ£ία5«ι Γα&Γ«, Γΐΐΐΐιιι 
ΐίΚβ £«€ΐιΙα, η€8αΙ)Ληι, ^ Εζ (ί€ίΤ€ίσ, ΕϊΐΓβπιϊί 
ν&ΓυίΙί«1>ιΐΒΰυηΐίΙ&ιηρΓθμΐ6Γ ιιοβ, 6Ι£«ΙυΙαιη ικΐΐΐηιιΐρ 
ιι^ΐυυι €1 Μ^Γα ^ί^τρη^ Οοιρ^η, βίκταπίίιιιιι Ιιιι- 
ηιβπίΐοΐΰΐα. 11θ€ ρΓΟμίϋΓ ΡΙΐϋΐΙαιιηι £ΐ ΤίιεοϋυΓϋΐη^ 
ίΐ ϋίιΐ(1θΓΐΐΗΐ| Η ΝβαϋΗϋηι, <)υΐ ^κ&^^Iϋ»^^ ρΚη- 
^^ρ^11ϊ1ι ύ ι1;ιιιΙ «ι νίΓ^ίυθ,^ιο ΙΠίΙαηΐϋΐΐΐη Ιιοιιιιικΐΐιι 
ΰ»Α«»ςυί οΙ) νίΓίαίβηι ρπ^ίι^ιυ ^ιιοιί^ηι €1 ίαοΓΰ- ΐ£&\ βιϋ φιλβνβρωκί^ν λτ^έπτως βΙνΟρωιτον γεγίνη- Γ> ίϋ^ϋΐο ιΐΐ 4ΐ£ίΐίαιτιΐ£ ; ηΰπ Οϋαηι ΐΐβ Οβο, ψΐ 8ιιμ>ι^ 

μένΰν. — Ψ Η τύν δρον. Έν Ι^ο φ υ 0*5* ν άτ-υγχι^ 

τΐιΐς, ά«(ΐΕΐΕ:ω^, ίοιαιρέτω;, Αχωρΐιττως γνωρςζόμ€- 

ν, ουδαμβϋ τής τών φύΐτιων ΐι^φορίς ανηρημίνης 

IΑ^ τ*;ν Ινω^ιν, ίωζομένης Αί μίλλον της ^ίιόxητ<^ς 

)ΐί€αΐΙρας φΰΰ«ως, χαι £Ϊς Ιν 'ϊτρ4οωΐ:ον χοι\ μίαν 

ίΐ6^βΐκ:3ΐν ^ν-ριχ^ύσης. Τβΐυτίΐ διά Νεΐττοριον, κι\ 

|^ΑΓ•οΧινίρΐ9ν, Χ3ΐΐ Εύ-ϊν^^ή, οϊ ϊάς βιβί^ρβυς φύαείίι 

|οϋ ΑάχύΜ Χίγιβ χ^ιΐ της οαρχ^ αύτοΰ^ μίαν φΐ#α;ν 

^&πΦηΐ£Χ^χένφ( φβσ\ν, ΙχβτΑφκς βηλονόϊ» της Ιιν- 

τών ΙΜιψος ' ώς χατ4 τ^ν Ιχ^ίνων Χίγον μηκό: 

ίνασίΪΛΐ ίώί€θΟ*ι τοϋ Χρισίΰΰ μήτ^ τό παβητόν^ 

ι τ^ Απ^ΰέ; βύτοΰ ιζς Ι^Ατη-Μς, μήτε -:& 4Γ.α0&ς» 

τ5 ίΐαβητί^ν αυτοϋ τΐ^ς 4ν3ρωτεοτητο,-ί ββη^ΓΪϋ 1 1 II 1113 η ί εΚΓά (ΐϊΐιίαιΐοιιεπι Ιιοίΐιο ίηαύΜ βίΐ. 
— Εχάέ^ηιο, όιιΐ έυ>ΐ>α5 Ιίΐ ιιαίυΓίβ αα^ €0ΐιΓα- 
£10114; ι η, ηΐϋΐιίίοηβιι» , ίϋνί«ίοηφΐα » βι^ρΐΓαιΐαιίΰΐιι 
α^ηοΐ^ϋϊΙιΐΓ ; ιΐϋ'ΐϋίΐηιυΐίΐ ιιαΙαπΓΐιι» {Ιι^εΓΐιιήηβ 
ρΓαρΐι:Γ ιιαιουβιη ειιΜιιΐυ, &6ϋ αΐΓϊυ^4|ΐ]« Μ(ΐΐία; 

ρΓΟρίΗβΙΐΙβ ρΟΐΙϋ^ ΒβΙν^ϊ « €1 ίΐ1 υΠ^ΙΗ ρβΓ5(Ι • 

ιιακτι ιιηιιΐιιηιιΐΐ ΐινροκί^ίιι οοιΐΐιηΐΰ, Κ ρ ρΓορίΰί 
ΐΝϋ^ι«^Ηι1ιι), «ι Αρ^ϊΐΙϊιταΓίιιι, βΐ ΕιιΙίΤΰΙιΰΙϋΐο, ΐ}ΐ)ΐ ΐίΛ- 
ίνίΤΆ% ίΚν<•Γ9πι, δοηποηίΐ, ΐη^^ιι^ηι, ει ϋίπίΐι ε]α5, 

ΙΝιϋΝΙ ΙΚΙΙΙΙΟΙΙΙ 3|ίΐΗι»ΙνΙ$^ ΐίϊϋυΐϊΐ, 3(1ιί£5ΐ ϊίίΐκϋΐ 

5ΐιι^ιιΐ3Γΐιηϊ ρΓορπΐΙϋΙο , ηιιο Γιΐ ιιΐ &ΰοΐίη<!αιιι ίρ»ο^ 
ΠΙΠΙ 4θ€ΐπηιιιι, ηοϋ 3Πΐρ1ίϋϊΐ«ί ϋΐιπδίο ^«^1 ££&ΐ> ρ;ι«- 
§ιί>Ηΰ «|ι^^^«|ι1:Α11ι ιι^ΐυβΐβ ρο^5ίιηιΐΝν ρΓομίι^Γ (Ιΐνίιιίϋ- Ιΐηιι ΙρΒΐα»,ρΰ$§ί<ιΐ)Ιι €ΐρ«ηΐΊΐι γ@1 (|ΐιι4ιιυΐίΐι ιιιφ:]ΐ$ί1>ΐΐ€, ρΓορίϋΓ ί^ι^ιιι^ ίιιυιιαυιΐ^ΐθΐιΐ| ραϊΐ»1νηί ο^ι^^νν^χίλ. 807 ΤΗΕΟΙΙΙΑ.Μ ΟΛ Ι1ί$ Ηα ΓβοΙίηΙϋ 61 ΛίίϋΙαΓΛίΊβ, 8βηβΓ»1ί8 ΛιΙ ΤΙιοο- Α Τούτων οΰτω; άναγνωσΟέντων χα\ ΙρμηνιυΙέ*- Πληιιιη Ίηςιιίΐ: Ε(|υί(ΐ€ΐιι ροβΐ Γ6€Ίΐ&Γιοιΐ6ΐη Ιιιιίυ5<1β- 
€1611 ιιϋιϋ Ηΐ6θϋ6ρΓ6ΐ)6ηι!ί,ςιιθ(1οη1ιοϋοχχβ(ΐ6ί Γ6• 

ρο^ηβΐ, 8ί€ΙΐΙ 6( ρπϋ6ΐη ί»β£ΙΙ8 δΐΐηΐ. ΜΊΐΌΓ 6113111• ηιΓι 

ί:ΐΓΐυιη6ΐΐυΐηοιΐΓΐ ηΐ3]θΓ68ίιηριΐ(ΐ6ηΐ6Τ αιΐ Ι<1 οβία- 
ιιιη'ΐΑίχΙυιιι ρΓΟβΓβϋβΓβηΐιΐΓ. δοϋ λγΙ^Ίιγογ ρΓορίβΓβ* , 
«|υο(1 Ιιχ€ 5»πειη,υιιίτ6Γ{>3ΐΓΐ8 ηΐ92ΐΐ3ςιΐκ^ •|η(Μΐυ8«(1- 

νϋΓ81Ι3 ρ'ΟΓββ 56 &66ΐ3» Οΐ){ίθί3ΐ» ΙΐΙ ΠκΠΰαΙυηΐ 681, 

ΐ)}ΐιΙ(ο& ηϋν6Γ&α8 οαηι &1) 1ΐ08ΐ6 βαΐυΐίβ 1ιιιηΐι«ίΐχ €3ΐυηι• 
ΐιί:ιΐοΓ68ίϋί88β $080113108, ρΓΟ ιηυΐϋ» 111*18 ?υ1η(!πΙ>υ8» 
ςιι:Β 3(1 60Γ Ιρ^αηι 6ί βαπί 3 δγηοιίο ΊιιΟί6(3. Κβοΐίβ- 
8ίιιιυιιΐ $3116 <ΐ60Γ6(ιιιη β$ΐ, υΐίςυοιΐ 3 δρίπία 63η- 
€10 ρ6Γ ΐοΐ Ιηΐβδςηβ $3ΐιοΐθ8 Ρ3ΙΓ68 (1ί€ΐ3ΐυηι ίαβηΐ. 
0<ιΙρρο ιιιι1ΐ3 8γιιθ(!υ8 Ι3ΐΐ) ΓΓ6ςυ6ΐιΐ6ΐη 83η€ΐθΓυιιι 
Ραίπιπι ουΠϋ€•θΜΐιη ιιυιιιΟΓίιιη 1ΐ3ΐ>υΊΐ• ϋ96ΐ6ηιιΐ) των, είπεν δ Καθολικές πρ^ς τ^ Θιωριβν^ • Έγΰ 
τούτον άναγνοϋς τ^ν βρον, οΟδΙν Ινβν^ίον τ{ ΑρΙο• 
δόζφ τΐΐτια &ν αύιψ διέγνων, &ς σοι χαΥ ιερώην 
έξεΓπον * χχ\ θαυμάζω, ηως οΕ ιτ;^^ ήμ&ν *ναι(&; 
κατ* αύτοϋ €Ες συχοφαντίαν έχώρησαν• *Αλλ* οΐμβ', 
έκΛ χατά πολλών αιρ^σ^ων ι^αρατάττεται ή άγ{ι 
αΐίτη χαθολιχή μβγάλη αύνοδος, ώς δίδΓ|λωτ2ΐ« κολ- 
λόΐις 5(ατ* αυτής ό της οωτηρίας των άνθρώηιν 
πολέμιος τοΟς συχοφΑντας (ξήγειριν ίντ\ πολλών, 
ών χατ^ϊ καρδίας Ι^έξατο πληγών παρ* αύτης. ορ- 
θότατος Ιστιν ό δρος, ώς ύπ6 του παναγίου Πνιύ• 
ματος δκά τοσούτων χα\ τηλιχούτων &γ{ιιιΐν θεο^ρϋν 
Πατέρων υπαγορευθείς * ο65εμ(α γάρ &γ£α σύνοβις 
τοσούτους Ισχε συνίίλεγμένους Αγίους Πατέρας. ιιιθ(1ο Ιίϋί (|ΗΊ(1ϋαιιι 3ρϋη»ιη, ςυοιΐ 1ΐ3€ΐ6ΐΗΐβ γυΙ^ο Β Νυν\ δέ σοι χα< τι τών μέχρι του νυν ά«ο^^ήτ«ν ρΓΟίΙίιυιιι ηοο Γυίι. Αιιΐο 200 αηηοβ (ΐϋΊ(ΐ3ΐιι (6η6- 
Γ3Γι$ ΑΓηιβηίοΓυιη ίαίΐ, ουί ηοιηβη ^03ηη65, νίΐ3 

||0€ΐΠη3ςΐΙ6 Ι113βΐΓΐ8 83Ι16Γΐ8ςυβ Ρ3ΐΓί1>Ι18 ρ3Γ , 61 

ηυΊ (ΙΊ8ΰίρΠιΐ38 6χΐ6Γα8 αιΓι?6Γ8.ΐ9• 3(ΐ60(|ΐιβ ρΙιϋο>ο• 
ρΙιί3ΐη Ιρ^αιη ηοιι δυπίΝίβϋαι 3111218861 ; νΊι& ςυΐϋβιη 
ιΙίτ1ιΐ3 Ιΐ3υϋ 8θΊο 3ΐ] οιιιηΊ1)α8, ρίαπιηίβ €6η6 ρΓχίνίΙ; 
01^11118 Ιι»1>ίιιΐ8• 1310 νίΐχ ηυ3ΐιι ϋοείπηχ ([Γ3Γιη, ςυΙ 

1ΐ06 83εΓ0 ίΓ3ϋΐ] 8θΙίθςα6 §6Ι16Γ3ΐίυΐΙ) ρθΐίΓ6ΐϋΓ. Ιΐίο 

ϋίνίιιο Γρρΐ6ΐυ8 ζοΐο, 0ΟΟΙΓ3 ΜοηορΙιγ8ΐΐ8• ηΐ6ΐ>αΐ« 
61 1010 6*18 ρΓορ6ΐηοϋυιιι 6ρΊ9€0ρ3ΐϋ8 βυί ΙβΙΙΐρΟΓΟ 
Ι3Ι1Ι 8επρΐΊ8 (|υ3ΐη Πηβυ3 ίηΟίβ6Γ6 τυΐηβπι ιιοη 
(]6δίΐΙ : 01ΐ]υ8 61 83€Γ301 οΐ6ΐηοη3ΐιι 1ιοηοΓίΩ€6 ρίβ• 
ςυ6 06ΐ6ΐ)Γ3ΐηυ$. &1υ]υ8 ϋίνιηΙ 1)6αΓιςιΐ6 τίΚ 60ΐη- Αποκαλύψω• Πρ6 διακοσίων (τών &γένετ6 τις Καθο• 
λιχ6ς τών *Αρμβνίων, φ δνομα Ιωάννης, |Ι(φ χ«1 
λόγφ τοΙς μβγάλοις Αγίοις ΠατρΑσιν ήμιλλημένο;, 
παιδείας τι της Ιξω πάσης, χα\ δή χαΐ αύτης φιλ•• 
σοφίας ούχ άχροθινώς ήψχτο * βίιρ δΐ ΙνΟέφ ούκ 
οΐδα ε Ε πάντας τους πλείστους τέως ΰπερηχ^νη- 
σεν * δς διά τε τ^ν βίον, διά τε ιΐν λδγοιτ« του θείου 
τούτου βαθμού χα\ του θρόνου, τών χαθολιχών λέγω, 
ήξίωτο. Οίτος ζήλου θείου πλησθε\ς, χατΑ τών Μο- 
νοφυσιτών ώρμητο * καΐ δή κα\ γραφαΐς, χα\ γλώ:τ| 
τούτους χατατραυματίζειν, τ6ν δλον της Ιιησνοπης 
αύτοϋ χρόνονσχεδδν ούχ (παύσατο. 05 τ||ν θείον 
μνήμην &ντίμως χα\ θεόσεβώ; (ορτάζομαν. Τούτου ιηβηΐ3πιΐ8 63ΐ 3ραα ιιΐ6, ηυ6ΐη €0αΐΓ3 ΜοηορΙΐ78Ϊΐ38 ^οΟ 0<{ου χαΐ μακαρίου Ανδρος Ιη\ κιρ* έμοϋβυγ• 8εΓίρί{ί(» ρΐιιπίιυε δοηρΙπηΓαιη ΐ63ΐιηιοιιιΐ8, 61 6η 
11ιγπΐ6πι»1ίί», 61 ν;«ΐ6ΐιΙίΙ)υ3 67Πθ|;ί8ΐιΓΐ8, 61 ιιοΐίοηί1ια8 
€0ΠΐηιυηΊΙ)υ8 • 61 ϋ6Πΐοιι$ΐΓ»11οηϋ)υ8 ΓβΓϋΠυβ. Ευιη 
1»63ΐ«ηΐ6ΐηοπ35θ«η6ΓαΙί&θΓ68ΡΠϋ8,ςαΙ ηοη πΐϋΐιο 
3ηΐ6 ηΐ6 ηΐυβίΗδ ίη Ιιοο 8θϋο ίαίΐ, ίΐ3 €0ηβηη3νίΐ αΐ 

6]ΐ18 ΐη 6ϊΐΓβΐΙΐβ Ιΐ3Β6 Υ6ΓΙ)3 ρβΓ80Πΐ)βΓ6ΐ : 816 6ΐ 6£0 

€Γ6(1ο, (|ΐιβιιΐ3(1ηιθ(1ααι 8&ηειί8&Ίιιια8 |6η6Γ;ιΙί8 4θ3η- 
η68 Ιιίο εοΓίρϋίι ; βΐ ίΐ3 ηοη €ΐ'6ϋ6ηΐ68 3ΐι:ιΐΙΐ6ΐιΐ3Γΐζο. 
Αο Ι6{3ηιυβ 8306 ρβυίαπι 6Χ 60, 8ΐ ρΐ3('6ΐ, υΐ 
Ιιιιπο τ'ίΓυιη 38ηο8638, νοΙοΓι Ι60η6ΐη 6χ υη^^υί- 

1)118. 

ΤΠΐ!:θΐν. ΕφίΙϋβπι Ιΐ06 8€Γΐρΐυαι Ιί1)6ηΐί88ίπ)6 
3α«1ί3ΐιι. 
Ουαι ΟΓ^ο Γ6€ΐΐ:ιΐυηι ίηΊ856ΐ ρΓΟΟΒΠΐίυηι, Τ1ΐ6θπα- γραφή, ήν κατά τών Μονοφυσιτών συ^γράψατο» 
πολλαΤς γραφικαΐς μαρτυρίαις, χα\ ένΟυμήμαο, 
χα\ συλλογισμοίς Εσχυροΐς, χα\ χοιναΤς λννοίαις χαΐ 
Αποδιίξεσιν έμπετευχνωμένη, Ταύτην ό (ν μαχαρΙ^ 
%^ μνήμΐ) ολίγον πρ^ έμου τφ Ορδνφ τούτφ διατρέ* 
ψας Γρηγύριος δ Καθολικός 1πεχύρο>σ£» ΥΡ^€ 
πρ6ς τφ τέλει αυτής, δτι ΟΟτω πιστεύω χΑγώ, &; 
ό Αγιώτατος Καθολικό; Ιωάννης ΙνταυθοΙ γέγραφε, 
χα\ τους μή οΟτω πιστεύοντας Αναθεματί;»• ΚαΙ 
εΐ κελεύεις, Αναγνώσομεν 1% ταύτης δλίγον, Γν« 
γνφς τόν Ανδρα, ώς Ιξ ονύχων τδν λέοντα, 
Ό ΘΕΩΡ. ΊΙδιατα Αχούσαιμι της γραφής. 

'ί2; ου ν ανέγνωμεν το προοίμιον, εΤπιν ό Θεωρία- η(>«3ϋ ΟίίΠΟΓβΙβιη: ϋΙ)δ6ΐτο, ΙιΐίΐιιίΙ, ϋΐΊιηίαιιι βαη- ρ ν6ς πρ6ς τδν Καθολικών Παρακαλώ τίιν μεγΑλην €Γιΐ3ΐϋΐη Ι»3ΐη, ηΐ ΙιΊο \ώ^τ 4ΐοδςι•ίΙ)3ΐϋΓ, 30 πιίΐιί 
ΐΓ3ΐ1:ιΐηΓ : ((110 Ογφοιιιπ Γαοΐυιιι Ιι:ιΙ>ογ6 Ίιι {Ποιη3ηί3 
ροδδίιηπίί, 3ΐ1 ΙιοιίΟΓϋΐο Ρ-ιΐΓίδ ίρ8ίυβ, ϋΚΐιιβ ροΓ ουηι 

βΙΙΰΙΟΓ 3 ΠθΙ)ί8 ίρ$6 ΰβΙβΙΐΓΰΐΗΓ• 

ΟΕΝ. ΡϋΓρϊβοβΙ. 

Ιίαι^ϋϋ (ΐ68ϋΓίρΐιΐ8 61 ιιοϋίδ ΐΓαάΊΐαβ 681, ςπί 6απι 
ηϋ ιιιϋϋΐη Λυμα&ΐ3ηι ϋυροΐ'ΐ3νΊιιΐϋ8• 

5«^€ΐιιΐι!αηι Ιιχο |;ι*η6Γ»Γΐ8 ίι» ιιθ8 €0ΐιιρ6ΐΐ3ΐ)3ΐ : 
Β6αΐιΐ8 Ρ3υΙυ8 ίθ(|αΊΐ : Ομίαηηι ίρχ^ικ^ί €$$ύ α 6/ιπ- 
»Ιο Λΐιαίίαηιβ^ ρτο (ταιτιΐ^ια αιάί, €ορηα*ί» ΜΪΙη. 
φίοά €ατη€ηι αίιίΗΒί, άπηίαζαί ηΐ ίρν ια'ιΐ'^Μ αάΊ- 
Ι>ί*Γίί«ΐΊΐΓ •ΜίΙβιιι 080 ϋβ ηκ•3 β«;ιιΐ6 ϋίοο. Ει φΐ3η- Αγιωσύνην σου μεταγραφήναι τίίν συγγραφήν ταύ- 
την, χα\ δοθήναί μοι, ?να έξελΑηνισθεΙσαν Ιν *Ρω• 
μανί^ έχοιμεν αυτήν, εΐ; τιμήν του Πατρός αίτοΟ» 
και τιμώμιν δι* αυτής τδν γενν^^τορα. 

Ό ΚΑΘ. *Απ^>δ:'χομαι τοΟτο σφ^ρα. 

Κ9ΐ\ δή μεταγραφεΐσα Ιδύδη ήμίν» ήν χα\ Αποχο• 
μισΑμεθα πρδ; τήν βασιλεύουσαν. 

Τούτων ο&τω γενομένων, είπεν δ ΚαΟολιχδς ιτρδ; 
ήμΑ; * Ό μακάριο; Παύλος ίφη* ^Ε€θΜΛό$ίητ σίιτ^ 
έγίύ ανάθεμα εΊναι άχύ του Χρίστου ^ νΜρ ζύτ 
άδεΛ^ών μου^ τώ^ συγγετώτ /ιον» τώτ «§τΑ 
σάρκα, μόνον ινα σ^οΟΙπ/ι. Τ•>ΰτύ φημι χΑγώ δχ^ *^ Πυηι. IX, 3, ί05 

του Ι μου γένβυ; ϋΙ^ΡυΤΑΤΙΟ Ι. 210 

Ιπε\ Χ2\ άποθανεΓν 09€(λ€ΐ ό 4 (1θ(ΐυί(ΐ6ΐη 1)θΐιη§ ρα^ΐΟΓ βΐί&ιη ιηοη ιΐϋϋβΐ μιο $ιιί§ ηοιμ^^ 6 χαλ^ς υπέρ των προβάτων αύτοΟ • πόίααν 
μηχανήν χαΐ σπουδην ποιήσω, χα\ πάντα πάσι γε- 
νήφομαι, Γνβ πάντας, ή τίνα; πάντω;, σώσω • ώς 
Λν χάγώ δυνηθώ «ίπβιν. Ίδοϋ έγώ κάΙ τά Λαιδια^ 
ά μοι ίδωχΒτ ό Θβός. Πώς δ& τούτο ποιήσω, άκου- 
σον. Άπ6 της σήμερον άρξομαι γράφειν έπςστολάς 
^ξλς τοί/ς απανταχού γης Αρμενίων επισκόπους, 
χαλών αύτοΟς εΐ; τήν σύνοδον. Κα\ μετά τδ χρατη- 
Οτ,ναι τήν σύνοδον, προθήσω είς μέσον δσας χρήσεις 
Ιχου3ΐνοΙ Άρμένιοί, δοκούσας αύτοίς ροηθεΐν. 0ρο- 
θήσω δΙ χα\ διας αυτός μοι παρήγαγε; γραφικά; 
μαρτυρίας. Κα\ πρώτον μίν (σομαι έκ του μέρους 
τιυν *ΑρμενΙων. καΟ' υμών γυμνάζωντλν λίγονβίτα 
\ρΙμΊ, κα\ κατ' ολίγον. χα\ μετά πολλής της οίκο- οτί1)υ8, οηιηοιη ιηαοΙιηίΑΠοιιβπι 3ΐΐ|ΐΐ6 βΐυιΓιιιιη βκΠΓι• 
1)6ΐ>ο. 61 οΐ)ΐιιι1)ΐΐ5 οιππΙα β&ιη, ηίοιηιιβ!^, &ιιΐ λΐίηπηβ 
οηιηίηο βΟΓνβηι, (|υο βΐ ίρ&6 (ΓιοβΓβ ροβ^ίηι : Εη 
€ςο^ €1 Γίΰ^η^ηηοΒ Οαα ηήΗΊ άύάϋ*^. |Οιιο «υΐβιη 
ιηοιίο βΐιη ϋ ΓαοΙϋΓαδ, &υϋί• Α1> Ιιο(ΙΊι;Γηο ιΓΐθ 
8εΓί56Γ6 ΠΐΙβηβ αιΙ ΑΓηιβηίοΓυιιι Γρί8€θρη8 ιι1)ί(|ΐιο 
((βιιΓιυιη ΙηείρΙβπι, ςιιίΙ)α8 60> λϋ βγηοάυπι ΙιινιΙΰΙκ). 
Εα ηιιιι Ιι^Ιιίΐα Γαβπι, ίη ιηβϋίιιηι ρΓοροηαιη αυείοιί- 
ΐαΐββ οιηιΐ69, ηιιοίηιιοί Αηηβιιϋ Ιι^ϋβηΐ, βΐ ρρο ίρ5ί« 
«$§β νΙ(!6η(ιΐΓ. ΡΓοροηηιη οΐ ϋΐ3 βαοΓ^πιπι 1.ίΐΐ6Γ8- 
Γύπα («$ιΐιιιοιΓΐ8, ςιιχουηςαβ (α ιηίΙΓι ρΓΟίοϋδΙΙ. Αο 
ρΗιηηίη ηυίϋβια 6Γ0 6χ ριπβ ΑηηύηίοΓυιη, €0ΐιΐΓλ 
νο8 (Πδ&6Γ6ηιΙ• €οΐ)ΐοη(ΐ6η8 : (Ιβίιιϋβ ρ3υΐ9ΐ)ηι, &ο 
ρβιΐβίοηίπη, ηββ $ίιΐ6 ηιυΐΐο οοηβΠίο, €οη?6ηίεηΐΊ €1 \ομ(ας, κα\ κατά χαιρδν χα\ τρόπον προσήκοντα, ^ ΙβηιροΓβ βΐ ηιο»!ο, ιΙ*!(6(ζ€Γ6 Ιιιαρ'ΐΑΐη ΑηιιβιΓιοηιηι 
&ρςομαι άποχαλύπτειν τήν μέχρι του νϋν κρατήσα- 
σαν πλάνην τών Αρμενίων. Ελέγξω δέ κα\ αύτοΟς 
κα\ άπ6 συγγραφής του έν άγίοις Ιωάννου κα\ Κα- 
θολικού, ήν σοι δέδωκα μεταγράψα;, κα\ άπ^ πα^ών 
τών αποδείξεων, ά; μοι πεποίηχεν ή σή λογιότης. 
Κα\ %6 δλον είπείν, ΐ9ομα4 ΤωμαΤο;, υπέρ "Ρω- 
μαίων, μάλλον δέ υπέρ τής αληθείας κατά τών 
^Αρμενίων αγωνιζόμενος, καί μοι άψευστος έλπίς 
έστιν είς β*\ν^ δτι τά πρδβατα τά Ιμά τής φωνής 
μου άχούσεί, κα\ ακολουθήσει μοι, κα\ έσδμεΟα ουν 
Θεφ μία ποίμνη, εΤς ποιμήν. Κα\ εΐ μίν πάντες 
συν^λθοιεν Ιμο\, ε3 &ν ίχοι ' τφ φιλανθρώπψ θεφ 
ού παύιοααι ευχάριστων • εί δέ γ* καί μή (δπερ €ΓΓ0Γ6ΐη, ςυΐ Ιια€ΐ6ΐιυ$ ο1)ΐΙουίΐ• ΙΙΰ(Ι:ΐΓ(ζΐΐ3ΐιι €08 61 
<Ι6 ΙίϋίΟ 8αηοΐ96 ιηβιηοηφ. 4οαηηί8 ίΙΠα8 ^οηβηΓιβ 
βρίβοορί, ςυβιη ΙΠ)Γαιιι ΙΙΙ)ί ιΐ68οηρΐυιη οΙ)(υϋ : ιΐβ 
οιηηίϋυ8 ί1ϋ8 ιίβηίςιιβ ϋβηιοηδίΓϋΐίοηίΙιιιβ, ηιι:)8 ΟΓα- 
ίΐίΐίο Ιϋλ ηιιΙΓι βυρρβϋιίΑνίΐ. Κά βιιιηηι&ιιι, ίίοιηα- 
ηυ8 ΟΓΟ, ρΓοςαβ Κοιηιιιίβ, ιιηο ρΓΟ Τί^ηίαΐβ, αϋνβΓ• 
8α8 Αηιιβπίοβ ϋβεβΠ&Ιο, «ο >ρ6 ίιιΓα1Η1>ιΙί Γρβίη» 
^τ^'Λ Οβπιη, ΓυΐυΓυιη ηιιΐιί ρο1Ιί€6θΓ, υΙ ονββ ιηββ) 
τοοβαι ηιβαιη «αιΗαιιΐ, «ο ιηβ ββςιιαηΐιΐΓ ; 6ΐ βήηιυ», 
ϋβο {υγβηΐο, υηυιη οτί1«>, υιιυβ ρα5ΐοΓ. Ουο(1 8ί 9ΐ1 
ιηβ υιΓίΥϋΓδ) 80Γ6>'8€πηΐ, 1>ραϋ 6π(, αο 1>οιι1βΐιο Οϋο 

£Γ3ΐίΜ 9|[6Γ6 ΠΟΠ ϋ68ίΐΙ»Εη *. 8111 3ΙΙΐ6ΐη, ( (|110ΐ1 6νθ• 

ηίΓ6 ιιοΐίιιι) €υηι ϋ8 ςυΐ ιηο εβςυβηΐιΐΓ, 6ΐ ιιιβουηι απεύχομαι), μετά τών επομένων μοι, και στοιχούν- ^ ΰοηεβηΐίβιιΐ, τβηίαΓιβ ιΙοοίΗιυιιη εοηΟηηαΙκ), 61 »^ των, κα\ ^μοφρονούντων κυρώσω τ^ δόγμα τής αλη- 
θείας, χα\ άπο3τ3ίλώ πρ6ς τ6ν κραται^^ν κα\ άγιον 
ημών βασιλέα, κα\ τ^ν άγιώτατον κα\ οίκου μενικδν 
«ατριάρχην τους αξιόλογους τών αρχιερέων μου, 
φίροντας τήν δρθόδοξον πίστιν Ιγγραφον, καΐ ύπο- 
γνγραμμένην οικείς έμ5 χείρ>, Ι/ουσαν κα\ ύιβο- 
"ΧρΛψάς πάντων τών ύπ* έμέ δντων ορθοδόξων 1πι« 
βχόπων, βεβαιώσονια;, κα\ δι' οίχείας φωνής, χαΐ 
γραφής λδγψ ημών χα\ τών δρθοδοξησάντο)ν Αρ- 
μενίων ταύτην• Έσται δέ πρ6ς τοί; άλλοι; χαΐ τβΰτ• 
Ιν τή τοιαύτη έγγράφφ πίστει έγκείμενον^ δτι Δε- 
χόμεθα τήν έν Χαλχηδ^νι μεγάλην κα\ οίκουμενικήν 
τετάρτην άγίαν σύνοδον , καΐ οδς αυτή δέχεται ρΓ86ροΐ6ΐιΐ6ΐη 89η€ΐυιηςα6 ηοβίΓυιη Ιηιρ^πιΐΟΓβιη, 61 

830€ΐί88ΠΙ|αΐη 16 αηίΤ6Γ8Αΐ6ΐη ρ3ΐΓίαΓ€ΐΐαΐΙΙ• ΙΙ)β09 

ααοΐοΓίΐαΐίβ ρΓβΰίριι» ροηϋΟοββ ιιιίΐίαιη, ςπί Γιϋβιιι 
οηΐιοϋοχαιιι βοΗρίο οοιηρΓβΙιβη^ληι 8β'6Γ6ΐιι, ιη.ιηιι 
1)162 ειιϋηοΐ&ίαιιι, 6ΐοιιιηίυιιι ιηίΐιί 8υ5]€ε(οπιιιι τβείο 
86ηΐΐ6ηιίυιη 6ρΐ86οροΓυια 8ΐι1ΐ80Γ!ρϋοη63 οοιΛίηβη- 
(6ΐη ; 4|υίςιΐ6 Ιΐηι Υθο6 ρΓορπα ηυ^ηι ρ6Γ 80ΓίρΙο• 
Γ»ιη, Ι1081Γ0 ηοηΓιηβ ραΓίΐ6Γ, 6ΐ &ιιιρΐ6Χ0Γυιιι νβΓαιιι 
86ΐιΐ6ηΐκιιη Αηη6ΐιίθΓυιη, 6αηι οοηΟπιιαΙιιιιιΙ. Αίφιβ 
Ιιιιίο 6οιΐ)ρΓ€ΐΐ6ΐ)5Φ 8θπρΙο ΓηΙοΙ Ιιοο (|ηοςυο, ρΓΧίΟΓ 
8ΐία, ίη86ΓηΓη 6π1 : Νο8 ΙΐλϋΊίαιη €Ιι»ΐ66<Ιοη6 ιη»- 
^ηαιη, υιιίνβηαΐβιη, ςυαΠΑΐη ίΙΙηιη $»6γ&ιι) βγιΚΝίυηι 
Γ66ίρ6Γβ οηηι 118 88η6ΐί« Ρ2ΐΐπ1>ιΐ8, ςυθ8 6α Γ6«.ΊρΊΐ ; άγιους Πατέρας * οΟς δέ πάλιν αυτή αναθεματίζει, |ν ηιΐ08 2ΐιΙοιη ο <1Ίν6Γ80 8ΐι&ι1ΐ€ΐη&ΐι 8υ1)]ί4*ϋ, 608 ηθ8 κα\ ήμεΤς αναθεματίζαμε ν • Εύτυχέα τε κα\ Διόσχο- 
ρον, πρ^>ς δέ καΐ Ιέβηρον, χα\ ΤιμόΟεον τ?>ν ΑΓλου- 
ρο'^, χα\ πάντας τους αυτής χαταφλυαρήσαντας « 
τους δέ πρ6ς τ& φώς τή; αληθείας τοΟς οφθαλμούς 
μύ^αντα; τής καρδίας, χα\ σοφωτέρους Ιαυτοϋς τών 
αγίων ύτχλαμβάνοντας, αΕωνίφ άναΟέματι παρα- 
πέμψω. Είτα μετά τ^ χυρωθήναι συνοδικώς έν τ] 
βαιιλευοΟστι ταΰτα πά*/τα, χα\ ύποστρέψαι τους 
Ιμοΰς αρχιερείς, εΓγε χελεύσει δ θεοφιλέστατος βχ- 
σελευς, είσέλθω χα\ αύτ6; είς τήν ρασιλεύ'^υσαν, 
ινροσχυνήσων τά έκεΤτε άγια προσκυνήματα, χα\ 
τ^ ίσαπόστολον χα\ άγιον βασιλέα, χα\ τίν άγιώ- 
τατον πατριάρχην. Κα\ ταΰτα <1π&ν, Ιξέβαλε πάν - ςιιθ(|υ6 8ΐΐ9ΐΐΙΐ6ΐιοΙίιαΓ6 ; ιιίιηΐηιιη ΕυίγοΙιβΙβηι, 6( 
Οίθ8€οηιιη, βΐ ργχι«γ Ιιθ8 56ν6Γυιιι, 6ΐ ΤίιηοΐΙιβυηι 
^£11ι^υιι1, 61 οηιιιβε ςιΓι «ιΙν6Γ8ΐΐ8 <•«ηι ΐ)υ£α8 ηΐ6Γ2ΐ• 
6ΐΓυΐίν6ΓυηΙ. Οαοΐΐ|ΐιοΐ &υΙοιιι εοΓιΙί^ οουΐαβ αϋ Υ6- 

ΓΙίΑΐίβ Ιυ€6ηΐ €ΐ3Ιΐ86ΗηΙ, 61 80 \ΙΠ8 ΊΙΙί8 8«1Ι6ΐί• ιΐοο- 

ϋοΓ68 6χί8ΐΊιη3ϋαηΐ, «ΐβηιο ιη&ΐΙιβπίΑΗ ΐΓαάαιη. 
1>6ίιιϋ6 €0111 1)»6 οιπηίΑ Ιη υΓΐ>ο Αυβΐι$ΐ3ΐ, ^χιιοιίο 

ίΐΙ<61'?6ηί6ηΐ6, 0ΟΙΤθΙ>ΟΓ3ΐ3 ΓΐΙ6ΓίηΙ» 36 ΓΟνΟΓδί Ι»ΐ6ί 

Ρ0ιιι1Πγ68 : 81 ςιιί(ΐ6ΐιι ρϋίβίιηυβ ίιηρ6Γ8ΐθΓ ]ιι^&<*πΐ, 
61 ίρ86 ιΐΓΐιειη Αη^πβ!»»! Ιη|ρ'6(ϋ9Γ, 9(ΙθΓαΐιιηΐ3 6( 
Γ68 ίΙ>Ί(ΐ6ΐη 83Ι1Γΐα8 30 τ6η6Γ3(ίοηο ϋί$ιι:ΐ8, 61 3ρο- 
8ΐθ1ί8 ρ^Ι'ΟΐΙΙ ΙΟ 83ηθΙΐΙΙ1Ι ίΐηρ6Γ3ΐΟΓ6ΙΙ1, 6ΐ 83Ι1€ΐΐ8»ί• 

ιιιυιιι ρ3ΐη3Γ0ΐΐ3ΐιι. 0«ιίΙ)υ8 (Ιίοΐίβ , 6 €(Βΐΐ3ευΙο •• ΙΜ. ΤΜ, 18. ί11 τΐΙΕΟΒΙΑΝΙ 2» 

ρΙ^ηΙβςηβ ΐΑ0Γ7ΐη3ηιιη οοιιΙΙβ, *κ« ηο$ 3£Γ«Η €«ριΙ: 

ΟϋββοΓΟ Ι»6ηΐ|^αιη 61 89η€ΐυιη ΙηιρβηίοΓβιη ηο- 
βίπιιη, υΐ, ρο^Ιβαςοαιη ιηβι ροηΐιθ€68 Οοηβΐ&ηΜηο• 
ροΠη Ιη((ΓΡ&8Ί «1 1ι«ο, ςιιχ (ίίιίιηιικ, οιηηί» εοπΩΓ- 
ΜΑΙΑ ΓιιβΗοΐ , ]υΙ)62ΐΙ 88η€ΐί$8!ίηοιη 6ΐ ιιιιίτβΓδλΙοιη 
ρ>ΐΗ3Γ€ΐΐ9ΐιη» οπιβίκη] ροιιιίΟο1ίΙ)υ8 8υΐ9, ςιι» {β- 
Ιΐ»η €0ΐΐ5ΐ]6ν1( ςποΐίββ 83€Γαιη ποίηίβίβπιιτη ι»6Γ»$ζ!(, 
!η ΑΐηΐΗ>η6ηι €οη$οεηιΐ6Γ6, τβΙ ίη 8.ΐ€Γΐιιη 6ΐ 8&η€ΐηιιι 
ι11θ(! 8οΙίσ!η ρθ8ΐ βλοπίίη ιηβηδ&ηι €οΙ)θ€αΐυιη, οηι- 
€βικι 88η€ΐαιη ιη9ηίΙ)υ8 8υ!• Ιβηβηΐβιη. βΐ νβηβΓ&ΙΗί» 
1ί|;η8, Αυ(ϋ€ΐιΐ^ςη6 Ιοιο 6€θΐ68ίχ €0Γρ0Γ6 «€ ροριιΐο, 
^βηϋ ΑΓπίφηΐοΓυιη 1)€η6 ρΓ6ο:ιη, ((«ι» Ιοίαηι ρΓορβ 
•βΒοαΙυη «ιβθοηΐίοηί •ιιΙ)]6€ΐ9 Γαίΐ ; άβΐηάβ ουΓβΐ Ιχων χα\ τοΟς όφθαλμαυς ^χρύων μ89τους« ήρξακ» 

Παραχαλώ τ6ν φΐλόστοργον 9(α\&γιον ήμι&ν βασι- 
λέα, ?να μβτά τ^ εΐ9ΐλ0«Γν τοΙ»( 4μοΙ»ς &ρ/ΐ€ρ£ΐ$ &1{ 
τ^^ν Κωνσταντκνούπολιν, χίΧ βββαιφται τ&ΰτβ ιήντα, 
& εΓίΓομεν, ΐϊορήβΐ} τ6ν &γιώτατον χαΐ οΕχουμβΥίχΙν 
ι:ατρ(Αρχην φορέσαι τά Ιερατιχά αύτου, δσ» φοριΐ^ί 
εΓωθε, τήν 6«{αν Ιχτελών λιιτουργ(αν• χα\ &ναβηναι 
&π\ του &μ^νος, ή ΙπΙ τον θ(<ου χα\ Ιβρου θρόνο». 
του βπιβθεν της άγ(ας τραπέζης, χρατουντα ταΐς 
χ8ρσ\ τ6ν &γ:ον στχυρ^ν, Ιχοντα τά τίμια ξύλα, χα\ 
έν άχροάτει «Λντ^ς του τ• ιΛηρώματος τή^ Έχχλη• 
σίας χα\ του λαοΟ, 8ύλογ!|σαι τ6 γένος των *Αρμ«- 
ν ίων, β σχεδόν δλον αΙώνα ύιώ χατάραν Ι^ν* «Ιτα 86γ!88 €θηΐ!!ρ| ΡΓ8068 €ΐΙίΐιη ρΓΟ 118 Απηβηϋβ, ςυ*ι ^ πο€ή7αι ευχήν Ιχτενη χα\ ύιτλρ των χεχοιμημένϋπ 

οΙχΙοΓίηίβηιιιΐ, υΐ Οβαβ, ςαΙ οπιηιυιη τιιΐΐ 8:ιΙυ(6ΐη, 

ρΓθΓβ€ΐυιη Ιι耫χ ΙβηθΓ8ΐίοηβ, ηοη ιηα11ΐί8,(ΐ6ΐί€ΐιιπί) 

018 Γ6ΐη!ΐΙλΙ• €αιη €Γ{ο νίάβΓβιηυβ βαιη, Ιι«ο €0Γ«ΐ6 

€θηΐηΐο 61 ευπι (ζοιηίΐίίχιβ Λά ηο$ ρΓοΓβΓβηΐβιη : ηο8 

«ΐυοςοβτ ιηοΐΐ 8αιηιΐ8 &(Ι οοιηπιΐββηΐίοηοπι, ΐοΐίςιιβ 

ιηβΓλε ι'η ΙβεΓγιη•» €1 Ιαιηβηυιΐΐοηβι βοΙιιΓι. ΟβΙικΙβ 

ϋοιη ραυίαιη ΐβιηροΗβ 1ηΐ6Γ0688ί88€ΐ, ςοαεΙ^οβ ρΙ•-^ 

Γ9Ι1Ι8 οοη(|υί6νΐ886ΐ, ΤΙΐ60Γ!«ηυ8 (ΙΙιίΐ : 

Η98 ΡΓ6068 1038, (Ιοιηίπθ, ρΓχροΐβιιΐΙ €ΐ 88ηε1ο 
Ιιηρ6Γ8ΐοη ηο8ΐΓθ 6χροη6ΐηυ8• Ιηϋβ Ιη<1ί(« ηοϋΐβ 
ορίείοΐβ «ά ρϋεβίιηιιηι, βΐ 88ΐΐ€ΐυιη, βΐ €1ΐΓί$ΐί3ηιιιη 
ίΓηρ€Γ8ΐθΓ6ΐη ηο8(Γυιη, ηαβ 61 ϋΐαά 6θπιρΐ6χυ8 βπιΐ, 
κα ιη»ι;η»ιη ϋΐλΐη, 61 αηίτ6Γ88ΐ6ΐη , βαηοΐβπιςπβ 8]γ- 
ηοάχινη ιια^Πλίη, €Ιι»Ιε6<Ιοη6 Ιι»1>ϋαιη , ΓβΰίρβΓΟ ; ^ 
ρ8θΊ066 ηοβ (ϋιηίβΙΐ, [ΐιιοΐοηυβ 08ρϋβ ηθ8ΐΓθ, Ιιοηβ 

ηθ1>ί8 681 ρΓ66&1(Ιδ. Νθ8 9111610 »6ΐί8 ΟβΟ ρΓΟ ΙΓΐ8 

οηίΐηΙΙ)υ8 8Γ81Π8, €οη8ΐ&ηΐίηοροΙ{ιη €οηΐίηυί8 ίιίη6— 
Η1>ιΐ8 ρΓθΩ€ί866ΐ)αιηιΐΓ, Οειιπι ίπίετίαι 61 Γθ1ΐ8υ(]8η• 
168 61 ρΓ»ιϋ€2ηΐ68 : €111 ςιιΙ(!6ΐη οιηηΐβ ιηα]68ΐ88, 
1ιοηθ8, &(1θΓ8ΐΙο» 61 ιη8£ηΙβοοηΐΐ8 , 83η;ιιΠ8 ίηβηίΐΐ8 
£ρηιρ6ΐ!ΐ. Αιηΰη. ^Αρμενίων, ίνα ό Οέλων πάντων άνθρώιοιίν τ^ιν ι 
τηρίαν Θε6ς, αφήσει αΟτοΙ; τοίτό τ^.έξ Αγνοίας* «« 
χβχουργίας αμάρτημα. Ός οίίν έωρωμεν αύτ^ν μετά 
συντετριμμένης χαρ8(ας χα\ στεναγμών , τβνκα 
ηρ6ς ήμά; λέγοντα * χεχινήμεΟα χα\ ήμ<1ς χρ^ 
οΤχτον, χα\ δλοι δαχρύων χα\ θρήνων γεγίναμεν. 
"Οράς δέ όλίγης παρελθούσης, γα\ οίον του 0ρήνο« 
χατηρεμήσαντος, εΤπεν δ βεωριανδς • 

Ταύτην σου τ^,ν παράχλησιν, δέσιητα, «Γπομεν 
τφ χραταιψ χα\ άγίψ ήμων βασιλεΐ. Κα\ 8ους ήμΧ« 
γραφήν αύτου πρ6ς τ^ν εύσεβέτεατον, χα\ Κγιον, 
χα\ φΐλ<5χριστον ημών αύτοχρ&τορα, «εριέχουσαν 
τό • δτι Μγομα% τήν τετάρτην μεγάλην χα\ οίχουμι- 
νιχήν άγίαν σύνοδον τήν Ιν Χαλχηδ^ι, άπΙλνσεν 
ήμΛ; δν εΙρήνη • χα\ άψάμενος τΙ^ς χεφαλης ήμώ», 
εύλ<5γησ«ν ημάς. ΌμεΙς δέ έπ\ πδσι τούτοις εύχαρι- 
στήοαντες τψ Θεψ, τής πρδς ΚωνσταντινούβΛιν 
φερούσης οΐχόμεθα, αΕνουντες χα\ εύλογοΰντες τ^ 
Θεόν * φ πρέπει πάσα δόξα, τιμή, χαι ποοσχύνησις, 
χα\ μεγαλοπρέπεια εΙς τοίις αΙώνας των αΚώνων• 
-Αμήν. ΘΕΩΡΙΑΝΟΥ 

ΔϊΑλΕΕίΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΝΟΣΕΡΣΟΥ 

ΚΑβΟΛΙΚΟν ΤΟΝ ΑΡΜΕΝΙΟΝ. 

ΤΗΕΟΚΙΑΝΙ 

ΒΙδΡϋΤΑΤΙΟ δΕΟϋΝΒΑ ΟϋΜ ΝΕΚδΕΤΕ 

ΡΑΤΜλΚΟΗλ βΕΝΕΚΑυ ΑΙΙΜΕΝΙΟΚυΗ. ΕρΗΐοΙαΝ€Η»ΙΗ9«ΜΤΛΐΙ$ Αηιαηίβαά ίοιρίταίοηιη Ο Πιτνάκιοτ (Ι) χον ΚαΟοΧίΜΟ» ^$^ 'ΑρμβτΙβζ ϋ•* 
«ίβΜκηιη ΜαΗΜΐ€Μ, ηΐί*$9 ρ€τ 1«ραΐο» *λο$, α ίη σίίσοο πρίς τ6τ βαοΜα κί'ροτ ΜφηοιΗ^• 

(Ι) Μ>ηυ«1ί5 ορΐ»ΐοΙ«, Οίδρυΐιιΐίοηΐ Ι ρΓχηιΙβ$χ, Γββροηϋβΐ Ν«η«*. ίϊ3 ΟϊδΡυΤΑΤΓΟ ΓΙ 

^^ψα^^έ^ δι* ΑνΟ^ ώΛίϋχ &ί)τον τον βραχαμίωτ (5), Α 
ΜαΙ έ^^ΛΛη^Ί^Βέν" παρά ζϋν ροταχϋύ τνυ *Ατ* 

ψον μαίϋϊίΰρος θΜ^ιανον^ μίΐΗ άΒΗΜμβρίφ ι^* 
^ίΜ^ίϊ^ος τετάρτι^ς^ Τοντο μετά τ^ι^ δίάΛ$ξ*ΐΓ 
τον Β§ίβφΐανύν* 
*0 ^^νμί^ς τήϊ Λ^οχρ^ν>ρΙας σου, Μντ^τζτ^ Ρα- 

χητί^ 4ι\ αδγβ^ΐίΤΕβρ φΓλ€ τϊΐΐ ϊύ«βίίαί κα\ της εΙρή* 
νηί *ών Έχϋλι^ΐίών, ϊ€ατ^λ>ιΐι£ χαΐ π^ ΐ^μάς τόζϊί 

ρί<4ΐμίν ΐΐ^ θέλημα α&τής έ-κίμινον τ ψ θε£φ ββ'^ή* 
μάτι* ώ^ΐΐερ γάρ βιά τϊ|ς όμίί}νϋμ£άς« ο&τω χ«1 βίά 
11^ ν Ιργων ϊψ χα'ϊ'^λήΟιίύΐν Έμμ^^ΐ/Ι^λ θέλεις όμοιω- 3ί1 
£ΐΑ7ΐΜ»Ν £θ»Ηη& ί^ηκοηβιη α ΐΜ<>^^αΜ# Λ(ι#<νιια νϊείοΓ, ι^ΓπτρβΓ Αη|;υϋ6, Γ^Κ|ΐύΐι[ι ρια&ηιι^ ΕΓΰΙ<?- 
Β^αηιιΐ) ϋίτιοιορ^ α ι! ηΐ)§ φΐο(}η«^ {ίΟΓΥύπΗ Ιι^ίαΐΤ*"! 
5>ικΐίΐ& ΐιι^ τι»ϋ]«)βΐΐ(Ι» νοη&γϋΐοΓβι, ΙικΙΰςιιο «ηαηι 
^ΐ ν! 1136 (ίκιΓοΓίνίρηι ¥θΐιιηΐ&Ιύπι €θ|ΐιονΐιιιη)ί. 3ία»| 
βιιτιι» ιιοιηΐΗϊΐ ρ^πίΑΙβ^ ίΐΑ θ1ί3ΐη αρ«ΗΙΐίΐ§, νΰρο 


σμοΰ, έ^Ιι^ίώκ^Φΐ ϊ9α\ Α(ά( ζώίίης ψί>)νη( ΐ^ ηα^μ^ της 
^ααιΧΐΐαΐ ψην ορισθέντα οΕ ίποαταλέντες ι^αρ' «ύ- 
1^, Β %ΐ φιλίΦοφοί κλ\ μΛΪ3ΐί*ιρ β^ιαριβίν^^, χαΐ ά 
4|ΐ^λθΐ %ζ\ 6μ<ϊ5χήμων (5; ^μών 'ίω,ίννης ά ήγοϋ- 
μΐ¥ΰ^, δι ΜαΙ ^Λτμάνος ΙτΡανομ4ζ:ται» έξ ών τ^λ^ίαν 
ΙγνίακΛμιν Ιχ&ιν 6μΙ; προθυμίαν ιτί^Ι ΐής ιίς την 
χαΙΰΙιιΗ^ν Έπΐΐληαίαν ένώ^ιεω^. Χ9\ ττίϊΤίίηιύΐΕαμΕν 
ο6κ άνΒρίδΐϊΐνον ιϊν«ι τ4 -τ^εοίτον θέλι^μα χλΙ ζή- 
τημα, Ιλλά Ηίάχ€ρά^ τ« χ«\ νψηλόΐΐρ^ν » βΐΐ ώ^πιρ 
ή ί^Μιίτά'τω φιίίΐΐ ίχλινβν ιΐς τί^ν ήμβτέραν ταικΕ* 
νβϊ»«ιν Γν* ήμ^ί ι^ψω^. Μ«^ 6 πλήρης έχένωαεν έιυ- 
%^^ άιώ τήί ίίίας Μξης Ιιεί μιχρ^ν Γν* ήμδς ι^λη- 51^118 III» ηο1»ΐ5 |»3ΐθΓ6€θΓνιιιΙ ηύΑύ α «^ Ιιο^ιι'ιιΐΰϊίρ 

ηβ€ηοη ραραίαΗβ ιιο»ΐ€Γ, ιη0I1α^I^^;9ι|11? ρΓοίι^ 
»οιιϊ§ Μΰίΐΐ£ Ιϋίητίθΐ ΐΙΙϊΐιΐι ςυΐ £ΐ Αίπιιπυκ γοτ^• 
ΙιΐυΓ. Οαιρρβ £Χ Ιιί& ^αηιπτιιπι τβΒίΓυηι ΐ^ίιγΐ Ε^οΤΰ- 
ΒίίΒ ΓλίΜίΓΦ αηίοηβιο $ΐΐΐιϋαιτιίι\(θίΙΐΐίπιτιι ΐ ηβ' 
ςικ« τβΓΟ 1]«ιιο τοΐϋπίΑΐβϊΐΐ εηριιΙΙ|3ίΐ«ιΐΐί|υβ ^ι 

ύ1ιοI1^Γ^(: ^ι φΐι ρΐεπαΐ βηΐ, «εηιβΐ αΗίΐααϊΐιΙΙιι 
|Εϋπ;ι $11» «ιΐη^ηΐι^ι^ αΐ Ιϊοι ρ1βηίΐ^()ίιιβ βμά ΰΟπη* ρώ<τϋ τοϋ %X^^ρώματ^ς αύ?ιΰ» χ^ν »ύτ6ν τρίΐεον χβ\ λ ρΙβΓβΐ; ιΐΛβ»η€ΐ5 ΐίΐφδϋβ 1υ3^4)ΐΐ3η(]υπιη «ιίΐιϊΐτ ία* ^ άγί* ^βίλ«£α σβυ άνίνδεί-^ς Ιχ πάντων ύπάρχοϋ^β^ 
ώς Ινβ«ί;ς ΙπιΟυμε! τ|| ήμιτέρ^ πτωχι£^ κόίν(ι)νή?Λΐι 
ξ^% $ϊ^ άνιπλήρωαιν της ύβτίρήϊ^ως αύτη^^ 4^λΧ* 
6ΐϊ& τήί β«ίιι; αγάπης ήττηθΐΕίΛ ΐου χίλεύσ^ντος 
άγα7ΐ|ν μ!) μίνον τϊν πληβτ(ίΐν ώς Ιαυτ^ν , αλλά χ^ν 
χΑν έχθρων, χα\ μί^ ΐ& Ιαι^τοΰ μίνύν ίητεϊν Είτυμφέ^ 
^ν, άλλ4 χαΐ τ6 τοΟ πλησίον. 

Α(& χ£ϊ^ ήμ^^ΐ βτοιλεχθ^νΐες ίχ τ^^ς &£ΰπν£ύστ«ν» 
Τρ>ΛψΨΐζ με-ίέ τιιΟ άποαταλέντΛς φιλοϊίφου παρά ΐης 
^ΐ#{ |«9ΐ1βίΦΐ αον, Ιΐΰημεν τον νοΐίν, άκοι^ίχιΐντΐς 
ν$ιι Χ4γων τη» ι:ΐα^-^εΐι>ς Έχϋληαί^^ τών Τωμαίων (Ι), 
Κα\ τ^ρ ύίΐή ίΰΐΐΐί^τών τιν<^ν των άτΐ^ τών ίντ^ϋϋα 
μ§ρων ΐί^ί 4κλ&ΐβη^ χαΧθΐ>μΙνων ΤωμαίωΥι ίΐίΐίούο- 
μ£ν ήμίΓΐ τε χα\ οί π^ Ι^μών λίγους ο^χ 5γιεΤ{ ε !ς ροη&Ιθ ν0Γ83ΐϊ; ηοιι ηΐ Αΐίφίβιπ <ΐ6Γθ€ΐιιιη κιιιΐΐπ 
ϊηϋβ ^ιιρ|>ΐ6&&, Ββθ πι (ΙΙνίηΙ βιηΟΓίβ ο&8ΐςαΰΙϋ? Ιηι-» 
ρυΐ^υι, ψΛΟ ]αΙ}6«ηιΐΓ ηοη Ιλπίιιιιι Ιιοηιιΐΐΰΐ ρίαχιηια^ 
€ηι κο&ιη^Ιιρ&οι ϋΐΙΐ|βΓβ, τβηιιη βΐί^ιιι ίηΐίΐϊΐϋοι», 
ιΐΰφΐβ ιιαβίΓα» βοΙιιιιι, τβηιηι είΕιιιη αΐΐ^υ^ί ηιίΓί(Α&£ΐ 

Ιΐ3Γ|ϋΰ βΐ ηο» 5«τιηοηθ ίιΐΐΐίίικο, &Α€τί£ ΒΓπρίιΐΓΐβ 
ϋιιεΐΐιυβ, αιαι μΐιιΐρϊΐιρίιο α «αηοιι ιη^ΐ6&ΐΔΐβ Ιυι 
ιηΐ£ίΐ>, ιιΐ€ΐιΐΐ5 φΐϋΐπίίϋη πΐ6<]ιαιΐΐΐιιι €ΐ{)«Γΐί 8ιιιιηι% 
£ΐιιη ϋιΐοϊη ΙΙηιπίΐηχ Εοΐΐε&ΐιι^ £3ΐ ρΓΦ(1Ϊ€ΐί τιγ^ογα-^ 
ίΐαϊΐ&ΰθ|[τΐΐ>νϊ[πιι&. Είαιίαι $\ί οΙΐβΰΐίΓΪβ ι^ιιίΐίϊΐκίλΐΐΐ 
ιηϋηΐΐηι^Γαιιι Γΐ^ϊοιιυιη ιοςοίίι, φιϊ «« ΪΙοιηιικιβ 
ϋίαίϋιϋ^ιΐίΐ, ΰΐ ηιιιΐΰ «Ι οΐιαι ηβκΰΐο ^αοβ &«Γηιαιΐ£α- τΗ« οίχονομί«ν τοΰ ΧρΕίΐοΰ λάλου μίνοΐ*;- ΐί»1 ή^Ό Ιαι ιΐϋ ΟΙιΗιΙί ιη^ΊΓηίΐΙίοηο ποπ εληοι ιιΐιΐϊτίιηυί φξα9^μίν [^ί/* ή/5ωτωμΐν] τοϋ ήμετ^ροΐ* νοδς οχβιν- 
4^ΐζομΙνον, ύπολ»μ€άνοντείΐΓί τι μέρος τρύ Νεστο- 
ρΰον ιιιιρ<κχλίν£ίν υμίς. ΚαΒ^ϋ^ρ χφ\ ΰμεί; πιρί 
ή^ών 1χ τ^ ημετέρων Εΐίτ^ΐΐών το\} άποσχιρτηϋ^ν- 
^ΐι*ν ^ψ* ημών &ι4 τίΐν ΐτΦΧΤϋν δι^γωγΐ^ν αυτ^ν, 
ήχ«νιτ£ οΙ τών χα(ϊ* ήμων χαταΛο^λιΐν ώς τΐ ΰώρον 
^ρίϊ^Ιφ^ρον Ινώΐϊίον 6μών χατ4 ^οΟ πρ4 υμών εύΐ^ 
κιμεΝ πρ^ &μ|ς ίχ τούτου χφΐ οίχνιοϋ^ΐ^ΦΚ ίπολαμ* * Ερϊΐΰ•. 11, 14. ί(|) ν^καϊϊΐίϊιιιη «ΟΓΠίρΐηιιι, ηΐ ρπΐη^ • Ογϊ^^ο ΙΛ*ΐ ίηίίηϊψ.ΐα ι^ο^ιηιη ΐΰΐΐπι1;ιΙα ο^^πιιιΐϊρ ςιιι> νο£ 
ριιΙιιιίίΐιιΐΒ ία ββπβιιι ΑΐίήΐΐΑΐη ΓΐΰΐΙοτϊ^υΦ Εϊ£Γ6»«ο§ 
ι|6£ϋπ&νίιι«« νΐαϋϊιΐι Υ09« ροριιί^ΗΙιιιι «ΐιιΟιιικίιιιι. 

ΐΐΓΐϋυ^ ιι)«Ιατιι ΐΐιιιοΐ^ι Γλίη^ιη ιΐ€0ϋρϊ§1ί§« ιΐηιτι Ιιί 
6Ι145 ΰοηΐΓίΐ ΙΚΙ9 €4ΐιιηιΐλΐ3ΐ ^οιϊ^ {ιι£1»γ αιΙ να^αΙΓ^Γ- οΙ> ίηι^αίιιυΐΰ ίιι ΘΗοπΙ^ ίιτιρ«ηαιιι ϋύίηαΛα ΐβ, <κ^ 
ά(Ι«ηΐ»Ιοι,ιιτιΐ6ΐιι ΙαίίηαΜ αρροίί^απίρ (15 ΤΗΕΟΗΙλΝΙ 

ΐύϋΐ^. ΟυλΓβ βΐ λΐιίιηΙ τοιΙγΙ •€Αη<1ι1ο ρβΓ€088Ϊ Α β^νοντ^;. •ιΐηΐ, ιίοιηιιοβ Εαΐ7€ΐιβΐΙ «{««ςιιβ αΜβΰΙλπιιη <Ιο^« 
ΐ6Ββη ρΜΐβΓβΐ!•, ςοΐ οη&πι ηβΙιΐΓίΐη ρητό •θη&ιι 
•ΐΜπιηΐ• ΥβΓϋΐηυιιηβιι 6ΐ Ιιαο €θ11<κιυϋ νβηΐίΐΑϋοηβ 
ηοϋαΐΑ 68ΐ ρ8ΐ2ΐηηπ6 €οηνΙοΐα υΐΓίιη(|υ6 πιβηϋβη- 
ϋαιη ί«ΐ8ΐ(&8, ρΓοάϋΐ Ιη Ιυοειη τβΗΐββ, ρΐιηβςαβ 
€0η8ΐίιΙΙ ΐυιη τοβ * ΝββίΟΓί&πλ (Ιίτίβίοηβ, Ιυιη ηο8 
»Ι> Εαΐ3ΤϋΙιΐ8η> €οηΓυ8ΐοη6 Ιοη^β 8ΐ>€«8β : ΙητΙϋβηι 
«Ηΐ6ΐη, ρ€Γ Μ ΚΓ&ιΙαιη^ ρΐΌΐΙιηί νΐ8ΐ 8οιηα8, ςιιοϋ 
«αΐηβΐ 8(1 ιΙο§Μ)Αΐυη) Γβΰΐΐΐαϋΐηβηι. 86(Ιςυοηΐ2ΐη 
?θ8ΐΗ ΙΐηρβΓϋ ρθΙβ$(88, ςοη 88€0Γ(Ιθΐίί ϋΙ)6η8ΐβιιι 
ρΓΟίβ^Ιΐ» §6ηΐΙ ηο8ΐΓα αΚι Ιηβϋβϋαιη ΐ7Γ8ΐιΐιΊ(ΐ6 
β^6ρΐ8 611, \άϋ\τοο ιη6α8 ςιιοςυβ ροηΐίθ€8ΐιΐ8 ραΐηο 

8όΙθ 80 8β<ΐ6 <ΐ6ρυΐ808« Ιη 8ηβ08 Γβ^Ιοηβ Ρ6Π01Ι1810Γ• 

(}υ8ΐηοΐΓ6ΐη ηβιιυβ Ιη ρ»86ηϋ ΑπηβηΙΟΓηαι βρΙ- «β 
Δι^ ΐ3χανΜ.Ι{8α^ ι&ν νβ3ν χαΑ &|ΐ8ΐς• 
νομίζοντις ήμβς όμόφρονας βΤναι τοο Ε&τνχ|?< «α\ 
των μ8τ*αύτοΟ, «ών λβγάνχΜν μ(αν φλβιν «βχΜς. 
Π'λήν έχ της Ιρλύνης ταύτη; Ιγυμνάθΐ| χα\ Απιχα- 
λΰφΟη ή άπατη της ψλυ^λογίας 4χατ<|»0ν, χα\ Ι^- 
χΟη. χα\ φαν?ρ^^ γέγον<ν ή Αλήθλία, χα\ ΙστιριώΟη 
8τι μαχρίν άφ* δμών Ιβτιν ή του Ν<στορ<ου β&«ίρ8- 
σι;, χ*\ άφ' ήμων <^ του Ευτυχούς αύγχνσις, χβΛ 
ΐϊλησίον αλλήλων γ8γ^ναμ8ν τ!| όρ^^.τι τ«ν ^μά- 
των , χάριτι τοΟ βίου. ΈΐΜΐδ)| Λ δ θρήνος τής 6|ια• 
τέρας βααιλείας, άψ* Λ ή της Αρχκριαβΰνης αύ•8ν 
%1α χρατΰνβται, Δφήρηται &ιίλ του γένους ήμ&ν Α«& 
τής τυραννίδος των Αλλοφύλων, δι4 ^το ΐίολ ή Αρ• 
χαρωτύνη ήμων έδ&ώχδη &π6 τής «ατρίοο χώρββ 
χα\ τοΟ θρόνου, χα\ βίς άλλοτρίαν χώραν ιΑνδω^νίζε* 8ΰορΙ 61 (ΙΟ01ΟΓ68 60Γ8ΐη ιάβοπΙ, η6(|ΐΐ6 \\^6ί 8106 ' ται 9(αροιχου9α. Έξ ής αίτιας οΟχ Ιχομιν Ιγγίις Ιιοπιιη {6η6Γ»1ί οοοοΙΗο ηοα^ΐΐυΐ 1Τ681Γ0 ςυβϋΐυιη 

Ορυβ 68ΐ Γ68ροη4θΓ6, 06 ρΠ> €01ΐεθΓ<1|8 8088ΙΙΙ ιηιιΝ 

Ιΐρ1ί66ΐη ά\$^οτά\» (Ι6ΐηυ8, η6(|οβ ΐΑ6οη8ΐ8ηΐ6Γ «Ιί- 
ηύΐίΐ &1>8αΓ(Ιυιιιτ6 ΙοςυλίηυΓ• Ι^ϋοΓ ΙιαοιΙ Κ€ΐυαι 
ηιΐΐιΐ τί8αιη 681, ουηι ϋι Ιαηΐυιη ςοΐ 6Ιγ68 αΐ6 8ΐιιιΐ 

1ΐ6ΐΙΐΙηί1>υ8, <Ι6 1ΐ80 £Γ8νΐ88ΐπΐ8 €0αΐΓ0ν6Γ8ΐ8 (ΙβίΰΟ- 

8ΐοη6ΐη 86ΓΙ56Γ6, ρΓΐθ8ςιΐ8ΐιι Ιη Απηβη'ιαιιι ηια^ηβω, 
Ιηο 61 Ια Γ6Ηςυ88 ογ1>18 ρ8Γΐ68 ηιιηΐ1θ8 αιί86Γΐιη, 
εΐΐη€ΐ08((υ6 ΑηαβιιΙοηιιιι 88ρΐ60ΐ68 6οηβΓ6ρτ6τΙιηι 

ΓΟΓ8ΙΙΐςΐΙ6 Ιρ8Ί8 ν68ΐΓ8ΐη 11806 (Ιο Οΐΐ6 6ΐ άί8€ΐρΙΙΐΙ8 

Κο6ΐο8ί2 ςυχ&Γιοηβαι 6ΐρο8ΐΐ6Ηιο : ςαο<Ι οαιη 06ΐ| 
6(]υιά6ΐο οηιοββ αΐ608 0008108, 8ΐθ(ϋαηι, τοίυοίαίοιο» 
οροΓαπι» 8(Ι1ιοη8ϋοο6ηι, νίπι βχ6(ορΙ1 Ιρ88ΐο, Ιη «(Λς τ^ «αρδν τοΟ< *ρχι•ρ«1ς χ*^ διδα«χ*λους ηιν 
'Αρμβνίων • χα\ χωρ\ς της των ικ&ντο^ ^αμβολη;» 
άνίνδικτδν ίτί% τβλιίαν δούναι Ακολογίαν τφ προ•• 
τάγματι του ζητήματος ύμων. Ινα μή ^^^^ *^ 
σβως, διαφόρους αΐτίβς παρέξωμβν χωρισμού» χα\ 
σισαλιυμένοι κα\ άλλόχοτοι γ«νωαιν οΐ Ϊ&ΤΛ ήμων. 
Διί τούτο οδχ ένδιχδμβνον Ιδοξβν ήμίν μ6τά μΑ*•» 
των παρ• ήμΐς γρ<&ψαι τήν ΔίΜλογΚαν του τοιούτου 
μιγάλου ζητήματος, μέχρις άν &ποατ8(λ«μ•ν «Ις τίιν 
μεγάλην Άρμινίαν , χα\ 8ΐς π«ν μέρος τής οίχουμί^^ 
νης, χα\ (πιαυνΑξωριν λπαντας τοΟς οίς Ιστι δύν*• 
μις σοφίας *Αρμ8ν(ους, κα\ ενώπιον αύτ&ν προδή- 
σωμβν τδν παρ* ύμων ζητούμ8νον «8ρΙ τής «ίατβικ 60 €θ11οο8ΐ)θ υΐ 8οΐ0Γί8 οιοΐο! ρ8θί8(|α6 ίηΐ6Γ 008 (^ χα\ της τάξιως τής Έχχλη«(ας λδγον, Ιμοΰ ^ι1$(&υ^^η(1» 8υοΐθΓ βΐιο : τ^^6I^^6ι υΐ οο8 το1)ί8€υπι, 
ςΐΐ ρηοΓ(;8 Ιιοο 8ρΙηΐ8ΐ6 1)θΐιυοι 06Γί ουΓ88ϋ8, 1)68ΐί- 
Ιαϋΐηο ιΓλ ραοίΟοοΓοοι ά\ρϊ\ 8ΐιου9| ςυιιο Ια Εν8ο- 
|^6ΐ!ο €1ΐΓί&ΐυ8 ρΓοοιΙ»!!. 0αοοΐ8θΐ τ6Γ0 αιί88ΐ 8 ηΐ8- 
|ΐπΙοϋπΐ6 108 τϊΓί ρο8(οΐ8ν6ηιηΐ, υΐουοο 6ΐΐ8οι 1)Γ6* 

Ϋ60Ι 8ΐ!ςυ60Ι 80Γΐρ10 86ΓΠΙ0η6Ι0 άΟ 0081Γ8 ίο ΓβϋΟδ 
0(16! 860ΐ61ΐϋ& 8(1 88001801 0}|^68Κ8ΐ601 10801 0)|116- 
Γ6Πΐυ8, ϊά 8806 Γ6€ίθ108, 1180(1 ί6Γ6 008ΐη'8, 86(1 880• 
ΟίΟΓΟαΐ ηοΐ 801β 86ρ8Γ8ΐΙθ0601 νίΧ6Γ6 (ΙΟΟίΟΓΟΟΙ ΤβΓ- 
1»Ι8 0160168« ναγχάζοντος χα\ 4πισπ«ύδοντος χα\ οίον Αγωνιζομέ^ 
νου χα\ προθυμουμένου χα\ ποδηγουντβς αδτοΟς χαΐ 
παροτρύνοντας 8ΐς τδ αίτιον της αγάπης κα\ τής 8^ 
ρήνης • ώς άν χαΐ ήμβίς μ8δ* υμών των πρωταιτ<8ΐ« 
του τοιούτου πνιυματιχου έη^αΟοΰ, &ξιω(ιώμ8ν του 
μζχαρίΦμοΟ των ιίρηνοποιων του Ιπηγγβλμένβυ «αρΑ 
του Χριστού. Έπ«\ δ^ οΐ παρά τής ύμων μβγαληέ* 
τητο; άποτταλέντβς έζήτησαν μιχρδ^τ τίνα κα\ «ρ^ 
τ6 παρ6ν λόγον Ιγγραφον χα\ π8ρ\ τής «(ατβως «δ 
ημετέρου δόγματος άποαταλήναι πρδ; τήν ΑγΙαν Ρΐ• σίλβίαν σου, τούτο π£ποιήχαμ8ν ούχ άφ^ήμών» άλλ* άπ6 των χ(>ήσιων των &γ(ωνδιδααχΑλωντή; Έχχλη^ 
^Εας των πρδ του χωρισμού. 

Όμολογούμβν γούν δμοούσιον χα\ έητέννητον τήν 
άγ£αν Τριάδα Ιν τρισ\ διαιρουμένην ταΐς ύποστά• €θΙ10ΐ6ΠΐυΓ {18(106 0008υΙ>8ΐ80ΐί8ΐ6ηΐ 61 ίοοΓ68ΐαπι 
88001801 ΤπηΙΐ8ΐ601, 1θ ΙΓ68 (1ί8ΐ1ηθΐ8ηΐ ρβΓ80088, Ιΐ08ςυ6 0810Γ8 61 <1ίν1οίΐ8ΐ6 6θΐι]οοοΐ8ΐο, 1ΐ30ιΙ οΐΓ• σ€σι, χχ\ βίς μ{αν φύαιν χα\ θιότητα ένουμένηνι 

ούχ £ΐργμένην έν χρδνιρ ουδέ παυομένην ή τρ•πο• 
μένην ώς γίνητήν φύσιν. Ό Πατήρ Αγέννητος. βύ 
γάρ Ιχ τίνος, δτι 4ξ ούδβνδς• δ ΊΠδς γβννητδς Ι» 
του Πατρίς, *αωμάτιας ώς λόγος έχ νου • «Λ τ6 
Πνεύμα έχπορ<υτδν έχ του Πατρδς &ν8ξιρ8υνήτ»»ζ 
Χ2\ άχατανοήτως. "Ανχρχος δ Πατήρ, χα\ έχ τοδ 
άναρχου Πατρδς δ ΙΓΙός * χα\ τδ Πνιύμα άγβννήτ•*^ 
χα\ άνάρχως χα\ άχαταλήπτως νφ, χα\ Α^ήτ»»! 
λέγφ ' Ιν ΘΑημα χα\ μ(α δύναμις χα\ μία έξυυοία* 
€Τς ποιητής των δντιαν, χαι 8ΐς προνοητής «έ^ντοτ^ 
ϋΖ πλήρης ό ούραν6; χαι ή γη τής δόξης• Έφ* ΙοχΙ* 
των δ^ των ήμερων, δ βΤς τής άγ(ας Τριάδος ά ΥΙέβι 
ιύδοχ^ςι τού Οατρδ; χα\ βυνλργιΐφ του ί^ξΜ Ονιΰ• 
ματος Ιχχλινιν $1ς τήν ήμβτέοαν ψύ(ηψ Ιη τήρτ,'ϋ»• 4!•ΐηΐ86Γ{ρΐ8ΠΙ ΐ6αΐρ0Γ6 , 06^06 068881ΟΓ8ΟΙ, ¥61 ΟΟί- 
Ιί1>6ΐ ΐηθΐ8ΓΐΟθΙ θ1>00Χί8Ο), ΟΙ 0Τ681« 0810ΙΦ 8θΐ60Ι• 
Ρ8'6Γ 681 Ιθ(6ηΙΐ08, ηθίρρ6 8 060ΐΙθ6 1080808 : 
ΡίΙίθ8 Ο Γ81Γ0 §6θΙΐ08 ΙθΟΟΓρθΓ8ΐίΐ6Γ» ΟΙ 6Ζ 096016 
νΟΓϋοηΐ : 5ρΙη(υ8 8 Ρ8ΙΓ6 Ιθ0θαΐρΓ6ΐΐ6Ο8ί1)ίΓ|ΐ6Γ 
1η80Γυΐ8ΐ)ΐηΐ6Γς06 ρΓΟ06(1βΟ8. 5ίΐΐ6 ρΓίοοΙρί• Ρ816Γ ; 
ο Ρ8ΙΓ6 801601 6Χρ6Γΐ6 ρΗοοίρΠ Είϋθ8 ; Ιΐ6ΠΙ(|υ6 

8ρΙι1ΐυ8 1οββοΙΐϋ8 βίοο ρΓΐηοίρΙο, οιι]ο8 γοΊ Γ8ΐίο 
1ΐ6ςπ6 016016 ίοίοΙΠ^ί, Ο6ςα6ΐίη0θ3 6χρΙί€8Π ροΐ(8ΐ: 

008 τθΙθΟΐ88, 008 Τίβ, υοα ρθΐ6ηΐί8 : 0008 Γ6Γϋ01 

οιιιΟίοοι ί80ΐθΓ, αοοι ρΓβνΚοΓ, οιι]ιΐ8 κ1οΗ8 οοβίυαι 
Ίο 1«ι$ςυ6 ΓορΙβίΟΓ. Νοτί88ίθ)ί8 αοίβηι ()ίβ1>08, αοιΐ8 

(Ιο 880(18 Τηθί(8ΐ6, Ρίϋυ8 060ΐρ6, Τθΐ61ΐΐ6 ΡϋΐΓ6» 
II 630€(0 ^ρίΓϋΟ ΟΟΟροΠΙΊίΟι η(1 Ιΐυΐ1Ι8ΙΙ8αΐ ΙΙ810Γ3Ι0 ιη οίδΡυτΑΤίΟ ιι. 2ΐ8 

«^ραν σιοτηρΓαν ■ χ«\ Ελαβΐν ή τΐλίΐα 9&6ντ\ί τ^,ν Α ρτορΙ'Γ ΐ)ο$ιπΐίη $9(υΐ«ιιι βεπκΐ Ιηοβηινίΐ, Ι|3 ιιί * βύο ^ύ^Εΐ^ν |1ΐ μίβν ΰπΐίίΓΓΛίΓΐν ΙνωΟίίβων άηη^^ή- 

Ινανθ|ϊίοπήί«;, χΰ! ό Τΐδ; τοΟ βίου, ΙΓΙ^; άν9ρώπ«;ι 

άνΟρωίΐίνης ΰίίίΐίαί τ^ΐϊ^ίΧηψβΙν Ιχ της Παρθένος, 
όλλ' Ιν ^ί) Ι^ίήτίι^ ίνώίϊίί της βείτηΐ&ς χλ\ τήί άν- 
Ι^ρ^ωπ^τη'^ο;, ΐμίν/«ν ίμετάβλϊϊτοςκΛί ίτριττϊ&ς ιτίιν 
φύΐΐωνή φανίρω^ις, ΐϊ1ί|ν μίνφ νφ 04ωρϋυμί^, 
χβιΐ ^χιυ/ϊ£9^ιας ΐίβ\ ^διιιρέΐ«ιΐς, Κβιϊγάρ ύπίρέκβιν» 
^^ μί{£ω; των Ονη^ώ ^ φύιιων νοιΓχαι ή τοΐϊ ίίοιη- 

Ποιητΐ]; φύίττ^Ι^νωτα^ ^ϊμϊν, χωρισμών Ι) μίταβοΧ^ 
ο:τΐΕΐ$έςα^ο ιΐς 44/^η^τητι, ^ τη; ανίρωπίίΐητο; 
€ίς ΰίύτηΐ», Αι^ ο6 χλέΙ τ4ιν ΝεβχΑριον μερίζομιν 

ΕΟϊυχη χ«ι\ τοίι; ώμ^ι^ρρονας αΟτοΰ, βίς μίαν φΰυιν 
•νχχίομίν, ά^λά λέρμ£ν ϊ^ς ί^ύ φύσει; ΧΛτά τ&ν 
ΐαγαν Γρηγίρίον τϋν θεο^.ίγον Ιν τβ ::ρ4ΐ ΚληΚνίΟν 
έΐϊίΐτοΧΐ) γ^ίφονΐΑ Χίΐτ4 ^ΑΐεοΧιναρίο^ χ^Ι των ^ν 

0*6; χα\ ^νδρωπος. Κα\ 4ν άλτιΟϊί^* χαΐ γάρ ιΐ 
β*ί^ μίίι-ον ή άνθρωπος μίνον, β5λογον 3ν ίΓη Χί^ 
75ΐν μ(Λν φύσιν Ι^^ίΐν, 1] θ^ίαν ί} άνβρωπίνην • ίπϊί«ή 
04 (Ιί^ς εστί χαΐ άνθρωπος Ινί«ιιθε\; ά(5^ήϊψ Ινώσΐι, 
ίήΧΰν Ιτί βϊίβν Ιχ€Ε φνσιν χα\ άνΟρωπίνην» άΧλ' ι ρ^ΓίβΐΙ» ίϋνίηΙΐΛβ ρ6Γί4!ϋΙΑΐη ιβςίν^ίίι ΙΐϋπιιηΗϋί^ηι» 
«τήητιιτι ««ΊΙΐει^Ι, »ι«ηΐβιιι £0Γρϋ5(]ΐι<«» €ΐ ρθΓρ«ιιιι 
ν)Γ|;ΐηβ ΪΪΑίΙα : ίίΐοίαςαβ ηον^ £ΰη]Μη€ΐί(> ΰκΐ οκ 
ι1ι*ι]>α» ηαϋΤΓΐβ »υΐι (^ΓΒϋΐϋ ιιηί€3 ιπθβΤαϊήΙίΐβΓ βι 
ΐιΐ£ΓραηιΙ>Ι1ΐί6Γ οηίΐϊ^, ϋ4;ιΐ5φι« Ιιαιιιαηαίιι» ιΙ« Μ»« 
πα ιια1ίΐ9 ^£ΐ : <ϊΐ ^υΐ Ψ\\ϊϋ% Οβί £&1, Ιιίβηι %ί γ@ βΙ 
ιιοσιιηα ?11ΐιΐ3 Ιιοιιιιηί& β8§θ €<ΒρΙΐ : ηι^ψ€ ϊαιη^ιι 
ηΐίιοιτιο ίΙϋΓΰΙ, άίνίηαιιι παΙαΓλίΠ 1ιτ>ιιιι«ί^νΐι ^ ηέ(ΐα6 
Ιί1(|υοΐΙ ΐί ΥίΓ|Ιιΐ6 &υηφ3Ϊΐ^ Ιίΐιηιαηαΐΐΐ ίΐ]Ιί£ΐΑηιΐ3ηι 
<ί6&6Γϋίΐ; %ΐά ίιι ίιΐϋϊΓιΜΗ ίΙΐνίηΐΐαΐίΑΟί Ιιυιηιηΐΐλ* 
Ιΐ• υΐϊΐΰΠΰ, ΐΐϊΐπάΐα^ΐιϊΐίβ «Ι ίπΕϋηνεΠιΝΗ^ πΐΐΙυΓαΓαιιι 
ιη^ηβΐΐ θ8Ι£Γ}ΐϊο, φιαηι Ι3ΐϊΐ#η ϋϊβηΐβ ιαηιιΐ{Τ»ΐτιθΐΙ•ι 

ίπ4ίϊνΐιίΙϊΐ11ΐ€ Γ £οηΓϋ€ΐ3 £&τ• Είβυΐιιι ΰτεϋοπΑ €θπ- 
€Γ€ΐΙ^ Γηιη ϋΓ^αΐτίΓΑ, £ορΓ3 &ο1ΐΐΑΐη ηοΠΐΙϊϊίπιι 
II ΐΐϊ II Γάτα III πιΐίίΐίοπβιΐ] £ϋΙ : 1ΐ3£ ηηίρρο Υβΐ &1» ^ΙίιΙ 
ι^&μ^ΓΑηϊΐΐΓ ΐΐυπ) αΐϋβ ιιιιίιιηΐυΓ, νεΙ αΙϊ»(1 ί[Μ ΰΙΠ*^ 
ΰίαιίΐΐΐΓ ; €ϊβιΐαΓ 9αίεηι πιίαΠϊΙΐΐΰΓ ι\^\βΗ υηϊΐιι§ 

ΙΐϋηΐΐΙΙΙίαΐΰΙΙΙ ΐ1ΐνίηΐΐΛ5 €Οίΐν€Γΐ€ΓβΙϊϊΓ, 0*Ι*111θΙίΓ€Ι1Ι 

{ίαα<1 είΜΐι Νβ&ΐΰπο "ηυοι ΟΙίτϊϋΐ"»! ίτι ίϊΐϊίίρβΓδο• 
ιιαι ρΠίιιιυΓ, ηβ<ϊΐιβ οαιη ΕαιχοΙιεΙβ φβςιι^ α«£0• 
ϋίβ ίη ιιηί(:ηΐϊ) ΟΑΐυΓ^πι ΰοιιΓιιηιΙΙιηαι ; η^ύ ^υαΐ 
ηηΐιΐΓϋβ βχ ίΠίΐΒΓΐί ιΐιβοΐοβί €Γ6|οΗί ββηΙετΚϊιι <ϊι&ί* 
ιηϋ5, ι^υΐ ίιι 6ρί«ΙοΙα ΰ^! ΟΜοιιΐιιπι βιΐ¥6Γ&ιΐ3 Αρ<ίΙ- 
Ιίη^Γΰΐιι «1115^116 θθη.Ηΰ€ΐΔΐιΰθί» ιϊϋ^^ι ηαΙιΐΓϋ^ 3ιΪΏγιπ;ιΙ : 
ΰυ]ϋβ ?βΐ ΔιυίΐΓί 1151111, ^1113 ν)ί)«1»ιτ£ί ^^^υι Ιιοιυ«ΗΐηΒ ήνωμίνως» ίχωρίστως» ώβπ^ρ ψνχί^ χλι σώμα- %λ\ € τυΙ ίιοιιιο ΐαιίΐιιηΐιιιοϋο, ί^εΐβ ίϋ€6ΓβΐιΐΓ αηβίϊΐ ιιλΙιι- Ιτι ^τΐΐρβοΕίνΐϊ ή αλήθεια της Ινώσ^ως τ& τ,^ρά- 
ΐ€[Τμι« ώς Χ0\ «ύτΐς 6 διΐάσ^αΧος Ι£ήί Χίγει ■ Ούχ 
ΛΕΧϊ-σς χαΐ ίΐΐο;, μ^ γένοιτο- τ4 γάρ άμφ^ίκρ* Ιν 
-ή) ^^γxρ^σI1# Ιί*οϋ μϊν έν^νΘρωπήσαντος, άνΟρώ- 
^Μΐ* £ί Ι^ωΒένΐύς. Καΐ αΧλαχ&ΰ ΤΊ'ϊίρ ΔιτιΧοΰς γ4ρ 
Ι^ν δηλον^ι τϋ φύσει ού τ^ ύπ(#στάίϊ£(* Γ3Μ1 1ΐ3ίιεΓ6, Τ€ΐ ιϋνΐϋίΐιη ίειίΗΐίΙ νοί Ιΐΐΐηιαιι^ιπ : 
ιιϋηο €ΐιαι Οΰΐιι θΐ Ιιθΐη<ι βιΐ ΙηνΙΓαΙϊίΐί ΰοροΐ^ΐίΐιιι 
ιιπιοη^, €ση£Ι*1 ίΐιηα ΐαιιι ι)]νΐηΔτιι ΙΐΑΐ«Γΰ ιΐΑίιιηαι 
Ιιιοΐ 6ΐι;ιηί Ιιιιιιιιιΐίΐΐΐΐ, €θΐϊΙ«ηιΙθ Ι^ιηΐίπ ©Ι ϊη&βρ*ΓΛ- 
ΙίίΙϋβΓ ΐίίΐι ϋιΐιι^» €0Γρϋ£ςΐί4: &αιιΐ : ιιιιφ Ιΐ3τροΜ3**1ο« 
αηίοηιι τογιι»» ρΓ^ιΙίΐΙτιιη ΰίειτρίιιηι «ορ^ΓαΙ, ν«1α1 ||^§β ιίΟϋΐΟΓ ϊη ί6η!ΐθίΐ1ί1»ιΐ3 αΙι : Νΐΐιι αΐίιι» ^1ςιι« Αΐίηι «&1;&1ΐ£ΐΐ: τιίΓ3ΐ|α3 θΐιΐιιι τβι ίι» ΟΰηΰΓΐΐΐοιιβ 
14|6»Ι, Ιϊβυΐ νΐϋβΐΐΐΐΐ ϊηΰαπι&ΐιιβ, Ιιοαιο α«)ί1οϋΐΐ]§« Τιιιο €1 »ΗΙ>ι βϊι ϊ ϋυρίϊβι βιιϊιη ΐιαίιιη ΰοηκίιΐ, ηαα 

ρ^ΓϊΟΙΙΙ. Τ^ δΙ λέγε ΐ ν ήμ3ς μίαν φίσιν, μή τ^ς ίΓ δλΧβ τι 
ύΐϊοΧ^β|ΐ, 4ΧΧ* Ι) Ιιέ τήν τών ΐΰο φύσεων άχώριστον 
ΙντΜ^σΐν δ με μα Ο ή Χ3 μεν ιεαρέ τών Ορ6ο5ΐξων ίί- 
^ίΐ%ά)Μ^ της ΈχχΧησϊας , μάλιστβ £1 ηαρί τον 
Αγΐοΐΐ ΚΐΐραΧοΐί τοΰ *ΑλεξΛνΐρείσ;, χσθώς γράφει Οαο^ ΐΐιιΐϋΐη ίΐα^ ΐΐιΐΛΕη ιιιιιΐΓ>ιιι <)ΐ€ίηιιΐ£, Μ τΐΰΐηα 
υΐ} ιΓΙιιηι οιιιΐ53ηι Θ^γι ΰϊΐ^ιΐπίθΐ. ηί»Ι <|ΐιί3 «Ιιιαπιιιι 
ιΐΗΐτΐΓ;ληιιπ ΙπΕ^ρΐηΙιΙί^ ιιηΐοϋ&ΐ : φΐίΐηι ^βιI1 Ιΐ> ογ- 
ΐ1ιοιΙοχί§ £ΰΐ:Ιϋ5ΐ» (ίοεΐθΓΐΐ3ΐΐ5<1ίϊϊ)αιιιιΐΐΐρρπ«<:ΐριι« νβτσ οδτο; χ*τ4 Νιστ«ρίο.> έν τζ 7ϊρώτ|) ;τρ6ς ϊούκενσον ^ Ιπ ρΓίιηα ^ύ δυοϋθκδαηι ^ρίΜοΤι ιϊλ δΟΓΪΙ^ιΙ ; Οαιι- ΙτΐιστοΙΟ* 'ϋμΰΐΧογο^μ£ν μίαν τ^ιίι Λίγι&ϋ φύσ^ν σβ* 
βσρΐΐωμίνην^ ιΐ^ς οΐ Οιτέρες είρήχασίν. *ΛΧΧ^ χι\ 
Ιν τ1) ^υτ^ρ^ πρ&ς αύτύν Ιπΐστϋλ?ί Ετι άρι^Χ^τερ^ 
λΙγ«ι, ΐί$ϊ1ς ^ρώΐ*ν ίίιν Χίγογ των Ιναντιοΐ/μΐνων 
βώτφ Χέγοντι μ£ιν φύσιν ΐο^ Λ^ΐΐ'Μίαρχιομένην " 
ει Ιχ ΐΰα φύσεων σννηνέ^ζβηπΐ φησ'Ιν, 6 ΈμμανουΙιΙ, 
|ατχ ΰΐ τίιν Ινι^σιν μ(α φύσις νΐΐ:ϊται τ«ϋ Αίγοΐ* 
ίδίΐρχωμίτιη^ Ιψεται ιι^ντιος τ^ χρηνιι Χίγΐιν αύτ^ν 
«αθείνείς ϊίίχν φύσιν* Ο^^^ς ο^ς 4ποΑογΐΓτ*6 μιτά 
τινας λίγους χ*\ τοίτο - ΙΙο(α τοίνυν παθεΤν βώτ^ν 
άν^χη ε?ς ΙϊίΑνφύϊΐν, ιί λίγοι το μίχΑ τήνίνωσ^ν 
μία φύστς ΓΙ^^ί αε^ιρχωμίνη ; Ι£Ι μ4ν γ^ρ ο^χ ί^ν 
Ιν τοΙς λ^γ^ις της €*ίχονομίας τ6 ΐϊί^νχ^ς υπόμενε «ν 
Ι*ϊΐΓβ$ ιΙίΐΕΓυηΐ. 5«^ β1 ΐη β<ϊ€ΐιη(ίΛ ιϋ «ΐίπΐίΐίΐη 
ΰρίΐΐοΐλ, ΐΐΙΙιιιβ 6παοΐ63ΐΐΐ]$ ΐΐΐ* ρο^ΐιιιιαιη ΐΐΙτεΓ- 
ϋηΐΙιΐϊη£ΐΐ)ί, ςιιι ιιηαιη ΥβΓίϊΐ ίιιαηιΐΐΐΐιι ηΒΐϋΓΒΐη 
ιϊίΓέΙίΐιιΐ, ΙίΘεο τβΓίίί ΓβΐιιΙίι : < 2>ϊ 01 <1υαΙ)ΐιβ πα* 
Ιϋπ§ (:0Α£«ΓναΙιι§ ϋ$1 ΕιητιιΐιιιιςΙ, ροΐϊ ϋπΐοηβηι 
&υίόΐιι υη3 ηαΐαη ιπΐύΙΙί^ίΐιΐΓ νεΓΪ^ί ΙηΟΑτη^ΐΑ, 
ρνοΓίίείο Ιριιιΐΐΐ ίη ρτορηι π31ιιγϊ ρόϋ5ΐιΐ]ΐ ϋίε^Γβ 
οροΓίβΐ. ι Α <]ΐ]ϊ1ιαΒ ίΐ3 56 θϋΓβΓίΛΪΙι ροΜ α Ι ία (Ιϊΰΐι 
εΐύ :€ιΐΓ τ^γο ορυ» §ϊΙ, ΙρΒαιη ϊο ψτορήη ηαίιιηι 
ριΐΐ» ι! ΐϋΐβΙιΐΓ ρο&Ι ιιηϊυιι«π] ϋΐι» οοιΙίΐΓ^ ΥϋΓΐϊί 
Ια^ΐΐΓΐι^ΐαΙ 3ί βηΐπι ΓογΙφ ηαη ΰκ^ϋΐ 1ιι ιη€3Πΐ9ΐίοηϊ4 

ΓΐΐΐΟΠύ £ΐ:Ε !'Λ£1ΐΐΐη ρΑ53ΐθηί3ρ Γΐ£ΐ6 ΐΐΐϋι ΓΰΠΐ ήΰΟίΙ 219 ΓηΕΟΗΙΑΝΙ ν.•ΓΐΗ ιΐ3(ΐυΓ«ιιι βηΐϊίη ρ389ίοη«πι• Βιιηα^ποο ϋΐοΐΐ : Λ πά^βιν» ιΛαόί ιοως &ν4γ3Π) τ| τοΟ Λ^ν φΟββι Φ»ψ^ Οα<Νΐ 81001 9(|Τ6Γ83Γϋ, 81 ΟΙΙΑ 68ΐ ΙΙ2(υΓ8 ΥθΓΐΐΊ 

ιιιςβΓηαΙα, ρΐιιηβ η6€6$&β β«ι οοηιιηΊ&ιΙοιιβαι «εάίΙίβΜ 
Μ ΰοηίιαίοαβαι , ϋβπιΐιιιιια τείοΐί 30 λοΙιΐΓ3€ΐ8 
ΗοιοΙιιί• ίο Οΐιη&ΐο οαΙογα; Ιιί «Ιβουο ί|ηθΓ»ηΙ• 
(Ιιιηι Γ6€ΐα (ϋβιΟΓί^υβηΐ, ιιη3ΐη Γβτβηι ^μ Υ6γΙ»Ι 
|οο&Γοαΐ9Πΐ 03ΐμΓ3ΐιι,Ταπι ρ3ΐιεί5ΐοΐ6Γ]β€Ιί« άίοΐυοι 
80010 βχθοψΓιβ <ΐ6€ΐΑΓ34 : Νοο βοίιο.» ΙοςοίΙ, \ά 
ΐΑθ(οη)ΐηο<Ιαςο<κ1 οαιογα βοα βίφρίβχ €«1, ν^πι^^ι^^ 
οοΗΐη ιΙΐοίΐΟΓ; νβΓοα ί^ «|ί9ΐο <)« η8 ρ^»Iί^•ιυ^ 
φΐ9 ρ€Γ €θΐΐφθ8ίιίοο6αι €οηβΙοΐίθ3ΐ:ι 8001 ; εο|α»* 

ηΐΟϋί 6&Ι ΙΐΟΗΜ) 6Χ ΟΟΓρΟΓβ ΑΟίοΐΑςΟΘ €008180»» 

ςυ» 8001 (|υί<}6ΐθί Ιιβίιιτοι^βηβα οοί^αβ ίηνίοβπι 

€008θΙΐ8(8ηΐΐ9ΐ1ί8, ΟΐΙΐίΙΟ 180160 011008 €0Ρ]Ηη€ΐ8, 

οοΐϋααι ΙιοαίΗΐΙβ ιι8Ιογ8οι βΚοίοηΐ; ς•]>ΐΜ|α8πι Ιο 6α{ν8ΐν τ^ ιιάΟος. Κα\ νάλιν λ<γ8<* *Οη 1#τ•οβιν 
οΐ Ιναντΐοι3μ8νοί» εΙ μίζ ψύύις τον Λόγιοι» ι— ρκ»- 
μ£νη, «39^ ιη^ς Ανώγια) λέγΐιν φορμ^ γ«ν|σ•οι 
χα\ 9ύγχρ7βιΐ!, μβιονμένι^ &9«•^ ιιαΐ ύ««ιιΙ#«ιο• 
μένη( ^^ Ανθρώπου φύσίθίς λν #6τφ • %γν^βο« 
«άλιν οΙ τί 6(Λά διαστρέφοιιης, 9η χαν* Αλή^ιάν 
Ι9τι μΙα ^ύ9%ς του Λόγου β8βαριοωμ|νΐ|, Ε«Ι |λ8«^ 
όλ(γα ^ηλοποΜΐ €ιά «αραβιιγμάτιβν τ^ λ^γ<θ)ν * οΑ 
γΑρ (π\ μόνων των &πλων χβηά τήν φ09ΐν Ιν Αληθώς 
λέγ<τ«ιΐ, άλλα Χ4\ έ«1 των χατ& «ύν^οιν συναγμέ- 
νων» ^ποΖόν τι χρημά Ιβτκν Α ΑνΟρωιιος Ιχ φ^β 
χοι\ βώμ«τκ» Ιτιροξΐ^ μέν τά τοιαΰτβ, χαΐ άλλη• 
λο:ς ο6χ ομοούσια, (νωθέντα γι μ^ν» τ^ μ£αν άν^ 
θρώ^υ φύσιν άιντέλισαν» χΑν τοίς τ^ς στιν^ΙΙσιως ΓθΐΒρθ8Ί(Ιοοί8 Γ8ΐΙοηο (ΙΊ£Γ9Γ6θΓΐ8 Ιπ68ΐ, οΙ> 081ΟΓ8ΠΙ *' λόγοκ (νυκάρχΐ) ^ διΑφορον χατά ^ν ψύηψ τ&ν ΙΙ)8Γαπι ^6^ιιι^ ςοχ αιΙ οηίοοβοι οοηγβοΐοηΐ. Ρπΐ8ΐΓ8 
Ι^ίΐοΓ 8οιϋ ςσΐ αίοοΐ, ςοο<| &ί οοο 8ίΐ ο^ίαπι ΥογΜ 

ίοε8Γ08ΐ8, ρΓαΤ6«8 €0010)ί$ΐ|θ Γ8Γ18 ΓθίΜ€( 81^06 
Γ0θεΓ6ΐίθ, |80(|08Π1 (|601ΗΙ0|8 8ΐςθβ 8θ1>ΐΓ8€ϋΐ 1|0- 
|θίθί8 0810Γ8 : 06Π06 βοίπΐ ^βΟΐΙοοίΐΟΓ , Οΐ ίρβΙ 
•ΊΐΙΟί» ΟβςΟΟ 8θ1>ΐΓ8ΐΜΐΟΓ• 1ΙθΗ8 8ΐί8 10 β&0)(1«ία| 

•6Μΐ6ΐ•ιί8πι <ϋ€ΐ8 ΐοπι 8ρυ(Ι 880€ΐυαι €γΓΗΙηπι, Ιοη 

8ρ04ΐ 9ΐί08 (ΙΟΓίΟΓββ «ΙθρΓβΙΐβοϋβΓβ βιίΐ. ΙϋβΟΙ όοαΟΤ^ 

ςοί (ϋνΐίίοοβοι ηΓ6ΓβοΓιΙ)υ8 οΐιβίίΐίΐ• οοοΙγο 608 
(]ΐιοςιιο <]οΙ 0010801 8ββΓΠλ&ΐΜΐοΐ εοοΓθ8&αι θ8ΐο- 

Τ8αΐ• ύΐάί 10 ρΗίΟΟ 6ρί8ΐθΐ8 : €θη8ί(ΐ6Γ80ΐ68 Ι^ΙΐΟΓ» 
οι «Ιίχί» ΊθΓ8Γ03ΐίθθί8 ΓαΓΐΟΟ€ΟΙ, 0088 Τίΐΐ€0Ι08 08- 
ΐυΓ88 ΙΟίβΓ 86 €Οθν6θΐ8$0 ρ6Γ ΟΟΐΟΟβΟΙ Ιθ86ρ8Γ8- 8ΐς ενότητα 9υγχ8Χ•μισμένων• Ιΐ8ρ<γτολΐΒγ«0«ι «8ί• 
νυν οΐ λέγοντις, ώς 8Γι»ρ (ίη του Λόγον φϋ«ις μία 
σισιρχωμένι^, πάντη τι χα\ «άντως Ιπο«το Αν τ^ 
φυρμ6ν γβνέτΟαι χα\ σύγχρασιν, ώς μ|ΐσυμένΐ|ς χα\ 
Οποχλβπτομένης της άνθρωπου φύσΜι»; * ο5τσ γάρ 
μιμιίωται, ο(ίτ•, χαθώς φησιν» ύι«8χλ<«τ8ται• Κα\ 
άλλα πολλά της αύτης έννο(ας ΧΛρά τ% τψ άγΧφ Κυ- 
ρίλλφ χα\ Ιτέροις δι^Φσχάλοις Ιστιν «ύρ^Ιν. Ό αύ• 
τ6ς δίδάαχαλος» βς χα\ άντιΐπ• «ρ^ το^ Ιιαί- 
ρεσιν ποιοΟντας, χα\ πρδς το{»ς χατά σόγχυσιν τΙ|ν 
μ{αν φΟϊΐν λέγοντας, λίγβι 1ντ|| «ρώτφ Ι«ιβτολ{« 
Έννοουντις το(νυν, ώς Ιφην« τ^ της Ιναν^ρ^πή* 
σκως τρόπον, όρώμ<ν δτι 5όο φόσιις συνηλΟον 1)ίΙ«!ΐιι, Ίο€οοΓυ86 61 ί0€00Τ6ηΙΙ)Ί1ίΐ6Γ : 08πι 68Γ0 £. άλλήλα€; χαΟ* Ινο>σιν άΐιάσπαστον άσυγχύτως χβ^ 

άτρέπτως• ή γάρ σαρξ, σαρξ Ιστι χα\ ο6 θιότης, <Ι 
χα\ γέγον€ Θ€θυ σαρξ * ομοίως χαΐ 6 λόγος βοάς 
Ιστι χαΐ οΟ σ3[ρξ, ιΐ χα\ (^(σν έποιήσατο τ^ιν βάρ• 
χα οΕχονομιχώς. Κα\ μιτ* όλ(γα λέγιι * Ουχοϋν 
μίν δσον ήχβν (Ις (ννοιαν χαΐ βίς μόνον τ^ όρ^ίν 
'κοΓς της ψυχής (μμασι τ(να τρόηον ένηνθρώιιησεν 
ό Μονογενείς, δυο τάς φόσιις 8ΐνα( φαμ<ν (ν••• 
Οείσας, Ινα Χριστών ΥΙ^ χα\ Κύριον τ^ν του β8θύ 
Αόγον ένανθριυπήσαντα χα\ σβσαρχωμέ^ον• 

*Α δη γνώρισμα είσι τ^ ήμιτέρφ τ<λ8{φ σο^^* 
τούτους οΙΙν όόηγοΟς Ιχοντες χα\ ήμκΤς «ρ6ς τήν 
τής άληθ$(ας δόδν τήν άγουσ^ν £ΐς τ6ν 98^ν» ορθώς 
χα\ Ιλιυθιρίιος φέρομβν «Ις διπλήν θβωρίαν τ^ν λό- 
γον, μίαν λέγοντες φύσιν του Λόγου σισαρχωμένην» οιίςηο 68Γ0 68ΐ, 000 ιΙίνίηίΐ88« ςυ80φΐ8πι ΟεΙ Γ8€ΐο 

6»1 08Γ0. Υ6Γΐ>0ΐη ραΠίΟΓ 1)608 681 , 000 68Γ0, 

ςαβηςοαηη ίάβηι ρ6Γ €6θοοοπιί9Β π)78ΐ6Ηοαι 8<1 86 
68Γ06Ι0 ΐΓ8η8(οΙΗ• Ρβοίοςοβ ρο8ΐ 811 : ΟαβηΙοπι 

\%\1\ΪΤ 60|(ίΐ8Γΐθη6 8θΠ8ςΐ16 8θίηΐΧ 0€α1ί8 ρ6Γ8ρίθ6Γ6 

Γ8ΓΙ006Ι0 Γιεβΐ ςιΐ8 υηί||;6θίΐθ3 Ιιοηΐ8Π8(ιΐ8 6$Ι, 

0088 6886 η8ΐΐΙΓ88 ΙΙΟίΐαΗ ϋί€ίΐΙ1Π8 , ΟΟϋΟ) €ΙΐΠ$ΙυΠ1 

ΡίΓιυιο €ΐ ΟοηιίοΜοι, Υ6Γΐιυπι ΟβΊ Ιιοιθ8ΐΐ8ΐοοι βίςοο 
Ιη68ηΐ8 Ιιιηι. 

4ιοι €οηιΙΐ9βθ6θ8ΐ8 ϋιοοίο^ΐαω ηο8ΐΓ8ΐη ρΓοηυβ 
Γ6{8α(« 008 νΊ<ΐοΙίο<( φβιυο^ (]οεί1)υ& ίο νΰΓ'ααιΙβ 

νΐ8, ςΟΟ: 8^1 Ο60ΐη (Ιοςίΐ, υ(βΙΐΐ68» Γ6€ΐ6 1ίΙ>6Γ9(|ΙΙ6 

ΐ1ΐ6θ)θ2ίονοι ηθ8(ηιηα 86ΓΠ1οο6ιο άυρίίυί Γβΐίοοβ 
ρΓθί6Ποιιΐ8 ; η6π)ρ6 υπ8πι ΥογΜ οοΐαηιιρ Ιοο8γ- ηαίαπι (ϋόιηοβ, 8βθΜθ(Ιυοί) ε^Μίοΐοηι Ο^γΠΙοοι, ρΓΟ- Ο χατά τίν άγιον Κύριλλον, διά τ))ν ά^|(ητον Ινωσιν, ρΐβΓ Ιη6(Γ8ΐ>ίΐ6Π) οηίοιι^ηι ; ^ι (Ι«88 ηυοςοβ ϋίαιου8« 

$6600(1001 88η€ΐθηΐ βΓ6{ΟΓίθΟ) , ρΓΟρί^Γ ίΟΥλΠϋΙ)!• 

Ιουι Ο810Γ8ΠΙΠΙ1 (ϋνίη« ^ί 1ιοη)8θ» εοοάίΐΐοοοοι. 

Βίε 6θΙθ) 8800(1 Ρ81Γ68 8ΓΟ)8 ]υ8ΐίΐί9β 000 βΐΟφΗοίΟ, 
86ί| ΟίΠΙΟςΟβ, 1(1 681, (ΙΟΧίΓ^ 9ΐθί8ΐΓ8406 08Η)60ΐί8 

βοτοηΐ^, οι 8ίΐ Αρο8ΐοΙιΐ8*, Ατί^η» ςαΊ<ΐ6ΐο ϋίϋΐίο- 

εΐΙΟΟί 08(ΟΓ9Β, 8αΙ)6ΠΊ8η8Ι0 Ιο ΤΓΐθίΐ8ΐ6 0ηίΐ8ΐ601 

οΑΐΟΓβ^ ορμοεοεηιοι, ςπίη Ι»ιη(ϊη οηιεβαι ροίβο- 

ΙΙ8ΡΙ 8886Γ6Γ601 : δ»Ιΐ6ΐΙί8η8Π) ν6Γ0 ρ6Γ80η96 ΟΟί- 
181601, λΓΙλΟΑ ρεηοη^ΓΟΙΟ <Ιί8ΐΊθΟΐίθθ6 ρΓ0αιΚ8Τ6'• 

ηιοί, Ιΐ8 180160 «ι ίϋκίοοϋοοεσι φΐ8η)ΙΙ1>6ΐ υηίο» 
ιΐ8ΐυΓχ 3ΐ> ΕεοΙοβίβ ρΓΟ^δο^Β (ζκροΐ^ριηΐ. Ρ8Γί<ιο6 ηι• Χ0ΐ\ δύο, χατά τ6ν άγιον Γρηγόριον τ^ν β<ολόγον, δ(ά 
τ& άχαινοτόμητον χα\ άμιτάβλητον των φύαιων της 
τε θείας χα\ της άνθρωτείνης * ού μονομερή Ιχοντβς 
τά δπΧα της δικαιοσύνης, άλλα δεξιά χαΥ αριστερά 
χατά τ6ν *Α^στολρν * χατά μίν της διαιρέσεως 
Αρείου τής έπ\ της φύσεως, της Τριάδος τήν ενό- 
τητα του £α6ελλ(ου των φύσεων τιΐέντες, χαλτ^ 
μίαν λέγειν ύπόστασιν άπο^/ίψαντίς * χατά ^ τί^ς 
μι^; υποστάσεως του £α6ελλ(ου> τ^ν διαΙρβαιν των 
ύ7»>στάσεων του Άρίίου άντιτιΜντες, χα\ τήν δΜ{- 
ρεοιν της μιας φύσεως «ρό^^ον άιι6 νης *Β3€χλη• 
σίας άγασπάσαντες. Όμοίως χαλ τ^ν αύγ^υαιν τοο • Η ΟοΓ. ¥1, 7. Ε'^τυχονς χ«ι. ιών έμΰφρ'ίνίιΐν 
ΐξί^ρίσ^ν - χαιΐ τί>ν (Ιχώρίττ^ν Ινωτιν τών Λνο φ> 
9ΐι*ιν τηί ίζ^ΐητοί χα\ τί^ί ένθρΐιίίΕίιητ'>ί &ρα.ν-;£ς 
&'*τί^ΐΙ%%^ χψ ^ί.ΐ^'ζορίξ^ι κα\ τοϊς χαχ* αί^τίν δ*.4ΐ- 
ρ<&^9τν, οΓτιν*ί δύ» φύ(Τ£ΐ; εΐΐϊβν» άλλα ίιτίρημίνας, 
χαΐ Φι ί^νωμίνας ίπ\ τΐ)0 Ιν^; Χ^ΐϋ^οΟ, Ιέντ*; μα- 
χ|>^*ι ^ί;ν$:ίϊί|)€ίίν μΟ Νεΐΐϊ'^ρίο^^, ώ; ζιζάνια πι• 

1νώΐ7£« τηί ΟίΛτ^ιτοί και της ανθρωπίτητοί, χιθή- 
ΐ£Λη κατά τ^ϋ Εύτυ/οϋς χα\ τών ιελτ" ΛύΐV/^ χβΐ 
^ών μετ* βύτ^^ τΙ^ν μίαν φύίΐν λεγίντων }£2^^ωΐ*^ 
ώαπε^ ί*1 τταϊδ*^; ιών Ιατρών ούχ ίχ τών υγιεινών 
μ^νον, άλλ' ήδη χα\ άτώ ?ών ρΧα^ιρών χ^ταακινά- Βΐίν οίν χα\ ήμιΐ:^ χΐ'τά ΐην των £ρΟο€ύζων Αγίων & 
Π^τέρίϊΐν ΐϊα|ϊΑΙοίΐν, άνι&ιματίζομ^ν τους χατά 
τροΐϊί^ν ΧίΙ άλλοίϋΐίτιν λέγοντα; μίαν φύσίντο^3 Αί- 
'γψ» 9«Φαρχ(ίΐμένΐιν' κα^ ΐοί>ί λέγοντα; οτι [ούχ] Ιχ 
«ίί ήμΕϊΙροϋ φυράματο; Ιλαβ* την ά/Ορίίϊκίνι^ν φ υ* 
«Γίν χα\ ζνωϊΐ τ| β^<^τ^^:^ άλλ' αύχδς ίξ έαυτ<ϊΰ ύπ- 
ϊτϊήαΐτο τίιν αάρχα Ιν ΐη μΐιτρα ττ^; Οαρ&ένόΐ>, 1| 
έχ τον ΰύρανοΰ αΟτί^ν 1)γαγίν, ή κατλ φαιντασί^ν 
Iφ^νϊ^ Ιν^ρια^τος, χαΐ ο ν χ άληβείι^• χλΙ τβυ; δΓίλλτ^ν 
Τίνί[ αΗί»ν λέγονΐα; μίαν φύ ϊϊν Ιτ5\ ΐοί Χρίϋτον, 
χα\ ονχΐ δίά την αχώριστο ν κα\ ά ϊΐ^το^υτον Ινωα^ιν, 
Οδτϋΐς άνιθεμαΐίζομίν χαΐ τοΐ^ς χαΐά τ^ν Νίίϊΐί- 
ρίον «ίς δύο ψύα^ΐζ χωρίζοντας ϊδίως χα\ άν4 μίρ^ς 
τ^ν θ*%ν χα\ βίνΰρωίϊον, λίγοΛα; ■ηαΟΐντα χα\ άπο- 
Φανέντα, χλΙ ούχΙ τ6ν άπαθη χϊΙ αΟάνατον - χ»\ οϊιχΐ 
χΨΐ έ'^ώίίΐ ^ίδ^νυς ΐ3 άμφίΐερα, τδ πάθος %α^ τΙ^ν 
ά«άβ£ί&ν^ -ίίιν θάνατον χα ι την άθανα<τΕΛν, Άλλ' ήμ^ίς 
πτ^ρευομεν «τι 6 θ&6| Λίγος» Ι Ιχ τοϊ Οατρ^ς γεννη* 
θ€^ς τ:ρ^ ιών «ίώνίιΐν,ΐ άκρατος» ^^παΟίις, 6 αθάνατο.*, 
Ιλαβε ΐήν ΐ;μ€τέραν φνυιν ϊε/^ίως ίη της ΠαρΟ^νο^, 
Κϊϊ ήνω« τ^ αύίου 0εία φΰσιι άτ^γχύτψ χο\ άχ<ίΐ- 
^(«τφ Ινώϊΐΐ, 3£αΙ Ιγΐνιτο 6 άκρατος κατ4 τίιν θεΐαν 
φύσιν, 6ρατ?ΐς χατί Έΐιν άνθρωπίτη•:** χι\ 6 άψη- 
λά^ηΐ^ί, ψηλαφητοί • χΐ\ ό άπαΟήί χα\ & άΟάνβτος 
χ»ϊ^ τΙΐν Οιίαν φύ«ιν, τταί^τ^ς χα\ βνητ&ς χατ